Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Fokusområder. 3. Arbejdstidsaftalen. 4. DUPens videoafhøring. 5. Økonomiudvalget. 6. DR analyse og kampagne. 7. Lederprojekt. 8. OK Udkast til kundgørelse om bl.a. tjenestefrihed til organisationsarbejde. 10. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Peter Ibsen bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Peter Jørgensen (Østjyllands Politiforening), der mødte som suppleant for Mogens Winding, Egon Horsager Nielsen (Midt- og Vestjyllands Politiforening), der mødte som suppleant for Jørgen Fisker, John Hansen (Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening), der mødte som suppleant for Kaj Rasmussen, Carsten Weber (Sydøstjyllands Politiforening), der mødte som suppleant for Tonny Gram Graugaard og Michael Mortensen (Bornholms Politiforening), der mødte for Henrik Schwarz. Der blev endvidere rettet en særlig velkomst til Henrik Grønnemose (RigsPolitiforeningen), der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. 11

2 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 9. januar 2013 blev herefter godkendt. Ad 2: Fokusområder (j.nr , , , , ). Følgende fokusområder til afrapportering: En attraktiv løn. Gennemsigtighed i aftaler. Seniorpolitik. Udvikling af den overordnede Personalepolitik. Uddannelse. "En attraktiv løn" og "Gennemsigtighed i aftaler" er samlet i en fælles rapport. De tre øvrige fokusområder i særskilte rapporter. De 4 rapporter er vedhæftet. Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender rapporterne. Fokusområderne 1 Plan 2012, 2 En attraktiv løn, 4 Seniorordninger og 7 Udvikling af den overordnede personalepolitik blev godkendt, mens Fokusområde 9 Uddannelse, blev godkendt med den bemærkning, at der tilføjes et afsnit omkring emnet Beredskabsparathed. Ad 3: Arbejdstidsaftalen (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 15. januar 2013: Revidering af arbejdstidsaftalen. I tilknytning til det igangværende arbejde med revidering af arbejdstidsaftalen har der d været afholdt møde med Rigspolitiet. Det endelige udkast til en revideret arbejdstidsaftale vil snarest blive forelagt forhandlingsudvalget til drøftelse. Derefter vil udkastet blive udsendt til Hovedbestyrelsen med henblik på drøftelse på hovedbestyrelsesmødet d Efter endelig godkendelse af den reviderede udgave, vil Rigspolitiet og Politiforbundet udfærdige en fælles elektronisk vejledning der linkes til direkte i den elektroniske udgave af den reviderede arbejdstidsaftale. Fælles kommunikationsplan udfærdiges. Der planlægges med, at den reviderede arbejdstidsaftale skal være gældende fra d Taget til efterretning. 12

3 Uddrag af referat fra FU-møde 29. januar 2013: Arbejdstidsaftalen. I tilknytning til tidligere drøftelser om arbejdstidsspørgsmål med Rigspolitiet blev der orienteret om den enighed, der nu er opnået om en ny arbejdstidsaftale. Væsentligste ændringer er at aftalen nu rummer fleksibilitetspakken i forhold til tjenesteplanlægning i pol-vagt og at der til aftalen udarbejdes en fælles elektronisk vejledning. Aftalen fremsendes til hovedbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse. Arbejdstidsaftalen er vedhæftet. Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender aftalen. Den reviderede arbejdstidsaftale blev godkendt med følgende 2 punkter til nærmere afklaring med Rigspolitiet: - 19 stk. 6 bytning af weekend med en kollega tæller med som friweekend. - Frivillige bytninger/ændringer i de semi-låste 5. og 6. uger medfører frasigelse af eventuelle kompensationer. Ad 4: DUPens videoafhøring (j.nr ). DUPen har fremsendt udkast til vejledning i forbindelse med tilbud om afhøring som videokonference. Udkastet indeholder forbundets væsentligste ønsker om, at det skal være frivilligt, at optagelserne ikke gemmes og at der skal findes egnede lokaler. DUPens udkast vedhæftes. Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender udkastet. Forhandlingsudvalget indstilling godkendt. Ad 5: Økonomiudvalget (j.nr ). 13

4 Økonomiudvalgets 4 hovedområder; Forbundshusets drift. Foreningernes økonomi, herunder kontingentfordeling. Kontingentstigning. Kontingent for aspiranter på SU. Økonomiske beregninger som resultat af arbejdet i økonomiudvalget vil blive fremlagt under hovedbestyrelsesmødet. Det indstilles, at hovedbestyrelsen bliver orienteret om indstillingerne fra Økonomiudvalget med henblik på beslutning på det følgende hovedbestyrelsesmøde torsdag den 28. februar Hovedbestyrelsen fik fremlagt resultatet af Økonomiudvalgets arbejde, som grundigt blev gennemgået af økonomichef Steen Vedsted Sørensen. Der var en særlig gennemgang omkring udkast til ny kontingentfordeling. Forbundsformand Peter Ibsen indledte drøftelserne med en henvisning til de 4 hovedområder som anført i sagsbeskrivelsen. I tilknytning til udkast til ny kontingentfordeling fremlagde Københavns Politiforening et alternativt forslag om en generel 30 % reduktion til foreningerne, og at der dermed ikke skal tages særlige forbehold i forhold til Københavns Politiforening. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af Økonomiudvalgets fremlagte resultat og der var enighed om, at der til Hovedbestyrelsen skal udarbejdes en skriftlig konsekvensberegning af følgende punkter forinden endelig beslutning på hovedbestyrelsesmødet d. 28. februar Reducering af midler fra forbundet til foreningerne på henholdsvis 30%, 40% og 50%. - Kontingentstigning for det enkelte medlem. - Ændret frekvens for afholdelse af studiekredsafslutningerne. - Grundlaget for kontingentberegningen fra Skalatrin 29, stedtillæg 4 til Skalatrin 33, stedtillæg 4. - Kontingentberegningsgrundlaget ændres til fast kontingent der følger prisudviklingen. Derudover skal der foretages en analyse af opgaver der for Politiforbundet bliver udført af Københavns Politiforenings sekretariat. 14

5 Ad 6: DR analyse og kampagne (j.nr ). DR har henvendt sig med et ønske om, at Politiforbundet indgik i et samarbejde omkring en spørgeundersøgelse blandt ansatte i politiet. Der er i den forbindelse afholdt et orienteringsmøde mellem DR og Politiforbundet for en afklaring af et sådant samarbejde. Konceptet ses anvendt tidligere i Norge og bygger grundlæggende på en spørgeskema undersøgelse som elektronisk udsendes til interesserede ansatte. Politiforbundets opgave ville her være, at fremskaffe private mail-adresser til respondenterne i størrelsesordenen 5000, hvis vi sammenligner med den norske model. Politiforbundet vil kunne stille forslag til spørgsmål som kunne medtages, men vil ikke kunne påregne nogen form for indsigelsesmuligheder i processen eller på den efterfølgende journalistiske opfølgning på svar og tilkendegivelser. Den del vil alene blive tilrettelagt og styret af DR`s analyseenhed, der vil forsøge at få mulighed for at følge op på særligt interessante tilkendegivelser og svar fra respondenterne. Det indstilles, at hovedbestyrelsen takker nej til tilbuddet. Forhandlingsudvalgets indstilling godkendt. Ad 7: Lederprojekt (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 29. januar 2013: Ud fra det foreliggende meget løse grundlag om lederprojektet, blev der orienteret om forskellige senarier for involvering. I den forbindelse blev forbundets deltagelse i Rigspolitiets projektarbejde helt generelt drøftet, idet erfaringerne viser, at involveringen og indflydelse samt mulighed for at tage et medansvar har været yderst begrænset som følge af alt for sen inddragelse. Den typiske fremgangsmåde har været, at inden materialet sendes til forbundet, så har oplæggene været præsenteret og clearet af i forskellige lederfora, hvorfor det opleves som værende yderst vanskeligt at få reel indflydelse på resultatet? Disse erfaringer vil blive bragt i spil, når spørgsmålet om involvering i lederprojektet bliver aktuel. En konsekvens af det forestående lederprojekt er, at stillingsbesættelser fremover som udgangspunkt kun vil ske ved konstitution. FU har efterfølgende drøftet lederreformen og der er enighed om, at det på mange måder bliver en vanskelig proces, hvor information og dialog anses for absolut nødvendigt. Det er i øvrigt indstillingen, at inddragelsen skal ske via 2 spor; et tekniker spor, der knytter sig til forhold vedrørende de ledere, som ikke fremover vil være en 15

6 del af den egentlige ledergruppe (HR-spørgsmål, tålegrænse, frivillig fratræden, løn og pension m.v.) samt et spor 2; et fagpolitisk spor, der knytter sig til fremtiden ledere. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af punktet og der var enighed om følgende - I Politiforbundets regi at oprette de 2 spor som beskrevet. - I Politiforbundets regi at oprette en styregruppe. - Politiforbundet udsender i lighed med Rigspolitichefen - et brev til samtlige ledere, hvor der vil være en beskrivelse af processen samt at Politiforbundet følger udviklingen tæt. - I samarbejde med Rigspolitiet søges planlagt en workshop med en repræsentativ deltagelse fra hver af politikredsene. Ad 8: OK13 (j.nr ). De egentlige forhandlinger indledes den 7. februar 2013 og de følgende dage hen over weekenden. Særlige udfordringer: Arbejdstid (bl.a. udvidelse af normperioden og særlige ydelser i tiden i stedet for samt spørgsmålet om iværksættelse af plustidsaftalen) Reguleringsordningen Rammens størrelse Aftalens længde Pligtig afgangsalder for tjenestemænd - herunder spørgsmålet om førtidspensionsfradrag. Der vil under hovedbestyrelsesmødet blive givet en status. Forbundsformand Peter Ibsen henviste til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde, der blev afholdt fredag d. 8. februar 2013 i forhold det foreløbige resultat af overenskomstforhandlingerne. 4-ugers vinduet åbnes d.d. og der skal tages stilling til, om aftaleresultatet skal fremlægges på en ekstraordinær kongres. Afholdelse af ekstraordinær kongres søges afviklet i forbindelse med afholdelse af hovedbestyrelsesmødet i Vestdanmark d marts

7 I tilknytning til en eventuel varsling af konflikt som følge af et nej til aftaleresultatet, skal Hovedbestyrelsen beslutte sig for en eventuel konfliktstøtte samt eventuel efterfølgende økonomisk genopretning af strejkepuljen. I tilknytning til de særlige aftalekrav blev det oplyst, at Moderniseringsstyrelsen har frafaldet krav i forhold til tekniske tilretninger omkring ny-lønsaftalen for medlemmer i den centrale anklagemyndighed. Ad 9: Udkast til kundgørelse om bl.a. tjenestefrihed til organisationsarbejde (j.nr ) : Rigspolitiets skr. med tilkendegivelse af, at de agter at revidere A kundgørelse II nr. 44 med virkning fra og snarest vil kontakte Politiforbundet med henblik på drøftelse af nye regler for ydelse af tjenestefrihed : Rigspolitichefen orienterede på CSU om revisionsarbejdet vedr. de eksisterende kundgørelser om tjenestefrihed. Uddrag af referat fra ekstraordinært FU-møde d efter modtagelse af Rigspolitiet udkast til ny kundgørelse d : Forhandlingsudvalget havde en grundig drøftelse af det fremlagte udkast set i forhold til forbundets situation. Forhandlingsudvalget finder, at der overordnet som udgangspunkt er tale om En klar overtrædelse af samarbejdscirkulærets bestemmelser. En klar overtrædelse af aftaleretten, idet Rigspolitiet ikke har optaget forhandlinger med forbundet i forbindelse med kundgørelse II, nr. 44. En klar overtrædelse af aftaleretten, idet Rigspolitiet ensidigt har fortolket alle dele af udkastet uden at forbundet har været involveret. Forhandlingsudvalget besluttede d.d. at tilskrive Rigspolitiet herom og samtidig udbede os en foreløbig forklaring. Forhandlingsudvalget vil afvente svar forud for beslutning om eventuelt at indkalde Hovedbestyrelsen til ekstraordinært møde, samtidig med at beslutning om ekstraordinær indkaldelse til møde i Rigspolitichefens Centrale Samarbejdsudvalg afventes. Behandling på hovedbestyrelsesmødet 9. januar 2013: Forbundsformand Peter Ibsen gennemgik sagen efter afholdt møde med Rigspolitiet og fremlagde udkastet til en ny kundgørelse om tjenestefrihed. Det blev herunder konstateret, at udkastet ikke som aftalt med Rigspolitiet var blevet lagt på Pol-net eller HR-portalen. Hovedbestyrelsens beslutning d. 9. januar 2013: Udkast til ny kundgørelse om tjenestefrihed udsendes til Hovedbestyrelsen og punktet udsættes til behandling på næste hovedbestyrelsesmøde. 17

8 Forbundsformand Peter Ibsen oplyste, at der efter aftale med Koncern HR var sket en orientering til samtlige kredse og Rigspolitiet om, at der ikke er tilsigtet organisationsændringer i den nye kundgørelse om tjenestefrihed til organisationsarbejde. Der skal udfærdiges en vejledning og der er d.d. modtaget henvendelse om deltagelse i det første møde. Politiforbundet er repræsenteret ved forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt og forbundssekretær Poul-Erik Olsen. Ad 10: Meddelelser. -fra forbundsformanden. Peter Ibsen orienterede om, at processen omkring Politianalyserne fortsætter, idet de kommende punkter omhandler henholdsvis Økonomisk Kriminalitet og Beredskabet. Der blev ligeledes orienteret om, at der i tilknytning til problemer med lønafregningerne har været afholdt et positivt møde med Rigspolitiet, som har anerkendt problemerne som anført og at der fremadrettet vil blive taget hånd om mulige fejlkilder ligesom der er en vilje fra Rigspolitiet til at eliminere fejl mest muligt. Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning. -fra næstformanden. Claus Hartmann henledte hovedbestyrelsesmedlemmernes opmærksomhed på, at det med godkendelsen af rapporten omkring Internationale Missioner er vedtaget, at det påhviler de enkelte kredse at opstille retningslinjer for de kollegaer som udsendes internationalt, såvel henset til før udsendelsen herunder udvælgelsen, forhold under udsendelsen samt forhold efter udsendelsen. Der blev henvist til den omdelte personalepolitik på området fra Københavns Vestegns Politi, der kan tjene som inspiration i de kredse, hvor der endnu ikke er taget initiativer i den ønskede retning. Opfordringen ses i lyset af, at det er af stor vigtighed, at der ikke mindst ved End Of Mission ske en opfølgning på det psykologiske plan jf. anbefalingerne i rapporten. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. -fra forhandlingsudvalgsmedlemmer. Niels Hedeager orienterede fra møder afholdt i - MC-udvalget med drøftelser af ønsker til uddannelsen efter indførelsen af flerbrugerkonceptet og diverse vedrørende uniform og udrustning til MC-kørerne. 18

9 - Det Centrale Teknologiudvalg med deltagelse af den nye IT-direktør Michael Steen Hansen som formand. Der var en orientering om visionerne for ITarbejdspladser i politiet og diverse igangværende projekter. Herunder den nye adgang for alle via mobiltelefonen til mail og kalender. Endvidere drøftelse af det fremtidige samarbejde i udvalget og på IT-området i øvrigt. - Rigspolitichefens Center for Beredskabskommunikation vedrørende projekt Bifrost, som er et computerstyret system med touch skærm til styring af blandt andet SINE-radio, udrykningssignaler, navigation, forespørgselskanaler og statusmeldesystem. Systemet er i udbud og implementeres i løbet af 2013 og 2014 i 325 beredskabskøretøjer. Ca. 25 køretøjer i 10 politikredse og resten til København og Bornholm. Politikredsene kan efterfølgende efter behov indkøbe og udstyre flere køretøjer. - Polititaktisk Forum med workshop og drøftelse vedrørende politiets beredskab og diverse taktiske tiltag. Der blev ligeledes orienteret om, at følgegruppen til projekt Facility Management vil blive nedlukket. Projektet følges nøje. På hovedbestyrelsesmødet d. 28. februar 2013 er planlagt en temadrøftelse om Facility Management og Coor. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse om muligheden for den nye adgang for alle via mobiltelefonen til mail og kalender, idet der ikke er udarbejdet retningslinjer for anvendelsen heraf, hvilket bør inddrages i arbejdet under Personalepolitisk Udvalg. Orienteringen blev herefter taget til efterretning. Claus Oxfeldt orienterede fra et møde afholdt på Politiskolen d. 21. januar 2013 om magtanvendelse, herunder særligt - Anvendelse af benlås. - Forenkling af metoderne til træning i magtanvendelse. - Træningsmetoder. - Samlet set er der ingen ændringer i undervisningstiden for selvforsvar. Der blev orienteret fra et møde i Personalepolitisk Udvalg d. 5. februar 2013, herunder særligt - Status på Leadership Pipeline. - Fald i sygefraværet på 0,3 % i forhold til Omsorgsspor i forbindelse med lederreformen. - Status på udarbejdelsen af Arbejdsmiljøpolitik. - Status på udarbejdelsen af ny kundgørelse om bibeskæftigelse. - Nyt koncept i forbindelse med Medarbejderudviklings- og Lederudviklingssamtaler (MUS og LUS), som vil blive IT-understøttet via et landsdækkende Sap-system. I tilknytning til revidering af Den Blå Betænkning i Retspolitisk Udvalg blev der orienteret om, at et udkast til en vejledning, målrettet mod tillidsrepræsentanter, forventes færdiggjort i Der vil i forbindelse med arbejdet omkring vejledningen søges aflagt en halvårsrapport for Hovedbestyrelsen. 19

10 Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning. Jørgen Jensen orienterede om status på genberegningerne af pensionsskyggeforløbet for kontortjenestemænd i politiet, idet flere medlemmer er blevet kontaktet af Rigspolitiet om det samme. Det omhandler alene PFA-pensionsindbetaling og indgår således ikke i lønafregningen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. -fra hovedbestyrelsesmedlemmerne. Jens Jørgen Møller Nielsen orienterede om, at der i kredsen er kollegaer, der i forbindelse med konkret udpegning til funktion i ATK-køretøjerne, overvejer at indlede en sag om aldersdiskrimination. Forholdene for kredsens landpolitiassistenter er indskrænket, idet der tidligere er sat begrænsninger ind på kørselsafregningerne (Fra km til km), dernæst yderligere begrænsning i kørsel mellem bopælen/normale tjenestested til tjeneste i arbejdsfællesskab på anden adresse. I tilknytning til sagen fra Aalbæk Havn anføres det både i de lokale medier og andre steder, at en person er slået ihjel, hvilket anses som upassende formulering i forbindelse med udfaldet af en given politiaktion Michael Agerbæk henledte opmærksomheden på, at det er yderst kritisabelt, at aftalen om chefløn endnu ikke var på plads. Carsten Weber orienterede om, at der i forbindelse med inddragelse af en feriedag, hvor en kollega skulle møde ind til retsmøde, var taget kontakt til ledelsen i forhold til transportgodtgørelse, omlægning af ferien og friholdelse for andre omkostninger (Skadesløshed). -fra sekretariatet. Forbundssekretær Finn Moseholm orienterede om den nye lovgivning i forhold til fleksjobordningen og førtidspension, idet ændringerne vil have væsentlig betydning for medlemmer i forbindelse med indgåelse af nye aftaler eller ved jobfunktionsskifte og som sådan også overgår til ny aftale. Fremadrettet vil beskæftigelsesgraden følge timeantallet og ikke beskæftigelsesgrad 1 (fuld tid). Lovændringen har også indflydelse på pensionsforholdene. Forinden aftale om fleksjob indgås skal den enkelte indgå i arbejdspladsens sociale kapitel i 1 år. Politiforbundet vil være i stand til at foretage en beregning af, hvad det vil betyde i indtægtsnedgang, hvis man går ind i et fleksjob efter den nye ordning. Jo højere løn på færre timer, vil betyde størst indtægtsnedgang. Lovændringen vil fremover skabe et større behov for rådgivning. Rigspolitiet er tilskrevet og har efterfølgende indbudt til møde d. 22. februar 2013 om drøftelser i forhold til det sociale kapitel. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 20

11 Afslutning af mødet. Forbundsformand Peter Ibsen og afsluttede mødet og varslede næste ordinære hovedbestyrelsesmøde til afholdes d. 28. februar 2013 kl i forbundshuset. For referat Svend-Erik Jakobsen 21

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2012-00972 17. januar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00863 4. november 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes. 2. Flygtningesituationen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00410 27. juni 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00118 5. marts 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 28. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde lørdag den 20. juni 2015 kl. 1000 på Marienlyst, Helsingør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01112 6. august 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 12. - 13. august 2014 på Comwell Sorø DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00171 2. april 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den 19. - 20. marts 2013 kl. 1000 på Scandic i Silkeborg DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00066 30. april 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2015 kl. 0900 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Evaluering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00302 31. juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 21. maj 2015 kl. 1000 i Forbundshuset Uden for mødets dagsorden var indbudt politiinspektør

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr oktober 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr oktober 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00283 22. oktober 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 8. oktober 2015 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 15. 17. juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. august 2015 på Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr d august 2016 JH/dl. Referat. d august 2016 på Sørup Herregaard.

Hovedbestyrelsen Journalnr d august 2016 JH/dl. Referat. d august 2016 på Sørup Herregaard. Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00694 d. 25.-26. august 2016 JH/dl Referat Ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 25. - 26. august 2016 på Sørup Herregaard. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

LOV FOR POLITIFORBUNDET

LOV FOR POLITIFORBUNDET LOV FOR POLITIFORBUNDET AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD Organisationen 1 Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Politiforbundet. 2. Forbundets hjemsted er, hvor forbundskontoret er beliggende. 3. Forbundet

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d marts 2012 i Vejle med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d marts 2012 i Vejle med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 28. 29. marts 2012 i Vejle med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 22. september 2016.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 22. september 2016. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 25. september

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 757 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 1. september 2016 kl. 16.00 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 19. december

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Kim Heikki, Henrik E. Jørgensen, Ulla Lykke Pedersen, Charlotte

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00689 18. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi Referat Bestyrelsen 29-09-2016 09:15 29-09-2016 16:45 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 29. september 2016 09:15-29-09-2016 16:45 Samsø Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Lars Vesløv LV Signe Saabye Ottosen SSO Henrik Kofoed Svendsen HAKS

Læs mere

Referat fra generalforsamling i MVJYL Politiforening 21. marts 2013 på Nørre Vosborg,

Referat fra generalforsamling i MVJYL Politiforening 21. marts 2013 på Nørre Vosborg, Referat fra generalforsamling i MVJYL Politiforening 21. marts 2013 på Nørre Vosborg, Vemb. Dagsorden: 1. Generalforsamlingen åbnes. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg. 5.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Lov for Midt- og Vestjyllands Politiforening Stiftet den 22. august 2006

Lov for Midt- og Vestjyllands Politiforening Stiftet den 22. august 2006 Lov for Midt- og Vestjyllands Politiforening Stiftet den 22. august 2006 AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD 1 Navn. Stk. 2 Tilslutning til foreningen. Formål og tilhørsforhold. Stk. 4 Opgaver. AFSNIT 2 MEDLEMSFORHOLD

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010: BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Finn Rudaizky som varslet. Neil Stenbæk Bloem som varslet. Lars Aslan Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen Knud Arne Sebens

Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen Knud Arne Sebens Forretningsudvalgsmøde. (2008-2012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 14. april 2011 kl. 14.00 på Oslobåden. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere