kurser 2002 Det nye FIU i FOA lokale kursustilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kurser 2002 Det nye FIU i FOA lokale kursustilbud"

Transkript

1 kurser 2002 Det nye FIU i FOA lokale kursustilbud

2 Uddannelse af tillidsvalgte i FOA Decentrale kursusaktiviteter Fordelingsprincipper er 100% medlemmer Der skal afholdes x antal kursusdage Der skal aflægges regnskab for midlerne Uforbrugte midler betales tilbage til en pulje Kursusnumre rekvireres i Forbundet (efter gældende regler) Tilmelding sker gennem FIU-systemet Grunduddannelsen Grunduddannelse i minimum 14 dage Kan bruges til efteruddannelse i grunduddannelsens elementer Lokale uddannelsestilbud (supplerende tværfaglige kurser) Afdelingen kan arrangere selv Afdelingen kan samarbejde med AOF Afdelingen aftaler og/eller tilmelder til de kurser LO-amtet arrangerer 20% af midlerne kan bruges til uddannelsesaktiviteter udenfor FIU-regi Centrale kursusaktiviteter Annonceres på FOA-net eller ved særskilt folder FOA betaler alle udgifter Tilmelding godkendes af FOA Etniske og særlige grupper FIU-kurser - Højskolekurser Der afsættes kursusuger Indtil 1. maj er ansøgning fri - der prioriteres TR med uddannelsesplan Grundkursus 4 Afvikles på højskoler (internat) Amtsvis (eksternat) Internat TR-træf Centrale puljer til lokale aktiviteter Puljen af uforbrugte midler Søges 2 gange om året 1. februar og 1. juli, hvis der er penge i puljen Alle ansøgninger prioriteres Forsøgs- og udviklingsarbejde Forsøgstemaer meldes ud Ansøgningsfrist er 1. april Hvis der er penge i puljen, kan der søges senere Centrale kursusaktiviteter FOA betaler alle udgifter Tilmelding godkendes af FOA IT-kurser/e-læringskurser Udbydes centralt efter særlige retningslinier Sektorrettet overbygning på grunduddannelsen Amtsvis (eksternat) Fælles TR-kurser Seniorkurser Organisationslederuddannelsen Forbundet betaler ophold og fortæring Afdelingen betaler kørsel og diæter Bestyrelseskurser Forbundet stiller underviser til rådighed 2

3 Forord Fra og med 1. januar 2002 træder det nye FIU i kraft, og det indebærer en række nye muligheder for kursusafvikling lokalt. FOA og AOF har derfor i fællesskab udarbejdet dette katalog, som vi håber kan inspirere og oplyse afdelinger og tillidsvalgte om de kurser, det er muligt at få etableret. Enten som aktiviteter der gennemføres sammen med andre lokale organisationer eller som kurser, der er målrettet FOAs egne tillidsvalgte. Netop muligheden for at gennemføre kurser målrettet FOAs målgrupper er en af de ændringer, der sker 1. januar Det betyder ikke, at alle kurser skal gennemføres som FOA-kurser. Der er fortsat mulighed for at gennemføre kurser sammen med repræsentanter fra andre organisationer, som FOA har interessefællesskab med. De viste kursuseksempler kan gennemføres, som de er beskrevet, men kurserne bliver først rigtig gode, når de er tilpasset den virkelighed, de skal gennemføres i. Vi håber rigtig mange vil få gavn og glæde af kursustilbudene i 2002 og ser frem til et fortsat godt samarbejde med afdelingerne. God fornøjelse. Poul Winckler Hermod Ringgaard 3

4 Forord side 3 Praktiske oplysninger side 6 De lokale FIU-kurser efter 1. januar side 6 Kursuspriser side 6 Fordelingsprincipper og regnskabsaflæggelse side 6 Hvordan man rekvirerer et kursus side 7 Aflysnings- og afbudsregler side 7 Afregning for kurser side 7 Yderligere informationer side 7 Kursusideer side 8 Samarbejdet på arbejdspladsen side 9 Medbestemmelse og medindflydelse i amt og kommune side 9 Personalepolitik - et godt udviklingsværktøj side 9 Budgetforståelse og budgetindflydelse i amt og kommune side 9 Virksomhedsplaner side 10 Mål og rammestyring side 10 Indgåelse af rammeaftaler side 10 Kompetence- og uddannelsesplanlægning side 11 Efteruddannelse og kompetenceudvikling side 11 Uddannelsesplanlægning på arbejdspladsen side 11 Uddannelsesplanlægning - et grundkursus side 11 Formidling side 11 Videregående uddannelsesplanlægning side 12 Jobrotation - som praktisk uddannelsesredskab side 12 Nye organisationsformer - udlicitering side 13 Kom udliciteringen i forkøbet side 13 Licitation og nye organisationsformer - et grundkursus side 13 Udlicitering - fornuft eller politisk korstog? side 13 Når udliciteringsprocessen er i gang side 13 Beskrivelse af udbudsmateriale side 13 Selve tilbudet side 14 Privat og offentligt samarbejde side 14 Når udliciteringen er sket side 14 4

5 Nye lønformer side 15 Nye lønformer og de økonomiske rammer side 15 Forhandlingsteknik og psykologi med udgangspunkt i nye lønformer side 15 Tillidsrepræsentantens nye roller og opgaver side 15 Fra normeringsstyring til lønsumsstyring side 15 - decentralisering af lønpuljen side 15 Medarbejderudviklingssamtale og lønsamtale - en og samme samtale? side 15 Personlige kvalifikationer i forhandlingen side 16 Resultatløn - aftalens muligheder side 16 Sammenhæng mellem mål, personalepolitik og lønpolitik side 16 Bestyrelsen side 17 Bestyrelseskurser side 17 Arbejdsmiljø side 18 Psykisk arbejdsmiljø, introduktion til området side 18 Tid, tempo - stress og strategi side 18 Psykisk førstehjælp side 18 Sikkerhedsrepræsentanternes nye roller side 18 Det nødvendige samarbejde mellem SR & TR side 18 Fravær og arbejdsmiljø - trivsel op, fravær ned side 18 Det grå guld og arbejdsmiljøet side 18 Arbejdsskader og nedslidning - hvordan forebygger vi? side 18 Det psykiske arbejdsmiljø side 19 Psykisk arbejdsmiljø på virksomheder der arbejder med selvstyrende grupper side 19 Voldsrisiko og det psykiske arbejdsmiljø side 19 Introduktion til arbejdsmiljøarbejdet side 19 Sådan sikres arbejdsmiljøet ved udliciteringer m.v side 19 Etiske spilleregler arbejdet med mennesker og arbejdsmiljøet side 19 Det Rummelige Arbejdsmarked side 20 Introduktion til Det Rummelige Arbejdsmarked - DRA side 20 Fra idé til rummelighed - Den Rummelige Arbejdsplads i praksis side 20 Fagforeningens opgaver på Det Rummelige Arbejdsmarked - DRA side 20 Den tillidsvalgte som tovholder ved arbejdsfastholdelse og integration side 20 Rundbordssamtalen - et vigtigt redskab på Den Rummelige Arbejdsplads side 21 Det Sociale Indeks - papir på rummeligheden side 21 Det nye samarbejde indenfor plejesektoren side 21 Fælles faglighed - fælles løsninger side 21 Personlig gennemslagskraft side 23 Magt - eller afmagt side 23 5

6 Praktiske oplysninger De lokale FIU-kurser efter Omlægningen af FIU fra 1. januar 2002 medfører en del praktiske ændringer 1. januar 2002 omkring gennemførsel af kurser i FIU-regi, det gælder også for de lokale kurser. Generelt er der 2 væsentlige ændringer af betydning for FOA s afdelinger og tillidsvalgte: 1. Kravet om tværfaglighed bortfalder. Det betyder, at afdelingen kan rekvirere kurser målrettet til egne tillidsvalgte, men det udelukker selvfølgelig ikke, at der holdes tværfaglige kurser. Specielt vil kurser, der har til formål at uddanne de tillidsvalgte til at løse tværfaglige opgaver, med fordel kunne afholdes i samarbejde med andre fagforeninger i lokalområdet. 2. Som følge af den økonomiske omlægning, der betyder, at det kendte refu sionssystem bortfalder, vil der være deltagergebyr på alle kurser. Til understøtning af de lokale kurser er der i en 3-årig periode afsat 5% af FIU-fondens midler. Disse midler anvendes til at nedsætte deltagergebyret. Kursuspriser For de lokale kurser findes der som grundprincip tre kursuspakker - og dermed kursuspriser - for et kursus med én underviser: 1. Den totale pakke med alt inkluderet: Kursusudvikling, undervisning, undervisningsmaterialer, evaluering, markedsføring og information, forplejning, undervisningslokaler m.v. Pris kr. 650,- pr. deltager pr. dag 2. Hvis organisationerne selv stiller lokaler og fortæring til rådighed er prisen kr. 350,- pr. deltager pr. dag. Alle øvrige ydelser er som den totale pakke 3. Hvis organisationerne selv stiller lokaler og fortæring til rådighed, og selv varetager informationsindsatsen og koordination er prisen kr. 200,- pr. deltager pr. dag. Hvis der gennemføres kurser med mere end én underviser påvirkes kursusprisen. Det samme gør sig gældende, såfremt man ønsker en underviser, der forlanger et honorar, der ligger ud over normal FIU-takst. Særlige ydelser som forundersøgelser, udarbejdelse af kursusrapporter m.v. vil ligeledes medføre forøget pris. Prisen for det konkrete kursus vil fremgå af kursusfolderen. I år 2002 bliver puljerne lagt sammen ved regnskabsaflæggelsen. Afdelingen ind- beretter samlet antal kursistdage i et samlet regnskab. Afdelingerne kan betragte grunduddannelsespuljen og puljen for de lokale kurser (supplerende tværfaglige kurser) som en samlet pulje. Eventuelle overskud bliver lagt i en fælles pulje, hvor afdelingerne kan søge midler til ekstraordinære kursusaktivititer. Fordelingsprincipper og regnskabsaflæggelse Som besluttet på HB-møde er fordelingsprincipperne 100% medlemmer, og der udbetales 15 millioner kroner til grunduddannelseskurser og 5,8 millioner kroner til lokale kurser (supplerende tværfaglige kurser). Bemærk, at afdelingerne fremover skal betale alle udgifter til de lokale kurser (supplerende tværfaglige kurser). Se endvidere oversigten over uddannelse af tillidsvalgte i FOA side 2. 6

7 Hvordan man rekvirerer et kursus I praksis betyder det, at man kan gå to veje, når der skal rekvireres kurser: 1. Pakke bestilles hos amtets FIU-sekretariat ligesom i dag, og forskellen på de pakker er, at i pakke nr. 1 leveres alt, medens afdelingen selv skal stå for lokaler og fortæring i pakke 2. Det betyder, at afdelingen i forbindelse med bestillingen skal huske at angive, om I selv vil stå for fortæring og lokaler, ligeledes om I ønsker, at det skal fremgå af kursusfolderen, at det er FOA der har bestilt kurset eller om det er en af rekvirenterne (hvis det er tværfagligt). 2. Pakke 3 bestilles direkte hos AOF Danmark via forbundet/den regionale konsulent. Det der leveres i denne pakke er udvikling, undervisning, materialer, evaluering samt hvis det ønskes, en folder eventuelt med afdelingens eller forbundets navn og logo. Aflysnings- og afbudsregler Aflysningsfristen er 14 dage før kursusstart, med mindre andet er aftalt. 14 dage er også fristen for framelding til et kursus. Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart, opkræves et gebyr svarende til 20% af kursusgebyret. Ved afbud senere end 3 dage før kursusstart opkræves et gebyr svarende til kursusgebyret. Såfremt afdelingen tilmelder en anden kursist opkræves der ikke gebyr. Afregning for kurser Yderligere informationer Efter kursusafslutning vil afdelingen eller forbundet (alt efter hvad der fremgår af bestillingen) modtage en regning fra AOF Danmark for kursusdeltagerne. Har du brug for yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Wilken, AOF Danmark på telefon eller på Note: 7

8 Kursusideer På de efterfølgende sider finder du beskrivelsen af en række kursusideer. Beskrivelserne er meget korte. Du kan på finde denne folder med uddybende beskrivelser af alle kurserne. Samarbejdet på arbejdspladsen Øget medbestemmelse og medindflydelse er naturlige mål for enhver tillidsvalgt i landets amter og kommuner. Men hvad kan du egentlig gøre for at fremme måle- ne? Det handler kurserne om. Udgangspunktet er den aftale, der gælder i netop din kommune/amt. Og målet er, at du får værktøjer til, hvordan du omsætter aftalens bogstaver til handling. Medbestemmelse og medindflydelse i amt og kommune Mellem kursusperioderne forventes det, at du løser en opgave - eller måske flere - som har relation til din egen arbejdsplads. Hvad får du med hjem? Kendskab til, hvordan du anvender aftalens intentioner i det faglige arbejde. Men også til, hvordan du bruger den til øget medbestemmelse og medindflydelse for dig og dine kolleger. Visioner og principper for Det Udviklende Arbejde og meget andet. Bemærk også: Edb vil være et gennemgående værktøj på kurset - både til tekstbehandling og i forbindelse med informationssøgning. Men forhåndskendskab til edb er ingen forudsætning for at deltage. Det lærer du undervejs. Tidsramme: 2 x 3 dage med mellemliggende netmøde Personalepolitik - et godt udviklingsværktøj Et amt eller kommunes personalepolitik og de tilhørende retningslinier er et vigtigt redskab og sikkerhedsnet for de ansatte, når nye initiativer og omstillingsprocesser iværksættes. Det er derfor uhyre vigtigt at personalepolitikken og retningslinierne formuleres, så det giver de ansatte den medbestemmelse som MED/SU aftalerne lægger op til. Personalepolitikken er i dag en del af de rammeaftaler som skal forhandles lokalt. Eksempelvis skal Personalepolitikken og lønpolitikken være sammenhængende. Aftalen om efteruddannelse og kompetenceudvikling kan f.eks. afspejles i retningslinier om uddannelse. Flere eksempler kunne nævnes, men blot disse for at synliggøre personalepolitikkens centrale placering. Der kan med fordel afholdes kurser for en kommunes eller amts tillidsvalgte, hvor kursets omdrejningspunkt er en grundig analyse af den nuværende personalepolitik og retningslinier, og hvordan disse kan forbedres. En anden model kan være at sammenholde personalepolitik med en rammeaftale, for eksempel rammeaftalen om de sociale kapitler (det rummelige arbejdsmarked). Resultatet af denne analyse formuleres ind i en ny personalepolitik, der derved bliver et endnu bedre redskab for TR og de øvrige ansatte. 8

9 Budgetforståelse og budgetindflydelse i amt og kommune Der arbejdes frem mod, at du efter kurset kan læse og forstå kommunens budget, har kendskab til kommunens organisationsform, har kendskab til forskellige alternative måder at organisere arbejdet på, samt er opmærksomme på deres egen rolle i forbindelse med omorganiseringer. Endvidere er det målet, at du forstår budgettets betydning for arbejdspladsens daglige vilkår og har en viden om budget procedurer og regler, der sætter dig i stand til at få reel medindflydelse på budget tets tilblivelse og anvendelse. Du sættes også i stand til at forstå og gennemskue arbejdspladsens budget- og regnskabssystem. Tidsramme: 2 x 3 dage med hjemmearbejde og mellemliggende netmøde. Virksomhedsplaner Arbejdet med virksomhedsplaner er efterhånden blevet en naturlig ting på de kommunale og amtskommunale arbejdspladser, og dermed en opgave MED/SU også skal løse. På dette kursus sættes der fokus på betydningen af virksomhedsplaner, og hvordan virksomhedsplaner har indflydelse på stort set alt andet i styringen af arbejdspladsen. På kurset arbejdes der med kompetencer, der sætter dig i stand til at se egen rolle i forhold til arbejdet med virksomhedsplaner. Du vil komme til at arbejde med virksomhedsplaner som et dynamisk styringsværktøj for både ledelse og med-arbejdere. Mål og rammestyring Inden for de seneste år er der i amter og kommuner indført rammestyring. Det betyder, at medarbejdernes indflydelse på egen arbejdssituation - i høj grad - er afhængig af, hvilken indflydelse de får dels på oplægget til det politisk administrative system i forhold til tilblivelse af rammen, dels af deres indflydelse på, hvordan arbejdspladsen arbejder med at udfylde rammen og nå de opstillede mål. Her har virksomhedsplanerne og deres samspil med løn og personalepolitik en central rolle. Mange ser rammestyring som en forberedelse til udlicitering, andre ser det som en mulighed for at imødegå udlicitering af opgaverne. Medarbejdernes engagement og indflydelse er altafgørende for, hvorvidt resultatet bliver udlicitering eller ej. På kurset arbejdes der med kompetencer, der sætter dig i stand til at agere som aktiv med- og modspiller i arbejdspladsens udformning af de virksomhedsplaner og kontrakter, der danner grundlag for de kommende års økonomiske rammer og opgaveløsning. + 2 dage, med en selvformuleret hjemmeopgave. 9

10 Indgåelse af rammeaftaler Indgåelse af rammeaftaler til lokal udfyldelse er efterhånden blevet en del af hverdagen for en amts/kommunal tillidsrepræsentant/med/su-medlem. Dette kursus skal imødekomme de akutte behov der opstår, når de tillidsvalgte skal i gang med at udfylde en rammeaftale. Kurserne tilrettes det lokale behov, og den aktuelle rammeaftale vil være omdrejningspunktet for kursusindholdet. Kurserne kan også gennemføres som delvis netlæring. Tidsramme: Variabel - aftales Note: 10

11 Kompetence- og uddannelsesplanlægning Arbejdet med implementering af rammeaftale om efteruddannelse og kompetence- udvikling har de senere år fået tilført nye perspektiver i form af rapporter, der stort set alle peger på efteruddannelse og kompetenceudvikling som en løsning på fremtidens rekrutterings- og flaskehalsproblemer. Efteruddannelse og kompetenceudvikling På kurset arbejdes der frem mod, at du bliver i stand til, sammen med de øvrige hovedorganisationers repræsentanter, at indgå i et konstruktivt samarbejde med ledelsen om udvikling af de menneskelige ressourcer på amtets/kommunens arbejdspladser. Du vil gennem en bearbejdning af emnerne blive i stand til at analysere og perspektivere behovet for uddannelse og kompetenceløft i amtet/kommunen og sætte dette i sammenhæng med amtets/kommunens øvrige personalepolitik. Ligesom du vil lære at udarbejde en strategi for arbejdspladsens/amtets/kommunens efteruddannelse og kompetenceudvikling Tidsramme: 5 dage + hjemmearbejde + 3 dage Uddannelsesplanlægning på arbejdspladsen Uddannelsesplanlægning er en vigtig del af løsningen på fremtidens uligevægte på arbejdsmarkedet. På dette kursus vil du komme til at arbejde med, hvordan du kan medvirke til uddannelsesplanlægning, udarbejdelse af uddannelsesaftaler og etablering af rotationsordninger på arbejdspladsen/institutionen. De økonomiske tilskudsmuligheder, uddannelsesstøtte mv. og driftsfinansiering osv. vil være en del af kurset, ligesom et overblik over de forskellige uddannelsesmuligheder, uddannelsesudbydere og samarbejdsflader i forhold til at sikre forskellige profiler i uddannelsesbehovet, er det. Ikke mindst indgår også hvordan opbakning bag uddannelsesinitiativer sikres. + 2 dage Uddannelsesplanlægning Dette kursus henvender sig først og fremmest til de tillidsvalgte, der skal arbejde - et grundkursus med udmøntning på arbejdspladsen af en lokal aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling. På kurset vil du få en indføring i de grundlæggende metoder og redskaber omkring uddannelsesplanlægning. Du vil komme til at arbejde med de barrierer, der kan være for uddannelse. Formidling Når uddannelsesplanlægning skal omsættes til virkelighed, kræver det formidlingsog forhandlingsegenskaber i forhold til ledelse og kolleger. Dette kursus præsenterer en række formidlingsredskaber, der styrker den personlige gennemslagskraft - både ved forhandlingsbordet og når det drejer sig om at give generel information. 11

12 Dette kursus er tilbudet til den tillidsvalgte, der tidligere har arbejdet med uddan- nelsesplanlægning, og som nu i forbindelse med udmøntningen af Aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling skal i gang med en mere systematisk uddannelsesplanlægning. Videregående uddannelsesplanlægning Du vil på kurset komme til at arbejde med systematisk uddannelsesplanlægning, teknikker og støttemuligheder. Jobrotation - som praktisk uddannelsesredskab Et af elementerne i en fremadrettet uddannelsespolitik kan være jobrotation. På dette kursus kan der hentes inspiration og hjælp til rotationsprojekter. Du vil tilegne dig viden om mulighederne, og lære at vurdere om jobrotation kan bruges som en del af politikken på din arbejdsplads. Note: 12

13 Nye organisationsformer - udlicitering Kom udliciteringen i forkøbet Når ideen om udlicitering af en kommunal driftsopgave opstår, skyldes det ofte ønsket om fleksibilitet og effektivisering. For de tillidsvalgte på offentlige arbejdspladser er en af mulighederne for at imødegå udliciteringstanker derfor, at være med til at igangsætte udviklingen af den arbejdskraft, der er på arbejdspladsen, således at det er synligt at medarbejderne både kan og vil udvikle sig, og er fleksible og effektive. Kort sagt handler det om Det Udviklende Arbejde og Den Lærende Organisation. Hvordan kommer man så i gang med det? På dette kursus kan du dels få nogle værktøjer til at afdække arbejdspladsens ressourcer og behovet for udvikling, dels lære noget om de erfaringer man har gjort andre steder, hvor man har taget udfordringen op. + 2 dage På dette første kursus sættes der fokus på de grundlæggende regler omkring licita- tion, de ansattes rettigheder og muligheder for handling. Licitation og nye organisationsformer - et grundkursus Målet med kurset er, at du gennem kurset tilegner dig faglige og personlige kom- petencer så du kan: Deltage aktivt i debatten og analysearbejdet om hvor opgaven kan løses mest hensigtsmæssigt Påvirke amts- og kommunalpolitikerne til at sikre at (amtet) kommunen via SU/MED-udvalget kan deltage i hele processen Udlicitering - fornuft eller politisk korstog? Målet med kurset er, at du gennem kurset tilegner dig faglige og personlige kom- petencer så du kan: Når udliciteringsprocessen er i gang Deltage aktivt i analysearbejdet om, hvor opgaven kan løses mest hensigtsmæssigt Påvirke kommunalpolitikerne via SU, til at sikre at kommunen kan deltage i licitationen på lige fod med de tilbud der kommer ude fra Beskrive eget arbejde med henblik på at kunne vurdere om eventuelt udbudsmateriale indeholder en serviceforringelse Analysere om de ledelses- og organisationsformer der anvendes på kommunens arbejdspladser påvirker effektiviteten i negativ retning Tidsramme: 5 dage eventuelt 3 dage + 2 dage Beskrivelse af udbudsmateriale Målet med kurset er, at deltagerne efter kurset kan: Beskrive eget arbejde med henblik på at kunne vurdere om eventuel udbudsmateriale indeholder en serviceforringelse Analyse om de ledelsesformer der anvendes på (amtets) kommunens arbejdspladser påvirker effektiviteten i negativ retning 13

14 Selve tilbudet Målet med kurset er, at deltagerne gennem kurset tilegner sig viden og værktøjer der sætter dem i stand til at: Byde på udbud af eget arbejde Opstille tilbud med inddragelse af både personalemæssige, faglige og økonomiske aspekter i lige konkurrence med private tilbudsgivere Forstå licitationens problematik og med fordel kunne tilbyde/udbyde alternativ til udlicitering af eget arbejde Tidsramme: 5 dage eventuelt 3 dage + 2 dage Privat og offentligt samarbejde Målet med kurset er, at deltagerne gennem kurset tilegner sig viden, færdigheder og personlige kompetencer, der sætter dem i stand til at: Varetage deres kollegaers interesse i en ny selskabskonstruktion Forstå og gennemskue indflydelsesmulighederne i den nye organisation Når udliciteringen er sket Målet med kurset er, at deltagerne gennem kurset tilegner sig viden, færdigheder og personlige kompetencer, der sætter dem i stand til at: Varetage deres kollegers interesse i den nye selskabskonstruktion Forstå og gennemskue indflydelsesmulighederne i den nye organisation Note: 14

15 Nye lønformer Målet med dette kursus er, at deltagerne tilegner sig overblikket over de økonomi- ske rammer og mulighederne for at påvirke næste års lønbudget, så de er i stand til at anvende denne viden i forberedelse og under lønforhandlingerne, og kunne formulere krav og opstille konsekvenser til næste års lønbudget. Nye lønformer og de økonomiske rammer Tidsramme: 2 dage Forhandlingsteknik og psykologi med udgangspunkt i nye lønformer Målet er, at deltagerne er fortrolige med forhandlingsteknikken, så de er i stand til ved hjælp af en systematisk model, at kunne gennemføre en forhandling med tilfredsstillende resultater for kollegaerne. Endvidere er målet, at TR opnår kendskab til egne svage og stærke sider, og derved er i stand til mentalt at forberede sig på en forhandlingssituation. Målet er, at de tillidsvalgte bliver bevidst om de nye roller, de må påtage sig i for- bindelse med indgåelse af rammeaftaler og i særdeleshed rammeaftalen om Ny løndannelse, samt hvilke forventninger omgivelserne har til de tillidsvalgte i denne nye rolle. Tillidsrepræsentantens nye roller og opgaver Det betyder samtidig, at de skal være i stand til at vurdere og synliggøre hvilke og hvor mange ressourcer de vil/kan lægge i opgaven. Fra normeringsstyring til Mange amter og kommuner leder i dag efter styreredskaber, der kan give overlønsumsstyring blik over sammenhænge mellem mål, service/resultater og lønbudgettet. - decentralisering af lønpuljen Hidtil har det ofte været normeringsstyring suppleret med en decentralisering af budgetkompetencen, som har været den mest anvendte styremetode. Efter overgangen til nye lønformer er begrebet lønsumstyring introduceret. Det betyder, at forhandlingen af de decentrale midler foregår på institutionsniveau, og tendensen trækker i retning af ren lønsumsstyring. For at få indflydelse på udviklingen er det helt afgørende, at TR og MED/SU-medlemmerne er bevidste om muligheder og faldgruber i lønsumstyring. Tidsramme: 2 dage Målet med kurset er, at deltagerne skærper bevidstheden om sammenfald og for- skelle i en løn- og medarbejderudviklingssamtale. Der vil på kurset blive arbejdet med grænsefladerne mellem de aftaler der indgåes i løbet af samtalen og de lokale lønforhandlinger. Deltagerne er efter kurset i stand til, i samarbejde med kollegaer, klub og MED/SU, at kunne opstille spilleregler for medarbejderudviklingssamtaler og lønsamtaler. Medarbejderudviklingssamtale og lønsamtale - en og samme samtale? Tidsramme: 2 dage 15

16 Personlige kvalifikationer i forhandlingen Der stilles store krav til de enkelte medarbejdere og især til de tillidsrepræsentanter, som skal varetage kollegaernes interesser, eksempelvis om nye aflønningsformer. Mange tillidsvalgte har deltaget på forskellige forhandlingskurser, og er derved blevet fortrolige med de formelle og tekniske problemstillinger omkring forhandlinger. Flere har givet udtryk for, at der er behov for at arbejde med egen adfærd og udvikle og forfine egne forhandlingsteknikker, kommunikation, kropssprog osv. Resultatløn - aftalens muligheder Målet med kurset er, at deltagerne er bevidste om muligheder og begrænsninger i Aftalen om resultatløn, og at deltagerne efter kurset er i stand til at fremsætte forslag til lokale resultatlønsaftaler, og at kunne analysere og gennemskue ledelsens udspil. Tidsramme: 2 dage Sammenhæng mellem mål, personalepolitik og lønpolitik Målet med kurset er, at deltagerne er bevidste om lønpolitikkens centrale placering i forhold til servicemål, resultatkrav, personalepolitikken og medarbejdernes kvalifikationsudvikling. Og vil dermed være i stand til at bidrage med et kvalificeret udspil til lønpolitikkens udformning og de efterfølgende drøftelser. Note: 16

17 Bestyrelsen Bestyrelseskurser Omlægningen af FIU-systemet betyder, at der efter 1. januar 2002 ikke længere er et krav om tværfaglighed på de lokale kurser. Det giver nu AOF Danmark/LO amterne mulighed for, i samarbejde med organisationerne, at gennemføre lokale bestyrelseskurser for en fagforening eller en klub. Indholdet i kurserne kan spænde lige fra rammer, regler, opgaver og ansvar til strategisk udvikling af organisationen med henblik på løsning af opgaverne i det 21. århundrede. Kurserne udvikles i hvert enkelt tilfælde med baggrund i den enkelte bestyrelses/ klubs problemer og behov. Denne behovsafklaring finder sted inden kursusstart, enten ved hjælp af et spørgeskema tilsendt bestyrelsen, eller ved et møde mellem underviseren og den pågældende bestyrelse. Eksempler på emner kunne være: Bestyrelsens juridiske ansvar Bestyrelsens/organisationens opgaver nu og fremover (eksempelvis medlemshvervning) Samspil mellem bestyrelse, daglig ledelse og afdelingens ansatte Strategier og mål for det fremtidige bestyrelsesarbejde, med udgangspunkt i Den lærende organisation Nye metoder til opgaveløsningen (eks. projektarbejdsformen) Den synlige bestyrelse Bestyrelsen som lokalsamfundets kritiske øje Kurserne kan, alt efter ønske og behov, oprettes som et almindeligt dagkursus eller som et samspil mellem dagkursus og netlæring. Note: 17

18 Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø, introduktion til området Tid, tempo - stress og strategi Konferencen giver en kort gennemgang af de faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Formålet er, at du efter kurset skal kunne vælge emner om det psykiske arbejdsmiljø, hvor du ønsker at gå mere i dybden. Kurset vil i høj grad arbejde med de muligheder og strategier, TR/SR har for at sætte ind og stille nye krav til tid, tempo, kvalitet og arbejdets tilrettelæggelse. Hvad er vanskeligt, og hvad er virkningsfuldt i arbejdet med dette? + 2 dage Psykisk førstehjælp Kurset handler om, hvordan den enkelte reagerer på fysiske og psykiske belastninger i arbejdsmiljøet, og hvordan du med udgangspunkt i din egen situation kan medvirke til at analysere og udvikle det psykiske arbejdsmiljø. + 2 dage Sikkerhedsrepræsentanternes nye roller Kurset tager det moderne sikkerhedsarbejde op til debat, og ser på arbejdsformer og værktøjer, der kan bruges til at påvirke arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen i den rigtige retning. Kurset går tæt på, hvordan man motiverer og inddrager kollegerne tættere i miljøarbejdet. Tidsramme: 2 dage Kurset arbejder med det nødvendige samarbejde mellem sikkerheds- og tillidsre- præsentanter, så man får talt om, hvordan man kan samarbejde om at få et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Nogle problemer løses bedst af sikkerhedsrepræsentanterne via sikkerhedsudvalget og andre af tillidsrepræsentanterne via samarbejdsudvalget. Der skal deltage både sikkerheds- og tillidsrepræsentanter fra samme virksomhed på kurset Det nødvendige samarbejde mellem SR & TR Tidsramme: 2 dage (også velegnet som virksomhedskursus) Fravær og arbejdsmiljø Indhold af 12. afsnit. Vi arbejder med fravær og årsager til fravær, hvad er et nor- - trivsel op, fravær ned malt fravær, og hvad er et for stort fravær, og hvordan kan der arbejdes med fraværsproblemerne, uden at nogen hænges ud? + 2 dage Det grå guld og arbejdsmiljøet Ældre medarbejdere vil i stigende omfang blive opfordret til at blive på arbejdspladsen, på områder hvor der mangler arbejdskraft. På dette kursus vil vi gennemgå værktøjer til at skabe accept og forståelse af det hensigtsmæssige i at medvirke til, at ældre kolleger får lyst til at blive på arbejdspladsen og få kollegerne til at medvirke positivt i denne proces. Tidsramme: 2 dage Arbejdsskader og nedslidning På dette kursus er hovedvægten lagt på, hvordan man kan bruge erfaringerne fra - hvordan forebygger vi? ulykkesanalyser og arbejdsskadesager, så skaderne ikke bare er skader, men også benyttes som værktøj til at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet. 18

19 Det psykiske arbejdsmiljø Introduktion til psykisk arbejdsmiljø. Kurset giver en kort gennemgang af de faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Formålet er, at du efter kurset skal kunne vælge emner om det psykiske arbejdsmiljø, hvor du ønsker at gå mere i dybden. Tidsramme: 2 dage Psykisk arbejdsmiljø på virksomheder der arbejder med selvstyrende grupper Vi gennemgår de forhold, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder, der arbejder med selvstyrende grupper. Vi arbejder også med den usikkerhed, der kan være om egne og andres arbejdsopgaver. Tidsramme: 2 dage. Velegnet som arbejdspladskursus. Voldsrisiko og det psykiske arbejdsmiljø Kurset ser på, hvordan vold opstår, hvad kan man gøre for at forhindre det, og hvad gør vi, hvis vi selv eller andre udsættes for vold. Tidsramme: 2 dage. Velegnet som arbejdspladskursus. Introduktion til arbejdsmiljøarbejdet Du vil få en bred introduktion til arbejdsmiljøarbejdet. Først og fremmest hvordan du kan spotte arbejdsmiljøet og finde de vigtigste problemer at arbejde videre med, men også hvordan du kan blive bedre til at komme til orde og blive hørt. Tidsramme: 2 dage Sådan sikres arbejdsmiljøet ved udliciteringer m.v. Mange ansatte har i de senere år oplevet, at deres arbejdsplads er blevet udliciteret eller overdraget til en anden arbejdsgiver. Dette gælder særligt inden for den offentlige sektor, men også private virksomheder har i stigende grad valgt at udskille funktioner, der ikke er en del af deres primære drift eksempelvis rengøring, telefonsystemer og transport. Ved udlicitering er der mange forhold, der skal overvejes, diskuteres og forhandles ikke mindst spørgsmål om løn, anciennitet, opgaver og kvalitetssikring er væsentlige. Men hvad med arbejdsmiljøet? Det har vist sig, at man i udbudsmaterialet sjældent prioriterer arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med den konkrete opgave tilstrækkeligt, hvilket har medført et forringet arbejdsmiljø for de ansatte, der efterfølgende skal udføre arbejdet. Tidsramme: 2 dage Etiske spilleregler arbejdet med mennesker og arbejdsmiljøet Kurset handler om det at arbejde med andre mennesker. Det kan være ældre, syge og svagelige mennesker på skoler og i døgninstitutioner. Kurset omhandler endvidere de krav til den etik, vi har på arbejdspladsen, men også til at vi ikke forringer vores eget arbejdsmiljø i hensynet til arbejdet med mennesker. 19

20 Det Rummelige Arbejdsmarked Introduktion til Det Rummelige Arbejdsmarked - DRA Kurset præsenterer de mange problemstillinger emnet handler om - både for den enkelte arbejdsplads og i et bredere fagpolitisk perspektiv. Nøgleordene er: Overenskomsternes sociale kapitler, arbejdspladsaftaler - personale- og samarbejdspolitik, idégrundlaget bag DRA: Arbejdsfastholdelse, forebyggelse og integration, partnerskab mellem medarbejdere, arbejdsgiver og offentlige myndigheder, rummelighed er et holdningsspørgsmål - kollegaer og arbejdspladskultur, revalidering, fleksjob, skånejob, og de andre ordninger. Kurset ser også på, hvad man som tillidsvalgt bør vide for at håndtere Det Rummelige Arbejdsmarked på sin egen arbejdsplads. Tidsramme: 2 dage Fra idé til rummelighed - Den Rummelige Arbejdsplads i praksis Kurset benyttes, når arbejdspladsen skal gøres rummelig. Med 3 moduler over 6-9 måneder analyseres arbejdspladsen, samarbejdsprocessen udvikles og rammerne for arbejdspladsens rummelighed udstikkes med kollegaerne og forhandles med ledelsen. Kurset er et praktisk værksted for den enkelte deltager, der vil realisere ideerne på egen arbejdsplads. Udgangspunkt og slutmål er netop arbejdspladsen. Viden og arbejdsmetoder er skræddersyet hertil, men har i øvrigt stor værdi (fx arbejdspladsanalysen). Arbejdsformen veksler mellem kursus og hjemmearbejde. Deltagerne støtter hinanden under og efter kurset i netværkssamarbejde med underviseren som konsulent. Tidsramme: 3x3 dage med opfølgningsdage Fagforeningens opgaver på Det Rummelige Arbejdsmarked - DRA Skal arbejdspladserne gøres rummelige, må afdelingerne støtte deres tillidsvalgte og de enkelte medlemmer aktivt. Kurset ser på hvordan det gøres i praksis, og hvilke kvalifikationer det kræver - i afdelingen og hos de tillidsvalgte. Nøgleordene er: Idégrundlaget bag DRA, aftaleforholdene, lovgivningens muligheder, partnerskabssamarbejdet og indflydelse overfor myndighederne, de tillidsvalgtes opgaver og roller, kvalificering af de tillidsvalgte, rådgivning, vejledning og coachning, hjælp til enkeltmedlemmet i krise, tværfagligt samarbejde (netværk), det politiske arbejde i koordinationsudvalg, RAR mv. Tidsramme: 2-3 dage med opfølgningsdage Den tillidsvalgte som tovholder ved Når en tidligere kollega kommer tilbage som led i arbejdsfastholdelse, eller en perarbejdsfastholdelse og integration son kommer udefra - med eller uden tilskud - for at blive integreret på arbejdspladsen, har den tillidsvalgte en vigtig opgave som tovholder. Det kan være en vanskelig opgave, og kurset skal give både den fornødne viden og redskaber hertil. Samtidig kan deltageren prøve kræfter med nogle af de svære situationer der erfaringsmæssigt opstår med den person det handler om eller med kollegaer og ledere. Udover alt det tekniske handler kurset derfor om psykologi i praksis, holdningsbearbejdning og motivation, kreativ problemløsning og hvordan den tillidsvalgte selv kan videreuddanne sig på feltet. Tidsramme: 2+1 dag, og normalt en/flere opfølgningsdage 20

21 Rundbordssamtalen I stigende grad bruges rundbordssamtaler til at nå konkrete løsninger, når en kolle- - et vigtigt redskab på ga skal fastholdes eller en udefra skal ind på arbejdspladsen. Kurset ser både på den Den Rummelige Arbejdsplads lille rundbordssamtale mellem TR, leder og den person det handler om og den store hvor også repræsentanter for kommunen, lægen og andre nøglepersoner er med. Kursets overskrifter er: Rundbordssamtalen - en ny dialog- og forhandlingsform, TR s rolle ved bordet og i forarbejdet, introduktion til vejledningsmetode, fra samtale til handling - realiteterne på arbejdspladsen, efterarbejdet og opfølgning. Der lægges vægt på praktiske øvelser og på evaluering af deltagernes praksis. Tidsramme: 3+2 dage med eventuel opfølgning/evaluering Det Sociale Indeks - papir på rummeligheden Det stigende behov for faste målepunkter for arbejdspladsens reelle rummelighed kan løses ved at benytte Socialministeriets Sociale Indeks (SI). Metoden handler om at skaffe sig kritisk selvindsigt ved at afdække arbejdspladsens nøgledata på en overskuelig måde - i tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. SI kan nu officielt verificeres, så arbejdspladsen kan opnå Socialministeriets S-mærke for social ansvarlighed. Kurset kan bruges til introduktion, så man kan overveje, om man vil bruge SI eller til at indføre SI i praksis. Tidsramme: 2 dage eller dage Fremover vil en stadig stigende del af SOSU-hjælperne have en anden etnisk bag- grund end dansk, og brugergrupperne vil i stigende grad også tælle personer med anden etnisk baggrund end dansk. Kan arbejdspladserne rumme disse forandringer, og hvordan forbereder de sig herpå? Det nye samarbejde indenfor plejesektoren Kurset ser på ændringen af brugergrupperne og det faktum, at arbejdspladserne vil blive langt mere multietniske, end de er idag. Det handler også om arbejdspladsernes indre liv og om, at mange medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk kan møde en vanskelig brugergruppe i de danske ældre. Kurset kan også tilrettelægges for andre typer af offentlige arbejdspladser, der står i samme situation, eller hvor det alene er medarbejdergruppen, der ændres i sin etniske sammensætning. Tidsramme: 2+1 dag med eventuelle opfølgningsdage afhængigt af om kurset bruges som enkeltstående aktivitet, eller bruges som værkstedskursus til opbygning af arbejdet på arbejdspladsen/-erne. Fælles faglighed - fælles løsninger I de (amts)kommunale forvaltninger og institutioner vil der ofte være problemer med at fastholde kollegaer, der skal tilbage efter sygdom, eller som har pådraget sig en nedsat arbejdsevne inden for selve arbejdspladsen. Det gælder derfor om at etablere et samarbejde på tværs af forvaltninger og institutioner, der udvider muligheden for at tilbyde arbejdsfastholdelse. En vigtig del af dette samarbejde er også, at tillidsvalgte og ledere besidder en faglig viden, der kan bruges til at vurdere, om en person kan arbejdsfastholdes inden for andre områder end sit oprindelige. Enten inden for det offentlige eller ved udslusning på en privat virksomhed. 21

22 Ved at opbygge netværk og indgå samarbejdsaftaler mellem de offentlige arbejdspladser og de private virksomheder kan de gennem konkret dialog og samarbejde åbne op for gensidigt at fastholde ansatte. På den måde går de offentlige arbejdspladser ind i en politisk ønskelig spydspidsrolle. Tidsramme: dage der muliggør forsøgsvis afprøvning af konkrete sager inden for kursets rammer. I en startfase kan et ekspertnetværk med fordel indlægge undervisningselementer i det konkrete samarbejde fx gennem en tilkoblet række af efterfølgende temadage. Note: 22

23 Personlig gennemslagskraft Magt - eller afmagt Når man er tillidsvalgt indgår man også i mange situationer, hvor der kører et magtspil. Nogle føler afmagt i disse situationer, fordi de handlinger og attituder, der kræves af én, er uvante. Men det er helt nødvendigt at kende magtspillet, og hvor det er hensigtsmæssigt, også at kunne bruge magtspillet i kollegernes og egne interesser. Kurset henvender sig til tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte, som - via deres funktion - indtager lederroller i dagligdagen. Tidsramme: 5 dage efterfulgt af 5 enkeltdage Note: 23

24 kurser 2002 Kataloget udgives i samarbejde med AOF og indeholder en række relevante forslag til lokale kurser. Forbundet af Offentligt Ansatte