Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Kongres. 3. Regnskab Behandlingsforsikring. 5. Lederreformen. 6. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Peter Ibsen bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Peter Jørgensen, der efter valg til ny formand mødte som ordinært hovedbestyrelsesmedlem for Østjyllands Politiforening. Endvidere blev Michael Beck (Rigspolitiforeningen), der mødte som suppleant for Bo Jonassen, og Ann Marie Guldbæk (Domstolenes Tjenestemandsforening), der var inviteret med som gæst, budt særlig velkommen. Forbundsformand Peter Ibsen foreslår tilføjet et nyt punkt 3a: Seneste uges debat om statistikker og ressourceallokering med baggrund i henvendelsen fra hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Fisker. Hovedbestyrelsens beslutning: Hovedbestyrelsen godkendte med tilføjelsen af punkt 3a hovedbestyrelsesmødets dagsorden. H.C. Andersens Boulevard 38 DK-1553 København V Tlf Fax

2 Referat fra Hovedbestyrelsesmødet marts 2013 blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: Kongres (j.nr ). Næstformand Claus Hartmann meddelte i forhold til kongressen, som opfølgning på seneste hovedbestyrelsesmøde d marts 2013 og efter drøftelserne i forhold til formandsvalg, at han efter moden overvejelse havde besluttet at stille op til genvalg som næstformand for Politiforbundet, ligesom han efter intern aftale og ud fra den nuværende situation havde besluttet at støtte forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldts kandidatur til valg som ny forbundsformand for Politiforbundet. Dette skulle samtidig ses som en konsolidering af Politiforbundets sammenhold i forhold til de fremtidige udfordringer. Han anmodede således om Hovedbestyrelsens opbakning til henholdsvis valg af formand og næstformand. Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt bekræftede sit kandidatur til valg som ny forbundsformand for Politiforbundet, ligesom han bekræftede næstformandens meddelelse, hvilket han tog som udtryk for deres gode samarbejde. Han så ligeledes frem til samarbejdet efter kongressen, som efter hans opfattelse skal ske i et teamwork med Hovedbestyrelsen og med fuld åbenhed med henblik på at udvikle Politiforbundet i den rigtige retning set i forhold til de nye udfordringer. Hovedbestyrelsen tog næstformandens beslutning, som Hovedbestyrelsen først var blevet orienteret om d.d., til efterretning. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig herefter i enighed og ud fra omstændighederne, at forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt er Hovedbestyrelsens kandidat til valg som ny forbundsformand for Politiforbundet, mens næstformand Claus Hartmann er Hovedbestyrelsens kandidat til genvalg som næstformand for Politiforbundet. Kongres herunder: Forretningsorden. Forslag til forretningsorden er vedhæftet. Vedtægter. Forslag til vedtægtsændringer er vedhæftet. Uddrag af referat fra forhandlingsudvalgets møde d. 9. april 2013: 43.

3 Kongres 2013 forslag til vedtægtsændringer m.v. Ligeledes i tilknytning til kongressen blev der fremlagt forslag til følgende. - Forslag til vedtægtsændringer af Lov for Politiforbundet, som omhandler redaktionelle ændringer, æresmedlemmers kontingent-frihed, medlemsrettigheder, genindmeldelse efter udmeldelse, kontingent og Hovedbestyrelsens behandling og stillingtagen til et aftaleresultat. - Forslag til forretningsorden for kongressen, som væsentligst omhandler økonomichefens mulighed for at meddeles taleret. Forhandlingsudvalget tilsluttede sig efter en drøftelse de fremlagte forslag, som herefter vil blive udsendt til Hovedbestyrelsen med henblik på behandling på hovedbestyrelsesmødet d Hovedbestyrelsen tilsluttede sig de fremlagte forslag efter forhandlingsudvalgets indstilling således.. - Forslag til forretningsorden for kongressen blev tiltrådt med bemærkning om, at alene stillingsbetegnelsen økonomiansvarlige anføres. - Forslag til vedtægtsændringer af Lov for Politiforbundet blev med de faldne bemærkninger om blandt andet karenstid og stillingtagen til aftaleresultatet tiltrådt således, at forhandlingsudvalgets indstilling fastholdes. Forslag til vedtægtsændring (Kaj Rasmussen). Kaj Rasmussen omdelte under Hovedbestyrelsesmødet marts 2013 materiale vedrørende et forslag til forandring af Politiforbundets ledelse. Forslaget har til hensigt at øge dynamikken i Forbundet og forbedre kvaliteten i beslutningerne. Bemyndigelsesforslag til Kongressen Kongressen bemyndiger Politiforbundets Hovedbestyrelse til inden for den kommende kongresperiode at foretage de nødvendige ændringer med henblik på at gennemføre nedenstående ændringsforslag. Ændringsforslag 9, stk. 6 Projektorganisationen Politiforbundets formand, næstformand, en politisk valgt økonomiansvarlig, formanden for lederforeningen samt et af Hovedbestyrelsen udpeget ordinært medlem leder politiforbundet via projekt Strategi og ledelse. 44.

4 9, stk. 6 a Hovedbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et antal teamledere til at forestå forbundets daglige drift i forhold til den nu kendte udvalgsstruktur samt efter behov. Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om det indkomne ændringsforslag, som alene var blevet omdelt til seneste hovedbestyrelsesmøde, og således ikke var elektronisk udsendt. Han henledte samtidig Hovedbestyrelsens opmærksomhed på forhandlingsudvalgets 2 bemyndigelsesforslag, som omdeles til dette møde og som i nogen grad indeholder elementer fra det fremsendte ændringsforslag, ligesom han henviste til forhandlingsudvalgets drøftelser g.d., således.. Uddrag af referat fra forhandlingsudvalgets møde d. 16. april 2013: Kongres 2013 bemyndigelsesforslag. Ligeledes i tilknytning til kongressen blev der fremlagt 2 bemyndigelsesforslag... - Bemyndigelsesforslag om yderligere styrkelse af Politiforbundets indsats for en synliggørelse af politiets ressourcemangel. - Bemyndigelsesforslag til etablering af projekt vedrørende tilpasning af Politiforbundets organisations- og beslutningsstruktur. Forhandlingsudvalget tilsluttede sig efter en drøftelse de fremlagte bemyndigelsesforslag, som efter enkelte justeringer vil blive udleveret til Hovedbestyrelsen med henblik på behandling på hovedbestyrelsesmødet d Forbundsformand Peter Ibsen opfordrede således til, at Hovedbestyrelsen mere indgående drøftede og rodbehandlede de fremlagte forslag til hovedbestyrelsesmødet d. 2. maj Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen tilsluttede sig, at ændringsforslaget og forhandlingsudvalgets 2 bemyndigelsesforslag behandles samlet til hovedbestyrelsesmødet d. 2. maj 2013, idet han understregede, at han var indstillet på at følge flertallet i forhold til eventuelle forandringer. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig, at ændringsforslaget og forhandlingsudvalgets 2 bemyndigelsesforslag behandles samlet til hovedbestyrelsesmødet d. 2. maj Praktiske forhold i øvrigt. Hovedbestyrelsens beslutning: Hovedbestyrelsen tog den praktiske gennemgang af kongresforløbet til efterretning, herunder at deadline for tilmelding af delegerede udløb d. 16. april 2013 og at der afholdes hovedbestyrelsesmøde tirsdag d. 28. maj 2013 kl forud for selve kongressen. 45.

5 Ad 3: Regnskab 2012 (j.nr ). Politiforbundets årsregnskab 2012 er vedhæftet. Politiforbundets Forsikringsordning årsregnskab 2012 er vedhæftet. Politiforbundets HCAB årsrapport 2012 er vedhæftet. Regnskabsoversigt 2006 til 2012 er vedhæftet. Hoved og nøgletalsoversigt 2006 til 2012 er vedhæftet Uddrag af referat fra forhandlingsudvalgets møde d. 16. april 2013: Gennemgang af regnskab Politiforbundets regnskab for 2012 er nu afsluttet og blev gennemgået for forhandlingsudvalget. Herunder særligt i forhold til hoved- og nøgletal. På sigt planlægges der fortsat med udarbejdelse af kvartalsregnskaber til forelæggelse. Taget til efterretning. Økonomichef Steen V. Sørensen gennemgik grundigt de fremlagte regnskaber med fokus på hoved- og nøgletallene. Hovedbestyrelsen tiltrådte efter en drøftelse om blandt andet de finansielle poster og hensættelser til kongressen de fremlagte regnskaber. Regnskaberne vil herefter blive underskrevet og udsendt. Ad 3a: Seneste uges debat om statistikker og ressourceallokering. Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Fisker har d fremsendt mail med ønske om en bred debat om statistikker og ressourceallokering. Ønsket skal ses på baggrund af den seneste uges omtale af problemstillingerne og de udtalelser fra en række tillidsrepræsentanter, der knytter sig hertil. Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Fisker redegjorde for baggrunden for fremsendelse af punktet til dagsorden, idet han understregede, at disse skal ses i nationalt perspektiv. Efter hans opfattelse kan udtalelser om personalesituationen i pressen af medlemmerne blive opfattet som en skævvridning, idet der primært fokuseres på Østdanmark, hvorfor han appellerer til, at Hovedbestyrelsens koordinering fastholdes. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af forholdene, og det var i vid udstrækning opfattelsen, at det, der i den aktuelle sammenhæng omtales som unøjagtige registreringer, rettelig kan henføres til uklare sagsgange og/eller utilstrækkeligt kendskab til de overordnede retningslinjer for sagsregistrering m.m. 46.

6 Hovedbestyrelsen tilsluttede sig efter en grundig drøftelse af koordinering af udtalelser, nuancer i forhold til registrering, konsekvenser af udtalelserne og den aktuelt, pressede personalesituation, følgende: - Hovedbestyrelsen tager klart afstand fra enhver form for diskussion om og antydning af fusk og fiflerier med tal og statistikker, der er ødelæggende for kollegernes og politiets troværdighed. - Hovedbestyrelsen anerkender ressourceallokeringsmodellen, som en national model for tildeling af personaleressourcer mellem kredsene. Hovedbestyrelsen finder samtidig, at modellen aktualiserer og synliggør politiets generelle ressourcemangel, hvor der p.t. alene fordeles et underskud af personale. Ad 4: Behandlingsforsikring (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 9. april 2013: Behandlingsforsikringen fastsættelse af præmie. I tilknytning til den nye behandlingsforsikring via PFA Pension er de nye forudsætninger og dækninger nu placeret på Politiforbundets hjemmeside. Dækningen er således helt på niveau med den dækning, som Privathospitalet Mølholm tilbød, og indeholder samtidig det væsentlige argument, at der er præmiegaranti i 3 år. SVS fremlagde således et notat indeholdende forslag til fastsættelse af præmie for den nye behandlingsforsikring via PFA Pension med forskellige scenarier i forhold til medlemsudvikling, administrationsomkostninger m.v. I forslagene indgår de økonomiske konsekvenser for forbundet i de forskellige scenarier. Forhandlingsudvalget drøftede de fremlagte forslag, herunder det forhold, at præmien på kr. 200,- er meldt ud til medlemmerne. Forhandlingsudvalget fandt det samtidig væsentligt, at det via hjemmesiden nøje beskrives, hvorledes kolleger kan tilmelde sig ordningen. Spørgsmålet om en eventuel, mindre nedjustering af præmien pr. d bringes op til drøftelse til Hovedbestyrelsens møde d Økonomichef Steen V. Sørensen orienterede om forløbet med etablering af aftalen om den nye behandlingsforsikring via PFA Pension, og henviste til de forskellige scenarier i forhold til medlemsudvikling, administrationsomkostninger m.v. Hovedbestyrelsen tiltrådte efter en drøftelse af præmiegarantien i 3 år, information på hjemmesiden m.v., at præmien forbliver på kr. 200,- månedligt. 47.

7 Ad 5: Lederreformen (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 9. april 2013: Lederreformen forbundets seminar d I tilknytning til lederreformen blev der orienteret om forberedelserne til afvikling af forbundets seminar d , herunder i forhold til de temaer, der er til drøftelse, og gennemførelse af gruppearbejde. Ved internt møde d vil de praktiske foranstaltninger blive tilrettelagt, hvorefter det endelige program udsendes. Forhandlingsudvalget tog efter en drøftelse af blandt andet definitionen af ledelse og spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en lederreform eller en organisationsændring orienteringen til efterretning. Det forventes således, at de fremkomne input fra seminaret medtages i forbundets videre arbejde, ligesom disse skal synliggøres og informeres ud til alle ledere i dansk politi. Uddrag af referat fra forhandlingsudvalgsmødet d. 16. april 2013: Evaluering af lederseminar. Forhandlingsudvalgsmødet blev indledt med en evaluering af lederseminaret, der blev afholdt d , idet værdien af seminaret vurderes som værende meget værdifuldt og de fremkomne input fra seminaret medtages i forbundets videre arbejde, ligesom disse skal synliggøres og informeres ud til alle ledere i dansk politi. Forbundsformand Peter Ibsen og næstformand Claus Hartmann orienterede om forløbet af seminaret og de foreløbige tilbagemeldinger. Samtidig blev der kort orienteret om seneste Styre- og Følgegruppemøde, og der er således fortsat ikke taget stilling til, hvor omfattende lederreformen bliver, overgangsordninger m.v., hvilket forventes meldt ud fra Rigspolitiet i maj Rigspolitiet er opmærksomme på behovet for støttepersoner i kredsene, ligesom det er aftalt, at kredsenes HR-partnere er kontaktpersoner i forhold til medarbejderstøtte. Yderligere vil der via Nyhedsbreve og POLNET løbende blive orienteret om reformen. Hovedbestyrelsen drøftede grundigt lederreformen og de frustrationer, som denne giver anledning til i især mellemledergruppen, og tog i øvrigt orienteringen til efterretning. Ad 6: Meddelelser. -fra næstformanden. Claus Hartmann orienterede på given foranledning om status i forhold til effektiviseringsprocessen, herunder særligt om projektet Effektiv administration af våbentilladelser, kørekort, ATK, politiets IT-profil og ensartet support-del m.v. set i forhold til 48.

8 eventuelle opgavefællesskaber. De forskellige anbefalinger overvejes således p.t. i forhold til eventuel implementering. Han henviste samtidig til POLNET og de Nyhedsbreve, der udsendes. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse om hjemmearbejdspladser set i forhold til mail, arbejdstid og varsler, hvor der er behov for indgåelse af aftaler herom, orienteringen til efterretning. -fra forhandlingsudvalgsmedlemmer. Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til udarbejdelse af en vejledning i forhold til tjenestefrihed til organisations- og TR-arbejde om, at Rigspolitiet har fremlagt deres første bud på kategorisering af opgaver og aktiviteter til brug for drøftelse på det andet møde om vejledningen, der afholdes d. 22. april Forhandlingsudvalget har drøftet indholdet af udkastet, og vurderet strategien herfor. I tilknytning til bibeskæftigelse for politistuderende afholdes møde med repræsentanter fra Rigspolitiet d. 25. april Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning. Niels Hedeager orienterede kort om deltagelse i et Politiforskertræf d. 8. april 2013 i regi af Københavns Universitet, hvor Ph.D. Lars Holmberg blandt andet orienterede om politiets anvendelse af peberspray. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Jørgen Jensen orienterede på given foranledning om, at spørgsmålet om etablering og afholdelse af et nyt TR-X kasserer-kursus ved økonomichefens foranstaltning vil blive drøftet i regi af Politiforbundets TR-Uddannelsesudvalg. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. -fra hovedbestyrelsesmedlemmerne. Peter Jørgensen orienterede kort om, at konsulentfirmaet MacKenzie har afsluttet arbejde med en analyse af Østjyllands Politi, hvori der i den afsluttende rapport er anført 27 anbefalinger. -fra sekretariatet. Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede i tilknytning til forbundsformand Peter Ibsens afsked om, at der planlægges med afholdelse af afskedsreception d. 6. juni 2013 i forbundets lokaler og efter sædvanlig praksis. 49.

9 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Forbundssekretær Poul-Erik Olsen forvarslede, at Hovedbestyrelsen på næste hovedbestyrelsesmøde vil få mulighed for en drøftelse af de fremtidige principper for degradation i politiet, idet Rigspolitiet til forbundet har fremsendt et notat herom. Afslutning af mødet. Næstformand Claus Hartmann afsluttede herefter mødet og ønskede alle god hjemrejse. Det næste ordinære hovedbestyrelsesmøde varsles til afholdelse d. 2. maj 2013 i forbundshuset. For referat Claus Redder Madsen 50.

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere