REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade. 45 tilmeldte deltagere, herunder Andelsboligforeningens bestyrelse, administrator Erik Aagaard Poulsen og revisor Jens Pedersen, deltog i arrangementet. 1. Valg af dirigent. På bestyrelsens forslag valgtes Erik Aagaard Poulsen (EAP) til dirigent. Erik Aagaard Poulsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig. EAP gennemgår kort dagsorden og giver herefter Lene H. Sørensen (LHS) ordet. 2. Bestyrelsens beretning. Lene H. Sørensen fremlægger bestyrelsens beretning: Så er vi her igen og det er dejligt at se så mange dejlige andelshavere. Som bestyrelse kan vi se tilbage på endnu et travlt år. Da vi skiltes på sidste generalforsamling, var det trods mange opfordringer ikke lykkedes at få valgt en formand for andelsforeningen. Da bestyrelsen derefter konstituerede sig, var netop den manglende formand emnet for megen diskussion. Vi har i foreningen været forvænte med gode formænd, der har bidraget med rigtig mange timers ulønnet arbejde. Men da bestyrelsen analyserede forskellige muligheder både på meget kort sigt og på længere sigt, kom vi frem til, at på grund af de ændringer, som vi ser i både erhvervs- og beboersammensætningen i form af eksempelvis aldersfordeling, bliver det også fremover svært at finde gode formandsemner. På den baggrund besluttede vi os til at konstituere os uden formand. Den beslutning krævede indledningsvis nogle overvejelser om, hvordan vi skulle fordele ansvarsområder og arbejdsbyrde. Desværre var det også nødvendigt at fjerne vores telefonnumre fra foreningens hjemmeside, da der ganske enkelt var for mange telefoniske henvendelser i almindelig arbejdstid (hvor vi alle forventes at fokusere på det, som vi får betaling for) og også sent om aftenen, hvor folk, når de henvender sig, forventer øjeblikkelig handling. I stedet har vi oprettet en -adresse til bestyrelsen; og efter mængden af henvendelser at dømme, må det siges at fungere.

2 Hvis vi ser lidt nærmere på de opgaver, som bestyrelsen har stået overfor i årets løb, har vores fokus i høj grad været på at få opgaver afsluttet: Som I nok husker fra Franks beretning sidste år, tog stormen Bodil en stor bid af taget i Frederiksgade 2 i dec Den håndværksmæssige udbedring af skaderne har vi været fuldt tilfredse med, men forsikringsselskabets og taksators skadeshåndtering lod en del tilbage at ønske. Til sidst blev Codan næsten enige med os, hvad angik det økonomiske mellemværende men dette var grunden til, at da vi i sensommeren stod for at skulle forny foreningens forsikring, besluttede vi at afsøge andre billigere og bedre muligheder. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne takke Christoffer i Frederiksgade 2 for kvalificeret hjælp. Christoffer arbejder selv som assurandør (i TopDanmark) og sammen fik vi fundet frem til en fornuftig forsikringsdækning, der endte i Alm Brand. Facadeprojektet er desværre en gammel kending på generalforsamlingen. Det kan måske være svært at tro, men bestyrelsen har haft stort fokus på at få projektet færdiggjort, da vi synes, at erhvervsandelshaverne har måttet finde sig i meget i alt for lang tid. Vi havde længe en forventning om, at ingeniør Ole Sand Petersen ville træde i karakter og få projektet godt i hus, men det viste sig, at der var flere ord og mere varm luft end handling i ham. Beklageligvis. Og for at citere vores gode administrator: jeg har da aldrig oplevet noget lignende! Trods de mange besværligheder og forsinkelser, er resultatet blevet rigtig flot, og stadsarkitekten har oveni købet fundet anledning til at præmiere Aarhusgaarden for en vellykket facaderenovering, hvilket vi naturligvis er glade for, ligesom vi er glade for nu endelig at have nået målstregen. Vi vil gerne takke erhvervsandelshaverne for jeres tålmodighed og facadeudvalget for jeres vedholdenhed og også Solbjerg Tømrer og Murerforretning, der har udført et godt stykke arbejde. Efter denne beretning følger en særskilt kort redegørelse for facadeprojektet ved Carsten Krath. Jeg vil lige komme med et par hurtige bemærkninger om foreningens økonomi uden at tage spændingen fra foreningens 2014 regnskab, som revisor Jens gennemgår om lidt. Valuar Hans Buhl har vurderet ejendommens værdi til 102 mio. Det er en stigning på godt 2% i forhold til sidste år. Foreningen har også en beskeden gæld på ca. 14 mio. kroner. Vi har ultimo 2014/start 2015 arbejdet på at forny og omlægge vores 2 lån - dels fordi vores F3 lån med afdrag stod til at udløbe, og dels fordi der generelt har været så store rentesænkninger, at det ville være fordelagtigt at omlægge vores eksisterende afdragsfrie obligationslån. I den forbindelse har Per Christensen været en stor hjælp. Gennem flere årtier har han været stærkt medvirkende til, at Aarhusgaarden har ført en fornuftig gældspleje, og også i denne omgang var han villig til at diskutere bestyrelsens overvejelser. Resultatet er blevet, at vi har fornyet vores F3 lån, hvor renten nu er 0,16% og har omlagt vores obligationslån til 2,5%. Vi fortsætter med at afdrage ligeså meget som hidtil, men vores finansielle omkostninger falder alene i 2015 med mere end kr Og hvad bruger vi så vores penge til? Med et ord: Vedligeholdelse! Sidste år kaldte Frank vores ejendom for en gammel dame.og vi må nok erkende, at hun kun er blevet vanskeligere med endnu et år på bagen. VVS er stadigvæk vores største udgift, men vi har arbejdet på at minimere mængden af brandsluknings-arbejder og i stedet flytte det over til forebyggende vedligeholdelse, hvor vi undgår her-og-nu beslutninger og får mere for pengene. Som I kan se i regnskabet og i budgettet, er der i 2014 brugt godt en halv million på vedligeholdelse, og når vi senere gennemgår budgettet for 2015, er der også afsat godt en halv million. Umiddelbart kan det lyde af meget, men efter at Peder vicevært og Lars Kaysen, efter oplæg fra bestyrelsen, har udarbejdet et meget omfattende vedligeholdelseskatalog, er der nok at tage fat på. Så en stor tak for det til Lars og Peder!

3 Langt hen ad vejen stemmer deres betragtninger fint overens med bestyrelsens overordnede opfattelse af ejendommens tilstand. Nogle ting er mere kritiske end andre - og nogle opgaver vil være mere omfattende og blive langt dyrere end andre. Som I nok har bemærket er der for få dage siden blevet opstillet stillads foran nr. 45, idet der flere steder er revner i murværk ud for jernbjælker og armeringsjern samt problemer med løse sten, der arbejder sig ud og i værste fald ned! En sådan opgave skal jo løses, hvorimod vi bevist længe valgte at udskyde eksempelvis maling af opgange i 43 og 45, indtil håndværkerne var færdige i forbindelse med facadeprojektet. Uden at lave en prioritet rækkefølge må små og større vedligeholdelsesarbejder i en skønsom blanding også forventes i årene, der kommer. Af den grund har bestyrelsen foreslået en 5% stigning i boligafgiften - ikke til den almindelige drift og vedligeholdelse - men mere for at have lidt på kistebunden, når ekstraordinære projekter trænger sig på. Eksempelvis kunne man forestille sig, at facaden skal udbedres godt og grundigt inden for få år. Nogle andelshavere kan måske huske, at i årene op til udskiftningen af vinduer i 2004, foreslog den daværende bestyrelse flere gange små stigninger i boligafgiften for at have en fornuftig opsparing ved projektstart. På samme måde ønsker bestyrelsen nu at udvise ansvarlighed ved at hensætte beløbet fra en 5% stigning i boligafgiften til særlig vedligeholdelse. Vi har i løbet af året valgt at finde en ny skønsmand til at varetage godkendelse af forbedringer foretaget i de enkelte andele i tilfælde af mangelfuld dokumentation. Den nye skønsmand er tømrer og bygningskonstruktør med rådgiveransvar. Han hedder Per Jørgensen vi kender ham fra udbedringen af taget og tagkonstruktionen i Frederiksgade 2 efter stormen Bodil. I den forbindelse vil vi gerne præcisere, at såfremt en andelshaver ikke kan levere fyldestgørende dokumentation, kan bestyrelsen beslutte, at forbedringerne ikke kan godkendes på det foreliggende grundlag. I et sådant tilfælde vil det være nødvendigt at involvere skønsmanden, der besidder den nødvendige faglighed. Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at udgiften til skønsmanden påhviler andelshaveren. Da bestyrelsen af og til bliver mødt med undren over kravet om at fremvise fakturaer for udført håndværk eller regninger for indkøbte materialer, har vi revideret vores forbedringstillæg, - også for at tydeliggøre forskellen mellem forbedringer og almindelig vedligeholdelse. Dette tillæg vil blive omdelt i jeres postkasser og lagt på hjemmesiden i nærmeste fremtid. Vi beder jer om at læse dette - og så kommer den sædvanlige opfordring: Husk nu dokumentation både i form af fakturaer og gerne fotos - og få forbedringerne godkendt umiddelbart efter færdiggørelse. Det er det letteste for alle parter. Nu har jeg lige nævnt foreningens hjemmeside - sådan en har vi skam - og det har vi haft i mange år! Hjemmesiden forsvandt pludseligt på et tidspunkt i efteråret og var nede i en periode grundet lukning af hosting-firmaet uden advarsel. Det har betydet, at hjemmesiden skulle reetableres. Takket være vores sekretær og IT-mand Lars er det meste indhold nu kommet tilbage. Bestyrelsen vil gerne anbefale jer, jeres pengeinstitutter, mulige købere og ihærdige ejendomsmæglere at kikke ind på hjemmesiden, når I mangler information. Der ligger faktisk en rigtig stor del af de dokumenter, der efterspørges. Med lidt mere trylleri fra Lars, skal det nok ende med at hjemmesiden snart kommer tilbage på sin vante adresse: Hvad laver bestyrelsen ellers? Det spørgsmål har vi fået flere gange i vores søgen efter nye bestyrelsesmedlemmer. Kort fortalt bruger vi en del energi på at holde vores 100 mio. kroners forening godt kørende. Og det gør vi gerne. Men vi må også erkende, at der bruges utrolig meget tid på at besvare henvendelser om emner, der ikke har meget med bestyrelsesarbejdet at gøre. Siden sidste generalforsamling har jeg modtaget over 800 mails, der vedrører stort og småt om vores ejendom og livet på matriklen. Det er mange! En del af disse mails handler om, at bestyrelsen bliver bedt om at hjælpe ekstraordinært eller at lave undtagelser og give dispensation fra gældende regler. Derfor finder bestyrelsen igen i år det nødvendigt at understrege, at vedtægter, husorden samt foreningens A-Z gælder for alle.

4 Det kan øjensynligt være svært at forstå for enkelte andelshavere, så i år gentager vi, at bestyrelsen faktisk er bemyndiget til og kan beslutte, at et medlem, der er skyldig i misligholdelse efter vedtægternes 18, skal erstatte foreningen dennes eventuelle udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med misligholdelsen. Heldigvis er langt de fleste andelshavere flinke og rare mennesker, og bestyrelsen vil derfor gerne appellere til den sunde fornuft. At man som andelshaver er sit ansvar bevist - og tænker over, hvordan man opfører sig overfor andre andelshavere. At man nogle gange prøver at løse små uoverensstemmelser selv. At man uopfordret eksempelvis fejer en tagterrasse eller bærer sine egne flasker hen til flaskecontaineren eller gør vaskerummet rent efter sig. Med andre ord: bidrag aktivt, så Aarhusgaarden bliver ved med at være et dejligt sted at bo og et godt sted at drive forretning. Afslutningsvis vil jeg gerne takke de personer, som tit står klar til at hjælpe med handling eller gode råd. Det sætter vi stor pris på i bestyrelsen. Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke viceværten for hans arbejde og tålmodighed. Der skal også lyde en tak til revisor for godt talknuseri og selvfølgelig også en stor tak til administrator Erik Aagaard Poulsen for god rådgivning og klare svar. Tak for jeres opmærksomhed. Herefter fremlægger Carsten Krath status over Facadeprojekt: Som Lene netop har nævnt i Årsberetningen har jeg lidt nærmere information vedrørende facaderenoveringen. Vi har siden 2013 været i gang med en renovering af facaden på butikkerne i Aarhusgaarden. Et projekt som har taget væsentligt længere tid at få ført til sin afslutning end forventet. Der har ved gennemgang af dagsordener og protokollater fra bestyrelsesmøderne, siden min indtræden i bestyrelsen sidste år, ikke været afholdt ét eneste møde uden at Facadeprojektet har været på som et punkt. Projektstyringen og dermed al koordinering har fra projektets begyndelse været tildelt Rådgivende Ingeniør Ole Sand Petersen. Med konsekvenser for håndværkerne, tidsplanen, projektets økonomi og ikke mindst foreningens andelshavere har denne koordination og projektstyring vist sig at have været yderst mangelfuld. Af gener kan, for de både de private og de erhvervsdrivende, nævnes den manglende styring af lyset på facaden. Dette har heldigvis ikke, med de monterede lavenergipærer, den store økonomiske konsekvens, men signalværdien i, at vi er bevidste om strømforbruget og dermed vores fælles miljø, bør ikke overses. Med den rette lyssensor og placering af samme er udfordringen med lysstyringen nu løst. For de erhvervsdrivende har det været yderst utilfredsstillende med ufuldendt arbejde over så lang en periode, på det som er forretningernes ansigt udadtil. Hvis vi skal se på økonomien i projektet, så var der som udgangspunkt budgetteret med godt ,-. Når vi nu står her på den anden side af forløbet, så har der undervejs været behov for at lave både rettelser og tilføjelser til det første overslag. Det drejer sig om: 1. Kantlister og hjørneprofiler på samtlige butiksruder. Her er der valgt en anden mere hårdfør og varig løsning end den først planlagte. Denne forbedrede løsning har kostet ,- ekstra ift. det budgetterede. 2. Lyskasserne foran butikkerne på Aaboulevarden, som pga. revner og utætheder har behøvet en gennemgående udbedring. Dette har resulteret i en merudgift på ,-, herunder en regning fra kommunen på ,- for granitbelægningen og nedlægning af denne. 3. Travertinen ved indgangspartierne til opgangene. Et tilkøb som samlet beløber sig til ,-. 4. Afsluttende malerarbejde, montering af skilte ved butikkerne ,-

5 Samlet giver dette en merudgift ift. det budgetterede på godt ,-.Altså har facadeprojektet kostet ,- Ser vi på årsrapporten side 13, så er der på facaderenovering realiseret henholdsvis ,- i 2013 og ,- i Dette giver samlet lidt over ,-. Forklaringen på denne forskel ift. til det faktiske er, at der bogføringsmæssigt, på facaderenoveringen, er posteret tæt på ,- til udbedring af tag i En postering der skulle have været placeret under Stormskade m.v. Hvordan er vi så kommet i mål? Først og fremmest har Claus Madsen fra Dauf og Pede været en bærende del af Facadeudvalget. Claus har været ihærdig i sine utallige forsøg på at få Ole Sand Petersen til at udføre sit arbejde. Desværre uden held. I december 2014 bliver administrator/advokat Erik Aagaard Poulsen taget med i arbejdet om at nå færdiggørelsen af projektet. Der blev i første omgang afholdt et møde mellem Ole Sand Petersen, Claus Madsen, Erik Aagaard Poulsen og undertegnede. Her opnås der enighed om de sidste mangler, inden der kan laves en endelig aflevering af arbejdet. Ole Sand Petersen vender herefter ikke som lovet tilbage med en tidsplan for udbedring af manglerne, hvorfor der tages direkte kontakt til Solbjerg Tømrer- og murerforretning. Herefter kom der skred i tingene og der blev gennemført afleveringsforretning d. 16. februar. Tak til Erik Aagaard Poulsen for hjælp i denne sag. Til sidst vil jeg ikke undlade at gentage hvad Lene sagde i årsberetningen, nemlig at facaden fra kommunen har modtaget en pris. En pris, hvor der oveni købet fulgte en check med på 3.000,- Så når vi ser tilbage, så må vi sige, at selvom det har været en lang vej, så er det der var målet, nemlig at Aarhusgaarden skulle have en flot og tidssvarende facade, nået. TAK Spørgsmål fra salen: Anette Kaysen (ASK) spørger til muligheden for at få bestyrelsen beretning inden generalforsamlingen, så den kan læses inden. ASK spørger til, hvordan arbejdet i bestyrelsen har været set i lyset af en manglende formand. LHS svarer, at det efter lidt tilvænning har forløbet godt. Niels Christian Nielsen (NCN) vil knytte en kommentar til facadeprojekt, hvor han glæder sig over resultatet og nævner, at stadsarkitekten har rost projektet for belysning, ensartet skiltning og overordnet look. NCN nævner desuden betydningen af ordentlig rådgivning ved større projekter. Man skal være klar over at professionel og pålidelig rådgivning koster men det betaler sig. EAP erklærer beretning for vedtaget. 3. Forelæggelse af årsregnskab og forslag til værdiansættelse samt godkendelse heraf. Andelsboligforeningens revisor Jens Pedersen forelagde årsregnskabet og forslaget til værdiansættelse. Spørgsmål fra salen: ASK spørger til, om regnskab er opstillet anderledes i forhold til sidste år. Jens nævner, at det er opstillet lidt anderledes, og at det har kostet foreningen kr. ekstra. ASK spørger nu til vinduespudsning og graffiti, og om prisen på kr. kun omfatter pudsning af vinduer. Claus Madsen (CM) pointerer, at det omfatter fjernelse af graffiti og pudsning af vinduer udelukkende i opgange. Butikkerne står selv for deres vinduespudsning. ASK spørger herefter til advokatudgifter og hvad pengene er brugt til. LHS svarer, at pengene primært er brugt til stormskade sagen og Facadeprojektet.

6 CM spørger til sagen med Randløv, der ikke ville lukke håndværkere ind i forbindelse med renovering af lyskasser. Henrik Camuch spørger til, hvorfor regningen ikke er sendt videre til andelshaver. Erik Larsen (EL) svarer, at Ole Sand havde lavet aftale med Randløv, og set i lyset af de aftaler Ole Sand ellers havde lavet, ville vi ikke bruge tid og penge på at føre en usikker sag. Mikkel Børlum Petersen spørger til stigningen i andele, og om den ikke er lille i forhold til resten af markedet. Jens svarer, at valuarvurderingen er lavet ud fra en udlejningsejendom. Per Christensen nævner, at vores ejendom heller ikke falder så meget som ejermarkedet. NCN nævner, at regnskabsopstillingen er blevet bedre, dog ønsker han sig, at revision i note 3 ikke bliver lagt under administration. NCN spørger desuden til prisstigningen på revisionen. Jens svarer, at der har været en del ekstraarbejde i forbindelse med nye krav om nøgletalsoplysninger, og at der for 2013 var sat for få penge af, det er derfor, at 2014 ligger lidt højere. NCN nævner sagen med de knap kr. til lægning af granit over lyskasser, hvor han, ligesom bestyrelsen, erindrer, at Ole Sand fortalte, at der var lavet en aftale, hvor foreningen betalte materialer og kommunen lagde arbejdskraft til det viste sig så desværre, at Ole Sand ikke havde nogen dokumentation for denne aftale. Per Christensen spørger til, hvorfor der er så mange bankkonti, hvortil LHS svarer, at bestyrelsen ikke har adgang til dem, så hun kan ikke svare på, hvorfor der er så mange. EAP erklærer regnskab for vedtaget. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, herunder fastsættelse af boligafgift. Tina A. Dahl (TD) gennemgår budget for Der er ændringer i boligafgift og lejeindtægt, da den næstsidste udlejningslejlighed er solgt pr. 1/4. Desuden bliver punktet vedligeholdelse og hensat til særlig vedligeholdelse gennemgået, hvor planen med en 5% boligafgiftsstigning er at spare op til fremtidige større vedligeholdelsesprojekter. Der var ingen spørgsmål fra salen og EAP erklærede budget og en 5% stigning i boligafgift for vedtaget. 5. Forslag fra andelshaverne. (1) Mikkel, 43, 3tv Ang. husorden under punktet støj: 1. At vi får det specificeret med tidsrum som ex. at der skal være ro efter kl. 2. At vi indskærper, at vi har denne nu hvor vi er samlet. Der blev fra flere sider givet udtryk for, at de gerne ville have tidpunkter specificeret. LHS spørger til, hvem der så skal håndhæve dette. EAP nævner, at der ikke er brug for tidspunkter for at kunne håndtere den gældende husorden. Hvis der kommer en klage over eksempelvis støj, så vil der kunne sendes et påbud til støjer, og sker det gentagne gange, så vil støjer kunne ekskluderes fra foreningen. EAP nævner, at der kræves dokumentation for, hvilken type støj, hvornår det sker og hvor længe. Uden denne dokumentation kan der ikke skrides til hverken påbud eller eksklusion.

7 (2) Emil, 2, 1th 1. Varmelamper på de to største tagterrasser, vil eventuelt forlænge sommersæsonen. 2. En ny grill, vil kunne spare gas og flere vil have mulighed for at grille på en gang. Vores nu 3. Evt. høje cafe borde og stole på den højeste tagterrasse hvilket vil give muligheden for havudsigt. EL svarer, at med varmelamper er der risiko for at de blæser ned på gaden, så det vil være en dårlig ide. Med hensyn til borde og stole i tårnet, så er belægningen der ikke beregnet til dette, så her må man nøjes med at stå og nyde udsigten. Der var enighed fra flere sider om, at foreningen trængte til en ny grill, og Emil fik til opgave at finde priser på egnede modeller. (3) Preben Randløv, Ebuy Bestyrelsen skal til enhver tid sikre at ejendommens administrator, eksterne revisor, advokat og lignende udefra hyrede rådgivere IKKE er i dobbeltroller som både beboer og fremmed betalt hjælp. Jeg kan desværre nok ikke deltage i generalforsamlingen men stemmer naturligvis for forslaget. EAP nævner, at 24 i vedtægterne indeholder regler om omkring inhabilitet. Som forslaget er udformet, kan det ikke vedtages, da dette vil kræve en vedtægtsændring. Forslaget ville i øvrigt havde den konsekvens, at vores vicevært ikke længere kunne bo i foreningen. NCN spørger undrende til, hvad anledningen og formålet med forslaget er. Forslaget blev afvist. (4) Anette S. Kaysen, 43, 4th Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at opgaverne vedr. foreningens administration beskrives således, at der dannes grundlag for at sende opgaverne i udbud. Der pålægges bestyrelsen at gennemføre udbudsrunden inden næste generalforsamling, hvor de indkomne tilbud fremlægges. Begrundelse: I lighed med andre opgaver, der udføres for foreningen, bør der indhentes tilbud på administrationsopgaverne, der som det fremgår af regnskabet udgør en ret så stor løbende udgift for foreningen. Hensigten med forslaget er primært at optimere forholdet mellem udgifter og den modtagne ydelse og sekundært at skabe gennemsigtighed i ydelsen. EAP forklarer, at som spørgsmålet er formuleret, så kan det ikke vedtages, da det vil komme i konflikt med 23 i vedtægterne. ASK udtrykker sin utilfredshed over afvisningen af forslaget ved gentagne gange at sige, at hun er meget vred over afvisningen. ASK giver herefter til kende, at hun mener at administrationen er for dyr, da hun har undersøgt det og fået at vide, at det kan gøres billigere. LHS henviser til, at ikke alene prisen for administrationen er afgørende, men at også kvaliteten i arbejdet er et vigtigt parameter, som bestyrelsen hidtil har anset som særdeles afgørende for valget af administrator. Den juridiske rådgivning, der ligger implicit i prisen for administration er af stor betydning for bestyrelsen, der er underlagt bestyrelsesansvar. Efterfølgende udtrykker ASK herefter undren over, hvorfor administrator ikke arbejder gratis for foreningen, eksempelvis i form af gratis juridisk rådgivning, da administrator samtidig er andelshaver i foreningen. Michael Lond nævner, at ASK ved sidste års generalforsamling udviste mistillid til bestyrelsen, og at ved dette års generalforsamling udtrykker ASK nu mistillid til administrator. ML spørger ASK, om det er manden eller bolden, ASK går efter, og hvad/hvem det skal det gå ud over til næste år? Jacob Bunde Pedersen giver udtryk for, at dette er et personligt angreb på ASK og finder det upassende. En beboer fra opgangen Åboulevarden 45 nævner at tonen i debatten ikke er rar, og dermed ikke indbyder til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet. Slutteligt foreslår EAP, at man omformulerer spørgsmålet, hvortil NCN kommer med følgende formulering;

8 Det henstilles til bestyrelsen at udrede, hvordan foreningens administrationsopgaver kan varetages bedst, vurderet på ydelse, kvalitet og pris. Det bliver bragt til afstemning. Der var 10 stemmer for og en imod, og forslaget er hermed vedtaget. (5) Anette S. Kaysen, 43, 4th Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sikre, at reglerne for fastsættelse af værdien af evt. forbedringer i en lejlighed overholdes og at bestyrelsen udarbejder forslag til mulige konsekvenser, hvis reglerne ikke følges. Der henvises til nuværende retningslinjer udfærdiget i Begrundelse: Forbedringer uden bilag og uden bestyrelsens godkendelse af forbedringernes værdi umiddelbart efter afslutning af arbejdet giver mulighed for, at værdiansættelse af forbedringer og den efterfølgende afskrivning sker på et forkert grundlag, idet bestyrelse/skønsmand handler i fuld tillid til andelshaverens udokumenterede (og måske urigtige) oplysninger. EL fortæller, at det er derfor, at foreningen har en uvildig skønsmand til at vurdere forbedringer, da bestyrelsen ikke har forudsætningerne for at lave denne vurdering. Som reglerne er skruet sammen, så er skønsmanden uafhængig af bestyrelsen og sælger. EL nævner desuden, at foreningen har skiftet skønsmand. Vejledning i forbedringer er blevet justeret, og en skrivelse om disse justeringer vil blive omdelt inden for kort tid, men de kan allerede nu læses på vores hjemmeside. NCN nævner, at når man selv har stået for dele af forbedringerne, så skal skønsmanden lave en vurdering af værdien. NCN anbefaler desuden at det indskærpes, at denne vurdering bliver lavet straks efter forbedringerne er udført. ASK spørger herefter til, hvad man så skal gøre, hvis sælger er kommet med urigtige oplysninger, hvortil EAP svarer, at i sådanne tilfælde skal køber rette et civilt søgsmål mod sælger. 6. Valg til bestyrelsen herunder eventuelt valg af formand. EAP spørger til, om der er nogle kandidater til formandsposten, da det ikke er tilfældet, så går vi videre til valg af bestyrelsesmedlemmer. Michael Lond og Mikkel B. Petersen blev begge valgt, desuden blev Henrik Camuch Rasmussen valgt ind som femte bestyrelsesmedlem. Som suppleanter blev NCN valgt ind, mens Peter Petersen blev genvalgt. 7. Valg af administrator. Advokaterne i Jyllandsgården A/S blev genvalgt som administrator. 8. Valg af revisor. Dansk Revision blev genvalgt som revisionsfirma. 9. Eventuelt. ASK spørger til viceværtens jobbeskrivelse (som det blev nævnt sidste år), og hvad beboerne kan sætte viceværten til. Claus Madsen nævner, at vicevært er ansat alene af bestyrelsen, og at beboerne som udgangspunkt, ikke kan sætte viceværten til noget. Jacob B. Pedersen spørger til mere information via elektroniske medier (vores hjemmeside), hvis den altså er i luften. ASK spørger derefter til, hvad blomsterkasseudvalg er for noget, og LHS svarer, at det er Michael Lond, der står for at købe, plante og vande blomsterne på tagterrassen. EAP erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

9 Michael Lond Bestyrelsesmedlem beboer / næstformand Tina Adelborg Dahl Bestyrelsesmedlem beboer / sekretær Carsten Krath Bestyrelsesmedlem erhverv Henrik Camuch Rasmussen Bestyrelsesmedlem beboer Mikkel Børlum Petersen Bestyrelsesmedlem beboer Erik Aagaard Poulsen Dirigent

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Lone C. Tilstede: Peter, Annette, Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Michael, Birgit, Christian, Michel,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF DEN 30. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I. Onsdag d. 17. april 2013, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade.

REFERAT AF DEN 30. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I. Onsdag d. 17. april 2013, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade. ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2013 REFERAT AF DEN 30. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 17. april 2013, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Som dirigent blev valgt Jesper Bladt Jørgensen og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt d. 22.04.1999 i baghuset i Andelsboligforeningen Århusgade 23 m. fl.

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt d. 22.04.1999 i baghuset i Andelsboligforeningen Århusgade 23 m. fl. Referat af den ordinære generalforsamling afholdt d. 22.04.1999 i baghuset i Andelsboligforeningen Århusgade 23 m. fl. Følgende andelshavere var repræsenteret: 01 Pernille Springer 04 Kenneth Nielsen 05

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Bonnie Mürsch blev valgt som dirigent. Anne-Marie Sigaard blev valgt som referent. Der var 24 fremmødte andelshavere og en havde givet fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere