Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr april 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den marts 2013 kl på Scandic i Silkeborg DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Kongres. 3. Fokusområder. 4. Økonomiudvalget. 5. Facaderenovering - Frederiksberg. 6. OK Lederreformen. 8. Behandlingsforsikring. 9. TFØ - anmeldelse til Arbejdstilsynet. 10. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Peter Ibsen bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Jan Poulsen (Færøernes Politiforening) og Peter Jørgensen (Østjyllands Politiforening), der mødte som suppleant for Mogens Winding. Finn Jeppesen (Grønlands Politiforening), der ligeledes var inviteret til deltagelse i mødet har meddelt afbud på grund af sygdom. Jørgen Olsen har fremsendt bemærkninger til referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 28. februar 2013: I afsnittet under pkt. 7 meddelelser fra hovedbestyrelsesmedlemmerne. Opmærksomheden blev henledt på, at medarbejdere der blev langtidssyge som følge af stress, eller som ikke fortsat kunne være ansat i Rigspolitiet pga. mistet sikkerhedsgodkendelse, havnede i et vakuum, da politiet som institution ikke kunne placere 31

2 dem i et indslusningsforløb på grund af rigid kassetænkning i forholdet mellem Rigspolitiet og politikredsene. Michael Agerbæk har fremsendt følgende til præcisering til referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 28. februar 2013: I afsnittet under pkt. 7 meddelelser fra hovedbestyrelsesmedlemmerne. Politilederforeningen opfordrede Politiforbundets ledelse til hurtigst muligt at få den interne projektorganisation vedrørende Lederreformen oprettet, således arbejdet med reformen kan påbegyndes og følges parallelt med rigspolitiets projektarbejde. Hovedbestyrelsens beslutning. Referat fra ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 28. februar 2013 blev herefter godkendt. Ad 2: Kongres (j.nr ). Herunder: Valg: formand næstformand æresmedlem Forslag om indstilling til æresmedlem Ole Weiss. Fra Københavns Politiforening er der modtaget skriftlig forslag om indstilling af tidligere forbundskasserer, Ole Weiss, til æresmedlem af Politiforbundet i forbindelse med forbundets kongres. Forhandlingsudvalget tiltrådte indstillingen, som udsendes til Hovedbestyrelsen med henblik på behandling til hovedbestyrelsesmødet d Hovedbestyrelsen havde de første indledende drøftelser i forhold til formandsvalg. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om udnævnelse af Ole Weiss som æresmedlem af Politiforbundet. 32.

3 Workshops Kongres 2013 workshops. I tilknytning til beslutningen om at etablere 5 workshops til kongressen som inspiration for Hovedbestyrelsens videre arbejde med tilrettelæggelse af indsatsområder for kongresperioden , forventes det, at der forud for hovedbestyrelsesmødet d udfærdiges en kort, skriftlig appetitvækker over de 5 emner, således at disse kan behandles i Hovedbestyrelsen. Samtidig blev der erindret om, at emnerne til beretningen ligeledes forventes drøftet på det kommende forhandlingsudvalgsmøde. Taget til efterretning. Inspirations-teksterne blev omdelt under mødet. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om de 5 workshops med afsæt i de anførte overskrifter og indhold som følger;. Politiet og Samfundet - tabloidklynker eller forbund med samfundsansvar? Politiforbundet i et perspektiv. Fagligheden - fremtidens udfordringer, de øgede krav til medarbejdernes viden og færdigheder. Politiet under konstant forandring er der plads til arbejdsmiljøet? Task-force og Terror hvad med arbejdstiden? Vedtægtsændringer Forslag Genindmeldelse efter udmeldelse. På given foranledning og i fortsættelse af tidligere drøftelser blev der fremlagt et forslag til ændring af Politiforbundets lovs 5, stk. 4, vedrørende Genindmeldelse efter udmeldelse. Forslaget tager udgangspunkt i en modernisering og en mere lempelig fortolkning analog andre organisationer, og indebærer, at der ved genindmeldelse maximalt skal betales kontingent for det indeværende år samt det i de 2 forudgående år forfaldne kontingent, ligesom der etableres en karensperiode i forhold til juridisk og økonomisk bistand. Forhandlingsudvalget havde en grundig drøftelse af forslaget, og tiltrådte den fremlagte indstilling med enkelte, sproglige præciseringer. Af hensyn til eventuelle ændringsforslag med en kortere, eventuelt 1-årig tilbagebetalingsklausul, vil forslaget blive fremlagt selvstændigt til drøftelse ved hovedbestyrelsesmødet d Forslag til vedtægtsændring er vedhæftet. 33.

4 Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. Praktisk gennemgang. Hovedbestyrelsen tog den praktiske gennemgang af kongresforløbet til efterretning, herunder indstillingen til kongressen om valg af 2 dirigenter og 2 referenter samt mandat- og arbejdsudvalg. Ad 3: Fokusområder (j.nr , ). Følgende fokusområder til afrapportering: Psykisk arbejdsmiljø. Union Governance De 2 rapporter er vedhæftet. Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender rapporterne. De to fokusrapporter blev godkendt efter en drøftelse om den fremadrettede anvendelse af samtlige 15 fokusrapporter. Ad 4: Økonomiudvalget (j.nr ). 5 indstillingsnotater vedrørende: Arrangementer med ledsagere. Honorarfordeling. Kørselsgodtgørelse. Nytårsmiddag. Sommerhovedbestyrelsesmøde. 34.

5 De 5 indstillingsnotater er vedhæftet. Herudover notat samt bilag vedrørende: Elevkontingent. Forslag til ændring af kontingent for PG-studerende. I tilknytning til de studerende på Politiskolen blev der fremlagt et konkret forslag til ændring af kontingent for PG-studerende, der p.t. betaler kr. 50,- pr. mdr. Forslaget indebærer, at eleverne under de teoretiske moduler på Politiskolen, hvor de alene modtager Statens Uddannelsesstøtte, er kontingentfri, mens de under de praktiske moduler, hvor de oppebærer fuld løn, betaler fuld kontingent. Forslaget findes hensigtsmæssigt, idet forbundet fortsat arbejder for fuld løn under uddannelse. Forhandlingsudvalget drøftede det fremlagte forslags økonomiske konsekvenser, og tilsluttede sig herefter i enighed det fremlagte forslag. Forslaget vil herefter med en nærmere forklaring blive udsendt med henblik på behandling til hovedbestyrelsesmødet d Notat samt bilag er vedhæftet. Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager FU's 6 indstillinger til efterretning. Næstformand Claus Hartmann gav en grundig orientering om de 6 indstillingspunkter og efter en drøftelse var der enighed om følgende Arrangementer med ledsagere. o Fremadrettet skal der ske egenbetaling for ledsageres deltagelse. Egenbetalingens størrelse fastsættes ud fra det enkelte arrangement. Honorar. o Økonomiudvalget trækker forslaget tilbage. Kørselsgodtgørelse. o Fastholdes på nuværende niveau. Nytårsmiddag. o Efter kongressen evalueres konceptet generelt. Sommerhovedbestyrelsesmøde. o Arrangementet i 2014 afkortes til 2 dage. Elevkontingent. o Forhandlingsudvalgets indstilling tiltrædes. 35.

6 Ad 5: Facaderenovering - Frederiksberg (j.nr ). Energioptimering af Politiforbundets lejlighed på Frederiksberg. Politiforbundets lejlighed på Frederiksberg indgår i feriehusprogrammet og der er på en ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen truffet beslutning om, at der skal ske facade- og vinduesudskiftning af hensyn til energioptimering og støjreducering. Hele projektet har en omkostning på 4 mio. kr., hvoraf Politiforbundets andel andrager ca ,- kr., hvortil der søges bevilling. Forhandlingsudvalget imødekom bevillingen. Indstillingsnotat er vedhæftet. Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager FU's indstilling til efterretning. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. Ad 6: OK13 (j.nr ). Status på OK-13 efter lock-outvarsel. Der blev givet en status på aftale- og overenskomstfornyelsen 2013 set i lyset af, at Moderniseringsstyrelsen har afsendt lock-outvarsel til en række CO10 organisationer. Samtidig hermed har CO10 udsendt en konfliktvejledning, som blandt andet indeholder oplysninger om virkningen af strejke og lockout for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Der pågår ligeledes forhandlinger i Forligsinstitutionen, som vurderes til at være forholdsvis stillestående. Indtil der eventuelt foreligger et resultat af forhandlingerne kan der således ikke tages samlet stilling til aftaleresultatet. Sagen følges nøje. Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om status på OK13, idet Staten og Kommunernes Landsforening har varslet lock-out pr. 1. april 2013 for lærere både på det kommunale og statslige område. I den forbindelse opfordrede forbundsformanden til deltagelse og opbakning til planlagte demonstrationer i København, Ålborg, Århus, Odense og Rønne d. 20. marts 2013 til forsvar for Den danske aftalemodel. 36.

7 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 7: Lederreformen (j.nr ). Lederreformen forbundets organisering. I tilknytning til lederreformen blev der fremlagt et notat vedrørende Politiforbundets organisering af den kommende lederreform, hvori det vurderes, hvordan at de omfattede lederes interesser varetages bedst muligt, ligesom organiseringen sikrer dialog, kommunikation og koordinering i forhold til Rigspolitiets projektforløb. Herudover indgår forslag til sammensætning af styre- og projektgruppe, udpegning af projektleder og sparringsgruppe, hvori blandt andet repræsentanter fra Politilederforeningen indgår. Indstillingen er således, at SB udpeges som projektleder, mens forhandlingsudvalgets politisk valgte medlemmer samt formanden for Politilederforeningen udgør styregruppen. Indstillingen er ligeledes, at projektstyringen inddeles i 3 faser med afslutning ultimo 2013, hvortil der snarest udarbejdes en tidslinje med dato for opstarts-seminar. Forhandlingsudvalget drøftede de fremlagte indstillinger, herunder i forhold til løbende at orientere sekretariatet om status, og tiltrådte herefter disse. Det fremlagte notat vil blive udsendt til Hovedbestyrelsen med henblik på behandling på hovedbestyrelsesmøde d Notat samt brev til lederne er vedhæftet. Forbundsformand Peter Ibsen gennemgik projektet og oplægget til Politiforbundets projektorganisation. Projektorganisationsnotatet udsendes til Hovedbestyrelsen med henblik på information til alle ledere via det lokalt oprettede netværk, ligesom der indstilles til afholdelse af opstartsseminar d. 15. april 2013 i forbundshuset for en række bredt repræsenterede ledere fra hele landet. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse om vigtigheden af kommunikation og inddragelse af de lokalt oprettede netværk orienteringen til efterretning. Der var tilslutning til afvikling af opstartsseminar d. 15. april 2013 til afholdelse i forbundshuset. 37.

8 Ad 8: Behandlingsforsikring (j.nr ). Behandlingsforsikringen ny udbyder. I tilknytning til behandlingsforsikringen via forsikringsmæglervirksomheden Willis hos Privathospitalet Mølholm var det væsentligste argument i oktober 2012 for at indgå i ordningen, at der var præmiegaranti i 3 år. Da det efter flere møder viste sig, at Mølholm ikke var i stand til at yde denne garanti blev samarbejdsaftalen efter at sagen var blevet juridisk vurderet hos advokatfirmaet Elmer & Partnere opsagt d Forhandlingsudvalget besluttede således g.d. at udsende beslutningen om valg af ny udbyder af behandlingsforsikringen til Hovedbestyrelsen i skriftlig høring med indstilling om, at Hovedbestyrelsen tiltrådte ændringen for at undgå, at der opstod et hul i dækningen. Efter de indkomne tilbagemeldinger har forhandlingsudvalget tolket det således, at Hovedbestyrelsen med en enkelt undtagelse har taget indstillingen om et skifte af behandlingsforsikringen til PFA til efterretning. Senere d.d. afholdes møde med Willis om situationen. Forhandlingsudvalget drøftede den nye situation, herunder også i forhold til sagens jura. Sagen følges fortsat nøje. Peter Ibsens mails af 11. og til HB er vedhæftet (1 mail/dokument). Forbundsformand Peter Ibsen gennemgik forløbet, særligt i tilknytning til manglende overholdelse af kravet om præmiegaranti i 3 år, idet det efterfølgende er konstateret, at Mølholm Forsikring ikke kunne opfylde denne del af aftalen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at der fortsat udestår en drøftelse i forhold til prissætningen for behandlingsforsikringen i PFA. Ad 9: TFØ - anmeldelse til Arbejdstilsynet (j.nr ). Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening har sendt anmeldelse til Arbejdstilsynet vedrørende mulig overtrædelse af EU's Arbejdstidsdirektiv. Mail med anmeldelse af samt Arbejdstilsynets svar af 11. januar 2013 er vedhæftet. Kaj Rasmussen henledte opmærksomheden på, at Arbejdstilsynet har meddelt, at sagen henvises til behandling i Beskæftigelsesministeriet, hvorfor det ses hensigtsmæssigt, at Politiforbundet videreforfølger sagen. 38.

9 Hovedbestyrelsen drøftede henvendelsen og der var enighed om, at Politiforbundet viderefører sagen i forhold til Beskæftigelsesministeriet. Ad 10: Meddelelser. -fra forbundsformanden. Peter Ibsen orienterede i tilknytning til Politiforbundets henvendelse til Kirsten Dyrman, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, om brugen af eksempler på politiklagenævnssager lagt på DUP-ens hjemmeside som nyheder. Politiforbundet er ikke enig i svarskrivelsen fra DUP-en, hvorfor dialogen fortsætter. Hovedbestyrelsen drøftede det generelle samarbejde med DUP-en og tog orienteringen til efterretning. Der blev ligeledes givet en orientering i tilknytning til personaleallokeringsmodellen, idet der skal sikres en fælles holdning i Hovedbestyrelsen. Der fremsendes et åbent brev til Folketinges retspolitiske ordførere om problematikkerne i forbindelse med personalesituation generelt. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse orienteringen til efterretning. Der udfærdiges udkast til åbent brev. På given foranledning blev der givet en orientering om status på drøftelserne mellem Rigspolitiet og Politiforbundet i tilknytning til etablering af de 3 tungvognscentre. -fra forhandlingsudvalgsmedlemmer. Niels Hedeager orienterede om, at der d. 7. marts 2013 blev afholdt et konstruktivt møde med repræsentanter fra Facility Management og COOR, hvor særligt områderne rengøring, køretøjer, post og anmeldelse af fejl blev drøftet, ligesom de positive og negative erfaringer generelt indgik i drøftelserne. Der var lydhørhed overfor at følge op på de anførte områder. Forhandlingsudvalget har drøftet sagen og der er enighed om fortsat at have fokus på opgaveporteføljen samt de medarbejdere der er overdraget. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at der fortsat skal være fokus på udførsel af opgaver der udføres af politiets medarbejdere, men som reelt jfr. serviceaftalen skal udføres af servicemedarbejdere under COOR. Claus Oxfeldt orienterede om status på tilretning af kundgørelsen om bibeskæftigelse og henledte opmærksomheden på, at Rigspolitiet generelt er i gang med at revi- 39.

10 dere alle tidligere kundgørelser. Umiddelbart vil der ikke forekomme ændringer i forhold til SU-elever. I tilknytning til SU-elever der under modul 3 bliver indkaldt som vidner i retsmøder, praktiseres det sådan, at den enkelte elev tages ud af SU-systemet og dermed er de ansat på tjenestestedet denne retsmødedag. Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning med bemærkning om, at der skal ske opfølgning på muligheden for, at elever i SU-perioden kan påtage sig bibeskæftigelse indenfor politiet. -fra hovedbestyrelsesmedlemmerne. Mogens Heggelund orienterede om, at ledelsen pr. 1. oktober 2013 har nedlagt alle kredsens landpolitidistrikter og alle medarbejderne overgår pr. 1. oktober 2013 til lokalpolitiet. De involverede medarbejdere fastholder funktionstillægget og kontorholdstillæget i varselsperioden. Henrik Schwarz orienterede om, at der på Bornholm er udfordringer omkring fælles fortolkninger af arbejdstidsaftalen for polititjenestemænd mellem Rigspolitiet og Politiforbundet. Vurderingen er, at medarbejderne pålægges stort pres fra ledelsen i forhold til at frasige sig retsmæssige kompensationer. Jørgen Olsen orienterede om, at der har været afholdt generalforsamling i RigsPolitiforeningen, hvor Bo Jonassen blev genvalgt som næstformand. Foreningen har udfærdiget en TR-håndbog som redskab til tillidsværket, heri er bl.a. et afsnit om bisidderrollen samt et afsnit om et styrket samarbejde med ledelsen. Carsten Weber orienterede om, at der blev afholdt generalforsamling i Sydøstjyllands Politiforening d. 18. marts Carsten Weber blev valgt som ny formand og Niels Mørk som næstformand. -fra sekretariatet. Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede i tilknytning til det grønlandske område, at der er opnået forlig i regi af Det Centrale Forhandlingsudvalg (CFU) om OK Forliget indebærer bl.a. en regulering på 3 % over perioden, midler til en bagvagtsordning for ledere m.v. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Jan Poulsen orienterede om, at der afholdes generalforsamling d. 3. maj 2013 på Færøerne. Der er fortsat store problemer med skimmelsvamp på politistationen i Thorshavn. 40.

11 Afslutning af mødet. Forbundsformand Peter Ibsen og afsluttede mødet og varslede næste ordinære hovedbestyrelsesmøde til afholdes d. 17. april 2013 kl i forbundshuset. For referat Svend-Erik Jakobsen 41.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00302 31. juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. Mødet afholdt med start onsdag d. 12. marts 2014 fra kl. 1200 af Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Asemamiehenkatu

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundet 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent... 6 Ad punkt

Læs mere

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere