Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering organisations- og beslutningsstruktur 3. Forslag til projektorganisering synliggørelse 4. Drøftelse af grundlag og oplæg til hovedbestyrelsens konstitutions under augustmødet 5. Drøftelse af kontingentspørgsmål; Kontingentregulering Kontingent for politiaspiranter Reduktion kontingent til medlemmer på nedsat tid? 6. Organiseringen af køreprøvesagkyndige 7. Lederreformen 8. Klage fra Henning B. Hansen, Haag (Klage over afslag på betaling af mertransport omkostninger i forbindelse med senkarriere kursus) 9. Meddelelser Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Per Nørgaard (Københavns Politiforening), der mødte i vakant plads og til Henning Dyhr (Østjyllands Politiforening), der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. Der var afbud fra Hans Bundesen der afholdt ferie. 61.

2 Referat fra Hovedbestyrelsesmødet d. 6. juni 2013 på Politigården i København til godkendelse. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 6. juni 2013 på Politigården i København blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2 og 3: Forslag til projektorganisering (j.nr ) Uddrag af referat fra FU-møde 18. juni 2013: I tilknytning til de 2 forslag vedrørende udmøntningen af de af kongressen vedtagne bemyndigelsesforslag samt udkast til kommunikationspapir til brug for foreningsformændene m.fl. ved eventuelle spørgsmål om den vedtagne kontingentstigning havde forhandlingsudvalget en grundig drøftelse af nedennævnte forslag -Ad 2: Forslag til projektorganisering vedrørende udmøntning af Politiforbundets kongresbeslutning af 30. maj 2013 om etablering af projekt vedrørende tilpasning af Politiforbundets organisations- og beslutningsstruktur. Bilag vedlægges Hovedbestyrelsen godkendte oplægget efter en grundig drøftelse, særligt i forhold til processen og tidshorisonten set i lyset af ambitionsniveauet. -Ad 3: Forslag til projektorganisering vedrørende udmøntning af Politiforbundets kongresbeslutning af 30. maj 2013 om styrkelse af Politiforbundets indsats før en synliggørelse af politiets ressourcemangel. Bilag vedhæftes Hovedbestyrelsen godkendte oplægget. 62.

3 Ad 4: Drøftelse af grundlag og oplæg til hovedbestyrelsens konstitution under augustmødet Uddrag af referat fra FU-møde 18. juni 2013 I tilknytning til det 1. udkast til Hovedbestyrelsens konstitution havde forhandlingsudvalget en drøftelse og gennemgang heraf. Udkastet vil herefter blive udsendt til Hovedbestyrelsen forud for hovedbestyrelsesmødet d til orientering med særskilt bemærkning om, at der udover de faste udvalg ligeledes vil være behov for repræsentation i arbejdsgrupper relateret til blandt andet OK 15, Arbejdstid og relateret til de 2 projekter, jfr. pkt Forud for hovedbestyrelsesmødet d skal hovedbestyrelsesmedlemmerne således endeligt give tilbagemelding om deres ønsker. Bilag vedhæftes Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af det udsendte udkast til konstitueringslisten, herunder særligt i forhold til ændringer af faste udvalg kontra ad hocudvalg, ligesom vigtigheden af, at inddrage relevante medlemmer i respektive udvalg blev rejst. Den anførte proces blev godkendt i forhold til at hovedbestyrelsesmedlemmerne, forud for hovedbestyrelsesmødet d august 2013, skal fremlægge deres ønsker om deltagelse i de nedsatte udvalg og fora jfr. konstitueringslisten. Der var enighed om, at konstitueringslisten kan justeres i tilknytning til resultatet af en mulig ændret organisationsstruktur jfr. dagsordenens punkt 2. Ad 5: Drøftelse af kontingentspørgsmål; Kontingentregulering Ad pkt 1:Med henvisning til kongressens beslutning og vedhæftede bilag ønskes en drøftelse af de mere praktiske spørgsmål vedrørende udmøntningen af kontingentstigningen. Bilag vedhæftet Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte notat om praktiske spørgsmål og det blev præciseret, at kontingentforhøjelsen træder i kraft pr. 1. oktober

4 Kontingent for politiaspiranter Ad pkt. 2: I henhold til 6, stk. 2, i lov om Politiforbundet, meddeles medlemmer på den nye politiuddannelse kontingentfrihed i de perioder, hvor medlemmerne følger uddannelsesmoduler, hvortil der ikke ydes løn men alene SU. Beslutningen har virkning fra 1. oktober Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen om, at politiaspiranter er kontingentfri under de teoretiske uddannelsesmoduler 1, 3 og 5 og fuldt kontingentbetalende til Politiforbundet under modul 2 og 4. Reduktion kontingent til medlemmer på nedsat tid? Uddrag af referat fra FU-møde 18. juni 2013 Ad pkt 3:I tilknytning til den tidligere omtalte sag fra Nordjyllands Politiforening i forhold til vurdering af et medlems ønske om nedsat kontingent analog nedsat tid, havde forhandlingsudvalget på ny en drøftelse, idet Nordjyllands Politiforening ønsker sagen til drøftelse og beslutning på hovedbestyrelsesmødet d Forhandlingsudvalget fandt det hensigtsmæssigt, at sagen drøftes i sammenhæng med drøftelsen om elevernes kontingentfritagelse. Forhandlingsudvalgets indstilling vil fortsat være, at medlemmer på nedsat tid modtager samme tilbud og har samme mulighed for faglig assistance, som medlemmer på fuldtid, hvorfor der ikke bør åbnes op for nedsat kontingent. Bilag vedlægges Forhandlingsudvalget indstiller til afslag på anmodningen om kontingentfrihed. Hovedbestyrelsen tiltrådte efter en debat forhandlingsudvalgets indstilling, og der var enighed om de samme argumenter, som forhandlingsudvalget havde lagt til grund for deres indstilling. Ad 6: Organiseringen af køreprøvesagkyndige Uddrag af referat fra FU-møde 18. juni 2013 I tilknytning til etablering af en organisationsaftale for civile køreprøvesagkyndige har der siden efteråret 2012 været forhandlet med Rigspolitiet om muligheden for indgåelse af en organisationsaftale for de civile køreprøvesagkyndige. Det har 64.

5 beklageligvis ikke været muligt at opnå enighed herom, hvilket har affødt, at CO-10 har udarbejdet et notat, hvori skitseres 3 muligheder for det videre forløb. Forhandlingsudvalget havde en grundig drøftelse af sagen, herunder i forhold til, hvorledes det enkelte medlem vurderer sagen, fremtiden og de principielle aspekter, der ligger heri. Sagen bringes op til drøftelse på hovedbestyrelsesmødet d Der vil blive givet en mundtlig orientering under mødet Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse den mundtlige status/orientering til efterretning, og emnet vil blive behandlet på et senere møde. Ad 7: Lederreformen Uddrag af referat fra FU-møde 18. juni 2013 I tilknytning til lederreformen og problemstillingen vedrørende bemandingsprocessen ved besættelsen af stillinger i den nye struktur, har et uautoriseret netværk blandt førledere anmodet Rigspolitiet om et møde om, hvorfor førledere ikke kan ansøge stillingerne i den nye struktur. Rigspolitiet har imidlertid afvist anmodningen, og forbundsformanden har efterfølgende orienteret netværkets talsmand om, hvordan og i hvilket regi drøftelserne med Rigspolitiet bør foregå. Forhandlingsudvalget tog denne orientering til efterretning. Lederreformen drøftes i øvrigt på Hovedbestyrelsens møde den 26. juni. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse om status på lederreformen, særligt i forhold til den af Rigspolitiet udmeldte FAQ, der d. 25. juni 2013 blev offentliggjort på POLNET. Hovedbestyrelsen havde endvidere en grundig drøftelse om finansieringen af lederreformen, specialiststillinger, førledernes situation, frivillig fratrædelse m.v. Der vil blive udsendt et lederbrev til Hovedbestyrelsen mhp. lokal videreformidling til alle implicerede ledere. Ad 8: Klage fra Henning B. Hansen, Haag - Klage over afslag på betaling af mertransport omkostninger i forbindelse med senkarriere kursus Uddrag af referat fra FU-møde 21. maj 2013: 65.

6 Fra medlem er der modtaget en klage over Politiforbundets afslag på kørselsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i senkarriere kursus. Sagen fremlægges for Hovedbestyrelsen på et ordinært møde. Taget til efterretning. Bilag vedlægges Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af sagen, og foretog i denne forbindelse en afvejning af en række forhold, som taler for henholdsvis imod en imødekommelse af anmodningen fra medlemmet. Deltagerne i senkarrierekurserne er siden kursernes start eksplicit gjort bekendt med de nærmere retningslinjer for Politiforbundets ydelse af transportudgifter. Henset til, at kurserne i en periode før 2012 har været på standby og efterfølgende revideret også for så vidt angår den administrative håndtering kan det dog ikke med den fornødne sikkerhed fastslås, at medlemmet i den konkrete situation har været bekendt med retningslinjerne, hvorfor hovedbestyrelsen med baggrund i de særlige omstændigheder i sagen besluttede at imødekomme medlemmets anmodning om kørselsgodtgørelse. Ad 9: Meddelelser -fra forbundsformanden. Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til ordinært møde i Rigspolitichefens Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) der blev afholdt d. 7. juni 2013, herunder særligt - Økonomi. - Politianalyserne. - Status på lederreformen. - Status på sygefraværsanalysen. - Effektiv Administration (Opgavefællesskaber) Mødet blev efterfulgt af en temadrøftelse omkring mål- & resultatstyring. I tilknytning til chikanesager mod kollegaer og deres familier, blev der orienteret om, at der fortsat fremkommer nye henvendelser fra kollegaer i kredsene, som oplever chikane som følge af deres funktion som polititjenestemand. Der vil fortsat være fokus på området bl.a. vil der blive bragt en artikel mere i fagbladet Dansk Politi, med opfordring til kollegaerne om at tage kontakt til tillidsværket mhp. opfølgning af lignende forhold. Der er kontakt til andre forbund i forhold til afklaring af omfanget af chikanesager mod offentlig ansatte som helhed. 66.

7 Der blev ligeledes orienteret om forbundsformandens deltagelse i paneldebat under Folkemødet på Bornholm d. 14. juni 2013 om numre på uniformer. Der lægges op til, at Politiforbundet vil være til stede på Folkemødet i Forbundsformanden og næstformanden har planlagt en besøgsrunde i uge 37 til, i første omgang, de jyske politikredse, hvor der vil være fokus på kontakt til medlemmerne. Der vil efterfølgende blive arrangeret en tilsvarende besøgsrunde i resten af landet. Der blev endvidere orienteret om, at der i regi af CO-10 har været afholdt bestyrelsesmøde, hvor formanden for Centralforeningen for Stampersonel (CS) Jesper K. Hansen frem til repræsentantskabsmødet i november måned blev valgt som formand, mens Claus Oxfeldt blev valgt til næstformand. Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning. -fra forhandlingsudvalgsmedlemmer. Niels Hedeager orienterede i tilknytning til Rigspolitiets Udrustnings- og Uniformsudvalget, at det nye uniformsreglement blev udsendt ultimo maj 2013 efter over et års høringsrunder i diverse fora. Det er et godt produkt med beskrivelse af uniformering med videre under diverse tjenester. I forbindelse med udarbejdelsen af uniformsreglementet inden den nye uniformsbestilling trådte i kraft fra februar 2012 blev det aftalt, at anvendelsen af slips skulle følge sommer/vintertid. Det ville gøre det nemmere at huske tidspunktet, ligesom det ville begrænse peioden for den tvungne anvendelse af slips, hvilket har været et stort ønske fra rigtig mange medarbejdere. Det kan derfor undre, at den tvungne anvendelse af slips i det nye uniformsreglement er blevet ændret til perioden 1. oktober til 30. april, hvilket er en udvidelse i forhold til tidligere. Som følge af den løbende evaluering af uniformer og udrustning er den blå T-shirt blevet genindført for visse personalegrupper, ligesom det fra 2014 bliver muligt, at bestille poloshirt som alternativ for uniformsskjorten. Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning. Jørgen Jensen orienterede i tilknytning til Politiforbundets TR-uddannelsesudvalg, at der foreslås afholdelse af TR-grunduddannelse og TR-X kurser som følger - TR-G september 2014 på Konventum i Helsingør. - TR-G november 2014 på Konventum i Helsingør. - TR-X Politikredsenes økonomi d. 23. oktober 2013 i forbundshuset. - TR-X Leder/tillidsmandskursus d november 2013 på Klarskovgaard. 67.

8 Forhandlingsudvalget indstiller forslaget til afholdelse af TR-kurser som anført. Hovedbestyrelsen tiltrådte forhandlingsudvalgets indstilling. Jørgen Olsen orienterede i tilknytning til Retspolitisk Udvalg, at der til Hovedbestyrelsen er udleveret et udkast til det videre arbejde med en Vejledning om juridisk bistand fra Politiforbundet. Udkastet skal ses som en midtvejsstatus på projektet. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. -fra hovedbestyrelsesmedlemmer. Annette Nielsen orienterede om, at Københavns Politiforening har svært ved at agere i forhold til elektronisk indberetning om magtanvendelse, idet der pt. alene er en tillidsrepræsentant, der indgår i kvalificeringen af indberetningerne. Sagen følges op. Der efterlyses en hovedbestyrelsesdrøftelse om DUP-ens arbejde i forhold til adfærdsklagesager. Forbundsformanden foreslog i den forbindelse, at en sådan drøftelse vil ske snarest efter sommerferien, hvilket Hovedbestyrelsen tiltrådte. Carsten Weber foreslog en evaluering af kongressens afvikling. Forbundsformanden foreslog, at det vil ske på augustmødet, hvilket Hovedbestyrelsen tiltrådte. Tom Steffensen orienterede om at projekt Vandret karriereforløb som gennemføres i Nordsjællands Politi har haft et positivt forløb og som sådan kan anbefales til andre kredse. -fra sekretariatet. Forbundssekretær Flemming Olsen orienterede om, at Arbejdsskadestyrelsen, i forlængelse af en kvalitativ undersøgelse af arbejdsskademyndighedernes afgørelse om hjemvendte soldater og en redegørelse fra Overlæge Jens Peter Bonde fra Bispebjerg Hospital, efter et pålæg fra beskæftigelsesministeren har oplyst, at flere krigsveteraner og faggrupper som eksempelvis politi, brandfolk og hjemmehjælpere har mulighed for at få anerkendt den posttraumatiske stresslidelse, PTSD, som en 68.

9 arbejdsskade. Det sker også, selv om sygdommen først viser sig op til flere år efter, at de pågældende medarbejdere har været udsat for de traumatiske begivenheder. Den omtalte udredning dokumenterer, at PTSD kan udvikles senere end seks måneder efter, at en person er blevet udsat for en traumatisk begivenhed. Hidtil har man alene kunnet få anerkendt en arbejdsskade, hvis PTSD viste sig fuldt ud inden for de første seks måneder, efter at belastningen var stoppet. Det præciseres, at den nye praksis ikke kun omfatter krigsveteraner. Arbejdsskadestyrelsen opfordrer derfor fagforeninger og andre interessenter til at hjælpe med at finde frem til personer, der har fået afvist en sag om PTSD, så de kan få vurderet sagen på ny. I den forbindelse vil Politiforbundet være opsøgende i at klarlægge, hvor mange sager der kan vedrøre Politiforbundets medlemmer. Det sker bl.a. ved hjemmesiden, indlæg i fagbladet Dansk Politi og en direkte kontakt til politiforeningerne via Hovedbestyrelsen. Afslutning af mødet. Forbundsformand Claus Oxfeldt afsluttede herefter mødet og varslede det næste hovedbestyrelsesmøde til afholdelse d. 13. og 14. august Han ønskede derefter alle en god hjemrejse og en god sommer. For referat Svend-Erik Jakobsen 69.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere