Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Økonomi. 3. OK Terroranslag i København og øget beredskab. 5. Bagvagt. 6. Evaluering af tjenestefrihed til organisationsarbejde. 7. Kongresrapporterne. 8. Lommebog Evaluering af nytårsmiddagen. 10. Vejledning om brug af multimedier. 11. Elektronisk indberetning af magtanvendelse. 12. Undersøgelse vedrørende natarbejde. 13. Facility Management. 14. Godkendelse af medlemsfordeling Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til foreningsformand Absalon Áargarð (Færøernes Politiforening) og Finn Jeppesen (Grønlands Politiforening), der som gæster var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. 23.

2 Forbundsformand Claus Oxfeldt tilføjede med hovedbestyrelsens accept yderligere nedennævnte emner til punkt 15 - Meddelelser - Etablering af en erindringsplads/plade for polititjenestemænd dræbt i tjenesten. - FTF og LO har besluttet at føre en kampagne sammen op til Folketingsvalget Kampagnens overskrift er Sammen skaber vi værdi, og formålet er at få indflydelse på den kommende regerings regeringsgrundlag. Referat fra hovedbestyrelsesmøde d. 27. februar 2015 til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser mod referatet. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 27. februar 2015 blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: Økonomi. Status. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen orienterede om status på Politiforbundets overordnede økonomi, herunder særligt - Politiforbundets regnskab 2014, hvor det er besluttet at udskyde revisionen heraf til d. 1. juni 2015 med baggrund i mulighed for eventuelle yderligere fradrag via SKAT for tidligere år. - Ovennævnte medfører ligeledes, at Politiforbundets budget 2015 afventer til medio Samarbejdet med POPERMO om Politiforbundets forsikringsordninger m.v., hvor der er indgået aftale om administrationsgebyr m.v. - Politiforbundets årsregnskab 2014, som udviser et overskud. - I forhold til det samlede årsregnskab 2014 er der skabt balance mellem Politiforbundets indtægter og udgifter. - Politiforbundets feriehusprogram, som samlet set udviser et forventet underskud på 1.1 mio. kr. - Forsikringsordningen, som samlet set udviser et overskud på ca. 1.5 mio. kr. før renter. - Ejendommen H. C. Andersens Boulevard 38, som samlet set viser et overskud på 1,5 mio. kr. efter intern udlejning. - Politiforbundets aktieportefølje i Lån & Spar Bank A/S, som samlet for 2014 udviser et overskud på 27 mio. kr. 24.

3 - Økonomiafdelingen har ligeledes indgået aftale med revisor om Politiforbundets interne IT-administration, herunder særligt i forhold til systemet KVIKBOOK (feriehusprogrammets bookingsystem), og sikkerhedsmæssige forhold. - Nye aftaler om eksklusivret til markedsføring i fagbladet DANSK POLITI i forhold til vores samarbejdspartnere. Hovedbestyrelsen tog med tilfredshed orienteringen til efterretning. Ad 3: OK15 (j.nr ). Der henvises til det udsendte materiale. Sekretariatschef Stig Bertelsen og forbundssekretær Poul-Erik Olsen fremlagde det opnåede resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen 2015 og gennemgik nøje enkelthederne, herunder særligt i forhold til - Politiforbundets generelle krav til Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). - Hensigtserklæringen, hvor parterne har en målsætning om at bringe den i 2008 indledte forskel i lønudviklingen mellem den private og statslige sektor til ophør i forbindelse med OK Finansministeriets (FM) og CFU`s beregningsgrundlag om forskel i lønudviklingen mellem de offentligt og private områder. - Oversigt over den økonomiske ramme og udmøntningsprofilen. - Sammenligning mellem OK11 og OK13 i forhold til de økonomiske rammer og udmøntningsprofiler. - Oversigt over konsekvenserne for polititjenestemændenes lønsatser i forhold til den generelle lønstigning. - Oversigt over resultatet af det kommunale forlig kontra det statslige forlig. - Sekundære resultater i den samlede aftale. - Øvrige organisationskrav. Forbundsformand Claus Oxfeldt indledte drøftelserne i forhold til det opnåede aftaleresultat i forhold til OK15, idet det overordnet ses som et tilfredsstillende resultat, men udtrykte sin forbeholdenhed, navnlig på grund af hensigtserklæringen, privatlønsværnet og konstruktionen med forventningen til reststigningen og indregningen af denne. Forhandlingsudvalget har haft en grundig drøftelse og set i lyset af det samlede resultat, anbefaler forhandlingsudvalget Hovedbestyrelsen at sige ja til aftaleresultat for OK

4 Hovedbestyrelsen havde herefter en meget grundig drøftelse af aftaleresultatet i forbindelse med overenskomst- og aftalefornyelsen Aftaleresultatet ses overvejende tilfredsstillende ud, men der er momenter i aftalen, som en samlet Hovedbestyrelse anser som værende uklare og uhensigtsmæssige i forhold til Politiforbundet. Der var endvidere alvorlig kritik af forløbet af aftaleforhandlingernes overordnede forløb. Forbundsformanden konstaterede efter den grundige drøftelse, at det er en samlet Hovedbestyrelse der anbefaler aftaleresultatet til vedtagelse. Ad 4: Terroranslag i København og øget beredskab. Pressestrategi (j.nr ). Arbejdstid (j.nr ). Udrustning og materiel samt logistik i den forbindelse (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om status i tilknytning til terroranslaget i København, der har havde været og fortsat er en stor opgave for et samlet dansk politi, idet der er stor politisk fokus på politiet, herunder særligt i forhold til ressourcer og materiel. Der pågår fortsat politiske drøftelser set i lyset af den kommende flerårsaftale for politiet, såvel som der pågår politiske drøftelser i forhold til en Terrorpakke og finansieringen heraf. I den forbindelse udtrykte forbundsformanden, at der er et godt og konstruktivt samarbejde med politiske interessenter, hvilket også giver sig udtryk i de politiske tilkendegivelser i medierne. Fremadrettet skal der sikres en mere optimal koordinering i forhold til medierne Politiforbundet og foreningerne imellem. Forbundssekretær Svend-Erik Jakobsen orienterede om status i forhold til udfordringen omkring overholdelse af arbejdstidsaftalen under og efter terroranslaget, idet der fra foreningerne er modtaget forskellige opgørelser og problemstillinger. Der ses særligt overtrædelser af arbejdstidsaftalen i forbindelse med under 11/8 timers hvil, mere end 10 arbejdsdage uden ordinær fridag og anvendelsen af rejsetid. For at sikre bedre grundlag og dokumentation til de kommende drøftelser og afklaringer med Rigspolitiet, vil der blive udsendt en reminder til foreningerne, med henblik på at få fremsendt yderligere opgørelser og problemstillinger. Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager orienterede om materialistiske og uddannelsesmæssige problemstillinger, herunder særligt i forhold til antallet og anvendelsen af sikkerhedsveste under og i forbindelse med planlægningen efter terroranslaget samt niveauet for uddannelsesmæssige niveau i forhold til anvendelsen af maskinpistol. I tilknytning til sikkerhedsveste er der igangsat et arbejde med henblik 26.

5 på afklaring af det personlige behov, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at sikre en bedre og mere tidssvarende generel skydeuddannelse. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse om hver af de 3 anførte områder, særligt i forhold til at have fokus på en pressestrategisk tilgang ved lignende situationer, samt muligheden for et generelt uddannelsesmæssigt løft for beredskaberne som helhed. Det blev endvidere besluttet, at der skulle gennemføres en temadag om politiets nye virkelighed efter 14. februar Ad 5: Bagvagt (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 24. februar 2015: "Bagvagtsproblematikken i forhold til ukontrollabel tjeneste. Politiforbundet modtager fortsat henvendelser fra ledere, primært politikommissærer, der er placeret i en funktion på ukontrollabel tjeneste i tilknytning til etableringen af forpligtigende bagvagter i forbindelse med de eksekutive strategier i kredsene. Der er således stor utilfredshed d i deres fritid i form bagvagter, hvilket skaber uklarheder i forhold til planlægning af arbejdstiden, honorering samt registrering. Forhandlingsudvalget drøftede situationen, herunder i forhold til de lokale, uensartede aftaler, de geografiske udfordringer i kredsene og det reducerede antal ledere efter lederreformen. Forhandlingsudvalget udbad sig fortsat tilbagemeldinger til SEJ fra de politiforeninger, der endnu ikke har givet tilbagemelding om lokale aftaler om bagvagtsordninger. Forhandlingsudvalget fandt det endvidere hensigtsmæssigt, at de uensartede aftaler og vilkår bringes op til drøftelse til mødet i Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d " Næstformand Claus Hartmann og forbundssekretær Svend-Erik Jakobsen orienterede om status i tilknytning til problematikken i forbindelse med anvendelse af rådighedstjeneste (bagvagter) i forhold til medlemmer, der er overgået til ukontrollabel tjeneste. Det er blandt andet konstateret, at flere kredse har pålagt ledere en form for rådighedstjeneste i forbindelse med etableringen af de eksekutive strategier i kredsene, ligesom det er konstateret, at uchargerede kollegaer der efter reformen er overgået til ukontrollabel tjeneste, ligeledes er pålagt forskellige former for rådighedstjeneste (bagvagter), uden at blive honoreret herfor. Efter en henvendelse fra formandskabet, har Rigspolitiet hurtigt indkaldt til en drøftelse i forhold til problemstillingen. Det videre forløb i sagen behandles af forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen og forbundssekretær Svend-Erik Jakobsen. Hovedbestyrelsen tog efter en kort drøftelse orienteringen til efterretning. 27.

6 Ad 6: Evaluering af tjenestefrihed til organisationsarbejde (j.nr ). Uddrag af referat fra HB-møde 15. januar 2015: "Tjenestefri til organisationsarbejde. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af den udleverede oversigt i forhold til det fremadrettede arbejde i arbejdsgrupper, udvalg, bestyrelser m.v. Hovedbestyrelsen havde yderligere en erfaringsudveksling i forhold til de lokale løsninger, som politiforeningerne indtil nu har forhandlet med de lokale ledelser. Af hensyn til registrering af organisationsarbejde vil det således centralt, fremadrettet af hovedbestyrelsesreferatet fremgå start- og sluttidspunkt. Formandsskabet tilkendegav, at de stillede sig til rådighed med råd og vejledning i forhold til de lokale forhandlinger om de lokale, individuelle forhold. Hovedbestyrelsen besluttede afslutningsvis, at Politiforbundets strategiske samarbejder i øvrige, eksterne repræsentationer (POPERMO, Lån & Spar Bank, Politiets Idrætsforbund, Det Kriminalpræventive Råd, Beredskabsforbundet m.v.) nærmere drøftes til Hovedbestyrelsens møde d marts 2015." Forbundsformand Claus Oxfeldt oplyste kort, med hovedbestyrelsens accept, at hovedbestyrelsens tidligere beslutning om Politiforbundets strategiske samarbejder i øvrige, eksterne repræsentationer (POPERMO, Lån & Spar Bank, Politiets Idrætsforbund, Det Kriminalpræventive Råd, Beredskabsforbundet m.v.) nærmere drøftes til Hovedbestyrelsens møde d marts 2015.", ønskes udsat til drøftelse på 2- dages mødet i august 2015, for at kvalificere grundlaget for en ny beslutning. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede kort om drøftelser med Rigspolitiet og udbad sig yderligere oplysninger om lokal status. Hovedbestyrelsen tilkendegav herefter status for de lokale drøftelser, herunder lokalt indgåede aftaler og der var enighed om, at fortsætte registrering af organisations- og TR-arbejde som hidtil. Ad 7: Kongresrapporterne mv. Forbundets organisations- og beslutningsstruktur (j.nr ). Rapport er vedhæftet. Organiseringen af ledere under Politiforbundet (j.nr ). 28.

7 Medlemsinddragelse, medlemstilbud og kommunikation (j.nr ). Politiets ressourcer (j.nr ). Indstillingsnotat er vedhæftet. Næstformand Claus Hartmann orienterede indledningsvis om det udsendte notat Operationalisering af anbefalinger fra analyse- og empirigrupper, som er en sammenskrivning af det fremadrettede arbejde, som er resultatet af rapporterne fra de 4 kongresnedsatte empiri- og analysegrupper - Politiforbundets organisations- og beslutningsstruktur - Organiseringen af ledere under Politiforbundet - Medlemsinddragelse, medlemstilbud og kommunikation - Politiets ressourcer Arbejdsgruppe 2 og 3 er udfærdiget og tidligere godkendt af Hovedbestyrelsen, mens arbejdsgruppe 4 er færdig, men afventer sammenskrivning. Arbejdsgruppe 1 har færdigbehandlet deres emne og rapporten er netop udsendt og vil herefter blive gennemgået. Forbundssekretær Poul-Erik Olsen gennemgik herefter grundigt arbejdsgruppe 1`s rapport Politiforbundets organisations- og beslutningsstruktur, herunder særligt i forhold til - Baggrunden for projektet. - Projektafgrænsning. - Spørgeskemaundersøgelsen. - Opmærksomhedspunkter. - Nuværende organisations- og beslutningsstruktur. - Foreningernes formål og opgaver. - Projektets overordnede konklusion. Sekretariatschef Stig Bertelsen gennemgik derefter grundigt det udsendte indstillingsnotat Operationalisering af anbefalinger fra analyse- og empirigrupper, idet formålet er at identificere fagpolitiske og organisatoriske indsatsområder, der tager udgangspunkt i den virkelighed, som Politiforbundet virker i anno 2015 og den virkelighed, som Politiforbundet skønnes at måtte virke i for fremtiden. Med afsæt i empiriog analysegruppernes arbejde og anbefalinger lægges der op til igangsættelse af et arbejde i relation til 3 særlige indsatsområder, som kort blev gennemgået. Forhandlingsudvalget har drøftet indstillingsnotatet og indstiller til Hovedbestyrelsen, at de 3 anførte indsatsområder udpeges som højest prioriterede indsatsområder for Politiforbundet i indeværende kongresperiode, og at der i regi af forhandlingsudvalget udarbejdes et oplæg til drøftelse på 2-dagesmødet i august

8 Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingsnotatet, efter en drøftelse af Politiforbundets legitimitet, ligesom der var tilslutning til gennemførelse af medlemsundersøgelsen. Hovedbestyrelsen tog ligeledes rapporten fra arbejdsgruppe 1 Politiforbundets organisations- og beslutningsstruktur til efterretning. Ad 8: Lommebog og fremover? (j.nr ). Uddrag af referat fra hovedbestyrelsesmøde 15. januar 2015: "Politiets Lommebog I tilknytning til forbundets engagement i forbindelse med Politiets Lommebog, som udgives af Politiets Sprogforbund i et oplag af ca stk., og hvortil forbundet årligt har udgifter svarende til ca. kr ,-, har forhandlingsudvalget haft en drøftelse set i forhold til, at hovedparten af indholdet og oplysningerne i lommebogen i forvejen er tilgængelig andre steder (Hjemmesiden, App, fagbladet). Forhandlingsudvalget har således drøftet forholdet, herunder spørgsmålet om, alene at udsende kalenderdelen, og samtidig besluttet at varsle Hovedbestyrelsen om, at spørgsmålet om forbundets fremtidige engagement i forbindelse med Politiets Lommebog bringes op til endelig beslutning i Hovedbestyrelsen på hovedbestyrelsesmødet d. 27. februar 2015." Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede om status på tilbagemeldinger fra foreningerne med tilkendegivelse om medlemmernes ønske/behov for modtagelse af Politiets Lommebog. Hovedbestyrelsen drøftede foreningernes forskellige ønsker/behov og der var enighed om, at fremtidige udgivelser af Politiets Lommebog skal fastholdes, dog alene med indstik af kalenderdelen, således at det faglige indstik udelades. Ad 9: Evaluering af nytårsmiddagen (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt indledte evalueringen af nytårsmiddagen, med at orientere om baggrunden for gennemførelse af det nye koncept, som var tiltænkt at give arrangementet et mere faglig tilrettet indhold, idet hovedaktørerne i kredsene og Rigspolitiet, herunder politidirektører, chefpolitiinspektører og foreningsformænd indgik i arrangementet foruden Justitsministeren og Rigspolitichefen, samt andre tæt knyttede faglige samarbejdspartnere. 30.

9 Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af arrangementet og dets vilkår og virkning, idet der var forskellige holdninger til arrangementets værdi, særlig set i lyset af det lokale daglige samarbejde. Der var enighed om, at forhandlingsudvalget skal drøfte sagen yderligere og herefter fremkomme med nyt oplæg til drøftelse i Hovedbestyrelsen. Ad 10: Vejledning om brug af multimedier (j.nr ). Politiforbundets FAQ vedrørende multimedier er vedhæftet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om status med udarbejdelse af Politiforbundets FAQ i forhold til Rigspolitiets udfærdigede Vejledning om forventninger til medarbejderne i Politiet i forbindelse med udlevering af multimedier (mobiltelefoner, tablets m.v.), idet der fortsat afventes svar fra Rigspolitiet på et enkelt spørgsmål Hvordan sikres den ansatte fremadrettet en frizone i privatlivet, hvor det arbejdsmæssige ikke unødigt præger fritiden. Der er modtaget svar på de øvrige 14 svar. Når den endelige FAQ er færdigudarbejdet vil den blive lagt på HRportalen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at FAQ ligeledes lægges på Politiforbundets hjemmeside. Ad 11: Elektronisk indberetning af magtanvendelse (j.nr ). Københavns Politiforening har anmodet om at emnet drøftes på mødet. Notat om baggrund/problemformulering udsendes inden mødet. Hovedbestyrelsesmedlem Annette Nielsen motiverede det fremsendte notat vedrørende elektronisk indberetning af magtmidler, idet det opleves, at der ikke er sammenhæng i antallet af udfærdigede indberetninger i forhold til registrerede indberetninger, hvilket indebærer, at flere indberetninger som kollegaerne har udfærdiget ikke når frem til registrering. Dette giver sig udslag i en ringere kvalificering af indberetningerne. 31.

10 Hovedbestyrelsen drøftede kvaliteten af indberetning af magtmidler og der var en samstemmende kritik af den nuværende kvalitet og registreringssystem. Sagen følges op af formandskabet. Ad 12: Undersøgelse vedr. natarbejde. Københavns Politiforening har anmodet om at emnet drøftes på mødet. Notat om baggrund/problemformulering udsendes inden mødet. Hovedbestyrelsesmedlem Annette Nielsen motiverede det fremsendte notat vedrørende Ældning af hjernen ved natarbejder, idet der henvises til en artikel fra DR`s hjemmeside, hvor en udenlandsk undersøgelse viser, at natarbejde med skiftende arbejdstider, kan påvirke hjernen og blandt andet give dårlig hukommelse og besvær med at koncentrere sig. Samme forskning har vist, at 10 års natarbejde med skiftende arbejdstider gør hjernen 6 år ældre, end ved et normalt 8-16 job. Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager henledte opmærksomheden på, at polititjenestemænd indgår i det af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) allerede igangværende projekt Midt om natten, om belastning i forbindelse med natarbejde, hvorfor det anbefales, at afvente færdiggørelsen af rapporten heraf. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig Niels Hedeagers anbefaling om at afvente færdiggørelsen af rapporten vedrørende projekt Midt om natten. Ad 13: Facility Management (j.nr ). Uddrag af referat fra hovedbestyrelsesmøde 16. december 2014: "Coor. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til den samlede vurdering af samarbejdet mellem Rigspolitiet og Coor Service Management (COOR), at der er modtaget en statusopgørelse i form af en månedsrapport for oktober måned Politikredsenes/Rigspolitiafdelingernes Facility Management-ansvarlige (FM-ansvarlige) har i en temperaturmåling givet udtryk for, at den samlede serviceleverance er tilfredsstillende, dog er der fortsat udfordringer i enkelte kredse og Rigspolitiafdelinger. Rapporten viser ikke umiddelbart det generelle indtryk der tilgår forbundet. 32.

11 Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager tilføjede, at COOR indfører QRkoder, et stregkodesystem, så det bliver nemt og hurtigt via mobiltelefon at indberette fejl og mangler, ligesom den samlede samarbejdsaftale følges nøje. Hovedbestyrelsen drøftede den af Rigspolitiet modtagne månedsrapport, idet Hovedbestyrelsens samlede vurdering er, at den enkelte medarbejder har resigneret i forhold til oplevelsen af den forventede service. Det er ikke afklaret, om den forventede samlede besparelse er opnået i forhold til de indgåede serviceaftaler. Det er en forudsætning, at de enkelte serviceaftaler er nøje beskrevet i detaljer, hvilket i modsat fald kan være medvirkende til en oplevelse af dårligere service. Der var enighed om, at der lokalt tages kontakt til de FM-ansvarlige for en afklaring af, om den anførte temperaturmåling er retvisende." Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager henledte opmærksomheden på den tidligere anbefaling om, at der lokalt tages kontakt til de FM-ansvarlige og stabscheferne for at afklare den tidligere anførte temperaturmåling, idet der er modtaget få tilbagemeldinger fra politiforeningerne. Der blev endvidere orienteret om, at der er igangsat et projekt med implementering af QR-koder, som placeres på møbler, udstyr, biler m.v., således at der med en smartphone kan indberettes fejl og mangler direkte. Projektet følges op. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 14: Godkendelse af medlemsfordeling Medlemsfordeling pr. 1. januar 2015 er vedhæftet. Seniorkonsulent Hans Bundesen fremlagde det foreløbige dagsprogram i tilknytning til Politiforbundets Midtvejskonference 2015 d. 22. april 2015 i Middelfart, herunder den udfærdigede medlemsfordeling fordelt på politiforeningerne pr. d. 1. januar Opmærksomheden henledes på, at Politiforbundet betaler for ophold og forplejning på hotellet, mens øvrige omkostninger, herunder transport, betales af foreningerne. Politiforbundets sekretariat skal snarest og senest d. 7. april 2015 have modtaget deltagerliste fra politiforeningerne, med angivelse af deltagernes stilling, navn og tjenestested. Hovedbestyrelsen tiltrådte, efter en drøftelse af det politiske indhold, det foreløbige program og den fremlagte medlemsfordelingen. 33.

12 Ad 15: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: Rigspolitiet har meddelt, at Justitsministeriet nu har besluttet, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) ikke længere gives adgang til hverken POLNET eller ANKLAGERNET. Der arbejdes herefter på en løsning, hvor DUP alene meddeles oplysninger om de ansattes navn, fødedata og tjenestested. Hovedbestyrelsen vil blive underrettet om iværksættelsen. Der blev endvidere orienteret om, at FTF og LO har besluttet at føre en kampagne sammen op til Folketingsvalget Kampagnens overskrift er Sammen skaber vi værdi, og formålet er at få indflydelse på den kommende regerings regeringsgrundlag. Den overordnede idé med kampagnen er at etablere lønmodtagerne som en vigtig interessegruppe uanset udfaldet af det kommende folketingsvalg og med 4 gennemgående temaer i kampagnen, blandt andet med overskriftet: Mindre kontrol mere tillid. Kampagnen igangsættes med et stor lanceringsevent på Nørreport Station d. 13. april 2015, hvor Bente Sorgenfrey og Harald Børsting vil dele kaffe og flyers ud og tale med folk om kampagnens budskaber. Forhandlingsudvalget har drøftet kampagnen også set i lyset af temaet for Politiforbundet Midtvejskonference 2015, og tilsluttede sig kampagnen. Forbundsformand Claus Oxfeldt, næstformand Claus Hartmann, forbundssekretær Poul-Erik Olsen og en repræsentant fra INFOafdelingen indgår i en intern arbejdsgruppe. FTF afholder møde d. 25. marts 2015 om kampagnen. Næstformand Claus Hartmann havde følgende meddelelser: I tilknytning til et forslag fra Politihistorisk Forening har forhandlingsudvalget drøftet muligheden for, i samarbejde med Rigspolitichefen, at etablere en erindringsplads/plade for polititjenestemænd dræbt i tjenesten. Rigspolitiet har vist interesse for forslaget og der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af Rigspolitiet. Sekretariatet havde følgende meddelelser: Forbundssekretær Claus Redder Madsen havde følgende meddelelser: I tilknytning til Politiets Studierejsefond har der d. 10. marts 2015 været afholdt møde i Studierejseudvalget, hvor ansøgninger og indstillinger til studierejserne 2015 blev drøftet. Der var modtaget i alt 40 ansøgninger fra 7 kredse, hvoraf 21 ansøgere fordelt på 6 grupperejser blev tildelt et rejsestipendiat. 34.

13 Forbundsformand Claus Oxfeldt henledte herefter opmærksomheden på, at dette var seniorkonsulent Hans Bundesens sidste hovedbestyrelsesmøde, hvorfor han på vegne af Hovedbestyrelsen ønskede at takke Hans for hans store og mangeårige indsats for Politiforbundet, ikke mindst som tidligere hovedbestyrelsesmedlem, men især for hans indsats som tidligere sekretariatsleder, kulturbærer og endvidere som tovholder på de mange velorganiserede og strukturerede møder for Forhandlingsudvalget og Hovedbestyrelsen. Han glædede sig til ved en senere lejlighed at få mulighed for at takke Hans for indsatsen. Hovedbestyrelsen gav herefter Hans Bundesen stående akklamation. Forbundsformanden henledte endvidere opmærksomheden på, at dette var hovedbestyrelsesmedlem Bo Jonassens sidste hovedbestyrelsesmøde, hvorfor han ligeledes på Hovedbestyrelsen vegne, ønskede at takke Bo for hans store og mangeårige indsats for Politiforbundet, ikke mindst som instruktør på Politiforbundets TR-kurser, men også som Politiforbundets repræsentant i Rådet for Sikker Trafik, Færdselssikkerhedskommissionen og Styregruppen for forsikringsordningen. Han glædede sig til ved en senere lejlighed at få mulighed for at takke Bo for indsatsen. Hovedbestyrelsen gav herefter Bo Jonassen stående akklamation. Forbundsformand Claus Oxfeldt afsluttede herefter mødet og varslede det næste hovedbestyrelsesmøde til afholdelse d. 23. april 2015 på Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. For referat Svend-Erik Jakobsen 35.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00863 4. november 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01112 6. august 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 12. - 13. august 2014 på Comwell Sorø DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde lørdag den 20. juni 2015 kl. 1000 på Marienlyst, Helsingør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00066 30. april 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2015 kl. 0900 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes. 2. Flygtningesituationen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00410 27. juni 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2012-00972 17. januar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00171 2. april 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den 19. - 20. marts 2013 kl. 1000 på Scandic i Silkeborg DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. august 2015 på Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr oktober 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr oktober 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00283 22. oktober 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 8. oktober 2015 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00118 5. marts 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 28. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00302 31. juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 21. maj 2015 kl. 1000 i Forbundshuset Uden for mødets dagsorden var indbudt politiinspektør

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Evaluering

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr d august 2016 JH/dl. Referat. d august 2016 på Sørup Herregaard.

Hovedbestyrelsen Journalnr d august 2016 JH/dl. Referat. d august 2016 på Sørup Herregaard. Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00694 d. 25.-26. august 2016 JH/dl Referat Ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 25. - 26. august 2016 på Sørup Herregaard. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00689 18. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Til stede: Kim Østerbye René Larsen Bo Yde Sørensen Bente Benderska Allan Kjær Brian Hedensted Mette Frets Nielsen

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Fredag den 28. januar 2011 kl. 0900-1000. Sted: Politigården i Odense mødelokale 201-5000 Odense C. Afbud: Steen Dahlstrøm, Anker Boye, Carsten

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 19. december

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 15. 17. juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010: BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Finn Rudaizky som varslet. Neil Stenbæk Bloem som varslet. Lars Aslan Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning

: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning Referat 4. juni 2015 Hovedbestyrelsens ordinære møde 9. juni 2015 Tid 9.45-15.45: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning Sted Snaregade 10A - 1205 København K.

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering Referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Onsdag den 22. juni 2011 kl. 10.00 11.30 Sted: Politigården i Odense Afbud: Hans Jørgensen, Erik Christensen og Bjarne Nielsen, Curt Sørensen, Anker Boye, Arne

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet Aftale om Øresundsvandsamarbejdet af 12. oktober 1995 Baggrund og formål med et Øresundsvandsamarbejde Undersøgelser af forureningsforholdene i Øresund begyndte allerede i mellemkrigsårene på både dansk

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere