Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Fokusområder. 3. Arbejdstidsaftalen. 4. DUPens videoafhøring. 5. Økonomiudvalget. 6. DR analyse og kampagne. 7. Lederprojekt. 8. OK Udkast til kundgørelse om bl.a. tjenestefrihed til organisationsarbejde. 10. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Peter Ibsen bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Peter Jørgensen (Østjyllands Politiforening), der mødte som suppleant for Mogens Winding, Egon Horsager Nielsen (Midt- og Vestjyllands Politiforening), der mødte som suppleant for Jørgen Fisker, John Hansen (Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening), der mødte som suppleant for Kaj Rasmussen, Carsten Weber (Sydøstjyllands Politiforening), der mødte som suppleant for Tonny Gram Graugaard og Michael Mortensen (Bornholms Politiforening), der mødte for Henrik Schwarz. Der blev endvidere rettet en særlig velkomst til Henrik Grønnemose (RigsPolitiforeningen), der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. 11

2 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 9. januar 2013 blev herefter godkendt. Ad 2: Fokusområder (j.nr , , , , ). Følgende fokusområder til afrapportering: En attraktiv løn. Gennemsigtighed i aftaler. Seniorpolitik. Udvikling af den overordnede Personalepolitik. Uddannelse. "En attraktiv løn" og "Gennemsigtighed i aftaler" er samlet i en fælles rapport. De tre øvrige fokusområder i særskilte rapporter. De 4 rapporter er vedhæftet. Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender rapporterne. Fokusområderne 1 Plan 2012, 2 En attraktiv løn, 4 Seniorordninger og 7 Udvikling af den overordnede personalepolitik blev godkendt, mens Fokusområde 9 Uddannelse, blev godkendt med den bemærkning, at der tilføjes et afsnit omkring emnet Beredskabsparathed. Ad 3: Arbejdstidsaftalen (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 15. januar 2013: Revidering af arbejdstidsaftalen. I tilknytning til det igangværende arbejde med revidering af arbejdstidsaftalen har der d været afholdt møde med Rigspolitiet. Det endelige udkast til en revideret arbejdstidsaftale vil snarest blive forelagt forhandlingsudvalget til drøftelse. Derefter vil udkastet blive udsendt til Hovedbestyrelsen med henblik på drøftelse på hovedbestyrelsesmødet d Efter endelig godkendelse af den reviderede udgave, vil Rigspolitiet og Politiforbundet udfærdige en fælles elektronisk vejledning der linkes til direkte i den elektroniske udgave af den reviderede arbejdstidsaftale. Fælles kommunikationsplan udfærdiges. Der planlægges med, at den reviderede arbejdstidsaftale skal være gældende fra d Taget til efterretning. 12

3 Uddrag af referat fra FU-møde 29. januar 2013: Arbejdstidsaftalen. I tilknytning til tidligere drøftelser om arbejdstidsspørgsmål med Rigspolitiet blev der orienteret om den enighed, der nu er opnået om en ny arbejdstidsaftale. Væsentligste ændringer er at aftalen nu rummer fleksibilitetspakken i forhold til tjenesteplanlægning i pol-vagt og at der til aftalen udarbejdes en fælles elektronisk vejledning. Aftalen fremsendes til hovedbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse. Arbejdstidsaftalen er vedhæftet. Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender aftalen. Den reviderede arbejdstidsaftale blev godkendt med følgende 2 punkter til nærmere afklaring med Rigspolitiet: - 19 stk. 6 bytning af weekend med en kollega tæller med som friweekend. - Frivillige bytninger/ændringer i de semi-låste 5. og 6. uger medfører frasigelse af eventuelle kompensationer. Ad 4: DUPens videoafhøring (j.nr ). DUPen har fremsendt udkast til vejledning i forbindelse med tilbud om afhøring som videokonference. Udkastet indeholder forbundets væsentligste ønsker om, at det skal være frivilligt, at optagelserne ikke gemmes og at der skal findes egnede lokaler. DUPens udkast vedhæftes. Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender udkastet. Forhandlingsudvalget indstilling godkendt. Ad 5: Økonomiudvalget (j.nr ). 13

4 Økonomiudvalgets 4 hovedområder; Forbundshusets drift. Foreningernes økonomi, herunder kontingentfordeling. Kontingentstigning. Kontingent for aspiranter på SU. Økonomiske beregninger som resultat af arbejdet i økonomiudvalget vil blive fremlagt under hovedbestyrelsesmødet. Det indstilles, at hovedbestyrelsen bliver orienteret om indstillingerne fra Økonomiudvalget med henblik på beslutning på det følgende hovedbestyrelsesmøde torsdag den 28. februar Hovedbestyrelsen fik fremlagt resultatet af Økonomiudvalgets arbejde, som grundigt blev gennemgået af økonomichef Steen Vedsted Sørensen. Der var en særlig gennemgang omkring udkast til ny kontingentfordeling. Forbundsformand Peter Ibsen indledte drøftelserne med en henvisning til de 4 hovedområder som anført i sagsbeskrivelsen. I tilknytning til udkast til ny kontingentfordeling fremlagde Københavns Politiforening et alternativt forslag om en generel 30 % reduktion til foreningerne, og at der dermed ikke skal tages særlige forbehold i forhold til Københavns Politiforening. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af Økonomiudvalgets fremlagte resultat og der var enighed om, at der til Hovedbestyrelsen skal udarbejdes en skriftlig konsekvensberegning af følgende punkter forinden endelig beslutning på hovedbestyrelsesmødet d. 28. februar Reducering af midler fra forbundet til foreningerne på henholdsvis 30%, 40% og 50%. - Kontingentstigning for det enkelte medlem. - Ændret frekvens for afholdelse af studiekredsafslutningerne. - Grundlaget for kontingentberegningen fra Skalatrin 29, stedtillæg 4 til Skalatrin 33, stedtillæg 4. - Kontingentberegningsgrundlaget ændres til fast kontingent der følger prisudviklingen. Derudover skal der foretages en analyse af opgaver der for Politiforbundet bliver udført af Københavns Politiforenings sekretariat. 14

5 Ad 6: DR analyse og kampagne (j.nr ). DR har henvendt sig med et ønske om, at Politiforbundet indgik i et samarbejde omkring en spørgeundersøgelse blandt ansatte i politiet. Der er i den forbindelse afholdt et orienteringsmøde mellem DR og Politiforbundet for en afklaring af et sådant samarbejde. Konceptet ses anvendt tidligere i Norge og bygger grundlæggende på en spørgeskema undersøgelse som elektronisk udsendes til interesserede ansatte. Politiforbundets opgave ville her være, at fremskaffe private mail-adresser til respondenterne i størrelsesordenen 5000, hvis vi sammenligner med den norske model. Politiforbundet vil kunne stille forslag til spørgsmål som kunne medtages, men vil ikke kunne påregne nogen form for indsigelsesmuligheder i processen eller på den efterfølgende journalistiske opfølgning på svar og tilkendegivelser. Den del vil alene blive tilrettelagt og styret af DR`s analyseenhed, der vil forsøge at få mulighed for at følge op på særligt interessante tilkendegivelser og svar fra respondenterne. Det indstilles, at hovedbestyrelsen takker nej til tilbuddet. Forhandlingsudvalgets indstilling godkendt. Ad 7: Lederprojekt (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 29. januar 2013: Ud fra det foreliggende meget løse grundlag om lederprojektet, blev der orienteret om forskellige senarier for involvering. I den forbindelse blev forbundets deltagelse i Rigspolitiets projektarbejde helt generelt drøftet, idet erfaringerne viser, at involveringen og indflydelse samt mulighed for at tage et medansvar har været yderst begrænset som følge af alt for sen inddragelse. Den typiske fremgangsmåde har været, at inden materialet sendes til forbundet, så har oplæggene været præsenteret og clearet af i forskellige lederfora, hvorfor det opleves som værende yderst vanskeligt at få reel indflydelse på resultatet? Disse erfaringer vil blive bragt i spil, når spørgsmålet om involvering i lederprojektet bliver aktuel. En konsekvens af det forestående lederprojekt er, at stillingsbesættelser fremover som udgangspunkt kun vil ske ved konstitution. FU har efterfølgende drøftet lederreformen og der er enighed om, at det på mange måder bliver en vanskelig proces, hvor information og dialog anses for absolut nødvendigt. Det er i øvrigt indstillingen, at inddragelsen skal ske via 2 spor; et tekniker spor, der knytter sig til forhold vedrørende de ledere, som ikke fremover vil være en 15

6 del af den egentlige ledergruppe (HR-spørgsmål, tålegrænse, frivillig fratræden, løn og pension m.v.) samt et spor 2; et fagpolitisk spor, der knytter sig til fremtiden ledere. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af punktet og der var enighed om følgende - I Politiforbundets regi at oprette de 2 spor som beskrevet. - I Politiforbundets regi at oprette en styregruppe. - Politiforbundet udsender i lighed med Rigspolitichefen - et brev til samtlige ledere, hvor der vil være en beskrivelse af processen samt at Politiforbundet følger udviklingen tæt. - I samarbejde med Rigspolitiet søges planlagt en workshop med en repræsentativ deltagelse fra hver af politikredsene. Ad 8: OK13 (j.nr ). De egentlige forhandlinger indledes den 7. februar 2013 og de følgende dage hen over weekenden. Særlige udfordringer: Arbejdstid (bl.a. udvidelse af normperioden og særlige ydelser i tiden i stedet for samt spørgsmålet om iværksættelse af plustidsaftalen) Reguleringsordningen Rammens størrelse Aftalens længde Pligtig afgangsalder for tjenestemænd - herunder spørgsmålet om førtidspensionsfradrag. Der vil under hovedbestyrelsesmødet blive givet en status. Forbundsformand Peter Ibsen henviste til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde, der blev afholdt fredag d. 8. februar 2013 i forhold det foreløbige resultat af overenskomstforhandlingerne. 4-ugers vinduet åbnes d.d. og der skal tages stilling til, om aftaleresultatet skal fremlægges på en ekstraordinær kongres. Afholdelse af ekstraordinær kongres søges afviklet i forbindelse med afholdelse af hovedbestyrelsesmødet i Vestdanmark d marts

7 I tilknytning til en eventuel varsling af konflikt som følge af et nej til aftaleresultatet, skal Hovedbestyrelsen beslutte sig for en eventuel konfliktstøtte samt eventuel efterfølgende økonomisk genopretning af strejkepuljen. I tilknytning til de særlige aftalekrav blev det oplyst, at Moderniseringsstyrelsen har frafaldet krav i forhold til tekniske tilretninger omkring ny-lønsaftalen for medlemmer i den centrale anklagemyndighed. Ad 9: Udkast til kundgørelse om bl.a. tjenestefrihed til organisationsarbejde (j.nr ) : Rigspolitiets skr. med tilkendegivelse af, at de agter at revidere A kundgørelse II nr. 44 med virkning fra og snarest vil kontakte Politiforbundet med henblik på drøftelse af nye regler for ydelse af tjenestefrihed : Rigspolitichefen orienterede på CSU om revisionsarbejdet vedr. de eksisterende kundgørelser om tjenestefrihed. Uddrag af referat fra ekstraordinært FU-møde d efter modtagelse af Rigspolitiet udkast til ny kundgørelse d : Forhandlingsudvalget havde en grundig drøftelse af det fremlagte udkast set i forhold til forbundets situation. Forhandlingsudvalget finder, at der overordnet som udgangspunkt er tale om En klar overtrædelse af samarbejdscirkulærets bestemmelser. En klar overtrædelse af aftaleretten, idet Rigspolitiet ikke har optaget forhandlinger med forbundet i forbindelse med kundgørelse II, nr. 44. En klar overtrædelse af aftaleretten, idet Rigspolitiet ensidigt har fortolket alle dele af udkastet uden at forbundet har været involveret. Forhandlingsudvalget besluttede d.d. at tilskrive Rigspolitiet herom og samtidig udbede os en foreløbig forklaring. Forhandlingsudvalget vil afvente svar forud for beslutning om eventuelt at indkalde Hovedbestyrelsen til ekstraordinært møde, samtidig med at beslutning om ekstraordinær indkaldelse til møde i Rigspolitichefens Centrale Samarbejdsudvalg afventes. Behandling på hovedbestyrelsesmødet 9. januar 2013: Forbundsformand Peter Ibsen gennemgik sagen efter afholdt møde med Rigspolitiet og fremlagde udkastet til en ny kundgørelse om tjenestefrihed. Det blev herunder konstateret, at udkastet ikke som aftalt med Rigspolitiet var blevet lagt på Pol-net eller HR-portalen. Hovedbestyrelsens beslutning d. 9. januar 2013: Udkast til ny kundgørelse om tjenestefrihed udsendes til Hovedbestyrelsen og punktet udsættes til behandling på næste hovedbestyrelsesmøde. 17

8 Forbundsformand Peter Ibsen oplyste, at der efter aftale med Koncern HR var sket en orientering til samtlige kredse og Rigspolitiet om, at der ikke er tilsigtet organisationsændringer i den nye kundgørelse om tjenestefrihed til organisationsarbejde. Der skal udfærdiges en vejledning og der er d.d. modtaget henvendelse om deltagelse i det første møde. Politiforbundet er repræsenteret ved forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt og forbundssekretær Poul-Erik Olsen. Ad 10: Meddelelser. -fra forbundsformanden. Peter Ibsen orienterede om, at processen omkring Politianalyserne fortsætter, idet de kommende punkter omhandler henholdsvis Økonomisk Kriminalitet og Beredskabet. Der blev ligeledes orienteret om, at der i tilknytning til problemer med lønafregningerne har været afholdt et positivt møde med Rigspolitiet, som har anerkendt problemerne som anført og at der fremadrettet vil blive taget hånd om mulige fejlkilder ligesom der er en vilje fra Rigspolitiet til at eliminere fejl mest muligt. Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning. -fra næstformanden. Claus Hartmann henledte hovedbestyrelsesmedlemmernes opmærksomhed på, at det med godkendelsen af rapporten omkring Internationale Missioner er vedtaget, at det påhviler de enkelte kredse at opstille retningslinjer for de kollegaer som udsendes internationalt, såvel henset til før udsendelsen herunder udvælgelsen, forhold under udsendelsen samt forhold efter udsendelsen. Der blev henvist til den omdelte personalepolitik på området fra Københavns Vestegns Politi, der kan tjene som inspiration i de kredse, hvor der endnu ikke er taget initiativer i den ønskede retning. Opfordringen ses i lyset af, at det er af stor vigtighed, at der ikke mindst ved End Of Mission ske en opfølgning på det psykologiske plan jf. anbefalingerne i rapporten. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. -fra forhandlingsudvalgsmedlemmer. Niels Hedeager orienterede fra møder afholdt i - MC-udvalget med drøftelser af ønsker til uddannelsen efter indførelsen af flerbrugerkonceptet og diverse vedrørende uniform og udrustning til MC-kørerne. 18

9 - Det Centrale Teknologiudvalg med deltagelse af den nye IT-direktør Michael Steen Hansen som formand. Der var en orientering om visionerne for ITarbejdspladser i politiet og diverse igangværende projekter. Herunder den nye adgang for alle via mobiltelefonen til mail og kalender. Endvidere drøftelse af det fremtidige samarbejde i udvalget og på IT-området i øvrigt. - Rigspolitichefens Center for Beredskabskommunikation vedrørende projekt Bifrost, som er et computerstyret system med touch skærm til styring af blandt andet SINE-radio, udrykningssignaler, navigation, forespørgselskanaler og statusmeldesystem. Systemet er i udbud og implementeres i løbet af 2013 og 2014 i 325 beredskabskøretøjer. Ca. 25 køretøjer i 10 politikredse og resten til København og Bornholm. Politikredsene kan efterfølgende efter behov indkøbe og udstyre flere køretøjer. - Polititaktisk Forum med workshop og drøftelse vedrørende politiets beredskab og diverse taktiske tiltag. Der blev ligeledes orienteret om, at følgegruppen til projekt Facility Management vil blive nedlukket. Projektet følges nøje. På hovedbestyrelsesmødet d. 28. februar 2013 er planlagt en temadrøftelse om Facility Management og Coor. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse om muligheden for den nye adgang for alle via mobiltelefonen til mail og kalender, idet der ikke er udarbejdet retningslinjer for anvendelsen heraf, hvilket bør inddrages i arbejdet under Personalepolitisk Udvalg. Orienteringen blev herefter taget til efterretning. Claus Oxfeldt orienterede fra et møde afholdt på Politiskolen d. 21. januar 2013 om magtanvendelse, herunder særligt - Anvendelse af benlås. - Forenkling af metoderne til træning i magtanvendelse. - Træningsmetoder. - Samlet set er der ingen ændringer i undervisningstiden for selvforsvar. Der blev orienteret fra et møde i Personalepolitisk Udvalg d. 5. februar 2013, herunder særligt - Status på Leadership Pipeline. - Fald i sygefraværet på 0,3 % i forhold til Omsorgsspor i forbindelse med lederreformen. - Status på udarbejdelsen af Arbejdsmiljøpolitik. - Status på udarbejdelsen af ny kundgørelse om bibeskæftigelse. - Nyt koncept i forbindelse med Medarbejderudviklings- og Lederudviklingssamtaler (MUS og LUS), som vil blive IT-understøttet via et landsdækkende Sap-system. I tilknytning til revidering af Den Blå Betænkning i Retspolitisk Udvalg blev der orienteret om, at et udkast til en vejledning, målrettet mod tillidsrepræsentanter, forventes færdiggjort i Der vil i forbindelse med arbejdet omkring vejledningen søges aflagt en halvårsrapport for Hovedbestyrelsen. 19

10 Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning. Jørgen Jensen orienterede om status på genberegningerne af pensionsskyggeforløbet for kontortjenestemænd i politiet, idet flere medlemmer er blevet kontaktet af Rigspolitiet om det samme. Det omhandler alene PFA-pensionsindbetaling og indgår således ikke i lønafregningen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. -fra hovedbestyrelsesmedlemmerne. Jens Jørgen Møller Nielsen orienterede om, at der i kredsen er kollegaer, der i forbindelse med konkret udpegning til funktion i ATK-køretøjerne, overvejer at indlede en sag om aldersdiskrimination. Forholdene for kredsens landpolitiassistenter er indskrænket, idet der tidligere er sat begrænsninger ind på kørselsafregningerne (Fra km til km), dernæst yderligere begrænsning i kørsel mellem bopælen/normale tjenestested til tjeneste i arbejdsfællesskab på anden adresse. I tilknytning til sagen fra Aalbæk Havn anføres det både i de lokale medier og andre steder, at en person er slået ihjel, hvilket anses som upassende formulering i forbindelse med udfaldet af en given politiaktion Michael Agerbæk henledte opmærksomheden på, at det er yderst kritisabelt, at aftalen om chefløn endnu ikke var på plads. Carsten Weber orienterede om, at der i forbindelse med inddragelse af en feriedag, hvor en kollega skulle møde ind til retsmøde, var taget kontakt til ledelsen i forhold til transportgodtgørelse, omlægning af ferien og friholdelse for andre omkostninger (Skadesløshed). -fra sekretariatet. Forbundssekretær Finn Moseholm orienterede om den nye lovgivning i forhold til fleksjobordningen og førtidspension, idet ændringerne vil have væsentlig betydning for medlemmer i forbindelse med indgåelse af nye aftaler eller ved jobfunktionsskifte og som sådan også overgår til ny aftale. Fremadrettet vil beskæftigelsesgraden følge timeantallet og ikke beskæftigelsesgrad 1 (fuld tid). Lovændringen har også indflydelse på pensionsforholdene. Forinden aftale om fleksjob indgås skal den enkelte indgå i arbejdspladsens sociale kapitel i 1 år. Politiforbundet vil være i stand til at foretage en beregning af, hvad det vil betyde i indtægtsnedgang, hvis man går ind i et fleksjob efter den nye ordning. Jo højere løn på færre timer, vil betyde størst indtægtsnedgang. Lovændringen vil fremover skabe et større behov for rådgivning. Rigspolitiet er tilskrevet og har efterfølgende indbudt til møde d. 22. februar 2013 om drøftelser i forhold til det sociale kapitel. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 20

11 Afslutning af mødet. Forbundsformand Peter Ibsen og afsluttede mødet og varslede næste ordinære hovedbestyrelsesmøde til afholdes d. 28. februar 2013 kl i forbundshuset. For referat Svend-Erik Jakobsen 21

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte September 2008 J.nr.: 2007-3330-2 / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere