Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold. 4. Økonomiske forhold. 5. Fokusområderne. 6. Udvalg og arbejdsgrupper. Lønteknisk udvalg. Organisationsforhold. Personaleforhold samt ansættelses- og uddannelsesforhold. Miljø- og sikkerhedsforhold samt teknologi. Retspolitiske forhold. Forhold vedrørende administrativ sektor. Forhold vedrørende Domstolene. Udvalg i øvrigt. 7. Sekretariatet. 8. Samarbejdsudvalgsspørgsmål. 9. Foreningsforhold. 10. Internationalt samarbejde. 11. Meddelelser og sager til efterretning. 12. Eventuelt herunder næste møde. Ad pkt. 1 Mødet åbnes Forbundsformand Peter Ibsen bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde forud for forbundskonferencen d. 23. maj 2012, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Kim Dueholm (Nordsjælland), der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet, og til Michael Agerbæk (København), der som nyvalgt formand for Politilederforeningen for første gang deltog, som ordinært hovedbestyrelsesmedlem. 43

2 Ad pkt. 2 Godkendelse af referat Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 24. april 2012 forelå til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser, hvorfor referatet godkendtes uden bemærkninger. Ad pkt. 3 Hoved og Centralorganisationsforhold. Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om status i tilknytning til Trepartsforhandlingerne mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter, idet et udkast til kommissorium p.t. er fremlagt af regeringen. FTF s forretningsudvalg afholder således senere d.d. møde herom. Udgangspunktet er fortsat regeringens ønske om at øge arbejdsudbuddet svarende til netto ca personer frem mod 2020, så de offentlige finanser forbedres med netto 4 mia. kr. om året. Hovedbestyrelsen havde en længere drøftelse af situationen, herunder om de forslag om eksempelvis inddragelse af helligdage, som p.t. drøftedes i medierne, og de offentlige ansattes medvirken til finansiering af en eventuel aftale. Hovedbestyrelsen bekræftede således det mandat, som forbundsformanden tidligere er tildelt i forbindelse med forhandlingerne. I tilknytning til regeringens 2020-plan Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 blev der kort orienteret om indholdet, herunder særligt de udfordringer, der ligger i elementer af planen. Herunder blev følgende fremhævet... - Modernisering af arbejdstidsregler og ansættelsesforhold for offentligt ansatte, med særlig fokus på regler, der hindrer en fleksibel anvendelse og tilrettelæggelse af arbejdstiden, eksempelvis uhensigtsmæssige arbejdstidsregler. - Modernisering af utidssvarende lovgivning, regler og ansættelsesformer i den offentlige sektor med særlig fokus på tjenestemandsansættelser. - Øget udnyttelse af styrker og kompetencer fra den private sektor. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af 2020-planen, herunder særligt i forhold til Trepartsforhandlingerne, OK-13 og de i politiet etablerede Task Forces, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. Ad pkt. 4 Økonomiske forhold. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen orienterede Politiforbundets årsregnskab for 2011, som nu revideret af såvel de statsautoriserede revisorer som af de kritiske revisorer. Generelt findes regnskaberne tilfredsstillende, idet der er overskud, men der er dog fortsat et behov for justeringer i særligt Det Særlige Fond, hvor der fortsat er et underskud. Finanskrisen har således i stor grad påvirket regnskabet. 44

3 Regnskabet blev herefter grundigt gennemgået set over en 6-årig periode fra og set i forhold til de fremtidige udfordringer med faldende kontingentindtægter. Han redegjorde i øvrigt for overvejelser om sammenlægninger af forbundets forskellige regnskaber og overvejelser om etablering af en plan over en 4-årig periode fra Forhandlingsudvalget vil således frem til hovedbestyrelsesmødet d august 2012 udarbejde en plan, der indeholder besparelsesforslag internt såvel som eksternt med henblik på drøftelse heraf i Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen drøftede grundigt situationen og de besparelser, der internt allerede er gennemført i forbundshuset. Hovedbestyrelsen afventer således udsendelse af de komplette besparelsesforslag, der er til drøftelse og beslutning på hovedbestyrelsesmødet d august Ad pkt. 5 Fokusområderne Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager orienterede om status i forhold til Fokusområde 13 Et godt arbejdsmiljø på IT-arbejdspladsen, idet projektrapporten har været udsendt til hovedbestyrelsen med henblik på drøftelse. Hovedbestyrelsen udtrykte tilfredshed med rapporten og havde i øvrigt ingen bemærkninger til de fremlagte anbefalinger, hvorefter rapporten blev godkendt. Næstformand Claus Hartmann orienterede herefter om status i forhold til forhandlingsudvalgets overvejelser og foreløbige tanker om afrapportering af de 15 fokusområder frem til og på kongressen Det er således blandt andet hensigten, at der udarbejdes en folder, der kortfattet beskriver hvert fokusområde, som en form for beretningsmæssig gennemgang, og med henvisning til en databank, hvor alt materiale vedrørende hvert enkelt område kan hentes. Hovedbestyrelsen tiltrådte de fremlagte overvejelser. Ad pkt. 6 Udvalg og arbejdsgrupper Lønteknisk Udvalg Forbundsformand Peter Ibsen orienterede i tilknytning til problemstillingen vedrørende ansættelsesholdet pr. d. 1. november 1994 om, at Rigspolitiet nu skriftligt havde meddelt forbundet, at de ikke ønsker at medvirke til en løsning af problemet. Forhandlingsudvalget har drøftet tilbagesvaret, og indstiller overfor Hovedbestyrelsen, at Rigspolitiet på ny tilskrives med forbundets bemærkninger, og at der etableres en alternativ løsning. Hovedbestyrelsen fandt det ganske utilfredsstillende, at Rigspolitiet ikke ønsker at medvirke til en løsning af problemet, hvilket anses som værende udtryk for manglende vilje. Hovedbestyrelsen tiltrådte i øvrigt de fremlagte indstillinger. I tilknytning til møde med Rigspolitiets forhandlingschef d. 24. maj 2012 blev der orienteret om, at nedennævnte er til drøftelse.. 45

4 - Rammeaftalen for lokalløn, der forventes udmeldt til kredsene indenfor kort tid. - Ansættelsesholdet pr. d. 1. november 1994, som ovenfor beskrevet. - Afklaring på finansieringen af lederlønsprojektet, også i forhold til kolleger i lønrammerne 34 og 35. Forbundet forventer således at få fremlagt et konkret regnskab herfor. - Aftalen om muligheden for omklassificeringer, som skal rettes til med en præcisering i forhold til belastningsgraden. - Muligheden for personlige omklassificeringer i politikredsene via lokallønsmidlerne og at denne mulighed også gælder for tillidsrepræsentanter. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse af blandt andet fokusområde 3 Gennemsigtighed i aftaler orienteringen til efterretning. Organisationsforhold Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om det seneste møde i styregruppen vedrørende Politianalysen, hvorunder der blev orienteret grundigt om de igangsatte projekter, hvor det alene er projektet vedrørende færdsel, som endnu ikke er afsluttet. Endvidere blev det oplyst, at der er igangsat et projekt nr. 6, der vedrører anvendelse af civilt personale til Paskontrol, alarmcentralerne 112, teoretiske og praktiske køreprøver samt til brug i ATK. Politiforbundet har således tilkendegivet, at vi fortsat er positive overfor projektet, idet det naturligvis forventes, at forbundet får aftale- og forhandlingsretten for disse grupper, da der er tale om direkte myndighedsopgaver. Næste møde i Styregruppen afholdes d. 24. maj Hovedbestyrelsen havde en drøftelse i forhold til organisationsforholdene i projekt nr. 6, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. Næstformand Claus Hartmann orienterede om det senest afholdte møde i baggrundsgruppen for Politianalyserne, idet der blev orienteret om de relevante kolleger, der er inddraget i processen med henblik på at trykprøve analyserne. Indtil nu var der således modtaget foreløbige tilbagemeldinger på nogle af områderne. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse heraf. Hovedbestyrelsen drøftede yderligere det igangsatte arbejde set i forhold til regeringens 2020-plan og forbundets fokusområde nr. 1 Plan 2020 vedrørende fast kontra flydende normativ. Hovedbestyrelsen fandt således, at disse elementer strategisk skal indgå i en fremadrettet proces. Næstformand Claus Hartmann orienterede kort om, at forbundet indgår i en følgegruppe i forbindelse med det i Statsadvokaturen igangsatte arbejde vedrørende en reform af Statsadvokaturerne, som omhandler en reduktion af de nuværende 6 regionale Statsadvokater til fremover 2 Statsadvokater i henholdsvis Øst og Vest. Yderligere vedrører reformen sammenlægning af SØK og SEJS, som kan medfører implikationer for et større antal af forbundets medlemmer. Følgegruppen har fortsat ikke afholdt møder, men der er rykket herfor via Statsadvokaturens sekretariat for reformen. Hovedbestyrelsen drøftede den givne orientering, som herefter blev taget til efterretning. 46

5 Personaleforhold samt ansættelses- og uddannelsesforhold Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt orienterede om de emner, der relaterer til området, som følger nye elever starter på Politiskolen i elever starter således d. 30. juli 2012 og 96 elever starter d. 22. oktober Der er fortsat ikke en endelig opgørelse over ansættelsesholdenes baggrund, uddannelsesmæssige kompetencer, antallet af kvinder og anden etnisk oprindelse. Det forventes, at der kan fremlægges en oversigt til det kommende hovedbestyrelsesmøde. - I tilknytning til ovennævnte har HR-indkøb meddelt, at alle elever på ansættelsesholdet i juli måned vil blive tilbudt Hepatitis B på modul 1, sådan at de er fuldt vaccineret inden de påbegynder modul 2. Tilbuddet er naturligvis frivilligt. Politiforbundet vil formentlig være repræsenteret i forbindelse hermed. I tilknytning til seneste møde i det Personalepolitiske Udvalg (PPU) blev der orienteret om det seneste møde d. 16. maj 2012, hvor særligt nedennævnte var til drøftelse.. - HR-strategi hvor fokusområder, strategi, uddannelse og udvikling, forskning og innovation, effektiv og smidig administration og metodeudvikling var til drøftelse. Der iværksættes således mange elementer heraf allerede i Forlængelse af HR-strategi og kompetenceudviklingsstrategi, som ser fornuftig ud. - Medarbejderevaluering, hvor der er opmærksomhed på et nyt punkt under personlige kompetencer, nemlig ansvarlighed. - Ledelsesevalueringskonceptet vil køre igen i år på trods af Leadership Pipeline, som der fremadrettet skal arbejdes efter. - Leadership Pipeline er et forsøg på at beskrive den ledelsesstil, som arbejdes efter, og ledelsesstilen skal i øvrigt indføres overalt i Dansk Politi fra ultimo Opmærksomheden blev henledt på FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisations- og tillidsrepræsentanter, der igangsætter hold 5 med sidste frist for tilmelding d. 22. juni Forbundssekretær Poul-Erik Olsen orienterede om de strategiske kompetencer i politiet, som de anvendes i kompetencehjulet i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (MUS), herunder medarbejderevalueringskonceptet for de politistuderende, hvori punkterne ansvarlighed og resultatskabende har været til grundig drøftelse. Endvidere blev opmærksomheden henledt på en konkret sag fra København vedrørende fleksjob, hvori Rigspolitiet havde truffet en principiel afgørelse i forhold til det rummelige arbejdsmarked og hvori der er levet op til ånden i aftalen, hvilket findes tilfredsstillende. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse ledelsesudvælgelsessystemet, IT-understøttelse af kompetenceregnskabet m.v, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Olsen henledte opmærksomheden på stigningen i antallet af sikkerhedsgodkendelser i politiet, hvilket skaber udfordringer for flere afdelinger. Han vil således udarbejde et notat herom, som fremsendes til forbundet. Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen henledte opmærksomheden på ressourceallokeringsmodellen, hvor hans egen kreds tilgodeses, hvilket lokalt skaber det problem, 47

6 at kolleger ikke kan søge væk. Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt følger op på problemet. Miljø- og Sikkerhedsspørgsmål samt teknologi Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager orienterede om det afholdte møde d. 26. april 2012 i Middelfart vedrørende fodboldkonceptet med oplæg om fodboldhåndbogen, fankultur og dialoguddannelsen, hvori ca. 130 deltagere fra politiforeningerne deltog. Han udbad sig samtidig tilbagemeldinger fra deltagerne. De hovedbestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet, gav positive tilbagemeldinger på temadagen. Opmærksomheden blev henledt på møde d. 9. maj 2012 i NOBC vedrørende EM i fodbold i Polen/Ukraine i juni Herunder blev det oplyst, at de kolleger, der udsendes under EM, skal arbejde efter de nugældende arbejdstidsregler. Mødet gav i øvrigt anledning til spørgsmål om flere uafklarede forhold til tjenesten for de udsendte kolleger. Blandt andet afregningsform for overarbejde, indkvartering, forsikring i forbindelse med transport, sygdom/læge/hospital og vaccinationer. G.d. fremsendte Rigspolitiet et tilfredsstillende svar på forbundets konkrete spørgsmål operationsbefalingen for indsatsen er dog endnu ikke færdig med baggrund i nogen lokale forhold i Ukraine. I tilknytning møde d. 14. maj 2012 i Det centrale Uniforms- og Udrustningsudvalg og i Det centrale arbejdsmiljøudvalg, var særligt nedennævnte til drøftelse.. - Værkstedsydelser og køretøjer er i udbud. - Der arbejdes på en årsplan for bestilling af køretøjer til kredsene. - Bilpolitikken forventes opstartet til oktober. - Ca bestillinger af uniformsgenstande ved sidste postkassetømning i uge 18, hvilket svarer til normal drift. - Udlevering af den nye kategori 3 vest er startet køretøjer bestilt indtil nu i år. - Der arbejdes på ny øregarniture til SINE. - Notat fra embedslægen vedrørende hjertestartere, hvor der mangler nærmere beskrivelse af antal og placering, med videre. Der anbefales samarbejde med kommunerne og regionerne om blandt andet placering. Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning. Retspolitiske forhold Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Forhold vedrørende administrativ sektor Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. 48

7 Forhold vedrørende domstolene Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Udvalg i øvrigt Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede i tilknytning til møde i TRuddannelsesudvalget d. 31. maj 2012 om, at særligt nedennævnte skal drøftes.. - Nøjagtig fastsættelse af dato for Leder/tillidsmandskursus for CPI er og foreningsformænd i november 2012 formentlig i uge 46/2012. Kurset afholdes over 2 dage med emnet Fremtidens politi. - Drøftelse af en liste over, hvor mange kolleger, der lokalt har gennemgået TR-kurser med henblik på at vurdere behovet for eventuel afholdelse af TR-G3 og TR-G4 i efteråret Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede om, at Rigspolitiet d. 24. maj 2012 afholder konference i Nyborg om Etik i spil, hvori de udpegede Gamemasters deltager, og hvor der forventes fremlagt en evaluering af arbejdet med etik, ligesom det forventes drøftet, hvorledes model 2,0 skal udvikles. Forhandlingsudvalgsmedlemmerne Jørgen Jensen og Claus Oxfeldt samt hovedbestyrelsesmedlem Bo Jonassen deltager i konferencen. Hovedbestyrelsesmedlem Bo Jonassen oplyste, at han som deltager i udvalget, der har stået for udviklingen af Etik i spil model 1.0, fandt det væsentligt, at de lokale Politidirektører forpligter sig i forhold til det videre arbejde med etik. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse af muligheden for lokalt via samarbejdsudvalgene at forankre etik i spil orienteringen til efterretning. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede i tilknytning til studiekreds om, at Studiekredsudvalget er indkaldt til møde d. 4. juni 2012, hvor følgende skal drøftes.. - Evaluering af studiekredsen 2011/ Drøftelse af nyt emne til studiekredsen 2012/ Drøftelse af fremtidens studiekreds efter kongressen Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse orienteringen til efterretning. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede om, at der afholdes møde i Kredsfælles Forum d. 29. maj 2012, hvorunder flere elementer i tilknytning til POL-VAGT er til drøftelse. - POL-VAGT er fortsat en betydelig udfordring af kollegernes tålmodighed og arbejdsmiljø og den nye tidsregistrering via HR-Portalen har desværre givet flere problemer. - Forbundet har anmodet om, at POL-VAGT sættes på dagsordenen til næste møde i Rigspolitichefens Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d. 8. juni

8 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad pkt. 7 Sekretariatet Sekretariatschef Hans Bundesen udbad sig i tilknytning til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) om tilbagemeldinger på de 2 TR-X afholdte dagskurser om den nye Politiklageordning d. 25. april 2012 på Comwell Middelfart og d. 26. april 2012 i forbundshuset. Hovedbestyrelsen drøftede forløbet, som generelt fandtes meget tilfredsstillende. I tilknytning til den praktiske gennemførelse af forbundskonferencen d. 23. maj 2012 blev det tilrettede program efter afbuddet fra Moderniseringsstyrelsen nøje gennemgået. Ad pkt. 8 Samarbejdsudvalgsspørgsmål Næstformand Claus Hartmann henledte kort opmærksomheden på, at der afholdes møde i Rigspolitichefens Centrale Samarbejdsudvalg d. 8. juni Ad pkt. 9 Foreningsforhold Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt (Københavns Politiforening) orienterede om, at Københavns Politiforening har afholdt generalforsamling d. 3. maj 2012, hvor der var genvalg og hvor der blev udarbejdet en resolution om POL-VAGT. Hovedbestyrelsesmedlem Mogens Heggelund (Midt- og Vestsjællands Politiforening) orienterede kort om, at Midt- og Vestsjællands Politiforening har afholdt studiekredsafslutning d. 15. maj 2012, hvorunder der for første gang var live-streaming via nettet fra udvalgte punkter i programmet. Hovedbestyrelsesmedlem Mogens Winding (Østjyllands Politiforening) orienterede om nogle arbejdsmæssige udfordringer for såvel Sikkerhedsorganisationen som for Politiforeningen i forbindelse med lokale strukturændringer. Hovedbestyrelsesmedlem Henrik Schwarz (Bornholms Politiforening) orienterede kort om, at foreningen er tilfreds med den lokallønsaftale, som netop er indgået, og eftervirkningerne af POLSAG på Bornholm. Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Olsen (RigsPolitiforeningen) orienterede om, at RigsPolitiforeningen havde konstateret, at der på lønsedlerne var sket regulering i relation til multimediebeskatning, hvilket Hovedbestyrelsen efterfølgende var orienteret om via mail. 50

9 Hovedbestyrelsesmedlem Michael Agerbæk (Politilederforeningen) orienterede om forløbet af Politilederforeningens generalforsamling d maj 2012, hvor han var blevet nyvalgt som formand efter Svend-Erik Larsen. Han så således frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsesmedlem Pia Brostrøm (Domstolenes Tjenestemandsforening) orienterede kort om afholdelse af TR-kursus i dagene d maj 2012 målrettet domstolenes tillidsrepræsentanter. Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning. Ad pkt. 10 Internationalt samarbejde Næstformand Claus Hartmann orienterede om deltagelse i kontingentmøde i EUPOLmissionen i Kabul, Afghanistan, i dagene d maj 2012, hvor forbundssekretær Flemming Olsen endvidere deltog. Der blev således orienteret om de særlige udfordringer, som missionen i Afghanistan giver anledning til. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen orienterede om deltagelse i kontingentmøde i TIPH-missionen i Hebron i dagene d april Forbundssekretær Claus Redder Madsen orienterede om deltagelse i kontingentmøde i EUMM-missionen i Georgien i dagene d maj Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning. Ad pkt. 11 Meddelelser og sager til efterretning Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Ad pkt. 12 Eventuelt herunder næste møde Næstformanden konstaterede, at der ikke var indlæg til punktet og afsluttede herefter mødet. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes d juni 2012 på Hotel Nørrevang i Væggerløse. For referat Claus Redder Madsen 51

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere