Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Kongres. 3. Tjenestefri til organisationsarbejde. 4. Degradation i politiet. 5. Registrering og ressourceanvendelse i politiet. 6. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Peter Ibsen bød Hovedbestyrelsen velkommen til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til formanden for kontorbetjentforeningen Peter Hoffmann, der mødte som gæst. Endelig godkendelse af referatet fra Hovedbestyrelsesmødet den 17. april 2013 blev udskudt til hovedbestyrelsesmødet den 16. maj, idet følgende ændring under punkt 3a debat om statistikker og ressourceallokering - side 47, suppleres med; Hovedbestyrelsen anerkender, at politiet i lighed med andre moderne offentlige institutioner og virksomheder har en naturlig forpligtelse til at fortælle omverdenen, hvad der kommer ud af de penge, som anvendes på politiet, men at politiet som det også fremgår af fællesudtalelsen vedrørende FUP eller FAKTA skal blive meget bedre til at anvende mål og resultatstyring på en måde, der giver ejerskab og mening for alle 51.

2 også for medarbejderne i frontlinjen. Det dur ikke, hvis ledere og medarbejdere ser mål- og resultatstyring som en fjern og firkantet styringsmetode, der primært skal medvirke til opfyldelse af kontrakt for topledelsen, Den i kursiv anførte supplering medfører ikke en ændring i det allerede udsendte referat, da dette ikke anses for værende referat teknisk korrekt. Ad 2: Kongres (j.nr ). Forbundsformand Peter Ibsen gennemgik den udsendte oversigt over de beretningspunkter, som forhandlingsudvalget finder giver et retvisende billede af Politiforbundets virke i kongresperioden. Beretning. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte emneliste og gav samtykke til at forhandlingsudvalget udfinder relevante punkter til den mundtlige beretning. Udkast til den mundtlige beretning vil blive fremlagt på hovedbestyrelsesmødet den 16. maj Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede om, at den tidligere trufne beslutning om, at der, til samtlige foreningsformænd, udsendes et USB-stik med alt kongres materiale, er ændret til, at den enkelte politiforening, via kongressite på forbundets nye hjemmeside, kan downloade og udlevere alt relevant materiale til egne deltagere. Alt vedrørende kongressen vil blive samlet på denne side. Materialet vil være tilgængeligt fra den 8. maj Der vil til kongressen blive udfærdiget mapper, hvori regnskaber og andet kongresrelevant materiale vil forefindes. Fokusområder. Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede om de til kongressen udfærdigede speedpapers, som er en enkeltvis sammenskrivning af de 15 fokusområder, som også vil blive anvendt sammen med live streaming. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig, at der ikke sker udsendelse/udlevering af USB-stik, men at materialet kan downloades via Politiforbundets hjemmeside, samt at regnskaber mm., vil forefindes i mappe i kongressalen. Næstformand Claus Hartmann gennemgik de 2 udsendte bemyndigelsesforslag om styrkelses af Politiforbundets indsats for en synliggørelse af politiets ressourcemangel og om etablering af projekt vedrørende tilpasning af Politiforbundets organisations- og beslutningsstruktur. Han påpegede det stærke signal som kongressen hermed kunne sende om fokus på de manglende ressourcer og politiforbundets fokus på den interne struktur. 52.

3 Bemyndigelsesforslag. Uddrag af referat fra FU-møde 16. april 2013: Kongres 2013 bemyndigelsesforslag. Ligeledes i tilknytning til kongressen blev der fremlagt 2 bemyndigelsesforslag - Bemyndigelsesforslag om yderligere styrkelse af Politiforbundets indsats for en synliggørelse af politiets ressourcemangel. - Bemyndigelsesforslag til etablering af projekt vedrørende tilpasning af Politiforbundets organisations- og beslutningsstruktur. Forhandlingsudvalget tilsluttede sig efter en drøftelse de fremlagte bemyndigelsesforslag, som efter enkelte justeringer vil blive udleveret til Hovedbestyrelsen med henblik på behandling på hovedbestyrelsesmødet d Hovedbestyrelsen tilsluttede sig begge forslag, med den bemærkning, at der i bemyndigelsesforslag om ressourcer, ses på formuleringen i 3. afsnit, første linje. Næstformand Claus Hartmann gennemgik i korte træk de tidligere drøftede og vedtagne forslag til vedtægtsændringer, herunder jf. kongressens dagsordens pkt. 11 fastsættelse og fordeling af kontingent, bemyndigelsesforslag og fastsættelse af diæter mm. Vedtægtsændringer. Fastsættelse og fordeling af kontingent. Fastsættelse af diæter, befordringsgodtgørelse og honorarer. Hovedbestyrelsens tilsluttede sig fastsættelsen af kontingent, som pr beregnes med 1,15% af skalalønnen på skalatrin 33, stedtillægssats 4, samt fordelingen af grundkontingentet. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig også selve bemyndigelsesforslaget, dog således at der i punkt 2, ændres fra forhøje kontingent til regulere kontingent. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig også forslag til fastsættelse af diæter, befordringsgodtgørelse og honorarer, således at det præciseres, at de i papiret omtalte beløb er det samlede beløb for den enkelte. Næstformand Claus Hartmann gennemgik forslag til valg Valg. 53.

4 Hovedbestyrelsen besluttede enstemmigt at følge indstillingen om valg af; Claus Oxfeldt som forbundsformand Og genvalg af Claus Hartmann som næstformand Der anbefales genvalg af Politiforbundets kritiske revisorer, Egon Horsager Nielsen og Kurt Bønnelykke Nielsen. Der anbefales genvalg af Peer Withagen som revisorsuppleant og nyvalg af Anita Frank Østjyllands politiforening som revisorsuppleant. Næstformand Claus Hartmann fremlagde, efter tidligere truffen beslutning, forslag til opløsning af POLITIFORBUNDETS HJÆLPEFOND og formuens overførsel til Betty Kallerup Fondet. Han motiverede kort forslaget med at konstatere, at der i Betty Kallerup Fondet er et bredere anvendelsesområde end i hjælpefondet, samt at der ikke er tiltænkt nogen praksisændring. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig forslaget og vil efter kongressen nærmere forholde sig til, hvorledes praksis vil/skal blive herefter. Næstformand Claus Hartmann fremlagde, efter tidligere truffen beslutning, forslag opløsning af POLITIFORBUNDET I DANMARKS KUNSTFOND og fondets aktivers overførsel til Politiforbundet. Han supplerede med at oplyse, at der ikke er nogen likvider i Kunstfondet og de via Kunstfondet indkøbte kunstgenstande forbliver i Politiforbundets ejendom. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte forslag. Indstilling af æresmedlem. Forbundsformand Peter Ibsen forlod her mødet. Næstformand Claus Hartmann og seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede om den fra Østjyllands Politiforenings indkomne indstilling af Peter Ibsen som æresmedlem af Politiforbundet og gengav i korte træk indholdet af indstillingen. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig enstemmigt indstillingen. Peter Ibsen deltog på ny i mødet. Praktiske forhold i øvrigt. Seniorkonsulent Hans Bundesen henviste til den på sidste Hovedbestyrelsesmødes gennemgang af det praktiske forløb. 54.

5 Hovedbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. Ad 3: Tjenestefri til organisationsarbejde (j.nr ). Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt orienterede om den afholdte møderække siden sidste Hovedbestyrelsesmøde og at der er berammet 2 yderligere møder i juni. Han fremhævede samarbejdet imellem de faglige organisationer og at der i dette fællesskab var søgt en afklaring med Rigspolitiet af, hvor er det problemets kerne er, idet Rigspolitiet indtil videre alene har holdt sig til en meget generel tilgang og ikke har anvist konkrete løsningsforslag. De hidtil afholdte møder har i al væsentlighed drejet sig om en kategorisering af den opgaveportefølje, der på forskellig vis varetages af personaleorganisationerne. Rigspolitiet vedkender sig den indgåede TR-aftale, hvorefter de nærmere rammer og vilkår for det lokale samarbejde sker ved aftale mellem den stedlige Politidirektør og Politiforeningen. Derudover har forbundet foranlediget af de indledende drøftelser udarbejdet et notat vedrørende anvendelsen af personalerepræsentanter til løsning af en række konkrete opgaver i forhold til det lokale samarbejde. Notatet indgår i de videre overvejelser. Han påpegede afslutningsvis, at uanset hvordan vejledningen kommer til at se ud, så er det fortsat Politiforbundet selv, der beslutter den fremtidige organisations-, arbejdsog beslutningsstruktur. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og pegede samtidig på det store arbejde, der udføres blandt tillidsfolk landet over og som er med til at gavne helheden, Dansk Politi. Det er til alles gavn, at dette arbejde under en eller anden form kan fortsætte. Ad 4: Fremtidige principper for degradation i politiet (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 16. april 2013: Fremtidige principper for degradation i politiet. Rigspolitiet har fremsendt notat om fremtidige principper for degradation i politiet. Forhandlingsudvalget havde en grundig drøftelse af indholdet og de afledte effekter, hvorefter der var tilslutning til det fremsendte oplæg med bemærkning om, at det er positivt, at der nu ses ensartethed i sanktionerne. Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om afholdt møde med Rigspolitiet, hvor det var blevet oplyst, at der siden 1996 har været 7 tilfælde af degradation, hvoraf 3 har været chargerede og 4 uchargerede. Han gjorde opmærksom på, at på den økonomiske side svarer degradation til 1 års løn set over en livsløn og samtidig er udgangspunktet at degradation ikke skal påvirke polititjenestemandens tjenestemandspension. Derfor vil det i videst muligt omfang 55.

6 søges sikret, at man kan pensioneres fra samme skalatrin, som hvis man ikke var blevet degraderet. På given foranledning præciseres det at degradation af uchargerede og af chargerede til en uchargeret stilling sker til en bestemt lønindplacering i klassificeringsaftalen, og at løn og distinktioner følges ad. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og pegede på, at der nu syntes at være kommet ensartethed ind i bedømmelsen og at når der er truffet endelig afgørelse af degradation må denne og bagvedliggende disciplinærsag ikke indgå i de evalueringer, der foretages med henblik på lønoprykning. Ad 5: Registrering og ressourceanvendelse i politiet (j.nr ). Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen havde til Hovedbestyrelsen fremsendt en orienterende mail om registrering og ressourceanvendelse i politiet. Han ønskede med denne mail at gøre Hovedbestyrelsen opmærksom på, at fokus på mangel af ressourcer i Dansk politi er et nationalt anliggende og ikke hvorvidt der mangler ressourcer i øst eller vest og herunder håbede han, at det arbejde der udføres med ATK målinger mm., tager udgangspunkt i kvalitative fakta og ikke efter måltal. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og erklærede sig enig i de fremførte betragtninger. Ad 6: Meddelelser. -forbundsformanden Peter Ibsen oplyste, at CFU forliget af 8. februar 2013 er blevet ophøjet til lov som følge af regeringsindgrebet. Særligt bemærkes det, at loven indebærer, at de kompensationer som gives til lærere og gymnasielærere som følge af ophævelsen af de for disse gruppers hidtidigt gældende arbejdstidsregler holdes uden for reguleringsordningen. Peter Ibsen orienterede om lederreformen og de hermed forbundne vanskeligheder som politiforbundet har med at meddele sig, idet meget lidt konkret kan videregives og andet er givet med besked om, at det ikke må videreformidles. Denne hemmeligholdelse vanskeliggør processen omkring det kommunikative med de berørte medlemmer og gør ganske forståligt lederne mere frustrerede over ikke at høre noget. I forlængelse af dette Hovedbestyrelsesmøde afholder den i Politiforbundet nedsatte styregruppe møde. På dette møde træffes der beslutning om, hvorledes sparringsgruppen samt projektgruppen vedrørende den fremtidige ledelsesstruktur aktiveres. 56.

7 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men ville samtidig sikre sig, at den information som Politiforbundet anmodes om at holde tæt til kroppen også gælder for arbejdsgiverens repræsentanter. -næstformanden Claus Hartmann orienterede om færdiggørelsen af regnegruppens rapport og takkede for det gennemarbejdede materiale, som understøtter drøftelserne om ressourceallokeringen. Rapporten udsendes til Hovedbestyrelsen er sat til drøftelse den 16. maj Hovedbestyrelsesmedlemmerne Jørgen Olsen og Kaj Rasmussen takkede medlemmerne for den store deltagelse og havde samtidig et ønske om at denne tak kunne bringes som en note i Dansk Politi. Claus Hartmann orienterede om at økonomiudvalget i dag får den færdiggjorte oversigt over foretagne besparelser mm., og at forhandlingsudvalget på tirsdag drøfter indholdet, samt at den vil være til drøftelse på Hovedbestyrelsesmødet den 16. maj Han betragtede hermed økonomiudvalgets arbejde som afsluttet. -fra forhandlingsudvalgsmedlemmer. Claus Oxfeldt oplyste, at der på netop afholdt generalforsamling i Københavns politiforening var sket genvalg af politiforeningens næstformand Annette Nielsen. Claus Oxfeldt orienterede ligeledes om, at der snarest vil blive lagt en sammenligning af politibetjeningen i de nordiske lande på Politiforbundets hjemmeside. -Jørgen Jensen orienterede om kursusevalueringen af G IV som havde fået god kritik. Han oplyste, at der i efteråret 2013 vil blive afviklet G1 og G2. Afslutningsvis bad han om at politiforeningerne indsendte resultatet af dette års studiekreds emne, Innovation. -Niels Hedeager orienterede om afholdt møde i det centrale teknologiudvalg, herunder følgende projekter; Digitalt fingeraftryk forventes taget i brug i starten af 2014 Pilotprojekt med automatisk nummerpladegengivelse Digitale straffeattester, som borgeren kan bestille via internettet, forventes igangsat efteråret

8 Digitaliseringen af ATK forventes sat i drift i september fra hovedbestyrelsesmedlemmerne. Michael Agerbæk orienterede om generalforsamlingen i lederforeningen i uge 19, hvor ca. halvdelen af medlemmerne deltager. Mogens Heggelund ønskede at pointere at udnævnelse i første charge, fortsat bør ske lokalt, hvorfor han udtrykte tilfredshed med, at det af repræsentanter fra Politiforbundet også var blevet påpeget på et møde med Rigspolitiet d. 25. april 2013 omkring fremtidige stillingsopslag. Jørgen Olsen orienterede om at der i forhold til KTS vil ske akkreditering efter regler og krav i EU. Henrik Schwartz orienterede om udfordringer ved besættelse af stillinger og om det efter hans opfattelse dårlige arbejdsmiljø i kredsen, idet det kan konstateres at gennemsnits antallet af sygedage er 20. Pia Brostrøm orienterede om generalforsamling tirsdag og onsdag i uge 19. -fra sekretariatet. Forbundssekretær Flemming Olsen orienterede om udgivelsen af bogen; Alt blev hvidt af forfatter og tidligere kollega Lars Bedsted Gommesen. Bogen handler om livet i forbindelse med og efter at han blev ramt af et lyn. Politiforbundet har sponseret kr i forbindelse med udgivelsen. For referat Afslutning af mødet. Næstformand Claus Hartmann afsluttede herefter mødet og ønskede alle en god hjemrejse. Det næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes den 16. maj 2013 i forbundshuset. For referat Flemming Olsen 58.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. Mødet afholdt med start onsdag d. 12. marts 2014 fra kl. 1200 af Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Asemamiehenkatu

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Fængselsforbundet. Referat. fra. Fængselsforbundets. 6. ordinære kongres 2013. Hotel Comwell Middelfart

Fængselsforbundet. Referat. fra. Fængselsforbundets. 6. ordinære kongres 2013. Hotel Comwell Middelfart Fængselsforbundet Referat fra Fængselsforbundets 6. ordinære kongres 2013 på Hotel Comwell Middelfart 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning... 4 Ad Punkt 2: Fastsættelse af dagsorden... 8 Ad

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere