Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Økonomi. 3. OK Kommunikationsstrategi. 5. Honorering af bagvagter og/eller rådighedsvagter. 6. Tillidsreformen. 7. Tjenestefri til organisationsarbejde. 8. Midtvejskonferencen. 9. Coor. 10. Lån & Spar Bank. 11. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til John Hansen (Sydsjælland- og Lolland-Falster Politiforening), der mødte som suppleant for Kaj Rasmussen og Kim Madsen (Sydsjælland- og Lolland-Falster Politiforening) der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. Der forelå afbud fra Pia Brostrøm (Domstolenes Tjenestemandsforening) på grund af sygdom. Forbundsformand Claus Oxfeldt tilføjede med hovedbestyrelsens accept yderligere 1 emne til beslutning - Det danske retsforbehold og optakt til folkeafstemning herom. 88.

2 Referat fra hovedbestyrelsesmøde november 2014 til godkendelse. Indsigelse fra Københavns Politiforening: Der er modtaget en indsigelse fra Københavns Politiforening vedrørende beslutningspunktet om Tjenestefrihed til organisationsarbejde. Efter en præcisering af den anførte beslutning var det en enig hovedbestyrelse der godkendte referatet af november 2014 i sin oprindelige ordlyd. Ad 2: Økonomi (j.nr ). Herunder forbundets ferieboliger - analyse til fremlæggelse og beslutning. Uddrag af referat fra FU-møde 2. december 2014: "Forbundets ferieudlejningsprogram. I tilknytning til drøftelserne om regnskab 2013 på hovedbestyrelsens møde d og specifikt i forhold til drøftelserne om forbundets ferieudlejningsprogram, der udviser et underskud, havde forhandlingsudvalget en helt indledende drøftelse forud for drøftelse af forholdet til Hovedbestyrelsens møde d Forhandlingsudvalget er opmærksomme på projektrapporten fra arbejdsgruppe 3, som blandt andet omhandler medlemstilbud, og hvor anbefalingen var, at spørgsmålet om forbundets feriehusudlejning generelt burde indgå i en medlemsundersøgelse, og hvor Hovedbestyrelsen besluttede, at eventuel gennemførelse af én samlet medlemsundersøgelse skulle afvente færdiggørelse af Politiforbundets regnskab for Samtidig fandt forhandlingsudvalget det væsentligt, at SVS udarbejder et nærmere notat om de økonomiske aspekter af forbundets ferieudlejningsprogram 5 år tilbage, ligesom det bør indeholde en nærmere beskrivelse af, hvilke og hvor mange medlemmer, der benytter tilbuddet, således en eventuel beslutning foretages på et kvalificeret grundlag. Det bemærkes ligeledes, at ferieudlejningen er igangsat frem til uge 42/2015, hvilket indgår i overvejelserne. SVS udarbejder således et notat herom til næste forhandlingsudvalgsmøde d , hvorefter materiale udsendes til Hovedbestyrelsen forud for en indledende drøftelse herom på hovedbestyrelsesmødet d " Analyse af ferieboliger er vedhæftet. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen gennemgik den udsendte analyse, der var udfærdiget forud for drøftelserne om forbundets feriehusprogram som medlemstilbud i forhold til de økonomiske aspekter samt anvendelsesgranden, herunder særlig 89.

3 - Den ændrede regnskabspraksis, som nu inddrager afskrivninger og administrationsomkostninger. - Oversigt over de 12 ferieboliger, som Politiforbundet har rådighed over. - Belægningsprocent på den enkelte feriebolig. - Antal udlejninger til medlemmerne, herunder fordeling af medlemstyper. - Resultatudvikling af feriehusprogrammet fra Forbundsformanden henledte opmærksomheden på den tidligere beslutning om en optimering af Politiforbundets samlede ferieboligprogram, og at denne omfattende optimering er tæt på at være tilendebragt. Der har i perioden været ekstraordinære omkostninger i forbindelse med salg/køb, renoveringer og udskiftning af inventar. Set i lyset af ovenstående, indstiller forhandlingsudvalget til Hovedbestyrelsen, at forbundet fastholder feriehusprogrammet som medlemstilbud. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af analysen og den ændrede regnskabspraksis og særligt om Politiforbundet, som faglig organisation, skal have et ferieboligprogram som medlemstilbud, herunder lejeprisernes niveau i forhold til omkostningerne. I forhold til, at der efter optimeringen af ferieboligprogrammet er en øget efterspørgsel og indtjening, besluttede Hovedbestyrelsen, at følge medlemstilbuddet i den kommende udlejningsperiode og genoptage drøftelserne i løbet af foråret Ad 3: OK15 (j.nr ). Udveksling af krav mellem CFU/FM mv. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om status på overenskomstforhandlingerne 2015 (OK-15), herunder særligt - At der d. 17. december 2014 udveksles krav mellem Centralorganisationen af 2010 (CO-10) og Moderniseringsstyrelsen. - At der d. 18. december 2014 afholdes møde med Finansministeriet. - Der afholdes møde i CO-10 d. 19. december Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 90.

4 Ad 4: Kommunikationsstrategi (j.nr ). Ideoplæg er vedhæftet. Indstillingsnotat er vedhæftet. Redaktør Nicolai Scharling redegjorde grundigt for det fremlagte idéoplæg og indstillingsnotat i forhold til udkastet til kommunikationsstrategi, som er et dynamisk dokument, der sætter retningen for Politiforbundets fremtidige kommunikation på de forskellige informationsplatforme, som Informationsafdelingen anser for væsentlige, særligt vedrørende fagbladet DANSK POLITI, hjemmesiden og sociale medier, herunder Facebook. I tilknytning til fagbladet DANSK POLITI blev der fremlagt forslag til nyt layout og profil sammenholdt med færre og mere magasin-agtige udgivelser. Ligeledes blev der orienteret om ideer til indkøb af et studie med henblik på flere levende og korte interviews/statements på såvel hjemmesiden som de sociale medier. Anbefalingerne vil ikke medføre en generel øget udgift for Politiforbundet. Der blev endvidere orienteret om, at der arbejdes videre med udfærdigelsen af en egentlig pressestrategi, som vil blive præsenteret for Hovedbestyrelsen på et senere tidspunkt. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af det fremlagte idéoplæg og indstillingsnotatet, som fandtes særdeles godt. Hovedbestyrelsen tiltrådte således - Indstillingsnotatet med de tekniske rammer for konceptændringen. - Det udsendte idéoplæg med de strategiske overvejelser om strategien. Hovedbestyrelsen besluttede samtidig, at der primo 2015 skal arbejdes videre med og drøftes en nærmere strategi for de forskellige politikområder og de dynamiske politiske mål. Ad 5: Honorering af bagvagter og/eller rådighedsvagter (j.nr ). Jf. drøftelse i Tønder. Forbundssekretær Svend-Erik Jakobsen orienterede om status på afklaringen af grundlaget og principperne for honorering af rådighedstjeneste (bagvagter) i forbindelse med ledere på ukontrollabel tjeneste. Problemstillingen er aktualiseret som følge af etableringen af den eksekutive strategi lokalt i politikredsene, hvor der i den forbindelse i flere kredse er etableret/påbegyndt drøftelser om strukturerede og forpligtigende bagvagtsordninger. Det er konstateret, at der langt fra er ensartethed eller sammenlignelighed i honoreringen af disse nye tiltag. I tilknytningen til beslutningen om politiforeningernes løbende fremsendelse af status på de lokale drøftelser, er der modtaget relevant materiale fra flere kredse. Det er Politiforbundets vurdering, 91.

5 at Rigspolitiet forventer lokale drøftelser og aftaler om honorering i forbindelse med rådighedstjeneste (bagvagter), hvilket der jfr. arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet er mulighed for. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af de ændrede forudsætninger, som forvaltes forskelligt i de kredse, hvor der er indgået lokale aftaler om honorering eller mangel på samme. Det forventes, at der vil være en samlet oversigt over problemstillingen umiddelbart i det nye år, hvorfor punktet genoptages på hovedbestyrelsesmødet d. 15. januar Ad 6: Tillidsreformen (j.nr ). Fokus på kerneopgaverne i politiet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om status på Politiforbundets arbejde omkring regeringens Tillidsreform, idet det udfærdigede notat med fokus på kerneopgave i politiet blev forelagt Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d. 28. november Efter en drøftelse blev det aftalt, at emnet vil blive sat på til en tematiseret drøftelse i Rigspolitiets Personalepolitiske Udvalg (PPU), med henblik på behandling og fremlæggelse af en række anbefalinger efterfølgende behandling i CSU. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 7: Tjenestefri til organisationsarbejde (j.nr ). Vejl. om tillidsrepræsentantarbejde og organisationsarbejde er vedhæftet. FAQ TR vejledning er vedhæftet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om status på Rigspolitiets vejledning om tillidsrepræsentantarbejde og organisationsarbejde med tilhørende FAQ, idet den endelige vejledning er lagt på POLNET d. 12. december Den udfærdigede FAQ er ikke godkendt endnu, hvorfor den ikke er offentliggjort. Den endelige udgave er en faktuel sammenskrivning af gældende retningslinjer og det anbefales, at der hurtigst muligt drøftes lokale løsninger, idet den er gældende fra d. 1. januar I forhold til tidsregistrering for den enkelte tillidsrepræsentant, vil forhandlingsudvalget på et 10/12-møde d januar 2015 drøfte dette og finde en afklaring i forhold til en fælles tilgang til tidsregistrering. 92.

6 Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af det endelige resultat af vejledningen og de indarbejdede justeringer i forhold til Politiforbundets anbefalinger om valg til formand og næstformand i politiforeningerne m.v. Der var enighed i Hovedbestyrelsen om at søge sikring af lokale aftaler i løbet af januar måned Ad 8: Midtvejskonferencen (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 2. december 2014: "Forbundets Midtvejskonference I tilknytning til forbundets Midtvejskonference 2015 og drøftelserne herom på Hovedbestyrelsens møde d havde forhandlingsudvalget en nærmere drøftelse af, hvorledes forbundet afvikler konferencen. Forskellige forslag vil således blive drøftet med Hovedbestyrelsen ved hovedbestyrelsesmødet d " Næstformand Claus Hartmann henledte opmærksomheden på drøftelserne vedrørende afvikling af Midtvejskonferencen 2015, idet der er forelagt forskellige modeller for afviklingen. Der er behov for en klar tilkendegivelse fra de enkelte foreningers forventninger til niveauet for konferencen og deltagelsen. Hovedbestyrelsen drøftede de forskellige modeller for afvikling og sluttede op om, at Politiforbundet afholder Midtvejskonference 2015 d. 22. april 2015 efter det sædvanlige koncept. Midtvejskonferencens temadrøftelse og øvrige emner er planlagt, hvorfor yderligere input skal være sekretariatet i hænde forinden forhandlingsudvalgets 10/12-møde d januar Ad 9: Coor (j.nr ). Månedsrapport for oktober grafisk oversigt er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til den samlede vurdering af samarbejdet mellem Rigspolitiet og Coor Service Management (COOR), at der er modtaget en statusopgørelse i form af en månedsrapport for oktober måned Politikredsenes/Rigspolitiafdelingernes Facility Management-ansvarlige (FM-ansvarlige) har i en temperaturmåling givet udtryk for, at den samlede serviceleverance er tilfredsstillende, dog er der fortsat udfordringer i enkelte kredse og Rigspolitiafdelinger. Rapporten viser ikke umiddelbart det generelle indtryk der tilgår forbundet. 93.

7 Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager tilføjede, at COOR indfører QRkoder, et stregkodesystem, så det bliver nemt og hurtigt via mobiltelefon at indberette fejl og mangler, ligesom den samlede samarbejdsaftale følges nøje. Hovedbestyrelsen drøftede den af Rigspolitiet modtagne månedsrapport, idet Hovedbestyrelsens samlede vurdering er, at den enkelte medarbejder har resigneret i forhold til oplevelsen af den forventede service. Det er ikke afklaret, om den forventede samlede besparelse er opnået i forhold til de indgåede serviceaftaler. Det er en forudsætning, at de enkelte serviceaftaler er nøje beskrevet i detaljer, hvilket i modsat fald kan være medvirkende til en oplevelse af dårligere service. Der var enighed om, at der lokalt tages kontakt til de FM-ansvarlige for en afklaring af, om den anførte temperaturmåling er retvisende. Ad 10: Lån & Spar Bank (j.nr ). Repræsentation i bestyrelse, repræsentantskab og lokalråd, jf. uddrag af forbundets konstitution i august Uddrag af referat fra FU-møde 8. december 2014: "Repræsentation i Lån og Spar Bank. I tilknytning til generalforsamling og repræsentantskabsmøde i Lån og Spar Bank d skal Politiforbundet udpege medlemmer til repræsentantskab, bestyrelse og lokalråd. Peter Ibsen udtræder af bestyrelsen, hvorfor forhandlingsudvalget indstiller CO til at indtræde i bestyrelsen og JOL i repræsentantskabet. De respektive foreninger kontaktes med henblik på gen- eller nyudpegning i Lokalrådene. Indstilling forelægges Hovedbestyrelsen forinden indberetning. Taget til efterretning." Liste er vedhæftet. Seniorkonsulent Hans Bundesen oplyste, at der i tilknytning til generalforsamling og repræsentantskabsmøde i Lån og Spar Bank d. 9. marts 2015 skal foretages udpegning til repræsentantskab, bestyrelse og lokalråd. Peter Ibsen udtræder af bestyrelsen, hvorfor forhandlingsudvalget indstiller forbundsformand Claus Oxfeldt til at indtræde i bestyrelsen og forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen indtræder i repræsentantskabet. Sydøstjyllands Politiforening indstiller Niels Mørk til at indtræde i lokalrådet i Kolding, idet Søren Wilhardt udtræder. I tilknytning til de 4 CO-10 udpegede mandater indstilles der til fastholdelse af nuværende repræsentation med Hanne Madsen, Esbjerg, Inger Lis Andreasen, Kolding, Lisbeth Vedel, Odense, og Anita Frank, Aarhus. 94.

8 Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingerne, som hermed indberettes til Lån og Spar Bank. Ad 11: (Nyt punkt) Det danske retsforbehold og optakt til folkeafstemning herom. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om, at der er modtaget en invitation til deltagelse i et møde d. 22. januar 2015, om det danske retsforbehold og optakten til folkeafstemning herom. Invitationen var fremsendt på vegne af en snæver deltagerkreds som arbejder på at belyse de eventuelle problemstillinger en given beslutning vil kunne give fremadrettet. Retsforbeholdet omhandler fælles regler for asyl, indvandring og civilret. Forhandlingsudvalget indstiller forbundsformand Claus Oxfeldt til deltagelse i mødet og eventuelle følgemøder, idet Politiforbundet kan tilføre faktuelle oplysninger i forhold til det politifaglige. Hovedbestyrelsen tiltrådte forhandlingsudvalgets indstilling om en fagpolitisk tilgang til deltagelse i mødet. Ad 12: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: Det blev givet en orientering fra CSU-mødet, der blev afholdt d. 28. november 2014, herunder særligt - Status på Trivselsmåling 2014 for politi og anklagemyndighed, der var afsluttet og ville blive udsendt snarest. - Status på politiets økonomi, herunder et forventet underskud på 30 mio. kr. i 2015, der finansieres af overskud fra tidligere år. - Status på drøftelserne om Tjenestefrihed til organisationsarbejde. - Status på kriminalitetsudviklingen, der er dalende. - Drøftelse af Tillidsreformen og Fokus på kerneopgaven, som nu henlægges til drøftelse i PPU, hvorefter emnet på ny drøftes i CSU. - Orientering om Politiforbundets arbejde med organisering af alle ledere i én politiforening. - Med baggrund i sikkerhedssituationen i Kabul, Afghanistan, udtrykte Politiforbundet en generel bekymring for missionen. 95.

9 I tilknytning til optag af politiaspiranter i 2015 blev der orienteret om, at Rigspolitiet har ændret de tidligere fastlagte optag på 96 elever pr. hold af hensyn til fleksibiliteten, således, at der i 2015 er planlagt med følgende optag: 48 i januar, 72 i april og 96 i 2. halvår. I forhold til de afsluttende samtaler for politiansøgerne, har hovedbestyrelsesmedlemmerne og medarbejdere i forbundshuset deltaget i kursus og er dermed certificeret til at kunne indgå som bedømmer. Næstformand Claus Hartmann havde følgende meddelelser: Der blev givet en status på en samlet lederforening, idet der d. 19. december 2014 afholdes møde med Rigspolitiet om de udfordringer der eventuelt kan være i forbindelse med etableringen af Politiforbundets lederforening. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen havde følgende meddelelser: I tilknytning til det af Rigspolitiet d. 25. november 2014 udsendte notat om vejledning om anvendelse af multimedier i politiet, er materialet nøje gennemgået. Umiddelbart findes materialet godt, men der er enkelte bemærkninger hertil fra forbundet, herunder særligt - I forhold til ingen pligt til at bære eksempelvis mobiltelefon samtidig med, at det anføres, at det er op til den enkeltes ansvarsfølelse. - Politiforbundets medlemmer der indgår i ukontrollabel tjeneste har samme ret til godtgørelse som akademikere m.v. Politiforbundet har fremsendt høringssvar til Rigspolitiet, idet det fremsendte ikke opfylder Politiforbundets ønsker og behov, hvilket der afventes svar på. Sagen følges op. Endvidere blev der givet en orientering i forhold til den på CSU d. 28. november 2014 fremlagte trivselsmåling 2014 for politi og anklagemyndighed, herunder særligt, at der skal ske en lokal opfølgning af de i analysen anførte anbefalinger, ligesom der lokalt skal udarbejdes handleplaner. Der skal ske en løbende afrapportering til PPU og denne tilbagemelding forankres lokalt i politiforeningerne og arbejdsmiljøorganisationerne. Sagen følges op. Endelig blev der givet en orientering om, at der i forbindelse med etableringen af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) pr. 1. januar 2012, i forbindelse med det lovforberedende arbejde, politisk lagt op til, at der skulle udsendes en årlig redegørelse for relevante indikatorer på sagsbehandlingen samt en evaluering af systemet efter 3 år. Politiforbundets retspolitiske udvalg har drøftet forholdet og anbefaler, at Politiforbundet bør være proaktive og foretage henvendelse til Justitsministeriet om status på denne evaluering. Forhandlingsudvalget har drøftet udvalgets anbefaling og der var enighed om, at tilskrive Justitsministeriet om status på evaluering af DUP, 96.

10 ligesom Politiforbundet vil tilbyde at indgå med den organisatoriske og faglige vinkling i forbindelse med evalueringen. Hovedbestyrelsesmedlem Annette Nielsen havde følgende meddelelser: I forbindelse med Københavns Politiforenings samarbejde med ledelsen om udfærdigelsen af en rapport om tjenesteplanlægning og POLVAGT, blev der givet en status, idet en lokal proces i de enkelte enheder har defineret den gode tjenesteplanlægning. En udfærdiget rapport har medført anbefalinger i forhold til bl.a. mulighed for direkte kontakt mellem den enkelte medarbejder og den centrale planlægningsenhed i kredsen, aftale om lokal tilstedeværelse ugentligt, hvor dette anses som værende nødvendigt. Yderligere anbefalinger om undervisning, klarere snitflader, bedre forberedelse til faste begivenheder m.v. valideres ligeledes. Der vil ske en evaluering efter 6 måneder. Hovedbestyrelsesmedlem Michael Bergmann Møller havde følgende meddelelser: I tilknytning til paskontrol i Københavns Lufthavn, blev der orienteret om et forsøg, hvor 5 civilansatte medarbejdere efter et 9 ugers kursus indgår i First line i forbindelse med paskontrol med opstart i januar måned De 5 medarbejdere, der er rekrutteret blandt interne medarbejdere i politiet, bærer kontoruniform med skulderdistinktioner. Sekretariatet havde følgende meddelelser: Sekretariatschef Stig Bertelsen havde følgende meddelelser: Opmærksomheden blev henledt på Rigspolitiets ændrede beregningsmodel af særlige ydelser i forbindelse med fravær, idet de ændrede retningslinjer blev lagt på HRportalen d. 11. december Den ændrede beregningsmodel er forårsaget af Rigsrevisionens bemærkninger og om et hermed forbundet krav om at administrere præcist efter Finansministeriets cirkulære af 6. december 2011 om beregning af løn under betalt fravær. Det er i den forbindelse konstateret, at beregningen af særlige ydelser under særlige feriedage og omsorgsdage tidligere ikke har været korrekt, hvorfor der i den forbindelse vil ske en efterbetaling til de berørte kollegaer. Dette vil blive offentliggjort på HR-portalen d. 15. december 2014 og de enkelte kollegaer vil blive underrettet via en personlig mail. 97.

11 Seniorkonsulent Hans Bundesen havde følgende meddelelse: I tilknytning til sagen om modsatrettede interesser i forbindelse med frit valg af advokat i forbindelse med afhøringer i DUP, blev der orienteret om status, idet den til Højesteret fremsendte principielle sag fortsat ikke er afklaret. Der er aftalt generelt statusmøde mellem forbundsformanden og direktør Kirsten Dyrman, DUP, d. 7. januar Forbundssekretær Flemming Olsen havde følgende meddelelser: Der er fra Midt- og Vestsjællands Politiforening modtaget en henvendelse om anvendelsen af tjenestetid til for- og vedligeholdelsestræning for personale i reaktionspatruljerne samt afklaring af forsikringsmæssige forhold i forbindelse med træning hertil i fritiden. Politiforeningen er anmodet om at rette henvendelse til Rigspolitiet med henblik på afklaring om de forsikringsmæssige forhold til fortræning i fritiden, ligesom Politiforbundet afsøger samme spørgsmål via Arbejdstilsynet. De enkelte politiforeninger skal afklare status lokalt og fremsende tilbagemelding til sekretariatet, hvorefter sagen vil blive taget op på et senere hovedbestyrelsesmøde. Forbundsformand Claus Oxfeldt konstaterede, at der ikke var yderligere indlæg og afsluttede derefter mødet, idet han ønskede Hovedbestyrelsen en rigtig glædelig jul og godt nytår. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes d. 15. januar 2015 kl i forbundshuset. For referat Svend-Erik Jakobsen 98.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00863 4. november 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde lørdag den 20. juni 2015 kl. 1000 på Marienlyst, Helsingør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00410 27. juni 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01112 6. august 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 12. - 13. august 2014 på Comwell Sorø DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2012-00972 17. januar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes. 2. Flygtningesituationen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00066 30. april 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2015 kl. 0900 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 21. maj 2015 kl. 1000 i Forbundshuset Uden for mødets dagsorden var indbudt politiinspektør

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. august 2015 på Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00171 2. april 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den 19. - 20. marts 2013 kl. 1000 på Scandic i Silkeborg DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00118 5. marts 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 28. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr oktober 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr oktober 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00283 22. oktober 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 8. oktober 2015 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Evaluering

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00302 31. juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr d august 2016 JH/dl. Referat. d august 2016 på Sørup Herregaard.

Hovedbestyrelsen Journalnr d august 2016 JH/dl. Referat. d august 2016 på Sørup Herregaard. Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00694 d. 25.-26. august 2016 JH/dl Referat Ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 25. - 26. august 2016 på Sørup Herregaard. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012)

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) 1. Mødeindkaldelse og dagsorden 1.1 Ordinære PLO-regionale møder PLO- Syddanmark fastlægger

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 15. 17. juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fraværende: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen,

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Til stede: Kim Østerbye René Larsen Bo Yde Sørensen Bente Benderska Allan Kjær Brian Hedensted Mette Frets Nielsen

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag),

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag), VUC Bestyrelsen Emne Referat af bestyrelsesmøde Dato Den 18. september 2013, Tyrstrup Kro, Christiansfeld Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Referat fra Organisationsbestyrelsesmøde torsdag, den 4. juni 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat fra Organisationsbestyrelsesmøde torsdag, den 4. juni 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 9. juni 2015 Referat fra Organisationsbestyrelsesmøde torsdag, den 4. juni 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Deltagere: Øvrige: Rainer Petersen (RP), Preben Husted (PH) afbud,

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 22. september 2016.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 22. september 2016. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 25. september

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 26. januar 2012 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Søs Haugaard (Afbud) Lars Vesløv Henrik Kofoed

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 19. december

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00689 18. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi Referat Bestyrelsen 29-09-2016 09:15 29-09-2016 16:45 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 29. september 2016 09:15-29-09-2016 16:45 Samsø Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde

Konstituerende bestyrelsesmøde Konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 12.00-12.30 afholdes i salon 24 Dagsorden Deltagere: Per Påskesen (TEC), formand Søren Sørensen (Tradium), næstformand Bjarne Høpner (Next -

Læs mere