kurser 2002 Det nye FIU i FOA lokale kursustilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kurser 2002 Det nye FIU i FOA lokale kursustilbud"

Transkript

1 kurser 2002 Det nye FIU i FOA lokale kursustilbud

2 Uddannelse af tillidsvalgte i FOA Decentrale kursusaktiviteter Fordelingsprincipper er 100% medlemmer Der skal afholdes x antal kursusdage Der skal aflægges regnskab for midlerne Uforbrugte midler betales tilbage til en pulje Kursusnumre rekvireres i Forbundet (efter gældende regler) Tilmelding sker gennem FIU-systemet Grunduddannelsen Grunduddannelse i minimum 14 dage Kan bruges til efteruddannelse i grunduddannelsens elementer Lokale uddannelsestilbud (supplerende tværfaglige kurser) Afdelingen kan arrangere selv Afdelingen kan samarbejde med AOF Afdelingen aftaler og/eller tilmelder til de kurser LO-amtet arrangerer 20% af midlerne kan bruges til uddannelsesaktiviteter udenfor FIU-regi Centrale kursusaktiviteter Annonceres på FOA-net eller ved særskilt folder FOA betaler alle udgifter Tilmelding godkendes af FOA Etniske og særlige grupper FIU-kurser - Højskolekurser Der afsættes kursusuger Indtil 1. maj er ansøgning fri - der prioriteres TR med uddannelsesplan Grundkursus 4 Afvikles på højskoler (internat) Amtsvis (eksternat) Internat TR-træf Centrale puljer til lokale aktiviteter Puljen af uforbrugte midler Søges 2 gange om året 1. februar og 1. juli, hvis der er penge i puljen Alle ansøgninger prioriteres Forsøgs- og udviklingsarbejde Forsøgstemaer meldes ud Ansøgningsfrist er 1. april Hvis der er penge i puljen, kan der søges senere Centrale kursusaktiviteter FOA betaler alle udgifter Tilmelding godkendes af FOA IT-kurser/e-læringskurser Udbydes centralt efter særlige retningslinier Sektorrettet overbygning på grunduddannelsen Amtsvis (eksternat) Fælles TR-kurser Seniorkurser Organisationslederuddannelsen Forbundet betaler ophold og fortæring Afdelingen betaler kørsel og diæter Bestyrelseskurser Forbundet stiller underviser til rådighed 2

3 Forord Fra og med 1. januar 2002 træder det nye FIU i kraft, og det indebærer en række nye muligheder for kursusafvikling lokalt. FOA og AOF har derfor i fællesskab udarbejdet dette katalog, som vi håber kan inspirere og oplyse afdelinger og tillidsvalgte om de kurser, det er muligt at få etableret. Enten som aktiviteter der gennemføres sammen med andre lokale organisationer eller som kurser, der er målrettet FOAs egne tillidsvalgte. Netop muligheden for at gennemføre kurser målrettet FOAs målgrupper er en af de ændringer, der sker 1. januar Det betyder ikke, at alle kurser skal gennemføres som FOA-kurser. Der er fortsat mulighed for at gennemføre kurser sammen med repræsentanter fra andre organisationer, som FOA har interessefællesskab med. De viste kursuseksempler kan gennemføres, som de er beskrevet, men kurserne bliver først rigtig gode, når de er tilpasset den virkelighed, de skal gennemføres i. Vi håber rigtig mange vil få gavn og glæde af kursustilbudene i 2002 og ser frem til et fortsat godt samarbejde med afdelingerne. God fornøjelse. Poul Winckler Hermod Ringgaard 3

4 Forord side 3 Praktiske oplysninger side 6 De lokale FIU-kurser efter 1. januar side 6 Kursuspriser side 6 Fordelingsprincipper og regnskabsaflæggelse side 6 Hvordan man rekvirerer et kursus side 7 Aflysnings- og afbudsregler side 7 Afregning for kurser side 7 Yderligere informationer side 7 Kursusideer side 8 Samarbejdet på arbejdspladsen side 9 Medbestemmelse og medindflydelse i amt og kommune side 9 Personalepolitik - et godt udviklingsværktøj side 9 Budgetforståelse og budgetindflydelse i amt og kommune side 9 Virksomhedsplaner side 10 Mål og rammestyring side 10 Indgåelse af rammeaftaler side 10 Kompetence- og uddannelsesplanlægning side 11 Efteruddannelse og kompetenceudvikling side 11 Uddannelsesplanlægning på arbejdspladsen side 11 Uddannelsesplanlægning - et grundkursus side 11 Formidling side 11 Videregående uddannelsesplanlægning side 12 Jobrotation - som praktisk uddannelsesredskab side 12 Nye organisationsformer - udlicitering side 13 Kom udliciteringen i forkøbet side 13 Licitation og nye organisationsformer - et grundkursus side 13 Udlicitering - fornuft eller politisk korstog? side 13 Når udliciteringsprocessen er i gang side 13 Beskrivelse af udbudsmateriale side 13 Selve tilbudet side 14 Privat og offentligt samarbejde side 14 Når udliciteringen er sket side 14 4

5 Nye lønformer side 15 Nye lønformer og de økonomiske rammer side 15 Forhandlingsteknik og psykologi med udgangspunkt i nye lønformer side 15 Tillidsrepræsentantens nye roller og opgaver side 15 Fra normeringsstyring til lønsumsstyring side 15 - decentralisering af lønpuljen side 15 Medarbejderudviklingssamtale og lønsamtale - en og samme samtale? side 15 Personlige kvalifikationer i forhandlingen side 16 Resultatløn - aftalens muligheder side 16 Sammenhæng mellem mål, personalepolitik og lønpolitik side 16 Bestyrelsen side 17 Bestyrelseskurser side 17 Arbejdsmiljø side 18 Psykisk arbejdsmiljø, introduktion til området side 18 Tid, tempo - stress og strategi side 18 Psykisk førstehjælp side 18 Sikkerhedsrepræsentanternes nye roller side 18 Det nødvendige samarbejde mellem SR & TR side 18 Fravær og arbejdsmiljø - trivsel op, fravær ned side 18 Det grå guld og arbejdsmiljøet side 18 Arbejdsskader og nedslidning - hvordan forebygger vi? side 18 Det psykiske arbejdsmiljø side 19 Psykisk arbejdsmiljø på virksomheder der arbejder med selvstyrende grupper side 19 Voldsrisiko og det psykiske arbejdsmiljø side 19 Introduktion til arbejdsmiljøarbejdet side 19 Sådan sikres arbejdsmiljøet ved udliciteringer m.v side 19 Etiske spilleregler arbejdet med mennesker og arbejdsmiljøet side 19 Det Rummelige Arbejdsmarked side 20 Introduktion til Det Rummelige Arbejdsmarked - DRA side 20 Fra idé til rummelighed - Den Rummelige Arbejdsplads i praksis side 20 Fagforeningens opgaver på Det Rummelige Arbejdsmarked - DRA side 20 Den tillidsvalgte som tovholder ved arbejdsfastholdelse og integration side 20 Rundbordssamtalen - et vigtigt redskab på Den Rummelige Arbejdsplads side 21 Det Sociale Indeks - papir på rummeligheden side 21 Det nye samarbejde indenfor plejesektoren side 21 Fælles faglighed - fælles løsninger side 21 Personlig gennemslagskraft side 23 Magt - eller afmagt side 23 5

6 Praktiske oplysninger De lokale FIU-kurser efter Omlægningen af FIU fra 1. januar 2002 medfører en del praktiske ændringer 1. januar 2002 omkring gennemførsel af kurser i FIU-regi, det gælder også for de lokale kurser. Generelt er der 2 væsentlige ændringer af betydning for FOA s afdelinger og tillidsvalgte: 1. Kravet om tværfaglighed bortfalder. Det betyder, at afdelingen kan rekvirere kurser målrettet til egne tillidsvalgte, men det udelukker selvfølgelig ikke, at der holdes tværfaglige kurser. Specielt vil kurser, der har til formål at uddanne de tillidsvalgte til at løse tværfaglige opgaver, med fordel kunne afholdes i samarbejde med andre fagforeninger i lokalområdet. 2. Som følge af den økonomiske omlægning, der betyder, at det kendte refu sionssystem bortfalder, vil der være deltagergebyr på alle kurser. Til understøtning af de lokale kurser er der i en 3-årig periode afsat 5% af FIU-fondens midler. Disse midler anvendes til at nedsætte deltagergebyret. Kursuspriser For de lokale kurser findes der som grundprincip tre kursuspakker - og dermed kursuspriser - for et kursus med én underviser: 1. Den totale pakke med alt inkluderet: Kursusudvikling, undervisning, undervisningsmaterialer, evaluering, markedsføring og information, forplejning, undervisningslokaler m.v. Pris kr. 650,- pr. deltager pr. dag 2. Hvis organisationerne selv stiller lokaler og fortæring til rådighed er prisen kr. 350,- pr. deltager pr. dag. Alle øvrige ydelser er som den totale pakke 3. Hvis organisationerne selv stiller lokaler og fortæring til rådighed, og selv varetager informationsindsatsen og koordination er prisen kr. 200,- pr. deltager pr. dag. Hvis der gennemføres kurser med mere end én underviser påvirkes kursusprisen. Det samme gør sig gældende, såfremt man ønsker en underviser, der forlanger et honorar, der ligger ud over normal FIU-takst. Særlige ydelser som forundersøgelser, udarbejdelse af kursusrapporter m.v. vil ligeledes medføre forøget pris. Prisen for det konkrete kursus vil fremgå af kursusfolderen. I år 2002 bliver puljerne lagt sammen ved regnskabsaflæggelsen. Afdelingen ind- beretter samlet antal kursistdage i et samlet regnskab. Afdelingerne kan betragte grunduddannelsespuljen og puljen for de lokale kurser (supplerende tværfaglige kurser) som en samlet pulje. Eventuelle overskud bliver lagt i en fælles pulje, hvor afdelingerne kan søge midler til ekstraordinære kursusaktivititer. Fordelingsprincipper og regnskabsaflæggelse Som besluttet på HB-møde er fordelingsprincipperne 100% medlemmer, og der udbetales 15 millioner kroner til grunduddannelseskurser og 5,8 millioner kroner til lokale kurser (supplerende tværfaglige kurser). Bemærk, at afdelingerne fremover skal betale alle udgifter til de lokale kurser (supplerende tværfaglige kurser). Se endvidere oversigten over uddannelse af tillidsvalgte i FOA side 2. 6

7 Hvordan man rekvirerer et kursus I praksis betyder det, at man kan gå to veje, når der skal rekvireres kurser: 1. Pakke bestilles hos amtets FIU-sekretariat ligesom i dag, og forskellen på de pakker er, at i pakke nr. 1 leveres alt, medens afdelingen selv skal stå for lokaler og fortæring i pakke 2. Det betyder, at afdelingen i forbindelse med bestillingen skal huske at angive, om I selv vil stå for fortæring og lokaler, ligeledes om I ønsker, at det skal fremgå af kursusfolderen, at det er FOA der har bestilt kurset eller om det er en af rekvirenterne (hvis det er tværfagligt). 2. Pakke 3 bestilles direkte hos AOF Danmark via forbundet/den regionale konsulent. Det der leveres i denne pakke er udvikling, undervisning, materialer, evaluering samt hvis det ønskes, en folder eventuelt med afdelingens eller forbundets navn og logo. Aflysnings- og afbudsregler Aflysningsfristen er 14 dage før kursusstart, med mindre andet er aftalt. 14 dage er også fristen for framelding til et kursus. Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart, opkræves et gebyr svarende til 20% af kursusgebyret. Ved afbud senere end 3 dage før kursusstart opkræves et gebyr svarende til kursusgebyret. Såfremt afdelingen tilmelder en anden kursist opkræves der ikke gebyr. Afregning for kurser Yderligere informationer Efter kursusafslutning vil afdelingen eller forbundet (alt efter hvad der fremgår af bestillingen) modtage en regning fra AOF Danmark for kursusdeltagerne. Har du brug for yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Wilken, AOF Danmark på telefon eller på Note: 7

8 Kursusideer På de efterfølgende sider finder du beskrivelsen af en række kursusideer. Beskrivelserne er meget korte. Du kan på finde denne folder med uddybende beskrivelser af alle kurserne. Samarbejdet på arbejdspladsen Øget medbestemmelse og medindflydelse er naturlige mål for enhver tillidsvalgt i landets amter og kommuner. Men hvad kan du egentlig gøre for at fremme måle- ne? Det handler kurserne om. Udgangspunktet er den aftale, der gælder i netop din kommune/amt. Og målet er, at du får værktøjer til, hvordan du omsætter aftalens bogstaver til handling. Medbestemmelse og medindflydelse i amt og kommune Mellem kursusperioderne forventes det, at du løser en opgave - eller måske flere - som har relation til din egen arbejdsplads. Hvad får du med hjem? Kendskab til, hvordan du anvender aftalens intentioner i det faglige arbejde. Men også til, hvordan du bruger den til øget medbestemmelse og medindflydelse for dig og dine kolleger. Visioner og principper for Det Udviklende Arbejde og meget andet. Bemærk også: Edb vil være et gennemgående værktøj på kurset - både til tekstbehandling og i forbindelse med informationssøgning. Men forhåndskendskab til edb er ingen forudsætning for at deltage. Det lærer du undervejs. Tidsramme: 2 x 3 dage med mellemliggende netmøde Personalepolitik - et godt udviklingsværktøj Et amt eller kommunes personalepolitik og de tilhørende retningslinier er et vigtigt redskab og sikkerhedsnet for de ansatte, når nye initiativer og omstillingsprocesser iværksættes. Det er derfor uhyre vigtigt at personalepolitikken og retningslinierne formuleres, så det giver de ansatte den medbestemmelse som MED/SU aftalerne lægger op til. Personalepolitikken er i dag en del af de rammeaftaler som skal forhandles lokalt. Eksempelvis skal Personalepolitikken og lønpolitikken være sammenhængende. Aftalen om efteruddannelse og kompetenceudvikling kan f.eks. afspejles i retningslinier om uddannelse. Flere eksempler kunne nævnes, men blot disse for at synliggøre personalepolitikkens centrale placering. Der kan med fordel afholdes kurser for en kommunes eller amts tillidsvalgte, hvor kursets omdrejningspunkt er en grundig analyse af den nuværende personalepolitik og retningslinier, og hvordan disse kan forbedres. En anden model kan være at sammenholde personalepolitik med en rammeaftale, for eksempel rammeaftalen om de sociale kapitler (det rummelige arbejdsmarked). Resultatet af denne analyse formuleres ind i en ny personalepolitik, der derved bliver et endnu bedre redskab for TR og de øvrige ansatte. 8

9 Budgetforståelse og budgetindflydelse i amt og kommune Der arbejdes frem mod, at du efter kurset kan læse og forstå kommunens budget, har kendskab til kommunens organisationsform, har kendskab til forskellige alternative måder at organisere arbejdet på, samt er opmærksomme på deres egen rolle i forbindelse med omorganiseringer. Endvidere er det målet, at du forstår budgettets betydning for arbejdspladsens daglige vilkår og har en viden om budget procedurer og regler, der sætter dig i stand til at få reel medindflydelse på budget tets tilblivelse og anvendelse. Du sættes også i stand til at forstå og gennemskue arbejdspladsens budget- og regnskabssystem. Tidsramme: 2 x 3 dage med hjemmearbejde og mellemliggende netmøde. Virksomhedsplaner Arbejdet med virksomhedsplaner er efterhånden blevet en naturlig ting på de kommunale og amtskommunale arbejdspladser, og dermed en opgave MED/SU også skal løse. På dette kursus sættes der fokus på betydningen af virksomhedsplaner, og hvordan virksomhedsplaner har indflydelse på stort set alt andet i styringen af arbejdspladsen. På kurset arbejdes der med kompetencer, der sætter dig i stand til at se egen rolle i forhold til arbejdet med virksomhedsplaner. Du vil komme til at arbejde med virksomhedsplaner som et dynamisk styringsværktøj for både ledelse og med-arbejdere. Mål og rammestyring Inden for de seneste år er der i amter og kommuner indført rammestyring. Det betyder, at medarbejdernes indflydelse på egen arbejdssituation - i høj grad - er afhængig af, hvilken indflydelse de får dels på oplægget til det politisk administrative system i forhold til tilblivelse af rammen, dels af deres indflydelse på, hvordan arbejdspladsen arbejder med at udfylde rammen og nå de opstillede mål. Her har virksomhedsplanerne og deres samspil med løn og personalepolitik en central rolle. Mange ser rammestyring som en forberedelse til udlicitering, andre ser det som en mulighed for at imødegå udlicitering af opgaverne. Medarbejdernes engagement og indflydelse er altafgørende for, hvorvidt resultatet bliver udlicitering eller ej. På kurset arbejdes der med kompetencer, der sætter dig i stand til at agere som aktiv med- og modspiller i arbejdspladsens udformning af de virksomhedsplaner og kontrakter, der danner grundlag for de kommende års økonomiske rammer og opgaveløsning. + 2 dage, med en selvformuleret hjemmeopgave. 9

10 Indgåelse af rammeaftaler Indgåelse af rammeaftaler til lokal udfyldelse er efterhånden blevet en del af hverdagen for en amts/kommunal tillidsrepræsentant/med/su-medlem. Dette kursus skal imødekomme de akutte behov der opstår, når de tillidsvalgte skal i gang med at udfylde en rammeaftale. Kurserne tilrettes det lokale behov, og den aktuelle rammeaftale vil være omdrejningspunktet for kursusindholdet. Kurserne kan også gennemføres som delvis netlæring. Tidsramme: Variabel - aftales Note: 10

11 Kompetence- og uddannelsesplanlægning Arbejdet med implementering af rammeaftale om efteruddannelse og kompetence- udvikling har de senere år fået tilført nye perspektiver i form af rapporter, der stort set alle peger på efteruddannelse og kompetenceudvikling som en løsning på fremtidens rekrutterings- og flaskehalsproblemer. Efteruddannelse og kompetenceudvikling På kurset arbejdes der frem mod, at du bliver i stand til, sammen med de øvrige hovedorganisationers repræsentanter, at indgå i et konstruktivt samarbejde med ledelsen om udvikling af de menneskelige ressourcer på amtets/kommunens arbejdspladser. Du vil gennem en bearbejdning af emnerne blive i stand til at analysere og perspektivere behovet for uddannelse og kompetenceløft i amtet/kommunen og sætte dette i sammenhæng med amtets/kommunens øvrige personalepolitik. Ligesom du vil lære at udarbejde en strategi for arbejdspladsens/amtets/kommunens efteruddannelse og kompetenceudvikling Tidsramme: 5 dage + hjemmearbejde + 3 dage Uddannelsesplanlægning på arbejdspladsen Uddannelsesplanlægning er en vigtig del af løsningen på fremtidens uligevægte på arbejdsmarkedet. På dette kursus vil du komme til at arbejde med, hvordan du kan medvirke til uddannelsesplanlægning, udarbejdelse af uddannelsesaftaler og etablering af rotationsordninger på arbejdspladsen/institutionen. De økonomiske tilskudsmuligheder, uddannelsesstøtte mv. og driftsfinansiering osv. vil være en del af kurset, ligesom et overblik over de forskellige uddannelsesmuligheder, uddannelsesudbydere og samarbejdsflader i forhold til at sikre forskellige profiler i uddannelsesbehovet, er det. Ikke mindst indgår også hvordan opbakning bag uddannelsesinitiativer sikres. + 2 dage Uddannelsesplanlægning Dette kursus henvender sig først og fremmest til de tillidsvalgte, der skal arbejde - et grundkursus med udmøntning på arbejdspladsen af en lokal aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling. På kurset vil du få en indføring i de grundlæggende metoder og redskaber omkring uddannelsesplanlægning. Du vil komme til at arbejde med de barrierer, der kan være for uddannelse. Formidling Når uddannelsesplanlægning skal omsættes til virkelighed, kræver det formidlingsog forhandlingsegenskaber i forhold til ledelse og kolleger. Dette kursus præsenterer en række formidlingsredskaber, der styrker den personlige gennemslagskraft - både ved forhandlingsbordet og når det drejer sig om at give generel information. 11

12 Dette kursus er tilbudet til den tillidsvalgte, der tidligere har arbejdet med uddan- nelsesplanlægning, og som nu i forbindelse med udmøntningen af Aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling skal i gang med en mere systematisk uddannelsesplanlægning. Videregående uddannelsesplanlægning Du vil på kurset komme til at arbejde med systematisk uddannelsesplanlægning, teknikker og støttemuligheder. Jobrotation - som praktisk uddannelsesredskab Et af elementerne i en fremadrettet uddannelsespolitik kan være jobrotation. På dette kursus kan der hentes inspiration og hjælp til rotationsprojekter. Du vil tilegne dig viden om mulighederne, og lære at vurdere om jobrotation kan bruges som en del af politikken på din arbejdsplads. Note: 12

13 Nye organisationsformer - udlicitering Kom udliciteringen i forkøbet Når ideen om udlicitering af en kommunal driftsopgave opstår, skyldes det ofte ønsket om fleksibilitet og effektivisering. For de tillidsvalgte på offentlige arbejdspladser er en af mulighederne for at imødegå udliciteringstanker derfor, at være med til at igangsætte udviklingen af den arbejdskraft, der er på arbejdspladsen, således at det er synligt at medarbejderne både kan og vil udvikle sig, og er fleksible og effektive. Kort sagt handler det om Det Udviklende Arbejde og Den Lærende Organisation. Hvordan kommer man så i gang med det? På dette kursus kan du dels få nogle værktøjer til at afdække arbejdspladsens ressourcer og behovet for udvikling, dels lære noget om de erfaringer man har gjort andre steder, hvor man har taget udfordringen op. + 2 dage På dette første kursus sættes der fokus på de grundlæggende regler omkring licita- tion, de ansattes rettigheder og muligheder for handling. Licitation og nye organisationsformer - et grundkursus Målet med kurset er, at du gennem kurset tilegner dig faglige og personlige kom- petencer så du kan: Deltage aktivt i debatten og analysearbejdet om hvor opgaven kan løses mest hensigtsmæssigt Påvirke amts- og kommunalpolitikerne til at sikre at (amtet) kommunen via SU/MED-udvalget kan deltage i hele processen Udlicitering - fornuft eller politisk korstog? Målet med kurset er, at du gennem kurset tilegner dig faglige og personlige kom- petencer så du kan: Når udliciteringsprocessen er i gang Deltage aktivt i analysearbejdet om, hvor opgaven kan løses mest hensigtsmæssigt Påvirke kommunalpolitikerne via SU, til at sikre at kommunen kan deltage i licitationen på lige fod med de tilbud der kommer ude fra Beskrive eget arbejde med henblik på at kunne vurdere om eventuelt udbudsmateriale indeholder en serviceforringelse Analysere om de ledelses- og organisationsformer der anvendes på kommunens arbejdspladser påvirker effektiviteten i negativ retning Tidsramme: 5 dage eventuelt 3 dage + 2 dage Beskrivelse af udbudsmateriale Målet med kurset er, at deltagerne efter kurset kan: Beskrive eget arbejde med henblik på at kunne vurdere om eventuel udbudsmateriale indeholder en serviceforringelse Analyse om de ledelsesformer der anvendes på (amtets) kommunens arbejdspladser påvirker effektiviteten i negativ retning 13

14 Selve tilbudet Målet med kurset er, at deltagerne gennem kurset tilegner sig viden og værktøjer der sætter dem i stand til at: Byde på udbud af eget arbejde Opstille tilbud med inddragelse af både personalemæssige, faglige og økonomiske aspekter i lige konkurrence med private tilbudsgivere Forstå licitationens problematik og med fordel kunne tilbyde/udbyde alternativ til udlicitering af eget arbejde Tidsramme: 5 dage eventuelt 3 dage + 2 dage Privat og offentligt samarbejde Målet med kurset er, at deltagerne gennem kurset tilegner sig viden, færdigheder og personlige kompetencer, der sætter dem i stand til at: Varetage deres kollegaers interesse i en ny selskabskonstruktion Forstå og gennemskue indflydelsesmulighederne i den nye organisation Når udliciteringen er sket Målet med kurset er, at deltagerne gennem kurset tilegner sig viden, færdigheder og personlige kompetencer, der sætter dem i stand til at: Varetage deres kollegers interesse i den nye selskabskonstruktion Forstå og gennemskue indflydelsesmulighederne i den nye organisation Note: 14

15 Nye lønformer Målet med dette kursus er, at deltagerne tilegner sig overblikket over de økonomi- ske rammer og mulighederne for at påvirke næste års lønbudget, så de er i stand til at anvende denne viden i forberedelse og under lønforhandlingerne, og kunne formulere krav og opstille konsekvenser til næste års lønbudget. Nye lønformer og de økonomiske rammer Tidsramme: 2 dage Forhandlingsteknik og psykologi med udgangspunkt i nye lønformer Målet er, at deltagerne er fortrolige med forhandlingsteknikken, så de er i stand til ved hjælp af en systematisk model, at kunne gennemføre en forhandling med tilfredsstillende resultater for kollegaerne. Endvidere er målet, at TR opnår kendskab til egne svage og stærke sider, og derved er i stand til mentalt at forberede sig på en forhandlingssituation. Målet er, at de tillidsvalgte bliver bevidst om de nye roller, de må påtage sig i for- bindelse med indgåelse af rammeaftaler og i særdeleshed rammeaftalen om Ny løndannelse, samt hvilke forventninger omgivelserne har til de tillidsvalgte i denne nye rolle. Tillidsrepræsentantens nye roller og opgaver Det betyder samtidig, at de skal være i stand til at vurdere og synliggøre hvilke og hvor mange ressourcer de vil/kan lægge i opgaven. Fra normeringsstyring til Mange amter og kommuner leder i dag efter styreredskaber, der kan give overlønsumsstyring blik over sammenhænge mellem mål, service/resultater og lønbudgettet. - decentralisering af lønpuljen Hidtil har det ofte været normeringsstyring suppleret med en decentralisering af budgetkompetencen, som har været den mest anvendte styremetode. Efter overgangen til nye lønformer er begrebet lønsumstyring introduceret. Det betyder, at forhandlingen af de decentrale midler foregår på institutionsniveau, og tendensen trækker i retning af ren lønsumsstyring. For at få indflydelse på udviklingen er det helt afgørende, at TR og MED/SU-medlemmerne er bevidste om muligheder og faldgruber i lønsumstyring. Tidsramme: 2 dage Målet med kurset er, at deltagerne skærper bevidstheden om sammenfald og for- skelle i en løn- og medarbejderudviklingssamtale. Der vil på kurset blive arbejdet med grænsefladerne mellem de aftaler der indgåes i løbet af samtalen og de lokale lønforhandlinger. Deltagerne er efter kurset i stand til, i samarbejde med kollegaer, klub og MED/SU, at kunne opstille spilleregler for medarbejderudviklingssamtaler og lønsamtaler. Medarbejderudviklingssamtale og lønsamtale - en og samme samtale? Tidsramme: 2 dage 15

16 Personlige kvalifikationer i forhandlingen Der stilles store krav til de enkelte medarbejdere og især til de tillidsrepræsentanter, som skal varetage kollegaernes interesser, eksempelvis om nye aflønningsformer. Mange tillidsvalgte har deltaget på forskellige forhandlingskurser, og er derved blevet fortrolige med de formelle og tekniske problemstillinger omkring forhandlinger. Flere har givet udtryk for, at der er behov for at arbejde med egen adfærd og udvikle og forfine egne forhandlingsteknikker, kommunikation, kropssprog osv. Resultatløn - aftalens muligheder Målet med kurset er, at deltagerne er bevidste om muligheder og begrænsninger i Aftalen om resultatløn, og at deltagerne efter kurset er i stand til at fremsætte forslag til lokale resultatlønsaftaler, og at kunne analysere og gennemskue ledelsens udspil. Tidsramme: 2 dage Sammenhæng mellem mål, personalepolitik og lønpolitik Målet med kurset er, at deltagerne er bevidste om lønpolitikkens centrale placering i forhold til servicemål, resultatkrav, personalepolitikken og medarbejdernes kvalifikationsudvikling. Og vil dermed være i stand til at bidrage med et kvalificeret udspil til lønpolitikkens udformning og de efterfølgende drøftelser. Note: 16

17 Bestyrelsen Bestyrelseskurser Omlægningen af FIU-systemet betyder, at der efter 1. januar 2002 ikke længere er et krav om tværfaglighed på de lokale kurser. Det giver nu AOF Danmark/LO amterne mulighed for, i samarbejde med organisationerne, at gennemføre lokale bestyrelseskurser for en fagforening eller en klub. Indholdet i kurserne kan spænde lige fra rammer, regler, opgaver og ansvar til strategisk udvikling af organisationen med henblik på løsning af opgaverne i det 21. århundrede. Kurserne udvikles i hvert enkelt tilfælde med baggrund i den enkelte bestyrelses/ klubs problemer og behov. Denne behovsafklaring finder sted inden kursusstart, enten ved hjælp af et spørgeskema tilsendt bestyrelsen, eller ved et møde mellem underviseren og den pågældende bestyrelse. Eksempler på emner kunne være: Bestyrelsens juridiske ansvar Bestyrelsens/organisationens opgaver nu og fremover (eksempelvis medlemshvervning) Samspil mellem bestyrelse, daglig ledelse og afdelingens ansatte Strategier og mål for det fremtidige bestyrelsesarbejde, med udgangspunkt i Den lærende organisation Nye metoder til opgaveløsningen (eks. projektarbejdsformen) Den synlige bestyrelse Bestyrelsen som lokalsamfundets kritiske øje Kurserne kan, alt efter ønske og behov, oprettes som et almindeligt dagkursus eller som et samspil mellem dagkursus og netlæring. Note: 17

18 Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø, introduktion til området Tid, tempo - stress og strategi Konferencen giver en kort gennemgang af de faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Formålet er, at du efter kurset skal kunne vælge emner om det psykiske arbejdsmiljø, hvor du ønsker at gå mere i dybden. Kurset vil i høj grad arbejde med de muligheder og strategier, TR/SR har for at sætte ind og stille nye krav til tid, tempo, kvalitet og arbejdets tilrettelæggelse. Hvad er vanskeligt, og hvad er virkningsfuldt i arbejdet med dette? + 2 dage Psykisk førstehjælp Kurset handler om, hvordan den enkelte reagerer på fysiske og psykiske belastninger i arbejdsmiljøet, og hvordan du med udgangspunkt i din egen situation kan medvirke til at analysere og udvikle det psykiske arbejdsmiljø. + 2 dage Sikkerhedsrepræsentanternes nye roller Kurset tager det moderne sikkerhedsarbejde op til debat, og ser på arbejdsformer og værktøjer, der kan bruges til at påvirke arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen i den rigtige retning. Kurset går tæt på, hvordan man motiverer og inddrager kollegerne tættere i miljøarbejdet. Tidsramme: 2 dage Kurset arbejder med det nødvendige samarbejde mellem sikkerheds- og tillidsre- præsentanter, så man får talt om, hvordan man kan samarbejde om at få et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Nogle problemer løses bedst af sikkerhedsrepræsentanterne via sikkerhedsudvalget og andre af tillidsrepræsentanterne via samarbejdsudvalget. Der skal deltage både sikkerheds- og tillidsrepræsentanter fra samme virksomhed på kurset Det nødvendige samarbejde mellem SR & TR Tidsramme: 2 dage (også velegnet som virksomhedskursus) Fravær og arbejdsmiljø Indhold af 12. afsnit. Vi arbejder med fravær og årsager til fravær, hvad er et nor- - trivsel op, fravær ned malt fravær, og hvad er et for stort fravær, og hvordan kan der arbejdes med fraværsproblemerne, uden at nogen hænges ud? + 2 dage Det grå guld og arbejdsmiljøet Ældre medarbejdere vil i stigende omfang blive opfordret til at blive på arbejdspladsen, på områder hvor der mangler arbejdskraft. På dette kursus vil vi gennemgå værktøjer til at skabe accept og forståelse af det hensigtsmæssige i at medvirke til, at ældre kolleger får lyst til at blive på arbejdspladsen og få kollegerne til at medvirke positivt i denne proces. Tidsramme: 2 dage Arbejdsskader og nedslidning På dette kursus er hovedvægten lagt på, hvordan man kan bruge erfaringerne fra - hvordan forebygger vi? ulykkesanalyser og arbejdsskadesager, så skaderne ikke bare er skader, men også benyttes som værktøj til at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet. 18

19 Det psykiske arbejdsmiljø Introduktion til psykisk arbejdsmiljø. Kurset giver en kort gennemgang af de faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Formålet er, at du efter kurset skal kunne vælge emner om det psykiske arbejdsmiljø, hvor du ønsker at gå mere i dybden. Tidsramme: 2 dage Psykisk arbejdsmiljø på virksomheder der arbejder med selvstyrende grupper Vi gennemgår de forhold, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder, der arbejder med selvstyrende grupper. Vi arbejder også med den usikkerhed, der kan være om egne og andres arbejdsopgaver. Tidsramme: 2 dage. Velegnet som arbejdspladskursus. Voldsrisiko og det psykiske arbejdsmiljø Kurset ser på, hvordan vold opstår, hvad kan man gøre for at forhindre det, og hvad gør vi, hvis vi selv eller andre udsættes for vold. Tidsramme: 2 dage. Velegnet som arbejdspladskursus. Introduktion til arbejdsmiljøarbejdet Du vil få en bred introduktion til arbejdsmiljøarbejdet. Først og fremmest hvordan du kan spotte arbejdsmiljøet og finde de vigtigste problemer at arbejde videre med, men også hvordan du kan blive bedre til at komme til orde og blive hørt. Tidsramme: 2 dage Sådan sikres arbejdsmiljøet ved udliciteringer m.v. Mange ansatte har i de senere år oplevet, at deres arbejdsplads er blevet udliciteret eller overdraget til en anden arbejdsgiver. Dette gælder særligt inden for den offentlige sektor, men også private virksomheder har i stigende grad valgt at udskille funktioner, der ikke er en del af deres primære drift eksempelvis rengøring, telefonsystemer og transport. Ved udlicitering er der mange forhold, der skal overvejes, diskuteres og forhandles ikke mindst spørgsmål om løn, anciennitet, opgaver og kvalitetssikring er væsentlige. Men hvad med arbejdsmiljøet? Det har vist sig, at man i udbudsmaterialet sjældent prioriterer arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med den konkrete opgave tilstrækkeligt, hvilket har medført et forringet arbejdsmiljø for de ansatte, der efterfølgende skal udføre arbejdet. Tidsramme: 2 dage Etiske spilleregler arbejdet med mennesker og arbejdsmiljøet Kurset handler om det at arbejde med andre mennesker. Det kan være ældre, syge og svagelige mennesker på skoler og i døgninstitutioner. Kurset omhandler endvidere de krav til den etik, vi har på arbejdspladsen, men også til at vi ikke forringer vores eget arbejdsmiljø i hensynet til arbejdet med mennesker. 19

20 Det Rummelige Arbejdsmarked Introduktion til Det Rummelige Arbejdsmarked - DRA Kurset præsenterer de mange problemstillinger emnet handler om - både for den enkelte arbejdsplads og i et bredere fagpolitisk perspektiv. Nøgleordene er: Overenskomsternes sociale kapitler, arbejdspladsaftaler - personale- og samarbejdspolitik, idégrundlaget bag DRA: Arbejdsfastholdelse, forebyggelse og integration, partnerskab mellem medarbejdere, arbejdsgiver og offentlige myndigheder, rummelighed er et holdningsspørgsmål - kollegaer og arbejdspladskultur, revalidering, fleksjob, skånejob, og de andre ordninger. Kurset ser også på, hvad man som tillidsvalgt bør vide for at håndtere Det Rummelige Arbejdsmarked på sin egen arbejdsplads. Tidsramme: 2 dage Fra idé til rummelighed - Den Rummelige Arbejdsplads i praksis Kurset benyttes, når arbejdspladsen skal gøres rummelig. Med 3 moduler over 6-9 måneder analyseres arbejdspladsen, samarbejdsprocessen udvikles og rammerne for arbejdspladsens rummelighed udstikkes med kollegaerne og forhandles med ledelsen. Kurset er et praktisk værksted for den enkelte deltager, der vil realisere ideerne på egen arbejdsplads. Udgangspunkt og slutmål er netop arbejdspladsen. Viden og arbejdsmetoder er skræddersyet hertil, men har i øvrigt stor værdi (fx arbejdspladsanalysen). Arbejdsformen veksler mellem kursus og hjemmearbejde. Deltagerne støtter hinanden under og efter kurset i netværkssamarbejde med underviseren som konsulent. Tidsramme: 3x3 dage med opfølgningsdage Fagforeningens opgaver på Det Rummelige Arbejdsmarked - DRA Skal arbejdspladserne gøres rummelige, må afdelingerne støtte deres tillidsvalgte og de enkelte medlemmer aktivt. Kurset ser på hvordan det gøres i praksis, og hvilke kvalifikationer det kræver - i afdelingen og hos de tillidsvalgte. Nøgleordene er: Idégrundlaget bag DRA, aftaleforholdene, lovgivningens muligheder, partnerskabssamarbejdet og indflydelse overfor myndighederne, de tillidsvalgtes opgaver og roller, kvalificering af de tillidsvalgte, rådgivning, vejledning og coachning, hjælp til enkeltmedlemmet i krise, tværfagligt samarbejde (netværk), det politiske arbejde i koordinationsudvalg, RAR mv. Tidsramme: 2-3 dage med opfølgningsdage Den tillidsvalgte som tovholder ved Når en tidligere kollega kommer tilbage som led i arbejdsfastholdelse, eller en perarbejdsfastholdelse og integration son kommer udefra - med eller uden tilskud - for at blive integreret på arbejdspladsen, har den tillidsvalgte en vigtig opgave som tovholder. Det kan være en vanskelig opgave, og kurset skal give både den fornødne viden og redskaber hertil. Samtidig kan deltageren prøve kræfter med nogle af de svære situationer der erfaringsmæssigt opstår med den person det handler om eller med kollegaer og ledere. Udover alt det tekniske handler kurset derfor om psykologi i praksis, holdningsbearbejdning og motivation, kreativ problemløsning og hvordan den tillidsvalgte selv kan videreuddanne sig på feltet. Tidsramme: 2+1 dag, og normalt en/flere opfølgningsdage 20

21 Rundbordssamtalen I stigende grad bruges rundbordssamtaler til at nå konkrete løsninger, når en kolle- - et vigtigt redskab på ga skal fastholdes eller en udefra skal ind på arbejdspladsen. Kurset ser både på den Den Rummelige Arbejdsplads lille rundbordssamtale mellem TR, leder og den person det handler om og den store hvor også repræsentanter for kommunen, lægen og andre nøglepersoner er med. Kursets overskrifter er: Rundbordssamtalen - en ny dialog- og forhandlingsform, TR s rolle ved bordet og i forarbejdet, introduktion til vejledningsmetode, fra samtale til handling - realiteterne på arbejdspladsen, efterarbejdet og opfølgning. Der lægges vægt på praktiske øvelser og på evaluering af deltagernes praksis. Tidsramme: 3+2 dage med eventuel opfølgning/evaluering Det Sociale Indeks - papir på rummeligheden Det stigende behov for faste målepunkter for arbejdspladsens reelle rummelighed kan løses ved at benytte Socialministeriets Sociale Indeks (SI). Metoden handler om at skaffe sig kritisk selvindsigt ved at afdække arbejdspladsens nøgledata på en overskuelig måde - i tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. SI kan nu officielt verificeres, så arbejdspladsen kan opnå Socialministeriets S-mærke for social ansvarlighed. Kurset kan bruges til introduktion, så man kan overveje, om man vil bruge SI eller til at indføre SI i praksis. Tidsramme: 2 dage eller dage Fremover vil en stadig stigende del af SOSU-hjælperne have en anden etnisk bag- grund end dansk, og brugergrupperne vil i stigende grad også tælle personer med anden etnisk baggrund end dansk. Kan arbejdspladserne rumme disse forandringer, og hvordan forbereder de sig herpå? Det nye samarbejde indenfor plejesektoren Kurset ser på ændringen af brugergrupperne og det faktum, at arbejdspladserne vil blive langt mere multietniske, end de er idag. Det handler også om arbejdspladsernes indre liv og om, at mange medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk kan møde en vanskelig brugergruppe i de danske ældre. Kurset kan også tilrettelægges for andre typer af offentlige arbejdspladser, der står i samme situation, eller hvor det alene er medarbejdergruppen, der ændres i sin etniske sammensætning. Tidsramme: 2+1 dag med eventuelle opfølgningsdage afhængigt af om kurset bruges som enkeltstående aktivitet, eller bruges som værkstedskursus til opbygning af arbejdet på arbejdspladsen/-erne. Fælles faglighed - fælles løsninger I de (amts)kommunale forvaltninger og institutioner vil der ofte være problemer med at fastholde kollegaer, der skal tilbage efter sygdom, eller som har pådraget sig en nedsat arbejdsevne inden for selve arbejdspladsen. Det gælder derfor om at etablere et samarbejde på tværs af forvaltninger og institutioner, der udvider muligheden for at tilbyde arbejdsfastholdelse. En vigtig del af dette samarbejde er også, at tillidsvalgte og ledere besidder en faglig viden, der kan bruges til at vurdere, om en person kan arbejdsfastholdes inden for andre områder end sit oprindelige. Enten inden for det offentlige eller ved udslusning på en privat virksomhed. 21

22 Ved at opbygge netværk og indgå samarbejdsaftaler mellem de offentlige arbejdspladser og de private virksomheder kan de gennem konkret dialog og samarbejde åbne op for gensidigt at fastholde ansatte. På den måde går de offentlige arbejdspladser ind i en politisk ønskelig spydspidsrolle. Tidsramme: dage der muliggør forsøgsvis afprøvning af konkrete sager inden for kursets rammer. I en startfase kan et ekspertnetværk med fordel indlægge undervisningselementer i det konkrete samarbejde fx gennem en tilkoblet række af efterfølgende temadage. Note: 22

23 Personlig gennemslagskraft Magt - eller afmagt Når man er tillidsvalgt indgår man også i mange situationer, hvor der kører et magtspil. Nogle føler afmagt i disse situationer, fordi de handlinger og attituder, der kræves af én, er uvante. Men det er helt nødvendigt at kende magtspillet, og hvor det er hensigtsmæssigt, også at kunne bruge magtspillet i kollegernes og egne interesser. Kurset henvender sig til tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte, som - via deres funktion - indtager lederroller i dagligdagen. Tidsramme: 5 dage efterfulgt af 5 enkeltdage Note: 23

24 kurser 2002 Kataloget udgives i samarbejde med AOF og indeholder en række relevante forslag til lokale kurser. Forbundet af Offentligt Ansatte

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen Lederuddannelse uddannelse 99 Organisationslederuddannelsen 2000 Organisationslederuddannelsen 2000 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen indeholder oplysninger om de kurser forbundet tilbyder

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere