Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Midtvejskonference. 3. Tillidsreformen. 4. Klage over afslag på juridisk bistand. 5. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Ann-Marie Guldbæk (Domstolenes Tjenestemandsforening), der mødte som suppleant for Pia Brostrøm. Finn Jeppesen (Grønlands Politiforening) og Absalon Argaard (Færøernes Politiforening) overværede videokonferencen via lokale videokonferenceanlæg. Referat fra hovedbestyrelsesmøde 9. oktober 2014 til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser mod referatet. 73.

2 Hovedbestyrelsens beslutning. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 9. oktober 2014 blev godkendt uden bemærkninger. Forbundsformand Claus Oxfeldt tilføjede med hovedbestyrelsens accept yderligere 4 emner under meddelelser; - EuroCOP, møde afholdt d oktober PPU, møde afholdt d. 4. november Status vedrørende Lederforeningen - Møde med Justitsministeren Ad 2: Midtvejskonference (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 28. oktober 2014: "Forbundets Midtvejskonference Der blev givet en status i tilknytning til forbundets Midtvejskonference 2015 d hvor der d blev afholdt møde i den dertil nedsatte arbejdsgruppe, som arbejder på planlægningen med temaet Hoved- og Centralorganisationernes Fremtid (FTF/LO). Det er konstateret, at Lån og Spar Bank samme dag afholder det årlige møde for de respektive lokalrådsmedlemmer, hvorunder flere hovedbestyrelsesmedlemmer indgår, hvorfor det indstilles, at Midtvejskonferencen flyttes til afholdelse d Omberammelsen drøftes på den kommende videokonference for Hovedbestyrelsen." Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede om status på forberedelserne til Midtvejskonferencen d. 16. april 2015, idet den nedsatte arbejdsgruppe har afholdt det første møde og anbefaler, at hovedtemaet på konferencen bliver Hoved- og Centralorganisationernes fremtid i forhold til FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd) og CO-10 (Centralorganisationen af 2010). Emnet vil blive tematiseret i Hovedbestyrelsen frem mod Midtvejskonferencen. Midtvejskonferencen anbefales endvidere flyttet til afvikling d. 22. april 2015 grundet anden mødeaktivitet. Hovedbestyrelsens beslutning: Hovedbestyrelsen tiltrådte det anbefalede hovedtema samt flytningen af Midtvejskonferencen til d. 22. april

3 Ad 3: Tillidsreformen (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 7. oktober 2014: "Arbejdet med Tillidsreformen fortsat fra UFU-mødet d I fortsættelse af drøftelserne om Tillidsreformen, hvor CO, CH, JOL og PEO havde udarbejdet et notat med et antal fokusområder, som findes centrale i forhold til forbundet, havde forhandlingsudvalget en helt indledende drøftelse af såvel de fremhævede fokusområder som tidsperspektivet. Forhandlingsudvalget tiltrådte således med ganske få bemærkninger det udarbejdede notat, ligesom notatet udsendes til Hovedbestyrelsen med henblik på en foreløbig drøftelse d , således der kan træffes endelig beslutning om fokusområderne til hovedbestyrelsesmødet d forud for CSU i december måned." Bilag eftersendes inden hovedbestyrelsesmødet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om status på arbejdet med regeringens Tillidsreform, idet de tidligere modtagne input fra hovedbestyrelsesmedlemmerne er inddraget i arbejdet. Forhandlingsudvalget indstiller følgende 7 principper til godkendelse for en fælles platform for udviklingen af politiets kerneopgaver og arbejdsmiljø - Tillid - Samarbejde - Resultater - Effektivitet - Nytænkning - Kvalitet - Faglighed Det udsendte notat indgår i de videre drøftelser i CSU (Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg) der afholder møde d. 28. november 2014 kl Hovedbestyrelsens beslutning: Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af indholdet og processen og forhandlingsudvalgets indstilling blev tiltrådt med den bemærkning, at enkelte forslag til justeringer i oplægget skal drøftes i forhandlingsudvalget forinden drøftelse i CSU. Ad 4: Klage over afslag på juridisk bistand (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 28. oktober 2014: "Anmodning om juridisk bistand Nordsjællands Politiforening. 75.

4 I tilknytning til tidligere beslutning om ikke at imødekomme juridisk bistand til en kollega fra Nordsjælland, er der modtaget en henvendelse fra Nordsjællands Politiforening, idet kollegaen har klaget over afgørelsen og dermed ønsker Nordsjællands Politiforening at forelægge afslaget til genovervejelse for Hovedbestyrelsen. Forhandlingsudvalget begrunder afslaget med, at der ikke umiddelbart på det foreliggende grundlag og efter gældende retningslinjer samt praksis vedrørende ikke tjenstligt begrundede handlinger i fritiden, fandtes tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme ansøgningen. Sagen fremlægges for Hovedbestyrelsen ved førstkommende møde." Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede grundigt om sagens indhold, forløb og afslagets begrundelse, idet der ikke umiddelbart på det foreliggende grundlag og efter gældende retningslinjer samt praksis vedrørende ikke tjenstligt begrundede handlinger i fritiden, fandtes tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme ansøgningen. Hovedbestyrelsens beslutning: Hovedbestyrelsen havde ingen bemærkninger til afslaget, som herefter fastholdes, hvilket meddeles klager. Ad 5: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: Det blev givet en orientering fra repræsentantskabsmødet i CO-10, der blev afholdt d. 22. oktober 2014, hvor de fremlagte generelle og specielle overenskomstkrav i forbindelse med OK-15 blev enstemmigt vedtaget. Der vil ske udveksling af krav med Moderniseringsstyrelsen d. 16. december 2014 og det videre arbejde i Politiforbundet vil ske i regi af forhandlingsudvalget understøttet af sekretariatet. Vedrørende det politiske forslag om kropsbårne kameraer, har formandskabet haft fokus på kontakt til det politiske niveau og herunder haft møde med relevante ordførere, ligesom der er modtaget stor opbakning til Politiforbundets holdning fra FTF via en udsendt pressemeddelelse. Forbundsformanden afholder møde med den nye justitsminister Mette Frederiksen d. 6. november 2014, herunder vil hun blive indbudt til deltagelse i et hovedbestyrelsesmøde. 76.

5 Næstformand Claus Hartmann havde følgende meddelelser: Der blev givet en orientering fra deltagelsen i Autumn Committee Meeting i Euro- COP der blev afholdt d oktober 2014 i Berlin, hvorunder særligt nedennævnte emner var til drøftelse - Status på økonomien, idet der frem mod kongressen i 2015 udarbejdes forslag til justeringer med henblik på stabilisering. - Metropolitan Police (UK) blev optaget i EuroCOP. - The Royal Gibraltar Police (UK) blev optaget med observatørstatus frem til kongressen i Angel Bosch (E) blev indvalgt i Executive Commitee of the EuroCOP. - Anna Nellberg, President of EuroCOP, er valgt til 1. næstformand i Polisforbundet, Sverige. - EuroCOP støtter op om de finske kollegaers manifestation d. 19. november Der var endvidere en temadrøftelse om stigningen i selvmordsstatistikken for politifolk i Spanien og andre sydeuropæiske lande, hvor der stort set ikke forefindes præventive indsatser over for kollegaerne. Under temadrøftelsen blev der kort orienteret om det danske koncept for forebyggende psykologiske tiltag, der er etableret i samarbejde mellem Rigspolitiet og Politiforbundet. Taget til efterretning. I tilknytning til at udrede og afdække udfordringerne med en eventuel etablering af en lederforening blev der givet en status, idet sidste møde blev afholdt d. 5. november 2014, hvor flere modeller blev beskrevet og fremsendt som notat til drøftelse på forhandlingsudvalget møde d. 18. november 2014, hvor notatet vil blive nærmere gennemgået og justeret. Notatet vil efterfølgende blive udsendt til Hovedbestyrelsen med henblik på behandling på hovedbestyrelsesmødet d november 2014, hvor der lægges op til, at Hovedbestyrelsen på dette møde vil beslutte sig for den videre proces. Opmærksomheden blev henledt på vigtigheden af, at Hovedbestyrelsen lokalt sikrer sig mandat til beslutning af punktet på mødet som anført. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen havde følgende meddelelser: Der blev givet en grundig orientering fra et møde i Rigspolitiets Personalepolitiske Udvalg (PPU), som blev afholdt d. 4. november 2014, herunder særligt - Trivselsundersøgelsen, hvor Rigspolitiet har beklaget, at det ikke fremgik, at Samarbejdsudvalgene skulle inddrages på lige fod med Arbejdsmiljøorganisationerne. - Ledelsesgrundlaget, idet implementeringsfasen er godt i gang, og der er i forskelligt regi afholdt Kom godt i gang-møder i politikredsene og Rigspolitiet. Implementeringsfasen vil blive evalueret, og de gode erfaringer vil blive formidlet videre, så ledelsesgrundlaget kommer til at hvile på et solidt fundament. 77.

6 - Opkvalificering af administrative medarbejdere, hvor der i forlængelse af workshoppen d. 18. juni 2014 er udarbejdet en rapport, der fremkommer med en række anbefalinger. - Sygefravær, idet det samlede sygefravær i 2014 er uændret i forhold til tilsvarende periode i Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte kredse opdelt i personalegrupperne jurist, politi, administration og andre fastansatte. Sygefravær vil indgå som element i de nye direktørkontrakter i de enkelte politikredse. - Beredskabsuddannelsen 2015/2016, hvor dansk politi i 2015, med baggrund i den eksekutive strategi og professionsbacheloruddannelse, skal gennemgå et kraftigt uddannelsesforløb på ledelses- og medarbejderniveau i beredskaberne. Samme forløb er planlagt for efterforskningsledere og overordnet efterforskning. - MUS/LUS-processen skal via IT-understøttelse, gennemføres i 1. kvartal Der blev givet en status på arbejdet med et udkast til en vejledning angående anvendelse af telefoner og øvrigt IT-udstyr i arbejdstiden/fritiden. Der afholdes møde mellem HR, Koncernstyring og Koncern IT d. 10. november 2014, hvorefter der forventes fremlagt et udkast. Foreningsforhold af generel karakter. Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen orienterede om, at kredsen har haft besøg af journalister fra Polisförbundets fagblad Polistidningen i forbindelse med den igangværende omorganisering af svensk politi, vedrørende forløbet af den danske politireform før, under og efter Kaj Rasmussen fremlagde endvidere en bekymring om fordeling af lokallønsmidler i forbindelse med en eventuel etablering af en lederforening. Hovedbestyrelsesmedlem Michael Bergmann Møller orienterede om, at Københavns Politiforening gennemfører en evaluering af uniformer og udrustning og der er i den forbindelse udtaget et antal kollegaer til at indgå heri. Hovedbestyrelsesmedlem Annette Nielsen orienterede om, at processen i projektet vedrørende POL-VAGT er ved sin afslutning og en udarbejdet rapport vil indeholde anbefalinger, som vil blive drøftet. Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Weber orienterede om, at han havde modtaget flere henvendelser fra kollegaer, der havde bemærkninger i forbindelse med en tidligere omtalt hastighedssag under udrykningskørsel i Sydøstjyllands Politikreds. Der afventes fortsat svar fra Politiskolen og HR-jura med henblik på at afdække behovet for en ændring i praksis og/eller af den eksisterende udrykningsbekendtgørelse. 78.

7 Sekretariatet havde følgende meddelelser: Økonomichef Steen Vedsted Sørensen havde følgende meddelelser: Der blev givet en status i forhold til regnskab 2013, idet regnskabet er afsluttet og vil blive fremlagt for forhandlingsudvalget d. 18. november 2014 og efterfølgende sendt ud til Hovedbestyrelsen med henblik på behandling på hovedbestyrelsesmødet d november I tilknytning til lejepriserne for medlemmernes anvendelse af Politiforbundets feriehuse/lejligheder har forhandlingsudvalget godkendt indeksregulering og mindre justeringer i forhold til ændringer i serviceniveauet. Seniorkonsulent Hans Bundesen havde følgende meddelelse: Der blev givet en orientering om status på det overordnede samarbejde med DUP, herunder særligt - Sagen om politiets anvendelse af atemi-tryk og peberspray er forelagt Rigspolitiets Politiafdeling og sagen følges op af forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager. - I tilknytning til, at DUP har meddelt, at de fremover ikke kan stille lokaler til rådighed i forbindelse med kollegaernes møde med beskikket forsvarer/bisidder, er advokat Torben Koch i dialog med DUP med hensyn til tidligere tilkendegivelser om at få stillet lokaliteter til rådighed. - I forbindelse med sagen om modsatrettede interesser indgår der 3 aktuelle klagesager i den fremsendte stævning til Højesteret. Den principielle sag forventes afklaret ultimo Umiddelbart herefter, alt afhængig af resultatet, vil spørgsmålet om forbundets holdning til eventuelle nye retningslinjer og anbefalinger blive drøftet med advokaten. - Rigspolitiet har på foranledning af Politiforbundets forespørgsel meddelt, at DUP er udelukket for muligheden for adgang til Politiets elektroniske systemer, herunder intranet og mailboks. Med udspring i en aktuel sag, hvor en akut natlig hændelse med advokatbistand i en skudsag havde indvirket, at samme advokat deltog i DUP s afhøring af den direkte involverede kollega samt 3 tilstedeværende kollegaer, blev der orienteret om, at der efterfølgende er modtaget en faktura for advokatbistanden, idet der ikke på tidspunktet var foretaget en beskikkelse og som sådan ikke lå inden for det offentliges område i udførelsesøjeblikket. Efterfølgende blev der foretaget retslig beskikkelse af advokat til kollegaen, ligesom der blev beskikket forskellige advokater til de 3 andre kollegaer i henhold til Landsrettens afgørelse. Hovedbestyrelsen anmodes om at have fokus på denne problemstilling, således der for nuværende kun bør ske afhøring af den direkte involverede kollega og afhøring af de øvrige kollegaer afvente beskikkelse. I tilknytning til Politiforbundets Kongres 2017 har Midt- og Vestjyllands Politiforening nu meddelt, at de tiltænkte lokaliteter var optaget på det aktuelle tidspunkt for kon- 79.

8 gressens afholdelse. Nordjyllands Politiforening bekræftede et tidligere afgivet tilsagn om, at de i samarbejde med Politiforbundets sekretariat er villige til at bistå afviklingen af Kongres Hovedbestyrelsen tog tilsagnet og indstilling til efterretning. Forbundsformand Claus Oxfeldt afsluttede herefter mødet og varslede det næste hovedbestyrelsesmøde til afholdelse d november 2014 på Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1, 6270 Tønder. For referat Svend-Erik Jakobsen 80.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte September 2008 J.nr.: 2007-3330-2 / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere