Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Økonomi. 3. Lederreformen. 4. Status på de kongresbestemte arbejdsgrupper. 5. Drøftelse af debatoplæg vedrørende forbundets vision, mission og værdier. 6. Drøftelse af udkastet til TR vejledning om juridisk bistand. 7. Stillingsbetegnelser og gradstegn. 8. Opfølgning på spørgsmålet om fysisk træning og test af polititjenestemænd. 9. Temadrøftelse: Myndighedsudøvelse og privatisering. 10. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Finn Jeppesen (Grønlands Politiforening) og Karl Leonsson (Færøernes Politiforening). Forbundsformanden ønskede at tilføje punktet Arbejdstid under punkt 8, Meddelelser, hvilket blev godkendt af Hovedbestyrelsen. Opmærksomheden blev henledt på, at der var 2 tema-drøftelser på dagsordenen, henholdsvis pkt. 5. Vision, Mission og Værdier samt pkt. 9. Myndighedsudøvelse og privatisering. 13.

2 Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Referat fra hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 til godkendelse. Peter Jørgensen, Østjyllands Politiforening har indsigelse til referatet. Indsigelse er vedhæftet. Vejledning om merarbejde og frihed for ansatte med ukontrollabel tjeneste samt oversigt er vedhæftet. Efter en drøftelse af indsigelsen var der enighed om, at følgende formulering i referatet:.i lyset af, at en stor del af de nye ledere indgår aftale om ukontrollabel tjeneste, og som sådan ikke indgår i aftalerne om over- og merarbejdsgodtgørelse kan misforstås. Det præciseres derfor, at det er konstateret, at en række ledere i de nye ledelsesfunktioner overgår til ukontrollabel tjeneste, og derfor for fremtiden ikke er omfattet af reglerne for godtgørelse af overarbejde. De pågældende er derimod omfattet af arbejdstidsaftalens regler for godtgørelse af merarbejde. Det er tillige væsentligt at pointere, at ukontrollabel tjeneste ikke ændrer på forudsætningen, at lederne har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer, ligesom ledere (under lønramme 34)i 3-holdsskift ikke kan være omfattet af reglerne for ukontrollabel tjeneset. Der var i hovedbestyrelsen fortsat enighed, at der i mange kredse ikke er foretaget en egentlig vurdering af, hvorvidt den nye lederstilling de facto er omfattet af reglerne for ukontrollabel tjeneste. Derfor tages kontakt til Rigspolitiet med henblik på gensidig forståelse og fortolkning af begrebet ukontrollabel tjeneste, hvorefter referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 26. februar 2014 blev godkendt. Ad 2: Økonomi. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen gav en orientering om den økonomiske status, herunder arbejdet omkring validering af de økonomiske afklaringer i forhold til PFA, Forenede Gruppeliv og Popermo. Årsregnskabet vil i hovedtal blive forelagt på Hovedbestyrelsens juni-møde, mens et fuldt årsregnskab 2013 og fremadrettet budgettering vil blive fremlagt på Hovedbestyrelsens august-møde. I tilknytning til den almindelige årsregulering af medlemskontingentet blev der anbefalet en stigning på kr. 1,25 pr. måned pr. 1. juli 2014 ud fra en gennemsnitslig placering i skalatrin 33 med stedtillæg

3 Hovedbestyrelsen tog efter en kort drøftelse orienteringen til efterretning og godkendte årsreguleringen af medlemskontingentet. Ad 3: Lederreformen (j.nr ). Forbundssekretær Finn Moseholm gav en grundig status på lederreformen, herunder særligt - Den sidste pk-stilling er besat, hvorfor lederreformens bemandingsproces er afsluttet. - Der er udsendt de første høringsbreve til kollegaer, der indstilles til afsked med rådighedslån og pension. - Vpk-stillingerne nedlægges pr. 1. april Der er udsendt vejledning til Hovedbestyrelsen vedrørende reglerne om ferie, særlige feriedage, opsparet frihed m.v. for de afskedigede kollegaer. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af status på lederreformen, herunder var der særlig opmærksomhed om at fastslå, at lederreformen ikke er afsluttet som følge af afslutningen på bemandingsprocessen. Bemandingsprocessen har selekteret ledergruppen således, at de fremtidige ledere nu er udfundet, men det er vigtigt, at der fortsat er fokus på de kollegaer, der ikke længere skal være ledere. Ad 4: Status på de kongresbestemte arbejdsgrupper: Arbejdsgruppe 1: Politiforbundets organisering og beslutningsstruktur (j.nr ). Arbejdsgruppe 2: Ledernes organisering og forankring (j.nr ). Arbejdsgruppe 3: Politiforbundets inddragelse af medlemmerne (j.nr ). Arbejdsgruppe 4: Styrkelse af forbundets indsats for synliggørelse af politiets ressourcemangel (j.nr ). 15.

4 Næstformand Claus Hartmann orienterede om status på de 4 arbejdsgruppers arbejde, idet alle grupperne reelt havde afsluttet store dele af arbejdet, men alene en sammenskrivning af de enkelte områder ikke var nået på nuværende tidspunkt grundet andre omfattende arbejdsopgaver. Derfor indstilles der til, at færdiggørelsen af de 4 arbejdsgruppers arbejde, der var planlagt til afslutning ultimo marts, udsættes til efter sommerferien, hvor rapporterne fremlægges for styregruppen og efterfølgende for Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen fulgte forhandlingsudvalgets indstilling. Ad 5: Drøftelse af debatoplæg vedrørende forbundets vision, mission og værdier (j.nr ). Behandlingen af emnet var planlagt på den måde, at Jørgen Olsen indledningsvis ville redegøre for sammenskrivningen fra Tønder og arbejdet frem til de udkast, som var vedhæftet. Herefter forventedes en drøftelse af det fremlagte resultat. I den forbindelse ville der være mulighed for at justere på udkastene - eller, på baggrund af sammenskrivningen fra Tønder, at opstille alternative forslag. Når drøftelserne heraf var tilendebragt, ville Jørgen Jensen stå for en beslutningsproces, hvor tanken var den, at hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem ville få tildelt 3 stk. Post-it, som de kunne fordele efter eget valg på de valgmuligheder, der forelå indenfor henholdsvis vision og mission samt eventuelt værdier (Her kunne man stemme med alle 3 på et enkelt udsagn eller man kunne fordele stemmerne på de udsagn, der passede en bedst). Sammenskrivning fra Tønder er vedhæftet. Udkast til "Vision, mission og værdier" er vedhæftet. Temadrøftelsen blev iværksat og det fremlagte udkast gennemgået, ligesom nye input indgik. En samlet Hovedbestyrelse vedtog efter tema-drøftelsen, at følgende lægges til grund for Politiforbundets vision, mission og værdier: Vision Mission Værdier Stærk gennem indsigt, udsyn og fremsyn Fællesskabet, der sikrer dine rettigheder og skaber muligheder i dit arbejdsliv. Troværdig, ansvarlig og tilgængelig. Troværdig: Politiforbundet optræder synligt, ærligt og med stor respekt for at vores handlinger definerer vores troværdighed. 16.

5 Ansvarlig: Vi er et fagforbund, der forholder os aktivt til og tager et medansvar for såvel fagets som samfundets udvikling. Tilgængelig: Politiforbundet er nærværende og tilstede i nuet og der er nem adgang til forbundets ydelser. Ad 6: Drøftelse af udkastet til TR vejledning om juridisk bistand (j.nr ). Der henvises til tidligere udsendte bilag. Sekretariatet har modtaget bemærkninger til det udsendte udkast til Vejledning til tillidsrepræsentanter om juridisk bistand fra Politiforbundet m.v. Disse bemærkninger har været behandlet i Politiforbundets Retspolitiske Udvalg og indgår nu som en ny justeret version af udkastet. Dette udkast blev gennemgået i forhold til udvalgets indstilling til justeringer. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af udkastet og blev godkendt med enkelte endelige justeringer. Ad 7: Stillingsbetegnelser og gradstegn (j.nr ). Der henvises til henvendelse fra Københavns Politiforening. Forslag om ajourføring af retningslinjer og stillingsbetegnelser for polititjenestemænd er vedhæftet. Hovedbestyrelsesmedlem Michael Bergmann Møller motiverede det af Københavns Politiforenings fremsendte forslag. Hovedbestyrelsen drøftede det fremsendte forslag og der var enighed om, at forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager tager emnet op i Rigspolitiets ERFAgruppe for Udstyr og Udrustning. Ad 8: Opfølgning på spørgsmålet om fysisk træning og test af polititjenestemænd (j.nr ). Uddrag af referat fra HB-møde 18. december 2013: 17.

6 Hovedbestyrelsesmedlem John Dige havde følgende meddelelser: Der har i regi af De Forenede Europæiske Politiidrætsforbund (USPE) været afholdt konference i Ungarn d november 2013 med fokus på et tysk udviklet system med det formål, at kunne teste politifolks træningstilstand gennem hele karriereren. Systemet bygger på udholdenhed, Styrke, Hurtighed og Koordineringsevner, hvor krav og længde ved de enkelte øvelser er gradueret i forhold til alder. Der er udarbejdet og fremsendt notat fra konferencen som inspiration for Politiforbundet. Emnet taget op til drøftelse på et senere hovedbestyrelsesmøde. Notat vedrørende USPE konference i Ungarn er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om, at forhandlingsudvalget efter en grundig drøftelse indstiller til at emnet afventer Rigspolitiets udspil. Hovedbestyrelsen fulgte forhandlingsudvalgets indstilling. Ad 9: Temadrøftelse: Myndighedsudøvelse og privatisering (j.nr ). Hvad skal, kan og bør politiet beskæftige sig med i relation til den generelle debat om ressourcer? Status på hovedbestyrelsens/foreningernes respons på henvendelse herom. Mail med grundlag for temadrøftelse udsendt til hovedbestyrelsen er vedhæftet. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse om anvendelsen af politiets ressourcer og opgaveportefølje særligt i forhold til myndighedsudøvelse, privatisering og opgaver som politiet ikke løser, ikke løser godt nok eller er nedprioriteret. Ad 10: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: Formandsskabet deltog d. 7. marts 2014 i en af FTF, OAO og Akademikerne afholdt fælles konference om Tillidsreformen og de 7 principper for udvikling og modernise- 18.

7 ring af den offentlige sektor. De 7 principper for samarbejde mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked om modernisering beskrives således - Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater. - Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen. - Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar. - Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation. - Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker. - Ledelse og engagement skal fremme innovation. - Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer. Der blev givet en orientering om de inspirerende indlæg, herunder særligt - Maria Munck, Moderniseringsstyrelsen, om regeringens vision af Tillidsreformen. - Anders Seneka, foredragsholder, om forandring/forankring. - Kristian Wendelboe, KL, om modernisering af den offentlige sektor. Næstformand Claus Hartmann havde følgende meddelelser: CO-10 har d. 10. marts 2014 afholdt konference om OK-15, hvorfra der blev givet en orientering, herunder særligt i forhold til et inspirerende indlæg af arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, Aalborg Universitet, over emnet Hvad vil vi med fagbevægelsen. Der blev givet en orientering fra årsmøde i Nordisk Politiforbund, der blev afholdt i Finland d marts 2014, herunder særligt - Udfordringer i forhold til politirollen, som er meget identiske de nordiske lande imellem. - Nordisk Politiforbunds sekretærfunktion i forhold til opgave/økonomifordeling. Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager havde følgende meddelelser: Der blev givet en orientering fra møde med Facility Management (Rigspolitiet) og COOR afholdt d. 26. februar Et positivt møde med udveksling og drøftelse af de problemstillinger, som var indhentet fra politikredsene via Politiforbundet. Ca. 97 % af alle opgave udføres/løses indenfor de aftalte frister i kontrakten. Godt 8000 forskellige medarbejdere i politiet har benyttet den elektroniske indberetning vedrørende forhold på området. Der er aftalt nyt opfølgningsmøde. Sekretariatet havde følgende meddelelser: Seniorkonsulent Hans Bundesen henledte opmærksomheden på, at det via Polisförbundet er lykkedes at få anerkendt 5 selvmord blandt kollegaer i svensk politi 19.

8 som en arbejdsskade, idet det er anerkendt, at det var deres arbejdssituation, der udløste den tragiske afslutning på deres liv. Umiddelbart er det vanskeligt at vurdere årsag og virkning af arbejdsrelaterede hændelser, men politiforeningerne opfordres til lokalt at være meget opmærksomme på årsagssammenhænge og eventuel grundig dokumentation i sådanne tilfælde i forhold til eventuelt at afprøve en sådan hændelse som en arbejdsskadesag. Forbundsformand Claus Oxfeldt konstaterede, at der ikke var yderligere indlæg til dagsordenen og afsluttede derefter mødet. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes d. 24. april 2014 kl som videokonference. For referat Svend-Erik Jakobsen 20.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 *** Region Syddanmark Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl. 16 30 20 00 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere