Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser"

Transkript

1 Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser

2 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller langt større krav til rådgiverne. Som landets førende mæglervirksomhed inden for andelsboligområdet vil vi gerne informere om nogle af de områder, hvor vi besidder en særlig ekspertise, og samtidig vil vi gerne invitere dig til en uforpligtende drøftelse på de områder, som du har særlig interesse i. Andelsboligmarkedet er og har gennem årene haft en stor politisk bevågenhed i Danmark og holdningerne er delte om de fleste af de spørgsmål, der knytter sig til området. I Sverige har vi 12 butikker, der beskæftiger sig med salg af andelsboliger samt ejendomsadministration, hvorfor vi har de bedste muligheder for at lade os inspirere af lovgivning og praksis fra begge lande. Sammenholdt med Sverige, hvor andelsboligformen er endnu mere udbredt end i Danmark, er der fortsat 2 væsentlige forskelle. En svensk andelshaver kan således sælge sin andelsbolig til hvem han vil og til markedsværdien. Poul Erik Bech Statsaut. ejd.mægler, valuar, MDE, MRICS EDC Poul Erik Bech Indholdsfortegnelse Flere får en valuarvurdering side 3 Andelskronen og valuarvurdering side 4 Salg af andelsbolig side 4 Salg af hele foreningens ejendom side 6 Jura og udlejning side 9 Stiftelse af andelsboligforening side 10 Den rigtige finansiering side 11 Køb af andelsbolig side 12 Administration side årige vedligeholdelsesplaner side 14 Teknisk ejendomsadministration side 15 I denne brochure har vi opregnet en række af de Søren Bay Adm. direktør ydelser, som vi kan bistå med. Det være sig valuarvurderinger, salg af den enkelte andelslejlighed eller LEA Ejendomspartner foreningens samlede ejendom, administration og teknisk vedligeholdelse, stiftelse af en andelsboligforening og meget mere. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af, hvad vi kan gøre for dig og din andelsboligforening.

3 Flere og flere får en valuarvurdering 3 Stadig flere andelsboliger vurderes af valuarer De offentlige vurderinger af andelsboliger er ofte lave. Derfor gør stadig flere andelsboligforeninger nu brug af valuarer for at opnå den rigtige markedspris på deres boliger. Og det er yderst fornuftigt, mener Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) - for dermed får man en god og professionel vurdering af ejendommens værdi, og det lønner sig. De offentlige vurderinger af andelsboliger er oftest lave, og giver ikke andelshaverne det sande billede af ejendommens markedsværdi. Derfor vinder valuarvurderinger stadig mere frem på andelsboligområdet, ifølge DE - en vurdering, der bakkes op af en ny tværministeriel analyse. Valuarerne har travlt med at vurdere andelsboliger i disse år. Flere og flere andelsboligforeninger i Danmark skifter nemlig til valuarvurdering for at få fastsat den egentlige markedspris. Det er til glæde for andelshaverne, som dermed får fuldt udbytte af de stigende priser på ejendomsmarkedet, siger DE s formand Steen Winther-Petersen. På grund af nye lånemuligheder og stigende ejendomspriser er det klart i andelshavernes interesse at få vurderet til markedspris, og det er andelsboligforeningerne for alvor ved at få øjnene op for. En analyse fra en tværministeriel arbejdsgruppe viser, at 20 pct. af andelsboligerne på landsplan anvender valuarvurdering, mens det i hovedstaden er hele 27 pct.. Det svarer til i alt cirka boliger, hvoraf de boliger er overgået til valuarvurdering inden for de seneste fem år. Valuaren skal fastsætte markedsprisen her og nu for boligudlejningsejendommen i sin vurdering - dvs. den pris, en investor på vurderingsdagen vil betale for ejendommen. Priserne på det marked er steget voldsomt i de seneste år, bl.a. fordi der udbydes færre og færre, påpeger Steen Winther-Petersen andelsboliger har opnået en højere vurdering efter skiftet fra offentlig vurdering til valuarvurdering. Det har givet den enkelte andelshaver bedre økonomiske vilkår og bedre muligheder for at optage lån. Samtidig er det DE s synspunkt, at rigtige markedspriser vil stoppe den udprægede brug af betaling af penge under bordet. Markedspriser fjerner grundlaget for sorte penge på andelsboligmarkedet. Det er en sund udvikling for hele boligmarkedet, siger formanden. Prisudviklingen overrasker mange, og i den seneste tid har der fra enkelte steder været kritik af de høje valuarvurderinger. Men det er helt ubegrundet. Valuaren er ejendomsmægler og kender markedet bedre end nogen anden. Priserne er høje, og afkastkravet er lavt for tiden. Det skal afspejle sig i vurderingen af andelsboligejendommen. Ellers svigter valuaren sin opgave, udtaler formanden. Hvis enkelte banker er bekymrede for, om priserne holder, må de - påpeger formanden - tage højde for det i deres udlånspolitik: Valuaren skal ikke sætte vurderingen ned i dag, fordi rentestigninger kan få priserne til at falde i fremtiden. Her gælder samme spilleregler som på ejerboligmarkedet, fastslår han.

4 4 Andelskronen og valuarvurdering Den rigtige værdi af andelskronen - og dermed af din andelsbolig Prisfastsættelse af en andelslejlighed Valuarvurdering rder løbende vurdering Som andelshaver i en andelsboligforening ejer man ikke direkte sin andelslejlighed, Hvorledes ejendommen skal værdifastsættes bestemmes ssom sagt af medlem- det gør foreningen. Gennem køb af et andelsbevis opnår man medlemskab emskab af merne på generalforsamlingen. lingen. foreningen og samtidig en brugsret til den lejlighed som andelsbeviset omhandler. Ved salg af andelslejligheden, tillader lovgivningen ikke, at man sælger sin bolig til Ønsker medlemmerne erne den højeste pris for andelslejlighederne, har det gennem de den pris en køber vil betale. Prisen fastsættes således ikke ud fra udbud og efter - seneste mange år været bedst at få foretaget en valuarvurdering af en statsauto- spørgsel. riseret ejendomsmægler, endomsmæ der tillige er uddannet valuar. Vi udfører hvert år et meget betydeligt antal valuarvurderinger, rderi og via vores landsdækkende net af valuarer kan vi Af Andelsboliglovens (ABL) 5 stk. 1 fremgår prisfastsættelsen: bistå dig og din andelsboligforening med den højeste ekspertise på området. Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, g, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, må prisen ikke overstige, hvad værdien Ved en valuarvurdering forstås en vurdering af ejendommen, ud fra hvad ejendommen ville være værd, som en af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejlig- heden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed ganske almindelig udlejningsejendom med en ledig lej- Andelskronen kan betinge. e lighed. Huslejen i beboelsesejendomme i de større byer Når en andel skal overdrages, kan den maksimalt prisfastsættes til andelskronen ganget med det oprindelige er typisk underlagt bestemmelserne om omkostnings- En andelslejlighed kan dermed maksimalt værdiansættes ættes bestemt emt husleje. Dette betyder, at der skal beregnes en indskud. Hertil lægges værdien af forbedringer i boligen. til andelen i andelsboligforeningens formue tillagt indivi - såkaldt omkostningsbestemt husleje for lejlighederne, Herunder kan du se, hvordan en andel prisfastsættes: duelle forbedringer og særligt tilpasset inventar. og på grundlag af denne beregning samt et udarbej - det driftsbudget for ejendommen, fastsættes herefter Værdien af den enkelte andel = Andelskrone x oprindeligt En beregning af foreningens formue er nøglen n til at finde handelsværdien for ejendommen, jfr. ovenfor. I mindre indskud for andelen + forbedringer i boligen + særligt tilpasset inventar den maksimale lovlige pris for andelslejligheden. den. For- ejendomme endomme gælder lidt anderledes regler. muen fremkommer ved at opgøre aktiverne og fratrække gælden. Aktiverne kan f.eks. bestå af likvide midler og Såfremt man vælger at benytte en valuarvurdering rdering til værdipapirer, men det er klart, at den væsentligste post fastsættelse af ejendommens værdi, skal man være er ejendommen. opmærksom på, at vurderingen en maksimalt kun er gældende i 18 måneder, hvorefter en ny vurdering skal indhentes. Mange foreninger I ABL 5 stk. 2 anvises 3 forskellige metoder til opgørelse af ejendommens værdi: vælger at få udarbejdet en valuarvurdering hvert år. 1) Ejendommens anskaffelsespris 2) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom 3) Den offentlige ejendomsværdi På foreningens generalforsamling beslutter andelshaverne, hvilket princip, der skal lægges til grund, og alle andelshavere er underlagt denne beslutning. Andelsboliglovens konsekvenser for salgspriser sp Principperne for en valuarvurdering medfører, at prisen på andelslejligheder af- hænger af prisen på boligudlejningsejendomme og ikke prisen på tilsvarende ejerlejligheder, som ellers kunne forekomme e mere oplagt. Andelslejligheder handles således til maksimalpriser i modsætning til alle andre ejerformer af fast ejendom, hvor der handles til markedspriser.

5 Salg af andelsbolig 5 Hvordan fastsættes prisen på din andel? Andelshaveren e har til enhver tid ret til at sælge sin andelsbolig. Ifølge andelsbolig- loven skal bestyrelsen dog godkende salget af boligen. I mange andelsbolig- foreninger forefindes ventelister, der skal følges ved salg. Overdragelse af andelen sker ved, at sælger overdrager sit andelsbevis til køber. Samtidig overdrages boligen. Forbedringer Individuelle forbedringer i en andelsbolig skal normalt være af en sådan karakter, at de øger værdien af andelsboligen, og må ikke være almindeligt vedligeholdelses- arbejde. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt, forsvarligt udført og i over - ensstemmelse med gældende regler og lovgivning. Individuelle forbedringsarbejder skal ikke nødvendigvis udføres af håndværkere for at være værdiforøgende. Mange forbedringer kan sagtens udføres af andelshaveren selv. De skal dog være håndværksmæssigt sigt forsvarligt udført. Ved vurderingen skal værdien af eget arbejde honoreres med et beløb svarende til en aktuel håndværkerr - løn. Arbejdets omfang og antallet af anvendte timer vurderes ud fra, hvor lang tid en professionel håndværker ville være om at udføre arbejdet. Når forbedringerne skal værdifastsættes sker det på følgende måde: Først ansættes værdien til forbedringsudgiften på det tidspunkt, hvor forbedringen blev gennemført. Herefter fratrækkes eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage. For en mere fyldestgørende oversigt over individuelle forbedringsarbejder og afskrivningsmetoder, henvises til ABF-håndbogen. Inventar Er der inventar, der er særlig tilpasset eller installeret i ejendommen, kan overdragelse af boligen gøres betinget af køb af dette inventar. Sælger kan derimod ikke kræve, at almindeligt løsøre skal indgå i handlen. Beskatning Som for andre typer ejerboliger, der bebos af ejeren selv, er fortjenesten ved salg af en andelsbolig typisk skattefri. Det rigtige salg af din bolig Gennem vores landsdækkende net af boligbutikker kan vi bistå dig med salget af din andelsbolig. Få en salgsplan, der viser, hvad boligen kan sælges for, og hvordan vi vil gribe det an for, at du får den rigtige pris. En meget afgørende faktor for værdien af din andelsbolig er den beregningsmetode, som din andelsboligforening beslutter på den årlige generalforsamling. Vil du have den rigtige pris for din andelsbolig gør du klogt i at foreslå, at ejendommen skal vurderes efter valuarmetoden. Se mere om valuarvurderinger på side 4.

6 6 Salg af hele andelsboligforeningens ejendom Salg af ejendomme Vil du som andelshaver have del i de store værdistigninger, der har været på fast ejendom? I mange andelsboligforeninger har det igennem mange år været et synspunkt, at en andelsbolig skulle være et billigt boligtilbud. Dette synspunkt bliver dog blandt et stigende antal medlemmer i andelsboligforeningerne landet over anfægtet, idet disse medlemmer også ønsker at få del i de stigninger på fast ejendom, som har fundet sted gennem de seneste mange år. Der er 2 måder at få del i denne stigning. Enten at få udarbejdet en løbende valuar- vurdering eller sælge foreningens ejendom. Det sidste giver som udgangspunkt den største fortjeneste. Som enhver anden rådgiver vil vi naturligvis gerne bevare kontakten til din andelsboligforening i mange år fremover, det være sig som valuar med løbende vurderinger af foreningens ejendom eller som administrator heraf. Men ønsker I at sælge foreningens ejendom, og på samme måde som andre ejere af fast ejendom, at realisere den store værdistigning, bistår vi jer også gerne med salget af jeres ejendom. Beslutningen er helt og holdent jeres som medlem af andelsboligforeningen. Som tidligere beskrevet har der i de seneste år været en stigende interesse for køb af boligudlejningsejendomme. Denne stigende efterspørgsel har medført højere priser på denne type af ejendomme og dermed også prisstigninger på ejendomme ejet af andelsboligforeninger. Dette forhold har bevirket, at flere og flere andelsboligforeninger har solgt deres ejendomme og efterfølgende opløst sig selv med deraf følgende store udlodninger af gevinsten til medlemmerne af andelsboligforeningen. Incitamentet til at sælge hele ejendommen på en gang er naturligvis, at andelshaverne kan opnå et større overskud, end hvis de solgte deres andelslejligheder enkeltvis. For at dette kan lade sig gøre, er det i praksis en fordel, at en eller flere andelshavere er villige til at fraflytte ejendommen efter salget. Jo flere lejligheder der er til købers disposition, jo højere pris er det muligt at opnå. Den pris en køber er vil- lig til at betale, afhænger af omfanget af de muligheder køberen har, for at råde over ejendommen både i forbindelse med renovering og efterfølgende anvendelse. Ofte bliver ejendommene handlet til priser, der er langt højere end hvad ejendommen kan opgøres til ud fra en valuarvurdering. Afhængig af størrelsen på foreningens gæld, betyder det ofte at en andelshaver vil få over det dobbelte i overskud ved salg af hele ejendommen i stedet for individuelt salg af en lejlighed. Hvordan andelshaverne i foreningen internt træffer beslutninger, der vedrører salg af foreningens ejendom er reguleret i lov om andelsboliger og foreningens vedtægter. I mindre foreninger, hvor der ikke er så mange, der skal blive enige, eller foreninger hvor der alligevel er en del af andelshaverne, der har overvejelser om at flytte er mulighederne naturligvis størst. Der kan dog laves mange forskellige løsninger med en køber, som gør, at alle kan blive tilfredse. Det kan f.eks. være, at nogle af andelshaverne kan blive boende i en begrænset periode på nogle år, eller at køber hjælper med at finde erstatningsboliger. Endelig er det i forbindelse med salg normalt, at andelshaverne har en periode på typisk et halvt år til at fraflytte ejendommen. Beskatning ved salg af hele ejendommen Det overskud, der udloddes til den enkelte andelshaver som følge af salg af ejendommen og efterfølgende opløsning af andelsboligforeningen, er reguleret i ejendomsavancebeskatningslovens 8 stk. 4. Heraf fremgår følgende: Fortjeneste eller tab ved afståelse, herunder udlodning af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori selskabet m.v. endeligt opløses, af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med mere end 2 beboelseslejligheder, medregnes ikke ved opgørelsen af skattepligtig indkomst efter aktieavancebeskatningsloven, hvis lejligheden har tjent til bolig for ejeren af værdipapiret eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet værdipapiret, og hvor betingelserne for at kunne afstå værdipapiret skattefrit efter nærværende stykke har været opfyldt

7 Salg af hele andelsboligforeningens ejendom (fortsat) 7 Det betyder, at det overskud der hidrører fra den del af ejendommen som andelshav- erne selv bebor eller har beboet er skattefrit, såfremt andelsforeningen en opløses og overskudsudlodningen sker i samme kalenderår. Der har dog været politiske røster fremme om, at der skulle ske en lovændring på dette område, idet mange politikere er af den opfattelse af denne form for udlodning af overskud til andelshaverne ikke er tilsigtet. Forskellige typer af købere Der er forskellige typer købere, der har forskellige formål med at købe en ejendom af en andelsboligforening. Mindre ejendomme sælges ofte som en avanceret form for forældrekøb, hvor børnene får en lejlighed hver, og resten lejes ud til andre - måske bekendte. Fordelen for forældrene ved at købe en hel ejendom frem for en ejerlejlighed er, at kvadratmeterprisen er lavere, og derved får man mere ejendom for pengene. Samtidig placerer man sine penge i et aktiv, der over tid normalt vil stige i værdi. Udover forældrekøb kan en ejendom blive solgt til en investor, der vil udleje lejlig- hederne til beboelse på helt almindelige lejevilkår. Konvertering til udlejningsejendom sker eksempelvis i situationer, hvor der er flere andelshavere, der ønsker at blive boende som lejere. Dermed er det den eneste mulighed investor har for anvendelse af ejendommen. Konvertering til udlejningsejendom kan også forekomme e selv om alle andelshaverne vil fraflytte ejendommen. Det er især i situationer, hvor ejendom - men er forbundet med stor liebhaverværdi som følge af udseende og beliggenhed. Selvom ejendommen endomm efter et køb anvendes til udlejning, vil en køber stadig være villig til at betale en præmie udover, hvad en valuarvurdering vil andrage, fordi der kan være mulighed for omfattende renovering og udlejeren selv kan bestemme sam- mensætning af lejere og i et vist omfang indholdet i lejekontrakterne. I juni 2005 blev der vedtaget en lovændring, hvorefter en andelsboligforening ikke kan sælge ejendommen til en anden andelsboligforening, ligesom en investor ikke indenfor en årrække ke kan videresælge til en andelsboligforening.

8 8 Salg af hele andelsboligforeningens ejendom (fortsat) EDC Poul Erik Bech Gør det enkelt og overskueligt for dig, med udgangspunkt i, at vores andelsboligkunder har en forskellig baggrund og befinder sig i forskellige livsforløb Gennemgår hele processen fra de første overvejelser omkring salg til hele salget er gennemført, overskuddet er udbetalt, og du enten er fraflyttet eller fortsat bebor din lejlighed, men nu på en almindelig lejekontrakt som lejer Redegør hvorfor salgsprisen sædvanligvis er væsentlig højere end valuarvurderingen Gennemgår reglerne for lejefastsættelse for de tilbageværende lejere. Herunder hvorfor det oftest er det lejedes værdi og ikke omkostningsbestemt husleje, der vil være gældende fremtidigt Gennemgår hvilke muligheder den nye ejer har for efterfølgende huslejestigninger, herunder reglerne for boligforbedring Oplyser om hvilke muligheder den nye ejer har for at opsige dit lejemål Gennemgår hvilke muligheder den enkelte har for at få boligsikring, når huslejen stiger Opstiller hvorledes overskuddet fordeles mellem andelshaverne. Kan man fravige det i vedtægterne anførte, hvis man i stedet ønsker overskuddet fordelt efter andelsbeviset, se alternativt forlods fordeling af forbedringer som ved et almindeligt salg af den enkelte andelsbolig Fortæller om man bør indhente bindende svar omkring beskatnings- spørgsmål Belyser hvilken stand lejlighederne skal afleveres i, og om der skal udar - bejdes indflytningsrapporter po på overtagelsesdagen for de, der ønsker at fortsætte som lejere Underbygger ved eksempler, hvorfor jeres andelsboligforening bør vælge EDC Poul Erik Bech ved salget. I ser referenceudtalelser lse fra andre andels- boligforeninger som har været i en lignende situation, og som vi har bistået med et succesfuldt salg Sælger jeres ejendom bedst muligt eventuelt ved tilbudsgivning Samarbejder gerne med andre af andelsboligforeningens nge rådgivere herunder advokat, revisor og administrator Belyser hvilken indflydelse en købers efterfølgende mulighed for opdeling i ejerlejlighed har på prisen for andelshavernes ejendom. En andelsboligforening kan ikke selv opdele ejendommen i ejerlejligheder eller ved aftaler sikre sig dette

9 Jura omkring andelsboligen Udlejning til erhvervsformål 9 Styr på paragrafferne Sådan sikrer vi indtægterne I det daglige ge er der mange paragraffer at holde styr på og mange spørgsmål at besvare. Tænk blot på: Har vi de rigtige forsikringer til den rigtige præmie? Kan vi få markedsværdien for vores ejendom, og hvad er konsekvenserne heraf? Hvordan sikrer vi os en stabil prisudvikling på vores ejendom? Findes der erhvervslokaler, der med fordel kan omdannes til boligformål? Hvad er markedslejen på vores erhvervslokaler til udlejning? Hvordan sikrer vi os en optimal pris for vores andelsbolig, når vi skal sælge? Hvilken betydning har en større modernisering af vores ejendom for andelskronen? Bør vi modernisere de udlejede lejemål, e og kan vi forhøje lejen i den forbindelse? Hvordan sikrer vi os en professionel e administration tilpasset vores egen indsats? Hvordan opnår vi den billigst mulige boligafgift? Kan vi få boligydelse til delvis dækning af boligafgiften? Hvor meget kan jeg låne i min andelslejlighed og til hvilken rente? Trænger vores vedtægter til en modernisering, og hvad bør de indeholde? Hvad er konsekvenserne af bestyrelsesansvar, e og skal vi have en forsikring ing herfor? Skal vi påklage ejendomsværdien af foreningens ejendom? Gennem et samarbejde med os, kan du ved hjælp af vores ejendomsadministratorer, min jurister, statsaut. ejendomsmæglere, valuarer og ingeniører iø få svar på ovennævnte. Mange andelsboligforeninger omfatter lokaler, som er udlejet til erhvervsformål. Vær sikker på, at I får det optimale ud af disse lokaler: ved at pleje erhvervslejerne ved hurtigt og sikkert at genudleje opsagte lejemål ved fastsættelse af den rigtige markedsleje for tomme lokaler ved fastsættelse af den rigtige markedsleje for eksisterende lejemål ved løbende varsling af maksimale lejestigninger ved optimering af lejebetingelser og -aftaler ved hensigtsmæssig udvikling af erhvervslokalerne - eventuelt til alternative formål ved den rigtige istandsættelse tels af disse lokaler Alt dette kan vi være behjælpelig med over hele landet råder vi over specialister med den nødvendige know-how og et indgående lokalkendskab.

10 10 Stiftelse af en ny andelsboligforening Etablering og stiftelse af en ny andelsboligforening Langt den overvejende del af alle andelsboligforeninger opstår på baggrund af en af følgende situationer: lejerne i en udlejningsejendom benytter sig af forkøbsretten i Lejeloven. en entreprenør renoverer en eksisterende eller opfører en ny ejendom på andelsbasis. Vores arbejde består blandt andet af: afholdelse af orienterings- og planlægningsmøder nin for lejerne samt for arbejds- gruppe/bestyrelse. es re rådgivning om finansieringsmuligheder, niveauet på andelsværdien, bolig- afgiftens størrelse m.m. Uanset baggrunden for etableringen af den nye andelsboligforening er der en lang række vigtige beslutninger, som skal træffes, inden foreningen kommer i drift. Til at træffe disse indledende beslutninger sammensættes enten en arbejdsgruppe blandt lejerne eller en midlertidig bestyrelse blandt de kommende andelshavere. Det kan også være, at en entreprenør opfører en ny ejendom, og ønsker at have en professionel sparringspartner til at realisere projektet. Det er i denne fase uhyre vigtigt at have en god sparringspartner, som kan yde en optimal rådgivning lige fra første fase af den mulige stiftelse til det tidspunkt, hvor selve foreningen er stiftet og er i drift. Vores assistance udføres efter No cure, no pay -princippet, hvilket vil sige, at vi ikke får noget honorar for vores bistand, såfremt stif- telsen ikke gennemføres. Dette sikrer lejerne en optimal rådgivning uden nogen økonomisk risiko. I etableringsfasen eringsfa stiller vi med et team bestående af: Advokat, statsaut. ejendomsmægler, valuar, ingeniør, ejendomsadministrator samt finans- og forsikringsrådgiver. udarbejdelse af en oversigt over større vedligeholdesesarbejder indenfor ren 5-10-årig periode. indhentning af forsikrings- og finansieringstilbud. udarbejdelse af driftsbudget, investeringsbudget, finansieringsplan, oversigt over hver enkelt lejligheds indskud, boligafgift m.v. udarbejdelse af vedtægter. udarbejdelse af indmeldelsesblanketter og andelsbeviser. indkaldelse til og afholdelse af stiftende generalforsamling. udarbejdelse og tinglysning af skøde. LEA Ejendomspartner udfører denne rådgivningsopgave i samarbejde med den kommende bestyrelse og sikrer en individuel rådgivning, der tager hensyn til netop den pågældende ejendom og dennes beboere. hjemtagelse af realkreditlån, banklån, tegning af forsikringer, indgåelse af ser- viceaftaler, kontakt med offentlige myndigheder o.lign. udarbejdelse af refusionsopgørelse og afregning af købesum med sælger.

11 Den rigtige finansiering 11 Lån i den enkelte andelsbolig Den enkelte andelsbolig kan stilles som sikkerhed ved optagelse af lån. Dette sker ved udstedelse af et ejerpantebrev eller et almindeligt pantebrev, der tinglyses med pant i andelslejligheden. eden. Andelsboliger er normalt en meget et efterspurgt boligform, hvorfor der kan lånes til endog meget lave rentesatser. Til hvad eller hvilket man låner pengene, er der intet krav om. I den enkelte andels- bolig kan der ikke ke lånes penge i et realkreditinstitut lige nu. Såfremt det er foreningen, som vil låne penge til eksempelvis s et nyt tag eller lignende kan foreningen optage lån i et realkreditinstitut, med de fordele dette indebærer. Hos EDC Poul Erik Bech har vi flere end 20 finansielt uddannede medarbejdere Privat- og finansrådgivere re der er autoriserede låneformidlere. ere De kommer på besøg hos dig, når du har tid, og deres rådgivning er gratis for dig. En service, som du får svært ved at finde magen til. Deres es opgave er at finde den helt rigtige finan- siering til dig til den helt rigtige pris. Det gør de ved at have forbindelse til attraktive låneudbydere på bank- og realkreditområdet. Bank-, realkredit- eller personligt lån Typisk er en kombination af realkreditlån og en kassekredit uden provision af maksimum den mest fordelagtige løsning. Når andelsboligforeningen nin er i administra- tion hos os har vi en særdeles attraktiv fælles aftale for vores foreningskunder som helhed. Pas på med særlige indfrielsesklausuler i banklån. Det kan vise sig at blive en særdeles dyr finansieringsform selv om renten umiddelbart kan synes attraktiv. Har jeres forening behov for at låne til en større modernisering er det som oftest en god idé med et midlertidigt byggelån. Vores byggeadministration finder sammen med bestyrelsen og senere generalforsamlingen era jeres behov for finansiering. Lad os fremskaffe et godt tilbud til jeres es forening. Tilbuddet finder vi uden udgift for jer. Vælg så, hvad I finder mest attraktivt og benyt jer endelig af vores rådgivning og gennemgang af dokumenter uanset, hvilken løsning I foretrækker, og uanset hvor du eller din forening i dag har jeres lån. Andelskronens værdi påvirkes af typen på de lån foreningen optager Det er vigtigt at gøre sig klart, at den løbende værdiopgørelse af andelsboligforeningens formue og derved også den enkelte andelsboligs værdi afhænger af hvilken type lån foreningen vælger. Dette er ofte en overset faktor, når lånet vælges. Årsagen til påvirkningen skyldes, at gælden normalt opgøres som en kontantværdi. Grunden til at de enkelte lån påvirker forskelligt er, at indfrielsesvilkårene på lånene er forskellige, alt afhængig af om der er tale om et obligationslån eller et kontantlån, om lånet er konvertibelt eller inkonvertibelt. Der skal således blandt andet tages højde for muligheden for at indfri lånet på kontant paribasis eller ved indfrielse til under- eller overkurs eksempelvis baseret på obligationer. Udsving i renten kan således have stor betydning for værdien af andelskronen. Få en drøftelse med os inden valg af lånetype. Boligafgiften er afhængig af foreningens lån I de seneste år, har vi oplevet et massivt rentefald og lanceringen af et stort antal nye låneformer og muligheder. Det betyder, at mange andelsboligforeninger kan have stor fornøjelse af at omlægge eksisterende lån for at opnå en lavere boligafgift. Lad os se på foreningens lån og sammensætningen af disse. Vi kan typisk gøre en forskel, som betyder meget for den enkelte andelshaver. Vi formidler lån til dig og din andelsboligforening på markedets bedste vilkår uanset hvor I har jeres lån.

12 12 Køb af andelsbolig Køb af andelsbolig Projektgranskning Overvejer du at købe en andelsbolig, der endnu ikke er opført, kan du måske have glæde af ABF s tilbud om en gennemgang af det andelsboligprojekt, du overvejer at byde ind på. Andelsbeviset For at købe en andel indbetaler andelshaveren et indskud. Køber du en andel, modtager du et andelsbevis. Det dokumenterer dit medlemskab af andelsboligforeningen. Køb af ny andelsbolig Gennem vores projektafdeling og flere end 30 boligbutikker udbyder vi løbende attraktive nye andelsboliger er opført af nogle af Danmarks allerdygtigste g entreprenører og bygherrer. Kontakt os og fortæl, hvilken type andelsbolig, du gerne vil flytte til og vi vil løbende holde dig underrettet herom. Som andelshaver hæfter du som udgangspunkt kun med dit indskud for de forpligtelser andelsboligforeningen har. Realkreditinstitutter eller pengeinstitutter har dog mulighed for at tage forbehold for, om du skal hæfte personligt for lån eller dele af lån, der optages af foreningen. Kommende andelshavere skal derfor være opmærksomme på sådanne forbehold. Boligafgift Som andelshaver betaler du løbende boligafgift (husleje). Boligafgiften består af ydelse på realkreditlånet, vedligeholdelse, hensættelser og driftsudgifter i øvrigt. Boligafgiften betales normalt forud hver måned. Andelsboliglån Når du køber en andelsbolig skal du betale et indskud, som mange vælger at finansiere ved at optage et andelsboliglån. Et andelsboliglån kan også bruges til at finansiere forbedringer i andelsboligen. Da et andelsboliglån er et personligt lån, får du fradrag for de renteudgifter, du har på lånet. Vores finansrådgivere kan uden udgift for dig bistå med at fremkomme med tilbud på markedets mest attraktive andelsboliglån. Boligydelse Som pensionist og andelshaver har du mulighed for at få et tilskud til boligydelsen (huslejen). En del af boligydelsen er et tilskud og resten er et lån. Som andelshaver kan du vælge kun at modtage tilskudsdelen.

13 Administrationen 13 LEA Ejendomspartner Kvalitetsadministration til attraktiv pris - også for mindre andelsboligforeninger. Andelsboligforeninger ønsker utvivlsomt en professionel administrator til at forestå administrationen - vel at mærke med en høj grad af kvalitet og sikkerhed for foreningens midler. Men samtidig ønskes også en attraktiv pris for administrationen. Vi har kunnet konstatere, tere at mange andelsboligforeninger ninge rent faktisk selv har godt styr på mange af foreningens forhold. Derfor kan der i praksis, med disse ydelser inkluderet i administrationen, ati let ske det, at der betales for ydelser, som andels- foreningen selv udfører eller med fordel selv kan udføre. Enkelt princip - enkel idé Vi har udarbejdet en fortegnelse over de ydelser, som vi mener, er dækkende for administrationen n af andelsboligforeningens ns ejendom. Derudover kan andelsbolig- foreningen rekvirere alle øvrige ydelser hos os til faste liste- eller timepriser. I praksis medfører et sådant system, at andelsboligforeningen ingen kan få en særdeles professio- nel administration for et meget rimeligt beløb. Vibeke Østergaard Formand for A/B Helgesvej esve 21: Det er vigtigt for foreningen at administrator er effektiv, giver hurtige tilbagemeldinger og giver bestyrelsen og foreningen et minimum af bekymringer. A/B Helgeshøj har valgt LEA Ejendomspartner som admini- strator på anbefaling fra en af mine kollegaer. e Det var vigtigt for foreningen at få en aktiv administrator, og at det var et administrationsselskab frem for et advokatfirma. Vi er glade for at have en fast kontaktperson hos LEA, det gør henvendelser både fra bestyrelsen og fra de menige bestyrelsesmedlemmer meget nemmere. Finn Johanning Formand for andelsboligforeningen Skårupvej: Vi er glade for at have en professionel sparringspartner i forbindelse med driften af vores andelsboligforening. For eksempel er LEA netop ved at lave en rapport som vores beboere kan anvende når de ønsker at renovere/ modernisere deres badeværelser på en sådan måde at alle vådrumsregulativer overholdes

14 14 LEA Byggerådgivning 10-årige vedligeholdelsesplaner LEA Byggerådgivning Eksempel på 10-årig vedligeholdelsesplan LEA Byggerådgivning tilbyder vedligeholdelsesplaner som er særligt udviklet til andelsboligforeninger. Vedligeholdelsesplanen indeholder en tilstandsrapport på ejendommen og et budget for vedligeholdelsesudgifterne de næste 10 år. Budgettet tager ikke kun udgangspunkt i tilstandsrapporten, men bliver lavet i tæt samarbejde med bestyrelsen. På den måde sikrer vi, at budgettet bliver realistisk i forhold til andelsforeningens økonomi, og at prioriteringen af istandsættelsen sker på beboernes præmisser. Ligeså vigtigt er det, at andelshaverne ved, hvordan vedligeholdelsesbudgettet påvirker deres boligafgift og andelskronen. Derfor tilbyder vi også at hjælpe med vurdering af andelsforeningens økonomi i forhold til budgettet, finansieringen af de kommende istandsættelsesopgaver samt konksekvensberegninger for boligafgiften og andelskronen. Endelig deltager vi på generalforsamlingen, hvor vi fortæller om vedligeholdelsesplanen og svarer på spørgsmål fra andelshaverne. Oversigt over planlagte projekter i år Der er indregnet en 3% prisstigning for hvert år fra 2005 og frem til Udgiften er medtaget i det år, hvor den belaster driftsbudget Arbejdsopgave Total blok 1,2,3,6,7 Udskiftning af tage blok 5 blok 4 hensæt- telse afbetaling afbetaling afbetaling Vedl. tag/hætter/render Murbier gavl blok 6, blok 4 blok Renov. hovedindg. partier blok 6, 5, 4, 3, 2. Udskift. døre kælder/trappe blok 7, 6, 5, 4, 3, 2 Renov. Hovedtrapper blok 7, 6, 5, 4, 3, 2, blok blok blok blok blok Renov. Altanplader 1, 2, 3, 7 blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok 2 og blok blok 2 og Opstart varmeanlæg Vedl. afløb & faldstammer Vedl. kloak Vedl. varmt & koldt vand Afsyring varmeveksler blok Varmtvandsvekslere udskiftn. blok 2, 3, 5, 6. Udskiftn. pumper og ventiler blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udskift. strengventiler blok 2, 3, 4, 5, 6, Renov. af fortorv blok Beplant. Blok Beplant. Altanfacader 6 stk. blokke blok Renov. af stamvej Vedl. af stamvej Indv. maling af 6 affaldsskure Relaterede projekter Planlagt for året ialt i mio. kr

15 Teknisk ejendomsadministration 15 LEA Byggerådgivning En af andelsboligforeningens en største opgaver er, at sørge for at vedligeholde bygningen på en forsvarlig måde. Vinduerne skal males, dørene repareres, varmeanlægget skal efterses, vandskader skal udbedres, taget skal udskiftes, for blot at nævne ne nogle af de mange opgaver, som skal udføres. Der bliver med andre ord brugt mange penge på vedligeholdelse af andelsbolig- foreningernes bygninger. Bliver der udført byggesjusk? Kan vi få arbejdet billigere og bedre et andet sted? Kommer håndværkerne til tiden? Der er mange spørgsmål, som melder sig i det daglige arbejde. Som frivilligt bestyrelsesmedlem els kan det være et stort ansvar at skulle le sikre, at foreningen altid får håndværkerarbejdet rb udført til den bedste pris, i en god kvalitet og at arbejdet overholder lovkrav og de tidsplaner som er aftalt. Et andet problem i det frivillige bestyrelsesarbejde er, at mange værdifulde oplys- ninger og erfaringer gennem tiden går tabt, når der sker udskiftninger i bestyrelsen. Vi tilbyder at overtage ansvaret for alle de daglige tekniske opgaver. Bestyrelsen i andelsboligforeningen ningen får én bygningsingeniør hos LEA Byggerådgivning. Denne bygningsingeniør sørger bl.a. for håndværkerstyring, rstyring, kvalitetskontrol af håndvær- kerarbejdet et og aftaler om den daglige ge rengøring, vurdering af tilbudspriser og at varmeanlægget fungerer. Alt arbejde som bliver udført i en andelsboligforening bliver registreret i en database med udførelsestidspunkt, pris og omfanget af håndværkerarbejdet. Så er det altid muligt at slå op i databasen, og se eksempelvis, hvornår vinduerne blev malet sidst, og hvad det kostede, eller hvilke reparationer, der blev udført i et bestemt årstal.

16 Vi har flere end 380 engagerede medarbejdere over hele landet og kan tilbyde danske andelshavere løsning af de mange facetter, der indgår ved betjeningen af netop andelsboligområdet. Danmarks førende ejendomsadministrator på andelsboligområdet BYGGERÅDGIVNING LEA Ejendomspartner er godt på vej til at realisere sit mål om at blive Danmarks største, uafhængige ejendoms- administrator. Vi ønsker at bevare og udbygge relationerne til vores andelsboligkunder. Vi er fuldt opmærksomme m på, at dette kun lader sig gøre ved en engageret indsats på hver enkelt opgave samt ved udvikling og specialisering. For en sikker løsning af alle former for andelsboligopgaver: Ring EDC Erhverv Poul Erik Bech: København K Herlev Sønderjylland Esbjerg Kolding Århus Silkeborg Aalborg LEA Ejendomspartner: København Esbjerg Århus Kolding Malmø

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1 Andelskronen Vurderinger og Beregninger 2. Hvad udtrykker andelskronen? 3. Metoder til vurdering 4. Hvornår benyttes en bestemt metode? 5. Hensættelser til værdiregulering 6. Hvad medfører en høj andelskrone?

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Slide nr. 1 Udstykning Landinspektør H.P. Faustrup vil gennemgå dette punkt Etagebebyggelse

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Salgsprospekt af andelslejligheden Gothersgade 156 B, 2.sal, 1123 København K

Salgsprospekt af andelslejligheden Gothersgade 156 B, 2.sal, 1123 København K Salgsprospekt af andelslejligheden Gothersgade 156 B, 2.sal, 1123 København K Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 12.725 incl. 100% finansiering af andelskronen AB Gothersgade 156 A,B og C, 1123 København

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet:

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet: Andelsbasen.dk Sammenligning af kvadratmeterpriser for Andelsboliger og Ejerboliger Vesterbro, KBH Udgivet: 2012-07-17 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Stiftelse af andelsboligforeninger. - proces, rådgivervalg og faldgruber

Stiftelse af andelsboligforeninger. - proces, rådgivervalg og faldgruber Stiftelse af andelsboligforeninger - proces, rådgivervalg og faldgruber INDHOLD Jeres ejendom er sat til salg side 4 Beboermøde side 8 1 i2 i 3 Forskellen på at være lejer og andelshaver side 5 Lovgivning

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Wismann Property Consult A/S Salgsprospekt af andelslejligheden Venøgade 5, 4.tv. 2100 København Ø. Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 8.072,47 eksl. varme mm. og incl. 100% finansiering af andelskronen.

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev HAMISGÅRD 11 1 12 3 11 dejlige andelsboliger i attraktivt kvarter ved Hamisgårdvej i Hammelev. Velindrettede boliger til yngre, ældre og børnefamilier. Lyse og luftige rum med flotte lysindfald som skaber

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv.

Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv. Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv. Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 4.697 incl. 100% finansiering af andelskronen AB af 27/3 1963 matr. nr. 6 Q Glostrup By, Glostrup

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1.

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1. ADVOKATKONTORET Frederikssundsvej 26 B, 1. 2400 København NV. Telefon 35 83 8622 - Telefær 35 83 85 22 970216 REFERAT Vedr.: Beboernes eventuelle overtagelse af ejendommen "Turegården" på andelsbasis.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

MINEJENDOM.COM MINEJENDOM.COM

MINEJENDOM.COM MINEJENDOM.COM Tid Økonomi Kvalitet Hvormangetimerbrugerdusamletpå bestyrelsesarbejdepr.måned? 1#5 33% 6#10 40% 11#15 13% Hvad(er(jeres(største(udfordringer(som(bestyrelse?( Sæt(gerne(mere(end(ét(X Manglende((tid(til(

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.dk Salgsopstilling Adresse Heinesgade 6, 4. th., 2200 København N Sag nr. 12TS002F Dato:

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe Salgsprospekt af andelslejligheden Møllemarken 20, I, th. 2880 Bagsværd Sælges nu for andelskronen kr. 575.000 Nedslag fra maks. andelskrone kr. 75.000 Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 233-237 Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Jeanne Sørensen Ejendomsmægler MDE & Valuar Kløverprisvej 101-2650 Hvidovre Tlf. 40 98 29 58 - Fax 33 91 27 77 js@robinhus.dk

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere