Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Økonomi. 3. OK Terroranslag i København og øget beredskab. 5. Bagvagt. 6. Evaluering af tjenestefrihed til organisationsarbejde. 7. Kongresrapporterne. 8. Lommebog Evaluering af nytårsmiddagen. 10. Vejledning om brug af multimedier. 11. Elektronisk indberetning af magtanvendelse. 12. Undersøgelse vedrørende natarbejde. 13. Facility Management. 14. Godkendelse af medlemsfordeling Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til foreningsformand Absalon Áargarð (Færøernes Politiforening) og Finn Jeppesen (Grønlands Politiforening), der som gæster var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. 23.

2 Forbundsformand Claus Oxfeldt tilføjede med hovedbestyrelsens accept yderligere nedennævnte emner til punkt 15 - Meddelelser - Etablering af en erindringsplads/plade for polititjenestemænd dræbt i tjenesten. - FTF og LO har besluttet at føre en kampagne sammen op til Folketingsvalget Kampagnens overskrift er Sammen skaber vi værdi, og formålet er at få indflydelse på den kommende regerings regeringsgrundlag. Referat fra hovedbestyrelsesmøde d. 27. februar 2015 til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser mod referatet. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 27. februar 2015 blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: Økonomi. Status. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen orienterede om status på Politiforbundets overordnede økonomi, herunder særligt - Politiforbundets regnskab 2014, hvor det er besluttet at udskyde revisionen heraf til d. 1. juni 2015 med baggrund i mulighed for eventuelle yderligere fradrag via SKAT for tidligere år. - Ovennævnte medfører ligeledes, at Politiforbundets budget 2015 afventer til medio Samarbejdet med POPERMO om Politiforbundets forsikringsordninger m.v., hvor der er indgået aftale om administrationsgebyr m.v. - Politiforbundets årsregnskab 2014, som udviser et overskud. - I forhold til det samlede årsregnskab 2014 er der skabt balance mellem Politiforbundets indtægter og udgifter. - Politiforbundets feriehusprogram, som samlet set udviser et forventet underskud på 1.1 mio. kr. - Forsikringsordningen, som samlet set udviser et overskud på ca. 1.5 mio. kr. før renter. - Ejendommen H. C. Andersens Boulevard 38, som samlet set viser et overskud på 1,5 mio. kr. efter intern udlejning. - Politiforbundets aktieportefølje i Lån & Spar Bank A/S, som samlet for 2014 udviser et overskud på 27 mio. kr. 24.

3 - Økonomiafdelingen har ligeledes indgået aftale med revisor om Politiforbundets interne IT-administration, herunder særligt i forhold til systemet KVIKBOOK (feriehusprogrammets bookingsystem), og sikkerhedsmæssige forhold. - Nye aftaler om eksklusivret til markedsføring i fagbladet DANSK POLITI i forhold til vores samarbejdspartnere. Hovedbestyrelsen tog med tilfredshed orienteringen til efterretning. Ad 3: OK15 (j.nr ). Der henvises til det udsendte materiale. Sekretariatschef Stig Bertelsen og forbundssekretær Poul-Erik Olsen fremlagde det opnåede resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen 2015 og gennemgik nøje enkelthederne, herunder særligt i forhold til - Politiforbundets generelle krav til Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). - Hensigtserklæringen, hvor parterne har en målsætning om at bringe den i 2008 indledte forskel i lønudviklingen mellem den private og statslige sektor til ophør i forbindelse med OK Finansministeriets (FM) og CFU`s beregningsgrundlag om forskel i lønudviklingen mellem de offentligt og private områder. - Oversigt over den økonomiske ramme og udmøntningsprofilen. - Sammenligning mellem OK11 og OK13 i forhold til de økonomiske rammer og udmøntningsprofiler. - Oversigt over konsekvenserne for polititjenestemændenes lønsatser i forhold til den generelle lønstigning. - Oversigt over resultatet af det kommunale forlig kontra det statslige forlig. - Sekundære resultater i den samlede aftale. - Øvrige organisationskrav. Forbundsformand Claus Oxfeldt indledte drøftelserne i forhold til det opnåede aftaleresultat i forhold til OK15, idet det overordnet ses som et tilfredsstillende resultat, men udtrykte sin forbeholdenhed, navnlig på grund af hensigtserklæringen, privatlønsværnet og konstruktionen med forventningen til reststigningen og indregningen af denne. Forhandlingsudvalget har haft en grundig drøftelse og set i lyset af det samlede resultat, anbefaler forhandlingsudvalget Hovedbestyrelsen at sige ja til aftaleresultat for OK

4 Hovedbestyrelsen havde herefter en meget grundig drøftelse af aftaleresultatet i forbindelse med overenskomst- og aftalefornyelsen Aftaleresultatet ses overvejende tilfredsstillende ud, men der er momenter i aftalen, som en samlet Hovedbestyrelse anser som værende uklare og uhensigtsmæssige i forhold til Politiforbundet. Der var endvidere alvorlig kritik af forløbet af aftaleforhandlingernes overordnede forløb. Forbundsformanden konstaterede efter den grundige drøftelse, at det er en samlet Hovedbestyrelse der anbefaler aftaleresultatet til vedtagelse. Ad 4: Terroranslag i København og øget beredskab. Pressestrategi (j.nr ). Arbejdstid (j.nr ). Udrustning og materiel samt logistik i den forbindelse (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om status i tilknytning til terroranslaget i København, der har havde været og fortsat er en stor opgave for et samlet dansk politi, idet der er stor politisk fokus på politiet, herunder særligt i forhold til ressourcer og materiel. Der pågår fortsat politiske drøftelser set i lyset af den kommende flerårsaftale for politiet, såvel som der pågår politiske drøftelser i forhold til en Terrorpakke og finansieringen heraf. I den forbindelse udtrykte forbundsformanden, at der er et godt og konstruktivt samarbejde med politiske interessenter, hvilket også giver sig udtryk i de politiske tilkendegivelser i medierne. Fremadrettet skal der sikres en mere optimal koordinering i forhold til medierne Politiforbundet og foreningerne imellem. Forbundssekretær Svend-Erik Jakobsen orienterede om status i forhold til udfordringen omkring overholdelse af arbejdstidsaftalen under og efter terroranslaget, idet der fra foreningerne er modtaget forskellige opgørelser og problemstillinger. Der ses særligt overtrædelser af arbejdstidsaftalen i forbindelse med under 11/8 timers hvil, mere end 10 arbejdsdage uden ordinær fridag og anvendelsen af rejsetid. For at sikre bedre grundlag og dokumentation til de kommende drøftelser og afklaringer med Rigspolitiet, vil der blive udsendt en reminder til foreningerne, med henblik på at få fremsendt yderligere opgørelser og problemstillinger. Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager orienterede om materialistiske og uddannelsesmæssige problemstillinger, herunder særligt i forhold til antallet og anvendelsen af sikkerhedsveste under og i forbindelse med planlægningen efter terroranslaget samt niveauet for uddannelsesmæssige niveau i forhold til anvendelsen af maskinpistol. I tilknytning til sikkerhedsveste er der igangsat et arbejde med henblik 26.

5 på afklaring af det personlige behov, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at sikre en bedre og mere tidssvarende generel skydeuddannelse. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse om hver af de 3 anførte områder, særligt i forhold til at have fokus på en pressestrategisk tilgang ved lignende situationer, samt muligheden for et generelt uddannelsesmæssigt løft for beredskaberne som helhed. Det blev endvidere besluttet, at der skulle gennemføres en temadag om politiets nye virkelighed efter 14. februar Ad 5: Bagvagt (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 24. februar 2015: "Bagvagtsproblematikken i forhold til ukontrollabel tjeneste. Politiforbundet modtager fortsat henvendelser fra ledere, primært politikommissærer, der er placeret i en funktion på ukontrollabel tjeneste i tilknytning til etableringen af forpligtigende bagvagter i forbindelse med de eksekutive strategier i kredsene. Der er således stor utilfredshed d i deres fritid i form bagvagter, hvilket skaber uklarheder i forhold til planlægning af arbejdstiden, honorering samt registrering. Forhandlingsudvalget drøftede situationen, herunder i forhold til de lokale, uensartede aftaler, de geografiske udfordringer i kredsene og det reducerede antal ledere efter lederreformen. Forhandlingsudvalget udbad sig fortsat tilbagemeldinger til SEJ fra de politiforeninger, der endnu ikke har givet tilbagemelding om lokale aftaler om bagvagtsordninger. Forhandlingsudvalget fandt det endvidere hensigtsmæssigt, at de uensartede aftaler og vilkår bringes op til drøftelse til mødet i Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d " Næstformand Claus Hartmann og forbundssekretær Svend-Erik Jakobsen orienterede om status i tilknytning til problematikken i forbindelse med anvendelse af rådighedstjeneste (bagvagter) i forhold til medlemmer, der er overgået til ukontrollabel tjeneste. Det er blandt andet konstateret, at flere kredse har pålagt ledere en form for rådighedstjeneste i forbindelse med etableringen af de eksekutive strategier i kredsene, ligesom det er konstateret, at uchargerede kollegaer der efter reformen er overgået til ukontrollabel tjeneste, ligeledes er pålagt forskellige former for rådighedstjeneste (bagvagter), uden at blive honoreret herfor. Efter en henvendelse fra formandskabet, har Rigspolitiet hurtigt indkaldt til en drøftelse i forhold til problemstillingen. Det videre forløb i sagen behandles af forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen og forbundssekretær Svend-Erik Jakobsen. Hovedbestyrelsen tog efter en kort drøftelse orienteringen til efterretning. 27.

6 Ad 6: Evaluering af tjenestefrihed til organisationsarbejde (j.nr ). Uddrag af referat fra HB-møde 15. januar 2015: "Tjenestefri til organisationsarbejde. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af den udleverede oversigt i forhold til det fremadrettede arbejde i arbejdsgrupper, udvalg, bestyrelser m.v. Hovedbestyrelsen havde yderligere en erfaringsudveksling i forhold til de lokale løsninger, som politiforeningerne indtil nu har forhandlet med de lokale ledelser. Af hensyn til registrering af organisationsarbejde vil det således centralt, fremadrettet af hovedbestyrelsesreferatet fremgå start- og sluttidspunkt. Formandsskabet tilkendegav, at de stillede sig til rådighed med råd og vejledning i forhold til de lokale forhandlinger om de lokale, individuelle forhold. Hovedbestyrelsen besluttede afslutningsvis, at Politiforbundets strategiske samarbejder i øvrige, eksterne repræsentationer (POPERMO, Lån & Spar Bank, Politiets Idrætsforbund, Det Kriminalpræventive Råd, Beredskabsforbundet m.v.) nærmere drøftes til Hovedbestyrelsens møde d marts 2015." Forbundsformand Claus Oxfeldt oplyste kort, med hovedbestyrelsens accept, at hovedbestyrelsens tidligere beslutning om Politiforbundets strategiske samarbejder i øvrige, eksterne repræsentationer (POPERMO, Lån & Spar Bank, Politiets Idrætsforbund, Det Kriminalpræventive Råd, Beredskabsforbundet m.v.) nærmere drøftes til Hovedbestyrelsens møde d marts 2015.", ønskes udsat til drøftelse på 2- dages mødet i august 2015, for at kvalificere grundlaget for en ny beslutning. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede kort om drøftelser med Rigspolitiet og udbad sig yderligere oplysninger om lokal status. Hovedbestyrelsen tilkendegav herefter status for de lokale drøftelser, herunder lokalt indgåede aftaler og der var enighed om, at fortsætte registrering af organisations- og TR-arbejde som hidtil. Ad 7: Kongresrapporterne mv. Forbundets organisations- og beslutningsstruktur (j.nr ). Rapport er vedhæftet. Organiseringen af ledere under Politiforbundet (j.nr ). 28.

7 Medlemsinddragelse, medlemstilbud og kommunikation (j.nr ). Politiets ressourcer (j.nr ). Indstillingsnotat er vedhæftet. Næstformand Claus Hartmann orienterede indledningsvis om det udsendte notat Operationalisering af anbefalinger fra analyse- og empirigrupper, som er en sammenskrivning af det fremadrettede arbejde, som er resultatet af rapporterne fra de 4 kongresnedsatte empiri- og analysegrupper - Politiforbundets organisations- og beslutningsstruktur - Organiseringen af ledere under Politiforbundet - Medlemsinddragelse, medlemstilbud og kommunikation - Politiets ressourcer Arbejdsgruppe 2 og 3 er udfærdiget og tidligere godkendt af Hovedbestyrelsen, mens arbejdsgruppe 4 er færdig, men afventer sammenskrivning. Arbejdsgruppe 1 har færdigbehandlet deres emne og rapporten er netop udsendt og vil herefter blive gennemgået. Forbundssekretær Poul-Erik Olsen gennemgik herefter grundigt arbejdsgruppe 1`s rapport Politiforbundets organisations- og beslutningsstruktur, herunder særligt i forhold til - Baggrunden for projektet. - Projektafgrænsning. - Spørgeskemaundersøgelsen. - Opmærksomhedspunkter. - Nuværende organisations- og beslutningsstruktur. - Foreningernes formål og opgaver. - Projektets overordnede konklusion. Sekretariatschef Stig Bertelsen gennemgik derefter grundigt det udsendte indstillingsnotat Operationalisering af anbefalinger fra analyse- og empirigrupper, idet formålet er at identificere fagpolitiske og organisatoriske indsatsområder, der tager udgangspunkt i den virkelighed, som Politiforbundet virker i anno 2015 og den virkelighed, som Politiforbundet skønnes at måtte virke i for fremtiden. Med afsæt i empiriog analysegruppernes arbejde og anbefalinger lægges der op til igangsættelse af et arbejde i relation til 3 særlige indsatsområder, som kort blev gennemgået. Forhandlingsudvalget har drøftet indstillingsnotatet og indstiller til Hovedbestyrelsen, at de 3 anførte indsatsområder udpeges som højest prioriterede indsatsområder for Politiforbundet i indeværende kongresperiode, og at der i regi af forhandlingsudvalget udarbejdes et oplæg til drøftelse på 2-dagesmødet i august

8 Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingsnotatet, efter en drøftelse af Politiforbundets legitimitet, ligesom der var tilslutning til gennemførelse af medlemsundersøgelsen. Hovedbestyrelsen tog ligeledes rapporten fra arbejdsgruppe 1 Politiforbundets organisations- og beslutningsstruktur til efterretning. Ad 8: Lommebog og fremover? (j.nr ). Uddrag af referat fra hovedbestyrelsesmøde 15. januar 2015: "Politiets Lommebog I tilknytning til forbundets engagement i forbindelse med Politiets Lommebog, som udgives af Politiets Sprogforbund i et oplag af ca stk., og hvortil forbundet årligt har udgifter svarende til ca. kr ,-, har forhandlingsudvalget haft en drøftelse set i forhold til, at hovedparten af indholdet og oplysningerne i lommebogen i forvejen er tilgængelig andre steder (Hjemmesiden, App, fagbladet). Forhandlingsudvalget har således drøftet forholdet, herunder spørgsmålet om, alene at udsende kalenderdelen, og samtidig besluttet at varsle Hovedbestyrelsen om, at spørgsmålet om forbundets fremtidige engagement i forbindelse med Politiets Lommebog bringes op til endelig beslutning i Hovedbestyrelsen på hovedbestyrelsesmødet d. 27. februar 2015." Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede om status på tilbagemeldinger fra foreningerne med tilkendegivelse om medlemmernes ønske/behov for modtagelse af Politiets Lommebog. Hovedbestyrelsen drøftede foreningernes forskellige ønsker/behov og der var enighed om, at fremtidige udgivelser af Politiets Lommebog skal fastholdes, dog alene med indstik af kalenderdelen, således at det faglige indstik udelades. Ad 9: Evaluering af nytårsmiddagen (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt indledte evalueringen af nytårsmiddagen, med at orientere om baggrunden for gennemførelse af det nye koncept, som var tiltænkt at give arrangementet et mere faglig tilrettet indhold, idet hovedaktørerne i kredsene og Rigspolitiet, herunder politidirektører, chefpolitiinspektører og foreningsformænd indgik i arrangementet foruden Justitsministeren og Rigspolitichefen, samt andre tæt knyttede faglige samarbejdspartnere. 30.

9 Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af arrangementet og dets vilkår og virkning, idet der var forskellige holdninger til arrangementets værdi, særlig set i lyset af det lokale daglige samarbejde. Der var enighed om, at forhandlingsudvalget skal drøfte sagen yderligere og herefter fremkomme med nyt oplæg til drøftelse i Hovedbestyrelsen. Ad 10: Vejledning om brug af multimedier (j.nr ). Politiforbundets FAQ vedrørende multimedier er vedhæftet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om status med udarbejdelse af Politiforbundets FAQ i forhold til Rigspolitiets udfærdigede Vejledning om forventninger til medarbejderne i Politiet i forbindelse med udlevering af multimedier (mobiltelefoner, tablets m.v.), idet der fortsat afventes svar fra Rigspolitiet på et enkelt spørgsmål Hvordan sikres den ansatte fremadrettet en frizone i privatlivet, hvor det arbejdsmæssige ikke unødigt præger fritiden. Der er modtaget svar på de øvrige 14 svar. Når den endelige FAQ er færdigudarbejdet vil den blive lagt på HRportalen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at FAQ ligeledes lægges på Politiforbundets hjemmeside. Ad 11: Elektronisk indberetning af magtanvendelse (j.nr ). Københavns Politiforening har anmodet om at emnet drøftes på mødet. Notat om baggrund/problemformulering udsendes inden mødet. Hovedbestyrelsesmedlem Annette Nielsen motiverede det fremsendte notat vedrørende elektronisk indberetning af magtmidler, idet det opleves, at der ikke er sammenhæng i antallet af udfærdigede indberetninger i forhold til registrerede indberetninger, hvilket indebærer, at flere indberetninger som kollegaerne har udfærdiget ikke når frem til registrering. Dette giver sig udslag i en ringere kvalificering af indberetningerne. 31.

10 Hovedbestyrelsen drøftede kvaliteten af indberetning af magtmidler og der var en samstemmende kritik af den nuværende kvalitet og registreringssystem. Sagen følges op af formandskabet. Ad 12: Undersøgelse vedr. natarbejde. Københavns Politiforening har anmodet om at emnet drøftes på mødet. Notat om baggrund/problemformulering udsendes inden mødet. Hovedbestyrelsesmedlem Annette Nielsen motiverede det fremsendte notat vedrørende Ældning af hjernen ved natarbejder, idet der henvises til en artikel fra DR`s hjemmeside, hvor en udenlandsk undersøgelse viser, at natarbejde med skiftende arbejdstider, kan påvirke hjernen og blandt andet give dårlig hukommelse og besvær med at koncentrere sig. Samme forskning har vist, at 10 års natarbejde med skiftende arbejdstider gør hjernen 6 år ældre, end ved et normalt 8-16 job. Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager henledte opmærksomheden på, at polititjenestemænd indgår i det af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) allerede igangværende projekt Midt om natten, om belastning i forbindelse med natarbejde, hvorfor det anbefales, at afvente færdiggørelsen af rapporten heraf. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig Niels Hedeagers anbefaling om at afvente færdiggørelsen af rapporten vedrørende projekt Midt om natten. Ad 13: Facility Management (j.nr ). Uddrag af referat fra hovedbestyrelsesmøde 16. december 2014: "Coor. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til den samlede vurdering af samarbejdet mellem Rigspolitiet og Coor Service Management (COOR), at der er modtaget en statusopgørelse i form af en månedsrapport for oktober måned Politikredsenes/Rigspolitiafdelingernes Facility Management-ansvarlige (FM-ansvarlige) har i en temperaturmåling givet udtryk for, at den samlede serviceleverance er tilfredsstillende, dog er der fortsat udfordringer i enkelte kredse og Rigspolitiafdelinger. Rapporten viser ikke umiddelbart det generelle indtryk der tilgår forbundet. 32.

11 Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager tilføjede, at COOR indfører QRkoder, et stregkodesystem, så det bliver nemt og hurtigt via mobiltelefon at indberette fejl og mangler, ligesom den samlede samarbejdsaftale følges nøje. Hovedbestyrelsen drøftede den af Rigspolitiet modtagne månedsrapport, idet Hovedbestyrelsens samlede vurdering er, at den enkelte medarbejder har resigneret i forhold til oplevelsen af den forventede service. Det er ikke afklaret, om den forventede samlede besparelse er opnået i forhold til de indgåede serviceaftaler. Det er en forudsætning, at de enkelte serviceaftaler er nøje beskrevet i detaljer, hvilket i modsat fald kan være medvirkende til en oplevelse af dårligere service. Der var enighed om, at der lokalt tages kontakt til de FM-ansvarlige for en afklaring af, om den anførte temperaturmåling er retvisende." Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager henledte opmærksomheden på den tidligere anbefaling om, at der lokalt tages kontakt til de FM-ansvarlige og stabscheferne for at afklare den tidligere anførte temperaturmåling, idet der er modtaget få tilbagemeldinger fra politiforeningerne. Der blev endvidere orienteret om, at der er igangsat et projekt med implementering af QR-koder, som placeres på møbler, udstyr, biler m.v., således at der med en smartphone kan indberettes fejl og mangler direkte. Projektet følges op. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 14: Godkendelse af medlemsfordeling Medlemsfordeling pr. 1. januar 2015 er vedhæftet. Seniorkonsulent Hans Bundesen fremlagde det foreløbige dagsprogram i tilknytning til Politiforbundets Midtvejskonference 2015 d. 22. april 2015 i Middelfart, herunder den udfærdigede medlemsfordeling fordelt på politiforeningerne pr. d. 1. januar Opmærksomheden henledes på, at Politiforbundet betaler for ophold og forplejning på hotellet, mens øvrige omkostninger, herunder transport, betales af foreningerne. Politiforbundets sekretariat skal snarest og senest d. 7. april 2015 have modtaget deltagerliste fra politiforeningerne, med angivelse af deltagernes stilling, navn og tjenestested. Hovedbestyrelsen tiltrådte, efter en drøftelse af det politiske indhold, det foreløbige program og den fremlagte medlemsfordelingen. 33.

12 Ad 15: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: Rigspolitiet har meddelt, at Justitsministeriet nu har besluttet, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) ikke længere gives adgang til hverken POLNET eller ANKLAGERNET. Der arbejdes herefter på en løsning, hvor DUP alene meddeles oplysninger om de ansattes navn, fødedata og tjenestested. Hovedbestyrelsen vil blive underrettet om iværksættelsen. Der blev endvidere orienteret om, at FTF og LO har besluttet at føre en kampagne sammen op til Folketingsvalget Kampagnens overskrift er Sammen skaber vi værdi, og formålet er at få indflydelse på den kommende regerings regeringsgrundlag. Den overordnede idé med kampagnen er at etablere lønmodtagerne som en vigtig interessegruppe uanset udfaldet af det kommende folketingsvalg og med 4 gennemgående temaer i kampagnen, blandt andet med overskriftet: Mindre kontrol mere tillid. Kampagnen igangsættes med et stor lanceringsevent på Nørreport Station d. 13. april 2015, hvor Bente Sorgenfrey og Harald Børsting vil dele kaffe og flyers ud og tale med folk om kampagnens budskaber. Forhandlingsudvalget har drøftet kampagnen også set i lyset af temaet for Politiforbundet Midtvejskonference 2015, og tilsluttede sig kampagnen. Forbundsformand Claus Oxfeldt, næstformand Claus Hartmann, forbundssekretær Poul-Erik Olsen og en repræsentant fra INFOafdelingen indgår i en intern arbejdsgruppe. FTF afholder møde d. 25. marts 2015 om kampagnen. Næstformand Claus Hartmann havde følgende meddelelser: I tilknytning til et forslag fra Politihistorisk Forening har forhandlingsudvalget drøftet muligheden for, i samarbejde med Rigspolitichefen, at etablere en erindringsplads/plade for polititjenestemænd dræbt i tjenesten. Rigspolitiet har vist interesse for forslaget og der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af Rigspolitiet. Sekretariatet havde følgende meddelelser: Forbundssekretær Claus Redder Madsen havde følgende meddelelser: I tilknytning til Politiets Studierejsefond har der d. 10. marts 2015 været afholdt møde i Studierejseudvalget, hvor ansøgninger og indstillinger til studierejserne 2015 blev drøftet. Der var modtaget i alt 40 ansøgninger fra 7 kredse, hvoraf 21 ansøgere fordelt på 6 grupperejser blev tildelt et rejsestipendiat. 34.

13 Forbundsformand Claus Oxfeldt henledte herefter opmærksomheden på, at dette var seniorkonsulent Hans Bundesens sidste hovedbestyrelsesmøde, hvorfor han på vegne af Hovedbestyrelsen ønskede at takke Hans for hans store og mangeårige indsats for Politiforbundet, ikke mindst som tidligere hovedbestyrelsesmedlem, men især for hans indsats som tidligere sekretariatsleder, kulturbærer og endvidere som tovholder på de mange velorganiserede og strukturerede møder for Forhandlingsudvalget og Hovedbestyrelsen. Han glædede sig til ved en senere lejlighed at få mulighed for at takke Hans for indsatsen. Hovedbestyrelsen gav herefter Hans Bundesen stående akklamation. Forbundsformanden henledte endvidere opmærksomheden på, at dette var hovedbestyrelsesmedlem Bo Jonassens sidste hovedbestyrelsesmøde, hvorfor han ligeledes på Hovedbestyrelsen vegne, ønskede at takke Bo for hans store og mangeårige indsats for Politiforbundet, ikke mindst som instruktør på Politiforbundets TR-kurser, men også som Politiforbundets repræsentant i Rådet for Sikker Trafik, Færdselssikkerhedskommissionen og Styregruppen for forsikringsordningen. Han glædede sig til ved en senere lejlighed at få mulighed for at takke Bo for indsatsen. Hovedbestyrelsen gav herefter Bo Jonassen stående akklamation. Forbundsformand Claus Oxfeldt afsluttede herefter mødet og varslede det næste hovedbestyrelsesmøde til afholdelse d. 23. april 2015 på Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. For referat Svend-Erik Jakobsen 35.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere