I&KAMP&MOD&KRITIKKEN&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I&KAMP&MOD&KRITIKKEN&"

Transkript

1 SOCIOLOGISK&INSTITUT,&KØBENHAVNS&UNIVERSITET& I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& 2&ARBEJDSLØSE&OG&SELVKRITIK& [TYPE&THE&COMPANY&NAME] 24.$JANUAR$2014$ VEJLEDERE:&BELLA&MARCKMANN&OG&EMIL&BEGTRUP2BRIGHT&& & & ANTAL&TEGN:&83.350& ANTAL&TEGN&M.&FODNOTER:&83.421&&

2 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Indholdsfortegnelse- 1.*UNDERSØGELSENS*SIGTE*...*2 1.1BAGGRUND PROBLEMFORMULERINGOGFORSKNINGSSPØRGSMÅL *BEGREBER*OG*EMPIRI*OM*DET*VALGTE*EMNE*...*4 2.1UNDERSØGELSENSFOKUSOGDENORGANISATORISKERAMME $Finanskrisen$...$ $2020/planen$...$ $Kontanthjælpsreformen$...$5 2.2DENKRITISKEU(VENDING PIERREBOURDIEUSTEORI *METODEDESIGN*OG*DATAINDSAMLING*...*9 3.2REKRUTTERINGSSTRATEGI INTERVIEWGUIDENSOPBYGNING DEFYSISKERAMMER *DATABEHANDLING*OG*ANALYSESTRATEGI*...*12 4.1TRANSSKRIPTIONSSTRATEGI ANALYSESTRATEGI *ANALYSE*...*15 5.1INFORMANTPRÆSENTATION DELANALYSE(SELVKRITIKHOSINFORMANTERNE $Selvkritik$i$forhold$til$uddannelse$...$ $Selvkritik$i$forhold$til$alder$og$erhvervserfaring$...$ $Afvisning$af$selvkritikken$...$ $Opsamling$...$22 5.3DELANALYSE(UDDANNELSEOGARBEJDSHISTORIEFORHÅNDTERINGAFARBEJDSLØSHED $Akademikere$...$ $Ufaglærte$...$ $Opsummering$af$delanalyse$...$27 5.4DELANALYSE(HABITUELLEFAKTORERSBETYDNINGFORHÅNDTERINGAFPOSITION $Billy$...$ $Peter$...$ $Delkonklusion$...$32 6.*OPSUMMERING*AF*UNDERSØGELSEN*...*33 6.1KONKLUSION DISKUSSION METODEERFARINGER BEGREBSARBEJDE METODOLOGISKEOVERVEJELSER *LITTERATURLISTE*...*37 8.*BILAG*...*40 * 1

3 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 1.*Undersøgelsens*sigte** 1.1*Baggrund** Ikølvandetpådenøkonomiskekriseerspørgsmåletomdearbejdsløsegenopstået:Hvemer skyldi,atvigårledige?arbejdsløshederetheftigtdebatteretemne,hvorholdningentil, hvorvidtdetersamfundetsellerdenenkeltesansvar,ofteeromdrejningspunktet.ændrin( gerneisocialpolitikken(ogherisærkontanthjælpsydelserne(erprægetafkontrakterog strafferetorik,somafspejlerdiskursenfrapolitikerne:viskalansvarliggøres,uddannesmere, ogdetskalgåhurtigereendnogensinde. Gennemdesenesteårharhumancapitalteorienfåetstoropbakningogdannetgrundlagfor mådenatkombattereledighed.uddannelsefremstårsomværendevejentilansættelseog succespåarbejdsmarkedetspræmisser,ogviskalderforuddanneosmereogbedre.nårde nødvendigeressourcertilatuddannesig,ogderigennemsikresigetjobpåarbejdsmarkedet, ertilgængelige,erviuforståendeoverfordeledige:hvorforkaniikke$bareuddannejerogfå etarbejdesomalleosandre? Hvissamfundethargjortsuccestilgængeligforalle,gennemuddannelseoghjælptilselv( hjælp,hvorliggerskyldenså?dettespørgsmålbanervejforkritikkens$u/vending.medinspi( rationfrawilligplaceresvoresundersøgelseindenforrammerneafhypotesenomindividua( liseringskulturensbetydningforselvkritikkensopståen(willig2013:15).problemersomfx arbejdsløshedfremstår,ihvadwilligkalderdenudvidedeliberaleepoke,såledessomindivi( duelleogselvforskyldtefænomener(ibid.:51).deteridetteperspektiv,manskalseundersø( gelsensfokuspåarbejdsløshed,hvordetrelevante [spørgsmål]$er,$hvem$der$er$i$stand$til$at$ håndtere$at$rette$skytset$indad$og$fyre$løs$mod$alt,$hvad$der$bevæger$sig[?] (WilligiDanne( mand:2013). Denselvkritiskediskurskansigesatværeenydremagt,derpålæggesindivider,ogderfor sættervidenirelationtilbourdieusbegrebomsymbolskvold.folkssocialepositionsom udtrykfordereshabitusbliverpådragetandresocialeklassersoverbevisningeromkringde socialetaksonomier.imagtkampenanvenderdedominerende(denherskendeklasse(sym( bolskkapitalogmagttilatdefinereogpåtvingenormerogoverbevisninger,menforsøger samtidigtatdistingveresigfradedominerede.gennemdennesymbolskevoldkommermani 2

4 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM uoverensstemmelsemedsinhabitus,ogopleverdervedkonfliktermeddenmåde,manskal forholdesigtilsigselv;etudtrykfordenselvkritiskediskurs. Sålængederfindesenkildeisamfundet,hvorfraindividetkanopnåanerkendelse,finderin( dividetifølgebourdieusinberettigelseisamfundet.deeksistentiellekriseropstår,nårkilden ødelæggesafdeobjektiveklassifikationersstrukturer,oganerkendelsedermedikkekanop( nås.dettemedfører,atdenpersonligeopfattelseafsinpositionmåredefineres,ogmanud( sættesforsymbolskvold.detbliverfordenenkeltemindreogmindreanerkendtatbruge strukturkritiktilatlegitimereegenarbejdsløshed;deteristedetdinegenfejl.detbetyder,at deobjektivelegitimediskurserharpenetreretflereogflerefelterslogik,ogderforerstruk( turkritikkenafmonteret.willigshypoteseomdenneafmonteringafstrukturkritikkenogde individuellekonsekvenserafdettebeskrivesietsærskiltafsnit. Hvis$sociologien$har$en$rolle$at$spille,$består$den$i$højere$grad$i$at$give$folk$våben$end$i$at$belæ/ re$dem (BourdieuiWilken2011:133).LigesomWilligladersineteoriergennemsyreafnor( mativitet,menerbourdieuogså,atsociologenskalskabeforandringer.derforforsøgerdenne opgaveatskabebevågenhedomkringdenselvkritiskediskurssomsymbolskvold. 1.2*Problemformulering*og*forskningsspørgsmål** Foratfindefremtilhvorledesselvkritikkenrammerforskelligegrupper,definerervitre grupperudfrauddannelsesniveau,somalleerarbejdsløse.pådenenesidekandetforventes, atpersonermedlavuddannelseogfåressourcerermeremodtageligeogpåvirkeligeforden symbolskemagt,ogdervedpåtagersigdiskursenomselvkritik.pådenandensidekandet forventesatakademikere,derimangetilfældeharenhøjsammensætningaflegitimkapital, harenstørrebevidsthedomdetindividuelleprojekt,somenkarriereer,ogharstørrefor( ventningertilsigselv,samthvilketudbyttedeskalhaveafdereslangeuddannelse;derfor tagerdediskursentilsigihøjgrad.foratfindefremtildetteundersøgerviinformanternes selvkritik,opfattelseafgrundtilegenledighed,baggrundoghvordandehåndterertilværel( sensomledig.voresproblemformuleringlyderderforsåledes: Hvilken$betydning$har$uddannelses/$og$arbejdshistorie$for$legitimering$af$position$i$den$sociale$ orden$og$hvilken$rolle$har$den$stigende$selvkritik$for$aktørens$selvbillede?$ 3

5 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Foratuddybedetteyderligeregørvibrugaftreforskningsspørgsmål: 1)Hvordankommerdenselvkritiskediskurstiludtrykhosinformanterne? Tværgående$analyse$af$informanternes$udtryk$for$selvkritik$og/eller$strukturkritik. 2)Hvilkenbetydningharuddannelseogarbejdshistorieforhåndteringafegenarbejdsløshed? Komparativ$analyse$af$informanternes$uddannelses/$og$arbejdsbaggrund$og$håndtering$af$posi/ tionen$som$arbejdsløs$/$akademikere$som$gruppe,$ufaglærte$som$gruppe,$faglærte$som$gruppe.$ 3)Hvilkeandrefaktorerkansigesathavebetydningforhåndteringafderesposition? Analyse$af$informantens$legitimering$af$positionen$som$ledig$i$den$sociale$orden;$herunder$bely/ ses$konsekvenserne$af$symbolsk$vold$for$den$ledige,$samt$hvordan$habituel$disponering$har$en$ indflydelse$på$denne$magtkamp. 2.*Begreber*og*empiri*om*det*valgte*emne** Dette$afsnit$vil$redegøre$for$den$organisatoriske$ramme,$samt$de$relevante$begreber$fra$DDS,$ herunder$bourdieus$teori$og$willigs$undersøgelse. 2.1*Undersøgelsens*fokus*og*den*organisatoriske*ramme* Ifølgendeafsnittegnesetkortafridsafdesamfundsmæssigefaktorerogpolitiskeinitiativer, derkansigesathaveindvirkningpåarbejdsløshedsomsamfundsfænomen,herunderfinans( krisen,regeringens2020(plansamtkontanthjælpsreformen *Finanskrisen* Finanskrisenbegyndtei2008somresultatafdenøkonomiskehøjkonjunktur,derihøjgrad skyldtesstigendeejendomspriser.destigendeejendomspriserblevnæretafbankernesvillig( hedtilatlånepengeudmedhøjrisiko.bankernesudlånspolitikvarprægetafdenregulering affinansmarkederne,somhavdefundetstedsiden1980'erne.efterhåndenblevetstørreantal lønmodtagereudeafstandtilattilbagebetaledereslån.detteresulteredeiantalletaftvangs( auktionergikivejret,ogejendomsprisernebegyndteatfalde.mangebankergikkonkurs,og måtteifleretilfældenationaliseresforatundgåkollapsellerreddesafhjælpepakkerfrarege( ringerne.krisenførtetil,atbankernegenereltblevmereuvilligetilatlånepengeud,hvilket 4

6 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM gjordedetvanskeligtfordetøvrigeerhvervslivatfungerenormalt.krisenerafmangeøko( nomerblevetkarakteriseretsomdenværstesidenkollapseti1930 erne(denstoredanske) *2020Vplanen* Regeringensmålpræsenteresitibullets,hvorsætningen Danmark$skal$være$blandt$de$ti$bed/ ste$(..) blivergentagetvedsamtligemål.beskedenerklar, Vi$skal$uddanne$os$mere$og$bedre$ (..) ogderskalskeen effektivisering$af$produktionen (Undervisningsministeriet).Ledighe( denskalbekæmpesogforebyggesgennembedrevejledningibrugenafuddannelsestilbudfor ledige, så$den$er$rettet$mod$beskæftigelse$inden$for$områder$med$behov$for$arbejdskraft (Un( dervisningsministeriet).95%afalleungeskalhaveenungdomsuddannelseogmindst50%en videregåendeuddannelse.detteskalske,mensregeringentilskynderdeungetilatblivehur( tigerefærdigevedatbegrænsesu(perioden.retorisksetkanregeringens2020plansigesat afspejleenmålrationelliberalistisktilgang,somdeterundersøgelsensformålatkobletilar( bejdsløshedenskonsekvenserfordenenkelte *Kontanthjælpsreformen* Somledi2020(planensforudsætningeromuddannelse,erdersketændringerikontanthjæl( pen,somisærharbetydningforungeunder30.flereafvoresinformantererunder30,og deresoplevelsermedarbejdsløshedomhandlerihøjgradderesoplevelsermedjobcentreog dennyekontanthjælpsreform.ændringerneikontanthjælpenbetyderforungeunder30,at kontanthjælpenerfjernetogistedetskiftetudmeduddannelseshjælp.uddannelseshjælper ensatspåniveaumedsu,somindebærer,atunge,dereristandtilattageenuddannelse, underskriverenkontraktomuddannelsesstarthurtigstmuligt.derkommersåledesetud( dannelsespålæg,dertvingerungeudiuddannelse,såfremtdeønskerdenøkonomiskestøtte. Ermanumiddelbartikkeklartilatgåigangmedenuddannelse,fårmanefter3månederret tilaktivitetstillæg,hvilketvilsige,atnårmandeltageriaktivetilbud,derkanbringeentætte( repåmåletomuddannelse,vilmanfåsammeydelse.fremtiluddannelsesstart,skaldenunge ividestmuligomfangarbejdeogforsørgesigselv.ermanikkeistandtilatfindeetarbejde, skalmanarbejdeforsinydelseiennytteindsats,somforegårpåoffentligearbejdspladser (Beskæftigelsesministeriet).Hererdertaleomeksempelvishavearbejde,vedligeholdelseog fjernelseafhundelorte. * 5

7 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 2.2*Den*kritiske*UVvending* IfølgendeafsnitredegøresforWilligsbegrebomselvkritikogdetsrelevansforundersøgel( sen. Overordnetkanmansige,at Den$Kritiske$U/vending eretbilledepå vor$tids$vrangside$af$en$ individualistisk$kultur (Willig2013:13).MedtildenneU(vendinghører,atsamfundsmæssige ogpolitiskedispositionergårfriforkritik(ibid.:15).kritikkenharaltsåfåetetnytbevægel( sesmønsteridenneindividualiseringskultur.denermedandreordgåetfraatværeekstro( vert samfundskritisk tilatværeintrovert selvkritisk.kritikkenvender,såatsige,tilbage tilselvetiencirkulærbevægelse,hvorigenstandenforkritikikkelængereeretydreanlig( gende,menderimodetindre,oghvorselvedet,derkritiseres,ersubjektet(ibid.:72).kritik( keneraltsåetindreanliggendeienselvrealiseringskultur,hvormankonstantmåståtilregn( skabforsinesucceserogfiaskoer.dettekalderwilligfordenindreselvangivelse,hvorialt opvejesogvurderesihenholdtilsamfundetssnævrenormer(ibid.:75).konsekvensenafdet( teer,atkritikkenholdesindenforselvetsegnerammer(ibid.:72).ikraftafvoresinforman( terspositionudenforarbejdsmarkedeterderesindividuelleselvransagelserelevant,damani højgradkansige,atenspositionpåarbejdsmarkedetidagharfåetbetydningforensselvrea( lisering.endviderehøreruddannelsesmæssigevalgmedtilenindividualiseringskultur,hvor( forvimedundersøgelsenforetagerenkoblingmellemuddannelsesmæssigevalgogdenne indreselvangivelse.relevansenafdenselvkritiskediskurseraltsåogså,hvorvidtarbejdsløse selvvurderersigattraktiveforarbejdsmarkedet.willigpåpegerkarrierevalgsometeksempel på,hvordanselvkritikeraffødtafselvrealisering: Når$et$selvrealiseringsvalg$viser$sig$at$være$ forkert,$må$de,$der$har$valgt$forkert,$give$sig$selv$skylden (Ibid.:15).Etselvrealiseringsprojekt, somformangeafvoresinformantererendtiarbejdsløshed,resultererienselvransagelse, ellerdetwilligkalder det$indre$arbejde$med$selvets$ressourcer (Ibid.:57).Konsekvensenaf detteindrearbejde,sigerwillig,erimangetilfældeetmentaltkollaps,somgørindividetude afstandtilatkritiserestrukturelleforhold(ibid.).iden udvidedeliberaleepoke ogpåar( bejdsmarkedetidag,erdetoptildenenkelteatværekreativ,omstillingsparatogfleksibel (Ibid.:51).Hovedproblemetveddetteer,athvisderikkelevesoptildissefordringer,opnår manikkeanerkendelseforsinetalenter;ogdervedopstårselvkritikken(ibid.).medtildette hørerliberalismensidéomselvansvarlighed(ibid.).deterendvidereinteressant,atderfor mangearbejdsløseherskerenfølelseafidentitetsmæssigmarginaliseringsomenfølgeaf manglendeanerkendelse.deerikkeistandtilatindfriarbejdsmarkedetscodesofconduct, 6

8 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM hvilketførertilførnævnteselvtugtelsesprocesmeddetdertilhørendespørgsmål,omman kunnehavevalgtanderledes(ibid.:72).meddettefølgerselvkritikken,somdeterundersøgel( sensformålatkobletilenpositionudenforarbejdsmarkedet. 2.3*Pierre*Bourdieus*teori* FølgendeafsnitredegørforBourdieusteori,frahvilkenundersøgelsenprimærtdragerpå koblingenmellemsymbolskvoldogdenselvkritiskediskurs. Bourdieumener,atagenterkonstitueresgennemsocialisering(Wilken2011:44)ogatdenne stimuleringkrystalliseresiagentensunderbevidsthedsom generative$principper$bag$prak/ tikker,$der$på$én$gang$er$distinkte$og$distinktive. (Bourdieu1997:24).Gennemhabitueldispo( neringinternaliseresklassifikationsskemata, erhvervet$system[er]$af$præferencer $(Ibid.:44) ogkognitivestrukturer,derorientereragentenspraktiskesans,ogdervedanlæggereksterna( liseringeraf principper$for$hvordan$verden$skal$anskues$og$opdeles (Ibid.).Disseakkumule( rededispositionerindskrivespåunikvisiindividerogkonsoliderersignifikantepositioner, dersystematiskdifferentiereragenterneisamfundet.bourdieucitereri Af$praktiske$grunde Pascal: Verden$omfatter$og$opsluger$mig$som$et$lille$punkt.$Men$gennem$min$tanke$omfatter$jeg$ verden..$bourdieumenersåledes,atdensocialeverdenskabersynspunkter,der bestemmer$ de$forestillinger$som$de$sociale$agenter$kan$have$af$det. (Ibid.:30).Disseforestillingerersåle( desdistinktiveognormativeogforankrerkriterierforudvælgelse mellem$det$gode$og$det$ dårlige,$det$rigtige$og$det$forkerte,$det$fine$og$det$vulgære$etc.$[alle]$skelner$ikke$på$samme$må/ de. (Ibid.:24).HvadBourdieu(1984:170)kalderhabituserstruktureredestrukturer,som internaliseressomprædisponeredestrukturerendestruktureriagenten somindlejringaf ubevidsteprincipper,derstrukturererandrestrukturerogstruktureragentensegenstruktur. SamfundetbestårifølgeBourdieuafdifferentieredefelter.Dissefelterskaber$ et$rum$af$mu/ ligheder$til$de$agenter$der$er$involveret$i$dem (Bourdieu1997:57).Detvilsige,atagentendri( verenergifrafelter$tilatforståverden(bourdieuetal.1977:94),mensamtidigt,forat gøre$ sig$fortjent$til$at$bære$et$bestemt$prædikat,måagenten forholde$sig$til$og$indtage$en$bestemt$ position$i$forhold$til$[feltets$kriterier] (Bourdieu1997:57).Feltetspladsidensocialeorden bestemmesmedudgangspunktidetskapacitettilatbliveanerkendtogbemærketioverens( stemmelsemedsamfundetsobjektiveklassifikation.derfor,daagententilegnersigsocial energifrafeltet,erindividetufuldkommentudenenergifraetfelt.mellemdissemikrokos( 7

9 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM mosserforegårendisponeretpraksis,hvoragenterogfeltersøgeratvindeandreagentersog feltersanerkendelsepåbasisafdisseeksklusivefortolkningsrepertoirer.bourdieumener derfor,at$ [v]irkeligheden$er$relationel $(1997:17)ogatdenmenneskeligeværenskabesi kraftafdeforeliggendestrukturer.hvertfeltharenselvindlysendelogik,hvadbourdieukal( derdoxa,somkonstituererenighederom$ hvad$der$er$værd$at$kæmpe$om $(1993:73(74).Her brugerbourdieudetobegreberillusio,somertroen,oglibido,somerlysten,tilatkonceptua( liseredrivkræfternebagkampenpåfeltet.derudoverbenævnerbourdieuat tro$[..]$ikke$er$ noget,$man$kan$vælge$at$have $(Wilken2011:57),$menderimod,funderesaksiomatisk(som nogetselvindlysende(iagentenshabitus.manskalaltsåtropåfeltetslogikforatindtageen positionifeltet.idenobjektivestruktureksistereretsystemafmodsætninger,derfunderes påbaggrundafforskelligegrupperslivsforhold.disseforskellighederskabersocialidentitet, derfunderesaftaksonomiskedikotomier,fxrig/fattigogviden/uviden,somkonsolideres somdegrundlæggendestruktureringsprincipper(bourdieu1984:172).ifølgebourdieubli( verdisseforskellighederobjektivtafstemtogderforopfattetsomnaturlige,ennaturlighed, derfundamenteresigennemensymbolskmagtkamp. Struktureringenafdennesocialevirkelighedbeskrivessomenmagtkampmellemagenterog mellemfelter.ikampenanvendesakkumuleretkapitaltilatlegitimeremagtrelationer,ogden dominerendegruppeudnyttersymbolskkapitalogmagttilatdefinere,påtvingeoglegitimere klassifikationer.dennegruppeforsøgerdogsamtidigtatmanifestereforskellemellemdemog dedomineredevedatmonopolisereadfærd.denne sense$of$distinktion $ermedtilatgrund( læggesocialpraksisogopretholdedetsocialehierarki(1984:260). Dennesymbolskemagtbruges til$å$få$andre$til$å$se$og$til$å$tro$på$en$verdensoppfatning,$til$å$ bekrefte$den$eller$til$å$forandre$den,$og$gjennom$verdensoppfatningen$også$handlingen$i$verden,$ og$dermed$verden$selv"$(bourdieu1996a:45).forbourdieuspillerdiskurserenvæsentligrolle idensocialekonfiguration,da"enhver$sproglig$interaktion$rummer$muligheden$for,$at$der$kan$ udøves$symbolsk$vold"(1996b:130).hanmener,atdennemagtertilsløretoguhåndgribelig, ogatideproduktionengenskabesvedanerkendelseien form$hvor$den$ikke$kan$kjennes$igjen"$ (Bourdieu1996a:43).DettekonceptualisererBourdieusomenudøvelseafsymbolskvold, hvorindividetbliverdisponerettilattilpassesignormativeartikuleringerfradendomine( rendeklasse.habituser [t]ræge$men$foranderlige (Bourdieuetal.:1992:49)ogsymbolsk subjektiveringkanfundereenubevidsthabituelrevision. 8

10 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 3.*Metodedesign*og*dataindsamling* Følgende$afsnit$redegør$for$vores$valg$af$metode,$og$hvordan$metoden$belyser$vores$problem/ formulering.$herefter$fremlægges$rekrutteringsstrategien$og$vores$erfaringer$hermed.$inter/ viewguiden$præsenteres$med$fokus$på$sammenhæng$til$vores$forskningsspørgsmål$og$problem/ formulering.$efterfølgende$redegøres$for$undersøgelsens$etik$på$mikro/$og$makroetisk$plan,$og$ afslutningsvis$fokuseres$der$på$interviewenes$fysiske$rammer$samt$betydningen$heraf.$ 3.1*Metodevalg*V*et*interaktionistiskVkonstruktivistisk*perspektiv Viharvalgtatgåtilvoresproblemformuleringmedeninteraktionistisk( socialkonstruktivistisktilgang,hvorviundersøger,omdenselvkritiskediskursharenpåvirk( ningpådematrixafforståelse,informanterneharinternaliseretidenprimærehabitus.vi ønskersåledesatsepå,hvilkenbetydningsekundærsocialisering,iformafuddannelse,har fordereslegitimeringafenpositionidensocialeorden. Udfradetinteraktionistisk(konstruktivistiskeperspektivharvivalgtatbenytteosafskabt analysematerialeiformaftiinterviewsmedarbejdsløseiforskelligepositioner,kategoriseret efterderesuddannelsesmæssigebaggrunditregrupperingerafhhv.ufaglærte,faglærteog akademikere.hermedmuliggøresenkomparativanalyseafdeforskelligegrupperinger,og hvorvidtdepåvirkesforskelligtafdenselvkritiskediskurs. Deterdogrelevantatnævne,ateninteraktionistisktilgangkunkansigenogetombetydnin( genafdenselvkritiskediskursogdensinternaliseringidengivnekontekst,da det,$der$fortæl/ les$altid$vil$være$konstrueret$i$den$samtaleinteraktion,$som$interviewet$udgør. (Tanggaardetal. 2010:31).Ligeledeserdetvigtigtatværeopmærksompå,atdenviden,derproducereskan væreflertydigogværeprægetafaccounts,hvorinterviewpersonerneprøveratlegitimereog retfærdiggøredereshandlingersomarbejdsløse.dettegøresvedentenatprøveatpåvise,at derespositionikkeeruacceptabelellervedatpåvise,atdeikkeselvkanstillestilansvarover fordem(järvinen2010:31).denproduceredevidenkandesudenbæreprægafkategorisering afmedlemsskab,hvorintervieweroginformantpositionerer,ogbliverpositioneret,somen specifiksocialgruppe(ibid.31f.). * 9

11 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 3.2*Rekrutteringsstrategi * AntalletafarbejdsløseiDanmarkerhøjt,hvorforvigikudfra,atdetvilleværenemtathverve informanter.indenforgruppenafarbejdsløseopstillervienkomparativanalyseaftrekon( trasterendegrupperforatundersøge,omderesuddannelses(ogarbejdshistorieharindfly( delsepåhvordandelegitimererderespositionisamfundet,samtomdererforskelpåhvilken betydningdenselvkritiskediskursharforopfattelsenafderesselvbillede. Voresudvælgelseskriteriervar,atinformanterneskullevære30+,entenakademikereeller ufaglærte,arbejdsløsegennemminimumethalvtåroghaveværetfastansatførderesledig( hedsperiodebegyndte.grundetproblemermedatfåkontakttilfeltetendtevidogmedatbe( nytteosafenconveniencestrategi(flyvbjerg2010:475),hvorvitogdeinformantervikunne få,herunderengruppeaffaglærte.. Enerfaring,vihargjortunderrekrutteringen,er,atarbejdsløseiforvejenerenmegetunder( søgtgruppe,ogatdeofficiellekanalersåsomjobcentreoga(kasserikkeønskeratfordrekon( taktmellemstuderendeogderesmedlemmer.viharderforskaffetvoresinformantergennem voresnetværk,hvorvisamtidigharoplevet,enuvillighedtilatageregatekeepere,daarbejds( løshedkanværeetfølsomtemne. 3.3*Interviewguidens*opbygning** Voressemistruktureredeinterviewstagerudgangspunktieninterviewguide,konstrueretudfra voresforskningsspørgsmål.interviewguidenharentragtlignendetilgang,hvorbaggrundforin( formantenstilværelse(herunderspørgsmålomopvækst,familierelationeroguddannelse(erde indledendespørgsmåloggradvistbliverkonkretiserettilmeredirekteogspecifikkespørgsmål. Interviewguidentilladerafvigelser,foratkunnegåmereidybden,destederinterviewettillader det.endvideregøresderbrugafåbnespørgsmålforatlæggeoptilresponsogspontanitet.vi forholderostilsocialekonnotationer,sompotentielgrundtilmisforståelser,vedatbrugealment tilgængeligtsprogogforklaringervedforvirring. Interviewguidenhardogdenulempe,atdengiveranledningtilfortolkning.Nårfempersoner interviewertividtforskelligeinformanter,kanderforekommestorforskellighediinterviewtil( ganggrundetdekontekstafhængigeomstændigheder.idetinteraktionistiskeperspektiv,erdette blotenomstændighedmanmåaffindesigmed. 10

12 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Tilvoresførsteforskningsspørgsmålerdetisærspørgsmåleneunderkategorierne: arbejdsmar/ kedets$normer, identitet og arbejde,spørgsmål,derdirektespørgerindtilinformanternesud( dannelses(ogarbejdsforløb,oghvorvidtdefølerderespræstationharværettilstrækkelig,der udgørdenprimæreempiri.hererdetdeskriptiveifokus,ogderrefereresdirektetildetsagte. Denbrederækkeafbaggrundsspørgsmålgørdetmuligtatanalysereforskelligehabituelle faktorerblandtinformanterne,oghvorvidtdedragernytteafarbejdshistorietilatcopemed deresarbejdsløshedellerfinderforløsningienuddannelsesmæssigidentitet.interviewguiden tilladeratbevægesigbredtindenfordetoverordnedespørgsmålsområde,ogderbliverpå denmådetagethåndomrelativeforhold. 3.4*Etik Pådemikroetiskeplan(Brinkmann2010:439)harviforholdtostilvoresinformantersano( nymitet,ogbestræberatdet,desiger,forbliverfortroligt.afdengrundharvigivetinforman( ternedæknavne.detteharvigjortpåbaggrundafkravetom atforskerenharansvarforat behandlepersonidentificerendeoplysningerfortroligt (Ibid.:432),altsåønskerviforsåvidt muligtatundgå,atvoresinformanterkanidentificeresudfravoresopgave,hvorforviogså harfjernetspecifikkevejnavne.dæknavneafspejlerdoginogengradinformanternesvirkeli( genavne.voresdatamaterialeerhentetmedinformeretsamtykkefrainformanten(ibid.). Endvidereerinformanterneoplystomdeoverordnedeforholdvedundersøgelsen,såsomat denproduceresiundervisningsøjemed,ogderforikkepubliceres,samtatundersøgelsens fokuserarbejdsløshed,oghvordanarbejdsløseopfatteregenledighed. Voresundersøgelsekanmakroetisklegitimeresved,atdenfungerersomenøvelsesopgave, derskalgiveosindblikidenkvalitativeforskning,samtkvalificereostilviderestudier,hvor viisidsteendevilværeistandtilatudføreforskningtilgavnforsamfundet.desudenerden( neundersøgelseetiskpåmakroplan,dadenforsåvidtvides,ikkeharværetudførtfør,ogat viikkegårindogforværrervilkårforinformanterne(ibid.:439). 3.5*De*fysiske*rammer* Udfraetinteraktionistiskogkonstruktivistiskperspektivspillerdefysiskerammerforinter( vieweneenafgørenderolle,daomgivelserneerendelafdenvirkelighedoginformation,der konstrueresunderetinterview.grundetvoresproblemermedatskaffeinformanterforegik 11

13 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM interviewene,hvordetpassedeinformanternebedst.derforharca.halvdelenafinterviewene fundetstedpåuniversitetogdenandenhalvdelhjemmehosinformanterne.dettemedfører atvifordenhalvdelafinterviewene,dererblevetudførtpåuniversitetet,kunkanudtaleos påbaggrundafdet,derbliversagt,oghvordanviforstårogopfatterdette,mensviforden andenhalvdelafintervieweneharenstørrevidenominformanten,idetinterviewerenharset, hvordandebor,leverogindrettersig.voresempirieraltsåkonstrueretiforskelligkontekst, hvilketerudslagsgivendeiisæretafinterviewene,hvorinterviewerenunderetinterview, derfandtstedhjemmehosinformanten,følteathunvarvidnetiletshow,hvorinformanten, måskegrundetaldersforskellen,samtdetfaktumathanvarpåsinegenhjemmebaneogder( medisincomfortzone,villebelæreinterviewerenomaltligefrasinegensituationtilver( denssituationen,ogprøvedeattagekontroloverinterviewet. Dererogsåkontekstforskelleiforholdtil,atdetbådeerufaglærte,faglærteogakademikere, dererblevetinterviewetpåuniversitetet.genereltkanmansige,atenakademikerilangt mindregradvilfølesigfremmedpåetuniversitetsammenlignetmedenfaglærtellerenufag( lært. 4.*Databehandling*og*analysestrategi* Det$følgende$afsnit$behandler$den$udvalgte$transskriptionsstrategi,$der$har$til$formål$at$eksplici/ tere$gruppens$arbejde$med$at$omsætte$talesprog$til$skriftsprog.$efterfølgende$fremlægges$un/ dersøgelsens$analysestrategi$og$overvejelser$vedrørende$opgavens$analytiske$tilgang$til$det$ind/ samlede$empiriske$materiale. 4.1*Transskriptionsstrategi* Undersøgelsenstransskriptionerneerforetagetudfradenvedlagtetransskriptionsnøgle(se bilag3)foratsikreoverensstemmelseblandtgruppensfeminterviewere(kvaleetal. 2010:203).Detaljeredeogautentiskeinterviewudskriftertilstræbesved,athvertinterview transskriberesafdetgruppemedlem,derudførteinterviewet(ibid.:202).iundersøgelsens analytiskeøjemedharvivalgtattransskribereforskningsintervieweneordretmedsåvelgen( tagelser,pauserogikke(leksikalskeytringer.såledesbestræberviatgengiveinformanternes taleloyalt,menligeledesbetragtervidennestrategisomenmulighedforatanalyserepåin( formanternesfølelseromkringinterviewsituationenogemnet(ibid.:209).detteerrelevant, 12

14 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM daviarbejdermedarbejdsløshed,etemne,derkanantagesathavefølelsesmæssigereaktio( nerhosinformanterne.overordnetsetervoresundersøgelseenmeningsanalyse,ogikkeen sprogliganalyse,hvorforvianserdetforforsvarligt,attransskriptionerneunderlæggesal( mindeligdanskretskrivningforatøgelæsevenligheden(ibid.:204f).interviewsituationens kontekstuellefacetter(kropssprog,lyde,afbrydelsermv.)forsøges,såvidtmuligt,indskreveti regibemærkninger,dakontekstenbetragtessomrelevantformeningsanalysen.yderligere betragtesdenneinklusionsomenmådeatmindskedetfortolkendeaspekt,derforeliggeri transskriptionsprocessenstil(ogfravalg. Deiopgavenanvendtecitaterfremstårredigeredemedhenblikpåatkondensereogkonkre( tisereinformanternesudtalelser.såledesmedtagespauser,gentagelser,regibemærkningerog ikke(leksikalskeytringerkun,hvisdetvurderesmeningsgivende. 4.2*Analysestrategi* MedudgangspunktilitteraturfraDDServigåetdeduktivttilværks.Dettebetyder,atvitilgår detindsamledematerialemedeteksplicitafsætieksisterendeteoriogbegreberomdensoci( aleverden(olsen2003:74).ensådananalysestrategikan,somdetdiskuteresimetodelittera( turen,væretilhinderforeksplorativforskning,daforskerenrisikererubevidstatreproduce( resinforforståelseogsåledesblokerefornyopdagelser(ibid.:75).omvendtkandetdiskute( res,hvorvidtinduktivforskningoverhovedetermulig,elleromforskerenaltidvilpåvirkesaf aprioriskvidenimødetmedundersøgelsesfeltet(ibid.:74).viharvalgtatgådeduktivttil værksiønsketomateftervisebourdieusteoriombetydningenafhabitusforindividet. Opgavensanalysetagerformaftodeduktivedel(analyser.Førstedel,beståendeafforsk( ningsspørgsmålétogto,lænersigteoretiskopafbegreberhentetfra Kritikkens$U/vending af Willigogdiskurseromuddannelsensogarbejdetsbetydningudledtafdenpolitiskeretorik omarbejdsløse.herundersøgervikritikkensretningogbetydningforinformanterneslegiti( meringafegenpositionirelationtiluddannelsesniveaugennemanalysepåtværsafdeind( samledeinterviews.andendel,derangårtredjeforskningsspørgsmål,baserersigpåbourdi( eusteoriogsøgeratsættedenundersøgtepositionellelegitimeringirelationtilinformanter( neshabitus.dettegøresgennemanalysepålangsaftoudvalgteinterviews.analysenantager såledesenkomparativkarakter,hvordetindsamlededatamaterialeholdesopmodtoteoreti( skeperspektiver,forisidsteendeatkunnebesvaredenopstilledeproblemformulering. 13

15 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Foratkonceptualisereogtilgådenindsamledeempiriharvibenyttetosafdeduktivkodning baseretpådeovennævnteteorierogopgavensforskningsspørgsmål.såledesforekommeren dekontekstualiseringafdetenkelteinterviewogenrekontekstualiseringiforholdtildenteo( retiskeramme(ibid.:76).detanvendtekodetræ(sebilag4)bestårafprimærtetiskekoder, dvs.baseretpåvoresforskningsmæssigebetegnelser,påbådedeskriptivtogfortolkendeni( veau(dahler(larsen2008:84)(olsen2003:76).såledesanvendesteoretiskeandenordens( konstruktioner,ioverensstemmelsemedvoresdeduktivetilgang,ogdetanalyserendeogfor( tolkendearbejdepåbegyndesalleredeikodningsprocessen(olsen2003:70).sommedden overordnedededuktiveanalysestrategi,risikererundersøgelsensdeduktivekoderatmedføre lukkethedogreproduktionafvoresforforståelse.foratminimeredennerisikofremstårko( detræetisinendeligeformefterenrækkerevideringer,dersikrerkodernesrelevansogen visåbenhedoverforempirien,derharførttilnyekodersamtsubkoder(ibid.:79).forat fremmeopgaveskodereliabiliteterdeenkelteinterviewskodetafminimumtoomgangeafto forskelligegruppemedlemmer(ibid:79f). Medhenblikpåatanskueliggøredetsamlededatamaterialeerdenkodededatablevetordnet iensystematiskdatamatriceefterde,forforskninsspørgsmålene,relevantekoder: selvkritik,$ strukturkritik og legitimering$af$position $(Dahler(Larsen2008:37f). * 14

16 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 5.*Analyse* De$følgende$afsnit$indeholder$analysen$af$vores$problemformulering.$Indledningsvist$præsente/ res$vores$informanter$kort,$hvorefter$analysens$tre$dele$udfoldes. 5.1*Informantpræsentation* Idetfølgendegivesenkortpræsentationafundersøgelsensinformanter,medhenblikpåatsitue( reinformanterne(tanggaardetal.2010:492). Ufaglærte Billy,*29år.Haringenuddannelse,menhararbejdetiotteårsomforsørgerpåforskelligeinstitu( tionerforudviklingshæmmede.hanervoksetoppålolland,menflyttedesomteenagertilvor( dingborgogdereftertilkøbenhavn.hanerblevetsygemeldttogangepågrundafstressoger blevetdiagnosticeretmedadhd.interviewetforegikihanslejlighedpåamager.kontaktenblev etableretgennemgruppensegetnetværk. * Villads,21år.Harstudentereksamensomhøjstgennemførteuddannelse.Hanertidligerestartet påenuddannelse,mendroppedeefteretår.hanborienlejlighedpåøsterbro,somhansakade( mikerforældreharstillettilrådighed.hanharværetarbejdsløsifiremånederogleverafsinop( sparing,dahanvilundgåkravetomuddannelse.hanvildogpåetseneretidspunktgernelæsepå CBS.Interviewetforegikietmødelokalepåuniversitet.ViharfåetkontakttilVilladsgennemen medstuderende. * Jonas,*24år.Påkontanthjælpogmedflereafbrudteuddannelsesforløbbagsig.Detsamledefor( løbafarbejdsløshedharvaretfiremåneder.kontaktetableretgennemnetværkafvenner.inter( viewetfandtstediinformantenshjemudenobservatørogbærergenereltprægafenvisgradaf improvisationfrainterviewerensside. Faglærte Henning,54år.Faglærtientøjbutikogharsiden2008væretarbejdsløsaftreomgangeilængere perioder.hanhargennemsitarbejdslivarbejdetmedsalgiforskelligevirksomhederogværet såvelkonsulentsomsalgschef.interviewetforegikihenningshusienforstadtilkøbenhavn. Hansvoksnesønnervarhjemmeunderinterviewet,menbefandtsigitilstødendeværelser.Hen( 15

17 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM ningdomineredeinterviewsituationenogafbrødtitintervieweren.hanvirkedefrembrusendeog ensmulebelærendeoverforbådeinterviewerogobservatør.kontaktenblevskabtgennemen medstuderende. Ida,49år.BorienforstadtilKøbenhavn.Hunharforskelligeuddannelserbagsig,somdetikke erlykkedeshendeatfåbrugt.hunhartidligerearbejdetsomufaglærtforskelligesteder.inter( viewetfandtstedietmødelokalepåuniversitetet.idagjordeihøjgradbrugaffagterogstemme( føring.viharforsåvidtmuligtindskrevetfagterneitransskriptionenafinterviewet,mensdet harværetsværtatbeskrivestemmeføringeniskriftsprog. Akademikere Lars,50år.Cand.merc.Harværetidetsammearbejdei22år,ledendestilling,harværetarbejds( løsiethalvtår,fårstadigvæksinlønudbetalt,somendelafaftrædelsesordningen,ogvirkerme( getfattet.interviewsituationvarafslappet,menprægetaffåafbrydelserfrafamiliemedlemmer, dogudenstorindflydelsepåinterviewet. Pia,27år.Cand.mercimarketing.Hargåetledigietårefterathaveafsluttetsinkandidatimar( ketingfrahandelshøjskoleniårhus.læseriøjeblikketendiplomuddannelseijournalistik.kon( taktenkomistandgennemenmedstuderende.interviewetforegikpåuniversitetetietmødelo( kale.kemienmellemintervieweren,observatørenogpiavargodogvenskabelig.allevirkedeaf( slappedeisituationenogsamtalenforegikudenafbrydelser. Peter,29år.Cand.scient.polfraKøbenhavnsUniversiteti2011ogharværetarbejdsløssidenda, dogmedundtagelseafarbejdepånoglesmåprojektersamttopraktikperioder.hanharnetop meldtsigudafdagpengesystemet,fordihankanforsørgesigselvmedlønfrasmåprojekterneog enstillingsomsportsadministrator.interviewerenkendtepetergennemetkortsamarbejdepået projekt.interviewetfandtstedietmødelokalepåuniversitetet. Jesper,*48år.Cand.phil.ilitteraturvidenskab.Beskriversigselvsomlangtidsledig,ogharetlæn( gereforløbbagsigmedbl.a.sygdom.harendvidereenarbejdshistoriesombutiksansat.inter( viewetblevgennemførtiinformantenshjemogblevafbrudtetantalgangeaffamiliemedlemmer. 16

18 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Stemningenbargenereltprægafenstressetlivssituation,sominformantenogsågavudtrykfori løbetafinterviewet.kontaktenkomistandgennemenkontaktivoresnetværk. Avan,26år.Cand.jur.HanerfødtogopvoksetiHvidovremedkurdiskherkomst.Kontrastenmel( lemdanskereogudlændingeihvidovre,giverhanudtrykfor,harsatstortprægpåhansopvækst. Interviewetforegikiroligeomstændigheder,ietmødelokalepåuniversitetet.Avaneridensær( ligesituation,athanforkorttidsidenselvharsagtsitjobopognuharambitioneratgørekarrie( reibruxelles.erforhenværendekollegatilenafgruppensmedlemmer. 5.2*Delanalyse*V*selvkritik*hos*informanterne* Delanalysengårpåtværsafdeindsamledeinterviewvedbrugafdatamatricen(sebilag8).Såle( deskondenseresudsagnfraalleinformanternetilenredegørelseafinformanternesselvkritikud frakoderneselvkritik$ogstrukturkritik. Overordnetseterderblandtinformanterneenighedom,atderisamfundetherskerendiskurs om,atarbejdsløseerdovne,ogatarbejdsløshederderesegenskyld.dettefaktum,atsamfunds( debattenansvarliggørdearbejdsløseikraftafdenselvkritiskediskurs,erinteressant,dainter( viewmaterialetihøjgradtegneretbilledeafengruppeafarbejdsløse,derhellerevillæggeskyl( denpåstrukturelleforhold(isærfinanskrisen.delanalysenundersøgersåledes,omwilligsanta( gelseomenoverskyggendeselvkritikerioverensstemmelsemedvoresindsamlededatamateria( le. Indledningsvisfokuserespådesteder,hvordenselvkritiskediskurskommertiludtrykhosin( formanterne.herharvisettooverordnedetendenser:fordetførsteselvkritikmøntetpåuddan( nelseogfordetandetpåalderogerhvervserfaring.ikontrasthertilkastesefterfølgendelyspå informanternestendenstilatafviseselvkritikken *Selvkritik*i*forhold*til*uddannelse* Hosstørstedelenafinformanterne,særligthosakademikerne,forekommerentendenstilselvkri( tikmedhenblikpåuddannelse.uddannelseer,somnævntitidligereafsnitomwillig,endelaf moderneindividersselvrealiseringsprojekt.informanternereflektererover,hvorvidtderesud( dannelsesvalgogindsatsunderstudietidenharværettilstrækkelig(ogforetagersåledesen in( dreselvangivelse overderesuddannelsesforløb(willig2013:75).pia,peterogjesperforholder 17

19 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM sigkritisktil,atdeikkeiligesåhøjgradsomderesmedstuderendehavdespidsealbuerunder studietiden.selvkritikkenudtrykkesligeledestydeligthosavan,derkommermedfølgendeud( sagn: Jeg$føler,$jeg$hellere$vil$tage$følelsen$af$skyld$på$mine$egne$skuldre,$og$så$sige$ Jamen,$jeg$ kunne$have$ydet$en$ekstra$indsats$i$skolen,$i$stedet$for$at$tage$til$fredagsbar$og$fået$endnu$ højere$karakter,$og$i$stedet$for$at$have$gået$op$i$min$ferie$og$min$fritid,$så$have$lavet$flere$ studierelateret$aktiviteter $så$jeg$vil$pålægge$skylden$på$min$egen.$jeg$vil$mene$det$er$min$ egen$skyld,$hvis$jeg$overhoved$skulle$beskylde$nogen.$(10:268) 1 SelvkritikkensesherklarthosAvan.Hanbegrunderdennemedsinkulturellebaggrund,som følgeafhvilkenhanihøjgradharfølt,athanharskulleleveoptilnogleuddannelsesmæssige normer: Har$du$en$uddannelse,$så$er$du$en$mand $(10:97).Deterherenvæsentligpointe,at Avananvenderselvkritikkenkonstruktivt,somenmotiverendedrivkraft. HosJesperkommerselvkritikkentiludtrykiovervejelseromhansvalgaflitteraturvidenskab( studiet: Men$det$var$jo$en$humanistisk$uddannelse,$og$det$var$allerede$sådan$lidt$tvivlsomt,$kan$man$sige,$ i$forhold$til$jobmuligheder,$når$krisen$så$rammer.$nej,$det$var$ikke$noget,$jeg$sådan$tænkte$den/ gang,$men$det$har$jeg$måtte$sande$siden$hen,$kan$man$sige.$(9:18) Jesperudtrykkerherkritikoverforsitvalgafenuddannelse,dererkendtforathavebegræn( sedejobmuligheder.såledesansvarliggørhantildelssigselvforsinarbejdsmæssigefiasko. Piaharderimoddetmodsatteproblem,idetathunhartagetenbreduddannelse,somefter( spørges,menalligevelikkekanfindejob: Krisen$den$har$ramt$alle$sektorer$men,$sådan$en$økonomisk$erhvervsfaglig$uddannelse,$den$kan$ du$egentlig$komme$langt$med$og$du$kan$bruge$den$i$rigtig$mange$brancher,$så$på$den$måde$så$ tænker$jeg$lidt$ det$burde$være$sket$nu,$mere$end$altså$hvis$man$havde$en$eller$anden$mere$ snæver$uddannelse,$som$målrettede$sig$til$et$bestemt$job,$hvor$der$bare$var$stor$arbejdsløshed.$ 1Interview(henvisningerskrivessåledes:(interviewnummer:linjenummer) 18

20 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Så$tror$jeg$måske,$at$jeg$ville,$ja$det$ved$jeg$ikke,$jeg$ville$nok$ikke$være$mindre$presset$af$det,$ men$så$ville$det$måske$være$lidt$mere$forventeligt.$(7:596) SåledessætterPiaspørgsmålstegnvedsinegenkunnenogvenderkritikkenindad.Hunberø( rerfleregangeigenneminterviewetkritikafogtvivlomkringsinegenindsatsiforholdtilud( dannelsen.visersåledes,påtværsafinformanterne,dentidligereomtaltetendenstil,at [n]åretselvrealiseringsvalgvisersigatværeforkert,måde,derharvalgtforkert,givesig selvskylden (Willig2013:15) 5.2.2*Selvkritik*i*forhold*til*alder*og*erhvervserfaring* Enandenårsagtilatvendekritikkenindaderalderogmanglendeerhvervserfaring.Dettekom( mertiludtrykiallefaggrupperne,bl.a.hosden21(årigeufaglærtevillads,derbegrundersinar( bejdsløshedmedforfåjobssamtmanglendeuddannelseogerhvervserfaring.tiletspørgsmål omhvilkengrundhanselvsertilsinledighed,svarerhan: For$få$jobs$og$så$er$jeg$ude$i,$at$jeg$ikke$har$så$meget,$hvad$kan$man$sige$erhvervserfa/ ring$ik,$så.$og$så$har$jeg$heller$ikke$nogen$uddannelse,$der$ligger$bagved.$jeg$kan$forestil/ le$mig$at$mange$af$de$ting$jeg$søger,$hvis$man$har$nogen,$der$har$været$i$arbejde$i$flere$ år,$i$fire/fem$år,$så$vil$de$hellere$have$sådan$én,$end$de$vil$have$mig.$(2:401) DettegårigenhosPeter,dermener,atdetvillehavegavnethammedetstudiejob.Hansigerdog samtidigatdetopraktikperioder,somhanharhaft,sammenlagtgivermereerhvervserfaringend etstudiejob,såpådenmådefølerhansigikkepåbarbund. Idenmodsattegrøfterden54(årigefaglærteHenning,dermenerathanharmasseraferfaring,menat alderenstårivejenforjobmuligheder. [S]å$kan$man$sige:$"Godt$så$Henning,$du$er$54$år$(banker$i$bordet),$ham$her$han$er$33.$Ham$flyt/ ter$vi$herover"$(flytter$en$bordskåner).$og$nu$kører$vi$samme$puslespil$igen.$de$her$de$er$40$år,$ 45$år.$Nogle$af$dem$er$måske$piger,$det$er$endnu$bedre.$Kunne$de$så$have$anden$etnisk$bag/ grund$så$er$den$rigtig$fin.$nej,$provokerende$sagt:$"du$er$54$(banker$i$bordet),$du$får$sgu$nok$ svært$ved$at$finde$dig$et$arbejde$(4:1234) 19

21 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Henningkritisererherarbejdsgiverneforatudelukkemodneansøgere,menkommerisamme ombæringtilatvendedetkritiskeblikmodsigselv,dahanikkekanløbefrasinalderogfølersig uattraktivforarbejdsmarkedet.itrådmeddettefremgårselvkritikhosdenellersovervejende strukturkritiskeogsnart51(årigelars.hanmenerligesomhenning,atalderenharbetydningfor jobmulighederne: Hvis$jeg$sådan$skal$/$ja$og$det$skal$man$/$selvransage,$lidt,$så$vil$de$udfordringer,$der$i$dag$er$i$sådan$ et$job,$med$hensyn$til$at$der$skal$ekstremt$meget$fokus$på$den$digitale$udvikling.$enormt$meget$fo/ kus$på$en$anden$form$for$markedsføring$på$sociale$medier,$jamen$der$kan$det$godt$være$at$en$per/ son,$der$er$vokset$med$det$og$har$/$det$har$vi$ikke$lærte$meget$af$på$cand.merc.$studiet$da$jeg$gik$der$ /$og$altså,$at$en$på$35$år,$der$ikke$har$lavet$andet$i$de$sidste$10$år,$er$bedre$klædt$på$til$den$opgave,$ end$jeg$er.$det$bliver$man,$hurtigere$end$man$selv$kan$lide$det,$fanget$af.$at$det$rent$aldersmæssige,$ er$rigtigt$svært$at$holde$sig$på$omgangshøjde$med$udviklingen.$det$føler$jeg.$(6:218) GrundetsinalderkanLarsikkefølgemeddendigitaleudvikling,dahaniløbetafsinstudietid ikkeharopnåetkompetencerindenformarkedsføringpådesocialemedier.larshardogenba( lastisin22årlangeansættelseisammefirma,derbekræfterhamiat noget$har$jeg$måtte$kunne $ (6:542).Trodsdenneselvsikkerhederhandogbegyndtatovervejeforskelligeformerforefter( uddannelse: Der$har$der$været$forskellige$kurser$jeg$gerne$ville$følge.$navnligt$lige$præcist$i$den$ situation,$som$jeg$er$i$nu,$hvor$jeg$gerne$vil$opkvalificere$mig $(6:421). Larsersåledeseteksempel på,hvordansamfundetskravogefterspørgselinternaliseres,uansetomdeerrealistiskeellerej, ogisidsteendeblivertilenselvkritik,derfårlarstilatspekulerei,hvorledeshankanomstille sigogbliveattraktivforarbejdsmarkedettrodssinalder. DettekansættesirelationtilPia,dersomnyuddannetcand.merc erharerfaringmedsocialeme( dierogetønskeomatarbejdehermed,menalligevelikkekanfåarbejde.såledesståralderspa( radoksettydeligtfrem:pådenenesidekrævesenerfaringsomennyuddannetharsværtvedat fremmønstre,ogpådenandensidemødeserfarnearbejdsdygtigeindivideroppeiårenemedet tætpåuoverkommeligtalderskrav.såledeseralderog,iforbindelsehertil,erfaringtoaspekter, hvorinformanternevenderkritikkenindad.detteertiltrodsfor,atkravetomerfaringogenbe( stemtaldererstruktureltopstilledekriterier,somfordenenkelteersværeatændrepå. 20

22 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Viharnubeskrevettotendenser,hvordenselvkritiskediskurskommertiludtrykhosinforman( terne.deudviserekspliciteninternaliseringafdiskursenvedatkritiseresigselvpåuddannel( sesvalg,studiedeltagelse,kompetencer,manglendeerfaringoghøjalder.dertegnersigdogsam( tidigenmodsatrettettendensidatamaterialet:entendenstil,modsatwilligsantagelser,atudøve enudtaltstrukturkritik.dettevilfremgåafnæsteafsnit *Afvisning*af*selvkritikken* Overordnetforekommerderhosstørstedelenafinformanterneeneksplicitstrukturkritikifor( bindelsemedderesarbejdsløshed.idetfølgendegiveseksemplerpåtoformerforstrukturkritik. Altoverskyggendefremstårfinanskrisensomengennemgribendebegrundelseforledighedssitua( tionen.eksempelvissigerlarsfølgende,dainterviewerenspørgerindtilgrundentilhansledig( hed: Jeg$føler$mig$egentlig$også$overbevist$om,$at$hvis$krisen$ikke$var$kommet$i$2007,$så$havde$jeg$ nok$stadigvæk$haft$et$job..somdetfremgårheraf,kritisererlarsdeøkonomiskekonjunkturer, oggiversåledesikkeudtrykforatværeunderlagt$ kritikkens$u/vending.ligeledesfremgårdet ogsåhosandreinformanter;bl.a.hosjesper: Hvorfor$det$så$ikke$er$lykkedes$mig$at$finde$noget$andet$mere$permanent,$det$er$så$også,$for$det$før/ ste,$på$grund$af$krisen.$altså$jeg$tror,$at$jeg$var$blevet$ansat$på$biblioteket$fx,$hvis$tiderne$havde$væ/ ret$anderledes,$det$kunne$sagtens$tænkes.$(9:128) Afbeggecitaterfremgårstrukturkritikkeneksplicithenvendtmodfinanskrisen.Flereafinfor( manterneerligeledeskritiskeoverfordenmarginalisering,deopleverfrasamfundetikraftaffor eksempelsygdom.enstruktureldiskriminationogstigmatisering,somdefølerbegrænserderes jobmuligheder.idennesammenhængsigerbilly: [D]et$er$også$sjovt,$ik,$fordi$vores$samfundsstruktur$er$som$den$er,$men$hvis$du$tager$til$Italien$for$ eksempel,$der$har$de$nærmest$ikke$den$diagnose$[adhd],$fordi$de$har$en$anden$måde$at$omgås$tin/ gene$på$[...]$altså,$det$er$ikke$synligt,$fordi$det$er$ikke$vigtigt$i$deres$samfundsbillede$på$samme$må/ de.$[...]$sygdom$er$jo$defineret$ud$af$hvilket$samfund$man$lever$i,$ik?(1:433) Billyudtrykkerhersinoplevelseaf,atsamfundetikkekanrummefolkmedADHD,ogatdenne situationsåledeshverkenaccepteresellerafhjælpes,hvilketvilblivebelystitredjedelanalyse. 21

23 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM 5.2.4*Opsamling* Somfremlagtidenforegåendeanalysegiverinformanterneudtrykforatværepåvirketafden selvkritiskediskurs.devenderkritikkenindad,ogsynespåvirkedeafdenansvarliggørelse,der pålæggesmodernemenneskeridenomtalteselvrealiseringskultur(jævnførafsnittetomwillig). PåbaggrundafdatamaterialetkanvidogikkefindebelægforatbekræfteWilligshypoteseomet mentaltkollaps hosinformanterne(willig2013:57).selvominformanterneudviserselvkritik, erdesamtidigudbredtkritiskeoverforstrukturelleforandringersåsomfinanskrisen;somde mener,harendelafskyldenforderesledighed.vægtningenafdetotyperkritikersværatudtale sigom,dadenudtaltekritikikkenødvendigvisstemmeroverensmeddenuudtalte.ligeledesmå interviewsituationenspåvirkningafinformanternepåtænkesidennesammenhæng(ihvorhøj gradvilinformanternegøresigsårbareoverforinterviewerenvedatkritiseresigselv?udfra denneanalysekanvoresdatamaterialeikkesigesatunderbyggewilligsdiagnosticeringafen overtagendeselvkritik,derafmontererindividetsmulighedforekstrovertstrukturkritik.ikke destomindretegnesetbilledeaf,atdeinformanter,derudtrykkerselvkritikkentydeligstihøjere graderprægetaflavtselvværd,oggenerelterdårligeretilathåndterederessituationsomledig. Denfølgendedelanalysefokusererpå,hvorvidtuddannelseogarbejdshistorieharindflydelsepå håndteringenafdenudtrykteselvkritikogarbejdsløsheden. 5.3*Delanalyse*V*uddannelse*og*arbejdshistorie*for*håndtering*af*arbejdsløshed* Idenfølgendedelanalyseundersøges,hvorvidtdetregruppersuddannelses(ogarbejdshistorie spillerenrolleihåndteringenafegensituation.medtildettehøreranalysenaf,hvordaninfor( manternelegitimererdensocialepositionudenforarbejdsmarkedetsamtderesselvopfattelse. Detvilaltsåsige,atfølgendedelanalysevilidentificereeventuelleforskellei,hvordanarbejdsløs( hedenhåndteresindenforhveruddannelsesgruppe *Akademikere* Idenkomparativeanalyseaf,hvordanakademikerehåndtererderessituation,tagesud( gangspunktilarsogjesper,daderesuddannelses(ogarbejdshistorieharstorbetydningfor dereshåndteringafsituationen.dekontrastererpånoglevæsentligepunkterhinanden,hvor( fordeervalgtsomhovedfokusidetteanalyseafsnit. 22

24 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM ArbejdsløshedenharforLarsogJespermanifesteretsigpåforskelligvisidereshåndteringaf situationen.somdetfremgikafførstedelanalyse,tegnerlarsgenereltetbilledeaf,atarbejds( løshedenerstruktureltbetingetafkrisen.hansidentitetsmæssigehåndteringafsituationen beroraltsåihøjgradpåhansarbejdshistorie,somfølgendecitatbeskriver: Nu$kan$jeg$sige$til$mig$selv:$"Jamen$jeg$har$haft$25$år$på$arbejdsmarkedet$med$fuldt$damp$på,$ jeg$har$fået$etableret$mig$på$en$måde$som$jeg$gerne$ville,$jeg$har$også$betalt$en$hulens$masse$ penge$i$skat".$så$jeg$har$et$meget$afslappet$forhold$til$det$der$med,$at$jeg$nu$er$i$en$situation,$ hvor$jeg$modtager$nogle$penge$i$stedet$for$at$indbetale,$om$man$så$må$sige,$og$jeg$betragter$det$ egentlig$som$en:$det$er$jo$sådan,$det$er.$(6:501) Larssnakkersåledesom,athans$livsambitiongenerelterindfrietgrundethanslangear( bejdshistorie.larsharaltsågenereltværetistandtilatcopemedsinarbejdsløshed.dette gældersåvelpåetøkonomiskplansompådetmereidentitetsmæssige.medtilpointenhører detfaktum,atlarsindtilvideregårarbejdsløsmedfuldløn,ogderforføler,athanerienpri( vilegeretsituation.larsberetterselvom,athanvillehavesværerevedsinsituationsomar( bejdsløs,hvishanfxkunhavdeværetpåarbejdsmarkedetifemår.lars uddannelses(ogar( bejdshistoriesamtdeidentitetsmæssigeaspekterafdetteeraltsåmedtilatdefinerehans håndteringafsituationensomarbejdsløs. Jespershåndteringafsituationenergenereltmereprægetafnogleidentitetsmæssigeogøko( nomiskefrustrationer,endhvaddetertilfældetforlars.denidentitetsmæssigekonfliktbe( ståri,atjespersådansetikkeertvivlomsinfagligeidentitetsomakademiker,menderimod manglerengenerelanerkendelsefraarbejdsmarkedetsside.willigargumentererfor,atderi betydningenafliberalismensfordringomselvansvarlighedliggeretdialektisktilbageslagfor( ståetpådenmåde,atdermedselvansvarlighedenhørerenselvtugtelse(willig2013:51).for Jesperbestårtilbageslageti,athantugtersigselvforikkeatværeendelafarbejdsmarkedet samtidigmed,athanbæreretidentitetsmæssigtansvarforathavegennemførtuddannelsen. Detteansvar,somJesperikkeføleranerkendtafarbejdsmarkedet,harihøjgradhaftkonse( kvenserforhanshåndteringafsituationensomarbejdsløs: 23

25 Arbejdsløse*og*Selvkritik D.24/1(14 Hold1 DDS&ESM Jo$længere$tid,$der$gik,$jo$mere$smuldrede$selvfølelsen.$På$en$gang$har$jeg$altså$fået,$altså$den$ der$følelse$"der$er$virkelig$noget,$du$kan"$(kraftigt$tryk$på$"virkelig"),$er$der$nogen,$der$siger$til$ mig,$og$så$samtidig,$så $Så$smuldrede$det.$(9:178) Dét,somJesperhergiverudtrykforsmuldrer,erdendelafhansidentitet,somhansuddan( nelsegiverham.håndteringenafhansnuværendesituationbæreraltsåprægafathaveværet igennemmangefaserogenoplevelseafatværehandlingslammet.dettedanneryderligere belægforpåstandenom,atdeidentitetsmæssigekonsekvenserafarbejdsløshedharstorbe( tydningforhåndteringenafsituationen.ikontrasttillarsservi,atarbejdsløshedenharværet medtilatskabeendissonansmellemuddannelsesidentitetogforventningertiletgodtar( bejdsliv.jespershåndteringafsituationeneraltsåihøjeregradvendtindad,somenidenti( tetsmæssigfaktor,endhvadviserhoslars,dereristandtilatanskuesituationenmeresom etproduktafomstændigheder.samtidigkompensererlars langearbejdshistoriefordet identitetsmæssigetab,arbejdsløshedenkunnemedføre.jespershåndteringafsituationen bærerderimodprægafenvurderingafegnevalg,somlænersigopafwilligsbegrebomselv( kritik *Faglærte Hosdefaglærtefindervinoglekarakteristikavedrørendederesarbejdsidentitetoghåndte( ringafarbejdsløsheden.specielthenninglæggergenereltvægtpåsinerhvervserfaringog praktisketilgangtilsitarbejde,hvorforhanogsåretterfokusmodsitrespektiveerhvervfrem forsigselv: Og$det$er$klart,$at$når$en$krise$rammer$så$voldsomt$som$den$gør,$som$den$gør$i$2008/9$stykker,$ så$bliver$det$tungt.$de$[branchen,$hvor$han$var$ansat]$bliver$ramt$som$nogle$af$de$første $ (4:791) Dergivessåledesudtrykfor,atderernoglestrukturellefaktorerpåspil,somikkepåvirker identitetensomsådan.selvomhanerarbejdsløs,harhanenpraktisktilgangtilhåndteringen afsituationen,somviikkeserhosakademikerne.akademikernelæggermerevægtpåderes uddannelsesspeciellefokus,mensdefaglærtegenereltermeretilbøjeligetilattilpassesig 24

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

12 Grundskole Gymnasie Faglært KVU MVU LVU anv. LVU anv. + ikke-anv.

12 Grundskole Gymnasie Faglært KVU MVU LVU anv. LVU anv. + ikke-anv. Måneder over normeret NOTAT 49 16.10.2015 AKADEMIKERNES BØRN BRUGER LÆNGST TID PÅ UNIVERSITETET Studerende med højtuddannede forældre bruger længere tid på deres studier end andre studerende. Deres kulturelle

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

SU-reform. Sammenfatningsrapport

SU-reform. Sammenfatningsrapport SU-reform Sammenfatningsrapport Er du studerende? Svarprocent: 1% (N=63)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 65 Nej 25 Svar i alt 63 7 Er du studerende? 6 5 4 3 65 2 1 Ja 25 Nej Hvor langt er du på dit studie? Svarprocent:

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den i Kraftcenter, Frodesgade 25, 6700 Esbjerg

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den i Kraftcenter, Frodesgade 25, 6700 Esbjerg REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 02.10.2012 i Kraftcenter, Frodesgade 25, 6700 Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Arbejdsmarkedsudvalget - Mødekalender for 2013... 4 3 Redegørelse

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Problemorienteret projektarbejde og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet

Læs mere

Nytænkning: Talent rejser diskussion om pædagogiske ståsteder

Nytænkning: Talent rejser diskussion om pædagogiske ståsteder Nytænkning: Talent rejser diskussion om pædagogiske ståsteder Talent som reformtiltag lektor Nationalt Center for Erhvervspædagogik 16. januar 2017 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Baggrund: Antropologi

Læs mere

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Fredag d. 30. november 2012, Kolding Årsmøde VUE Videnscenter for Uddannelses- og erhvervsvejledning Oplæg af Mie Dalskov Pihl Senioranalytiker

Læs mere

Ydeevne erklæring LE 041/2015

Ydeevne erklæring LE 041/2015 1. Vinduesmodel: Type 1.1 LE 041/2015 9.1 vandtæthed 7A 4.5 ; EN 14351-1:2006 + A1:2010 9.2 Farlige substanser 4.6 ; EN 14351-1:2006 + A1:2010 9.3 Modstandevne over for vindlast B3 4.2 ; EN 14351-1:2006

Læs mere

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

Bacheloreksamen-juni-2013- Ninna-Holm-Karstensen-&-Camilla-Steen-Christensen- Hold-IF10-gruppe-9- -

Bacheloreksamen-juni-2013- Ninna-Holm-Karstensen-&-Camilla-Steen-Christensen- Hold-IF10-gruppe-9- - Bacheloreksamenjuni2013 NinnaHolmKarstensenCamillaSteenChristensen HoldIF10gruppe9 1 Flygtningesomandenrangsborgere Etbachelorprojektomstarthjælpenskonsekvenser CamillaSteenChristensenNinnaHolmKarstensen

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et Resume: Viharidenneopgaveundersøgthvordanfixie cyklensudviklingogudbredelse,iet socioteknisksystem,bliverpåvirketaffaktorersomsocialegrupper,identitetog subkulturer.dissefaktorerermedtilatbestemmehvordandennecykeltypeergåetfra

Læs mere

INDHOLD! 1!INDLEDNING...

INDHOLD! 1!INDLEDNING... 2 INDHOLD! 1!INDLEDNING... 5! 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM...7! 1.2!LÆSEVEJLEDNING... 10! 2!TEORI...13! 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET... 15! 2.1.1$Betingelser$for$at$modtage$kontanthjælp... 15! 2.1.2$Ydelsernes$størrelse...

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 1 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Operationsafdeling, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 1 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Operationsafdeling, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 1 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Operationsafdeling, Grindsted. 1 Program for modul 1: Tidspunkt Med speciel fokus på Evaluering Onsdag 8.30 14.00 Introduktion

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Affaldshåndtering og -sortering

Affaldshåndtering og -sortering Affaldshåndtering og -sortering Undervisningsministeriet. 16-01-2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 12 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Design

Læs mere

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering Juni 2013 Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering I to analyser, som AE-rådet har lavet for DeFacto fokuseres der på udviklingen i jobskabelse og pendlingsmønstre gennem de seneste

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018 Vedtaget på Enhedslistens årsmøde d. 26. 27. sep. 2015 Vision og delmål Overordnet vision og delmål for udvikling af Enhedslisten 2015 18: At Enhedslisten fremstår

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Komplekse og uklare politiske dagsordner 70. 77621_sundhed_.indd 5 19-03-2009 10:39:17

Komplekse og uklare politiske dagsordner 70. 77621_sundhed_.indd 5 19-03-2009 10:39:17 INDHOLD FORORD 9 INDLEDNING 13 Det sundhedspædagogiske problemfelt 18 Viden og værdier hvorfor? 18 Styringsbestræbelser og sundhedspædagogik 20 Sundhedspædagogikkens inderside og yderside 23 1 SUNDHED

Læs mere

Grønlandsk, modul 1-4

Grønlandsk, modul 1-4 Grønlandsk, modul 1 Udkast torsdag 26. august 2010 Fag Grønlandsk modul 1 Fagets formål Formålet med undervisningen i Grønlandsk er at styrke de studerendes grønlandsksproglige kompetencer ud fra de forudsætninger,

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb?

Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb? Navn: S11S_Klinisk_MO4 Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb? Ja, jeg har modtaget denne minimum tre uger før start

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Du vil i perioden modtage vejledning fra afdelingens personale; sygeplejersker, social og sundhedsassistenter samt medstuderende.

Du vil i perioden modtage vejledning fra afdelingens personale; sygeplejersker, social og sundhedsassistenter samt medstuderende. Kære Studerende Vi vil gerne byde dig velkommen til modul 1 Mødetid og sted: Forhallen kl. 8.30 Uddannelseskonsulenten tager imod. Du får ca. 1 times fælles introduktion, hvorefter vi samlet går i kælderen

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

Kære Studerende. Vi vil gerne byde dig velkommen til modul 1 på Veneklinikken i Brørup

Kære Studerende. Vi vil gerne byde dig velkommen til modul 1 på Veneklinikken i Brørup Kære Studerende Vi vil gerne byde dig velkommen til modul 1 på Veneklinikken i Brørup Mødetid og sted: Veneklinikken kl. 8.00 der er indgang til Veneklinikken via Skolegade** (se kort ved praktiske oplysninger)

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Social dumping. i den danske byggebranche. Mie Klæstrup Christensen Rasmus Ravn Kristensen. Dorthe Johansen Michael Friis Larsen

Social dumping. i den danske byggebranche. Mie Klæstrup Christensen Rasmus Ravn Kristensen. Dorthe Johansen Michael Friis Larsen Socialdumping idendanskebyggebranche MieKlæstrupChristensen RasmusRavnKristensen DortheJohansen MichaelFriisLarsen Indholdsfortegnelse 1.Problemstillingomsocialdumping...3 2.Operationaliseringafcentralebegreber...4

Læs mere

!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet-

!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet- -!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet- - - - - - - - SPECIALE- Af-Marie-Johanne-Mørch- &-Niels-Rasmus-Rue-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 11 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Htx Design

Læs mere

Efterskoleelevers karrierekonstruktionsprocesser

Efterskoleelevers karrierekonstruktionsprocesser Efterskoleelevers karrierekonstruktionsprocesser Vejledning v. vejleder og vejledningssøgende, Rønde Efterskole november 2014. Billede fra filmen. Navn: Jonas Langborg Hejsel Studienummer: 219423 Modul:

Læs mere

Kliniske studier Modul 1. Kirurgien. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier

Kliniske studier Modul 1. Kirurgien. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier Kliniske studier Modul 1 Kirurgien Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Deltage i ambulatoriets dagligdag for her igennem, at få kendskab

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Fremtidens folkeskole i Odder: Overbygning og ungdom Hvordan bidrager vi til at 95 pct. af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad kan vi gøre for, at eleverne

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Kliniske studier Modul 1

Kliniske studier Modul 1 Kliniske studier Modul 1 Sydvestjysk Sygehus Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Deltage i afdelingens dagligdag

Læs mere

Fremtidens vejledning

Fremtidens vejledning Fremtidens vejledning Charlotte Rønhof Kort om DI Organisation for erhvervslivet DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og uddannelse DI forhandler de største kollektive overenskomster

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

Idræt - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10.

Idræt - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10. Form Undervisningen vil indeholde teoretisk fordybelse i idrættens historie og kulturelle betydning. Undervisningen vil veksle mellem øvelser og konkurrencer i fællesskab og individuelt. Ofte vil undervisningen

Læs mere

Univeristy College Syddanmark, 29. oktober 2010. Kvalitet i idrætstimerne

Univeristy College Syddanmark, 29. oktober 2010. Kvalitet i idrætstimerne Univeristy College Syddanmark, 29. oktober 2010 Kvalitet i idrætstimerne Jesper von Seelen 36 år Ph.D.-stipendiat (idrætspædagogik) www.idrætifolkeskolen.dk Univeristy College Syddanmark, 29. oktober 2010

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Humaniora og det problemorienterede projektarbejde på Humbach

Humaniora og det problemorienterede projektarbejde på Humbach Humaniora og det problemorienterede projektarbejde på Humbach ATU-besøg marts 2015 Hum-studievejledningen@ruc.dk Mie Wiatr Hammerich, wiatr@ruc.dk Mark Henriksen Horslund Mortensen, mhhm@ruc.dk Hans Ulrik

Læs mere

Akademisk arbejdskraft i små- og mellemstore virksomheder/ Academic Labor in Small and Medium Sized Enterprises

Akademisk arbejdskraft i små- og mellemstore virksomheder/ Academic Labor in Small and Medium Sized Enterprises Akademisk arbejdskraft i små- og mellemstore virksomheder/ Academic Labor in Small and Medium Sized Enterprises Navn: Studienummer: Anders Wraae Nielsen 49123 Bertram Nikolai Voss 49264 Michael Fini Henriques

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR INDUSTRIOPERATØR Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to år

Læs mere

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI Virksomhedssamarbejde Det gode parløb Virksomhedsnetværk CABI 20.05.14 Præsentation Beskæftigelseschef i Jammerbugt Kommune Baggrund - 4 andre nordjyske kommuner - samt en række nationale Dette giver grundlag

Læs mere

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54a 02.09.2016 BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I dette bilagsnotat beskrives metoden, populationen og de viste tabeller er en udvidelse af de anvendte

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND

SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND Helle Antczak og Helle Johansen SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND 2. udgave Helle Antczak og Helle Johansen Socialt arbejde i et globaliseret samfund 2. udgave Helle Antczak og Helle Johansen

Læs mere

1. INDLEDNING 4 1.1 PROBLEMFELT 8 1.1.1 PROBLEMFORMULERING 10 1.2 AFGRÆNSNING 10

1. INDLEDNING 4 1.1 PROBLEMFELT 8 1.1.1 PROBLEMFORMULERING 10 1.2 AFGRÆNSNING 10 P A T I E NT E MPOWE RME NT Kanpat i ent i nddr agel s es t eknol ogi bef or dr eempower ment? Kr es t i nekaar uphans en Mar i akat r i nesj øs t r øm Gr i t hmai T ønnes en Undervej l edni ngafj es perhol

Læs mere

Virksomhedspanelundersøgelse

Virksomhedspanelundersøgelse Virksomhedspanelundersøgelse Profilering og bosætning Undersøgelsen er udført for Plan, Kultur og Udvikling februar 10 Svarprocent 326 af kommunens virksomheder er pr mail inviteret til at deltage i denne

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

HVORDAN SKRIVER VI LÆSERBREVE I MEDIERNE? v/ Jakob Esmann Arbejdslivskonferencen 2015, Helsingør

HVORDAN SKRIVER VI LÆSERBREVE I MEDIERNE? v/ Jakob Esmann Arbejdslivskonferencen 2015, Helsingør HVORDAN SKRIVER VI LÆSERBREVE I MEDIERNE? v/ Jakob Esmann Arbejdslivskonferencen 2015, Helsingør DAGENS PROGRAM 14.00-14.50: Introduktion til læserbreve 14.50-15.00: Pause 15.00-15.45: Skriveværksted I

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

PROFESSOR-VÆLDET STATISTISK SET

PROFESSOR-VÆLDET STATISTISK SET PROFESSOR-VÆLDET STATISTISK SET Maren Bak Statistiske undersøgelser vedrørende de ansatte på de højere læreanstalter er ikke særlig almindelige. Når man selv har søgt at fremskaffe et kildemateriale om

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Logopædiske praktikeres faglige identitet i et individuelt og kollektivt perspektiv

Logopædiske praktikeres faglige identitet i et individuelt og kollektivt perspektiv 22-03- 1 Logopædiske praktikeres faglige identitet i et individuelt og kollektivt perspektiv Et fænomenologisk studie af seks logopædiske praktikeres oplevelser af faglig identitet 2 Hvad vil jeg komme

Læs mere

Nye krav? Hvordan ruster vi kommende generationer af unge til at skabe værdi for andre?

Nye krav? Hvordan ruster vi kommende generationer af unge til at skabe værdi for andre? Værdi for andre 11. Maj. 16 Nye krav? Hvordan ruster vi kommende generationer af unge til at skabe værdi for andre? Lars Rise and Shine Disposition Min baggrund Vi lever af at skabe værdi for andre Hvem

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud?

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud? Hvor mange br aldrig de offentlige VEU-tilbud? På baggrund af Danmarks Statistiks register for offentlig voksen- og efteruddannelse ses der i denne analyse på VEU-indsaten for den enkelte i løbet af de

Læs mere

Nyt om uddannelses- og ejerforholdsinddelinger i den kommende BASIS version

Nyt om uddannelses- og ejerforholdsinddelinger i den kommende BASIS version Nyt om uddannelses- og ejerforholdsinddelinger i den kommende BASIS version Brugergruppemøde, Vejle Irena Stefaniak 25. september 2015 Overblik 1. Uddannelse (HUD) den gamle og den nye: HFAUDD (4-digit

Læs mere