Evalueringsnotat. August 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsnotat. August 2011"

Transkript

1 Evalueringsnotat August 2011 Socialt Udviklingscenter SUS: ADHD-Foreningen:

2 Evaluering af projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job Baggrund Socialt Udviklingscenter SUS har i samarbejde med ADHD-foreningen gennemført projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job med midler fra Beskæftigelses-ministeriets pulje Projektstøtte til beskæftigelsesindsats overfor personer med handicap. Projektet er gennemført i samarbejde med Slagelse og Odense Kommuner i perioden Projektets overordnede formål er fastholdelse af unge med ADHD i beskæftigelse. Beskæftigelse er tidligt i projektforløbet modificeret til også at vedrøre virksomhedspraktik. Fastholdelse dækker over minimum 12 ugers beskæftigelse samme sted. Projektets målgruppe er unge i alderen år med ADHD (matchgruppe 2 og 3), som på grund af deres ADHD har vanskeligt ved at blive fastholdt i job. Som en del af projektet er der gennemført to former for evalueringer: Der er i projektet gennemført løbende formative evalueringer med fokus på tilpasning af projektets produkter og forløb. De formative evalueringer er sket via kvalitative enkeltinterviews og gruppeinterviews. Derudover er der blevet gennemført en afsluttende erfaringsopsamling. Denne er gennemført via interviews med unge med ADHD, sagsbehandlere og jobkonsulenter samt enkelte virksomhedsrepræsentanter. Der er desuden lavet en mindre spørgeskemaundersøgelse til virksomhedsrepræsentanter, som dog kun blev besvaret af tre virksomheder. Projektets erfaringer og resultater er blevet formidlet til Arbejdsmarkedsstyrelsen via årlige statusnotater (2009 og 2010). Derudover samles projektets resultater i et afsluttende notat (2011). Dette er projektets afsluttende evalueringsnotat. Projektets overordnede mål Som en del af projektbeskrivelsen har projektet formuleret følgende målsætninger: at jobcentrene bliver bedre til at opspore de unge, dvs. opdage at de har ADHD at skabe bevidsthed blandt jobcentrenes sagsbehandlere om, at de unge har behov for støtte, selvom det ikke umiddelbart virker sådan at kvalificere den afdækning af behov, som jobcentrenes sagsbehandlere foretager at der samarbejdes mellem social- og arbejdsmarkedsafdelinger, så de unge får adgang til den relevante støtte efter både Serviceloven, Lov om aktiv Socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om social pension, Lov om handicappede i erhverv mv. at virksomhedskonsulenter opkvalificeres i forhold til, hvordan de bedst instruerer og forbereder virksomhederne at virksomhedskonsulenter opkvalificeres i forhold til, hvordan de bedst yder en kortsigtet fastholdelsesindsats (indslusning) at virksomheder opkvalificeres i forhold til, hvordan de bedst yder en langsigtet fastholdelsesindsats i forhold til de unge at de unge får den støtte, de har behov for, til at fastholde job. 1

3 Derudover er følgende konkrete succeskriterier formuleret: at unge får og fastholdes i beskæftigelse/praktik i minimum 12 uger. at følgende produkt udvikles, afprøves, justeres og lanceres: Et fastholdelseskoncept i form af en hjemmeside, som er en kombineret værktøjskasse og inspirationskatalog. at produktet kan anvendes af målgrupperne som supplement til eksisterende redskaber på området Følgende evalueringsnotat af projektet referer til de i projektbeskrivelsen opstillede succeskriterier og kun indirekte til de opstillede mål for projektdeltagerne, idet disse er indeholdt i succeskriterierne. Evalueringsmetode og udfordringer Der har i projektet været forskellige metodiske vanskeligheder i forhold til evalueringen: Ved projektopstart blev der udleveret spørgeskemaer til medarbejderne i de to jobcentre. Spørgeskemaerne skulle udgøre en baseline blandt projektdeltagerne fra kommunernes jobcentre, således at man ved projektafslutning ved udlevering af samme spørgeskema - kunne se om medarbejdernes viden havde ændret sig. Der har imidlertid været strukturelle ændringer i forhold til, hvilke medarbejdere der deltog ved projektopstart henholdsvis ved projektafslutning. Dette betyder, at data fra baseline ikke kan anvendes til at synliggøre en udvikling i vidensniveau på det enkelte jobcenter. Data i analysen nedenfor tager derfor udgangspunkt i kvalitative interviews lavet undervejs i projektet og ved projektafslutning. Der er ligeledes blevet udarbejdet elektroniske spørgeskemaer til de deltagende virksomheder. Det har dog kun været muligt at få tre ud af de sekstenvirksomheder til at besvare spørgeskemaerne. Der er derfor lavet enkelte telefoninterviews med virksomhedsrepræsentanter med henblik på at få beskrevet relevansen, udbyttet og udfordringer i projektet på pågældende virksomhed. Projektet vurderede det ligeledes relevant at indsamle information om de unges oplevelse af projektet, og planlagde i denne forbindelse med to fokusgruppeinterview af de unge, ét i hver af de deltagende kommuner. I Slagelse var det muligt at gennemføre et fokusgruppeinterview, mens to ud af tre unge ikke mødte op ved fokusgruppeinterviewet i Odense. Interviewet fra Odense baserer sig således på en enkelt informant. Fraværet illustrerer, ifølge sagsbehandlerne, en del af problematikken omkring de unge med ADHD. Resultater og mål Vurdering af opnåelse af succeskriterium 1: Projektet har afprøvet sine redskaber på i alt 35 unge med en nogenlunde ligelig fordeling mellem kommunerne. Ud af de 35 unge er der i Odense Kommune blevet fastholdt 10 unge med ADHD og i Slagelse Kommune er der blevet fastholdt 6 unge med ADHD. Disse er fortrinsvist blevet fastholdt i virksomhedspraktikker af minimum 12 ugers varighed. 3 er i forlængelse af praktikken overgået til ordinær beskæftigelse (fleksjob og job med løntilskud). To er efter endt praktik overgået til relevant 2

4 uddannelse. Foruden de fastholdte vurderes adskillige unge, der er tilknyttet projektet at være på vej til at blive fastholdt i beskæftigelse. Projektets oprindelige mål var at fastholde unge med ADHD i beskæftigelse/praktikker i mindst 12 uger. Dette har ikke været muligt. Dette skyldes først og fremmest, at en del af de unge, der har indgået i projektet ikke som forudsat i projektets succeskriterier var jobparate ved projektopstart. Jobcentrene redegør for den manglende fastholdelse ud fra følgende forhold: Unge der er jobparate visiteres ikke til jobcentret. Disse unge forventes selv at finde job. De unge der visiteres til jobcentrene har ofte vanskeligheder, der rækker ud over ADHD Den samlede arbejdsmarkedssituation betyder at arbejdsmarkedet er presset, og at unge med ADHD i denne forbindelse er særligt sårbare. Sagsbehandlerne og jobkonsulenterne i projektkommunerne vurderer det samlede udbytte af projektet positivt. Særligt vægtes, at de 16 fastholdte unge ikke havde været fastholdt i deres praktikker uden en projektindsats, og at mange tidligere kun har kunnet fastholdes i en praktik i 1 til 2 uger. Dette har som konsekvens, at der kontinuerligt må påbegyndes nye forløb, hvilket øger arbejdsbyrden hos sagsbehandler og jobkonsulent, og svækker den unges tro på at kunne lykkes på arbejdsmarkedet. Det fremhæves også, at de unge har oplevet samarbejdet med jobcentret som positivt, og at modstanden mod sagsbehandler såvel som til det at skulle aktiveres er reduceret undervejs, som projektet skred frem. Sagsbehandlerne vurderer, at den af projektet udstukne måde at arbejde på, samt de øgede ressourcer til arbejdet med de unge, er afgørende for resultaterne herunder at flere unge der havde ansøgt om pension, nu er motiverede for at komme i arbejde. Det vurderes også at projektets arbejdsmetode og redskaber kan overføres til andre grupper af borgere. Vurdering af opnåelse af succeskriterium 2 Der er i projektet udarbejdet en hjemmeside indeholdende forskellige værktøjer, der er blevet afprøvet og tilpasset i projektperioden. Hjemmesiden findes her: Projekthjemmesidens målgruppe er først og fremmest personalet på de kommunale jobcentre, men der findes også viden og redskaber på hjemmesiden, der er målrettet virksomheder, der ønsker at ansætte unge med ADHD samt unge der har ADHD, og som ønsker at komme i beskæftigelse. Hjemmesiden vil blive formidlet i relevante sammenhænge herunder på ADHD-foreningens og Socialt Udviklingscenter SUS hjemmeside, via nyhedsmails, i en oplysningspjece, på konferencer mv. Vurdering af opnåelse af succeskriterium 3 Følgende resultater af projektet fremhæves af jobcentrene, i forhold til at kunne fastholde de unge i praktikkerne. Resultaterne referer til de i projektbeskrivelsen opstillede projektmål konkretiseret i succeskriterium 3. Følgende er udbyttet af de i projektet udviklede redskaber og kursusforløb: En øget viden om, hvad ADHD er og kendskab til de forskellige støttebehov de unge med ADHD har (struktur, genkendelighed, opfølgning mv.). Adgang til relevante værktøjer (dialogguide, screeningsværktøj, mestringskurser mv.) 3

5 Øget opfølgning på den unge herunder analyse af hvad der er gået galt i tidligere praktikker, og en målrettet indsats i forhold til en ny praktik. En øget indsigt i hvordan privatliv og arbejdsliv kolliderer for mange med ADHD og som følge heraf et øget fokus på støttekontaktperson-ordninger for den unge. Et tættere samarbejde mellem sagsbehandler og jobkonsulent, med en deraf følgende øget fleksibilitet i opgaveløsningen på tværs af funktionerne, samt øget forståelse for hinandens opgaver og kompetencer. En mere målrettet udvælgelse af relevante virksomheder baseret på en analyse af virksomhedens forudsætninger og rammer for modtagelse af en ung med ADHD herunder også en øget grad af fravælgelse af virksomhederne, der ikke umiddelbart har kunnet skabe de nødvendige rammer. Sagsbehandlere og jobkonsulenter vurderer også, at de unge oplever at være blevet taget mere alvorligt, og at de i højere grad end tidligere selv har været med til at lave den formulerede beskæftigelsesplan. Blandt de unge i projektet havde nogen en personlig plan om at overgå til førtidspension, men har fået større tro på, at de har en plads på arbejdsmarkedet, ved at blive mødt med udgangspunkt i deres vanskeligheder og behov. Det fremhæves, at mange af de unge gennem adskillige år har oplevet fiaskoer og manglende tillid fra deres omgivelser, og at sagsbehandleren derfor når langt gennem en forståelse af ADHD-problematikkerne. Redskaberne i projektet og den udviklede hjemmeside vil med udgangspunkt i ovennævnte erfaringer anvendes som supplement til eksisterende praksis. Det er således vurderingen, at succeskriterium 3 opfyldes i relation til fagpersonalet i jobcentrene. Projektet vurderes også at opfylde succeskriterium 3 i forhold til ungegruppen. Hovedparten af de unge har fået diagnosen ADHD med et tilbud om medicinering, men uden yderligere vejledning, i forhold til hvad det vil sige at have denne diagnose. For de unge der har deltaget i projektet, har Mestringskurserne givet helt ny viden om eget handicap og dermed muligheder for håndtering. Den viden de unge har opnået i denne sammenhæng har de formidlet til pårørende, venner og kollegaer, der også har fundet den nye viden relevant i forhold til at kunne yde den unge med ADHD den rette støtte og forståelse. Mestringskurser opleves af de unge såvel som sagsbehandlere og jobkonsulenter som værende en ubetinget succes, der kan være afgørende for den unges forudsætninger for at fastholde et job. Der opfordres til, at alle kommuner udbyder tilsvarende kurser for de unge. På kurserne i projektet manglede der dog tid til yderligere rådgivning og erfaringsudveksling. Nogle af de udfordringer, som de unge savnede råd til, er efterfølgende lagt ind på projektets hjemmeside. Erfaringerne med deltagelse i projektet har for de unge været delte og personafhængige. Mens de adspurgte unge syntes, at projektets dialogguide gav bedre mulighed for at fortælle om de særlige vanskeligheder, der opstår med ADHD, oplevede de unge at det var forskelligt, hvor god sagsbehandleren var til aktivt at anvende den indhentede viden. De unge understreger i denne forbindelse at udfordringen også må ses i sammenhæng med, at sagsbehandleren opererer i et meget firkantet system med mange regler, og med lang sagsbehandlingstid. Der var generelt tilfredshed med jobkonsulenternes indsats i projektet. Man oplevede en høj grad af fleksibilitet og indlevelse i den unges 4

6 behov fx oplevede de unge det som en stor fordel, at jobkonsulenten mødte op på virksomheden og talte med den unge uden at besøget bar præg af kontrol. I forhold til virksomhederne opfyldes succeskriterium 3 kun delvist, idet der har været variation i forhold til, hvorvidt og hvordan de har oplevet projektet. Det er vigtigt endnu engang at understrege at kun 3 ud af 12 virksomheder har besvaret spørgeskemaet. Med udgangspunkt i de besvarede spørgeskemaer, mener virksomhederne, at de i dag har større viden om ADHD og om støttebehov end inden projektet, og at denne viden er afgørende for virksomhedens mulighed for at fastholde den unge. Til gengæld svarer 2 ud af 3, at de ikke vurderer det sandsynligt, at de i fremtiden vil ansætte en ung med ADHD, selv om alle, i varierende grad, vurderer at kunne tilbyde den unge med ADHD bedre støtte på jobbet end før deltagelsen i projektet. I de tilfælde hvor jobkonsulentens forarbejde med udgangspunkt i screeningsværktøjet har ført til et optimal match mellem ung og virksomhed, har det ikke været nødvendigt med særlige foranstaltninger omkring den unge, og virksomheden har således kun i begrænset omfang forholdt sig til det konkrete projekt. Det har primært været de nærmeste medarbejdere, der har været opmærksomme på de nødvendige hensyn, der måtte tages til den unge. Udfordringer og barrierer I forhold til at kunne fastholde unge med ADHD i job har de involverede jobcentre oplevet forskellige udfordringer og barrierer. Disse har knyttet sig specifik til måden at organisere projektet på i den enkelte kommune, men der har også været vanskeligheder af mere generel karakter I Odense har de unge med ADHD, der har deltaget i projektet, i mange tilfælde haft andre alvorlige vanskeligheder foruden ADHD. Der har været tale om misbrugsproblematikker, hjemløshed, kriminalitet, psykiatriske lidelser mv. Disse vanskeligheder har understreget et behov for at supplere de udviklede redskaber, og sagsbehandleren har i første omgang måttet sikre at disse øvrige vanskeligheder var håndteret, inden en indsats i forhold til fastholdelse i beskæftigelse har kunnet iværksættes. Dette har haft stor betydning for antallet af unge, der har kunnet fastholdes inden for projektperioden. I Slagelse Kommune har alle borgere i projektet haft ADHD som deres primære problematik. Hér har man til gengæld oplevet at timekompensationen i forhold til at indgå i projektet er faldet meget sent i projektet (som følge af ledelsens disponeringer), hvilket også har betydet en sen opstart af projektsager. I begge kommuner fremhæves, at de unge med ADHD mangler uddannelsesmæssige kompetencer. Skulle man kunne hjælpe de unge bedre, ville det forudsætte, at de unge allerede i folkeskolen havde fået den tilstrækkelige støtte. Manglen på udannelsesmæssige kompetencer kombineret med de øvrige vanskeligheder, der følger med ADHD gør det meget vanskeligt at finde relevante praktiksteder eller ordinære jobmuligheder. Det fremhæves også, at den begrænsede kontanthjælp for unge under 25 år er et reelt problem i forhold til praktikken. Størrelsen på kontanthjælpen betyder, at den unge ikke har råd til at betale for 5

7 transportomkostninger, frokost, tøj der passer til arbejdspladsen osv. Dette forhold er alvorligt, da praktikken i mange tilfælde er den eneste vej til lønnet beskæftigelse for denne gruppe. Foruden de vanskeligheder der relaterer sig mere eller mindre direkte til den unge, eksisterer der også en række udfordringer i forhold til fastholdelse af unge med ADHD i beskæftigelse, der relaterer sig til jobcentrene: Manglende viden og fordomme omkring ADHD på jobcentrene. Mange sagsbehandlere og jobkonsulenter mener, at ADHD er blevet en diagnose der stilles i mangel af bedre, og at diagnosen er et modefænomen. Denne holdning lukker muligheden for at give den unge den relevante støtte, eller anerkende kollegaers indsats på dette område. Der har i projektet været succes med videreformidling af projektdeltagernes viden. En sagsbehandler har haft kollegaer med til en indledende samtale, hvor hun med succes har demonstreret et markant forøget udbytte af samtalen ved at tage udgangspunkt i viden om ADHD og dialogguiden. Der er imidlertid lang vej til, at alle har en tilstrækkelig viden om ADHD, og hovedparten af projektdeltagerne fra jobcentrene vurderer kun at have haft meget lidt, eller slet ingen, viden om ADHD forud for projektopstart. Projekthjemmesiden menes at have stor betydning i forhold til at kunne videreformidle særlig viden om ADHD og fastholdelse i job, til de kollegaer der ikke har været en del af projektet. Manglende koordinering Skal den rette støtte kunne tilbydes den unge forudsættes, foruden øget viden om ADHD, også at alle de relevante aktører omkring den unge samarbejder ikke bare på jobcentret men også i forhold til praktiserende læger, støttekontaktpersoner, pårørende osv.. Dette er i praksis meget vanskeligt, fordi der er så mange forskellige aktører i spil, og kun begrænset koordination og vidensudveksling på området. Manglende tid I forhold til de resultater der er opnået i projektperioden er de deltagende projektkommuner bekymret for, om disse kan fastholdes også i fremtiden. At tilbyde den rette vidensbaserede sagsbehandling til unge med ADHD er tidskrævende: Det er nødvendigt, at sagsbehandlerne anvender mere tid i den indledende samtale for at få et tydeligt billede af den unges vanskeligheder og behov, virksomhedskonsulenten er ofte nødt til at være i kontakt med flere virksomheder for at finde den rette, der er behov for tættere samarbejde mellem sagsbehandler og jobkonsulent med flere møder til følge, tættere opfølgning i forhold til den unge etc. Grundigheden betyder også i praksis, at den unge kan komme til at vente i længere tid, inden han/hun kommer i gang, og at sagsarbejdet til tider bliver en flaskehals for praktikopstart. Det er vurderingen, at tiden spares fremadrettet, idet der skal findes færre praktikpladser til den unge, og at flere succesoplevelser for den unge også får ham eller hende hurtigere i ordinært job. Spørgsmålet er, om der er råd til at tilgodese potentielle fremtidige tidsbesparelser i kommunerne, og bruge mere tid i opstartsfasen af den unge med ADHD, når kompensationen til projektdeltagerne stopper. 6

8 Fremtidsperspektiver og anbefalinger I Odense såvel som Slagelse kommuner vil man fortsætte med at anvende de i projektet introducerede redskaber. Sagsbehandlere og jobkonsulenter har i dag redskaberne så meget på rygraden, at de vurderes at være en naturlig del, af måden man arbejder på. Fremadrettet vil man også anvende redskaberne i forhold til andre borgergrupper, der kommer på jobcentrene, da redskaberne vurderes at have en stor overførselsværdi. I begge kommuner vil sagsbehandlere og jobkonsulenter også arbejde for at sprede deres særlige viden om ADHD til andre kollegaer. Skal unge med ADHD fastholdes i fremtiden vil det være nødvendigt at forholde sig til følgende forhold: Der skal være den nødvendige tid tilstede, da det i opstartsfasen er tidskrævende at give den unge med ADHD den rette støtte (men at tiden hentes ind senere). Der er behov for øget viden til kollegaer uden for projektet, da fordomme omkring ADHD kan betyde, at den unge ikke får den tilstrækkelige hjælp. Der skal etableres de rette og kvalificerede aktiveringstilbud på jobcentrene, som fx mestringskurser. Der skal fokuseres på en tidlig indsats, så de unge får den nødvendige uddannelse, der gør det muligt for dem at få et job sidenhen. Der skal etableres faglige netværk, der samarbejder og koordinerer indsatsen omkring gruppen af unge med ADHD. Særligt skal det interne samarbejde mellem sagsbehandlere og jobkonsulenter understøttes. Det vil i mange kommuner være relevant at have en eller flere sagsbehandlere med specialistfunktion, der kan trækkes på i ADHD-sager. Opsamling og konklusion I perioden har Socialt Udviklingscenter SUS og ADHD-foreningen i samarbejde med Odense og Slagelse kommuner gennemført projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job med midler fra Beskæftigelses-ministeriets pulje Projektstøtte til beskæftigelsesindsats overfor personer med handicap. Projektets overordnede formål er fastholdelse af unge med ADHD i beskæftigelse. Projektet er nu ved at være ved sin afslutning og nærværende dokument er projektets afsluttende evalueringsnotat. Evalueringsnotatet referer til opfyldelse af projektets målsætninger, konkretiseret i følgende 3 succeskriterier: At unge får og fastholdes i job/praktik, at der udvikles en hjemmeside, som er en kombineret værktøjskasse og inspirationskatalog, og at hjemmesides værktøjer anvendes af målgrupperne som supplement til eksisterende redskaber på området. Succeskriterium 1, vedrørende fastholdelse af unge med ADHD i ordinære jobs, opfyldes ikke i projektet. Redskaberne er blevet afprøvet på 35 unge, heraf er der i de deltagende projektkommuner blevet fastholdt 16 unge med ADHD. Disse er blevet fastholdt i virksomhedspraktikker af 12 ugers varighed. De unge der har deltaget i projektet har i de fleste tilfælde, ikke - som det var forudsat i projektets succeskriterier været jobklar ved projektopstart. Dette har været af væsentlig betydning for, at der ikke er flere, der er blevet fastholdt i projektperioden. 7

9 Succeskriterium 2, vedrørende udvikling af en hjemmeside med relevante værktøjer opfyldes. Projektet har produceret hjemmesiden der bliver/blev endelig lanceret i efteråret Succeskriterium 3 (der referer til hovedparten af projektets målsætninger) opfyldes. Sagsbehandlerne i de deltagende kommuner vurderer således bl.a. at have fået øget viden om ADHD og støttebehov, adgang til relevante værktøjer, et tættere samarbejde mellem sagsbehandler og jobkonsulent og en mere målrettet udvælgelse af relevante virksomheder baseret på en analyse af virksomhedens forudsætninger og rammer for modtagelse af en ung med ADHD. Det er dog vigtigt at understrege at 2 ud af de 3 virksomheder, der som en del af evalueringen har besvaret spørgeskemaer om projektet, ikke i fremtiden finder det sandsynligt, at de ville ansætte unge med ADHD, selv om de kan tilbyde bedre støtte til den unge end tidligere. I forbindelse med den afsluttende evaluering på jobcentrene fremhæves, at en væsentlig udfordring i forhold til projektets målopfyldelse er, at mange af de unge i projektet har haft komplekse vanskeligheder udover ADHD, at personalet på jobcentrene generelt mangler viden om ADHD, og at der mangler tid til at give den unge den rette støtte. Jobcentrene understreger desuden, at det i fremtiden er nødvendigt at fokusere på bl.a.: Øget viden til personalet, da fordomme omkring ADHD kan betyde, at den unge ikke får den tilstrækkelige hjælp, Kvalificerede aktiveringstilbud på jobcentrene, som fx mestringskurser En tidlig indsats, så de unge får den nødvendige uddannelse, der gør det muligt for dem at få et job sidenhen. Øget samarbejde på tværs af forvaltningen, da den unge har behov for en helhedsorienteret indsats Etablering af specialistfunktioner i kommunerne med særlig viden om ADHD og beskæftigelse. At der tildeles tilstrækkelige tidsmæssige ressourcer til sagsbehandlere og jobkonsulenter, der arbejder med unge med ADHD, således at de kan tilbyde en meningsfuld indsats. 8

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Projekt: Grøn Omsorg. Jesper Klintebjerg Fuglsang, Virksomhedskonsulent

Projekt: Grøn Omsorg. Jesper Klintebjerg Fuglsang, Virksomhedskonsulent Projekt: Grøn Omsorg Jesper Klintebjerg Fuglsang, Virksomhedskonsulent Dagsorden Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Næste møde Fokusgruppe interview Evaluering af projektet Handlingsplan Status

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd /

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd / ' ' Det betaler sig...arbejdsmarkedet mangfoldighed og socia ansvar eller bare sund fornuft? " - " Projekt: ^ Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd samarbejde mellem

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt

Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt December 2012 0 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 1.1 Målgruppe... 2 2 Indhold... 3 Mål... 3 Aktiviteter... 3 3 Resultater... 5 4 Metode... 5 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20.

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20. Projektnavn: Projektgrundlag Projekt Brug for Alle Projektleder: Heidi Andersen Indsatsområde: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse Projektperiode: 01.08.2012 31.07.2013 SBSYS sagsnummer:

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 2 Udarbejdet oktober 2014 Udviklingskonsulent Lise Buchholt libu@vejen.dk 7996 92 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Skovvej 36 6600 Vejen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

for psykisk sårbare borgere

for psykisk sårbare borgere Inspirationskatalog December 2013 Inspiration til organisering og afvikling af Joborienteret mestringsforløb for psykisk sårbare borgere Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer undersøgelsen Undersøgelsen indeholder svar fra 47 personer der har svaret på et afsluttende spørgeskema for hvert delprojekt de har deltaget i. Da hver person

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet Projektbeskrivelse Daglejerprojektet 7. oktober 2005 v. Mette Meilandt Projektet skal afprøve daglejerarbejde som et tilbud om arbejdsmarkedstilknytning for udsatte grønlændere. Da Daglejerprojektet er

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Notatets baggrund og formål Dansk Flygtningehjælp har i perioden oktober 2010 til december 2012

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 2. kvartal 2014 Statusrapport, 2. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet juli 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere