REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade. 45 tilmeldte deltagere, herunder Andelsboligforeningens bestyrelse, administrator Erik Aagaard Poulsen og revisor Jens Pedersen, deltog i arrangementet. 1. Valg af dirigent. På bestyrelsens forslag valgtes Erik Aagaard Poulsen (EAP) til dirigent. Erik Aagaard Poulsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig. EAP gennemgår kort dagsorden og giver herefter Lene H. Sørensen (LHS) ordet. 2. Bestyrelsens beretning. Lene H. Sørensen fremlægger bestyrelsens beretning: Så er vi her igen og det er dejligt at se så mange dejlige andelshavere. Som bestyrelse kan vi se tilbage på endnu et travlt år. Da vi skiltes på sidste generalforsamling, var det trods mange opfordringer ikke lykkedes at få valgt en formand for andelsforeningen. Da bestyrelsen derefter konstituerede sig, var netop den manglende formand emnet for megen diskussion. Vi har i foreningen været forvænte med gode formænd, der har bidraget med rigtig mange timers ulønnet arbejde. Men da bestyrelsen analyserede forskellige muligheder både på meget kort sigt og på længere sigt, kom vi frem til, at på grund af de ændringer, som vi ser i både erhvervs- og beboersammensætningen i form af eksempelvis aldersfordeling, bliver det også fremover svært at finde gode formandsemner. På den baggrund besluttede vi os til at konstituere os uden formand. Den beslutning krævede indledningsvis nogle overvejelser om, hvordan vi skulle fordele ansvarsområder og arbejdsbyrde. Desværre var det også nødvendigt at fjerne vores telefonnumre fra foreningens hjemmeside, da der ganske enkelt var for mange telefoniske henvendelser i almindelig arbejdstid (hvor vi alle forventes at fokusere på det, som vi får betaling for) og også sent om aftenen, hvor folk, når de henvender sig, forventer øjeblikkelig handling. I stedet har vi oprettet en -adresse til bestyrelsen; og efter mængden af henvendelser at dømme, må det siges at fungere.

2 Hvis vi ser lidt nærmere på de opgaver, som bestyrelsen har stået overfor i årets løb, har vores fokus i høj grad været på at få opgaver afsluttet: Som I nok husker fra Franks beretning sidste år, tog stormen Bodil en stor bid af taget i Frederiksgade 2 i dec Den håndværksmæssige udbedring af skaderne har vi været fuldt tilfredse med, men forsikringsselskabets og taksators skadeshåndtering lod en del tilbage at ønske. Til sidst blev Codan næsten enige med os, hvad angik det økonomiske mellemværende men dette var grunden til, at da vi i sensommeren stod for at skulle forny foreningens forsikring, besluttede vi at afsøge andre billigere og bedre muligheder. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne takke Christoffer i Frederiksgade 2 for kvalificeret hjælp. Christoffer arbejder selv som assurandør (i TopDanmark) og sammen fik vi fundet frem til en fornuftig forsikringsdækning, der endte i Alm Brand. Facadeprojektet er desværre en gammel kending på generalforsamlingen. Det kan måske være svært at tro, men bestyrelsen har haft stort fokus på at få projektet færdiggjort, da vi synes, at erhvervsandelshaverne har måttet finde sig i meget i alt for lang tid. Vi havde længe en forventning om, at ingeniør Ole Sand Petersen ville træde i karakter og få projektet godt i hus, men det viste sig, at der var flere ord og mere varm luft end handling i ham. Beklageligvis. Og for at citere vores gode administrator: jeg har da aldrig oplevet noget lignende! Trods de mange besværligheder og forsinkelser, er resultatet blevet rigtig flot, og stadsarkitekten har oveni købet fundet anledning til at præmiere Aarhusgaarden for en vellykket facaderenovering, hvilket vi naturligvis er glade for, ligesom vi er glade for nu endelig at have nået målstregen. Vi vil gerne takke erhvervsandelshaverne for jeres tålmodighed og facadeudvalget for jeres vedholdenhed og også Solbjerg Tømrer og Murerforretning, der har udført et godt stykke arbejde. Efter denne beretning følger en særskilt kort redegørelse for facadeprojektet ved Carsten Krath. Jeg vil lige komme med et par hurtige bemærkninger om foreningens økonomi uden at tage spændingen fra foreningens 2014 regnskab, som revisor Jens gennemgår om lidt. Valuar Hans Buhl har vurderet ejendommens værdi til 102 mio. Det er en stigning på godt 2% i forhold til sidste år. Foreningen har også en beskeden gæld på ca. 14 mio. kroner. Vi har ultimo 2014/start 2015 arbejdet på at forny og omlægge vores 2 lån - dels fordi vores F3 lån med afdrag stod til at udløbe, og dels fordi der generelt har været så store rentesænkninger, at det ville være fordelagtigt at omlægge vores eksisterende afdragsfrie obligationslån. I den forbindelse har Per Christensen været en stor hjælp. Gennem flere årtier har han været stærkt medvirkende til, at Aarhusgaarden har ført en fornuftig gældspleje, og også i denne omgang var han villig til at diskutere bestyrelsens overvejelser. Resultatet er blevet, at vi har fornyet vores F3 lån, hvor renten nu er 0,16% og har omlagt vores obligationslån til 2,5%. Vi fortsætter med at afdrage ligeså meget som hidtil, men vores finansielle omkostninger falder alene i 2015 med mere end kr Og hvad bruger vi så vores penge til? Med et ord: Vedligeholdelse! Sidste år kaldte Frank vores ejendom for en gammel dame.og vi må nok erkende, at hun kun er blevet vanskeligere med endnu et år på bagen. VVS er stadigvæk vores største udgift, men vi har arbejdet på at minimere mængden af brandsluknings-arbejder og i stedet flytte det over til forebyggende vedligeholdelse, hvor vi undgår her-og-nu beslutninger og får mere for pengene. Som I kan se i regnskabet og i budgettet, er der i 2014 brugt godt en halv million på vedligeholdelse, og når vi senere gennemgår budgettet for 2015, er der også afsat godt en halv million. Umiddelbart kan det lyde af meget, men efter at Peder vicevært og Lars Kaysen, efter oplæg fra bestyrelsen, har udarbejdet et meget omfattende vedligeholdelseskatalog, er der nok at tage fat på. Så en stor tak for det til Lars og Peder!

3 Langt hen ad vejen stemmer deres betragtninger fint overens med bestyrelsens overordnede opfattelse af ejendommens tilstand. Nogle ting er mere kritiske end andre - og nogle opgaver vil være mere omfattende og blive langt dyrere end andre. Som I nok har bemærket er der for få dage siden blevet opstillet stillads foran nr. 45, idet der flere steder er revner i murværk ud for jernbjælker og armeringsjern samt problemer med løse sten, der arbejder sig ud og i værste fald ned! En sådan opgave skal jo løses, hvorimod vi bevist længe valgte at udskyde eksempelvis maling af opgange i 43 og 45, indtil håndværkerne var færdige i forbindelse med facadeprojektet. Uden at lave en prioritet rækkefølge må små og større vedligeholdelsesarbejder i en skønsom blanding også forventes i årene, der kommer. Af den grund har bestyrelsen foreslået en 5% stigning i boligafgiften - ikke til den almindelige drift og vedligeholdelse - men mere for at have lidt på kistebunden, når ekstraordinære projekter trænger sig på. Eksempelvis kunne man forestille sig, at facaden skal udbedres godt og grundigt inden for få år. Nogle andelshavere kan måske huske, at i årene op til udskiftningen af vinduer i 2004, foreslog den daværende bestyrelse flere gange små stigninger i boligafgiften for at have en fornuftig opsparing ved projektstart. På samme måde ønsker bestyrelsen nu at udvise ansvarlighed ved at hensætte beløbet fra en 5% stigning i boligafgiften til særlig vedligeholdelse. Vi har i løbet af året valgt at finde en ny skønsmand til at varetage godkendelse af forbedringer foretaget i de enkelte andele i tilfælde af mangelfuld dokumentation. Den nye skønsmand er tømrer og bygningskonstruktør med rådgiveransvar. Han hedder Per Jørgensen vi kender ham fra udbedringen af taget og tagkonstruktionen i Frederiksgade 2 efter stormen Bodil. I den forbindelse vil vi gerne præcisere, at såfremt en andelshaver ikke kan levere fyldestgørende dokumentation, kan bestyrelsen beslutte, at forbedringerne ikke kan godkendes på det foreliggende grundlag. I et sådant tilfælde vil det være nødvendigt at involvere skønsmanden, der besidder den nødvendige faglighed. Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at udgiften til skønsmanden påhviler andelshaveren. Da bestyrelsen af og til bliver mødt med undren over kravet om at fremvise fakturaer for udført håndværk eller regninger for indkøbte materialer, har vi revideret vores forbedringstillæg, - også for at tydeliggøre forskellen mellem forbedringer og almindelig vedligeholdelse. Dette tillæg vil blive omdelt i jeres postkasser og lagt på hjemmesiden i nærmeste fremtid. Vi beder jer om at læse dette - og så kommer den sædvanlige opfordring: Husk nu dokumentation både i form af fakturaer og gerne fotos - og få forbedringerne godkendt umiddelbart efter færdiggørelse. Det er det letteste for alle parter. Nu har jeg lige nævnt foreningens hjemmeside - sådan en har vi skam - og det har vi haft i mange år! Hjemmesiden forsvandt pludseligt på et tidspunkt i efteråret og var nede i en periode grundet lukning af hosting-firmaet uden advarsel. Det har betydet, at hjemmesiden skulle reetableres. Takket være vores sekretær og IT-mand Lars er det meste indhold nu kommet tilbage. Bestyrelsen vil gerne anbefale jer, jeres pengeinstitutter, mulige købere og ihærdige ejendomsmæglere at kikke ind på hjemmesiden, når I mangler information. Der ligger faktisk en rigtig stor del af de dokumenter, der efterspørges. Med lidt mere trylleri fra Lars, skal det nok ende med at hjemmesiden snart kommer tilbage på sin vante adresse: Hvad laver bestyrelsen ellers? Det spørgsmål har vi fået flere gange i vores søgen efter nye bestyrelsesmedlemmer. Kort fortalt bruger vi en del energi på at holde vores 100 mio. kroners forening godt kørende. Og det gør vi gerne. Men vi må også erkende, at der bruges utrolig meget tid på at besvare henvendelser om emner, der ikke har meget med bestyrelsesarbejdet at gøre. Siden sidste generalforsamling har jeg modtaget over 800 mails, der vedrører stort og småt om vores ejendom og livet på matriklen. Det er mange! En del af disse mails handler om, at bestyrelsen bliver bedt om at hjælpe ekstraordinært eller at lave undtagelser og give dispensation fra gældende regler. Derfor finder bestyrelsen igen i år det nødvendigt at understrege, at vedtægter, husorden samt foreningens A-Z gælder for alle.

4 Det kan øjensynligt være svært at forstå for enkelte andelshavere, så i år gentager vi, at bestyrelsen faktisk er bemyndiget til og kan beslutte, at et medlem, der er skyldig i misligholdelse efter vedtægternes 18, skal erstatte foreningen dennes eventuelle udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med misligholdelsen. Heldigvis er langt de fleste andelshavere flinke og rare mennesker, og bestyrelsen vil derfor gerne appellere til den sunde fornuft. At man som andelshaver er sit ansvar bevist - og tænker over, hvordan man opfører sig overfor andre andelshavere. At man nogle gange prøver at løse små uoverensstemmelser selv. At man uopfordret eksempelvis fejer en tagterrasse eller bærer sine egne flasker hen til flaskecontaineren eller gør vaskerummet rent efter sig. Med andre ord: bidrag aktivt, så Aarhusgaarden bliver ved med at være et dejligt sted at bo og et godt sted at drive forretning. Afslutningsvis vil jeg gerne takke de personer, som tit står klar til at hjælpe med handling eller gode råd. Det sætter vi stor pris på i bestyrelsen. Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke viceværten for hans arbejde og tålmodighed. Der skal også lyde en tak til revisor for godt talknuseri og selvfølgelig også en stor tak til administrator Erik Aagaard Poulsen for god rådgivning og klare svar. Tak for jeres opmærksomhed. Herefter fremlægger Carsten Krath status over Facadeprojekt: Som Lene netop har nævnt i Årsberetningen har jeg lidt nærmere information vedrørende facaderenoveringen. Vi har siden 2013 været i gang med en renovering af facaden på butikkerne i Aarhusgaarden. Et projekt som har taget væsentligt længere tid at få ført til sin afslutning end forventet. Der har ved gennemgang af dagsordener og protokollater fra bestyrelsesmøderne, siden min indtræden i bestyrelsen sidste år, ikke været afholdt ét eneste møde uden at Facadeprojektet har været på som et punkt. Projektstyringen og dermed al koordinering har fra projektets begyndelse været tildelt Rådgivende Ingeniør Ole Sand Petersen. Med konsekvenser for håndværkerne, tidsplanen, projektets økonomi og ikke mindst foreningens andelshavere har denne koordination og projektstyring vist sig at have været yderst mangelfuld. Af gener kan, for de både de private og de erhvervsdrivende, nævnes den manglende styring af lyset på facaden. Dette har heldigvis ikke, med de monterede lavenergipærer, den store økonomiske konsekvens, men signalværdien i, at vi er bevidste om strømforbruget og dermed vores fælles miljø, bør ikke overses. Med den rette lyssensor og placering af samme er udfordringen med lysstyringen nu løst. For de erhvervsdrivende har det været yderst utilfredsstillende med ufuldendt arbejde over så lang en periode, på det som er forretningernes ansigt udadtil. Hvis vi skal se på økonomien i projektet, så var der som udgangspunkt budgetteret med godt ,-. Når vi nu står her på den anden side af forløbet, så har der undervejs været behov for at lave både rettelser og tilføjelser til det første overslag. Det drejer sig om: 1. Kantlister og hjørneprofiler på samtlige butiksruder. Her er der valgt en anden mere hårdfør og varig løsning end den først planlagte. Denne forbedrede løsning har kostet ,- ekstra ift. det budgetterede. 2. Lyskasserne foran butikkerne på Aaboulevarden, som pga. revner og utætheder har behøvet en gennemgående udbedring. Dette har resulteret i en merudgift på ,-, herunder en regning fra kommunen på ,- for granitbelægningen og nedlægning af denne. 3. Travertinen ved indgangspartierne til opgangene. Et tilkøb som samlet beløber sig til ,-. 4. Afsluttende malerarbejde, montering af skilte ved butikkerne ,-

5 Samlet giver dette en merudgift ift. det budgetterede på godt ,-.Altså har facadeprojektet kostet ,- Ser vi på årsrapporten side 13, så er der på facaderenovering realiseret henholdsvis ,- i 2013 og ,- i Dette giver samlet lidt over ,-. Forklaringen på denne forskel ift. til det faktiske er, at der bogføringsmæssigt, på facaderenoveringen, er posteret tæt på ,- til udbedring af tag i En postering der skulle have været placeret under Stormskade m.v. Hvordan er vi så kommet i mål? Først og fremmest har Claus Madsen fra Dauf og Pede været en bærende del af Facadeudvalget. Claus har været ihærdig i sine utallige forsøg på at få Ole Sand Petersen til at udføre sit arbejde. Desværre uden held. I december 2014 bliver administrator/advokat Erik Aagaard Poulsen taget med i arbejdet om at nå færdiggørelsen af projektet. Der blev i første omgang afholdt et møde mellem Ole Sand Petersen, Claus Madsen, Erik Aagaard Poulsen og undertegnede. Her opnås der enighed om de sidste mangler, inden der kan laves en endelig aflevering af arbejdet. Ole Sand Petersen vender herefter ikke som lovet tilbage med en tidsplan for udbedring af manglerne, hvorfor der tages direkte kontakt til Solbjerg Tømrer- og murerforretning. Herefter kom der skred i tingene og der blev gennemført afleveringsforretning d. 16. februar. Tak til Erik Aagaard Poulsen for hjælp i denne sag. Til sidst vil jeg ikke undlade at gentage hvad Lene sagde i årsberetningen, nemlig at facaden fra kommunen har modtaget en pris. En pris, hvor der oveni købet fulgte en check med på 3.000,- Så når vi ser tilbage, så må vi sige, at selvom det har været en lang vej, så er det der var målet, nemlig at Aarhusgaarden skulle have en flot og tidssvarende facade, nået. TAK Spørgsmål fra salen: Anette Kaysen (ASK) spørger til muligheden for at få bestyrelsen beretning inden generalforsamlingen, så den kan læses inden. ASK spørger til, hvordan arbejdet i bestyrelsen har været set i lyset af en manglende formand. LHS svarer, at det efter lidt tilvænning har forløbet godt. Niels Christian Nielsen (NCN) vil knytte en kommentar til facadeprojekt, hvor han glæder sig over resultatet og nævner, at stadsarkitekten har rost projektet for belysning, ensartet skiltning og overordnet look. NCN nævner desuden betydningen af ordentlig rådgivning ved større projekter. Man skal være klar over at professionel og pålidelig rådgivning koster men det betaler sig. EAP erklærer beretning for vedtaget. 3. Forelæggelse af årsregnskab og forslag til værdiansættelse samt godkendelse heraf. Andelsboligforeningens revisor Jens Pedersen forelagde årsregnskabet og forslaget til værdiansættelse. Spørgsmål fra salen: ASK spørger til, om regnskab er opstillet anderledes i forhold til sidste år. Jens nævner, at det er opstillet lidt anderledes, og at det har kostet foreningen kr. ekstra. ASK spørger nu til vinduespudsning og graffiti, og om prisen på kr. kun omfatter pudsning af vinduer. Claus Madsen (CM) pointerer, at det omfatter fjernelse af graffiti og pudsning af vinduer udelukkende i opgange. Butikkerne står selv for deres vinduespudsning. ASK spørger herefter til advokatudgifter og hvad pengene er brugt til. LHS svarer, at pengene primært er brugt til stormskade sagen og Facadeprojektet.

6 CM spørger til sagen med Randløv, der ikke ville lukke håndværkere ind i forbindelse med renovering af lyskasser. Henrik Camuch spørger til, hvorfor regningen ikke er sendt videre til andelshaver. Erik Larsen (EL) svarer, at Ole Sand havde lavet aftale med Randløv, og set i lyset af de aftaler Ole Sand ellers havde lavet, ville vi ikke bruge tid og penge på at føre en usikker sag. Mikkel Børlum Petersen spørger til stigningen i andele, og om den ikke er lille i forhold til resten af markedet. Jens svarer, at valuarvurderingen er lavet ud fra en udlejningsejendom. Per Christensen nævner, at vores ejendom heller ikke falder så meget som ejermarkedet. NCN nævner, at regnskabsopstillingen er blevet bedre, dog ønsker han sig, at revision i note 3 ikke bliver lagt under administration. NCN spørger desuden til prisstigningen på revisionen. Jens svarer, at der har været en del ekstraarbejde i forbindelse med nye krav om nøgletalsoplysninger, og at der for 2013 var sat for få penge af, det er derfor, at 2014 ligger lidt højere. NCN nævner sagen med de knap kr. til lægning af granit over lyskasser, hvor han, ligesom bestyrelsen, erindrer, at Ole Sand fortalte, at der var lavet en aftale, hvor foreningen betalte materialer og kommunen lagde arbejdskraft til det viste sig så desværre, at Ole Sand ikke havde nogen dokumentation for denne aftale. Per Christensen spørger til, hvorfor der er så mange bankkonti, hvortil LHS svarer, at bestyrelsen ikke har adgang til dem, så hun kan ikke svare på, hvorfor der er så mange. EAP erklærer regnskab for vedtaget. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, herunder fastsættelse af boligafgift. Tina A. Dahl (TD) gennemgår budget for Der er ændringer i boligafgift og lejeindtægt, da den næstsidste udlejningslejlighed er solgt pr. 1/4. Desuden bliver punktet vedligeholdelse og hensat til særlig vedligeholdelse gennemgået, hvor planen med en 5% boligafgiftsstigning er at spare op til fremtidige større vedligeholdelsesprojekter. Der var ingen spørgsmål fra salen og EAP erklærede budget og en 5% stigning i boligafgift for vedtaget. 5. Forslag fra andelshaverne. (1) Mikkel, 43, 3tv Ang. husorden under punktet støj: 1. At vi får det specificeret med tidsrum som ex. at der skal være ro efter kl. 2. At vi indskærper, at vi har denne nu hvor vi er samlet. Der blev fra flere sider givet udtryk for, at de gerne ville have tidpunkter specificeret. LHS spørger til, hvem der så skal håndhæve dette. EAP nævner, at der ikke er brug for tidspunkter for at kunne håndtere den gældende husorden. Hvis der kommer en klage over eksempelvis støj, så vil der kunne sendes et påbud til støjer, og sker det gentagne gange, så vil støjer kunne ekskluderes fra foreningen. EAP nævner, at der kræves dokumentation for, hvilken type støj, hvornår det sker og hvor længe. Uden denne dokumentation kan der ikke skrides til hverken påbud eller eksklusion.

7 (2) Emil, 2, 1th 1. Varmelamper på de to største tagterrasser, vil eventuelt forlænge sommersæsonen. 2. En ny grill, vil kunne spare gas og flere vil have mulighed for at grille på en gang. Vores nu 3. Evt. høje cafe borde og stole på den højeste tagterrasse hvilket vil give muligheden for havudsigt. EL svarer, at med varmelamper er der risiko for at de blæser ned på gaden, så det vil være en dårlig ide. Med hensyn til borde og stole i tårnet, så er belægningen der ikke beregnet til dette, så her må man nøjes med at stå og nyde udsigten. Der var enighed fra flere sider om, at foreningen trængte til en ny grill, og Emil fik til opgave at finde priser på egnede modeller. (3) Preben Randløv, Ebuy Bestyrelsen skal til enhver tid sikre at ejendommens administrator, eksterne revisor, advokat og lignende udefra hyrede rådgivere IKKE er i dobbeltroller som både beboer og fremmed betalt hjælp. Jeg kan desværre nok ikke deltage i generalforsamlingen men stemmer naturligvis for forslaget. EAP nævner, at 24 i vedtægterne indeholder regler om omkring inhabilitet. Som forslaget er udformet, kan det ikke vedtages, da dette vil kræve en vedtægtsændring. Forslaget ville i øvrigt havde den konsekvens, at vores vicevært ikke længere kunne bo i foreningen. NCN spørger undrende til, hvad anledningen og formålet med forslaget er. Forslaget blev afvist. (4) Anette S. Kaysen, 43, 4th Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at opgaverne vedr. foreningens administration beskrives således, at der dannes grundlag for at sende opgaverne i udbud. Der pålægges bestyrelsen at gennemføre udbudsrunden inden næste generalforsamling, hvor de indkomne tilbud fremlægges. Begrundelse: I lighed med andre opgaver, der udføres for foreningen, bør der indhentes tilbud på administrationsopgaverne, der som det fremgår af regnskabet udgør en ret så stor løbende udgift for foreningen. Hensigten med forslaget er primært at optimere forholdet mellem udgifter og den modtagne ydelse og sekundært at skabe gennemsigtighed i ydelsen. EAP forklarer, at som spørgsmålet er formuleret, så kan det ikke vedtages, da det vil komme i konflikt med 23 i vedtægterne. ASK udtrykker sin utilfredshed over afvisningen af forslaget ved gentagne gange at sige, at hun er meget vred over afvisningen. ASK giver herefter til kende, at hun mener at administrationen er for dyr, da hun har undersøgt det og fået at vide, at det kan gøres billigere. LHS henviser til, at ikke alene prisen for administrationen er afgørende, men at også kvaliteten i arbejdet er et vigtigt parameter, som bestyrelsen hidtil har anset som særdeles afgørende for valget af administrator. Den juridiske rådgivning, der ligger implicit i prisen for administration er af stor betydning for bestyrelsen, der er underlagt bestyrelsesansvar. Efterfølgende udtrykker ASK herefter undren over, hvorfor administrator ikke arbejder gratis for foreningen, eksempelvis i form af gratis juridisk rådgivning, da administrator samtidig er andelshaver i foreningen. Michael Lond nævner, at ASK ved sidste års generalforsamling udviste mistillid til bestyrelsen, og at ved dette års generalforsamling udtrykker ASK nu mistillid til administrator. ML spørger ASK, om det er manden eller bolden, ASK går efter, og hvad/hvem det skal det gå ud over til næste år? Jacob Bunde Pedersen giver udtryk for, at dette er et personligt angreb på ASK og finder det upassende. En beboer fra opgangen Åboulevarden 45 nævner at tonen i debatten ikke er rar, og dermed ikke indbyder til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet. Slutteligt foreslår EAP, at man omformulerer spørgsmålet, hvortil NCN kommer med følgende formulering;

8 Det henstilles til bestyrelsen at udrede, hvordan foreningens administrationsopgaver kan varetages bedst, vurderet på ydelse, kvalitet og pris. Det bliver bragt til afstemning. Der var 10 stemmer for og en imod, og forslaget er hermed vedtaget. (5) Anette S. Kaysen, 43, 4th Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sikre, at reglerne for fastsættelse af værdien af evt. forbedringer i en lejlighed overholdes og at bestyrelsen udarbejder forslag til mulige konsekvenser, hvis reglerne ikke følges. Der henvises til nuværende retningslinjer udfærdiget i Begrundelse: Forbedringer uden bilag og uden bestyrelsens godkendelse af forbedringernes værdi umiddelbart efter afslutning af arbejdet giver mulighed for, at værdiansættelse af forbedringer og den efterfølgende afskrivning sker på et forkert grundlag, idet bestyrelse/skønsmand handler i fuld tillid til andelshaverens udokumenterede (og måske urigtige) oplysninger. EL fortæller, at det er derfor, at foreningen har en uvildig skønsmand til at vurdere forbedringer, da bestyrelsen ikke har forudsætningerne for at lave denne vurdering. Som reglerne er skruet sammen, så er skønsmanden uafhængig af bestyrelsen og sælger. EL nævner desuden, at foreningen har skiftet skønsmand. Vejledning i forbedringer er blevet justeret, og en skrivelse om disse justeringer vil blive omdelt inden for kort tid, men de kan allerede nu læses på vores hjemmeside. NCN nævner, at når man selv har stået for dele af forbedringerne, så skal skønsmanden lave en vurdering af værdien. NCN anbefaler desuden at det indskærpes, at denne vurdering bliver lavet straks efter forbedringerne er udført. ASK spørger herefter til, hvad man så skal gøre, hvis sælger er kommet med urigtige oplysninger, hvortil EAP svarer, at i sådanne tilfælde skal køber rette et civilt søgsmål mod sælger. 6. Valg til bestyrelsen herunder eventuelt valg af formand. EAP spørger til, om der er nogle kandidater til formandsposten, da det ikke er tilfældet, så går vi videre til valg af bestyrelsesmedlemmer. Michael Lond og Mikkel B. Petersen blev begge valgt, desuden blev Henrik Camuch Rasmussen valgt ind som femte bestyrelsesmedlem. Som suppleanter blev NCN valgt ind, mens Peter Petersen blev genvalgt. 7. Valg af administrator. Advokaterne i Jyllandsgården A/S blev genvalgt som administrator. 8. Valg af revisor. Dansk Revision blev genvalgt som revisionsfirma. 9. Eventuelt. ASK spørger til viceværtens jobbeskrivelse (som det blev nævnt sidste år), og hvad beboerne kan sætte viceværten til. Claus Madsen nævner, at vicevært er ansat alene af bestyrelsen, og at beboerne som udgangspunkt, ikke kan sætte viceværten til noget. Jacob B. Pedersen spørger til mere information via elektroniske medier (vores hjemmeside), hvis den altså er i luften. ASK spørger derefter til, hvad blomsterkasseudvalg er for noget, og LHS svarer, at det er Michael Lond, der står for at købe, plante og vande blomsterne på tagterrassen. EAP erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

9 Michael Lond Bestyrelsesmedlem beboer / næstformand Tina Adelborg Dahl Bestyrelsesmedlem beboer / sekretær Carsten Krath Bestyrelsesmedlem erhverv Henrik Camuch Rasmussen Bestyrelsesmedlem beboer Mikkel Børlum Petersen Bestyrelsesmedlem beboer Erik Aagaard Poulsen Dirigent

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 87 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Holmegårdsvej 6. Ordrup. 2920 Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN

Holmegårdsvej 6. Ordrup. 2920 Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN Andel sbo I i gfo ren i n gen ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING Ar 2Ot4 den 21. oktober kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling iab Holmegaarden. Mødet afholdtes i Sognegård, Formanden indledte med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere