En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde"

Transkript

1 safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt personer, der går på efterløn som -årig, sammenlignet med dem, der fortsætter i beskæftigelse som -årig. Mandlige 3F ere, der går på efterløn som -årig, har således en forventet restlevetid, der er hele, år kortere end mandlige akademikere, der fortsætter i beskæftigelse. For kvinder er den tilsvarende forskel på 3,3 år. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 1. april 11 Analysens hovedkonklusioner Personer, der går på efterløn som -årig, har betydelig højere dødelighed, end personer der fortsætter i beskæftigelse. For eksempel har -årige mænd, der går på efterløn, 5 pct. større risiko for at dø, inden de bliver 7 år, sammenlignet med risikoen for -årige mænd, der fortsætter i beskæftigelse., der går på efterløn som -årig, har i gennemsnit, år færre leveår, end mænd der fortsætter i beskæftigelse. For kvinder er forskellen 1, år. Mandlige 3F ere, der går på efterløn som -årig, har en forventet restlevetid, der er, år kortere, end mandlige akademikere (AC a-kasser) der fortsætter i beskæftigelse som -årig. For kvinder er den tilsvarende forskel på 3,3 år. Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 51 København V

2 Stor overdødelighed blandt efterlønsmodtagere Tidspunktet for, hvornår den enkelte vælger at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, afhænger af en række forhold, herunder helbred, økonomi, familieforhold og den enkeltes beskæftigelsessituation. I denne analyse belyses de helbredsmæssige forskelle mellem dem, der går på efterløn, sammenlignet med dem, der fortsætter i beskæftigelse, ved at se på forskelle i dødelighed og forskelle i den forventede restlevetid for de to grupper. Forskellen i dødeligheden mellem forskellige befolkningsgrupper er nemlig en god indikator for eventuelle helbredsmæssige forskelle mellem grupperne 1. Overdødelighed på 5 % blandt mandlige efterlønnere I figur 1A dødeligheden for mænd opdelt på arbejdsmarkedsstatus som -årig vist. Som det fremgår, er dødeligheden på alle alderstrin højere for mænd i den gruppe af ældre, der gik på efterløn som - årig, når der sammenlignes med dødeligheden for mænd, der fortsatte i beskæftigelse som -årig. Denne overdødelighed blandt efterlønnere svarer til, at -årige, der går på efterløn, har 5 pct. større risiko for at dø, inden de bliver 7 år, sammenlignet med risikoen blandt -årige, der fortsætter i beskæftigelse. Det fremgår af figur 1B, der viser den (akkumulerede) overdødelighed for personer, der går på efterløn som -årig. Som det fremgår reduceres den relative (akkumulerede) overdødelighed fra omkring 5-årsalderen og frem. Dette fald afspejler, at vi alle skal dø på et tidspunkt, så ved tilstrækkeligt høje alderstrin vil (den akkumulerede) overdødelighed pr. definition nærme sig nul. Figur 1A. Dødelighed for mænd opdelt på alder og arbejdsmarkedsstatus som -årig Figur 1B. Overdødelighed blandt mandlige efterlønsmodtagere (akkumuleret) Anm.: Figuren viser den aldersspecifikke dødelighed (/9) for --årige opdelt efter arbejdsmarkedstilknytning som -årig. Anm.: Overdødeligheden er beregnet som forholdet mellem den akkumulerede dødelighed for de to grupper. Den akkumulerede dødelighed er beregnet som én minus overlevelseskurven (normeret til 1 for -årige). Overdødeligheden vedrører /9. Tilsvarende viser figur A, at overdødeligheden for personer, der overgår til efterløn som -årig, også gælder for kvinder på alle alderstrin. Denne overdødelighed svarer til, at kvinder, der går på efterløn som -årig, har 5 pct. større risiko for at dø inden 7-årsalderen sammenlignet med risikoen for kvinder, der fortsætter i beskæftigelse, jf. figur B. Overdødeligheden blandt kvindelige efterlønnere er således ikke helt så stor som blandt mandlige efterlønnere. 1 Se boks 1 sidst i analysen for en uddybning af beregningerne.

3 Figur A. Dødelighed for kvinder opdelt på alder og arbejdsmarkedsstatus som -årig Figur B. Overdødelighed blandt kvindelige efterlønsmodtagere (akkumuleret) Anm.: Se figur 1A. Anm.: Se figur 1B. nere kan forvente at leve flere år kortere end folk i beskæftigelse Forskellen i dødelighed mellem personer, der gik på efterløn som -årig, sammenlignet med personer, der fortsætter i beskæftigelse som -årig, kan omregnes til forskelle i forventet restlevetid for -årige. Som det fremgår af figur 3, svarer overdødeligheden blandt mandlige efterlønnere til, at mænd, der går på efterløn som -årig, har en forventet restlevetid, der er, år kortere, end mænd der fortsætter i beskæftigelse. For kvinder er den tilsvarende levetidsforskel på 1, år. Figur 3. Forventet restlevetid for -årige fordelt på arbejdsmarkedsstatus som -årig Anm: Baseret på dødelighed /9. Det skal bemærkes, at opdelingen af de ældre efter arbejdsmarkedsstatus som -årig kun er mulig for aldersgruppen --årige. For 7-årige og ældre er der derfor beregningsteknisk regnet med samme dødelighed for de to grupper (efterlønnere og beskæftigede som -årig). Det bidrager entydigt til, at undervurderer de beregnede forskelle i den forventede restlevetid mellem de, der overgik til efterløn som -årig, og de, der fortsatte i beskæftigelse som -årig. 3

4 Op mod års forskel i levetid på baggrund af uddannelse Der er store uddannelsesmæssige forskelle på den forventede restlevetid for -årige. Det fremgår af tabel 1, der bl.a. viser, at ufaglærte -årige mænd har en forventet restlevetid på 19, år, mens - årige mænd med en videregående uddannelse har en forventet restlevetid på,3 år dvs. en forskel på næsten 3 år. For kvinder er den tilsvarende levetidsforskel for de to uddannelsesgrupper på,7 år. Tabel 1. Forventet restlevetid for -årige fordelt på uddannelse og arbejdsmarkedsstatus som -årig (1) () I alt Forskel (1)-() I alt Forskel (1)-() Ufaglært 1,5 19,3 19,,,7 3,3, 1, Erhvervsfaglig 1,7,,3 1,7 5,, 3,9, Videregående 3,1 1,,3 1,3,, 5,3 -, I alt, 19,,3, 5,1 3, 3, 1, Anm: Baseret på dødelighed /9. Der knytter sig en vis usikkerhed til beregningen af den forventede levetid for personer med videregående uddannelser, der går på efterløn. Det skyldes, at det er forholdsvis få personer med videregående uddannelser, der går på efterløn som -årig. Kolonnen I alt indeholder alle, herunder personer, der som -årig var førtidspensionister, ledige mv. Der er baggrunden for, at levetiden for kvinder I alt er lavere end både levetiden for beskæftigede og efterlønnere (som -årig). Kombinationen af uddannelse og arbejdsmarkedsstatus som -årig viser, at ufaglærte mænd, der går på efterløn som -årig, har en forventet restlevetid, der er 3, år kortere, end den forventede levetid for mænd med videregående uddannelse, der fortsætter i beskæftigelse. For kvinder er den tilsvarende forskel i den forventede levetid for de to grupper på, år. Det fremgår af figur. Figur. Forventet restlevetid for -årig fordelt på uddannelse- og arbejdsmarkedsstatus som -årig Ufaglærte, efterløn Videregående, beskæftigelse Anm: Baseret på dødelighed /9. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik

5 Mandlige efterlønnere fra 3F dør, år før akademikere, der fortsætter i beskæftigelse Der er ligeledes store forskelle i den forventede restlevetid for -årige på tværs af a-kasser. For eksempel har -årige mænd, der er medlem af en AC a-kasse en forventet restlevetid på 3,1 år, mens -årige a-kassemedlemmer inden for LO-området har en forventet restlevetid på,5 år. Det fremgår af tabel. Inden for LO-området er der ligeledes forskelle i den forventede levetid. -årige mandlige medlemmer af 3F har således en forventet restlevetid på, år, mens mandlige medlemmer af HK har en forventet restlevetid på 1, år. Tilsvarende forskelle ses for kvinder. Tabel. Forventet restlevetid for -årige fordelt på a-kasse og arbejdsmarkedsstatus som -årig (1) () I alt Forskel (1)-() (1) () I alt Forskel (1)-() AC 3, 3,1, 5, FTF, 1,1, 1, 5,5, 5,,9 LO 1, 19,,5,,7 3,5,1 1, 3F 1,,,,1,3,7 3, 1, FOA,,7 3,,3 1,1 HK 1,7, 1, 1,5,,1,5, Metal 1, 19,,, NNF,9 3,1 I alt, 19,,3, 5,1 3, 3, 1, Anm: Baseret på dødelighed /9. På grund af a-kassesammenlægninger mv. er opgørelsen behæftet med en vis usikkerhed. Personer, der som -årig har været medlem af en a-kasse, der nu er nedlagt, er så vidt muligt placeret efter den a-kasse, de ville tilhøre i dag. Som det fremgår, foreligger der for enkelte a-kasser ikke oplysninger om forventede levetid opdelt på arbejdsmarkedsstatus som -årig. Der skyldes at der er en særlig stor usikkerhed for disse grupper på grund af relativt få personer (og dødsfald) i grupperne. Der er ikke vist tal for kvindelige medlemmer af Metals a-kasse, da der er forholdsvis få personer i denne gruppe. Kombineres a-kassetilknytning som -årig med arbejdsmarkedstilknytning som -årig, viser tabellen og figur 5, at mandlige 3F ere, der går på efterløn som -årig, har en forventet restlevetid, der er, år kortere end mandlige akademikere (AC a-kasse), der fortsætter i beskæftigelse. For kvinder er den tilsvarende forskel på 3,3 år. Ved beregning af den forventede restlevetid for -årige fordelt på a-kasse, er det kun muligt at opdele de --årige på a-kassetilknytning som -årig. For personer over år er det derfor beregningsteknisk antaget, at dødelighederne er de samme for de to grupper (efterløn og beskæftiget som -årig). Det bidrager entydigt til at undervurdere de beregnede forskelle i den forventede restlevetid mellem a-kasser. 5

6 Figur 5. Forventet restlevetid for -årige fordelt på a-kasse og arbejdsmarkedsstatus som -årig 3F, efterløn FTF, beskæftigelse AC, beskæftigelse Anm: Se anmærkninger til tabel. Boks 1. Metoden bag den forventede restlevetid I analysen er der set på dødeligheden for årene og 9 under ét og den forventede restlevetid er på baggrund af denne dødelighed udregnet. Danmarks Statistik har ligeledes set disse to år under ét ved beregning af den seneste offentliggjorte dødelighed og forventede restlevetid (middellevetid). Analysen belyser forskelle i dødeligheden mellem personer, der går på efterløn som -årig, og personer, der fortsætter i beskæftigelse som -årig. Analysen er konkret foretaget ved at opdele de nuværende ældre over år i to grupper, afhængig af, hvilken arbejdsmarkedsstatus de havde, da de var år. For en -årig i 9 går vi således tilbage til 199, hvor vedkommende var år, og undersøger, om personen var gået på efterløn som -årig eller fortsat var i beskæftigelse. Tilsvarende gøres (som udgangspunkt) for alle ældre, der bor i Danmark primo og primo 9. Herefter beregnes den aldersspecifikke dødelighed for de to grupper, og det er denne dødelighed, der danner grundlag for beregningen af den forventede restlevetid blandt de -årige.

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005 Pensionsmarkedsrådets rapport om pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning og sammenfatning... 3 Kapitel 2. Pensionsopsparing og dækningsgrader...

Læs mere