Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering"

Transkript

1 Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE SAMARBEJDET GENERELT SAMARBEJDET MED ØVRIGE LEVERANDØRER SAMARBEJDSORGANISATIONEN UNDER UDVIKLINGSPROJEKTET STYREGRUPPEN STYREGRUPPENS OPGAVER OG ANSVAR STYREGRUPPENS KOMPETENCE OG SAMMENSÆTNING STYREGRUPPEMØDER PROJEKTLEDELSEN PROJEKTLEDELSENS OPGAVER OG ANSVAR PROJEKTLEDELSENS KOMPETENCE OG SAMMENSÆTNING ATP S PROJEKTLEDER PROJEKTLEDELSENS MØDER AD HOC ARBEJDSGRUPPER ARKITEKTURFORUM ARKITEKTURFORUMS OPGAVER OG ANSVAR ARKITEKTURFORUMS KOMPETENCE ARKITEKTURFORUMS MØDER LEVERANDØRENS NØGLEMEDARBEJDERE UDSKIFTNING RAPPORTERING UNDER UDVIKLINGSPROJEKTET Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 1 af 55 1

3 7.1.1 STATUSRAPPORTERING LEVERANCEOVERSIGT RISIKORAPPORTERING PROAKTIVE BEFØJELSER I UDVIKLINGSPROJEKTET KODE GUL OG KODE RØD RISICI FRISTER UENIGHED OM RISIKOVURDERING ELLER RELEVANTE PROAKTIVE BEFØJELSER ENDELIG ESKALATION SAMARBEJDSORGANISATION EFTER ETAPE III RAMMER FOR SAMARBEJDET EFTER ETAPE III SAMARBEJDSORGANISATIONENS OPBYGNING STYREGRUPPEN STYREGRUPPENS OPGAVER OG ANSVAR STYREGRUPPENS KOMPETENCE OG SAMMENSÆTNING STYREGRUPPEMØDER SAMARBEJDSFORUM TAKTISK STYRING SAMARBEJDSFORUMMETS OPGAVER OG ANSVAR SAMARBEJDSFORUMMETS KOMPETENCE OG SAMMENSÆTNING MØDER I SAMARBEJDSFORUMMET ESKALERING CONTRACT MANAGEMENT CONTRACT MANAGEMENTS OPGAVER OG ANSVAR CONTRACT MANAGEMENTS KOMPETENCE OG SAMMENSÆTNING MØDER I CONTRACT MANAGEMENT ESKALERING ORDNINGS- OG DRIFTSFORUMMET ORDNINGS- OG DRIFTSFORUMMETS OPGAVER OG ANSVAR ORDNINGS- OG DRIFTSFORUMMETS KOMPETENCE OG SAMMENSÆTNING Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 2 af 55 2

4 9.6.3 MØDER I ORDNINGS- OG DRIFTSFORUMMET ESKALERING ANDRE FORA TIL STØTTE FOR ORDNINGS- OG DRIFTSFORUM AD HOC TVÆRGÅENDE LEVERANDØRMØDER PROJEKTGRUPPER (DRIFT) PROJEKTGRUPPERNES OPGAVER OG ANSVAR ESKALERING LEVERANDØRENS ORGANISATION RAPPORTERING EFTER ETAPE III MÅNEDSRAPPORT SLA-RAPPORT TIMERAPPORT PROBLEM MANAGEMENT RAPPORT SIKKERHEDSRAPPORT RAPPORT OM FORBEDRINGSFORSLAG OPHØRSPLAN PROAKTIVE BEFØJELSER EFTER ETAPE III AFHJÆLPNINGSPROCEDURE FLERE MEDARBEJDERE INDTRÆDELSESRET ENDELIG ESKALERING Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 3 af 55 3

5 1 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag omhandler ATP s krav til samarbejdsorganisation og rapportering samt til projektledelsesmetode og udviklingsmetode for udvikling af Systemet. Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [ ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: udfylde Tabel 4, Tabel 6, Tabel 8 og Tabel 9 i dette bilag. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at antallet af rækker i tabellerne ikke udgør en egentlig afgrænsning, og Tilbudsgiveren kan således tilpasse tabellerne efter behov, i punkt 9.8 beskrive (i) hvordan Tilbudsgivers organisation skal indrettes, (ii) hvilke roller skal besættes og (iii) hvilke kompetencer, der skal være til stede, for at sikre et løbende succesfuldt samarbejde efter Etape III. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 4 af 55 4

6 2 Indledning I dette bilag beskrives samarbejdsorganisationen, rapporteringskrav samt ATP s proaktive beføjelser henholdsvis under Udviklingsprojektet og efter Overtagelsesdagen. Samarbejdsorganisationen har til formål at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af Kontrakten og de bedst mulige samarbejdsrelationer mellem Leverandøren og ATP baseret på fleksibilitet og gennemsigtighed. Det er vigtigt for ATP, at samarbejdet mellem ATP og Leverandøren er et godt og fleksibelt samarbejde, der baserer sig på tillid og åbenhed fra begge Parters side. Leverandørens rapportering skal sikre ATP et fyldestgørende overblik over resultaterne af Leverandørens indsats. De proaktive beføjelser giver ATP forskellige muligheder for indgriben, hvis Leverandørens misligholdelse af Kontrakten indtræffer eller der foreligger risiko herfor. Udviklingsprojektets samarbejdsorganisation etableres ved Kontraktens indgåelse og vedbliver at bestå til og med afslutningen af Etape III. Samarbejdsorganisationen til varetagelse af vedligeholdelse og Drift etableres sideløbende med Udviklingsprojektets samarbejdsorganisation, således at den er fuldt funktionsdygtig fra og med afslutningen af Etape III. Se i øvrigt Kontraktens punkt om overgang fra udvikling til Drift. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 5 af 55 5

7 3 Projektledelsesmetode og udviklingsmetode ATP anvender PRINCE2 som projektledelsesmetode, hvilket Leverandøren skal understøtte i sin projektledelsesmetode, idet Leverandøren skal anvende denne eller en tilsvarende metode i samarbejdet med ATP. Leverandøren skal anvende en projektledelsesmetode, der svarer til projekternes størrelse, kompleksitet og risikoniveau. Leverandørens projektledelsesplan og udførelse af projektledelse skal som minimum omfatte en rettidig og proaktiv opfølgning inden for følgende: Fremdriftsstyring i henhold til alle projektplaner og milepæle Godkendelse af alle faseovergange og leverancer Issues, afklaringspunkter, beslutningspunkter, forudsætninger og afhængigheder Omfangsstyring herunder ændringer til omfanget (herunder ændringsønsker) Tidsstyring forbrug, tidsestimater, varians i tidsforbrug Økonomistyring og budgetopfølgning herunder omkostningsbudgetter/- estimater og varians i omkostninger Risikostyring herunder planer/tiltag for at mitigere risici Ressourcestyring og organisering herunder bemanding (inkl. onboarding/offboarding) Kommunikation og statusrapportering Kvalitetsstyring, kvalitetssikring og kvalitetskontrol Indkøb, styring mv. af Leverandørens egne underleverandører Videnoverførsel mellem ATP og Leverandøren Kontraktstyring og opfølgning En beskrivelse af Leverandørens udviklings- og projektledelsesmetode fremgår af bilag 8A (Leverandørens metode). Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 6 af 55 6

8 4 Samarbejdet generelt Parterne skal samarbejde med en positiv og professionel holdning og er begge forpligtede til at arbejde for Kontraktens hensigtsmæssige opfyldelse. Begge Parter skal loyalt deltage i den aftalte samarbejdsorganisation samt udvise den fleksibilitet, der må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af tilsvarende ydelser. ATP er ansvarlig for allokering og ledelse af egne underleverandører og egne interessenter, ligesom Leverandøren har ansvaret for sine Underleverandører, som beskrevet i Kontrakten. I det praktiske samarbejde kan ATP vælge at lade sin egen underleverandør eller andre repræsentanter tage direkte kontakt med Leverandøren. Leverandøren har det totale ansvar for gennemførelse af de opgaver og forpligtelser, der ved Kontrakten er pålagt Leverandøren. Leverandøren har initiativpligten, og ved initiativpligt forstås, at Leverandøren altid af egen drift skal sikre, at Leverandørens forpligtelser opfyldes, også selvom der i en konkret sag afventes information, beslutning eller lignende fra ATP eller dennes Øvrige Leverandører. Leverandøren skal i disse situationer til stadighed søge fremdrift, herunder at rykke ATP for afklaring eller lignende. Hvis Leverandøren under udførelse af en opgave bliver opmærksom på, at der er fejl i de stillede krav til Leverancen og/eller Ydelserne, eller at ATP's oplyste behov bedre tilgodeses ved en ændring af kravene, skal Leverandøren omgående gøre ATP opmærksom herpå med henblik på, at Parterne kan aftale ændringer for Leverancen, Ydelserne og/eller leveringen heraf. Leverandøren har pligt til at informere ATP, såfremt der opstår ændrede forhold i relation til Kontrakten, herunder udskiftning af bemanding, forsinkelse af deadlines m.v. ATP forventer, at samarbejdet udspiller sig under følgende kerneværdier: Samarbejdet skal være præget af, at Leverandørens og Underleverandørers medarbejdere arbejder mod fælles løsninger, og Leverandøren tager ansvar for at sikre et godt samarbejde. Leverandøren skal sikre en bemanding, der har de kompetencer, som er relevante for at sikre gennemførelse af de opgaver og forpligtelser, der ved Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 7 af 55 7

9 Kontrakten er pålagt Leverandøren. Det forventes yderligere, at Leverandøren i den forbindelse forholder sig aktivt til (i) hvordan organisationen skal indrettes, (ii) hvorledes bemandingen skal være og (iii) hvilke kompetencer der skal være til stede for at sikre et løbende succesfuldt samarbejde. Drivkraften for samarbejdet skal være en forståelse af ATP s forretning og itunderstøttelsen af denne. Leverandøren skal være imødekommende og proaktiv, og leverancemodellen skal være gennemsigtig og fleksibel. I forbindelse med samarbejdet skal følgende øvrige retningslinjer opfyldes: Leverandørens repræsentanter: ATP forventer generelt, at Leverandørens repræsentanter agerer proaktivt og med rettidig omhu. ATP forventer desuden, at der i særligt kritiske og pludseligt opståede situationer ageres via et positivt og hurtigt samarbejde fra Leverandørens side. Dette ligeledes i forbindelse med situationer, der kræver hurtige omstillinger i Driftsmiljøet. Samarbejdet skal omfatte alle organisatoriske niveauer og skabe mulighed for en direkte dialog mellem for eksempel teknikere hos ATP og Leverandøren. Sekretariatsfunktion: Leverandøren varetager sekretariatsfunktionen for samtlige grupper, dvs. mødeindkaldelse, udsendelse af dagsorden, udarbejdelse og udsendelse af referat, jf. i øvrigt pind 5 nedenfor, med mindre andet er aftalt eller anført i dette bilag. ATP forventer, at mødefora med fast mødefrekvens indkaldes og varsles minimum én (1) måned inden mødets afholdelse. Lokalitet: Samtlige møder afholdes på ATP s lokaliteter, medmindre andet er aftalt. ATP skal til enhver tid have adgang til al dokumentation i form af rapporter, referater, dagsordener, emnelister og øvrigt materiale, via et for ATP og Leverandøren centralt projektsite eller lignende. ATP foretrækker, at ATP s eget Leverandørnet anvendes til dette formål, og ATP vil i så fald stille de nødvendige licenser til rådighed for Leverandøren samt varetage administration af adgange. Dokumentationen skal leveres i et redigér-, søgog printbart format. Referater: Leverandøren er ansvarlig for udarbejdelse af referater, samt at der sendes besked til samtlige ATP s deltagere, når et referat er tilgængeligt på det fælles projektsite eller lignende. Referater skal foreligge senest fem (5) Arbejdsdage efter tidspunktet for mødets afholdelse. Referater skal Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 8 af 55 8

10 markeres udkast, og er først gældende mellem Parterne, når ATP har godkendt referatet. Herefter markeres referatet godkendt. ATP har fem (5) Arbejdsdage til godkendelse af referater. Mødefrekvens: De i dette bilag anførte mødefrekvenser er udelukkende indikative, idet der i forbindelse med samarbejdet vil ske en løbende tilpasning til den aktuelle situation og de aktuelle behov. Leverandøren er ikke berettiget til særskilt vederlag for deltagelse i yderligere møder, så længe omfanget afspejler det faktiske behov. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 9 af 55 9

11 5 Samarbejdet med øvrige leverandører Leverandøren skal på samme vis samarbejde med andre parter, herunder ATP s Øvrige Leverandører med relation til Udviklingsprojektet. Leverandøren er forpligtet til at deltage i koordinationsprocessen med ATP og ATP's Øvrige Leverandører i forbindelse med bl.a.: Udfasning og konvertering af data Integrationer til støttesystemer og KOMBIT s Serviceplatform Andre eksterne Integrationer Leverandøren er i øvrigt forpligtet til, efter nærmere aftale med ATP, at deltage i de af ATP og KOMBIT etablerede Tværgående Koordinationsfora. Se nærmere om Leverandørens koordinations- og samarbejdsforpligtelser i bilag 15 (Leverandørkoordinering). Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 10 af 55 1

12 6 Samarbejdsorganisationen under Udviklingsprojektet Udviklingsprojektets samarbejdsorganisation består af følgende fora: Gruppe Mødefrekvens Dagsorden udsendes Styregruppe Én (1) gang månedligt eller efter behov indtil 3 Arbejdsdage før mødet godkendelse af den afsluttende Driftsprøve. Projektledelsen Hver 14. dag 3 Arbejdsdage før mødet Ad hoc arbejdsgrupper Ad hoc / efter aftale 3 Arbejdsdage før mødet Arkitekturforum Hver måned 3 Arbejdsdage før mødet Tabel 2 Fora i Udviklingsprojektets samarbejdsorganisation I nedenstående figur er samarbejdsorganisationen illustreret med angivelse af eskalationsveje, hvor Styregruppen har den øverste beslutningskompetence: Styregruppe Projektledelsen Arkitektur forum Ad hoc arbejdsgrupper Figur 1 Udviklingsprojektets samarbejdsorganisation Parterne skal sikre, at Udviklingsprojektet har den fornødne forankring i Parternes respektive ledelser, således at det til stadighed er muligt at træffe de nødvendige beslutninger med den hastighed, omstændighederne kræver. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 11 af 55 1

13 Samarbejdsorganisationen skal sammensættes af så få personer som muligt, og disse personer skal til enhver tid have den fornødne beslutningskompetence. Dette princip skal også ligge til grund for ATP s medvirken beskrevet i bilag 9 (ATP s medvirken), punkt Af hensyn til at optimere betingelserne for samarbejdet skal Udviklingsprojektet udføres hos ATP, medmindre andet aftales. Det konkrete omfang fastlægges i Etape I - Afklaring. 6.1 Styregruppen Der nedsættes en Styregruppe på ledelsesniveau med repræsentanter fra ATP og Leverandøren. ATP har formandskabet i Styregruppen. Hver Part udpeger, forinden eller umiddelbart efter Kontraktens underskrift, et antal medlemmer som skal repræsentere den pågældende Part i Styregruppen. Hver Parts projektleder deltager i Styregruppens møder, men projektlederne er ikke medlemmer af Styregruppen Styregruppens opgaver og ansvar Styregruppen er overordnet ansvarlig for at overvåge, at der sker en hensigtsmæssig gennemførelse af Kontrakten, inklusiv Optioner, Ændringer og videreudviklingsopgaver. Styregruppen har desuden det overordnede ansvar for: at afklare økonomiske og juridiske forhold, herunder Ændringer til Kontrakten samt eventuelle konsekvenser heraf i forhold til nytteværdi af Systemet, at godkende væsentlige ændringer af tidsplanen, samt at afklare eskalationer fra Projektledelsen. Styregruppen træffer beslutninger i relation til den fremlagte statusrapportering fra Leverandørens projektleder Styregruppens kompetence og sammensætning Styregruppens medlemmer refererer til eller er en del af ledelsen i medlemmernes respektive organisationer. Et eller flere medlemmer af Styregruppen, eventuelt i forening, skal være bemyndiget til for henholdsvis ATP eller Leverandøren at træffe bindende beslutninger i forhold til Kontrakten. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 12 af 55 1

14 På tidspunktet for Kontraktens indgåelse er følgende repræsentanter udpeget som medlemmer af Styregruppen: ATP Rolle Styregruppeformand (ledelsesrepræsentant fra Administrationsforretningen). Seniorbruger (ledelsesrepræsentant fra Kundedrift). Drift ansvarlig (ledelsesrepræsentant fra ATP IT). Tabel 3 ATP s styregruppemedlemmer Leverandøren Navn, rolle og stilling [udfyldes af Tilbudsgiver] Tabel 4 Leverandørens styregruppemedlemmer Styregruppen kan beslutte, at andre personer kan deltage i Styregruppens møder på ad hoc basis, herunder eksterne rådgivere Styregruppemøder Styregruppen mødes hver måned eller efter behov. ATP indkalder til møderne. Styregruppen nedlægges, når den endelige Driftsprøve er godkendt. Leverandørens projektleder udarbejder og afgiver til brug for styregruppemøderne en statusrapport i overensstemmelse med rapporteringskravene jf. punkt 7 nedenfor. Leverandøren sender denne rapport til ATP senest fem (5) Arbejdsdage forud for styregruppemødet. Senest tre (3) Arbejdsdage før afholdelse af et styregruppemøde udsender ATP en dagsorden for mødet samt evt. bilag til gruppens medlemmer. På styregruppemøderne drøftes fast nedenstående punkter: Status herunder status for leverancer Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 13 af 55 1

15 Fremdrift i Udviklingsprojektet jf. den godkendte hovedtidsplan Faseplan herunder faseafslutningsrapporter Teamplan Afvigelsesplaner Risikoregister Emneregister (herunder Ændringsønsker) Kvalitetsregister Lovvedligehold Kommunikationsstyring ATP fører referat af Styregruppens møder. Referatet skal beskrive samtlige beslutninger truffet på mødet. Referatet sendes senest tre (3) Arbejdsdage efter mødets afholdelse til Styregruppens medlemmer. Såfremt der ikke gøres indsigelser senest fem (5) Arbejdsdage efter datoen for referatets modtagelse, betragtes mødereferatet som godkendt. Styregruppemøderne afholdes som udgangspunkt hos ATP, men kan evt. foregå telefonisk eller skriftligt efter forudgående skriftlig aftale mellem Parterne. Leverandøren eller ATP kompenseres ikke for transportomkostninger. 6.2 Projektledelsen Projektledelsen består af en projektleder fra henholdsvis Leverandøren og ATP Projektledelsens opgaver og ansvar Projektledelsen varetager den daglige koordination og opfølgning på Udviklingsprojektets fremdrift. På Projektledelsens møder, der tager udgangspunkt i statusrapporten udarbejdet og fremsendt af leverandørens projektleder, drøftes fast nedenstående punkter: Status herunder status for leverancer Fremdrift i Udviklingsprojektet jf. den godkendte hovedtidsplan Faseplan og detailplaner Teamplan Afvigelsesplaner Risikoregister Emneregister (herunder Ændringsønsker) Kvalitetsregister Erfaringslog Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 14 af 55 1

16 Lovvedligehold Kommunikationsstyring Forberedelse af styregruppemøder Derudover behandler Projektledelsen spørgsmål om prioritering af ressourcer i forbindelse med Kontrakten Projektledelsens kompetence og sammensætning Projektledelsen kan indenfor Kontraktens rammer gennemføre justeringer, der ikke har konsekvenser i forhold til nytteværdien af Systemet, Udviklingsprojektets økonomi eller overordnet tidsplan. Eventuelle justeringer skal beskrives skriftligt og tiltrædes af Projektledelsen. På tidspunktet for Kontraktens indgåelse er følgende repræsentanter udpeget som medlemmer af Projektledelsen: ATP Navn, stilling [Indføjes straks før Kontraktens underskrift], Projektleder Tabel 5 ATP s projektleder Leverandøren Navn, stilling [udfyldes af Tilbudsgiver] Tabel 6 Leverandørens projektleder ATP s projektleder ATP vil stille en projektleder til rådighed, som har beslutningskompetence på ATP s vegne vedrørende forhold relateret til det daglige samarbejde mellem ATP og Leverandøren. For forhold, der forudsætter nærmere afklaring, påhviler det ATP at sikre denne afklaring/beslutning hurtigst muligt under behørig hensyntagen til forholdets karakter. ATP s projektleder varetager følgende opgaver: Primær ansvarlig for samarbejdet med Leverandøren. Opfølgning på Leverandørens ydelser, herunder Kontraktens opfyldelse. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 15 af 55 1

17 Prioritering af videreudviklingsopgaver og Optioner under Udviklingsprojektet. Allokering af fornødne ressourcer til de respektive opgaver. Andre punkter til beslutning med evt. baggrundsmateriale. Leverandørens forventninger til ATP s projektleder fremgår af bilag 9 (ATP s medvirken). Uanset at der er en fælles projektledelse, har Leverandøren det totale projektledelsesansvar for alle dele af leverancen samt for overholdelse af tidsplanen. Leverandørens projektleder har også initiativpligt over for aktiviteter, der skal gennemføres af ATP Projektledelsens møder Projektledelsen mødes min. hver 14. dag i forbindelse med udvikling af Systemet. Dagsorden, statusrapport og evt. bilag fremsendes af Leverandørens projektleder til Projektledelsen senest tre (3) Arbejdsdage før mødet. Leverandørens projektleder udarbejder og vedligeholder projektledelsesdokumentation, som beskrevet i bilag 8A (Leverandørens metode). Leverandøren udarbejder beslutningsreferat af Projektledelsens møder, der som minimum skal indeholde beskrivelser af samtlige beslutninger truffet på mødet, og som senest tre (3) Arbejdsdage efter mødets afholdelse fremsendes til ATP. Såfremt der ikke gøres indsigelser senest fem (5) Arbejdsdage efter datoen for referatets modtagelse, betragtes mødereferatet som godkendt. Projektledelsesmøder foregår som udgangspunkt hos ATP, men kan evt. foregå hos Leverandøren, hvis Parterne finder dette mest hensigtsmæssigt. Leverandøren eller ATP kompenseres ikke for transportomkostninger. 6.3 Ad hoc arbejdsgrupper ATP og Leverandøren kan i fællesskab etablere arbejdsgrupper eller lignende med fokus på særlige problemstillinger, emneområder m.v. for at sikre succesfuld udvikling og idriftsættelse af Systemet. Særligt er ATP berettiget til at anmode om, at der etableres en arbejdsgruppe med fokus på den løbende ibrugtagning og konvertering af data under Etape III. Leverandøren skal sikre de fornødne ressourcer til brug herfor. Grupperne refererer til Projektledelsen og fungerer under Leverandørens ledelse. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 16 af 55 1

18 De fælles forventninger til etablering af arbejdsgrupper og udarbejdelse af kommissorier for disse arbejdsgrupper aftales i Etape I - Afklaring. 6.4 Arkitekturforum Arkitekturforum består af ATP s og leverandørens ledende arkitekter Arkitekturforums opgaver og ansvar Arkitekturforum koordinerer løbende emner vedrørende forretnings- og løsningsarkitekturen samt kvalitetssikring af dokumentation. Dette forum foretager og dokumenterer designmæssige beslutninger, og fører en log over behov for og allerede trufne beslutninger. Arkitekturbeslutninger, der berører andre systemer end det kommende Boligstøttesystem, skal forinden beslutningstagning i Arkitekturforum behandles i ATP s interne arkitekturgruppe. Arbejdsgrupper der berører emner af arkitekturmæssig relevans skal sikre at Arkitekturforum involveres Arkitekturforums kompetence Arkitekturforum kan indenfor Kontraktens rammer gennemføre justeringer, der ikke har konsekvenser i forhold til nytteværdien af Systemet, Udviklingsprojektets økonomi eller overordnet tidsplan. Eventuelle justeringer skal beskrives skriftligt og tiltrædes af Projektledelsen. På tidspunktet for Kontraktens indgåelse er følgende repræsentanter udpeget som medlemmer af Arkitekturforum: ATP Navn, stilling [Indføjes straks før Kontraktens underskrift], Arkitekt Tabel 7 ATP s arkitekt(er) Leverandøren Navn, stilling [udfyldes af Tilbudsgiver] Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 17 af 55 1

19 Tabel 8 Leverandørens arkitekt(er) Arkitekturforums møder Arkitekturforum mødes min. hver måned i forbindelse med udvikling af Systemet. Dagsorden, oversigt over udeståender og evt. bilag fremsendes af Leverandørens arkitekt til Arkitekturforum senest tre (3) Arbejdsdage før mødet. Leverandørens arkitekt udarbejder og vedligeholder dokumentation, som beskrevet i bilag 8A (Leverandørens metode). Leverandøren udarbejder beslutningsreferat af gruppens møder, der som minimum skal indeholde beskrivelser af samtlige beslutninger truffet på mødet, og som senest tre (3) Arbejdsdage efter mødets afholdelse fremsendes til ATP. Såfremt der ikke gøres indsigelser senest fem (5) Arbejdsdage efter datoen for referatets modtagelse, betragtes mødereferatet som godkendt. Møderne foregår som udgangspunkt hos ATP, men kan evt. foregå hos Leverandøren, hvis Parterne finder dette mest hensigtsmæssigt. Leverandøren eller ATP kompenseres ikke for transportomkostninger. 6.5 Leverandørens nøglemedarbejdere Bilag 8B (Leverandørens nøglemedarbejdere) indeholder en liste over Leverandørens nøglemedarbejdere (leveranceansvarlig/-chef, projektleder, senior udvikler, it-arkitekt, testleder mv.) samt CV'er for disse nøglemedarbejdere. Følgende roller skal som minimum beskrives i bilag 8B. Boligstøtteprojektet har som følge af projektets størrelse og kompleksitet krav til erfaring og kompetencer til leverandørens nøglemedarbejdere. Følgende er forventet opfyldt i de vedlagte CV er, og vil udgøre grundlag for vurdering af leverancesikkerheden. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 18 af 55 1

20 Rolle Anciennitet i rollen Kompetencer Leveranceansvarlig +5 år Dokumenteret (Ledelsesrepræsentant) erfaring i styregruppedeltagelse i tilsvarende rolle. Bemyndigelse til at tegne virksomheden overfor ATP. Projektleder +10 år Erfaring med leverance under K02. Dokumenteret erfaring med levering af projekter i samme størrelse (både ressourcemæssigt og finansielt). Erfaringer med tredjeparts samarbejder. IT Arkitekt +10 år Dokumenteret erfaring med kompleks systemintegration og datakonvertering Lead for +5 år Dokumenteret datakonvertering erfaring med datakonvertering fra offentlige systemer Certificeringer PRINCE2 el.lign. Open Group Certified Architect, level 2 el.lign. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 19 af 55 1

21 Rolle Anciennitet i rollen Kompetencer Lead Udvikler +5 år Dokumenteret erfaring i tilsvarende rolle og i projekter af tilsvarende omfang dokumenteres i form af team størrelse og kodemængde Certificeringer Produkt- og metoderelevante certificeringer Test manager +8 år Dokumenteret erfaring fra tilsvarende projekter inklusive data konvertering Metoderelevante certificeringer Ovenstående roller skal bemandes med personer, der er fysisk tilstede på ATP s lokalitet under Udviklingsprojektet. [Tilbudsgiver skal som bilag 8B vedlægge en oversigt over Tilbudsgivers nøglemedarbejdere samt CV er for alle nøglemedarbejdere. ATP lægger vægt på, at Tilbudsgivers nøglemedarbejdere besidder de nødvendige kvalifikationer til den pågældende opgave og har erfaring med at løse lignende opgaver.] Udskiftning Adgang til, og krav forbundet med, at udskifte nøglemedarbejdere er reguleret i Kontraktens kapitel IX. Tilbudsgiver har som bilag 8C (Leverandørens sikring af kompetencer) til dette bilag, vedlagt en beskrivelse af, hvorledes det sikres, at den rette kompetence til enhver tid er til stede, herunder hvorledes Leverandøren sikrer tilstrækkelig oplæring af nye medarbejder, såfremt dette bliver nødvendigt. [Tilbudsgiver skal i bilag 8C beskrive, hvorledes det sikres, at den rette kompetence til enhver tid er til stede, herunder sikring af tilstrækkelig oplæring af nye medarbejder, såfremt dette bliver nødvendigt. Tilbudsgiver skal endvidere fremlægge CV for medarbejdere, der kan indtræde som eventuel backup for de anførte nøglepersoner]. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 20 af 55 2

22 7 Rapportering under Udviklingsprojektet Leverandøren skal i overensstemmelse med Kontraktens krav til Dokumentation levere og vedligeholde projektdokumentationen, herunder tidsplan, risikoregister, prioriterede arbejdsopgaver, emneregister, optionslog, udførlig dokumentation af afklaringer og beslutninger, statusrapporter, mødereferater mv. ATP skal til enhver tid have adgang til projektdokumentationen via et for ATP og Leverandøren centralt projektsite eller lignende. Projektdokumentationen skal leveres i et redigér-, søg- og printbart format Statusrapportering Leverandøren skal løbende informere ATP om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for opfyldelse af Kontrakten, og skal som minimum foretage statusrapporteringer til ATP hver 14. dag, som forelægges skriftligt og eventuelt gennemgås for ATP. Statusrapporteringer til ATP s projektleder skal indeholde: Udviklingsprojektets status Gennemgang af projektplanen Gennemgang af tids- og aktivitetsplan o Passerede milepæle/kontrolpunkter o Forestående milepæle/kontrolpunkter o Udviklingsprojektets fremdrift Status på økonomi/tidsforbrug Vurdering af projektrisici Risikoregister, jf. punkt nedenfor Emneregister inkl. Ændringsønsker og Videreudviklingslog Kvalitetsregister Leveranceoversigt, jf. punkt nedenfor Log over arkitekturbeslutninger Log over Optioner Statusrapporteringer til styregruppen skal indeholde: Status herunder status for leverancer Fremdrift i Udviklingsprojektet jf. den godkendte hovedtidsplan Faseplan herunder faseafslutningsrapporter Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 21 af 55 2

23 Teamplan Afvigelsesplaner Risikoregister Emneregister (herunder Ændringsønsker) Statusrapporterne skal godkendes af ATP. Såfremt ATP ikke har fremsendt skriftlige indsigelser senest tyve (20) Arbejdsdage efter datoen for modtagelse af statusrapporten, så betragtes denne som godkendt Leveranceoversigt [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel udarbejde en oversigt over leverancer i Udviklingsprojektet. Oversigten skal løbende holdes opdateret i projektforløbet. Oversigten skal indeholde leverancedato, godkendelsesfrister samt godkendelseskriterier]. N Navn r. Leverance Leverance dato Godkendelsesperiode/ frist Acceptkriterier Tabel 9 Oversigt og leverancer og leverancedato Risikorapportering Leverandøren skal endvidere månedligt som en del af statusrapporteringen rapportere om risici i Udviklingsprojektet med henblik på en proaktiv håndtering af disse. Risikorapporteringen skal indeholde en beskrivelse af de af Leverandøren identificerede risici for Udviklingsprojektet, herunder navnlig for forsinkelser, samt eventuelt aktuelle leveranceproblemer. Leverandøren skal i rapporten anvende farvekoder jf. tabellen nedenfor for det samlede Udviklingsprojekt og/eller i nødvendigt omfang dele af projektaktiviteterne/projektorganisationen. Farvekode Grøn Gul Rød Forklaring Udviklingsprojektet /projektaktivitetens status er normal. Inden særlige risici er identificeret. Ingen eller kun ubetydelige leveranceproblemer, men der er identificeret visse risici, som kan bringe Udviklingsprojektet i fare i form af forsinkelse eller manglende opfyldelse af Behovsopgørelsen. Aktuelle og betydelige leveranceproblemer er indtrådt eller forventes at ville indtræde, hvilket har eller vil føre til forsinkelse eller manglende opfyldelse af Behovsopgørelsen. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 22 af 55 2

24 Farvekode Grøn Gul Rød Eksempler på sådanne risici (ikke udtømmende): Eksempler på sådanne risici/leveranceproblemer (ikke udtømmende): Afgang af en ikkenøglemedarbejder Afgang af nøglemedarbejdere Tekniske problemer af ikke væsentlig karakter Tekniske problemer af væsentlig karakter Manglende medvirken fra ATP af ikke væsentlig karakter Manglende medvirken fra ATP af væsentlig karakter Tvist om fortolkning af krav, der ikke er centrale for Leverancen Tvist om fortolkning af krav, der er centrale for Leverancen Problemer med ikkecentrale Underleverandører Fremdriftskurven viser en mindre negativ afvigelse, der skønnes at kunne indhentes Der er indtrådt en mindre forsinkelse, som skønnes at kunne indhentes Problemer med centrale Underleverandører Fremdriftskurven viser en ikke-uvæsentlig negativ afvigelse Der er indtrådt en forsinkelse, som ikke vil kunne indhentes Problemer med datakonverteringen Tabel 10 Risikorapportering med farvekoder Hvis risikorapporten indeholder koden gul eller rød for Udviklingsprojektet eller dele af Udviklingsprojektet, skal rapporten indeholde alle relevante og tilgængelige oplysninger om de konstaterede risici og/eller leveranceproblemer, herunder årsagen til disse, samt (i) Leverandørens vurdering af alvoren af hver(t) konstateret risiko/leveranceproblem, (ii) en beskrivelse af de (potentielle) konsekvenser heraf og (iii) de proaktive handlinger, Leverandøren agter at iværksætte for at forhindre og/eller afværge/reducere omfanget af disse risici og/eller leveranceproblemer. De Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 23 af 55 2

25 proaktive handlinger, der kan komme på tale, er beskrevet i punkt 8 nedenfor, idet Leverandøren dog er berettiget til at iværksætte andre/supplerende proaktive handlinger, som denne måtte anse for relevante for at forhindre og/eller afværge/reducere de konstaterede risici og/eller aktuelle leveranceproblemer. Dette gælder tilsvarende, hvis ATP eller en af ATP antaget ekstern ekspert overfor Leverandøren dokumenterer, at der foreligger sådanne risici eller aktuelle leveranceproblemer. Leverandøren skal imødekomme ATP s rimelige ønsker om at inkludere yderligere oplysninger i rapporten om risici eller aktuelle leveranceproblemer, som ATP har konstateret. ATP kan i forlængelse af Leverandørens risikorapport kræve, at Parterne mødes med henblik på at drøfte de identificerede risici og/eller aktuelle leveranceproblemer. På mødet skal Parterne drøfte vurderingen af hver(t) enkel(t) risiko og/eller aktuelt leveranceproblem og de proaktive handlinger, der skal foretages. De proaktive handlinger skal iværksættes uden ugrundet ophold og senest inden for de i punkt 8.2 anførte frister. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 24 af 55 2

26 8 Proaktive beføjelser i Udviklingsprojektet Formålet med de herved aftalte proaktive beføjelser er at udstyre ATP med nogle styringsredskaber og beføjelser i tilfælde af, at der undervejs i Udviklingsprojektet opstår risiko for eller en aktuel misligholdelse af Kontrakten eller andre leveranceproblemer, som ATP foretrækker at søge løst ved disse proaktive beføjelser snarere end Kontraktens misligholdelsesbeføjelser, som de supplerer. De heri fastsatte vilkår er gældende fra Kontraktens underskrift og frem til driftsprøvens beståen. 8.1 Kode gul og kode rød risici Såfremt Udviklingsprojektets risiko er gul, skal Leverandøren for egen regning, alt efter relevans og den skønnede effekt, iværksætte en eller flere af følgende proaktive handlinger indtil de konstaterede risici eller aktuelle leveranceproblemer er afhjulpet eller begrænset mest muligt: Tilførsel af yderligere eller andre kvalificerede medarbejderressourcer, ugentlig fremdrifts- og risikorapportering, eventuel udskiftning af deltagere i projektorganisationen, eventuel udskiftning af Underleverandører, afholdelse af ugentlige møder mellem Parternes projektledelse vedrørende Udviklingsprojektets fremdrift m.v Såfremt Udviklingsprojektets risiko er rød, skal Leverandøren for egen regning, alt efter relevans og den skønnede effekt, iværksætte de proaktive handlinger, der er beskrevet i punkt ovenfor, samt følgende yderligere proaktive handlinger (for egen regning): Inddragelse af ekstern uvildig ekspert med henblik på dennes gennemgang af Udviklingsprojektet samt anbefaling af relevante tiltag til afhjælpning af de konstaterede problemer; afholdelse af ugentlige styregruppemøder vedrørende Udviklingsprojektets fremdrift m.v.; afholdelse af møde mellem personer på direktionsniveau hos hver Part senest to (2) Dage efter ATP s anmodning herom med henblik på at drøfte, hvordan de konstaterede problemer afhjælpes og hvordan ATP kompenseres for de tab og gener, som disse problemer har medført; Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 25 af 55 2

27 Den af Leverandøren foreslåede eksterne uvildige ekspert skal godkendes af ATP. ATP må ikke uden saglig grund nægte at godkende Leverandørens forslag hertil. Implementeringen af ekspertens anbefalinger skal ske uden ugrundet ophold, medmindre Leverandøren kan dokumentere, at disse ikke er mulige at gennemføre af tekniske eller organisatoriske grunde eller vil være forbundet med væsentlige omkostninger for Leverandøren, som ikke står mål med de gavnlige effekter for Udviklingsprojektet, der vil kunne opnås ved at gennemføre dem. Såfremt ATP påtager sig at dække 50 % eller mere af Leverandørens omkostninger forbundet med implementeringen af ekspertens anbefalinger, kan Leverandøren ikke nægte at gennemføre disse tiltag med henvisning til, at omkostningerne forbundet hermed efter Leverandørens opfattelse er uforholdsmæssigt store Hvis de konstaterede risici eller aktuelle leveranceproblemer dokumenterbart skyldes ATP s forhold og Leverandøren har opfyldt sine forpligtelser efter Kontrakten, skal Leverandøren redegøre for de tiltag, der skal iværksættes fra ATP s og/eller Leverandørens side til imødegåelse heraf. Såfremt Leverandørens anbefalinger omfatter en øget indsats fra Leverandørens side til afhjælpning af forhold, som ATP er ansvarlig for, skal Leverandøren give ATP et estimat over omkostningerne forbundet hermed. Uanset hvad der i øvrigt fremgår af dette bilag, må sådanne tiltag eller andre tiltag, som Leverandøren mener sig berettiget til betaling for udover Leverancevederlaget, ikke iværksættes før ATP s skriftlige godkendelse heraf foreligger. 8.2 Frister Afhængigt af arten og omfanget af de relevante proaktive handlinger, skal disse senest være iværksat af Leverandøren inden for ti (10) Arbejdsdage i tilfælde af kode gul og fem (5) Arbejdsdage i tilfælde af kode rød Fristerne ovenfor, regnes fra det tidspunkt, hvor (i) risikorapporten er ATP i hænde, og hvori Leverandøren oplyser om, at Udviklingsprojektet befinder sig i kode gul eller rød, eller (ii) hvor ATP eller en af denne antaget ekstern ekspert overfor Leverandøren dokumenterer, at der foreligger sådanne risici eller aktuelle leveranceproblemer I det omfang iværksættelse af en eller flere af de proaktive handlinger forudsætter ATP s godkendelse eller stillingtagen, regnes fristerne dog først fra det tidspunkt, hvor ATP s godkendelse eller stillingtagen foreligger. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 26 af 55 2

28 8.3 Uenighed om risikovurdering eller relevante proaktive beføjelser Hvis Parterne ikke kan nå til enighed om risikovurderingen, omfanget af aktuelle leveranceproblemer eller indholdet af risikorapporten, herunder relevante proaktive handlinger til at begrænse skaderne af de konstaterede risici og/eller aktuelle leveranceproblemer, kan hver af Parterne eskalere den opståede uenighed til Udviklingsprojektets styregruppe. Styregruppen skal i givet fald behandle den opståede uenighed inden for en frist af fem (5) Arbejdsdage efter modtagelsen af en sådan henvendelse, hvilket begge Parter skal sørge for sker Kan Parterne ikke gennem eskalation til styregruppen løse den opståede uenighed, kan der ske udpegning af en uvildig sagkyndig efter Kontraktens bestemmelser om mediation og Accelereret Konfliktløsningsproces Indtil styregruppens henholdsvis den sagkyndiges afgørelse foreligger, jf. ovenfor, er ATP berettiget til at kræve, at Leverandøren agerer i henhold til ATP s risikovurdering og iværksætter de proaktive tiltag, der af ATP skønnes fornødne til afhjælpning heraf, medmindre dette ikke er muligt eller urimeligt byrdefuldt for Leverandøren f.eks. af tekniske eller omkostningsmæssige årsager Konstateres det efterfølgende af styregruppen eller en uvildig sagkyndig udpeget efter Kontraktens bestemmelser om mediation og Accelereret Konfliktløsningsproces (i) at ATP s risikovurdering var fejlagtig, (ii) at de krævede tiltag var ufornødne eller uhensigtsmæssige, eller (iii) at de konstaterede risici eller aktuelle leveranceproblemer var begrundet i ATP s forhold, er Leverandøren berettiget til en rimelig økonomisk kompensation for Leverandørens herved påførte meromkostninger, herunder omkostninger forbundet med merforbrug af interne ressourcer opgjort i henhold til timetaksterne angivet i bilag 5 (Priser og betalingsplan). Uenighed om størrelsen af en sådan eventuel kompensation afgøres af en/den uvildige sagkyndige. 8.4 Endelig eskalation Såfremt en af følgende situationer foreligger: en misligholdelse indtræder, der berettiger ATP til at ophæve Kontrakten, en misligholdelse indtræder, som i væsentlig grad forhindrer eller forsinker udførelsen af Udviklingsprojektet eller en væsentlig del heraf, der indtræder en forsinkelse, som medfører, eller med rimelighed kan forudses at medføre, at Leverandøren overskrider en dato i tidsplanen, jf. bilag 1 (Tidsplan) i Kontrakten, med mere end tres (60) Dage, Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 27 af 55 2

29 en Force Majeure-begivenhed indtræder, som i væsentlig grad forhindrer eller forsinker udførelsen af Udviklingsprojektet eller en væsentlig del heraf, en myndighed meddeler ATP, at ATP s udøvelse af sine rettigheder i henhold til dette punkt er nødvendig, der er en alvorlig risiko vedrørende helbred eller sikkerhed hos personer, ejendom eller miljøet, det er nødvendigt at aktivere den for at udføre en lovbestemt pligt, i tilfælde af, at der indtræffer en insolvensbegivenhed hos Leverandøren, ATP ved skriftlig meddelelse opsiger eller ophæver hele eller dele af Kontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne deri, ATP påstår, at Leverandøren væsentligt misligholder Kontrakten, Parterne er uenige om væsentlige spørgsmål, der påvirker deres samarbejde i henhold til Kontrakten, eller Leverandøren gøres til genstand for økonomiske uregelmæssigheder eller undersøgelser, der bevirker, at ATP med rimelighed tvivler på Leverandørens evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, kan ATP, ud over eskaleringsprocessen anført i punkt 8.3 ovenfor, benytte sig af følgende eskalationer: a) inden for femten (15) Dage efter ATP s skriftlige anmodning skal Leverandøren sørge for, at et medlem af Leverandørens direktion indkalder til og deltager i et møde på ATP s lokalitet i Hillerød for at diskutere forholdene, og sørge for, at denne repræsentant foreslår hensigtsmæssige foranstaltninger for at afhjælpe og imødegå de forhold, der giver anledning til eskaleringen, herunder yde erstatning til ATP, b) og hvis der på møderne ikke findes løsninger, der er tilfredsstillende for ATP inden for ti (10) Dage efter ATP s yderligere skriftlige anmodning, skal Leverandøren sørge for, at en ledelsesrepræsentant fra Leverandørens internationale ledelse indenfor den offentlige sektor, såfremt hovedkvarteret ligger uden for Danmark, eller den administrerende direktør fra Leverandørens koncern, hvis hovedkvarteret er i Danmark, indkalder til og deltager i et møde på ATP s lokalitet i Hillerød for at diskutere situationen, og sørge for, at denne repræsentant foreslår hensigtsmæssige foranstaltninger til at afhjælpe og imødegå de forhold, der giver anledning til eskaleringen, herunder at yde erstatning til ATP. Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 28 af 55 2

30 9 Samarbejdsorganisation efter Etape III 9.1 Rammer for samarbejdet efter Etape III I forbindelse med samarbejdet skal følgende retningslinjer opfyldes: Deltagere fra ATP: Den præcise deltagerkreds fra ATP for hver gruppe aftales mellem ATP og Leverandøren i forbindelse med udarbejdelse af Driftsaftalehåndbogen, som opstartes i Etape II, og som skal være færdigudarbejdet og godkendt af ATP inden Overtagelsesprøven. Deltagere fra Leverandøren: Den præcise deltagerkreds fra Leverandøren for hver gruppe, aftales mellem ATP og Leverandøren i forbindelse med udarbejdelse af Driftsaftalehåndbogen, men deltagerne skal dog altid være kompetente til at udfylde de roller, der er angivet for den enkelte gruppe, jf. i øvrigt punkt 4 ovenfor. Ansvarsområde: Ansvaret for ATP s og Leverandørens repræsentanter i grupperne beskrevet i punkt 9.3 til 9.7 nedenfor er udelukkende indikativt, og er således ikke udtømmende. De konkrete ansvarsområder for ATP s og Leverandørens repræsentanter i de forskellige grupper dokumenteres i Driftsaftalehåndbogen. Agenda: I forhold til den i tabellerne specificerede agenda, er dette et udtryk for ATP s umiddelbare ønske om emner til behandling i de enkelte fora. Den præcise agenda for hver gruppe aftales mellem ATP og Leverandøren i forbindelse med udarbejdelse af Driftsaftalehåndbogen. Mødefrekvens: Den i punkt 9.2 anførte mødefrekvens er udelukkende indikativ, idet der i forbindelse med samarbejdet vil ske en løbende tilpasning til den aktuelle situation og de aktuelle behov. Såfremt der foretages ændringer i mødefrekvensen, vil dette blive dokumenteret i Driftsaftalehåndbogen. Leverandøren er ikke berettiget til særskilt vederlag for deltagelse i yderligere møder, så længe omfanget afspejler det faktiske behov. 9.2 Samarbejdsorganisationens opbygning Der oprettes en samarbejdsorganisation mellem ATP og Leverandøren med følgende arbejdsgrupper: Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 29 af 55 2

31 Gruppe Mødefrekvens Dagsorden udsendes Styregruppe Én (1) gang i kvartalet 5 Arbejdsdage før mødet Samarbejdsforum Én (1) gang månedligt 5 Arbejdsdage før mødet Ordnings- og Driftsforum inkl. Én (1) gang månedligt 5 Arbejdsdage før mødet vedligeholdelsesstyring Contract Management Én (1) gang månedligt - eller efter aftale 5 Arbejdsdage før mødet Projektgrupper Ad hoc / efter aftale 5 Arbejdsdage før mødet Tabel 11 Arbejdsgrupper i samarbejdsorganisationen efter Overtagelse Samarbejdsorganisationen er opdelt således, at Styregruppen er overordnet beslutningsorgan for så vidt angår Ydelserne under Kontrakten. Samarbejdsforummet har ansvaret for tværgående aktiviteter, herunder overordnet koordinering med andre leverandører/leverancer og eskalationer, medens Ordnings- og Driftsforummet styrer de aktiviteter, der knytter sig til Driften og vedligeholdelsen af Systemet. Endelig har Projektgrupperne ansvaret for alle aktiviteter, der knytter sig til større Ændringer i Systemet og dets grænseflade, men som ikke udgør rent kontraktuelle Ændringer. Contract management behandler alle forhold, der vedrører Kontrakten, herunder kontraktuelle Ændringer. I nedenstående figur er samarbejdsorganisationen illustreret med angivelse af eskalationsveje, hvor Styregruppen har den øverste beslutningskompetence: Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 30 af 55 3

32 Figur 2 Opbygning af samarbejdsorganisation efter Overtagelsesdagen Såfremt det er nødvendigt, kan der foretages tilpasninger i samarbejdsorganisationen jævnfør Kontraktens bestemmelser om Ændringer. I de følgende punkter er hver gruppe nærmere beskrevet. 9.3 Styregruppen Styregruppen er det øverste beslutningsorgan i samarbejdsorganisationen og har det overordnede ansvar for alle forhold af væsentlig eller strategisk karakter i forbindelse med gennemførelse af Ydelserne i henhold til Kontrakten og udviklingen af Parternes samarbejde. Styregruppen kan af hver Part indkaldes ekstraordinært, hvis dette er nødvendigt for at sikre Driften af Systemet, eller hvis andre årsager nødvendiggør dette Styregruppens opgaver og ansvar Styregruppen har til opgave at: fastlægge de overordnede principper og mål for samarbejdet samt beslutningsprocesserne under Kontrakten, Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 31 af 55 3

33 udarbejde strategiske anbefalinger for Drift, vedligehold og videreudvikling af Systemet, fungere som beslutningsorgan og eskalationsvej for de beslutninger, der ikke kan afklares i Samarbejdsforummet, afklare eskaleringer fra øvrige samarbejdsfora Styregruppens kompetence og sammensætning Styregruppen udgøres af ledende medarbejdere hos ATP og Leverandøren med kompetence til at træffe overordnede beslutninger angående samarbejdet mellem Parterne. Deltagerne i Styregruppen er specificeret på funktionsniveau (roller). En person kan udfylde flere roller. ATP Rolle Ledelsesansvarlig, Udbetaling Danmark Kontraktejer, Udbetaling Danmark Ledelsesansvarlig, IT Ad hoc-deltagere m.fl. Ansvar Forretningsansvarlig, Styregruppeformand [*] Ansvarlig for ATP IT Iflg. aftale med Styregruppeformand Tabel 12 ATP s repræsentanter i Styregruppen Leverandøren Rolle Primært ansvarligt direktionsmedlem Leveranceansvarlig Ad hoc-deltagere m.fl. Referent Ansvar Overordnet ansvarlig for samarbejdet. Ansvarlig for den samlede opfyldelse af Kontrakten. Tabel 13 Leverandørens repræsentanter i Styregruppen Styregruppemøder Dagsordenen for styregruppemøderne skal som minimum indeholde følgende punkter: Punkt Opfølgning fra sidste møde Ansvarlig for materiale til punktet ATP og Leverandør Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 32 af 55 3

34 Punkt Generel status på driftssamarbejdet, herunder seneste tre (3) måneders opfyldelse af Servicemål Generel status på Projekter, Ændringer eller øvrige initiativer Strategiske drøftelser vedrørende optimering af ATP s anvendelse af Systemet Optimering af samarbejdsrelationer Eventuelt Ansvarlig for materiale til punktet Leverandøren Leverandøren Leverandøren Leverandøren og ATP Leverandøren og ATP Tabel 14 Dagsorden - Styregruppemøde Herudover kan Styregruppen efter behov behandle forslag til Ændringer til Kontrakten, organisering, serviceniveauer mv. 9.4 Samarbejdsforum Taktisk styring Samarbejdsforummet har til ansvar at sikre, at det vedligehold og den videreudvikling, der foretages i Systemet, sker i samspil med ATP s Øvrige Leverandører og andre tredjeparter. Samarbejdsforummet er ansvarlig for den overordnede driftsopfølgning og er eskalationspunkt. Endvidere skal Samarbejdsforummet sikre, at evt. Ændringer og Projekter sker i samspil med ATP s Øvrige Leverandører Samarbejdsforummets opgaver og ansvar Samarbejdsforum har til opgave at: følge op på Kontraktens overordnede mål, sikre, at nødvendige beslutninger vedrørende taktiske problemstillinger træffes, overordnet at følge op på Kontraktens driftsleverancer, sikre at nødvendige processer vedrørende Demand Management etableres og er velfungerende, behandle evt. eskaleringer fra projektgrupper beslutte om proaktive handlinger skal iværksættes (f.eks. etablering af taskforce omkring performance forbedringer etc.). Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Side 33 af 55 3

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 4 SAMARBEJDET GENERELT... 7 5 SAMARBEJDET

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 4 4 SAMARBEJDSORGANISATION I UDVIKLINGSPROJEKTET...

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgivers samarbejdsorganisation bør bestå af personer med følgende kvalifikationer og kompetencer: Kompetence til

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Samarbejdsorganisation

Samarbejdsorganisation Bilag 3 Dato November 2015 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. Samarbejdsorganisation Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i spildevand Til Side 1/6 Indhold 1.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 Til Sygehuspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 3 Dato Juni 2014 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Samarbejdsmodel

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Aflønningsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Aflønningsudvalget

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

Bilag 3. Samarbejdsorganisation

Bilag 3. Samarbejdsorganisation Bilag 3 Samarbejdsorganisation Vejledning Tilbudsgiver skal i bilaget angive forslag til egne deltagere i styregruppen samt angive egen kontaktperson. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Samarbejdsmodel

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Den 10. august 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Indholdsfortegnelse 1 Præampel... 3 2 Konstituering og formål... 3 3 Sammensætning... 3 4 Møder... 4 5 Bemyndigelse og

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Forretningsorden for Fællesskabet FBS

Forretningsorden for Fællesskabet FBS Forretningsorden for Fællesskabet FBS 1. Formål 1.1. Forretningsordenen uddyber de bestemmelser, der er givet i Fællesskabet FBS vedtægter punkt 4, 7, 8 og 9. 2. Valg til Styregruppen 2.1. Valg til styregruppen

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere