RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED"

Transkript

1 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R

2 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport Forundersøgelsen er gennemført af Vejdirektoratet bistået af et teknikerudvalg med repræsentanter fra Slagelse og Næstved kommuner. Det rådgivende fi rma Luxemburger Trafi ksikkerhed & Vejteknik har bistået med strækningsanalysen. Det rådgivende fi rma Cowi A/S har bistået med trafi kberegninger, Det rådgivende fi rma Rambøll A/S har bistået med erhvervsanalysen. REDAKTION: Vejdirektoratet OPLAG: 300 DATO: Oktober 2013 TRYK: Vejdirektoratet LAYOUT: Vejdirektoratet ISBN (NET): FOTOS: Vejdirektoratet ISBN: GRUNDKORT: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013

3 INDHOLD 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING 6 3. EKSISTERENDE FORHOLD ERHVERVSFORHOLD BESKRIVELSE AF FORSLAG TRAFIKALE KONSEKVENSER AREAL- OG EJENDOMSFORHOLD PLAN- OG MILJØFORHOLD ANLÆGSOVERSLAG OG SAMFUNDSØKONOMI 46 KORTBILAG 48 3

4 4

5 1. INDLEDNING På baggrund af den politiske aftale fra november 2010 om Bedre mobilitet, har Vejdirektoratet gennemført nærværende forundersøgelse af mulighederne for udbygning af rute 22 mellem Slagelse og Næstved. I forundersøgelsen er de trafi kale, miljømæssige og økonomiske vurderinger og beskrivelser af forslag til udbygning af rute 22 foretaget på overordnet niveau. Det er først, hvis der træffes politisk beslutning om at igangsætte en VVMundersøgelse, at vejprojekterne detaljeres i en sådan grad, at de enkelte forslag og konsekvenserne heraf kan vurderes nærmere. Udformning og placering af bl.a. vejanlægget og kryds vil således først blive endeligt fastlagt i forbindelse med en eventuel VVM-undersøgelse. Denne rapport sammenfatter resultaterne af forundersøgelsen, herunder en analyse af erhvervslivets behov for transport. Forundersøgelsen er gennemført af Vejdirektoratet bistået af et teknikerudvalg med repræsentanter fra Slagelse og Næstved kommuner. Der er gennemført en ekstern kvalitetssikring af forundersøgelsen. Det er blandt andet vurderet om trafi kberegningerne, det økonomiske overslag, de tekniske forudsætninger samt analysen af den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Ved den eksterne kvalitetssikring er der ikke fundet væsentlige fejl og mangler i det fremlagte vejprojekt, samt tilhørende anlægsbudget og samfundsøkonomiske analyse. 5

6 2. SAMMENFATNING EKSISTERENDE FORHOLD Undersøgelsen omfatter den 29 km lange 2-sporede vejstrækning mellem Slagelse Omfartsvej og rundkørslen ved Vestre Ringvej i Næstved. Vejen benyttes primært til lokal og regional pendler- og erhvervstrafi k og i et vist omfang som vejforbindelse mellem E20 Vestmotorvejen og E47 Sydmotorvejen. Syd for Slagelse betjener statsvejen bl.a. trafi kken til/fra kasernen ved Antvorskov. Undersøgelsesstrækningen er vist på fi gur 2.1. Af hensyn til trafi ksikkerheden for bl.a. den lokale skoletrafi k i en række byområder (Fuglebjerg m.fl.) er der etableret cykelsti i begge sider på størstedelen af strækningen. Der er en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t på strækningen. Der er lokale hastighedsbegrænsninger ved udvalgte kryds og gennem byerne Kyse og Vallensved. Årsdøgntrafi kken på rute 22 ligger på køretøjer i døgnet. Lastbiltrafi kken udgør ca. 12 % af den samlede trafi k. Trafi kken på strækningen når sjældent kapacitetsgrænsen for en 2-sporet vej, men kombinationen af langsomme køretøjer (f.eks. landbrugskøretøjer) og vejens udformning med smalle kørespor, mange kryds og dårlige oversigtsforhold, medfører i perioder nedsat fremkommelighed og begrænsede muligheder for overhaling. De fremtidige trafi kale udfordringer på strækningen drejer sig således om at forbedre fremkommeligheden og trafi k- sikkerheden på rute 22. UDBYGNING AF STRÆKNINGEN Overordnet set er det vurderet, at det vil være meget problematisk at udbygge hele den eksisterende vej til en højere standard, eksempelvis motortrafi kvej. Det skyldes primært beliggenheden af 2 bysamfund (Vallensved og Kyse), og mange ejendomme tæt på den eksisterende SLAGELSE Frederiksberg Vetterslev Antvorskov E20 Harrested Rosted Sørbylille Sørbymagle Glumsø Gimlinge Herlufmagle Flakkebjerg Fuglebjerg Dalmose Gelsted Førslev 22 Kyse Vallensved Sandved Hyllinge ÆLSKØR Tornemark Fodby 22 NÆSTVED FIGUR 2.1 Undersøgelsesstrækningen mellem Slagelse og Næstved 6

7 Udbygningsforslag Forslag NS Forslag SN Forslag KN Forslag 0+ Frederiksberg SLAGELSE Antvorskov Rosted Harrested Sørbymagle Glumsø Sørbylille Gimlinge Herlufmagle Flakkebjerg Fuglebjerg Gelsted Dalmose Fensmark Førslev Kyse Vallensved Sandved H O Hyllinge Fodby Tornemark SKÆLSKØR NÆSTVED Skraverup Menstrup FIGUR 2.2 Forslag til udbygning af rute 22 mellem Slagelse og Næstved rute 22. Bebyggelsen langs vejen er tættest på den sydøstlige del af strækningen. Derfor er der screenet en bred korridor omkring rute 22 for at vurdere muligheden for en ny vejforbindelse mellem Slagelse og Næstved. Forundersøgelsen har resulteret i 3 forslag til nye vejforbindelser mellem Slagelse og Næstved, som kaldes NS, SN og KN. Benævnelse af forslagene tager udgangspunkt i om disse forløber nord/syd om Fuglebjerg og om Kyse og Vallensved. Som det fremgår af figur 2.2, så er NS og SN gennemgående vejforbindelser i eget tracé mellem Slagelse og Næstved, mens forslag KN er en kort omfartsvej nord om Vallensved og Kyse, der på en delstrækning er sammenfaldende med forslag SN. Forslagene er nærmere beskrevet i kapitel 5. Der er endvidere undersøgt et såkaldt 0+ forslag, som indebærer udbygning af den eksisterende vej med 3 overhalingsstrækninger og mindre trafiksikkerhedstiltag, herunder cykelstier syd for Fuglebjerg og stitunnel ved Sørbymagle. Trafikberegningerne viser, at årsdøgntrafikken på den eksisterende strækning vil være ca køretøjer i Trafiktallene indikerer, at der ikke er basis for at etablere en motorvej på strækningen. En eventuel ny vejforbindelse fra Slagelse til Næstved foreslås derfor udformet som 2+1 vej, anlagt som motortrafikvej med en skiltet hastighed på 90 km/t svarende til den valgte udformning af den kommende omfartsvej nord om Næstved, hvor der forventes en årsdøgntrafik på køretøjer i En 2+1 motortrafikvej giver mulighed for sikker overhaling på strækninger med 2 spor i overhalingsretningen, også i perioder med stor modkørende trafik. Den valgte vejstandard indgår som en forudsætning i de følgende analyser. I forbindelse med en evt. senere VVM-undersøgelse vil spørgsmålet om vejstandard indgå i de mere detaljerede analyser. Etablering af en ny vejforbindelse vil have en positiv miljømæssig effekt, da de eksisterende bysamfund bliver aflastet for gennemkørende trafik. Der vil således ske en 7

8 fredeliggørelse af områderne langs rute 22, herunder især byerne Kyse og Vallensved. Størsteparten af trafi kken er gennemkørende og ifølge trafi kberegningerne vil etablering af forslag NS eller SN medføre en afl astning af den eksisterende rute 22 med køretøjer/døgn i 2025, således at den tilbageværende trafi k kun udgør køretøjer pr. døgn, som vil være lokaltrafi k. Ved etablering af forslag KN vil Vallensved og Kyse blive afl astet for mere end biler pr. døgn. NATUR OG MILJØ I kommuneplanerne for Slagelse og Næstved kommuner er der udpeget beskyttelsesområder, der indeholder de vigtigste naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske interesser i kommunerne. Formålet er at sikre beskyttelse af de udpegede områder, herunder at sikre at der bliver taget hensyn til værdierne ved nye anlægsarbejder og ændret anvendelse. De miljømæssige påvirkninger er vurderet på et overordnet niveau, ligesom der er foretaget landskabsmæssige vurderinger af forslagene. Det fremgår heraf, at forslag NS har større miljømæssige konfl ikter end forslag SN på delstrækningen Slagelse - Førslev Dyrehave, da NS indebærer en stor påvirkning af det uforstyrrede landskab og naturen nord for Fuglebjerg. På strækningen Førslev Dyrehave - Næstved har NS og KN store miljømæssige konfl ikter med kulturmiljøet omkring Fodby, mens forslag SN har store konfl ikter med ynglesteder for bilag IV-arten løgfrø ved Kyse Overdrev. Ved såvel forslag NS, SN og KN er miljøpåvirkningen forsøgt minimeret ved at holde linjeføringerne tæt på den eksisterende rute 22. 8

9 toper, faunapassager, hegn eller lignende vil blive nærmere belyst i en eventuelt kommende VVM-undersøgelse. Forslag NS, SN og 0+ påvirker økologiske forbindelser, hvor der allerede i dag ses en del påkørsler af hjorte. Overhalingsstrækninger i forslag 0+ må forventes at medføre øgede konfl ikter mellem vilde dyr og trafi k. I forslag NS og SN vurderes det nødvendigt at anlægge mindst en faunabro til rådyr og større hjorte kombineret med ledehegn og vildthegn. Ingen af forslagene berører Natura 2000-områder direkte, men fl ere områder ligger i nærheden (se bilag 2 Beskyttede naturtyper). Det vurderes dog, at afstanden til Natura 2000-områderne er så stor, at en indirekte påvirkning fra via eksempelvis vejvand og støj vil kunne afværges. De undersøgte forslags påvirkninger af beskyttelsesområderne og mulige afværgeforanstaltninger, herunder nye bio- 9

10 ERHVERVSANALYSE I erhvervsanalysen beskrives tilstanden og brugen af strækningen. Ligeledes præsenteres erhvervslivets vurdering af de eksisterende forhold på rute 22 mellem Slagelse og Næstved og erhvervslivets vurderinger af de fremlagte forslag til forbedringer. Erhvervslivet oplever trafi kale udfordringer på rute 22 mellem Slagelse og Næstved. De oplevede problemer er tæt trafi k, svært at overhale, smal vejbredde og at det ikke er muligt at køre op til hastighedsbegrænsningen på ruten. Problemerne opleves som væsentlige barrierer for det lokale erhvervsliv. En god infrastruktur vurderes af de interviewede at være afgørende i virksomheders valg af lokalisering og for fremtidig vækst i området. Størsteparten af de interviewede foretrækker en motortrafi kvej, men også overhalingsspor og en omfartsvej ved Kyse og Vallensved (forslag KN) vurderes af de interviewede som løsninger, der vil forbedre fremkommeligheden på rute 22 mellem Slagelse og Næstved. Halvdelen af de interviewede peger på andre potentielle forbedringsmuligheder, herunder anlæg af en motorvej. De anførte argumenter herfor er, at en motorvej vil binde Sjælland bedre sammen, og at der er behov for en vej, som kan håndtere langt større trafi kmængder med den nye Femern forbindelse og en eventuel fremtidig Kattegatforbindelse. ANLÆGSOVERSLAG OG SAMFUNDSØKONOMI Der er beregnet anlægsoverslag for alle forslag. Overslagene viser, at en ny vejforbindelse mellem Slagelse og Næsted anlagt som 2+1 motortrafi kvej koster 1.512,7 og 1.444,7 mio. kr. ved hhv. forslag NS og SN, mens en kort omfartsvej nord om Kyse og Vallensved vil kunne etableres for 195,2 mio. kr. Alle priser er som basisoverslag + 50 %, prisniveau FFL-13, indeks 183,38, jf. tabel 2.1. De samfundsøkonomiske beregninger viser at den interne rente for forslagene NS, SN og KN ligger mellem 2,4 og 3,9 %. Som det fremgår af tabel 2.2, så giver forsalg NS den bedste forrentning. Den relativt lave samfundsøkonomiske effekt ved alle forslag skyldes primært, at den forventede trafi kmængde i 2025 ikke giver anledning til store trængselsproblemer på den eksisterende vej, hvilket begrænser tidsgevinsten ved en ny vejforbindelse. Der er ikke regnet på den samfundsøkonomiske effekt ved forslag 0+. Det vurderes, at de målbare effekter i form af sparede uheld og tidsgevinster ved forslagets trafi ksikkerhedstiltag og overhalingsstrækninger vil være meget begrænsede i forhold til basissituationen 2025 og at den interne rente vil være meget lav. I kapitel 9 er anlægsoverslag og samfundsøkonomi beskrevet nærmere. Forslag: NS SN KN 0+ Basisoverslag + 50 % 1.512, ,7 195,2 98,6 TABEL 2.1 Basisoverslag + 50 % for forslagene (prisniveau FFL-13, indeks 183,38) Forslag: NS SN KN Samfundsøkonomisk forrentning 3,9 3,3 2,4 TABEL 2.2 Samfundsøkonomisk forrentning af forslagene (prisniveau FFL-13, indeks 183,38) 10

11 SAMLET VURDERING Forundersøgelsens resultater er baseret på overordnede vurderinger af forslagene, hvorfor beregningerne af anlægsog samfundsøkonomi er forbundet med usikkerhed. Ifølge trafi kberegningerne forventes trafi kken på den eksisterende rute 22 reduceret til køretøjer pr. døgn med såvel forslag. NS som SN, mens KN alene påvirker rute 22 gennem Kyse og Vallensved. Trafi kanterne forventes at opnå tidsbesparelser uanset forslag, hvor den største besparelse opnås ved forslag NS. Forslag NS og SN giver desuden trafi kanterne en besparelse i form af lidt færre kørte kilometer, da linjeføringen for de to forslag er kortere end den eksisterende rute 22. Omvendt giver KN trafi kanterne en lidt længere rejse og dermed et større antal kørte km. På baggrund af trafi kmodelberegningerne for de 3 forslag til en ny vejforbindelse, er der beregnet såkaldte uheldsgevinster for Beregningerne viser, at NS og SN vil reducere antallet af personskadeuheld med henholdsvis 2,0 og 1,1 uheld pr. år, mens KN kun forventes at give en marginal reduktion i antallet af personskadeuheld. De undersøgte forslag har som beskrevet forskellige miljøog landskabsmæssige konsekvenser, og det er ikke umiddelbart muligt at pege på et forslag som er mere hensigtsmæssigt end et andet ud fra en miljømæssig betragtning. Konsekvenserne af en ny vej mellem Slagelse og Næstved, for økonomi, trafi kafvikling og miljø vil først kunne vurderes mere konkret i en eventuel kommende VVMundersøgelse, hvor et konkret projekt vil blive yderligere detaljeret. 11

12 3. EKSISTERENDE FORHOLD Rute 22 har stor betydning for hele det sydvestsjællandske område, idet strækningen er den primære nord-sydgående forbindelse i området med forbindelse til E20 Vestmotorvejen og E47 Sydmotorvejen og forbinder byerne Kalundborg, Slagelse og Næstved. Strækningen fungerer endvidere som lokal og regional vejforbindelse for pendler- og erhvervstrafi kken. Den 29 km lange strækning mellem Slagelse og Næstved er en 2-sporet vejforbindelse med stor forskel i vejstandarden og med fl ere rundkørsler og mange vejkryds, som det fremgår af fi gur 3.1. Mellem Slagelse og Fuglebjerg er rute 22 forlagt som omfartsvej omkring de mindre byer Rosted, Sørbymagle og Fuglebjerg. Mellem Fuglebjerg og Næstved er vejen smal og mulighederne for overhaling er meget begrænsede. Endvidere forløber vejen gennem byerne Kyse og Vallensved. Den generelle hastighedsbegrænsning på rute 22 mellem Slagelse og Næstved på 80 km/t. Der er lokale hastighedsbegrænsninger ved udvalgte kryds og gennem byerne Kyse og Vallensved. Rute 22 er forsynet med dobbelt- eller enkeltrettede cykelstier på det meste af strækningen. Ved Fuglebjerg ledes cyklisterne dog ind gennem byen. På den ca. 3 km lange strækning mellem Havnskovvej og Grængebjergvej er der ingen cykelfaciliteter, og der er ingen oplagte parallelruter. Med henblik på at forbedre forholdene for cyklisterne er der igangsat anlæg af cykelstier på en ca. 800 m delstrækning vest for Havnskovvej, mens et forslag til etablering af cykelstier på den resterende delstrækning foreslås gennemført via cykelpuljen eller som en del af 0+ løsningen i nærværende forundersøgelse. De manglende cykelstier har politisk fokus, hvilket fremgår af trafi kaftalen Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013, hvor aftaleparterne lovede at være særligt opmærksomme på en statslig cykelsti ved Fuglebjerg ved en kommende udmøntning af cykelpuljen. OPLAND OG TRAFIK Oplandet til strækningen består af de to store stationsbyer Slagelse og Næstved samt de mindre by- og landsbysamfund som Rosted, Sørbymagle, Fuglebjerg, Kyse og Vallensved. Det erhvervsmæssige opland fi ndes primært i Slagelse og Næstved, og i mindre omfang i Fuglebjerg og Sørbymagle. Siden 1. maj 2013 har det været muligt at benytte strækningen til kørsel med modulvogntog. Oplandet til strækningen er generelt velbetjent med kollektiv trafi k, bl.a. jernbaneforbindelse i Slagelse mod Jylland og København, og i Næstved mod København og Lolland- Falster. Der er desuden regionalbus mellem Slagelse og Næstved. På den nordvestlige del af strækningen er der desuden en række lokale busruter på tværs. På den sydøstlige del, i Næstved kommune, er der ingen øvrige busforbindelser, men man har til gengæld mulighed for at benytte Næstved Kommunes såkaldte OplandsTaxa, som er en tilkaldeordning. Den tidligere jernbane mellem Slagelse og Næstved er omdannet til en asfalteret cykel- og gangsti kaldet Fodsporet. Trafi kbelastningen på strækningen er temmelig ensartet, med en årsdøgntrafi k på omkring køretøjer i døgnet, og en lastbilandel på omkring 12 %. Der foreligger ikke mange hastighedsmålinger, men hastighedsniveauet på strækningen er generelt lavt, og gennemsnitshastigheden ligger under 80 km/t. Trafi kken på strækningen når sjældent kapacitetsgrænsen for en 2-sporet vej, men vejens linjeføring er ikke tidssvarende, og der er mange steder, hvor oversigtsforholdene gør det svært for trafi kanterne at overhale. Ligeledes kører der i perioden en del landbrugstrafi k på strækningen. Dette kombineret med trafi kkens intensitet medfører primært i morgen- og eftermiddagsmyldretiden en reduceret fremkommelighed. TRAFIKSIKKERHED På baggrund af en uheldsanalyse blev strækningen i 2010 udpeget som grå strækning. Grå strækninger er længere sammenhængende strækninger, hvor der sker fl ere uheld end på andre sammenlignelige strækninger - dog ikke på sortpletniveau, men hvor uheldenes sammensætning og type gør det muligt at foretage rentable trafi ksikkerhedstiltag. På den aktuelle strækning har det bl.a. ført til opsætning af faste fartvisere på 2 lokaliteter. Et andet forslag fra den grå strækningsanalyse var breddeudvidelse af strækningen ved Førslev, hvilket indgår ovennævnte cykelstiprojekt. I perioden har politiet registreret 24 personskadeuheld og 27 materielskadeuheld med 2 dræbte, 23 12

13 Frederiksberg SLAGELSE Vetterslev Antvorskov Rosted Harrested Sørbymagle Glumsø Sørbylille Gimlinge Herlufmagle Flakkebjerg Fuglebjerg Gelsted Dalmose Fensmark Førslev Kyse Vallensved Sandved H O Hyllinge Fodby Tornemark SKÆLSKØR NÆSTVED Skraverup Menstrup FIGUR 3.1 Kryds og rundkørsler på undersøgelsesstrækingen alvorligt og 14 lettere tilskadekomne. De hyppigste uheldssituationer er bagendekollisioner, eneuheld og mødeuheld. Cirka halvdelen af uheldene er krydsuheld. De større kryds på strækningen er alle blevet saneret, flere er ombygget til rundkørsler og de er ikke længere uheldsbelastede. Derimod er hypotesen omring uheldsbilledet, at det uensartede tracé og tværprofil, samt tætheden af kryds og indkørsler, er den primære årsag til uheldene på strækningen. Derudover vurderes hastighed og trafikmængden at have indflydelse på uheldene, hvor bagendekollisioner udgør 23 % af alle uheldene. Fordelt på klokkeslæt ses uheldene også at være koncentreret om tidsummet kl. 7-8 og 13-17, hvor trafikken typisk er tættest. Der er ikke registreret cyklistuheld på strækningen, og kun et enkelt uheld med en fodgænger. Derimod er der enkelte lokaliteter med 2 eller flere uheld. 13

14 4. ERHVERVSFORHOLD I forbindelse med vurderingen af erhvervslivets transportbehov og de forventede dynamiske effekter ved en eventuel udbygning af rute 22 er der er gennemført en erhvervsanalyse, hvor den erhvervsøkonomiske struktur i oplandet til rute 22 er kortlagt, herunder de generelle tendenser i forhold til arbejdsstyrken og erhvervslivets sammensætning. I dette kapitel er hovedtrækkene i erhvervsanalysen beskrevet. Den samlede erhvervsanalyse kan fi ndes på vejdirektoratet.dk. Der er foretaget interviews med udvalgte nøglepersoner og med en række virksomhedsrepræsentanter fra Slagelse og Næstved kommuner for at undersøge erhvervslivets transportbehov. Der er udvalgt et bredt udsnit af virksomheder i forskellige brancher og af forskellig størrelse. Der er særligt lagt vægt på at sikre inddragelse af virksomheder med et særligt stort transportbehov. I erhvervsanalysen beskrives tilstanden og brugen af strækningen. Ligeledes fremstilles resultaterne af en undersøgelse af erhvervslivet behov for transport på ruten samt erhvervslivets og nøglepersoners vurderinger af de fremlagte forslag til forbedringer af fremkommeligheden på strækningen. De overordnede resultater fra analysen er følgende: Erhvervslivet udtrykker bekymring over den nedsatte fremkommelighed på rute 22 Erhvervslivet ser helst en opgradering til motortrafi kvej, men også mindre løsninger med bedre overhalingsmuligheder vurderes relevante Lokalt betragter man en opgradering som en mulighed for at tiltrække og fastholde erhvervsliv og borgere, som skal pendle Omtrent halvdelen af befolkningen i Slagelse og Næstved kommuner er på arbejdsmarkedet, og der er en del pendling i begge retninger mellem Næstved og Slagelse. Omtrent personer pendler til arbejde i Slagelse Kommune og ca til arbejde i Næstved Kommune. En del fl ere pendler ud fra de to kommuner, nemlig knap personer fra Slagelse Kommune og knap fra Næstved. Det er dog kun en mindre andel af alle pendlerne i de to kommuner, som forventes at anvende rute 22. Det er beregnet, at omkring personer dagligt pendler mellem Slagelse og Næstved kommuner på den aktuelle del af rute 22. Omkring halvdelen af befolkningen over 18 år i de to kommuner er bilejere. En meget stor del af pendlingen forventes derfor at foregå i bil. Den øvrige del af pendlerne har mulighed for at benytte den direkte busforbindelse mellem de to byer. De største beskæftigelsesområder i Slagelse og Næstved kommuner er handel- og transport, servicevirksomheder og sociale institutioner. De to kommuners erhvervsstruktur er meget ensartet, hvilket fremgår af fi gur 4.1, og afviger heller ikke mærkbart fra erhvervsstrukturen for hele landet. Erhvervslivet i begge kommuner er præget af mange små og mellemstore virksomheder, men der er enkelte store virksomheder, primært inden for elektronikindustri samt fødevare- og tobaksindustrien. Derudover er der også store offentlige arbejdspladser i begge kommuner. Antallet af beskæftigede har i begge kommuner været faldende indenfor de seneste år. Faldet er sket inden for den private sektor, mens der generelt har været en moderat positiv udviklingen i antallet af beskæftigede i det offentlige. Det samme mønster har i mindre omfang kunnet iagttages på landsplan. Udviklingen over de kommende år afhænger af konjunkturudviklingen, men kommer der som ventet igen gang i den økonomiske vækst, kan der forventes et udviklingsmønster, der modsat vil skabe fl ere arbejdspladser inden for den private sektor. I en større analyse fra marts 2012, Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i Erhverv frem til 2020, fra Region Hovedstaden og Region Sjælland forudses en positiv udvikling i beskæftigelsen på ca. 6 % frem til 2020, men fordelt med en højere vækstrate i hovedstaden og en lav vækst på 3,8% for Region Sjælland, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at indhente de seneste års tilbagegang, Der forventes en fortsat negativ udvikling indenfor landbrug, industri og videnserhverv i regionen, mens der forventes vækst indenfor bygge og anlæg, erhvervsservice og offentlig administration. I Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima i 2012 rangerer Næstved som nummer 86 og Slagelse som 75 ud af 98 kommuner. Dette er imidlertid en svag forbedring fra henholdsvis 96 og 79 i Der er forskel- 14

15 Fremstilling Bygge og anlæg Handel og transport Slagelse Service virksomheder Off. adm., forsvar og politi Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Fremstilling Bygge og anlæg Arbejdekommune Bopælskommune Handel og transport Næstved Service virksomheder Off. adm., forsvar og politi Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner FIGUR 4.1 Antal beskæftigede efter brancher (2011) lige forklaringer for den middelmådige placering for de to kommuner, og vurderingerne er generelt dårlige på alle parametre for de to kommuner. Ingen af de to kommuner har på nogen parameter opnået, hvad der i undersøgelsen benævnes som en høj placering. Næstved får især en meget dårlig vurdering på infrastruktur og transport og mht. den kommunale indsats på det lokale vejnet. Det eneste område hvor Næstved vurderes lidt over gennemsnittet er mht. brugen af private leverandører. Slagelse ligger ligesom Næstved i den dårligste tredjedel, men her er det en positiv vurdering af transport og infrastruktur og kommunens indsats på de kommunale veje, der trækker den samlede vurdering op. Slagelse og Næstved kommuner besøges af en del turister hvert år, de to kommuner har hver 1,4-1,5 mio. overnatninger og endagsturister årligt. En del heraf bruger rute 22 på vejen til og fra destinationen eller i forbindelse med turkørsel. Både i Næstved og Slagelse kommuner er de omkringliggende strande blandt de mest besøgte udfl ugtsmål, men trafi kken på rute 22 bliver antageligt kun belastet i begrænset omfang af denne trafi k, da den går parallelt med kysten. Området er kendt som et sted for familieferie, hvor de primære turistmål omfatter natur, egnens slotte og ikke mindst forlystelsesparken BonBon-land. BonBon-Land havde alene et besøgstal på omkring i 2010, hvilket svarer til knap 30 % af turismen i kommunen. BonBon-Land er den eneste attraktion i området, der rangerer blandt landets 50 mest besøgte. De øvrige attraktioner har relativt beskedne besøgstal. Attraktionerne Næstved Zoopark, Gavnø Slot og Helligåndshuset Næstved Museum, der ligger i Næstved kommune får til sammen besøg af omkring hvert år. I Slagelse kommune er Trelleborg Vikingemuseum den mest besøgte attraktion med godt årligt, mens Slagelse Museum, Gerlev Legepark og Cirkusland Slagelse har langt mindre besøgstal. Turismetrafi k forekommer fortrinsvist i sommerperioden og til dels udenfor spidsbelastningstimerne, hvorfor det antages, at turisters kørsel på rute 22 nok øger trafi kbelastningen, men ikke udgør en stor del af trafi kken i spidsbelastningstimerne. De interviewede virksomheders og nøglepersoners anvendelse af ruten efter formål og hyppighed ses på fi gur 4.2. Det fremgår af fi guren, at ca. 60 pct. af de adspurgte anvender 15

16 Dagligt Medarbejderpendling 60% 40% Ugentligt Månedligt Godstransport 26% 9% 2% 63% Sjældnere Ved ikke Arbejdskørsel 35% 7% 5% 2% 7% 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke oplyst Anvender ikke ruten til formålet FIGUR 4.2 De adspurgtes anvendelse af rute 22 rute 22 mellem Slagelse og Næstved til pendling. Sammenlagt anvender 37 pct. ruten til godstransport med varierende hyppighed, og 56 pct. anvender ruten til arbejdskørsel med varierende hyppighed. Ifølge de interviewede repræsentanter for områdets erhvervsliv er det afgørende for den videre udvikling, at rammebetingelserne for at drive virksomhed er på plads. En af rammebetingelserne er ifølge de interviewede en dækkende og opgraderet infrastruktur. Flere fremhæver, at en opgradering af rute 22 mellem Næstved og Slagelse vil bidrage til et mere sammenhængende Sjælland. Opfattelsen lige nu er primært, at Vestsjælland er afkoblet fra resten af regionen. Derfor er infrastrukturen i området og særligt rute 22 i høj grad på dagsordenen i de interviewedes organisationer. Nogle af de interviewede fremhæver, at problemerne er større for Næstved Kommune end for Slagelse Kommune grundet Slagelse Kommunes placering tæt på motorvejen fra Jylland til København. Ni ud af ti af de interviewede oplever trafi kale udfordringer på rute 22 mellem Slagelse og Næstved. De oplevede problemer er tæt trafi k, svært at overhale, smal vejbredde og at det ikke er muligt at køre op til hastighedsbegrænsningen på ruten. Fordelingen af besvarelserne ses på fi gur 4.3. Knapt halvdelen af de interviewede oplever problemer både i og uden for myldretiden, og særligt strækningen fra Fuglebjerg til Næstved beskrives som problematisk. Her er vejen særlig smal, og de bløde trafi kanter er ikke overalt beskyttet i tilstrækkelig grad. FIGUR 4.3 Oplevede problemer på rute 22 Tæt/meget trafik Svært at overhale Smal vej/smalle strækninger Ikke muligt at køre op til den tilladte hastighed 0% 20% 40% 60% 16

17 Problemerne opleves af de adspurgte som væsentlige barrierer for det lokale erhvervsliv. En god infrastruktur vurderes generelt af de interviewede at være afgørende i virksomheders valg af lokalisering og for mulighederne for at tiltrække kvalifi ceret arbejdskraft. En dårlig fremkommelighed ad rute 22 kan afholde nogle virksomheder fra at lokalisere sig i området, ligesom virksomheder i området, som har behov for at udvide, kan vælge at etablere sig andre steder. En god infrastruktur er for alle de interviewede afgørende for væksten i området. Et lignende forhold beskrives for områdets beboere, hvor god fremkommelighed også er et væsentligt kriterium for bosætning, og borgerne i området begrænses i deres mobilitet med en utilstrækkelig infrastruktur. Der er gennem interviews blandt erhvervsrepræsentanter i området indhentet vurderinger af alternative forbedringer på strækningen i form af: Mindre lokale forbedringer som eksempelvis overhalingsspor Forbedring af fremkommeligheden gennem etablering af omfartsveje Etablering af motortrafi kvej med 2+1 spor i eget tracé Interviewpersonerne vurderede de enkelte forbedringsmuligheder som illustreret i fi gur 4.4. Det ses, at store dele af de interviewede vurderer, at en motortrafi kvej (78 pct. i høj grad og 10 pct. i mindre grad,) overhalingsspor (56 pct. i høj grad og 31 pct. i mindre grad) og omfartsvej ved Vallensved og Kyse (46 pct. i høj grad og 28 pct. i mindre grad) er løsninger, som i meget høj grad vil afhjælpe de trafi kale problemer på rute 22 mellem Slagelse og Næstved. Disse tiltag vurderes af de interviewede at ville forbedre fremkommeligheden væsentligt på ruten. Andre forbedringsmuligheder (kurveudretning, reduktion af antallet af vejadgange, kryds og venstresvingsbaner) vurderes derimod ikke at være relevante i forhold til de største trafi kale udfordringer på strækningen og vurderes kun at afhjælpe problemer på strækningen i mindre grad. Godt 50 pct. af de interviewede peger på andre potentielle forbedringsmuligheder. Her fremhæves anlæg af en motorvej på strækningen af 37 pct. af alle interviewede. De anførte argumenter herfor er, at en motorvej vil binde Sjælland bedre sammen, og at der er behov for en vej, som kan håndtere større trafi kmængder med den nye Femern forbindelse og en eventuel fremtidig Kattegatforbindelse. FIGUR 4.4 Vurdering af i hvilken grad forbedringer vil afhjælpe de trafi kale problemer på rute 22 Motortrafikvej 78% 10% Overhalingsspor på delstrækninger 56% 31% Omfartsvej ved Vallensved og Kyse 46% 28% Kurveudretning 22% 46% Reduktion i antallet af vejadgange og kryds 22% 43% Venstresvingsbaner 21% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I mindre grad 17

18 5. BESKRIVELSE AF FORSLAG I nærværende forundersøgelse er vurderingerne og beskrivelsen af forslag foretaget på overordnet niveau. Det er først, hvis der træffes politisk beslutning om at igangsætte en VVM-undersøgelse, at vejprojekterne detaljeres i en sådan grad, at de enkelte forslag og konsekvenserne heraf kan vurderes nærmere. Udformning og placering af bl.a. vejanlægget og kryds vil således først blive endeligt fastlagt i forbindelse med en eventuel VVM-undersøgelse. Udfordringerne på rute 22 drejer sig om at få etableret en bedre trafi kafvikling, således at fremkommeligheden og trafi ksikkerheden bliver forbedret. Det betyder, at der med forslagene søges skabt en sikker vejforbindelse i god standard og med gode overhalingsforhold, som en forbedring af fremkommeligheden. Der er i forundersøgelsen beskrevet 3 forslag til en ny vejforbindelse, benævnt forslag NS, SN og KN. Hvor NS og SN er gennemgående vejforbindelser i eget tracé mellem Slagelse og Næstved og KN er en kort omfartsvej nord om Kyse og Vallensved. Som alternativ til en ny vejforbindelse er der ligeledes set på mulighederne for en opgradering af den eksisterende rute 22, kaldet forslag 0+. Elementerne i dette forslag har karakter af et katalog med forbedringer, som vil kunne etableres enkeltvis. FORUDSÆTNINGER FOR NY VEJFORBINDELSE I forundersøgelsen er der arbejdet med fl ere forslag, som har taget udgangspunkt i og kan anlægges som en 2+1 motortrafi kvej mellem rundkørslerne ved hhv. Slagelse Omfartsvej og Næstved Omfartsvej. Der er undersøgt forslag nord og syd om hhv. Fuglebjerg og Kyse / Vallensved. Af disse muligheder, som vil kunne kombineres, er der fokuseret på to forslag. Det ene forslag NS går nord om Fuglebjerg og syd om Kyse og Vallensved. Det andet forslag SN går syd om Fuglebjerg og nord om Kyse og Vallensved. Såvel NS som SN kan således anlægges i fl ere selvstændige etaper. Med undtagelse af KN, der kan indgå som en del af SN, så er der ikke gennemført detaljerede beregninger af anlægsøkonomien eller de trafi kale effekter ved etapevis udbygning. Forslag med linjeføringer længere mod såvel nord som syd har været undersøgt, men er primært fravalgt grundet manglende afl astning af den eksisterende rute 22. Etablering af en ny vejforbindelse vil afl aste den eksisterende rute 22 for gennemkørende trafi k, og således fredeliggøre af boligområderne vejen. Særligt i byerne Kyse og Vallensved vil en ny vejforbindelse have en positiv effekt, da det bliver mere trygt at cykle og gå gennem byerne. Forslag til vejstandarden af en ny forbindelse har i denne forundersøgelse taget udgangspunkt i at forbedre fremkommeligheden. Trafi kberegningerne viser, at årsdøgntrafi kken på den eksisterende rute 22 vil være ca køretøjer i Trafi ktallene indikerer, at der ikke er basis for at etablere en motorvej på strækningen. I den sammenhæng er det relevant at nævne, at de to nabostrækninger: Slagelse Omfartsvej og Næstved Omfartsvej Nord heller ikke anlægges som motorveje. Tværprofil En eventuel ny vejforbindelse fra Slagelse til Næstved foreslås udformet som 2+1 sporet vej, anlagt som motortrafi kvej i åbent land med en skiltet hastighed på 90 km/t. En 2+1 sporet motortrafi kvej giver bedre mulighed for sikker overhaling på strækninger med 2 spor i overhalingsretningen, også i perioder med stor modkørende trafi k. Den valgte vejstandard indgår som en forudsætning i de følgende analyser. I forbindelse med en eventuel senere VVM-undersøgelse vil spørgsmålet om vejstandard indgå i de mere detaljerede analyser. Tværprofi let for en 2+1-sporet motortrafi kvej med 90 km/t har en kronebredde på 16 m, se fi gur 5.1. De ydre kørespor har en bredde på 3,75 m af hensyn til lastbiltrafi kken, hvorimod overhalingssporet har en bredde på 3,5 m. Mel- 18

19 1,5 0,5 3,75 3,5 1,0 3,75 0,5 1,5 FIGUR 5.1 Eksempel på tværprofi l som 2+1 vej med 90 km/t Yderrabat Kantbane Kørespor Kørespor 13,0 Belagt areal 16,0 Kronebredde Spærreflade Kørespor Kantbane Yderrabat lem de to kørselsretninger etableres et overkørbart midterareal på 1 m med hvid afmærkning. Der er gennemført en trafi ksikkerhedsrevision på trin 1 af forslagene. Der vil i forbindelse med en eventuel VVMundersøgelse blive foretaget justeringer af længdeprofi l og krydsudformninger i henhold til en mere detaljeret trafi ksikkerhedsmæssig vurdering. Tilslutningsanlæg samt skærende veje og stier Landskabet, som rute 22 forløber gennem, er karakteriseret ved dels en megen spredt bebyggelse af mindre ejendomme og dels et antal større landbrugsbedrifter. Dette bevirker, at forholdsvis få lokale veje kan afbrydes. Nogle lokale veje har allerede alternative adgangsforhold til rute 22. For de ejendomme, som ikke har alternative adgangsforhold etableres nye adgangsveje. I en eventuel VVM-undersøgelse vil den endelige udformning af stiforløb, krydsning af skærende veje, eventuelle vejlukninger m.v. blive fastlagt i samarbejde med Slagelse og Næstved kommuner. Såfremt en skærende vej eller sti besluttes opretholdt vil den blive ført over eller under den nye vejforbindelse. Der er i forundersøgelsen ikke taget stilling til den æstetiske udformning af broer og tunneler. Hvor der vurderes at være behov for forbindelse mellem den nye vejforbindelse og det omkringliggende vejnet, vil disse blive udformet som toplanskryds med hankeforbindelser mellem de to veje. Dimensionsgivende køretøjer Sættevognstog er det dimensionsgivende køretøj for den geometriske udformning af kryds. Den eksisterende rute 22 indgår i vejnettet for modulvogntog. Det er derfor også forudsat, at modulvogntog skal kunne benytte en eventuel ny vejforbindelse på rute 22 mellem Slagelse og Næstved. Geologi og geoteknik Området for forslagene er generelt et småbakket morænelandskab der primært består af moræneler. Især mod nord træffes dog lommer og lidt større områder der består af blødbundsafl ejringer. Omfanget af blødbundsafl ejringer er skønnet og udgifterne til udskiftning er indregnet i anlægsoverslaget. 19

20 SLAGELSE Frederiksberg Vetterslev Antvorskov E20 Harrested Rosted Sørbylille Sørbymagle Glumsø Gyldenholm Katrineholm Gimlinge Katrineholm Skov Herlufmagle Flakkebjerg Fuglebjerg Dalmose Gelsted Førslevgaard Førslev 22 Kyse Vallensved Sandved Hyllinge ÆLSKØR Tornemark Fodby 22 NÆSTVED FIGUR 5.2 Forslag NS Afvanding Alle forslag til nye vejforbindelser ligger enten i områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Med henblik på beskyttelse af grundvandsressourcerne vil vejforbindelsen som udgangspunkt blive etableret med kantopsamling og nedløbsbrønde i vejkanten, hvorfra vejvandet via lukkede ledninger ledes til regnvandsbassiner med forsinkelsesfunktion og olieudskiller. Fra regnvandsbassinerne ledes vejvandet til lokale vandløb. Placering og størrelse af regnvandsbassinerne og udformningen af afvandingssystemet vil blive undersøgt nærmere i en eventuel VVMundersøgelse. Derudover vil det blive vurderet nøjere om længdeprofi let for vejen kan hæves for at sikre, at afvandingen overalt kan ske uden brug af pumpestationer. Autoværn og skråninger Ved nyanlæg udføres vejen som udgangspunkt med anlæg 3 skråninger (hældning på 1:3), kantede grøfter i påfyldning samt anlæg 2 (hældning på 1:2) skråninger og trug i afgravning. På grund af de små højdeforskelle i landskabet vil der formentlig blive etableret en del dyrkningsskråninger, (hældning 1:10), hvor skråningerne kan dyrkes. Sikkerhedszonen er den nødvendige afstand mellem kørebanekant og faste genstande. Hvis afstanden til faste genstande er mindre end sikkerhedszonen, skal der afskærmes med autoværn. Eksempler på dette kan være ikke-eftergiveligt vejudstyr, påfyldningsskråninger med anlæg 2, regnvandsbassiner mm. FORSLAG NS Forslag NS er en 25 km lang 2+1 sporet motortrafi kvej med en skiltet hastighed på 90 km/t. Forslag NS forløber forholdsmæssigt tæt på den eksisterende rute 22 syd for byerne Rosted og Sørbymagle. Lidt øst for godset Gyldenholm passerer den rute 22 og forløber gennem Stubbeskov og nord om Fuglebjerg. Øst for Fuglebjerg skærer vejen igen den eksisterende rute 22 i nærheden af godset Førslevgård og forløber derfra syd for Kyse og Vallensved frem til den eksisterende rundkørsel ved Næstved Omfartsvej. På samme måde som en kort omfartsvej nord om Kyse og Vallensved (forslag KN) vil det være muligt at etablere en selvstændig omfartsvej syd om byerne, men en sådan løsning vil være dyrere at anlægge end en nordlig omfartsvej. 20

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2013 ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE-NÆSTVED Revision 01 Dato 05-06-2013 Udarbejdet af Henning Thomsen,

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

OMFARTSVEJ VED BROVST

OMFARTSVEJ VED BROVST OMFARTSVEJ VED BROVST Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Aabybro - Fjerritslev RAPPORT 423-2012 OMFARTSVEJ VED BROVST Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Aabybro - Fjerritslev

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

RUTE 34 OG 26. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm

RUTE 34 OG 26. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm RUTE 34 OG 26 Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm RAPP ORT 39 5-2012 RUTE 34 OG 26 Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm Rapport 395-2012

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af forundersøgelse af opgradering af rute 22 Slagelse Næstved

Ekstern kvalitetssikring af forundersøgelse af opgradering af rute 22 Slagelse Næstved Management Consulting Ekstern kvalitetssikring af forundersøgelse af opgradering af rute 22 Slagelse Næstved Transportministeriet Indhold 1 Resume 2 1.1 Ingen vægtige forhold 4 2 Anlægsbudgettet og forudsætninger

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Dato December 2014 Sagsbehandler Niels Fejer Christiansen Mail nfc@vd.dk Telefon 7244 3694 Dokument 14/13361 Side 1/11 Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Vejdirektoratet har i 2011 gennemført en

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RUTE LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RAPP PPOR ORT 408-2012 RUTE - LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland Rapport 408-2012 FORFATTER:

Læs mere

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land Forslag til cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land Oktober 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Trafi kken i Danmark har i de senere år haft en markant vækst - både person- og godstransporten.

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af rute 251. Rapport 446-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af rute 251. Rapport 446-2013 Helsinge-gilleleje Forundersøgelse >>> Opgradering af rute 251 Rapport 446-2013 helsinge-gilleleje Forundersøgelse >>> Opgradering af rute 251 Rapport 446-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet FORFATTERE: Vejdirektoratet

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE

RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen RAPPORT 424-2012 RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 424-2012 Forundersøgelsen

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING 01.11.2010 INDHOLD 01 02 03 04 Målsætning og metodiske overvejelser Den samfundsøkonomiske analyse Den regionaløkonomiske

Læs mere

RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP

RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP UDBYGNING AF RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP Forundersøgelse >>> Forlængelse af Djurslandmotorvejen RAPPORT 421-2012 UDBYGNING AF RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP Forundersøgelse >>> Forlængelses af Djurslandsmotorvejen

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

>>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager

>>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager OMFARTSVEJ VED MARIAGER Forundersøgelse >>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager R A PPO RT 4 4 5-2013 OMFARTSVEJ ved MARIAGER Forundersøgelse >>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager Rapport 445-2013

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Dato 3. juli 2014 Sagsbehandlere Hanne Wærum Lene Mikkelsen Mail lmk@vd.dk Telefon 7244 2200 Dokument 14/07412-1 Side 1/3 Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Niels Juels Gade 13

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ringsted Kommune Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 42 Offentligt. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 42 Offentligt. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 42 Offentligt rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

RUTE 9 TÅSINGE OG LANGELAND

RUTE 9 TÅSINGE OG LANGELAND RUTE 9 TÅSINGE OG LANGELAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelserne på Tåsinge og Langeland R APPORT 392-2011 RUTE 9 - TÅSINGE OG LANGELAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelserne

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Forside foto: Rute 25, Vej nummer H321 ved Øster Lindet i sydlig retning Projekttitel Projekttype Forfatter Rundkørsel ved Øster

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 183 Offentligt Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Næstved Kommune har den 26. februar 2013 indstillet to linjeforslag, A og B, til VVMundersøgelse.

Læs mere

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 72443606 Dokument 15/16112-4 Side 1/11 VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Indledning og baggrund Vejdirektoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport 509-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport 509 Dato: September 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet ISBN

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere