I&KAMP&MOD&KRITIKKEN&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I&KAMP&MOD&KRITIKKEN&"

Transkript

1 SOCIOLOGISK&INSTITUT,&KØBENHAVNS&UNIVERSITET& I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& 2&ARBEJDSLØSE&OG&SELVKRITIK& [TYPE&THE&COMPANY&NAME] 24.$JANUAR$2014$ VEJLEDERE:&BELLA&MARCKMANN&OG&EMIL&BEGTRUP2BRIGHT&& & & ANTAL&TEGN:&83.350& ANTAL&TEGN&M.&FODNOTER:&83.421&&

2 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Indholdsfortegnelse- 1.*UNDERSØGELSENS*SIGTE*...*2 1.1BAGGRUND PROBLEMFORMULERINGOGFORSKNINGSSPØRGSMÅL *BEGREBER*OG*EMPIRI*OM*DET*VALGTE*EMNE*...*4 2.1UNDERSØGELSENSFOKUSOGDENORGANISATORISKERAMME $Finanskrisen$...$ $2020/planen$...$ $Kontanthjælpsreformen$...$5 2.2DENKRITISKEU(VENDING PIERREBOURDIEUSTEORI *METODEDESIGN*OG*DATAINDSAMLING*...*9 3.2REKRUTTERINGSSTRATEGI INTERVIEWGUIDENSOPBYGNING DEFYSISKERAMMER *DATABEHANDLING*OG*ANALYSESTRATEGI*...*12 4.1TRANSSKRIPTIONSSTRATEGI ANALYSESTRATEGI *ANALYSE*...*15 5.1INFORMANTPRÆSENTATION DELANALYSE(SELVKRITIKHOSINFORMANTERNE $Selvkritik$i$forhold$til$uddannelse$...$ $Selvkritik$i$forhold$til$alder$og$erhvervserfaring$...$ $Afvisning$af$selvkritikken$...$ $Opsamling$...$22 5.3DELANALYSE(UDDANNELSEOGARBEJDSHISTORIEFORHÅNDTERINGAFARBEJDSLØSHED $Akademikere$...$ $Ufaglærte$...$ $Opsummering$af$delanalyse$...$27 5.4DELANALYSE(HABITUELLEFAKTORERSBETYDNINGFORHÅNDTERINGAFPOSITION $Billy$...$ $Peter$...$ $Delkonklusion$...$32 6.*OPSUMMERING*AF*UNDERSØGELSEN*...*33 6.1KONKLUSION DISKUSSION METODEERFARINGER BEGREBSARBEJDE METODOLOGISKEOVERVEJELSER *LITTERATURLISTE*...*37 8.*BILAG*...*40 * 1

3 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 1.*Undersøgelsens*sigte** 1.1*Baggrund** Ikølvandetpådenøkonomiskekriseerspørgsmåletomdearbejdsløsegenopstået:Hvemer skyldi,atvigårledige?arbejdsløshederetheftigtdebatteretemne,hvorholdningentil, hvorvidtdetersamfundetsellerdenenkeltesansvar,ofteeromdrejningspunktet.ændrin( gerneisocialpolitikken(ogherisærkontanthjælpsydelserne(erprægetafkontrakterog strafferetorik,somafspejlerdiskursenfrapolitikerne:viskalansvarliggøres,uddannesmere, ogdetskalgåhurtigereendnogensinde. Gennemdesenesteårharhumancapitalteorienfåetstoropbakningogdannetgrundlagfor mådenatkombattereledighed.uddannelsefremstårsomværendevejentilansættelseog succespåarbejdsmarkedetspræmisser,ogviskalderforuddanneosmereogbedre.nårde nødvendigeressourcertilatuddannesig,ogderigennemsikresigetjobpåarbejdsmarkedet, ertilgængelige,erviuforståendeoverfordeledige:hvorforkaniikke$bareuddannejerogfå etarbejdesomalleosandre? Hvissamfundethargjortsuccestilgængeligforalle,gennemuddannelseoghjælptilselv( hjælp,hvorliggerskyldenså?dettespørgsmålbanervejforkritikkens$u/vending.medinspi( rationfrawilligplaceresvoresundersøgelseindenforrammerneafhypotesenomindividua( liseringskulturensbetydningforselvkritikkensopståen(willig2013:15).problemersomfx arbejdsløshedfremstår,ihvadwilligkalderdenudvidedeliberaleepoke,såledessomindivi( duelleogselvforskyldtefænomener(ibid.:51).deteridetteperspektiv,manskalseundersø( gelsensfokuspåarbejdsløshed,hvordetrelevante [spørgsmål]$er,$hvem$der$er$i$stand$til$at$ håndtere$at$rette$skytset$indad$og$fyre$løs$mod$alt,$hvad$der$bevæger$sig[?] (WilligiDanne( mand:2013). Denselvkritiskediskurskansigesatværeenydremagt,derpålæggesindivider,ogderfor sættervidenirelationtilbourdieusbegrebomsymbolskvold.folkssocialepositionsom udtrykfordereshabitusbliverpådragetandresocialeklassersoverbevisningeromkringde socialetaksonomier.imagtkampenanvenderdedominerende(denherskendeklasse(sym( bolskkapitalogmagttilatdefinereogpåtvingenormerogoverbevisninger,menforsøger samtidigtatdistingveresigfradedominerede.gennemdennesymbolskevoldkommermani 2

4 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM uoverensstemmelsemedsinhabitus,ogopleverdervedkonfliktermeddenmåde,manskal forholdesigtilsigselv;etudtrykfordenselvkritiskediskurs. Sålængederfindesenkildeisamfundet,hvorfraindividetkanopnåanerkendelse,finderin( dividetifølgebourdieusinberettigelseisamfundet.deeksistentiellekriseropstår,nårkilden ødelæggesafdeobjektiveklassifikationersstrukturer,oganerkendelsedermedikkekanop( nås.dettemedfører,atdenpersonligeopfattelseafsinpositionmåredefineres,ogmanud( sættesforsymbolskvold.detbliverfordenenkeltemindreogmindreanerkendtatbruge strukturkritiktilatlegitimereegenarbejdsløshed;deteristedetdinegenfejl.detbetyder,at deobjektivelegitimediskurserharpenetreretflereogflerefelterslogik,ogderforerstruk( turkritikkenafmonteret.willigshypoteseomdenneafmonteringafstrukturkritikkenogde individuellekonsekvenserafdettebeskrivesietsærskiltafsnit. Hvis$sociologien$har$en$rolle$at$spille,$består$den$i$højere$grad$i$at$give$folk$våben$end$i$at$belæ/ re$dem (BourdieuiWilken2011:133).LigesomWilligladersineteoriergennemsyreafnor( mativitet,menerbourdieuogså,atsociologenskalskabeforandringer.derforforsøgerdenne opgaveatskabebevågenhedomkringdenselvkritiskediskurssomsymbolskvold. 1.2*Problemformulering*og*forskningsspørgsmål** Foratfindefremtilhvorledesselvkritikkenrammerforskelligegrupper,definerervitre grupperudfrauddannelsesniveau,somalleerarbejdsløse.pådenenesidekandetforventes, atpersonermedlavuddannelseogfåressourcerermeremodtageligeogpåvirkeligeforden symbolskemagt,ogdervedpåtagersigdiskursenomselvkritik.pådenandensidekandet forventesatakademikere,derimangetilfældeharenhøjsammensætningaflegitimkapital, harenstørrebevidsthedomdetindividuelleprojekt,somenkarriereer,ogharstørrefor( ventningertilsigselv,samthvilketudbyttedeskalhaveafdereslangeuddannelse;derfor tagerdediskursentilsigihøjgrad.foratfindefremtildetteundersøgerviinformanternes selvkritik,opfattelseafgrundtilegenledighed,baggrundoghvordandehåndterertilværel( sensomledig.voresproblemformuleringlyderderforsåledes: Hvilken$betydning$har$uddannelses/$og$arbejdshistorie$for$legitimering$af$position$i$den$sociale$ orden$og$hvilken$rolle$har$den$stigende$selvkritik$for$aktørens$selvbillede?$ 3

5 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Foratuddybedetteyderligeregørvibrugaftreforskningsspørgsmål: 1)Hvordankommerdenselvkritiskediskurstiludtrykhosinformanterne? Tværgående$analyse$af$informanternes$udtryk$for$selvkritik$og/eller$strukturkritik. 2)Hvilkenbetydningharuddannelseogarbejdshistorieforhåndteringafegenarbejdsløshed? Komparativ$analyse$af$informanternes$uddannelses/$og$arbejdsbaggrund$og$håndtering$af$posi/ tionen$som$arbejdsløs$/$akademikere$som$gruppe,$ufaglærte$som$gruppe,$faglærte$som$gruppe.$ 3)Hvilkeandrefaktorerkansigesathavebetydningforhåndteringafderesposition? Analyse$af$informantens$legitimering$af$positionen$som$ledig$i$den$sociale$orden;$herunder$bely/ ses$konsekvenserne$af$symbolsk$vold$for$den$ledige,$samt$hvordan$habituel$disponering$har$en$ indflydelse$på$denne$magtkamp. 2.*Begreber*og*empiri*om*det*valgte*emne** Dette$afsnit$vil$redegøre$for$den$organisatoriske$ramme,$samt$de$relevante$begreber$fra$DDS,$ herunder$bourdieus$teori$og$willigs$undersøgelse. 2.1*Undersøgelsens*fokus*og*den*organisatoriske*ramme* Ifølgendeafsnittegnesetkortafridsafdesamfundsmæssigefaktorerogpolitiskeinitiativer, derkansigesathaveindvirkningpåarbejdsløshedsomsamfundsfænomen,herunderfinans( krisen,regeringens2020(plansamtkontanthjælpsreformen *Finanskrisen* Finanskrisenbegyndtei2008somresultatafdenøkonomiskehøjkonjunktur,derihøjgrad skyldtesstigendeejendomspriser.destigendeejendomspriserblevnæretafbankernesvillig( hedtilatlånepengeudmedhøjrisiko.bankernesudlånspolitikvarprægetafdenregulering affinansmarkederne,somhavdefundetstedsiden1980'erne.efterhåndenblevetstørreantal lønmodtagereudeafstandtilattilbagebetaledereslån.detteresulteredeiantalletaftvangs( auktionergikivejret,ogejendomsprisernebegyndteatfalde.mangebankergikkonkurs,og måtteifleretilfældenationaliseresforatundgåkollapsellerreddesafhjælpepakkerfrarege( ringerne.krisenførtetil,atbankernegenereltblevmereuvilligetilatlånepengeud,hvilket 4

6 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM gjordedetvanskeligtfordetøvrigeerhvervslivatfungerenormalt.krisenerafmangeøko( nomerblevetkarakteriseretsomdenværstesidenkollapseti1930 erne(denstoredanske) *2020Vplanen* Regeringensmålpræsenteresitibullets,hvorsætningen Danmark$skal$være$blandt$de$ti$bed/ ste$(..) blivergentagetvedsamtligemål.beskedenerklar, Vi$skal$uddanne$os$mere$og$bedre$ (..) ogderskalskeen effektivisering$af$produktionen (Undervisningsministeriet).Ledighe( denskalbekæmpesogforebyggesgennembedrevejledningibrugenafuddannelsestilbudfor ledige, så$den$er$rettet$mod$beskæftigelse$inden$for$områder$med$behov$for$arbejdskraft (Un( dervisningsministeriet).95%afalleungeskalhaveenungdomsuddannelseogmindst50%en videregåendeuddannelse.detteskalske,mensregeringentilskynderdeungetilatblivehur( tigerefærdigevedatbegrænsesu(perioden.retorisksetkanregeringens2020plansigesat afspejleenmålrationelliberalistisktilgang,somdeterundersøgelsensformålatkobletilar( bejdsløshedenskonsekvenserfordenenkelte *Kontanthjælpsreformen* Somledi2020(planensforudsætningeromuddannelse,erdersketændringerikontanthjæl( pen,somisærharbetydningforungeunder30.flereafvoresinformantererunder30,og deresoplevelsermedarbejdsløshedomhandlerihøjgradderesoplevelsermedjobcentreog dennyekontanthjælpsreform.ændringerneikontanthjælpenbetyderforungeunder30,at kontanthjælpenerfjernetogistedetskiftetudmeduddannelseshjælp.uddannelseshjælper ensatspåniveaumedsu,somindebærer,atunge,dereristandtilattageenuddannelse, underskriverenkontraktomuddannelsesstarthurtigstmuligt.derkommersåledesetud( dannelsespålæg,dertvingerungeudiuddannelse,såfremtdeønskerdenøkonomiskestøtte. Ermanumiddelbartikkeklartilatgåigangmedenuddannelse,fårmanefter3månederret tilaktivitetstillæg,hvilketvilsige,atnårmandeltageriaktivetilbud,derkanbringeentætte( repåmåletomuddannelse,vilmanfåsammeydelse.fremtiluddannelsesstart,skaldenunge ividestmuligomfangarbejdeogforsørgesigselv.ermanikkeistandtilatfindeetarbejde, skalmanarbejdeforsinydelseiennytteindsats,somforegårpåoffentligearbejdspladser (Beskæftigelsesministeriet).Hererdertaleomeksempelvishavearbejde,vedligeholdelseog fjernelseafhundelorte. * 5

7 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 2.2*Den*kritiske*UVvending* IfølgendeafsnitredegøresforWilligsbegrebomselvkritikogdetsrelevansforundersøgel( sen. Overordnetkanmansige,at Den$Kritiske$U/vending eretbilledepå vor$tids$vrangside$af$en$ individualistisk$kultur (Willig2013:13).MedtildenneU(vendinghører,atsamfundsmæssige ogpolitiskedispositionergårfriforkritik(ibid.:15).kritikkenharaltsåfåetetnytbevægel( sesmønsteridenneindividualiseringskultur.denermedandreordgåetfraatværeekstro( vert samfundskritisk tilatværeintrovert selvkritisk.kritikkenvender,såatsige,tilbage tilselvetiencirkulærbevægelse,hvorigenstandenforkritikikkelængereeretydreanlig( gende,menderimodetindre,oghvorselvedet,derkritiseres,ersubjektet(ibid.:72).kritik( keneraltsåetindreanliggendeienselvrealiseringskultur,hvormankonstantmåståtilregn( skabforsinesucceserogfiaskoer.dettekalderwilligfordenindreselvangivelse,hvorialt opvejesogvurderesihenholdtilsamfundetssnævrenormer(ibid.:75).konsekvensenafdet( teer,atkritikkenholdesindenforselvetsegnerammer(ibid.:72).ikraftafvoresinforman( terspositionudenforarbejdsmarkedeterderesindividuelleselvransagelserelevant,damani højgradkansige,atenspositionpåarbejdsmarkedetidagharfåetbetydningforensselvrea( lisering.endviderehøreruddannelsesmæssigevalgmedtilenindividualiseringskultur,hvor( forvimedundersøgelsenforetagerenkoblingmellemuddannelsesmæssigevalgogdenne indreselvangivelse.relevansenafdenselvkritiskediskurseraltsåogså,hvorvidtarbejdsløse selvvurderersigattraktiveforarbejdsmarkedet.willigpåpegerkarrierevalgsometeksempel på,hvordanselvkritikeraffødtafselvrealisering: Når$et$selvrealiseringsvalg$viser$sig$at$være$ forkert,$må$de,$der$har$valgt$forkert,$give$sig$selv$skylden (Ibid.:15).Etselvrealiseringsprojekt, somformangeafvoresinformantererendtiarbejdsløshed,resultererienselvransagelse, ellerdetwilligkalder det$indre$arbejde$med$selvets$ressourcer (Ibid.:57).Konsekvensenaf detteindrearbejde,sigerwillig,erimangetilfældeetmentaltkollaps,somgørindividetude afstandtilatkritiserestrukturelleforhold(ibid.).iden udvidedeliberaleepoke ogpåar( bejdsmarkedetidag,erdetoptildenenkelteatværekreativ,omstillingsparatogfleksibel (Ibid.:51).Hovedproblemetveddetteer,athvisderikkelevesoptildissefordringer,opnår manikkeanerkendelseforsinetalenter;ogdervedopstårselvkritikken(ibid.).medtildette hørerliberalismensidéomselvansvarlighed(ibid.).deterendvidereinteressant,atderfor mangearbejdsløseherskerenfølelseafidentitetsmæssigmarginaliseringsomenfølgeaf manglendeanerkendelse.deerikkeistandtilatindfriarbejdsmarkedetscodesofconduct, 6

8 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM hvilketførertilførnævnteselvtugtelsesprocesmeddetdertilhørendespørgsmål,omman kunnehavevalgtanderledes(ibid.:72).meddettefølgerselvkritikken,somdeterundersøgel( sensformålatkobletilenpositionudenforarbejdsmarkedet. 2.3*Pierre*Bourdieus*teori* FølgendeafsnitredegørforBourdieusteori,frahvilkenundersøgelsenprimærtdragerpå koblingenmellemsymbolskvoldogdenselvkritiskediskurs. Bourdieumener,atagenterkonstitueresgennemsocialisering(Wilken2011:44)ogatdenne stimuleringkrystalliseresiagentensunderbevidsthedsom generative$principper$bag$prak/ tikker,$der$på$én$gang$er$distinkte$og$distinktive. (Bourdieu1997:24).Gennemhabitueldispo( neringinternaliseresklassifikationsskemata, erhvervet$system[er]$af$præferencer $(Ibid.:44) ogkognitivestrukturer,derorientereragentenspraktiskesans,ogdervedanlæggereksterna( liseringeraf principper$for$hvordan$verden$skal$anskues$og$opdeles (Ibid.).Disseakkumule( rededispositionerindskrivespåunikvisiindividerogkonsoliderersignifikantepositioner, dersystematiskdifferentiereragenterneisamfundet.bourdieucitereri Af$praktiske$grunde Pascal: Verden$omfatter$og$opsluger$mig$som$et$lille$punkt.$Men$gennem$min$tanke$omfatter$jeg$ verden..$bourdieumenersåledes,atdensocialeverdenskabersynspunkter,der bestemmer$ de$forestillinger$som$de$sociale$agenter$kan$have$af$det. (Ibid.:30).Disseforestillingerersåle( desdistinktiveognormativeogforankrerkriterierforudvælgelse mellem$det$gode$og$det$ dårlige,$det$rigtige$og$det$forkerte,$det$fine$og$det$vulgære$etc.$[alle]$skelner$ikke$på$samme$må/ de. (Ibid.:24).HvadBourdieu(1984:170)kalderhabituserstruktureredestrukturer,som internaliseressomprædisponeredestrukturerendestruktureriagenten somindlejringaf ubevidsteprincipper,derstrukturererandrestrukturerogstruktureragentensegenstruktur. SamfundetbestårifølgeBourdieuafdifferentieredefelter.Dissefelterskaber$ et$rum$af$mu/ ligheder$til$de$agenter$der$er$involveret$i$dem (Bourdieu1997:57).Detvilsige,atagentendri( verenergifrafelter$tilatforståverden(bourdieuetal.1977:94),mensamtidigt,forat gøre$ sig$fortjent$til$at$bære$et$bestemt$prædikat,måagenten forholde$sig$til$og$indtage$en$bestemt$ position$i$forhold$til$[feltets$kriterier] (Bourdieu1997:57).Feltetspladsidensocialeorden bestemmesmedudgangspunktidetskapacitettilatbliveanerkendtogbemærketioverens( stemmelsemedsamfundetsobjektiveklassifikation.derfor,daagententilegnersigsocial energifrafeltet,erindividetufuldkommentudenenergifraetfelt.mellemdissemikrokos( 7

9 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM mosserforegårendisponeretpraksis,hvoragenterogfeltersøgeratvindeandreagentersog feltersanerkendelsepåbasisafdisseeksklusivefortolkningsrepertoirer.bourdieumener derfor,at$ [v]irkeligheden$er$relationel $(1997:17)ogatdenmenneskeligeværenskabesi kraftafdeforeliggendestrukturer.hvertfeltharenselvindlysendelogik,hvadbourdieukal( derdoxa,somkonstituererenighederom$ hvad$der$er$værd$at$kæmpe$om $(1993:73(74).Her brugerbourdieudetobegreberillusio,somertroen,oglibido,somerlysten,tilatkonceptua( liseredrivkræfternebagkampenpåfeltet.derudoverbenævnerbourdieuat tro$[..]$ikke$er$ noget,$man$kan$vælge$at$have $(Wilken2011:57),$menderimod,funderesaksiomatisk(som nogetselvindlysende(iagentenshabitus.manskalaltsåtropåfeltetslogikforatindtageen positionifeltet.idenobjektivestruktureksistereretsystemafmodsætninger,derfunderes påbaggrundafforskelligegrupperslivsforhold.disseforskellighederskabersocialidentitet, derfunderesaftaksonomiskedikotomier,fxrig/fattigogviden/uviden,somkonsolideres somdegrundlæggendestruktureringsprincipper(bourdieu1984:172).ifølgebourdieubli( verdisseforskellighederobjektivtafstemtogderforopfattetsomnaturlige,ennaturlighed, derfundamenteresigennemensymbolskmagtkamp. Struktureringenafdennesocialevirkelighedbeskrivessomenmagtkampmellemagenterog mellemfelter.ikampenanvendesakkumuleretkapitaltilatlegitimeremagtrelationer,ogden dominerendegruppeudnyttersymbolskkapitalogmagttilatdefinere,påtvingeoglegitimere klassifikationer.dennegruppeforsøgerdogsamtidigtatmanifestereforskellemellemdemog dedomineredevedatmonopolisereadfærd.denne sense$of$distinktion $ermedtilatgrund( læggesocialpraksisogopretholdedetsocialehierarki(1984:260). Dennesymbolskemagtbruges til$å$få$andre$til$å$se$og$til$å$tro$på$en$verdensoppfatning,$til$å$ bekrefte$den$eller$til$å$forandre$den,$og$gjennom$verdensoppfatningen$også$handlingen$i$verden,$ og$dermed$verden$selv"$(bourdieu1996a:45).forbourdieuspillerdiskurserenvæsentligrolle idensocialekonfiguration,da"enhver$sproglig$interaktion$rummer$muligheden$for,$at$der$kan$ udøves$symbolsk$vold"(1996b:130).hanmener,atdennemagtertilsløretoguhåndgribelig, ogatideproduktionengenskabesvedanerkendelseien form$hvor$den$ikke$kan$kjennes$igjen"$ (Bourdieu1996a:43).DettekonceptualisererBourdieusomenudøvelseafsymbolskvold, hvorindividetbliverdisponerettilattilpassesignormativeartikuleringerfradendomine( rendeklasse.habituser [t]ræge$men$foranderlige (Bourdieuetal.:1992:49)ogsymbolsk subjektiveringkanfundereenubevidsthabituelrevision. 8

10 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 3.*Metodedesign*og*dataindsamling* Følgende$afsnit$redegør$for$vores$valg$af$metode,$og$hvordan$metoden$belyser$vores$problem/ formulering.$herefter$fremlægges$rekrutteringsstrategien$og$vores$erfaringer$hermed.$inter/ viewguiden$præsenteres$med$fokus$på$sammenhæng$til$vores$forskningsspørgsmål$og$problem/ formulering.$efterfølgende$redegøres$for$undersøgelsens$etik$på$mikro/$og$makroetisk$plan,$og$ afslutningsvis$fokuseres$der$på$interviewenes$fysiske$rammer$samt$betydningen$heraf.$ 3.1*Metodevalg*V*et*interaktionistiskVkonstruktivistisk*perspektiv Viharvalgtatgåtilvoresproblemformuleringmedeninteraktionistisk( socialkonstruktivistisktilgang,hvorviundersøger,omdenselvkritiskediskursharenpåvirk( ningpådematrixafforståelse,informanterneharinternaliseretidenprimærehabitus.vi ønskersåledesatsepå,hvilkenbetydningsekundærsocialisering,iformafuddannelse,har fordereslegitimeringafenpositionidensocialeorden. Udfradetinteraktionistisk(konstruktivistiskeperspektivharvivalgtatbenytteosafskabt analysematerialeiformaftiinterviewsmedarbejdsløseiforskelligepositioner,kategoriseret efterderesuddannelsesmæssigebaggrunditregrupperingerafhhv.ufaglærte,faglærteog akademikere.hermedmuliggøresenkomparativanalyseafdeforskelligegrupperinger,og hvorvidtdepåvirkesforskelligtafdenselvkritiskediskurs. Deterdogrelevantatnævne,ateninteraktionistisktilgangkunkansigenogetombetydnin( genafdenselvkritiskediskursogdensinternaliseringidengivnekontekst,da det,$der$fortæl/ les$altid$vil$være$konstrueret$i$den$samtaleinteraktion,$som$interviewet$udgør. (Tanggaardetal. 2010:31).Ligeledeserdetvigtigtatværeopmærksompå,atdenviden,derproducereskan væreflertydigogværeprægetafaccounts,hvorinterviewpersonerneprøveratlegitimereog retfærdiggøredereshandlingersomarbejdsløse.dettegøresvedentenatprøveatpåvise,at derespositionikkeeruacceptabelellervedatpåvise,atdeikkeselvkanstillestilansvarover fordem(järvinen2010:31).denproduceredevidenkandesudenbæreprægafkategorisering afmedlemsskab,hvorintervieweroginformantpositionerer,ogbliverpositioneret,somen specifiksocialgruppe(ibid.31f.). * 9

11 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 3.2*Rekrutteringsstrategi * AntalletafarbejdsløseiDanmarkerhøjt,hvorforvigikudfra,atdetvilleværenemtathverve informanter.indenforgruppenafarbejdsløseopstillervienkomparativanalyseaftrekon( trasterendegrupperforatundersøge,omderesuddannelses(ogarbejdshistorieharindfly( delsepåhvordandelegitimererderespositionisamfundet,samtomdererforskelpåhvilken betydningdenselvkritiskediskursharforopfattelsenafderesselvbillede. Voresudvælgelseskriteriervar,atinformanterneskullevære30+,entenakademikereeller ufaglærte,arbejdsløsegennemminimumethalvtåroghaveværetfastansatførderesledig( hedsperiodebegyndte.grundetproblemermedatfåkontakttilfeltetendtevidogmedatbe( nytteosafenconveniencestrategi(flyvbjerg2010:475),hvorvitogdeinformantervikunne få,herunderengruppeaffaglærte.. Enerfaring,vihargjortunderrekrutteringen,er,atarbejdsløseiforvejenerenmegetunder( søgtgruppe,ogatdeofficiellekanalersåsomjobcentreoga(kasserikkeønskeratfordrekon( taktmellemstuderendeogderesmedlemmer.viharderforskaffetvoresinformantergennem voresnetværk,hvorvisamtidigharoplevet,enuvillighedtilatageregatekeepere,daarbejds( løshedkanværeetfølsomtemne. 3.3*Interviewguidens*opbygning** Voressemistruktureredeinterviewstagerudgangspunktieninterviewguide,konstrueretudfra voresforskningsspørgsmål.interviewguidenharentragtlignendetilgang,hvorbaggrundforin( formantenstilværelse(herunderspørgsmålomopvækst,familierelationeroguddannelse(erde indledendespørgsmåloggradvistbliverkonkretiserettilmeredirekteogspecifikkespørgsmål. Interviewguidentilladerafvigelser,foratkunnegåmereidybden,destederinterviewettillader det.endvideregøresderbrugafåbnespørgsmålforatlæggeoptilresponsogspontanitet.vi forholderostilsocialekonnotationer,sompotentielgrundtilmisforståelser,vedatbrugealment tilgængeligtsprogogforklaringervedforvirring. Interviewguidenhardogdenulempe,atdengiveranledningtilfortolkning.Nårfempersoner interviewertividtforskelligeinformanter,kanderforekommestorforskellighediinterviewtil( ganggrundetdekontekstafhængigeomstændigheder.idetinteraktionistiskeperspektiv,erdette blotenomstændighedmanmåaffindesigmed. 10

12 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Tilvoresførsteforskningsspørgsmålerdetisærspørgsmåleneunderkategorierne: arbejdsmar/ kedets$normer, identitet og arbejde,spørgsmål,derdirektespørgerindtilinformanternesud( dannelses(ogarbejdsforløb,oghvorvidtdefølerderespræstationharværettilstrækkelig,der udgørdenprimæreempiri.hererdetdeskriptiveifokus,ogderrefereresdirektetildetsagte. Denbrederækkeafbaggrundsspørgsmålgørdetmuligtatanalysereforskelligehabituelle faktorerblandtinformanterne,oghvorvidtdedragernytteafarbejdshistorietilatcopemed deresarbejdsløshedellerfinderforløsningienuddannelsesmæssigidentitet.interviewguiden tilladeratbevægesigbredtindenfordetoverordnedespørgsmålsområde,ogderbliverpå denmådetagethåndomrelativeforhold. 3.4*Etik Pådemikroetiskeplan(Brinkmann2010:439)harviforholdtostilvoresinformantersano( nymitet,ogbestræberatdet,desiger,forbliverfortroligt.afdengrundharvigivetinforman( ternedæknavne.detteharvigjortpåbaggrundafkravetom atforskerenharansvarforat behandlepersonidentificerendeoplysningerfortroligt (Ibid.:432),altsåønskerviforsåvidt muligtatundgå,atvoresinformanterkanidentificeresudfravoresopgave,hvorforviogså harfjernetspecifikkevejnavne.dæknavneafspejlerdoginogengradinformanternesvirkeli( genavne.voresdatamaterialeerhentetmedinformeretsamtykkefrainformanten(ibid.). Endvidereerinformanterneoplystomdeoverordnedeforholdvedundersøgelsen,såsomat denproduceresiundervisningsøjemed,ogderforikkepubliceres,samtatundersøgelsens fokuserarbejdsløshed,oghvordanarbejdsløseopfatteregenledighed. Voresundersøgelsekanmakroetisklegitimeresved,atdenfungerersomenøvelsesopgave, derskalgiveosindblikidenkvalitativeforskning,samtkvalificereostilviderestudier,hvor viisidsteendevilværeistandtilatudføreforskningtilgavnforsamfundet.desudenerden( neundersøgelseetiskpåmakroplan,dadenforsåvidtvides,ikkeharværetudførtfør,ogat viikkegårindogforværrervilkårforinformanterne(ibid.:439). 3.5*De*fysiske*rammer* Udfraetinteraktionistiskogkonstruktivistiskperspektivspillerdefysiskerammerforinter( vieweneenafgørenderolle,daomgivelserneerendelafdenvirkelighedoginformation,der konstrueresunderetinterview.grundetvoresproblemermedatskaffeinformanterforegik 11

13 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM interviewene,hvordetpassedeinformanternebedst.derforharca.halvdelenafinterviewene fundetstedpåuniversitetogdenandenhalvdelhjemmehosinformanterne.dettemedfører atvifordenhalvdelafinterviewene,dererblevetudførtpåuniversitetet,kunkanudtaleos påbaggrundafdet,derbliversagt,oghvordanviforstårogopfatterdette,mensviforden andenhalvdelafintervieweneharenstørrevidenominformanten,idetinterviewerenharset, hvordandebor,leverogindrettersig.voresempirieraltsåkonstrueretiforskelligkontekst, hvilketerudslagsgivendeiisæretafinterviewene,hvorinterviewerenunderetinterview, derfandtstedhjemmehosinformanten,følteathunvarvidnetiletshow,hvorinformanten, måskegrundetaldersforskellen,samtdetfaktumathanvarpåsinegenhjemmebaneogder( medisincomfortzone,villebelæreinterviewerenomaltligefrasinegensituationtilver( denssituationen,ogprøvedeattagekontroloverinterviewet. Dererogsåkontekstforskelleiforholdtil,atdetbådeerufaglærte,faglærteogakademikere, dererblevetinterviewetpåuniversitetet.genereltkanmansige,atenakademikerilangt mindregradvilfølesigfremmedpåetuniversitetsammenlignetmedenfaglærtellerenufag( lært. 4.*Databehandling*og*analysestrategi* Det$følgende$afsnit$behandler$den$udvalgte$transskriptionsstrategi,$der$har$til$formål$at$eksplici/ tere$gruppens$arbejde$med$at$omsætte$talesprog$til$skriftsprog.$efterfølgende$fremlægges$un/ dersøgelsens$analysestrategi$og$overvejelser$vedrørende$opgavens$analytiske$tilgang$til$det$ind/ samlede$empiriske$materiale. 4.1*Transskriptionsstrategi* Undersøgelsenstransskriptionerneerforetagetudfradenvedlagtetransskriptionsnøgle(se bilag3)foratsikreoverensstemmelseblandtgruppensfeminterviewere(kvaleetal. 2010:203).Detaljeredeogautentiskeinterviewudskriftertilstræbesved,athvertinterview transskriberesafdetgruppemedlem,derudførteinterviewet(ibid.:202).iundersøgelsens analytiskeøjemedharvivalgtattransskribereforskningsintervieweneordretmedsåvelgen( tagelser,pauserogikke(leksikalskeytringer.såledesbestræberviatgengiveinformanternes taleloyalt,menligeledesbetragtervidennestrategisomenmulighedforatanalyserepåin( formanternesfølelseromkringinterviewsituationenogemnet(ibid.:209).detteerrelevant, 12

14 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM daviarbejdermedarbejdsløshed,etemne,derkanantagesathavefølelsesmæssigereaktio( nerhosinformanterne.overordnetsetervoresundersøgelseenmeningsanalyse,ogikkeen sprogliganalyse,hvorforvianserdetforforsvarligt,attransskriptionerneunderlæggesal( mindeligdanskretskrivningforatøgelæsevenligheden(ibid.:204f).interviewsituationens kontekstuellefacetter(kropssprog,lyde,afbrydelsermv.)forsøges,såvidtmuligt,indskreveti regibemærkninger,dakontekstenbetragtessomrelevantformeningsanalysen.yderligere betragtesdenneinklusionsomenmådeatmindskedetfortolkendeaspekt,derforeliggeri transskriptionsprocessenstil(ogfravalg. Deiopgavenanvendtecitaterfremstårredigeredemedhenblikpåatkondensereogkonkre( tisereinformanternesudtalelser.såledesmedtagespauser,gentagelser,regibemærkningerog ikke(leksikalskeytringerkun,hvisdetvurderesmeningsgivende. 4.2*Analysestrategi* MedudgangspunktilitteraturfraDDServigåetdeduktivttilværks.Dettebetyder,atvitilgår detindsamledematerialemedeteksplicitafsætieksisterendeteoriogbegreberomdensoci( aleverden(olsen2003:74).ensådananalysestrategikan,somdetdiskuteresimetodelittera( turen,væretilhinderforeksplorativforskning,daforskerenrisikererubevidstatreproduce( resinforforståelseogsåledesblokerefornyopdagelser(ibid.:75).omvendtkandetdiskute( res,hvorvidtinduktivforskningoverhovedetermulig,elleromforskerenaltidvilpåvirkesaf aprioriskvidenimødetmedundersøgelsesfeltet(ibid.:74).viharvalgtatgådeduktivttil værksiønsketomateftervisebourdieusteoriombetydningenafhabitusforindividet. Opgavensanalysetagerformaftodeduktivedel(analyser.Førstedel,beståendeafforsk( ningsspørgsmålétogto,lænersigteoretiskopafbegreberhentetfra Kritikkens$U/vending af Willigogdiskurseromuddannelsensogarbejdetsbetydningudledtafdenpolitiskeretorik omarbejdsløse.herundersøgervikritikkensretningogbetydningforinformanterneslegiti( meringafegenpositionirelationtiluddannelsesniveaugennemanalysepåtværsafdeind( samledeinterviews.andendel,derangårtredjeforskningsspørgsmål,baserersigpåbourdi( eusteoriogsøgeratsættedenundersøgtepositionellelegitimeringirelationtilinformanter( neshabitus.dettegøresgennemanalysepålangsaftoudvalgteinterviews.analysenantager såledesenkomparativkarakter,hvordetindsamlededatamaterialeholdesopmodtoteoreti( skeperspektiver,forisidsteendeatkunnebesvaredenopstilledeproblemformulering. 13

15 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Foratkonceptualisereogtilgådenindsamledeempiriharvibenyttetosafdeduktivkodning baseretpådeovennævnteteorierogopgavensforskningsspørgsmål.såledesforekommeren dekontekstualiseringafdetenkelteinterviewogenrekontekstualiseringiforholdtildenteo( retiskeramme(ibid.:76).detanvendtekodetræ(sebilag4)bestårafprimærtetiskekoder, dvs.baseretpåvoresforskningsmæssigebetegnelser,påbådedeskriptivtogfortolkendeni( veau(dahler(larsen2008:84)(olsen2003:76).såledesanvendesteoretiskeandenordens( konstruktioner,ioverensstemmelsemedvoresdeduktivetilgang,ogdetanalyserendeogfor( tolkendearbejdepåbegyndesalleredeikodningsprocessen(olsen2003:70).sommedden overordnedededuktiveanalysestrategi,risikererundersøgelsensdeduktivekoderatmedføre lukkethedogreproduktionafvoresforforståelse.foratminimeredennerisikofremstårko( detræetisinendeligeformefterenrækkerevideringer,dersikrerkodernesrelevansogen visåbenhedoverforempirien,derharførttilnyekodersamtsubkoder(ibid.:79).forat fremmeopgaveskodereliabiliteterdeenkelteinterviewskodetafminimumtoomgangeafto forskelligegruppemedlemmer(ibid:79f). Medhenblikpåatanskueliggøredetsamlededatamaterialeerdenkodededatablevetordnet iensystematiskdatamatriceefterde,forforskninsspørgsmålene,relevantekoder: selvkritik,$ strukturkritik og legitimering$af$position $(Dahler(Larsen2008:37f). * 14

16 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 5.*Analyse* De$følgende$afsnit$indeholder$analysen$af$vores$problemformulering.$Indledningsvist$præsente/ res$vores$informanter$kort,$hvorefter$analysens$tre$dele$udfoldes. 5.1*Informantpræsentation* Idetfølgendegivesenkortpræsentationafundersøgelsensinformanter,medhenblikpåatsitue( reinformanterne(tanggaardetal.2010:492). Ufaglærte Billy,*29år.Haringenuddannelse,menhararbejdetiotteårsomforsørgerpåforskelligeinstitu( tionerforudviklingshæmmede.hanervoksetoppålolland,menflyttedesomteenagertilvor( dingborgogdereftertilkøbenhavn.hanerblevetsygemeldttogangepågrundafstressoger blevetdiagnosticeretmedadhd.interviewetforegikihanslejlighedpåamager.kontaktenblev etableretgennemgruppensegetnetværk. * Villads,21år.Harstudentereksamensomhøjstgennemførteuddannelse.Hanertidligerestartet påenuddannelse,mendroppedeefteretår.hanborienlejlighedpåøsterbro,somhansakade( mikerforældreharstillettilrådighed.hanharværetarbejdsløsifiremånederogleverafsinop( sparing,dahanvilundgåkravetomuddannelse.hanvildogpåetseneretidspunktgernelæsepå CBS.Interviewetforegikietmødelokalepåuniversitet.ViharfåetkontakttilVilladsgennemen medstuderende. * Jonas,*24år.Påkontanthjælpogmedflereafbrudteuddannelsesforløbbagsig.Detsamledefor( løbafarbejdsløshedharvaretfiremåneder.kontaktetableretgennemnetværkafvenner.inter( viewetfandtstediinformantenshjemudenobservatørogbærergenereltprægafenvisgradaf improvisationfrainterviewerensside. Faglærte Henning,54år.Faglærtientøjbutikogharsiden2008væretarbejdsløsaftreomgangeilængere perioder.hanhargennemsitarbejdslivarbejdetmedsalgiforskelligevirksomhederogværet såvelkonsulentsomsalgschef.interviewetforegikihenningshusienforstadtilkøbenhavn. Hansvoksnesønnervarhjemmeunderinterviewet,menbefandtsigitilstødendeværelser.Hen( 15

17 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM ningdomineredeinterviewsituationenogafbrødtitintervieweren.hanvirkedefrembrusendeog ensmulebelærendeoverforbådeinterviewerogobservatør.kontaktenblevskabtgennemen medstuderende. Ida,49år.BorienforstadtilKøbenhavn.Hunharforskelligeuddannelserbagsig,somdetikke erlykkedeshendeatfåbrugt.hunhartidligerearbejdetsomufaglærtforskelligesteder.inter( viewetfandtstedietmødelokalepåuniversitetet.idagjordeihøjgradbrugaffagterogstemme( føring.viharforsåvidtmuligtindskrevetfagterneitransskriptionenafinterviewet,mensdet harværetsværtatbeskrivestemmeføringeniskriftsprog. Akademikere Lars,50år.Cand.merc.Harværetidetsammearbejdei22år,ledendestilling,harværetarbejds( løsiethalvtår,fårstadigvæksinlønudbetalt,somendelafaftrædelsesordningen,ogvirkerme( getfattet.interviewsituationvarafslappet,menprægetaffåafbrydelserfrafamiliemedlemmer, dogudenstorindflydelsepåinterviewet. Pia,27år.Cand.mercimarketing.Hargåetledigietårefterathaveafsluttetsinkandidatimar( ketingfrahandelshøjskoleniårhus.læseriøjeblikketendiplomuddannelseijournalistik.kon( taktenkomistandgennemenmedstuderende.interviewetforegikpåuniversitetetietmødelo( kale.kemienmellemintervieweren,observatørenogpiavargodogvenskabelig.allevirkedeaf( slappedeisituationenogsamtalenforegikudenafbrydelser. Peter,29år.Cand.scient.polfraKøbenhavnsUniversiteti2011ogharværetarbejdsløssidenda, dogmedundtagelseafarbejdepånoglesmåprojektersamttopraktikperioder.hanharnetop meldtsigudafdagpengesystemet,fordihankanforsørgesigselvmedlønfrasmåprojekterneog enstillingsomsportsadministrator.interviewerenkendtepetergennemetkortsamarbejdepået projekt.interviewetfandtstedietmødelokalepåuniversitetet. Jesper,*48år.Cand.phil.ilitteraturvidenskab.Beskriversigselvsomlangtidsledig,ogharetlæn( gereforløbbagsigmedbl.a.sygdom.harendvidereenarbejdshistoriesombutiksansat.inter( viewetblevgennemførtiinformantenshjemogblevafbrudtetantalgangeaffamiliemedlemmer. 16

18 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Stemningenbargenereltprægafenstressetlivssituation,sominformantenogsågavudtrykfori løbetafinterviewet.kontaktenkomistandgennemenkontaktivoresnetværk. Avan,26år.Cand.jur.HanerfødtogopvoksetiHvidovremedkurdiskherkomst.Kontrastenmel( lemdanskereogudlændingeihvidovre,giverhanudtrykfor,harsatstortprægpåhansopvækst. Interviewetforegikiroligeomstændigheder,ietmødelokalepåuniversitetet.Avaneridensær( ligesituation,athanforkorttidsidenselvharsagtsitjobopognuharambitioneratgørekarrie( reibruxelles.erforhenværendekollegatilenafgruppensmedlemmer. 5.2*Delanalyse*V*selvkritik*hos*informanterne* Delanalysengårpåtværsafdeindsamledeinterviewvedbrugafdatamatricen(sebilag8).Såle( deskondenseresudsagnfraalleinformanternetilenredegørelseafinformanternesselvkritikud frakoderneselvkritik$ogstrukturkritik. Overordnetseterderblandtinformanterneenighedom,atderisamfundetherskerendiskurs om,atarbejdsløseerdovne,ogatarbejdsløshederderesegenskyld.dettefaktum,atsamfunds( debattenansvarliggørdearbejdsløseikraftafdenselvkritiskediskurs,erinteressant,dainter( viewmaterialetihøjgradtegneretbilledeafengruppeafarbejdsløse,derhellerevillæggeskyl( denpåstrukturelleforhold(isærfinanskrisen.delanalysenundersøgersåledes,omwilligsanta( gelseomenoverskyggendeselvkritikerioverensstemmelsemedvoresindsamlededatamateria( le. Indledningsvisfokuserespådesteder,hvordenselvkritiskediskurskommertiludtrykhosin( formanterne.herharvisettooverordnedetendenser:fordetførsteselvkritikmøntetpåuddan( nelseogfordetandetpåalderogerhvervserfaring.ikontrasthertilkastesefterfølgendelyspå informanternestendenstilatafviseselvkritikken *Selvkritik*i*forhold*til*uddannelse* Hosstørstedelenafinformanterne,særligthosakademikerne,forekommerentendenstilselvkri( tikmedhenblikpåuddannelse.uddannelseer,somnævntitidligereafsnitomwillig,endelaf moderneindividersselvrealiseringsprojekt.informanternereflektererover,hvorvidtderesud( dannelsesvalgogindsatsunderstudietidenharværettilstrækkelig(ogforetagersåledesen in( dreselvangivelse overderesuddannelsesforløb(willig2013:75).pia,peterogjesperforholder 17

19 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM sigkritisktil,atdeikkeiligesåhøjgradsomderesmedstuderendehavdespidsealbuerunder studietiden.selvkritikkenudtrykkesligeledestydeligthosavan,derkommermedfølgendeud( sagn: Jeg$føler,$jeg$hellere$vil$tage$følelsen$af$skyld$på$mine$egne$skuldre,$og$så$sige$ Jamen,$jeg$ kunne$have$ydet$en$ekstra$indsats$i$skolen,$i$stedet$for$at$tage$til$fredagsbar$og$fået$endnu$ højere$karakter,$og$i$stedet$for$at$have$gået$op$i$min$ferie$og$min$fritid,$så$have$lavet$flere$ studierelateret$aktiviteter $så$jeg$vil$pålægge$skylden$på$min$egen.$jeg$vil$mene$det$er$min$ egen$skyld,$hvis$jeg$overhoved$skulle$beskylde$nogen.$(10:268) 1 SelvkritikkensesherklarthosAvan.Hanbegrunderdennemedsinkulturellebaggrund,som følgeafhvilkenhanihøjgradharfølt,athanharskulleleveoptilnogleuddannelsesmæssige normer: Har$du$en$uddannelse,$så$er$du$en$mand $(10:97).Deterherenvæsentligpointe,at Avananvenderselvkritikkenkonstruktivt,somenmotiverendedrivkraft. HosJesperkommerselvkritikkentiludtrykiovervejelseromhansvalgaflitteraturvidenskab( studiet: Men$det$var$jo$en$humanistisk$uddannelse,$og$det$var$allerede$sådan$lidt$tvivlsomt,$kan$man$sige,$ i$forhold$til$jobmuligheder,$når$krisen$så$rammer.$nej,$det$var$ikke$noget,$jeg$sådan$tænkte$den/ gang,$men$det$har$jeg$måtte$sande$siden$hen,$kan$man$sige.$(9:18) Jesperudtrykkerherkritikoverforsitvalgafenuddannelse,dererkendtforathavebegræn( sedejobmuligheder.såledesansvarliggørhantildelssigselvforsinarbejdsmæssigefiasko. Piaharderimoddetmodsatteproblem,idetathunhartagetenbreduddannelse,somefter( spørges,menalligevelikkekanfindejob: Krisen$den$har$ramt$alle$sektorer$men,$sådan$en$økonomisk$erhvervsfaglig$uddannelse,$den$kan$ du$egentlig$komme$langt$med$og$du$kan$bruge$den$i$rigtig$mange$brancher,$så$på$den$måde$så$ tænker$jeg$lidt$ det$burde$være$sket$nu,$mere$end$altså$hvis$man$havde$en$eller$anden$mere$ snæver$uddannelse,$som$målrettede$sig$til$et$bestemt$job,$hvor$der$bare$var$stor$arbejdsløshed.$ 1Interview(henvisningerskrivessåledes:(interviewnummer:linjenummer) 18

20 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Så$tror$jeg$måske,$at$jeg$ville,$ja$det$ved$jeg$ikke,$jeg$ville$nok$ikke$være$mindre$presset$af$det,$ men$så$ville$det$måske$være$lidt$mere$forventeligt.$(7:596) SåledessætterPiaspørgsmålstegnvedsinegenkunnenogvenderkritikkenindad.Hunberø( rerfleregangeigenneminterviewetkritikafogtvivlomkringsinegenindsatsiforholdtilud( dannelsen.visersåledes,påtværsafinformanterne,dentidligereomtaltetendenstil,at [n]åretselvrealiseringsvalgvisersigatværeforkert,måde,derharvalgtforkert,givesig selvskylden (Willig2013:15) 5.2.2*Selvkritik*i*forhold*til*alder*og*erhvervserfaring* Enandenårsagtilatvendekritikkenindaderalderogmanglendeerhvervserfaring.Dettekom( mertiludtrykiallefaggrupperne,bl.a.hosden21(årigeufaglærtevillads,derbegrundersinar( bejdsløshedmedforfåjobssamtmanglendeuddannelseogerhvervserfaring.tiletspørgsmål omhvilkengrundhanselvsertilsinledighed,svarerhan: For$få$jobs$og$så$er$jeg$ude$i,$at$jeg$ikke$har$så$meget,$hvad$kan$man$sige$erhvervserfa/ ring$ik,$så.$og$så$har$jeg$heller$ikke$nogen$uddannelse,$der$ligger$bagved.$jeg$kan$forestil/ le$mig$at$mange$af$de$ting$jeg$søger,$hvis$man$har$nogen,$der$har$været$i$arbejde$i$flere$ år,$i$fire/fem$år,$så$vil$de$hellere$have$sådan$én,$end$de$vil$have$mig.$(2:401) DettegårigenhosPeter,dermener,atdetvillehavegavnethammedetstudiejob.Hansigerdog samtidigatdetopraktikperioder,somhanharhaft,sammenlagtgivermereerhvervserfaringend etstudiejob,såpådenmådefølerhansigikkepåbarbund. Idenmodsattegrøfterden54(årigefaglærteHenning,dermenerathanharmasseraferfaring,menat alderenstårivejenforjobmuligheder. [S]å$kan$man$sige:$"Godt$så$Henning,$du$er$54$år$(banker$i$bordet),$ham$her$han$er$33.$Ham$flyt/ ter$vi$herover"$(flytter$en$bordskåner).$og$nu$kører$vi$samme$puslespil$igen.$de$her$de$er$40$år,$ 45$år.$Nogle$af$dem$er$måske$piger,$det$er$endnu$bedre.$Kunne$de$så$have$anden$etnisk$bag/ grund$så$er$den$rigtig$fin.$nej,$provokerende$sagt:$"du$er$54$(banker$i$bordet),$du$får$sgu$nok$ svært$ved$at$finde$dig$et$arbejde$(4:1234) 19

21 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Henningkritisererherarbejdsgiverneforatudelukkemodneansøgere,menkommerisamme ombæringtilatvendedetkritiskeblikmodsigselv,dahanikkekanløbefrasinalderogfølersig uattraktivforarbejdsmarkedet.itrådmeddettefremgårselvkritikhosdenellersovervejende strukturkritiskeogsnart51(årigelars.hanmenerligesomhenning,atalderenharbetydningfor jobmulighederne: Hvis$jeg$sådan$skal$/$ja$og$det$skal$man$/$selvransage,$lidt,$så$vil$de$udfordringer,$der$i$dag$er$i$sådan$ et$job,$med$hensyn$til$at$der$skal$ekstremt$meget$fokus$på$den$digitale$udvikling.$enormt$meget$fo/ kus$på$en$anden$form$for$markedsføring$på$sociale$medier,$jamen$der$kan$det$godt$være$at$en$per/ son,$der$er$vokset$med$det$og$har$/$det$har$vi$ikke$lærte$meget$af$på$cand.merc.$studiet$da$jeg$gik$der$ /$og$altså,$at$en$på$35$år,$der$ikke$har$lavet$andet$i$de$sidste$10$år,$er$bedre$klædt$på$til$den$opgave,$ end$jeg$er.$det$bliver$man,$hurtigere$end$man$selv$kan$lide$det,$fanget$af.$at$det$rent$aldersmæssige,$ er$rigtigt$svært$at$holde$sig$på$omgangshøjde$med$udviklingen.$det$føler$jeg.$(6:218) GrundetsinalderkanLarsikkefølgemeddendigitaleudvikling,dahaniløbetafsinstudietid ikkeharopnåetkompetencerindenformarkedsføringpådesocialemedier.larshardogenba( lastisin22årlangeansættelseisammefirma,derbekræfterhamiat noget$har$jeg$måtte$kunne $ (6:542).Trodsdenneselvsikkerhederhandogbegyndtatovervejeforskelligeformerforefter( uddannelse: Der$har$der$været$forskellige$kurser$jeg$gerne$ville$følge.$navnligt$lige$præcist$i$den$ situation,$som$jeg$er$i$nu,$hvor$jeg$gerne$vil$opkvalificere$mig $(6:421). Larsersåledeseteksempel på,hvordansamfundetskravogefterspørgselinternaliseres,uansetomdeerrealistiskeellerej, ogisidsteendeblivertilenselvkritik,derfårlarstilatspekulerei,hvorledeshankanomstille sigogbliveattraktivforarbejdsmarkedettrodssinalder. DettekansættesirelationtilPia,dersomnyuddannetcand.merc erharerfaringmedsocialeme( dierogetønskeomatarbejdehermed,menalligevelikkekanfåarbejde.såledesståralderspa( radoksettydeligtfrem:pådenenesidekrævesenerfaringsomennyuddannetharsværtvedat fremmønstre,ogpådenandensidemødeserfarnearbejdsdygtigeindivideroppeiårenemedet tætpåuoverkommeligtalderskrav.såledeseralderog,iforbindelsehertil,erfaringtoaspekter, hvorinformanternevenderkritikkenindad.detteertiltrodsfor,atkravetomerfaringogenbe( stemtaldererstruktureltopstilledekriterier,somfordenenkelteersværeatændrepå. 20

22 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Viharnubeskrevettotendenser,hvordenselvkritiskediskurskommertiludtrykhosinforman( terne.deudviserekspliciteninternaliseringafdiskursenvedatkritiseresigselvpåuddannel( sesvalg,studiedeltagelse,kompetencer,manglendeerfaringoghøjalder.dertegnersigdogsam( tidigenmodsatrettettendensidatamaterialet:entendenstil,modsatwilligsantagelser,atudøve enudtaltstrukturkritik.dettevilfremgåafnæsteafsnit *Afvisning*af*selvkritikken* Overordnetforekommerderhosstørstedelenafinformanterneeneksplicitstrukturkritikifor( bindelsemedderesarbejdsløshed.idetfølgendegiveseksemplerpåtoformerforstrukturkritik. Altoverskyggendefremstårfinanskrisensomengennemgribendebegrundelseforledighedssitua( tionen.eksempelvissigerlarsfølgende,dainterviewerenspørgerindtilgrundentilhansledig( hed: Jeg$føler$mig$egentlig$også$overbevist$om,$at$hvis$krisen$ikke$var$kommet$i$2007,$så$havde$jeg$ nok$stadigvæk$haft$et$job..somdetfremgårheraf,kritisererlarsdeøkonomiskekonjunkturer, oggiversåledesikkeudtrykforatværeunderlagt$ kritikkens$u/vending.ligeledesfremgårdet ogsåhosandreinformanter;bl.a.hosjesper: Hvorfor$det$så$ikke$er$lykkedes$mig$at$finde$noget$andet$mere$permanent,$det$er$så$også,$for$det$før/ ste,$på$grund$af$krisen.$altså$jeg$tror,$at$jeg$var$blevet$ansat$på$biblioteket$fx,$hvis$tiderne$havde$væ/ ret$anderledes,$det$kunne$sagtens$tænkes.$(9:128) Afbeggecitaterfremgårstrukturkritikkeneksplicithenvendtmodfinanskrisen.Flereafinfor( manterneerligeledeskritiskeoverfordenmarginalisering,deopleverfrasamfundetikraftaffor eksempelsygdom.enstruktureldiskriminationogstigmatisering,somdefølerbegrænserderes jobmuligheder.idennesammenhængsigerbilly: [D]et$er$også$sjovt,$ik,$fordi$vores$samfundsstruktur$er$som$den$er,$men$hvis$du$tager$til$Italien$for$ eksempel,$der$har$de$nærmest$ikke$den$diagnose$[adhd],$fordi$de$har$en$anden$måde$at$omgås$tin/ gene$på$[...]$altså,$det$er$ikke$synligt,$fordi$det$er$ikke$vigtigt$i$deres$samfundsbillede$på$samme$må/ de.$[...]$sygdom$er$jo$defineret$ud$af$hvilket$samfund$man$lever$i,$ik?(1:433) Billyudtrykkerhersinoplevelseaf,atsamfundetikkekanrummefolkmedADHD,ogatdenne situationsåledeshverkenaccepteresellerafhjælpes,hvilketvilblivebelystitredjedelanalyse. 21

23 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 5.2.4*Opsamling* Somfremlagtidenforegåendeanalysegiverinformanterneudtrykforatværepåvirketafden selvkritiskediskurs.devenderkritikkenindad,ogsynespåvirkedeafdenansvarliggørelse,der pålæggesmodernemenneskeridenomtalteselvrealiseringskultur(jævnførafsnittetomwillig). PåbaggrundafdatamaterialetkanvidogikkefindebelægforatbekræfteWilligshypoteseomet mentaltkollaps hosinformanterne(willig2013:57).selvominformanterneudviserselvkritik, erdesamtidigudbredtkritiskeoverforstrukturelleforandringersåsomfinanskrisen;somde mener,harendelafskyldenforderesledighed.vægtningenafdetotyperkritikersværatudtale sigom,dadenudtaltekritikikkenødvendigvisstemmeroverensmeddenuudtalte.ligeledesmå interviewsituationenspåvirkningafinformanternepåtænkesidennesammenhæng(ihvorhøj gradvilinformanternegøresigsårbareoverforinterviewerenvedatkritiseresigselv?udfra denneanalysekanvoresdatamaterialeikkesigesatunderbyggewilligsdiagnosticeringafen overtagendeselvkritik,derafmontererindividetsmulighedforekstrovertstrukturkritik.ikke destomindretegnesetbilledeaf,atdeinformanter,derudtrykkerselvkritikkentydeligstihøjere graderprægetaflavtselvværd,oggenerelterdårligeretilathåndterederessituationsomledig. Denfølgendedelanalysefokusererpå,hvorvidtuddannelseogarbejdshistorieharindflydelsepå håndteringenafdenudtrykteselvkritikogarbejdsløsheden. 5.3*Delanalyse*V*uddannelse*og*arbejdshistorie*for*håndtering*af*arbejdsløshed* Idenfølgendedelanalyseundersøges,hvorvidtdetregruppersuddannelses(ogarbejdshistorie spillerenrolleihåndteringenafegensituation.medtildettehøreranalysenaf,hvordaninfor( manternelegitimererdensocialepositionudenforarbejdsmarkedetsamtderesselvopfattelse. Detvilaltsåsige,atfølgendedelanalysevilidentificereeventuelleforskellei,hvordanarbejdsløs( hedenhåndteresindenforhveruddannelsesgruppe *Akademikere* Idenkomparativeanalyseaf,hvordanakademikerehåndtererderessituation,tagesud( gangspunktilarsogjesper,daderesuddannelses(ogarbejdshistorieharstorbetydningfor dereshåndteringafsituationen.dekontrastererpånoglevæsentligepunkterhinanden,hvor( fordeervalgtsomhovedfokusidetteanalyseafsnit. 22

24 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM ArbejdsløshedenharforLarsogJespermanifesteretsigpåforskelligvisidereshåndteringaf situationen.somdetfremgikafførstedelanalyse,tegnerlarsgenereltetbilledeaf,atarbejds( løshedenerstruktureltbetingetafkrisen.hansidentitetsmæssigehåndteringafsituationen beroraltsåihøjgradpåhansarbejdshistorie,somfølgendecitatbeskriver: Nu$kan$jeg$sige$til$mig$selv:$"Jamen$jeg$har$haft$25$år$på$arbejdsmarkedet$med$fuldt$damp$på,$ jeg$har$fået$etableret$mig$på$en$måde$som$jeg$gerne$ville,$jeg$har$også$betalt$en$hulens$masse$ penge$i$skat".$så$jeg$har$et$meget$afslappet$forhold$til$det$der$med,$at$jeg$nu$er$i$en$situation,$ hvor$jeg$modtager$nogle$penge$i$stedet$for$at$indbetale,$om$man$så$må$sige,$og$jeg$betragter$det$ egentlig$som$en:$det$er$jo$sådan,$det$er.$(6:501) Larssnakkersåledesom,athans$livsambitiongenerelterindfrietgrundethanslangear( bejdshistorie.larsharaltsågenereltværetistandtilatcopemedsinarbejdsløshed.dette gældersåvelpåetøkonomiskplansompådetmereidentitetsmæssige.medtilpointenhører detfaktum,atlarsindtilvideregårarbejdsløsmedfuldløn,ogderforføler,athanerienpri( vilegeretsituation.larsberetterselvom,athanvillehavesværerevedsinsituationsomar( bejdsløs,hvishanfxkunhavdeværetpåarbejdsmarkedetifemår.lars uddannelses(ogar( bejdshistoriesamtdeidentitetsmæssigeaspekterafdetteeraltsåmedtilatdefinerehans håndteringafsituationensomarbejdsløs. Jespershåndteringafsituationenergenereltmereprægetafnogleidentitetsmæssigeogøko( nomiskefrustrationer,endhvaddetertilfældetforlars.denidentitetsmæssigekonfliktbe( ståri,atjespersådansetikkeertvivlomsinfagligeidentitetsomakademiker,menderimod manglerengenerelanerkendelsefraarbejdsmarkedetsside.willigargumentererfor,atderi betydningenafliberalismensfordringomselvansvarlighedliggeretdialektisktilbageslagfor( ståetpådenmåde,atdermedselvansvarlighedenhørerenselvtugtelse(willig2013:51).for Jesperbestårtilbageslageti,athantugtersigselvforikkeatværeendelafarbejdsmarkedet samtidigmed,athanbæreretidentitetsmæssigtansvarforathavegennemførtuddannelsen. Detteansvar,somJesperikkeføleranerkendtafarbejdsmarkedet,harihøjgradhaftkonse( kvenserforhanshåndteringafsituationensomarbejdsløs: 23

25 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Jo$længere$tid,$der$gik,$jo$mere$smuldrede$selvfølelsen.$På$en$gang$har$jeg$altså$fået,$altså$den$ der$følelse$"der$er$virkelig$noget,$du$kan"$(kraftigt$tryk$på$"virkelig"),$er$der$nogen,$der$siger$til$ mig,$og$så$samtidig,$så $Så$smuldrede$det.$(9:178) Dét,somJesperhergiverudtrykforsmuldrer,erdendelafhansidentitet,somhansuddan( nelsegiverham.håndteringenafhansnuværendesituationbæreraltsåprægafathaveværet igennemmangefaserogenoplevelseafatværehandlingslammet.dettedanneryderligere belægforpåstandenom,atdeidentitetsmæssigekonsekvenserafarbejdsløshedharstorbe( tydningforhåndteringenafsituationen.ikontrasttillarsservi,atarbejdsløshedenharværet medtilatskabeendissonansmellemuddannelsesidentitetogforventningertiletgodtar( bejdsliv.jespershåndteringafsituationeneraltsåihøjeregradvendtindad,somenidenti( tetsmæssigfaktor,endhvadviserhoslars,dereristandtilatanskuesituationenmeresom etproduktafomstændigheder.samtidigkompensererlars langearbejdshistoriefordet identitetsmæssigetab,arbejdsløshedenkunnemedføre.jespershåndteringafsituationen bærerderimodprægafenvurderingafegnevalg,somlænersigopafwilligsbegrebomselv( kritik *Faglærte Hosdefaglærtefindervinoglekarakteristikavedrørendederesarbejdsidentitetoghåndte( ringafarbejdsløsheden.specielthenninglæggergenereltvægtpåsinerhvervserfaringog praktisketilgangtilsitarbejde,hvorforhanogsåretterfokusmodsitrespektiveerhvervfrem forsigselv: Og$det$er$klart,$at$når$en$krise$rammer$så$voldsomt$som$den$gør,$som$den$gør$i$2008/9$stykker,$ så$bliver$det$tungt.$de$[branchen,$hvor$han$var$ansat]$bliver$ramt$som$nogle$af$de$første $ (4:791) Dergivessåledesudtrykfor,atderernoglestrukturellefaktorerpåspil,somikkepåvirker identitetensomsådan.selvomhanerarbejdsløs,harhanenpraktisktilgangtilhåndteringen afsituationen,somviikkeserhosakademikerne.akademikernelæggermerevægtpåderes uddannelsesspeciellefokus,mensdefaglærtegenereltermeretilbøjeligetilattilpassesig 24

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

INDHOLD! 1!INDLEDNING...

INDHOLD! 1!INDLEDNING... 2 INDHOLD! 1!INDLEDNING... 5! 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM...7! 1.2!LÆSEVEJLEDNING... 10! 2!TEORI...13! 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET... 15! 2.1.1$Betingelser$for$at$modtage$kontanthjælp... 15! 2.1.2$Ydelsernes$størrelse...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Hvad sker der i Fuglekvarteret?

Hvad sker der i Fuglekvarteret? Hvad sker der i Fuglekvarteret? En undersøgelse af områdefornyelsen 1 Roskilde Universitet Plan, By og Proces 2013 Anna Esrom Raunkjær Astrid Le Bækgaard Line Hesselbæk Andersson 2 Resume In this report,

Læs mere

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed 5. semesterprojekt Gruppens medlemmer: Kristine Branebjerg: 50974 Martin Jacobsen: 49114 Nanna Madsen: 49020 Antal anslag / sider : 163.037 / 68 ns Vejleder:

Læs mere

Medborgerskab og betalt arbejde Minoritetsetniske kvinder mellem inkludering og ekskludering

Medborgerskab og betalt arbejde Minoritetsetniske kvinder mellem inkludering og ekskludering Medborgerskab og betalt arbejde Minoritetsetniske kvinder mellem inkludering og ekskludering af Camilla Kjerulf Christensen Masteruppsats GNVM03, VT2015 Genusvetenskapliga institutionen Lunds Universitet

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education University College Lillebælt, Odense Socialrådgiveruddannelsen 7. Semester. December

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE VIDENSKABSTEORI- KRITISK REALISME VALG AF TEORI

PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE VIDENSKABSTEORI- KRITISK REALISME VALG AF TEORI Indholdsfortegnelse PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE METODE DEN KVALITATIVE METODE FOKUSGRUPPEINTERVIEW REFLEKSIONER OVER FOKUSGRUPPEINTERVIEWET

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Internationalisering. - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne

Internationalisering. - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne Master i vejledning Modul 4: Masteropgave Internationalisering - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne Elevfoto fra

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst

Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst Genrebestem nogle artikler fra dit pensum Drejer det sig om undersøgende artikler (research papers), eller formidling, fagligt essay e.l.? Hvilke fremstillingsformer

Læs mere

Ghetto i Danmark er et paradoksal begreb...

Ghetto i Danmark er et paradoksal begreb... Ghetto i Danmark er et paradoksal begreb... En tur i ghettoen har været et projekt, der har taget mig til en tur med mange empiri og data til USA og også i Brasilien, hvor jeg stammer fra. Projektet handler

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

Når arbejde og individ smelter sammen

Når arbejde og individ smelter sammen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Når arbejde og individ smelter sammen... 2 The Man Who Crashed the World... 3 American International Group... 3 DeSantis, Cassano og Park... 4 Bureaukrati og

Læs mere

B Æ R E D Y G T I G H E D

B Æ R E D Y G T I G H E D G R E E N. W A S H M O D E I N D U S T R I E N F O R U R E N I N G K O M M U N I K A T I O N F O R B R U G E R K U L T U R L E G I T I M I T E T C S R C E R T I F I C E R I N G E R B Æ R E D Y G T I G

Læs mere

Specialledelse - et nyt genstandsfelt

Specialledelse - et nyt genstandsfelt Masterprojekt Specialpædagogik DPU 2012 Kim Køppen Specialledelse - et nyt genstandsfelt Copyright, Kim Køppen Til specialskoleledere: Hvis du efter gennemlæsning af dette masterprojekt kunne have lyst

Læs mere

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder?

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? 2012 Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? A study of the conditions of the social workers professionalism, in a Danish job center. Is there room enough

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere