ÅRSRAPPORT Klinisk Farmakologisk Afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT Klinisk Farmakologisk Afdeling"

Transkript

1 2013 ÅRSRAPPORT Klinisk Farmaklgisk Afdeling Vi bidrager til, at patienter g sundhedspersnale anvender lægemidler på en måde, der gavner patienter g samfund bedst muligt Regin Hvedstaden Bispebjerg Hspital

2 Frrd... 2 Faste aktiviteter... 3 MedicinInf... 3 Bivirkningsmanager... 4 Giftlinjen... 5 Zel fase-1-enheden... 5 Samarbejde med praksissektren... 5 Medicinering til børn... 6 Klinisk Farmaklgisk Labratrium... 6 Regin Hvedstadens Lægemiddelkmitésystem... 6 Undervisning... 7 Prjekter... 7 Område pædiatri... 7 Ratinel medicinanvendelse i speciallægepraksis... 8 Klinisk Farmaklgisk Stuegang... 8 I smatikken... 8 I psykiatrien... 9 Tillidspster, råd g udvalg... 9 Publikatinsversigt Artikler Pstere g abstracts Anden videnskabelig frmidling Persnale i Klinisk Farmaklgisk Afdeling [1]

3 Frrd I 2013 igangsatte g videreførte Klinisk Farmaklgisk Afdeling en del prjekter med midler fra Reginen - væsentligst er nk etablering af Bivirkningsmanagerfunktinen -et unik tilbud fr klinikeren. Bivirkningsmanagerfunktinens verrdnede frmål er at bidrage til mere sikker medicinering/lægemidler i reginen. Efter en lidt langsm start - trds betydelig PR -synes det sm m, klinikeren i sidste halvdel af året havde taget funktinen til sig med stigende antal bivirkningsindberetninger. Der er draget væsentlig viden af de indberetninger, der er nået Bivirkningsmanageren, hvilket til dels er viderefrmidlet tilbage til klinikerne. Vi håber vi på en endnu større indberetning i Desuden er afdelingen, på pfrdring fra psykiatriske afdelinger, påbegyndt ugentlige klinisk farmaklgiske stuegange, der har været en succes, således at vi i 2014 er pfrdret til at etablere dette sm fast ydelse var gså året, hvr vi fr alvr tg fat på børnemrådet med beskrivelse af lægemiddelfrbruget med frsøg på at sikre mere ensrettede g evidensbaserede standardsrtimenter. Flere andre prjekter sammen med SFR i pædiatri er påbegyndt g frtsætter i Vres Fase-1-enhed (Zel) gennemførte en del prjekter men har længe ønsket en mere fast bemanding mhp at servicere g kvalificere funktinen yderligere. Dette blev bevilliget ved årsskiftet! Både i Giftlinjen g MedicinInf steg henvendelserne med hhv. 12 g 48%, g en blindet undersøgelse mhp ekstern kvalitetskntrl af svarene i MedicinInf viste, at kvaliteten var på højde med øvrige nrdiske landes infrmatinscentraler (Sverige g Nrge). Frskningsaktivitet er helt essentielt i Klinisk Farmaklgisk Afdelingen, g med en publikatinsliste på 52 artikler i 2014 har vi gså her haft mere travlt. Vi havde i reservelæger igennem uddannelsesfrløb, hvilket kræver en hel speciel indsats med videndeling, intrduktin g plæring, hvilket afdelingen frtsat arbejder på at ptimere. Og så var 2013 året, hvr vi fik det første prfessrat i Klinisk tksiklgi, verlæge dr. med. Kim Dalhff, hvilket vil styrke undervisning g frskning på dette mråde sm ikke uddannelsesmæssigt falder naturligt ind under andre specialer. Den Reginale Lægemiddelkmités (RLK) arbejdet har fået større mfang med et stigende antal RADSvejledninger, der skal mnitreres g kvalitetssikres. Desuden stiftede frmandsskabet i RLK g består nu af Steen Werner Hansen g Hanne Rlighed Christensen. Afdelingens speciallæger deltager flittigt i frskellige funktiner fr Universitetet (fx prfessrater, lektrater, censrer), Sundhedsstyrelsen (fx Lægemiddelnævn, Bivirkningsrådet), Danske Reginer (fx RADS styregruppe, adskillige fagudvalg) g andre pgaver i Retslægerådet, Lægemiddelskadeankenævnet, Videnskabsetiske kmiteer mv. Alt i alt et travlt år med mange gde resultater. Tak til alle i afdelingen g samarbejdsparter i Specielt tak til Reginsapteket med hvem vi deler MedicinInf g Lægemiddelkmitéarbejdet. Med venlig hilsen Hanne Rlighed Christensen Ledende verlæge, adj. prf. Klinisk Farmaklgisk Afdeling [2]

4 Bispebjerg g Frederiksberg Hspitaler Faste aktiviteter MedicinInf MedicinInf er en lægemiddel-rådgivningsfunktin fr læger, sygeplejersker g andet klinisk persnale i Regin Hvedstaden. MedicinInf blev dannet i marts 2009 sm en amalgamatin mellem den tidligere Aptekets Infrmatin g lægmiddelrådgivningen på Klinisk Farmaklgisk Afdeling. I 2012 blev MedicinInf udvidet g mfatter nu gså spørgsmål g medicingennemgange fr alm. praktiserende læger g andre speciallæger - dg frtsat ikke hspitalslæger. Den daglige, lægelige leder har i 2013 uændret været verlæge Jens P. Kampmann. Overrdnet ledes MedicinInf af lederen af Regin Hvedstadens Aptek, Lars Nielsen, g ledende verlæge på Klinisk Farmaklgisk Afdeling, Hanne Rlighed Christensen. MedicinInf er dagligt bemandet med aptekspersnale g en læge. De mdtager ca. 250 henvendelser per måned, hvraf 80% er telefniske. Svartiden g -dybde aftales med spørgerne, g alle svar gennemgås følgende dag ved mrgenknference, før de arkiveres (i LIWEB-database fr lægelige spørgsmål). I 2013 fik MedicinInf i alt 2879 spørgsmål (en stigning på 6% i frhld til sidste år), hvraf de 537 primært var lægefaglige (en stigning på 48%). Årsagen til denne stigning skyldes frmentligt dels udvidelsen af spørgekredsen, dels en prmverende indsats fra afdelingens side i efteråret Her blev der afhldt fredrag på frskellige hspitalsafdelinger samt til staff-meetings. Hertil kmmer i alt 20 spørgsmål vedrørende medicingennemgange - lige netp en pfyldelse af det satte mål. En frtsættelse heraf afgøres prim Hyppigste spørgsmålskategrier Rekvirentens stilling TAL FRA LIWEB Bivirkninger 20 % Interaktiner 20 % Graviditet 13 % Terapivalg 21 % Amning 07 % Andet 19 % Læge 93 % Sygeplejerske 03 % Andre 04 % Det tilstræbes, at medicinspørgsmålene bliver besvaret inden afslutningen af følgende arbejdsdag - brtset fra større prblemer, der kræver længerevarende litteraturstudier. Der har ikke været tidskntrl i 2013, men en større stikprøvekntrl planlægges til prim Fr at sikre kvaliteten af besvarelsen fra MedicinInf blev der i efteråret 2012 afhldt møde i Trndheim g Bergen mellem læger tilknyttet MedicinInf g repræsentanter fr RELIS (Reginale sentre fr Legemiddelinfrmasjn i Nrge). Sm repræsentanter fr Danmark var Jens P. Kampmann g Hanne Rlighed Christensen til stede. Det blev besluttet ikke at slå infrmatinsdatabaserne sammen, men til gengæld at deltage i et nyt nrsk Ph.d.- prjekt, hvr både tidsfrbrug, svarenes kvalitet g spørgernes tilfredshed skal evalueres. Prjektet er [3]

5 påbegyndt prim 2013, g i efteråret 13 blev præliminære resultater frelagt den danske frskergruppe. Danmark synes at ligge midt i feltet, men nærmere analyse afventes prim Bivirkningsmanager Sm supplement til den natinale handlingsplan på bivirkningsmrådet intrduceredes på Klinisk Farmaklgisk Afdeling i 2011 en bivirkningsmanagerfunktin på Bispebjerg Hspital. Funktinen blev varetaget af læger på Klinisk Farmaklgisk Afdeling g tg sig i en 2-årig prjektperide af bivirkningsindberetninger fr hspitalslæger på fem medicinske afdelinger på Bispebjerg Hspital. Frmål var at øget antallet af indberetninger til Sundhedsstyrelsen g samtidig at støtte lægerne på de kliniske afdelinger, hvr der fte er manglende tid g fkus på mrådet. Funktinen viste sig så effektiv, at der i slutningen af 2012 blev bevilliget midler til en permanent udvidelse af rdningen til hele Regin Hvedstaden med start fra 1. januar Vi har i 2013 arbejdet på at udbrede viden m funktinen på reginens hspitaler. Arbejdet har i størstedelen af året været rettet md at infrmere m funktinen via vicedirektørkredse, hspitalers mrgenknferencer, staff-meetings, artikler til diverse fagblade, faglige grupper på hspitalet, internet samt de lkale lægemiddelkmitéer. Målet fr 2013 har været at pnå 5 daglige indberetninger gn. Bivirkningsmanageren. Indsatsen har endnu ikke ført til den ønskede stigning af indberetninger, hvilket både kan skyldes at infrmatinen ikke når basis -klinikeren, men gså manglende pmærksmhed på bivirkninger samt manglende rutiner mkring indberetning. Indsatsen vil derfr fremver rettes md højere grad af interpersnel kntakt (face t face) med henblik på øget effekt. Af venstående tabel ses antal indberettede bivirkninger (i alt 337) samt frdeling af indberetninger fra de frskellige hspitaler. Vi har set en tendens ver året til gradvis stigning af indberetninger, men målet på gennemsnitligt 5 m dagen er altså langt fra nået endnu. Frdelingen mellem hspitalerne i reginen er heller ikke ligelig. Sm det ses stammer stadig størstedelen af bivirkningsindberetninger fra Bispebjerg Hspital (171). Dette må tages sm udtryk [4]

6 fr, at kendskabet til rdningen her stadig er størst. Der frventes en gradvis bedre frdeling i løbet af 14. Giftlinjen Giftlinjen er en landsdækkende telefnrådgivning fr sundhedspersnale g privatpersner m frgiftninger. Rådgivningen er bemandet med specialuddannede sygeplejersker. Giftlinjen har i 2013 haft i alt henvendelser (1946/md., 64/dag), hvilket er en stigning på 12% i frhld til Cirka halvdelen af henvendelserne kmmer fra brgere. Hvad angår specifikke frgiftninger er den hyppigste inden fr lægemiddelmrådet frtsat paracetaml (i alt 490 henvendelser på de første 6 måneder) efterfulgt af antidepressiva (478 henvendelser) g antipsyktika (477 henvendelser). I maj 2013 har Giftlinjen gennemgået rganisatriske frandringer hvr afsnittets tværfaglige ledergruppe, bestående af en afdelingssygeplejerske g verlæger fra de tre samarbejdende afdelinger, er blevet erstattet med en afsnitsledelse bestående af en afsnitsansvarlig sygeplejerske g verlæge. Giftlinjen frbliver dg rganisatrisk et tværfagligt samarbejdende afsnit med deltagelse af Anæstesilgisk Afdeling Z, Arbejds-g Miljømedicinsk afdeling (AMED) g Klinisk Farmaklgisk Afdeling (FARM). I december 2013 har Giftlinjen fået en ny database, der muliggør en højere grad af systematik g kvalitetskntrl med besvarelserne end tidligere, blandt andet med autmatisk udtræk af persnplysninger ved pgivelse af telefnnummer g specifikke angivelser af lægemidler (med ATC-kder g frmulering) efter udtræk fra Sundhedsstyrelsens takstfil (hindrer stavefejl i giftbeskrivelsen). Det vil det fremver gså blive lettere at udtrække data til brug ved videnskabelige arbejder inden fr frgiftningsmrådet. Zel fase-1-enheden Zel er en frskningsenhed under Klinisk Farmaklgisk Afdeling, der tilbyder frskningsfaciliteter til afprøvning af lægemidler. I enheden udføres kmmercieller såvel sm nn-kmmercielle studier. I 2013 har det været følgende aktiviteter: Frtsat samarbejde med Rigshspitalet m behandling af børn g unge med 3 frskellige lyssmale aflejringssygdmme Et mab- (md IL-5Ra) studie på COPD-patienter Et mab- (md hutlr3) studie på astmapatienter Antiknceptinsstudie af vaginal hrmnring på raske persner I december 2013 fik enheden bevilget et fast årligt beløb til driften fremver. Det betyder, at der kan fastansættes en sygeplejerske. Samtidigt er det afsat midler til en verlæge på deltid. Dette er en markant styrkelse g knslidering af funktinen. I 2014 er planlagt påbegyndelse af et strt fase-i studie af nyt smertestillende præparater, afprøvning af en mdel til vurdering af uretraltryk med flere lægemidler samt afprøvning af nyt præparat til behandling af atpisk dermatitis. Samarbejde med praksissektren Klinisk Farmaklgisk Afdeling har et fast samarbejde med praksissektren med tilknytning af én speciallæge én gang m ugen til dette arbejde. I 2013 er der arbejdet med 2 prjekter mhp. [5]

7 ptimering af privatpraktiserende speciallægers g almen praktiserende lægers rdinatinsmønstre (se under prjekter). Yderligere er én speciallæge medlem af reginens udviklingsgruppe fr medicin der i 2013 har afsluttet arbejdet med dsisdispensering g påbegyndt arbejdet med indsatsmrådet medicingennemgang. Medicinering til børn Klinisk Farmaklgisk Afdeling har i løbet af 2013 ppririteret indsatsen indenfr pædiatrien g gjrt medicinering til børn til et fast aktivitetsmråde. De enkelte indsatser kan du læse m under afsnittet Prjekter. Klinisk Farmaklgisk Labratrium Klinisk farmaklgisk Labratrium hører under Klinisk Farmaklgisk Afdeling men er beliggende sm udefunktin på Rigshspitalet. Der pågår vervejelse m placeringen af labratriet i det kmmende nybyggeri på Bispebjerg Hspitals mråde, herunder hvrledes der pnås mest hensigtsmæssig placering af den samlede afdelings enheder - dette under hensyntagen til både afdelingens integritet, sammenhængen med øvrige afdelinger g behv fr infrastruktur. Analyseaktiviteten har været sm de fregående år. Der er i 2013 afsluttet et Ph.d.- prjekt indenfr epidemilgisk studie indenfr graviditet g antidepressiva. Herudver er der afsluttet ét kandidatspeciale fra Farmaceutisk Fakultet. Regin Hvedstadens Lægemiddelkmitésystem Regin Hvedstadens Lægemiddelkmitesystem består af én verrdnet Reginal Lægemiddelkmite (RLK) samt 9 Lkale Lægemiddelkmiteer (LLK), der pererer lkalt på hspitalerne. RLK arbejder med ratinel brug af lægemidler g Klinisk Farmaklgisk Afdeling er en central aktør i dette arbejde. I 2013 valgte verlæge g næstfrmand i RLK, Stig Ejdrup Andersen, at frlade Klinisk Farmaklgisk Afdeling til frdel fr en stilling i Regin Sjælland. Det har betydet, at ledende verlæge Hanne Rlighed har vertaget næstfrmandspsten i RLK så frmandskabet nu varetages af vicedirektør Steen Werner Hansen (frmand) g Hanne. Endvidere er verlæge Lene Ørskv Reuther er indtrådt i RLK, g dette sm leder af RLKs sekretariat, hvr gså afdelingens t farmaceuter gør virke. Ligeledes er Klinisk Farmaklgisk Afdeling repræsenteret ved en speciallæge i hver af de Lkale Lægemiddelkmiteer (LLK), ligesm kliniske farmaklger er frmænd fr de fagudvalg under RLK, der drøfter lægemiddelanbefalinger fr hspitals- g praksissektren. Klinisk Farmaklgisk Afdeling har beskæftiget sig af en række knkrete RLK pgaver i 2013, eksempelvis: Strmøde m frtlkning g implementering af medicinfaglige anbefalinger g vejledninger fra Rådet fr Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), Krdineringsrådet fr Ibrugtagning af Sygehusmedicin (KRIS) samt Sundhedsstyrelsen g Den Danske Kvalitetsmdel (DKKM) Udarbejdelse af vejledning m medicingennemgang Reginal implementering af diverse behandlingsvejledninger fra RADS Vejledning m antikagulerende medicin (t udvalg) Vejledning m dsisdispensering Høringssvar af faglig såvel sm plitisk karakter [6]

8 Derudver bidrager vi til almindelig drift så sm ugentlige sekretariatsmøder, frberedelse af RLK møder, fagudvalgsmøder m.m. Undervisning En væsentlig pgave fr afdelingen er frmidling g undervisning. Afdelingens læger deltager i både præ- g pstgraduat undervisning af læger samt i undervisningen af andre faggrupper i lægemiddelrelaterede emner g klinisk farmaklgiske prblemstillinger. Af knkrete undervisningsaktiviteter kan bl.a. nævnes undervisning: af medicinansvarlige sygeplejersker (smatik g psykiatri) af yngre læge på Crash-kursus (genpfriskningskursus) på diverse kurser på Institut fr Ratinel Farmakterapi (IRF) ved Lægedage fr praktiserende læger ved Stre Praksisdag I Regin Hvedstaden g I Regin Sjælland fr praktiserende læger ved diverse lægelaug fr praktiserende læger i Regin Hvedstaden i ratinel farmakterapi på hveduddannelseskurser af læger på medicinske afdelinger på reginens hspitaler på diverse Ph.d. kurser m bl.a. randmiserede kliniske undersøgelser i pædiatrisk farmaklgi i klinisk farmaklgi på kursus i Lægefreningen (inkl. kursusledelse) i klinisk farmaklgi fr lægevikarer i FADL af KBU-læger af medicinstuderende på Panum af farmaceuter ved frskellige lejligheder Prjekter Pædiatri I 2013 igangsatte Klinisk Farmaklgisk Afdeling, i samarbejde med flere pædiatriske afdelinger i reginen, frskellige prjekter. Heriblandt: Krtlægning af det verrdnede frbrug af lægemidler anvendt på alle de pædiatriske afdelinger i Danmark i 2012; med fkus på den Eurpæiske Børnefrrdnings betydning fr medicin anvendt OFF label. Optimering af lægemiddelbrug i pædiatrien. Herunder et prjekt m bivirkninger ved behandling med bilgiske lægemidler; med fkus på OFF label brug. Prjektet mfatter alle ny-diagnsticerede børn med juvenil artritis behandlet med 1 bilgisk lægemidler i periden på Børnereumatlgisk Enhed (Rigshspitalet). Frløbene skal psamle g systematisere viden m frbrug af lægemidler anvendt uden fr gdkendt indikatin (OFF label). Et kvalitetssikringsprjekt m antibitikafrbruget på Herlev Pædiatrisk Afdeling. Prjektet mfatter jurnalgennemgang på 330 børn indlagt i periden g viser, at vejledningerne generelt bliver brugt. Prjektet ønskes udbygget til at mfatte flere sammenlignelige pædiatriske underafdelinger i reginen mhp. kvalitetssikring af et ratinelt brug af antibitika inden fr sekundærsektren. Ligeledes ønskes i 2014 at sætte fkus på ratinelt antibitikafrbrug indenfr sektrvergangene. Fruden venstående prjekter deltg afdelingen i Sundhedsdage fr brgere i Øksnehallen i påsken 2013 med standen BØRN & MEDICIN: Mit barn skal have medicin - hvad g hvrdan? Til [7]

9 dette blev gså udarbejdet magneter, pster g brchure fruden en film m medicinering af børn i samarbejde med Hvidvre g Herlev pædiatriske afdelinger. Speciallægepraksis En medicinanalyse i 2011 i Regin Hvedstaden viste, at privatpraktiserende speciallæger har højere AUP/DDD er (mål lægemiddelfrbrug) end speciallæger i almen praksis. Derfr påbegyndtes i sep et prjekt m ratinel medicinanvendelse i speciallægepraksis. Prjektets frmål er at analysere frbrugsdata g identificere indsatsmråder til fremme fr ratinel medicinanvendelse. Den specialespecifikke indsats skal fkusere på psykiatri g gynæklgi/bstetrik samt en tværgående indsats. Yderligere blev planlagt øget indsats fr pfølgning (cntrlling) på speciallæger (enkeltydere) med afvigende rdinatinsadfærd. Der er i 2013 udsendt databreve til 63 psykiatripraksis med budskaber m ratinel lægemiddelanvendelse med besparelsesptentiale indenfr Pregabalin, Quetiapin, Escitalpram, Dulxetin). Der er i 2013 afhldt temamøde fr praktiserende psykiatere g gynæklger m graviditet, antipsyktika g stemningsstabiliserende midler. Aktuelt arbejdes på at udvikle statuspapirer med anbefalinger fr førstevalg inden fr det gynæklgiske speciale, idet data har vist, at specialets høje AUP/DDD er vervejende skyldes visse dyre fertilitetsbehandlinger, lkalt virkende hrmntilskud samt inkntinens-midler. Arbejdet planlægges udsendt i fråret/smmeren I 2013 påbegyndtes udsendelse af nyhedsbreve til alle speciallægepraksis med nyt på lægemiddelmrådet. Dette 2 gange årligt. Indsatsen i speciallægepraksis er indtil videre frlænget til ultim Det planlægges at genanalysere data i 2014 mhp mulige frbedringer indenfr den enkelte praksis. Klinisk Farmaklgisk Stuegang I smatikken Klinisk farmaklgisk stuegang var i første mgang primært rettet md Bispebjerg Hspital, men i 2013 blev indsatsen udvidet til at mfatte andre hspitalsafdelinger i hvedstaden. Prjekter i periden har afsløret, at % af aktive medicinrdinatiner kan sepneres i samråd med afdelingens læge. Tallene har affødt en række initiativer såsm Serenaseaudit på udvalgte afdelinger, gennemgang af antibitika-frbrug samt gennemgang af patienter i langtidsbehandling med PPI-præparater. I 2013 har aktiviteterne bl.a. bestået af udvidet gennemgang af serenasefrbrug på de mest frbrugende afdelinger i reginen, gennemgang af antibitikafrbruget på Herlev g Gentfte, medicingennemgang af psykiatriske patienter samt ensretning af præparat- g dsisvalg på pædiatrisk afdeling på Herlev Hspital. Endvidere er der et prjekt i støbeskeen mkring frbrug af PPI er på Køge- g Bispebjerg Hspital. Prjekterne skal støtte klinikerne i en pgradering af viden til ratinel medicinering. Klinisk Farmaklgisk Afdeling bliver ikke sjældent bedt m at rådgive Sundhedsstyrelsen, g trækker i den sammenhæng på de kmpetencer vi pnår gennem den tætte kntakt g samarbejdsflader med klinikken sm bl.a. de klinisk farmaklgiske stuegange giver. [8]

10 I psykiatrien Klinisk farmaklgisk stuegange i psykiatrien er kmmet i stand grundet efterspørgsel fra psykiatrien i Regin Hvedstaden. En klinisk farmaklg har et ugentligt besøg på en af reginens psykiatriske afdelinger. Pr. nvember 2013 har 10 centre fået besøg, g centrene får endnu et besøg i løbet af Stuegangene tager frm af dialgmøder med baggrund i cases, sm afdelingen har udvalgt. Fruden frberedelse til g afhldelse af stuegange, dkumenterer Klinisk Farmaklgisk Afdelign de prblemstillinger, sm går igen g de uhensigtsmæssigheder i kliniske rekmmandatiner, sm pdages i frbindelse med stuegange. Klinisk psykfarmaklgisk stuegange styrker læring g den tætte kntakt mellem klinikken g den klinisk farmaklgiske rådgivning. Den støtter psykiatrien i en pgradering af viden til den kmplekse psykfarmaklgiske medicinering. Tiltagene har været så str en succes, at det nu indføres sm en fast rdning. Tillidspster, råd g udvalg Hanne Rlighed Christensen Næstfrmand i den Reginale Lægemiddelkmité (RLK) Medlem af styregruppen i RADS (Ratinel Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) Medlem af redaktinsgruppen på månedsbladet fr Institut fr Ratinel Farmakterapi (IRF), Sundhedsstyrelsen Medlem af styregruppen fr Den Natinale Rekmmandatinsliste (v. IRF) Censr på det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Medlem af Lægemiddelstyrelsens/Sundhedsstyrelsens udvalg fr medicineringsfejl Næstfrmand i SFR, klinisk farmaklgi Medlem af den lkale lægemiddelkmité (LLK) på Bispebjerg Hspital Medlem af Sundhedsstyrelsen lægemiddelnævn Jens P. Kampmann Medlem af de lkale lægemiddelkmiteer (LLK) på Herlev hspital g Rigshspitalet Jesper Snne Medlem af Lægemiddelskadeankenævnet Medicinsk sekretær i Sundhedsstyrelsen Pstgraduat klinisk lektr Ekstern klinisk lektr ved Københavns Universitet Farmaklgisk ekspert fr Retslægerådet Medlem af uddannelsesudvalget, Regin Øst Henrik Enghusen Pulsen Kim Dalhff Frmand fr Den Lkale Videnskabsetiske Kmité Medlem af den Natinale Videnskabsetiske kmité Medlem af frskningsudvalget på Bispebjerg Hspital Suppleant i Studienævnet fr lægeuddannelsen Prfessrbedømmelse, Odense Universitet Disputatsbedømmer, Malmø Universitet Farmaklgisk ekspert fr Retslægerådet Prfessr i klinisk farmaklgi med fkus på klinisk tksiklgi på Københavns Universitet Redaktør på medicin.dk (DLI) Farmaklgisk ekspert fr Retslægerådet Farmaklgisk ekspert fr Lægemiddelskadeankenævnet Medlem af Etisk Nævn fr Lægemiddelindustrien (ENLI) [9]

11 Medlem af Uddannelsesudvalget, Regin Øst Censr på FARMA Lene Ørskv Reuther Frmand fr sekretariatet i Den Reginale Lægemiddelkmité (RLK) Medlem af LLK på Hvidvre-/Amager- g Hillerød hspital Medlem af det reginale AK-underudvalg Ekstern klinisk lektr på Københavns Universitet i klinisk farmaklgi Censr ved sundhedsuddannelsen i Odense Gesche Jürgens Helle Hlst Frmand fr Giftlinjens Kvalitetsråd Delkursusleder: DSIM, Ratinel Farmakterapi Medlem af LLK i Bispebjerg g Frederiksberg Hspital Ekstern klinisk lektr på Københavns Universitet i klinisk farmaklgi Medlem af fagudvalget i RADS Astma hs Børn Medlem af styregruppen Sikker medicinering hs børn, Rigshspitalet Sekretær i Medicintilskudsnævntet, Sundhedsstyrelsen Mikkel Christensen Klinisk Lektr med undervisningfrpligtelse på 9. semester, Lægevidenskab Undervisningen i Klinisk Farmaklgi g frrdningslære på KU Repræsentant fr afdelingen under diabetes fagudvalg under Regin Hvedstadens lægemiddelkmité Espen Slem Kursusleder, Ratinel Medicinhåndtering fr sygeplejersker Bestyrelsesmedlem. Dansk Selskab fr Farmakepidemilgi Daglig leder, Reginens Bivirkningsmanagerfunktin Publikatinsversigt Artikler 1) Andersen SE & Knudsen JD. A managed multidisciplinary prgramme n multiresistant Klebsiella pneumniae in a Danish University Hspital. Quality and Safety in Health Care ) Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Slem E, Bredbaek K, Andersen EW, Andersen NL, et al. Trimethprim use in early pregnancy and the risk f miscarriage: a register-based natinwide chrt study. Epidemil Infect 2013 Aug; 141(8): ) Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Slem E, Bredbaek K, Andersen NL, Trp-Pedersen C, Keiding N, Pulsen HE. Clarithrmycin in early pregnancy and the risk f miscarriage and malfrmatin: a register based natinwide chrt study.pls One. 2013;8(1):e di: /jurnal.pne Epub 2013 Jan 21 4) Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Slem E, Andersen NL, Trp-Pedersen C, Pulsen HE. Use f trimethprim prir t pregnancy and cngenital malfrmatins a natin-wide chrt study. Obstet Gynecl Int. 2013;2013: di: /2013/ Epub 2013 Feb 14 5) Bakke M, Bjørndal L, Dlleris SH, Nygaard BU, Marcussen M: Smertestillende g antiinflammatriske lægemidler i tandlægepraksis. Tandlægebladet, 2013, nr. 10 s a. 6) Barregard L, Mller P, Henriksen T, Mistry V, Kppen G, Rssner P, Jr., et al. Human and methdlgical surces f variability in the measurement f urinary 8-x-7,8-dihydr-2'-dexyguansine. Antixid Redx Signal 2013 Jun 20;18(18): ) Bedbaek K, Andersen JT, Jimenez-Slem E, Petersen M, HenriksenT, Weimann A, Parving HH, Rssing P, Pulsen HE. RNA xidatin and albuminuria in type 1 diabetes patients. Cardivascular Endcrinlgy (accepted fr publicatin) 8) Bredbaek K, Siersma V, Henriksen T, Weimann A, Petersen M, Andersen JT, et al. Assciatin between urinary markers f nucleic acid xidatin and mrtality in type 2 diabetes: a ppulatin-based chrt study. Diabetes Care 2013 Mar;36(3): [10]

12 9) Christensen HR: En valid medicinanamnese synes umulig under de nuværende frhld ved indlæggelse på akutmdtagelse. Leder i Ugeskr Læger 2013;175(13):869 10) Christensen M, Calanna S, Hlst JJ, Vilsbøll T, Knp FK. Glucse-dependent Insulintrpic Plypeptide- Bld Glucse Stabilizing Effects in Patients with Type 2 diabetes. The Jurnal f Clinical Endcrinlgy & Metablism Dec. [Epub ahead f print] 11) Dalbøge CS, Nielsen XC, Dalhff K, Alffenaar JW, Dun M, Buchard A, Uges DRA, Jensen AG, Jürgens GJ, Pressler T, Jhansen HK, Høiby N: Pharmackinetic variability f clarithrmycin and differences in CYP3A4 activity in patients with cystic fibrsis. Jurnal f cystic fibrsis. Accepted 20 th aug ) Futtrup TB. Graviditetskvalme g hyperemesis gravidarum - farmaklgisk behandling. Månedsbladet Ratinel Farmakterapi. Maj ) Futtrup TB g Larsen HL. Tandlægers rdinering af lægemidler- rettigheder g pligter. Tandlægebladet, 2013, nr. 9, s ) Gade C, Skinhøj P, Larsen HL. Vaccinatin af tandlæger. Tandlægebladet 2013;117(11): ) Haslund-Krgh S, Mathiasen R, Christensen HR, Hlst H: The impact f legislatin n drug substances used ff label in paediatric wards - a natinwide study, Eurpean Jurnal f Clinical Pharmaclgy (endnu ikke publiceret) 16) Herbild L, Andersen SE, Werge T, Rasmussen HB, Jürgens G. Des pharmacgenetic testing fr CYP450 2D6 and 2C19amng patients with diagnsis within the schizphrenic spectrum reduce treatment cst? Basic Clin Pharmcl Txicl ) Hrwitz H, Friis T, Mdvig S, Red H, Tsakiri A, Laursen B, Frederiksen JL. Differential diagnses t MS: experiences frm an ptic neuritis clinic. JNeurl Oct 25. [Epub ahead f print] PubMed PMID: ) Hrwitz H, Ahlgren B, Nærum. Effect f ccupatin n risk f develping MS: an insurance chrt study. EBMJ Open 2013;3:e di: /bmjpen ) Hrwitz H. Erhverv g sclerse - et studie af kritisk sygdm i en dansk pensinskasse. BestPractice december ) Jensen KJ, Weeke P, Pulsen HE, Jimenez-Slem E, Andersen JT, Trp-Pedersen C, Gislasn GH. Cardivascular Safety f Antidepressive Pharmactherapy in Pst-Mycardial Infarctin Patients. BMJ 2013 (accepted fr publicatin) 21) Jespersen M, Snne J et al. Sparsm effekt af langtidsbehandling med makrlider ved behandling af Krnisk Obstruktiv Lungesygdm. Ugeskr Læger 2013;175(10):648 22) Jimenez-Slem E, Andersen JT, Petersen M, Bredbaek K, Andersen NL, Trp-Pedersen C, Pulsen HE et al. Prevalence f antidepressant use during pregnancy in Denmark, a natin-wide chrt study. PLS One 2013;8(4):e ) Jimenez-Slem E, Andersen JT, Petersen M, Bredbaek K, Lander AR, Afzal S, et al. SSRI use during pregnancy and risk f stillbirth and nenatal mrtality. Am J Psychiatry 2013 Mar 1;170(3): ) Jhansen NB, Vistisen D, Færch K, Hansen ALS, Rasmussen SS, Wiinberg N, Lauritzen T, Sandbæk A, Jørgensen ME, Witte DR, ADDITION-Denmark steering cmmittee. Effect f regressin r prgressin in glucse tlerance status n artic stiffness: The ADDITION-PRO study. Diabetes 2013;62:suppl 1, A369 25) Jhansen NB. Thiazider g hypnatriæmi. Nyt m bivirkninger, lægemiddelstyrelsen årgang 4#6, 27.juni ) Jhansen NB, AyadiPanah M, Smmerschein ES, Christensen HR, Jürgens G. Svimmelhed sm bivirkning af farmaklgisk behandling. Ugeskrift fr læger. Nr. 45, s ) Jhansen NB, Larsen HL, Pedersen AML. Lægemidlers anvendelse til den medicinske g psykiatrisk patient med relevans fr tandlæger. Tandlægebladet 2013;117(11): ) Jrgensen A, Bredbaek K, Fink-Jensen A, Knrr U, Greisen SM, Henriksen T, et al. Increased systemic xidatively generated DNA and RNA damage in schizphrenia. Psychiatry Res 2013 Oct 30;209(3): ) Jrgensen A, Krgh J, Miskwiak K, Blwig TG, Kessing LV, Fink-Jensen A, Nrdentft M, Henriksen T, Weimann A, Pulsen HE, Jrgensen MB. Systemic xidatively generated DNA/RNA damage in clinical depressin: Assciatins t symptm severity and respnse t electrcnvulsive therapy. J Affect Disrd 2013 Jul;149(1-3) 30) Jrgensen A, Maigaard K, Wrtwein G, Hageman I, Henriksen T, Weimann A, et al. Chrnic restraint stress in rats causes sustained increase in urinary crticsterne excretin withut affecting cerebral r systemic xidatively generated DNA/RNA damage. Prg Neurpsychpharmacl Bil Psychiatry 2013 Jan 10;40: ) Kasper E.A. Sahlstrøm. Trimetrprims effect n flate metablism in man. Skal sammenskrives til publikatin. 32) Kallikski O, Jacbsen KR, Darusman HS, Henriksen T, Weimann A, Pulsen HE, et al. Mice d nt habituate t metablism cage husing--a three week study f male BALB/c mice. PLS One 2013;8(3):e ) Kragelund C, Gade C: Anvendelse af antivirale midler i tandlægepraksis. Tandlægebladet, 2013, nr. 9, s ) Kragelund C, Futtrup TB, Larsen HL. Anvendelse af antimyktika i tandlægepraksis. Tandlægebladet, 2013, nr. 9, s [11]

13 35) Klarskv P, Andersen JT, Jimenez-Slem E, Trp-Pedersen C, Pulsen HE. Shrt-acting sulfnamides near term and nenatal jaundice. Obstet Gynecl 2013 Jul;122(1): ) Lander AR, Blicher TM, Jimenez-Slem E, Jespersen M, Kampmann JP, Christensen HR. Intrducing an adverse drug event manager. Eur J Hsp Pharm 2013;20:78-81 di: /ejhpharm ) Lft S, Olsen A, Mller P, Pulsen HE, Tjnneland A. Assciatin between 8-x-7,8-dihydr-2'- dexyguansine Excretin and Risk f Pstmenpausal Breast Cancer: Nested Case-Cntrl Study. Cancer Epidemil Bimarkers Prev 2013 Jul;22(7): ) Mdvig S, Degn M, Hrwitz H, Cramer SP, Larssn HB, Wanscher B, Sellebjerg F, Frederiksen JL. Relatinship between Cerebrspinal Fluid Bimarkers fr PLS One Oct 8;8(10):e di: /jurnal.pne PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC ) Mullner E, Brath H, Pleifer S, Schiermayr C, Baierl A, Wallner M, Fastian T, Millner Y, Paller K, Henriksen T, Pulsen HE et al. Vegetables and PUFA-rich plant il reduce DNA strand breaks in individuals with type 2 diabetes. Ml Nutr Fd Res 2013 Feb;57(2): ) Cntrl Study. Cancer Epidemil Bimarkers Prev Jul; 22 (7): ) Nørhlt SE, Christiansen MLS. Anvendelse af hæmstatiske lægemidler i tandlægepraksis. Tandlægebladet, 2013, nr. 10 s ) Petersen AB, Christensen M. Clinical ptential f lixisenatide nce daily treatment fr type 2 diabetes mellitus. Diabetes, Metablic syndrme and bsity: targets and therapy 43) Petersen AB, Andersen SE, Christensen M, Larsen HL. Adverse effects assciated with high-dse lanzapine therapy in patients admitted t inpatient psychiatric care. Clinical txiclgy 2013 Department f Clinical Pharmaclgy, Bispebjerg Hspital, Cpenhagen, Denmark 44) Pedersen AB, Knp F, Christensen M. Lixisenatide fr the treatment f type 2 diabetes. Drugs f Tday (Barc). 2013, 49(9): ) Philipsen A, Carstensen B, Sandbaek A, Almdal TP, Jhansen NB, Jørgensen ME, Witte DR: Reprducibility f ultrasngraphy fr assessing abdminal fat distributin in a ppulatin at high risk f diabetes. Nutritin & Diabetes 2013; 3, e82; di: /nutd ) Pulsen HE, Nadal LL, Bredbaek K, Nielsen PE, Weimann A. Detectin and interpretatin f 8-xdG and 8- xgua in urine, plasma and cerebrspinal fluid. Bichim Biphys Acta 2013 Jun 19 47) Pulsen KK, Andersen SE, Mren SI, Glntbrg D, Thirstrup S, Aagaard L. General practitiners and hspital physicians preference fr mrphine r xycdne as first-time chice fr a strng piid: a Natinal Registerbased study. Basic Clin Pharmacl Txicl Feb; 112(2): ) Pulsen KK, Glintbrg D, Mren SI, Thirstrup, S, Aagaard L, Andersen SE. Danish physicians preferences fr prescribing escitalpram ver citalpram and sertraline t treatment-naïve patients: a natinal, registerbased study.eur J Elin Pharmacl (2013) 69: ) Stage C, Jürgens G, Dalhff KP, Rasmussen HB. Metablmics kan ptentielt frbedre lægemiddelterapien. Ugeskift fr Læger (accepteret) 50) Vyberg N, Ayadipanah M. Indberetning af bivirkninger kræver pmærksmme sygeplejersker. Sygeplejersken 2013, (13): ) Wallner M, Antl N, Rittmannsberger B, Schreidl S, Najafi K, Müllner E, Mölzer C, Ferk F, Knasmüller S, Marculescu R, Dberer D, Pulsen HE, Vitek L, Bulmer AC, Wagner KH. Cancer Prev Res (Phila). Anti-gentxic ptential f bilirubin in viv: damage t DNA in hyperbilirubinemic human and animal mdels2013 Oct;6(10): ) Wallner M, et al. Vegetables and PUFA-rich plant il reduce DNA strand breaks in individuals with type 2 diabetes. Ml Nutr Fd Res 2013 Feb;57(2): Pstere g abstracts A. Jhansen NB, Ayadipanah M, Weber SM, Jürgens G. Dizziness in patients treated with tricyclic antidepressants: a systematic review and meta-analysis f randmised placeb-cntrlled trials B. Askaa B. Maternal characteristics f wmen expsed t hypnitic benzdiazepine receptr agnist during pregnancy C. Frst SN. Bakterielt prducerede peptider g frfindelsen til den dysfunktinelle stunning af mitkndrier hs sepsispatienter D. Haslund-Krg S, Bjerager M, Rlighed Christensen H, Hlst H. Variability in the paediatric standardassrtments - an pprtunity fr imprvement. Lassendagen på Bispebjerg Hspital E. Hrwitz H, Rlighed Christensen H, Vyberg N, Hlst H. Ordinatin af antibitika på børneafdelingen. Lassendagen på Bispebjerg Hspital F. Bre J, A. Platz M; Nielsen S, Christensen HR; Hlst H. Pitfalls and challenges: Adverse Drug reactins identified by medical charts review versus spntaneus reprting t the Danish Health Medicines Authrity in patients with Juvenile Idipathic Arthritis, ral presentatin, DSFE, KBH [12]

14 G. Bre J, Hrwitz H, Nielsen S, Alberdi-Slaugstrup M, Christensen HR, Hlst H. Off-label use and Adverse Events f Bilgic Agents in Paediatric Patientswith Juvenile Idipathic Arthritis, ral presentatin EACPT, Geneva H. Bre J, Hrwitz H, Nielsen S, Alberdi-Slaugstrup M, Christensen HR, Hlst H. Off-label use and adverse drug reactins f bilgic agents in paediatric patients with juvenile idipathic arthritis. Lassendagen på Bispebjerg Hspital I. Haslund-Krg S, Mathianssen R, Christensen HR, Hlst H. Drug use in the paediatric warts in Denmark - a natinwide study with fcus n legislatin. EACPT, Geneva Anden videnskabelig frmidling Jimenez-Slem E. Ph.D. thesis: Expsure t antidepressants during pregnancy - prevalences and utcmes Persnale i Klinisk Farmaklgisk Afdeling Ledelse Ledende verlæge Hanne Rlighed Christensen, adj. prf., ph.d., speciallæge i klinisk farmaklgi, intern medicin g lungemedicin Klinisk Farmaklgisk Afdeling, Bispebjerg Hspital Prfessr, verlæge dr.med. Kim Peder Dalhff, speciallæge i hepatlgi g klinisk farmaklgi Overlæge Jesper Snne, dr.med., speciallæge i klinisk farmaklgi, intern medicin g medicinsk gastrenterlgi Overlæge Lene Ørskv Reuther, speciallæge i klinisk farmaklgi Overlæge Jens Peter Kampmann, dr.med., speciallæge i klinisk farmaklgi, intern medicin g lungesygdm Overlæge Gesche Jürgens, ph.d., speciallæge i klinisk farmaklgi Læge, ph.d. stud. Claus Stage Afdelingslæge Ph.d. Helle Hlst (pr. 1. nv. 2013) Afdelingslæge Mikkel Christensen (pr. 1. dec. 2013) Afdelingslæge Ph.d. Espen Jimenez-Slem (pr 1. sep. 2013) Farmaceut Henrik Thmsen Farmaceut Mahnaz AyadiPanah Sekretariatet: Sekretær Dris Christiansen Akademisk medarbejder Naja Vyberg Antrplg Charltte Bredahl Jacbsen Uddannelseslæger [I] Intrduktins-læger: Henrik Hrwitz (prjektfrlængelse) Bjarke Askaa (prjektfrlængelse) Vidar-André Wøien (start kt. 2013) Signe Vinsand Naver (start nv. 2013) Lise Thamsbrg (start nv. 2013) Freja Sørup (start sep. 2013) Signe Hancck Dlleris (slut kt. 2013) Christina Gade (slut marts 2013) Tina Bergmann Futtrup (slut april 2013) Andreas Brønden Petersen (slut juli 2013) Julie Bre (slut sep. 2013) Sissel Sundell Haslund-Krg (slut nv. 2013) Nanna Brup Jhansen (slut kt. 2013) [13]

15 Klinisk Farmaklgisk Labratrium (udefunktin beliggende på Rigshspitalet) Overlæge Henrik Enghusen Pulsen, prfessr, dr.med., speciallæge i klinisk farmaklgi Ledende bianalytiker Lis Kjær Hansen Chefkemiker Allan Weimann Fuldmægtig Lilli-Ann Deleuran Labrant Anna Margrethe Nielsen Klinisk assistent, Ph.d. Jn Trærup Andersen Klinisk assistent Espen Victr Jimenez Slem (slut sep. 2013) Labrant Katja Røhsle Christensen Industrilabrant Tanja Maria Nielsen Analysekemiker Trine Henriksen Sklarstipendiat Arendse Lærke Trp-Pedersen Bianalytiker Stine Rubin Willum Hansen Andet Løntilskudsansat kandiat i lægemiddelvidenskab Sara Maltby Weber (slut kt. 2013) [14]

16 ÅRSRAPPORT KLINISK FARMAKOLOGISK AFDELING 2013 [15]

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011 Klinisk Farmaklgisk Afdeling Årsrapprt 2011 Indhldsfrtegnelse INDLEDNING.. 3 FASTE AKTIVITETER. 4 MedicinInf. 4 Giftlinien 5 Zel fase I enhed.. 6 Klinisk Farmaklgisk Labratrium. 7 Regin Hvedstadens Lægemiddelkmite

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter Dagsrden g referat Kmmunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18 Mødelkale 1, Marib Sundhedscenter Sag 298958/3568910 Deltagere: Birgitte Meyer, læge (Frmand Lægelauget) Jhannes Larsen, læge

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Besøg hs Sundhed & Frebyggelses decentrale enheder 2... Frventet regnskab fr 2006.

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Studieguide. Klinisk farmakologi og terapi C Clinical Pharmacology and Therapy C

Studieguide. Klinisk farmakologi og terapi C Clinical Pharmacology and Therapy C Farmaceutuddannelsen Syddansk Universitet Ka Studieguide Klinisk farmaklgi g terapi C Clinical Pharmaclgy and Therapy C Kandidatuddannelsen i Farmaci Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: Afbud: ESB-styregruppen Anne Birthe Mrtensen (ABM) Karen Jespersen (KJ) Karin Rsenmejer (KR) Kent W. Kristensen (KWK) Kirsten Habekst (KH) Lisbeth Jensen (LJ) Mgens Schlüter (MS) Ole Enelund

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde

Referat. Regionsbestyrelsesmøde Referat Referat af møde i: Reginsbestyrelsen, Regin Hvedstaden Dat fr møde: 21. marts 2013 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 22. marts 2013 Deltagere: Tine Nielsen, Line Schiellerup, Tilde

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslkale LAMU Øknmi g Bygninger Dagsrden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skv, Berit Krnbæk Bisen, Carsten Pahl Jensen, Esther S.

Læs mere

Kontaktdermatitis Klinik

Kontaktdermatitis Klinik Kntaktdermatitis Klinik Patientfrløbsbeskrivelse Målsætning Kntaktdermatitis klinikken på Dermat-allerglgisk afdeling K, varetager undersøgelse, behandling, patientinfrmatin, kvalitetssikring g frskning

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere