Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Økonomi. 3. OK Kommunikationsstrategi. 5. Honorering af bagvagter og/eller rådighedsvagter. 6. Tillidsreformen. 7. Tjenestefri til organisationsarbejde. 8. Midtvejskonferencen. 9. Coor. 10. Lån & Spar Bank. 11. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til John Hansen (Sydsjælland- og Lolland-Falster Politiforening), der mødte som suppleant for Kaj Rasmussen og Kim Madsen (Sydsjælland- og Lolland-Falster Politiforening) der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. Der forelå afbud fra Pia Brostrøm (Domstolenes Tjenestemandsforening) på grund af sygdom. Forbundsformand Claus Oxfeldt tilføjede med hovedbestyrelsens accept yderligere 1 emne til beslutning - Det danske retsforbehold og optakt til folkeafstemning herom. 88.

2 Referat fra hovedbestyrelsesmøde november 2014 til godkendelse. Indsigelse fra Københavns Politiforening: Der er modtaget en indsigelse fra Københavns Politiforening vedrørende beslutningspunktet om Tjenestefrihed til organisationsarbejde. Efter en præcisering af den anførte beslutning var det en enig hovedbestyrelse der godkendte referatet af november 2014 i sin oprindelige ordlyd. Ad 2: Økonomi (j.nr ). Herunder forbundets ferieboliger - analyse til fremlæggelse og beslutning. Uddrag af referat fra FU-møde 2. december 2014: "Forbundets ferieudlejningsprogram. I tilknytning til drøftelserne om regnskab 2013 på hovedbestyrelsens møde d og specifikt i forhold til drøftelserne om forbundets ferieudlejningsprogram, der udviser et underskud, havde forhandlingsudvalget en helt indledende drøftelse forud for drøftelse af forholdet til Hovedbestyrelsens møde d Forhandlingsudvalget er opmærksomme på projektrapporten fra arbejdsgruppe 3, som blandt andet omhandler medlemstilbud, og hvor anbefalingen var, at spørgsmålet om forbundets feriehusudlejning generelt burde indgå i en medlemsundersøgelse, og hvor Hovedbestyrelsen besluttede, at eventuel gennemførelse af én samlet medlemsundersøgelse skulle afvente færdiggørelse af Politiforbundets regnskab for Samtidig fandt forhandlingsudvalget det væsentligt, at SVS udarbejder et nærmere notat om de økonomiske aspekter af forbundets ferieudlejningsprogram 5 år tilbage, ligesom det bør indeholde en nærmere beskrivelse af, hvilke og hvor mange medlemmer, der benytter tilbuddet, således en eventuel beslutning foretages på et kvalificeret grundlag. Det bemærkes ligeledes, at ferieudlejningen er igangsat frem til uge 42/2015, hvilket indgår i overvejelserne. SVS udarbejder således et notat herom til næste forhandlingsudvalgsmøde d , hvorefter materiale udsendes til Hovedbestyrelsen forud for en indledende drøftelse herom på hovedbestyrelsesmødet d " Analyse af ferieboliger er vedhæftet. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen gennemgik den udsendte analyse, der var udfærdiget forud for drøftelserne om forbundets feriehusprogram som medlemstilbud i forhold til de økonomiske aspekter samt anvendelsesgranden, herunder særlig 89.

3 - Den ændrede regnskabspraksis, som nu inddrager afskrivninger og administrationsomkostninger. - Oversigt over de 12 ferieboliger, som Politiforbundet har rådighed over. - Belægningsprocent på den enkelte feriebolig. - Antal udlejninger til medlemmerne, herunder fordeling af medlemstyper. - Resultatudvikling af feriehusprogrammet fra Forbundsformanden henledte opmærksomheden på den tidligere beslutning om en optimering af Politiforbundets samlede ferieboligprogram, og at denne omfattende optimering er tæt på at være tilendebragt. Der har i perioden været ekstraordinære omkostninger i forbindelse med salg/køb, renoveringer og udskiftning af inventar. Set i lyset af ovenstående, indstiller forhandlingsudvalget til Hovedbestyrelsen, at forbundet fastholder feriehusprogrammet som medlemstilbud. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af analysen og den ændrede regnskabspraksis og særligt om Politiforbundet, som faglig organisation, skal have et ferieboligprogram som medlemstilbud, herunder lejeprisernes niveau i forhold til omkostningerne. I forhold til, at der efter optimeringen af ferieboligprogrammet er en øget efterspørgsel og indtjening, besluttede Hovedbestyrelsen, at følge medlemstilbuddet i den kommende udlejningsperiode og genoptage drøftelserne i løbet af foråret Ad 3: OK15 (j.nr ). Udveksling af krav mellem CFU/FM mv. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om status på overenskomstforhandlingerne 2015 (OK-15), herunder særligt - At der d. 17. december 2014 udveksles krav mellem Centralorganisationen af 2010 (CO-10) og Moderniseringsstyrelsen. - At der d. 18. december 2014 afholdes møde med Finansministeriet. - Der afholdes møde i CO-10 d. 19. december Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 90.

4 Ad 4: Kommunikationsstrategi (j.nr ). Ideoplæg er vedhæftet. Indstillingsnotat er vedhæftet. Redaktør Nicolai Scharling redegjorde grundigt for det fremlagte idéoplæg og indstillingsnotat i forhold til udkastet til kommunikationsstrategi, som er et dynamisk dokument, der sætter retningen for Politiforbundets fremtidige kommunikation på de forskellige informationsplatforme, som Informationsafdelingen anser for væsentlige, særligt vedrørende fagbladet DANSK POLITI, hjemmesiden og sociale medier, herunder Facebook. I tilknytning til fagbladet DANSK POLITI blev der fremlagt forslag til nyt layout og profil sammenholdt med færre og mere magasin-agtige udgivelser. Ligeledes blev der orienteret om ideer til indkøb af et studie med henblik på flere levende og korte interviews/statements på såvel hjemmesiden som de sociale medier. Anbefalingerne vil ikke medføre en generel øget udgift for Politiforbundet. Der blev endvidere orienteret om, at der arbejdes videre med udfærdigelsen af en egentlig pressestrategi, som vil blive præsenteret for Hovedbestyrelsen på et senere tidspunkt. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af det fremlagte idéoplæg og indstillingsnotatet, som fandtes særdeles godt. Hovedbestyrelsen tiltrådte således - Indstillingsnotatet med de tekniske rammer for konceptændringen. - Det udsendte idéoplæg med de strategiske overvejelser om strategien. Hovedbestyrelsen besluttede samtidig, at der primo 2015 skal arbejdes videre med og drøftes en nærmere strategi for de forskellige politikområder og de dynamiske politiske mål. Ad 5: Honorering af bagvagter og/eller rådighedsvagter (j.nr ). Jf. drøftelse i Tønder. Forbundssekretær Svend-Erik Jakobsen orienterede om status på afklaringen af grundlaget og principperne for honorering af rådighedstjeneste (bagvagter) i forbindelse med ledere på ukontrollabel tjeneste. Problemstillingen er aktualiseret som følge af etableringen af den eksekutive strategi lokalt i politikredsene, hvor der i den forbindelse i flere kredse er etableret/påbegyndt drøftelser om strukturerede og forpligtigende bagvagtsordninger. Det er konstateret, at der langt fra er ensartethed eller sammenlignelighed i honoreringen af disse nye tiltag. I tilknytningen til beslutningen om politiforeningernes løbende fremsendelse af status på de lokale drøftelser, er der modtaget relevant materiale fra flere kredse. Det er Politiforbundets vurdering, 91.

5 at Rigspolitiet forventer lokale drøftelser og aftaler om honorering i forbindelse med rådighedstjeneste (bagvagter), hvilket der jfr. arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet er mulighed for. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af de ændrede forudsætninger, som forvaltes forskelligt i de kredse, hvor der er indgået lokale aftaler om honorering eller mangel på samme. Det forventes, at der vil være en samlet oversigt over problemstillingen umiddelbart i det nye år, hvorfor punktet genoptages på hovedbestyrelsesmødet d. 15. januar Ad 6: Tillidsreformen (j.nr ). Fokus på kerneopgaverne i politiet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om status på Politiforbundets arbejde omkring regeringens Tillidsreform, idet det udfærdigede notat med fokus på kerneopgave i politiet blev forelagt Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d. 28. november Efter en drøftelse blev det aftalt, at emnet vil blive sat på til en tematiseret drøftelse i Rigspolitiets Personalepolitiske Udvalg (PPU), med henblik på behandling og fremlæggelse af en række anbefalinger efterfølgende behandling i CSU. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 7: Tjenestefri til organisationsarbejde (j.nr ). Vejl. om tillidsrepræsentantarbejde og organisationsarbejde er vedhæftet. FAQ TR vejledning er vedhæftet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om status på Rigspolitiets vejledning om tillidsrepræsentantarbejde og organisationsarbejde med tilhørende FAQ, idet den endelige vejledning er lagt på POLNET d. 12. december Den udfærdigede FAQ er ikke godkendt endnu, hvorfor den ikke er offentliggjort. Den endelige udgave er en faktuel sammenskrivning af gældende retningslinjer og det anbefales, at der hurtigst muligt drøftes lokale løsninger, idet den er gældende fra d. 1. januar I forhold til tidsregistrering for den enkelte tillidsrepræsentant, vil forhandlingsudvalget på et 10/12-møde d januar 2015 drøfte dette og finde en afklaring i forhold til en fælles tilgang til tidsregistrering. 92.

6 Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af det endelige resultat af vejledningen og de indarbejdede justeringer i forhold til Politiforbundets anbefalinger om valg til formand og næstformand i politiforeningerne m.v. Der var enighed i Hovedbestyrelsen om at søge sikring af lokale aftaler i løbet af januar måned Ad 8: Midtvejskonferencen (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 2. december 2014: "Forbundets Midtvejskonference I tilknytning til forbundets Midtvejskonference 2015 og drøftelserne herom på Hovedbestyrelsens møde d havde forhandlingsudvalget en nærmere drøftelse af, hvorledes forbundet afvikler konferencen. Forskellige forslag vil således blive drøftet med Hovedbestyrelsen ved hovedbestyrelsesmødet d " Næstformand Claus Hartmann henledte opmærksomheden på drøftelserne vedrørende afvikling af Midtvejskonferencen 2015, idet der er forelagt forskellige modeller for afviklingen. Der er behov for en klar tilkendegivelse fra de enkelte foreningers forventninger til niveauet for konferencen og deltagelsen. Hovedbestyrelsen drøftede de forskellige modeller for afvikling og sluttede op om, at Politiforbundet afholder Midtvejskonference 2015 d. 22. april 2015 efter det sædvanlige koncept. Midtvejskonferencens temadrøftelse og øvrige emner er planlagt, hvorfor yderligere input skal være sekretariatet i hænde forinden forhandlingsudvalgets 10/12-møde d januar Ad 9: Coor (j.nr ). Månedsrapport for oktober grafisk oversigt er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til den samlede vurdering af samarbejdet mellem Rigspolitiet og Coor Service Management (COOR), at der er modtaget en statusopgørelse i form af en månedsrapport for oktober måned Politikredsenes/Rigspolitiafdelingernes Facility Management-ansvarlige (FM-ansvarlige) har i en temperaturmåling givet udtryk for, at den samlede serviceleverance er tilfredsstillende, dog er der fortsat udfordringer i enkelte kredse og Rigspolitiafdelinger. Rapporten viser ikke umiddelbart det generelle indtryk der tilgår forbundet. 93.

7 Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager tilføjede, at COOR indfører QRkoder, et stregkodesystem, så det bliver nemt og hurtigt via mobiltelefon at indberette fejl og mangler, ligesom den samlede samarbejdsaftale følges nøje. Hovedbestyrelsen drøftede den af Rigspolitiet modtagne månedsrapport, idet Hovedbestyrelsens samlede vurdering er, at den enkelte medarbejder har resigneret i forhold til oplevelsen af den forventede service. Det er ikke afklaret, om den forventede samlede besparelse er opnået i forhold til de indgåede serviceaftaler. Det er en forudsætning, at de enkelte serviceaftaler er nøje beskrevet i detaljer, hvilket i modsat fald kan være medvirkende til en oplevelse af dårligere service. Der var enighed om, at der lokalt tages kontakt til de FM-ansvarlige for en afklaring af, om den anførte temperaturmåling er retvisende. Ad 10: Lån & Spar Bank (j.nr ). Repræsentation i bestyrelse, repræsentantskab og lokalråd, jf. uddrag af forbundets konstitution i august Uddrag af referat fra FU-møde 8. december 2014: "Repræsentation i Lån og Spar Bank. I tilknytning til generalforsamling og repræsentantskabsmøde i Lån og Spar Bank d skal Politiforbundet udpege medlemmer til repræsentantskab, bestyrelse og lokalråd. Peter Ibsen udtræder af bestyrelsen, hvorfor forhandlingsudvalget indstiller CO til at indtræde i bestyrelsen og JOL i repræsentantskabet. De respektive foreninger kontaktes med henblik på gen- eller nyudpegning i Lokalrådene. Indstilling forelægges Hovedbestyrelsen forinden indberetning. Taget til efterretning." Liste er vedhæftet. Seniorkonsulent Hans Bundesen oplyste, at der i tilknytning til generalforsamling og repræsentantskabsmøde i Lån og Spar Bank d. 9. marts 2015 skal foretages udpegning til repræsentantskab, bestyrelse og lokalråd. Peter Ibsen udtræder af bestyrelsen, hvorfor forhandlingsudvalget indstiller forbundsformand Claus Oxfeldt til at indtræde i bestyrelsen og forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen indtræder i repræsentantskabet. Sydøstjyllands Politiforening indstiller Niels Mørk til at indtræde i lokalrådet i Kolding, idet Søren Wilhardt udtræder. I tilknytning til de 4 CO-10 udpegede mandater indstilles der til fastholdelse af nuværende repræsentation med Hanne Madsen, Esbjerg, Inger Lis Andreasen, Kolding, Lisbeth Vedel, Odense, og Anita Frank, Aarhus. 94.

8 Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingerne, som hermed indberettes til Lån og Spar Bank. Ad 11: (Nyt punkt) Det danske retsforbehold og optakt til folkeafstemning herom. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om, at der er modtaget en invitation til deltagelse i et møde d. 22. januar 2015, om det danske retsforbehold og optakten til folkeafstemning herom. Invitationen var fremsendt på vegne af en snæver deltagerkreds som arbejder på at belyse de eventuelle problemstillinger en given beslutning vil kunne give fremadrettet. Retsforbeholdet omhandler fælles regler for asyl, indvandring og civilret. Forhandlingsudvalget indstiller forbundsformand Claus Oxfeldt til deltagelse i mødet og eventuelle følgemøder, idet Politiforbundet kan tilføre faktuelle oplysninger i forhold til det politifaglige. Hovedbestyrelsen tiltrådte forhandlingsudvalgets indstilling om en fagpolitisk tilgang til deltagelse i mødet. Ad 12: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: Det blev givet en orientering fra CSU-mødet, der blev afholdt d. 28. november 2014, herunder særligt - Status på Trivselsmåling 2014 for politi og anklagemyndighed, der var afsluttet og ville blive udsendt snarest. - Status på politiets økonomi, herunder et forventet underskud på 30 mio. kr. i 2015, der finansieres af overskud fra tidligere år. - Status på drøftelserne om Tjenestefrihed til organisationsarbejde. - Status på kriminalitetsudviklingen, der er dalende. - Drøftelse af Tillidsreformen og Fokus på kerneopgaven, som nu henlægges til drøftelse i PPU, hvorefter emnet på ny drøftes i CSU. - Orientering om Politiforbundets arbejde med organisering af alle ledere i én politiforening. - Med baggrund i sikkerhedssituationen i Kabul, Afghanistan, udtrykte Politiforbundet en generel bekymring for missionen. 95.

9 I tilknytning til optag af politiaspiranter i 2015 blev der orienteret om, at Rigspolitiet har ændret de tidligere fastlagte optag på 96 elever pr. hold af hensyn til fleksibiliteten, således, at der i 2015 er planlagt med følgende optag: 48 i januar, 72 i april og 96 i 2. halvår. I forhold til de afsluttende samtaler for politiansøgerne, har hovedbestyrelsesmedlemmerne og medarbejdere i forbundshuset deltaget i kursus og er dermed certificeret til at kunne indgå som bedømmer. Næstformand Claus Hartmann havde følgende meddelelser: Der blev givet en status på en samlet lederforening, idet der d. 19. december 2014 afholdes møde med Rigspolitiet om de udfordringer der eventuelt kan være i forbindelse med etableringen af Politiforbundets lederforening. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen havde følgende meddelelser: I tilknytning til det af Rigspolitiet d. 25. november 2014 udsendte notat om vejledning om anvendelse af multimedier i politiet, er materialet nøje gennemgået. Umiddelbart findes materialet godt, men der er enkelte bemærkninger hertil fra forbundet, herunder særligt - I forhold til ingen pligt til at bære eksempelvis mobiltelefon samtidig med, at det anføres, at det er op til den enkeltes ansvarsfølelse. - Politiforbundets medlemmer der indgår i ukontrollabel tjeneste har samme ret til godtgørelse som akademikere m.v. Politiforbundet har fremsendt høringssvar til Rigspolitiet, idet det fremsendte ikke opfylder Politiforbundets ønsker og behov, hvilket der afventes svar på. Sagen følges op. Endvidere blev der givet en orientering i forhold til den på CSU d. 28. november 2014 fremlagte trivselsmåling 2014 for politi og anklagemyndighed, herunder særligt, at der skal ske en lokal opfølgning af de i analysen anførte anbefalinger, ligesom der lokalt skal udarbejdes handleplaner. Der skal ske en løbende afrapportering til PPU og denne tilbagemelding forankres lokalt i politiforeningerne og arbejdsmiljøorganisationerne. Sagen følges op. Endelig blev der givet en orientering om, at der i forbindelse med etableringen af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) pr. 1. januar 2012, i forbindelse med det lovforberedende arbejde, politisk lagt op til, at der skulle udsendes en årlig redegørelse for relevante indikatorer på sagsbehandlingen samt en evaluering af systemet efter 3 år. Politiforbundets retspolitiske udvalg har drøftet forholdet og anbefaler, at Politiforbundet bør være proaktive og foretage henvendelse til Justitsministeriet om status på denne evaluering. Forhandlingsudvalget har drøftet udvalgets anbefaling og der var enighed om, at tilskrive Justitsministeriet om status på evaluering af DUP, 96.

10 ligesom Politiforbundet vil tilbyde at indgå med den organisatoriske og faglige vinkling i forbindelse med evalueringen. Hovedbestyrelsesmedlem Annette Nielsen havde følgende meddelelser: I forbindelse med Københavns Politiforenings samarbejde med ledelsen om udfærdigelsen af en rapport om tjenesteplanlægning og POLVAGT, blev der givet en status, idet en lokal proces i de enkelte enheder har defineret den gode tjenesteplanlægning. En udfærdiget rapport har medført anbefalinger i forhold til bl.a. mulighed for direkte kontakt mellem den enkelte medarbejder og den centrale planlægningsenhed i kredsen, aftale om lokal tilstedeværelse ugentligt, hvor dette anses som værende nødvendigt. Yderligere anbefalinger om undervisning, klarere snitflader, bedre forberedelse til faste begivenheder m.v. valideres ligeledes. Der vil ske en evaluering efter 6 måneder. Hovedbestyrelsesmedlem Michael Bergmann Møller havde følgende meddelelser: I tilknytning til paskontrol i Københavns Lufthavn, blev der orienteret om et forsøg, hvor 5 civilansatte medarbejdere efter et 9 ugers kursus indgår i First line i forbindelse med paskontrol med opstart i januar måned De 5 medarbejdere, der er rekrutteret blandt interne medarbejdere i politiet, bærer kontoruniform med skulderdistinktioner. Sekretariatet havde følgende meddelelser: Sekretariatschef Stig Bertelsen havde følgende meddelelser: Opmærksomheden blev henledt på Rigspolitiets ændrede beregningsmodel af særlige ydelser i forbindelse med fravær, idet de ændrede retningslinjer blev lagt på HRportalen d. 11. december Den ændrede beregningsmodel er forårsaget af Rigsrevisionens bemærkninger og om et hermed forbundet krav om at administrere præcist efter Finansministeriets cirkulære af 6. december 2011 om beregning af løn under betalt fravær. Det er i den forbindelse konstateret, at beregningen af særlige ydelser under særlige feriedage og omsorgsdage tidligere ikke har været korrekt, hvorfor der i den forbindelse vil ske en efterbetaling til de berørte kollegaer. Dette vil blive offentliggjort på HR-portalen d. 15. december 2014 og de enkelte kollegaer vil blive underrettet via en personlig mail. 97.

11 Seniorkonsulent Hans Bundesen havde følgende meddelelse: I tilknytning til sagen om modsatrettede interesser i forbindelse med frit valg af advokat i forbindelse med afhøringer i DUP, blev der orienteret om status, idet den til Højesteret fremsendte principielle sag fortsat ikke er afklaret. Der er aftalt generelt statusmøde mellem forbundsformanden og direktør Kirsten Dyrman, DUP, d. 7. januar Forbundssekretær Flemming Olsen havde følgende meddelelser: Der er fra Midt- og Vestsjællands Politiforening modtaget en henvendelse om anvendelsen af tjenestetid til for- og vedligeholdelsestræning for personale i reaktionspatruljerne samt afklaring af forsikringsmæssige forhold i forbindelse med træning hertil i fritiden. Politiforeningen er anmodet om at rette henvendelse til Rigspolitiet med henblik på afklaring om de forsikringsmæssige forhold til fortræning i fritiden, ligesom Politiforbundet afsøger samme spørgsmål via Arbejdstilsynet. De enkelte politiforeninger skal afklare status lokalt og fremsende tilbagemelding til sekretariatet, hvorefter sagen vil blive taget op på et senere hovedbestyrelsesmøde. Forbundsformand Claus Oxfeldt konstaterede, at der ikke var yderligere indlæg og afsluttede derefter mødet, idet han ønskede Hovedbestyrelsen en rigtig glædelig jul og godt nytår. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes d. 15. januar 2015 kl i forbundshuset. For referat Svend-Erik Jakobsen 98.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere