Evalueringsnotat. August 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsnotat. August 2011"

Transkript

1 Evalueringsnotat August 2011 Socialt Udviklingscenter SUS: ADHD-Foreningen:

2 Evaluering af projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job Baggrund Socialt Udviklingscenter SUS har i samarbejde med ADHD-foreningen gennemført projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job med midler fra Beskæftigelses-ministeriets pulje Projektstøtte til beskæftigelsesindsats overfor personer med handicap. Projektet er gennemført i samarbejde med Slagelse og Odense Kommuner i perioden Projektets overordnede formål er fastholdelse af unge med ADHD i beskæftigelse. Beskæftigelse er tidligt i projektforløbet modificeret til også at vedrøre virksomhedspraktik. Fastholdelse dækker over minimum 12 ugers beskæftigelse samme sted. Projektets målgruppe er unge i alderen år med ADHD (matchgruppe 2 og 3), som på grund af deres ADHD har vanskeligt ved at blive fastholdt i job. Som en del af projektet er der gennemført to former for evalueringer: Der er i projektet gennemført løbende formative evalueringer med fokus på tilpasning af projektets produkter og forløb. De formative evalueringer er sket via kvalitative enkeltinterviews og gruppeinterviews. Derudover er der blevet gennemført en afsluttende erfaringsopsamling. Denne er gennemført via interviews med unge med ADHD, sagsbehandlere og jobkonsulenter samt enkelte virksomhedsrepræsentanter. Der er desuden lavet en mindre spørgeskemaundersøgelse til virksomhedsrepræsentanter, som dog kun blev besvaret af tre virksomheder. Projektets erfaringer og resultater er blevet formidlet til Arbejdsmarkedsstyrelsen via årlige statusnotater (2009 og 2010). Derudover samles projektets resultater i et afsluttende notat (2011). Dette er projektets afsluttende evalueringsnotat. Projektets overordnede mål Som en del af projektbeskrivelsen har projektet formuleret følgende målsætninger: at jobcentrene bliver bedre til at opspore de unge, dvs. opdage at de har ADHD at skabe bevidsthed blandt jobcentrenes sagsbehandlere om, at de unge har behov for støtte, selvom det ikke umiddelbart virker sådan at kvalificere den afdækning af behov, som jobcentrenes sagsbehandlere foretager at der samarbejdes mellem social- og arbejdsmarkedsafdelinger, så de unge får adgang til den relevante støtte efter både Serviceloven, Lov om aktiv Socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om social pension, Lov om handicappede i erhverv mv. at virksomhedskonsulenter opkvalificeres i forhold til, hvordan de bedst instruerer og forbereder virksomhederne at virksomhedskonsulenter opkvalificeres i forhold til, hvordan de bedst yder en kortsigtet fastholdelsesindsats (indslusning) at virksomheder opkvalificeres i forhold til, hvordan de bedst yder en langsigtet fastholdelsesindsats i forhold til de unge at de unge får den støtte, de har behov for, til at fastholde job. 1

3 Derudover er følgende konkrete succeskriterier formuleret: at unge får og fastholdes i beskæftigelse/praktik i minimum 12 uger. at følgende produkt udvikles, afprøves, justeres og lanceres: Et fastholdelseskoncept i form af en hjemmeside, som er en kombineret værktøjskasse og inspirationskatalog. at produktet kan anvendes af målgrupperne som supplement til eksisterende redskaber på området Følgende evalueringsnotat af projektet referer til de i projektbeskrivelsen opstillede succeskriterier og kun indirekte til de opstillede mål for projektdeltagerne, idet disse er indeholdt i succeskriterierne. Evalueringsmetode og udfordringer Der har i projektet været forskellige metodiske vanskeligheder i forhold til evalueringen: Ved projektopstart blev der udleveret spørgeskemaer til medarbejderne i de to jobcentre. Spørgeskemaerne skulle udgøre en baseline blandt projektdeltagerne fra kommunernes jobcentre, således at man ved projektafslutning ved udlevering af samme spørgeskema - kunne se om medarbejdernes viden havde ændret sig. Der har imidlertid været strukturelle ændringer i forhold til, hvilke medarbejdere der deltog ved projektopstart henholdsvis ved projektafslutning. Dette betyder, at data fra baseline ikke kan anvendes til at synliggøre en udvikling i vidensniveau på det enkelte jobcenter. Data i analysen nedenfor tager derfor udgangspunkt i kvalitative interviews lavet undervejs i projektet og ved projektafslutning. Der er ligeledes blevet udarbejdet elektroniske spørgeskemaer til de deltagende virksomheder. Det har dog kun været muligt at få tre ud af de sekstenvirksomheder til at besvare spørgeskemaerne. Der er derfor lavet enkelte telefoninterviews med virksomhedsrepræsentanter med henblik på at få beskrevet relevansen, udbyttet og udfordringer i projektet på pågældende virksomhed. Projektet vurderede det ligeledes relevant at indsamle information om de unges oplevelse af projektet, og planlagde i denne forbindelse med to fokusgruppeinterview af de unge, ét i hver af de deltagende kommuner. I Slagelse var det muligt at gennemføre et fokusgruppeinterview, mens to ud af tre unge ikke mødte op ved fokusgruppeinterviewet i Odense. Interviewet fra Odense baserer sig således på en enkelt informant. Fraværet illustrerer, ifølge sagsbehandlerne, en del af problematikken omkring de unge med ADHD. Resultater og mål Vurdering af opnåelse af succeskriterium 1: Projektet har afprøvet sine redskaber på i alt 35 unge med en nogenlunde ligelig fordeling mellem kommunerne. Ud af de 35 unge er der i Odense Kommune blevet fastholdt 10 unge med ADHD og i Slagelse Kommune er der blevet fastholdt 6 unge med ADHD. Disse er fortrinsvist blevet fastholdt i virksomhedspraktikker af minimum 12 ugers varighed. 3 er i forlængelse af praktikken overgået til ordinær beskæftigelse (fleksjob og job med løntilskud). To er efter endt praktik overgået til relevant 2

4 uddannelse. Foruden de fastholdte vurderes adskillige unge, der er tilknyttet projektet at være på vej til at blive fastholdt i beskæftigelse. Projektets oprindelige mål var at fastholde unge med ADHD i beskæftigelse/praktikker i mindst 12 uger. Dette har ikke været muligt. Dette skyldes først og fremmest, at en del af de unge, der har indgået i projektet ikke som forudsat i projektets succeskriterier var jobparate ved projektopstart. Jobcentrene redegør for den manglende fastholdelse ud fra følgende forhold: Unge der er jobparate visiteres ikke til jobcentret. Disse unge forventes selv at finde job. De unge der visiteres til jobcentrene har ofte vanskeligheder, der rækker ud over ADHD Den samlede arbejdsmarkedssituation betyder at arbejdsmarkedet er presset, og at unge med ADHD i denne forbindelse er særligt sårbare. Sagsbehandlerne og jobkonsulenterne i projektkommunerne vurderer det samlede udbytte af projektet positivt. Særligt vægtes, at de 16 fastholdte unge ikke havde været fastholdt i deres praktikker uden en projektindsats, og at mange tidligere kun har kunnet fastholdes i en praktik i 1 til 2 uger. Dette har som konsekvens, at der kontinuerligt må påbegyndes nye forløb, hvilket øger arbejdsbyrden hos sagsbehandler og jobkonsulent, og svækker den unges tro på at kunne lykkes på arbejdsmarkedet. Det fremhæves også, at de unge har oplevet samarbejdet med jobcentret som positivt, og at modstanden mod sagsbehandler såvel som til det at skulle aktiveres er reduceret undervejs, som projektet skred frem. Sagsbehandlerne vurderer, at den af projektet udstukne måde at arbejde på, samt de øgede ressourcer til arbejdet med de unge, er afgørende for resultaterne herunder at flere unge der havde ansøgt om pension, nu er motiverede for at komme i arbejde. Det vurderes også at projektets arbejdsmetode og redskaber kan overføres til andre grupper af borgere. Vurdering af opnåelse af succeskriterium 2 Der er i projektet udarbejdet en hjemmeside indeholdende forskellige værktøjer, der er blevet afprøvet og tilpasset i projektperioden. Hjemmesiden findes her: Projekthjemmesidens målgruppe er først og fremmest personalet på de kommunale jobcentre, men der findes også viden og redskaber på hjemmesiden, der er målrettet virksomheder, der ønsker at ansætte unge med ADHD samt unge der har ADHD, og som ønsker at komme i beskæftigelse. Hjemmesiden vil blive formidlet i relevante sammenhænge herunder på ADHD-foreningens og Socialt Udviklingscenter SUS hjemmeside, via nyhedsmails, i en oplysningspjece, på konferencer mv. Vurdering af opnåelse af succeskriterium 3 Følgende resultater af projektet fremhæves af jobcentrene, i forhold til at kunne fastholde de unge i praktikkerne. Resultaterne referer til de i projektbeskrivelsen opstillede projektmål konkretiseret i succeskriterium 3. Følgende er udbyttet af de i projektet udviklede redskaber og kursusforløb: En øget viden om, hvad ADHD er og kendskab til de forskellige støttebehov de unge med ADHD har (struktur, genkendelighed, opfølgning mv.). Adgang til relevante værktøjer (dialogguide, screeningsværktøj, mestringskurser mv.) 3

5 Øget opfølgning på den unge herunder analyse af hvad der er gået galt i tidligere praktikker, og en målrettet indsats i forhold til en ny praktik. En øget indsigt i hvordan privatliv og arbejdsliv kolliderer for mange med ADHD og som følge heraf et øget fokus på støttekontaktperson-ordninger for den unge. Et tættere samarbejde mellem sagsbehandler og jobkonsulent, med en deraf følgende øget fleksibilitet i opgaveløsningen på tværs af funktionerne, samt øget forståelse for hinandens opgaver og kompetencer. En mere målrettet udvælgelse af relevante virksomheder baseret på en analyse af virksomhedens forudsætninger og rammer for modtagelse af en ung med ADHD herunder også en øget grad af fravælgelse af virksomhederne, der ikke umiddelbart har kunnet skabe de nødvendige rammer. Sagsbehandlere og jobkonsulenter vurderer også, at de unge oplever at være blevet taget mere alvorligt, og at de i højere grad end tidligere selv har været med til at lave den formulerede beskæftigelsesplan. Blandt de unge i projektet havde nogen en personlig plan om at overgå til førtidspension, men har fået større tro på, at de har en plads på arbejdsmarkedet, ved at blive mødt med udgangspunkt i deres vanskeligheder og behov. Det fremhæves, at mange af de unge gennem adskillige år har oplevet fiaskoer og manglende tillid fra deres omgivelser, og at sagsbehandleren derfor når langt gennem en forståelse af ADHD-problematikkerne. Redskaberne i projektet og den udviklede hjemmeside vil med udgangspunkt i ovennævnte erfaringer anvendes som supplement til eksisterende praksis. Det er således vurderingen, at succeskriterium 3 opfyldes i relation til fagpersonalet i jobcentrene. Projektet vurderes også at opfylde succeskriterium 3 i forhold til ungegruppen. Hovedparten af de unge har fået diagnosen ADHD med et tilbud om medicinering, men uden yderligere vejledning, i forhold til hvad det vil sige at have denne diagnose. For de unge der har deltaget i projektet, har Mestringskurserne givet helt ny viden om eget handicap og dermed muligheder for håndtering. Den viden de unge har opnået i denne sammenhæng har de formidlet til pårørende, venner og kollegaer, der også har fundet den nye viden relevant i forhold til at kunne yde den unge med ADHD den rette støtte og forståelse. Mestringskurser opleves af de unge såvel som sagsbehandlere og jobkonsulenter som værende en ubetinget succes, der kan være afgørende for den unges forudsætninger for at fastholde et job. Der opfordres til, at alle kommuner udbyder tilsvarende kurser for de unge. På kurserne i projektet manglede der dog tid til yderligere rådgivning og erfaringsudveksling. Nogle af de udfordringer, som de unge savnede råd til, er efterfølgende lagt ind på projektets hjemmeside. Erfaringerne med deltagelse i projektet har for de unge været delte og personafhængige. Mens de adspurgte unge syntes, at projektets dialogguide gav bedre mulighed for at fortælle om de særlige vanskeligheder, der opstår med ADHD, oplevede de unge at det var forskelligt, hvor god sagsbehandleren var til aktivt at anvende den indhentede viden. De unge understreger i denne forbindelse at udfordringen også må ses i sammenhæng med, at sagsbehandleren opererer i et meget firkantet system med mange regler, og med lang sagsbehandlingstid. Der var generelt tilfredshed med jobkonsulenternes indsats i projektet. Man oplevede en høj grad af fleksibilitet og indlevelse i den unges 4

6 behov fx oplevede de unge det som en stor fordel, at jobkonsulenten mødte op på virksomheden og talte med den unge uden at besøget bar præg af kontrol. I forhold til virksomhederne opfyldes succeskriterium 3 kun delvist, idet der har været variation i forhold til, hvorvidt og hvordan de har oplevet projektet. Det er vigtigt endnu engang at understrege at kun 3 ud af 12 virksomheder har besvaret spørgeskemaet. Med udgangspunkt i de besvarede spørgeskemaer, mener virksomhederne, at de i dag har større viden om ADHD og om støttebehov end inden projektet, og at denne viden er afgørende for virksomhedens mulighed for at fastholde den unge. Til gengæld svarer 2 ud af 3, at de ikke vurderer det sandsynligt, at de i fremtiden vil ansætte en ung med ADHD, selv om alle, i varierende grad, vurderer at kunne tilbyde den unge med ADHD bedre støtte på jobbet end før deltagelsen i projektet. I de tilfælde hvor jobkonsulentens forarbejde med udgangspunkt i screeningsværktøjet har ført til et optimal match mellem ung og virksomhed, har det ikke været nødvendigt med særlige foranstaltninger omkring den unge, og virksomheden har således kun i begrænset omfang forholdt sig til det konkrete projekt. Det har primært været de nærmeste medarbejdere, der har været opmærksomme på de nødvendige hensyn, der måtte tages til den unge. Udfordringer og barrierer I forhold til at kunne fastholde unge med ADHD i job har de involverede jobcentre oplevet forskellige udfordringer og barrierer. Disse har knyttet sig specifik til måden at organisere projektet på i den enkelte kommune, men der har også været vanskeligheder af mere generel karakter I Odense har de unge med ADHD, der har deltaget i projektet, i mange tilfælde haft andre alvorlige vanskeligheder foruden ADHD. Der har været tale om misbrugsproblematikker, hjemløshed, kriminalitet, psykiatriske lidelser mv. Disse vanskeligheder har understreget et behov for at supplere de udviklede redskaber, og sagsbehandleren har i første omgang måttet sikre at disse øvrige vanskeligheder var håndteret, inden en indsats i forhold til fastholdelse i beskæftigelse har kunnet iværksættes. Dette har haft stor betydning for antallet af unge, der har kunnet fastholdes inden for projektperioden. I Slagelse Kommune har alle borgere i projektet haft ADHD som deres primære problematik. Hér har man til gengæld oplevet at timekompensationen i forhold til at indgå i projektet er faldet meget sent i projektet (som følge af ledelsens disponeringer), hvilket også har betydet en sen opstart af projektsager. I begge kommuner fremhæves, at de unge med ADHD mangler uddannelsesmæssige kompetencer. Skulle man kunne hjælpe de unge bedre, ville det forudsætte, at de unge allerede i folkeskolen havde fået den tilstrækkelige støtte. Manglen på udannelsesmæssige kompetencer kombineret med de øvrige vanskeligheder, der følger med ADHD gør det meget vanskeligt at finde relevante praktiksteder eller ordinære jobmuligheder. Det fremhæves også, at den begrænsede kontanthjælp for unge under 25 år er et reelt problem i forhold til praktikken. Størrelsen på kontanthjælpen betyder, at den unge ikke har råd til at betale for 5

7 transportomkostninger, frokost, tøj der passer til arbejdspladsen osv. Dette forhold er alvorligt, da praktikken i mange tilfælde er den eneste vej til lønnet beskæftigelse for denne gruppe. Foruden de vanskeligheder der relaterer sig mere eller mindre direkte til den unge, eksisterer der også en række udfordringer i forhold til fastholdelse af unge med ADHD i beskæftigelse, der relaterer sig til jobcentrene: Manglende viden og fordomme omkring ADHD på jobcentrene. Mange sagsbehandlere og jobkonsulenter mener, at ADHD er blevet en diagnose der stilles i mangel af bedre, og at diagnosen er et modefænomen. Denne holdning lukker muligheden for at give den unge den relevante støtte, eller anerkende kollegaers indsats på dette område. Der har i projektet været succes med videreformidling af projektdeltagernes viden. En sagsbehandler har haft kollegaer med til en indledende samtale, hvor hun med succes har demonstreret et markant forøget udbytte af samtalen ved at tage udgangspunkt i viden om ADHD og dialogguiden. Der er imidlertid lang vej til, at alle har en tilstrækkelig viden om ADHD, og hovedparten af projektdeltagerne fra jobcentrene vurderer kun at have haft meget lidt, eller slet ingen, viden om ADHD forud for projektopstart. Projekthjemmesiden menes at have stor betydning i forhold til at kunne videreformidle særlig viden om ADHD og fastholdelse i job, til de kollegaer der ikke har været en del af projektet. Manglende koordinering Skal den rette støtte kunne tilbydes den unge forudsættes, foruden øget viden om ADHD, også at alle de relevante aktører omkring den unge samarbejder ikke bare på jobcentret men også i forhold til praktiserende læger, støttekontaktpersoner, pårørende osv.. Dette er i praksis meget vanskeligt, fordi der er så mange forskellige aktører i spil, og kun begrænset koordination og vidensudveksling på området. Manglende tid I forhold til de resultater der er opnået i projektperioden er de deltagende projektkommuner bekymret for, om disse kan fastholdes også i fremtiden. At tilbyde den rette vidensbaserede sagsbehandling til unge med ADHD er tidskrævende: Det er nødvendigt, at sagsbehandlerne anvender mere tid i den indledende samtale for at få et tydeligt billede af den unges vanskeligheder og behov, virksomhedskonsulenten er ofte nødt til at være i kontakt med flere virksomheder for at finde den rette, der er behov for tættere samarbejde mellem sagsbehandler og jobkonsulent med flere møder til følge, tættere opfølgning i forhold til den unge etc. Grundigheden betyder også i praksis, at den unge kan komme til at vente i længere tid, inden han/hun kommer i gang, og at sagsarbejdet til tider bliver en flaskehals for praktikopstart. Det er vurderingen, at tiden spares fremadrettet, idet der skal findes færre praktikpladser til den unge, og at flere succesoplevelser for den unge også får ham eller hende hurtigere i ordinært job. Spørgsmålet er, om der er råd til at tilgodese potentielle fremtidige tidsbesparelser i kommunerne, og bruge mere tid i opstartsfasen af den unge med ADHD, når kompensationen til projektdeltagerne stopper. 6

8 Fremtidsperspektiver og anbefalinger I Odense såvel som Slagelse kommuner vil man fortsætte med at anvende de i projektet introducerede redskaber. Sagsbehandlere og jobkonsulenter har i dag redskaberne så meget på rygraden, at de vurderes at være en naturlig del, af måden man arbejder på. Fremadrettet vil man også anvende redskaberne i forhold til andre borgergrupper, der kommer på jobcentrene, da redskaberne vurderes at have en stor overførselsværdi. I begge kommuner vil sagsbehandlere og jobkonsulenter også arbejde for at sprede deres særlige viden om ADHD til andre kollegaer. Skal unge med ADHD fastholdes i fremtiden vil det være nødvendigt at forholde sig til følgende forhold: Der skal være den nødvendige tid tilstede, da det i opstartsfasen er tidskrævende at give den unge med ADHD den rette støtte (men at tiden hentes ind senere). Der er behov for øget viden til kollegaer uden for projektet, da fordomme omkring ADHD kan betyde, at den unge ikke får den tilstrækkelige hjælp. Der skal etableres de rette og kvalificerede aktiveringstilbud på jobcentrene, som fx mestringskurser. Der skal fokuseres på en tidlig indsats, så de unge får den nødvendige uddannelse, der gør det muligt for dem at få et job sidenhen. Der skal etableres faglige netværk, der samarbejder og koordinerer indsatsen omkring gruppen af unge med ADHD. Særligt skal det interne samarbejde mellem sagsbehandlere og jobkonsulenter understøttes. Det vil i mange kommuner være relevant at have en eller flere sagsbehandlere med specialistfunktion, der kan trækkes på i ADHD-sager. Opsamling og konklusion I perioden har Socialt Udviklingscenter SUS og ADHD-foreningen i samarbejde med Odense og Slagelse kommuner gennemført projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job med midler fra Beskæftigelses-ministeriets pulje Projektstøtte til beskæftigelsesindsats overfor personer med handicap. Projektets overordnede formål er fastholdelse af unge med ADHD i beskæftigelse. Projektet er nu ved at være ved sin afslutning og nærværende dokument er projektets afsluttende evalueringsnotat. Evalueringsnotatet referer til opfyldelse af projektets målsætninger, konkretiseret i følgende 3 succeskriterier: At unge får og fastholdes i job/praktik, at der udvikles en hjemmeside, som er en kombineret værktøjskasse og inspirationskatalog, og at hjemmesides værktøjer anvendes af målgrupperne som supplement til eksisterende redskaber på området. Succeskriterium 1, vedrørende fastholdelse af unge med ADHD i ordinære jobs, opfyldes ikke i projektet. Redskaberne er blevet afprøvet på 35 unge, heraf er der i de deltagende projektkommuner blevet fastholdt 16 unge med ADHD. Disse er blevet fastholdt i virksomhedspraktikker af 12 ugers varighed. De unge der har deltaget i projektet har i de fleste tilfælde, ikke - som det var forudsat i projektets succeskriterier været jobklar ved projektopstart. Dette har været af væsentlig betydning for, at der ikke er flere, der er blevet fastholdt i projektperioden. 7

9 Succeskriterium 2, vedrørende udvikling af en hjemmeside med relevante værktøjer opfyldes. Projektet har produceret hjemmesiden der bliver/blev endelig lanceret i efteråret Succeskriterium 3 (der referer til hovedparten af projektets målsætninger) opfyldes. Sagsbehandlerne i de deltagende kommuner vurderer således bl.a. at have fået øget viden om ADHD og støttebehov, adgang til relevante værktøjer, et tættere samarbejde mellem sagsbehandler og jobkonsulent og en mere målrettet udvælgelse af relevante virksomheder baseret på en analyse af virksomhedens forudsætninger og rammer for modtagelse af en ung med ADHD. Det er dog vigtigt at understrege at 2 ud af de 3 virksomheder, der som en del af evalueringen har besvaret spørgeskemaer om projektet, ikke i fremtiden finder det sandsynligt, at de ville ansætte unge med ADHD, selv om de kan tilbyde bedre støtte til den unge end tidligere. I forbindelse med den afsluttende evaluering på jobcentrene fremhæves, at en væsentlig udfordring i forhold til projektets målopfyldelse er, at mange af de unge i projektet har haft komplekse vanskeligheder udover ADHD, at personalet på jobcentrene generelt mangler viden om ADHD, og at der mangler tid til at give den unge den rette støtte. Jobcentrene understreger desuden, at det i fremtiden er nødvendigt at fokusere på bl.a.: Øget viden til personalet, da fordomme omkring ADHD kan betyde, at den unge ikke får den tilstrækkelige hjælp, Kvalificerede aktiveringstilbud på jobcentrene, som fx mestringskurser En tidlig indsats, så de unge får den nødvendige uddannelse, der gør det muligt for dem at få et job sidenhen. Øget samarbejde på tværs af forvaltningen, da den unge har behov for en helhedsorienteret indsats Etablering af specialistfunktioner i kommunerne med særlig viden om ADHD og beskæftigelse. At der tildeles tilstrækkelige tidsmæssige ressourcer til sagsbehandlere og jobkonsulenter, der arbejder med unge med ADHD, således at de kan tilbyde en meningsfuld indsats. 8

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Projekt: Grøn Omsorg. Jesper Klintebjerg Fuglsang, Virksomhedskonsulent

Projekt: Grøn Omsorg. Jesper Klintebjerg Fuglsang, Virksomhedskonsulent Projekt: Grøn Omsorg Jesper Klintebjerg Fuglsang, Virksomhedskonsulent Dagsorden Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Næste møde Fokusgruppe interview Evaluering af projektet Handlingsplan Status

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt

Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt December 2012 0 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 1.1 Målgruppe... 2 2 Indhold... 3 Mål... 3 Aktiviteter... 3 3 Resultater... 5 4 Metode... 5 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd /

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd / ' ' Det betaler sig...arbejdsmarkedet mangfoldighed og socia ansvar eller bare sund fornuft? " - " Projekt: ^ Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd samarbejde mellem

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 2 Udarbejdet oktober 2014 Udviklingskonsulent Lise Buchholt libu@vejen.dk 7996 92 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Skovvej 36 6600 Vejen

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner]

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] Tværgående borgerforløb Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af frikommuneforsøget om Tværgående borgerforløb...1 1.1 Centrale og fælles

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

for psykisk sårbare borgere

for psykisk sårbare borgere Inspirationskatalog December 2013 Inspiration til organisering og afvikling af Joborienteret mestringsforløb for psykisk sårbare borgere Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere