Oliebranchens forsikringsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oliebranchens forsikringsordning"

Transkript

1 1 af :24 Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2: Rådsmødet den 15. december Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark) den 5. november 1999 anmeldt en samarbejdsaftale med tilhørende aftaler om etablering af en forsikringsordning. Aftalerne er endnu ikke underskrevet af parterne og trådt i kraft, idet de afventer Konkurrencerådets godkendelse. Forsikringsordningen har til formål at opfylde et krav om lovpligtig forsikring for ejere af olietanke med et rumindhold på under 6000 l (almindelige husejere med olietanke). Forsikringskravet er gennemført ved lov om forurenet jord den 2. juni 1999, men træder først i kraft ved bekendtgørelse e.l., når forsikringsordningen officielt er godkendt. Oliekunderne opnår automatisk forsikringsdækningen i Topdanmark ved køb af fyringsolie til boligopvarmning fra et af de deltagende olieselskaber eller fra forhandlere, der forsynes med olie fra et af disse selskaber. Forsikringsordningen vil omfatte al fyringsolie, der sælges til boligopvarmning i Danmark. Oliekunden kan fravælge forsikringsdækningen i Topdanmark og tegne forsikring i et andet forsikringsselskab, som måtte tilbyde lignende forsikring. Der er anmodet om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, subsidiært en individuel fritagelse. Samarbejdet er konkurrencebegrænsende og i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, idet Topdanmark gennem det tætte samarbejde med de deltagende olieselskaber begrænser andre forsikringsselskabers muligheder for at trænge ind på det relevante marked. Aftalerne opfylder imidlertid betingelserne for en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, idet samarbejdet er en forudsætning for at få det nye marked til at fungere og bidrager til opfyldelse af miljømæssige hensyn. 2. Afgørelse Det anmeldte aftalekompleks, som omfatter udkast til samarbejdsaftale aktionæroverenskomst Management Agreement er konkurrencebegrænsende, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1, idet aftalerne frem til den 31. december 2004 begrænser andre forsikringsselskabers indtrængen på det relevante marked, hvorfor der ikke kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Aftalekomplekset fritages efter lovens 8, stk. 1, idet betingelserne herfor anses for opfyldt. Der lægges vægt på, at der er tale om et samarbejde, som effektivt opfylder et nyt lovkrav til ejere af olietanke om forsikringsdækning ved olieskader, ligesom der lægges vægt på, at fritagelsen ikke gælder længere, end det skønnes nødvendigt for at få dette nye marked til at fungere. Fritagelsen gælder fra aftalernes ikrafttrædelsestidspunkt til den 31. december Sagsfremstilling 3.1. Indledning

2 2 af :24 Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord indfører en pligt for private fyringsoliekunder til at være omfattet af en forsikring, der dækker risikoen for forureninger forårsaget af olietanke med et rumindhold under 6000 l. Loven forudsætter, at der etableres en forsikringsordning til dækning af denne risiko. Tidspunktet for ikrafttrædelse af forsikringskravet fastsættes ved bekendtgørelse udstedt af miljø- og energiministeren. Dette sker først, når forsikringsordningen er etableret og godkendt. Oliebranchen har til hensigt i samarbejde med Topdanmark at etablere en forsikringsordning, der dækker oliekundernes risiko og forsikringspligt. Etableringen sker ved indgåelse af en aftale mellem Topdanmark og 10 olieselskaber om samarbejde og gennemførelse af forsikringsordningen. I tilslutning til samarbejdsaftalen vil der mellem olieselskaberne og Topdanmark Holding S.A. (Topholding) blive indgået en aktionær-overenskomst, der regulerer selskabernes besiddelse af aktier i et genforsikringsselskab (Captive), som stiftes i forbindelse med etableringen af forsikringsordningen. Topdanmark genforsikrer den påtagede risiko 100% i Captivet. Captivet administreres af Topdanmarks associerede selskab i Luxembourg Risk & Insurance Services S.A. (RIS). OFR har på vegne af olieselskaberne og Topdanmark den 5. november 1999 anmeldt forsikringsordningen. Aftalekomplekset er endnu ikke underskrevet. Ordningen vil træde i kraft, når miljø- og energiministeren har sat i jordforureningsloven i kraft. Der er ansøgt om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter 8, stk Lov om forurenet jord Efter lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, der træder i kraft den 1. januar 2000, kan ejere af olietanke med et rumindhold under 6000 l til boligopvarmning i tilfælde af olieforurening konstateret efter en af miljø- og energiministeren nærmere fastsat dato meddeles påbud om at afgive oplysninger, udføre undersøgelser, fjerne forurening, genoprette hidtidig tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger, jf. lovens 48, stk. 1. Ejere, som kan meddeles sådanne påbud, skal være omfattet af en forsikring, der dækker udgifterne til miljømyndighedernes krav om undersøgelser og oprydning, jf. lovens 49, stk. 1. Udgifter, der overstiger 2 mio. kr., betales af miljømyndighederne. Forsikringen skal være dækkende senest fra den af miljø- og energiministeren fastsatte dato, jf. 49, stk. 4. Miljø- og energiministeren kan endvidere efter forhandling med udbydere af olietankforsikringer fastsætte nærmere regler for indholdet af forsikringen, jf. 49, stk. 9. Påbud kan meddeles, uanset hvordan og hvornår forureningen er sket, og muligheden for at udstede påbud er ikke betinget af, at miljømyndighederne kan påvise en uforsvarlig adfærd hos tankejeren. Der er tale om et ubetinget forureneransvar. Dette er en fravigelse af gældende ret. Forsikringsselskaberne afviser under de eksisterende husejeransvarsforsikringer at dække omkostningerne ved oprydninger, hvis der ikke kan påvises et ansvar. Og medmindre der er givet et påbud fra myndighederne, dækker forsikringerne kun skader, hvis der er tale om pludseligt opståede skader, og tankejeren har overholdt offentlige forskrifter omkring nedgravning, opstilling mv. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at den nærmere fastsatte dato for olieforureninger efter 48, stk. 1, forventes at blive fastsat tidligst til den 1. januar Meddelelse af påbud efter 48, stk. 1, er betinget af, at den nævnte forsikringsordning efter 49 er etableret. Baggrunden for, at det overlades til ministeren at fastsætte den nærmere dato, er, at det skal være muligt at iværksætte forsikringsordningen. Det fremgår endvidere, at den forsikringsordning, der etableres, eventuelt skal godkendes i overensstemmelse med såvel de

3 3 af :24 nationale som EU's konkurrenceregler. Miljø- og energiministeren har under udvalgsbehandlingen oplyst, at forsikringsordningen vil blive iværksat som et servicetilbud fra oliebranchen uden direkte omkostninger for boligejerne, jf. betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 20. maj Parterne Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) OFR blev oprettet i 1968 af en række olieselskaber i Danmark og har til formål at optræde på medlemmernes vegne som et oplysende og rådgivende forbindelsesled til regering, lovgivningsmagt og andre offentlige myndigheder, institutioner og organisationer samt til offentligheden i almindelighed. Det er endvidere organisationens formål at bidrage til løsning af almene fællesopgaver - fortrinsvis af teknisk karakter - som er af interesse og betydning for oliebranchen som helhed. I 1999 er 23 selskaber medlemmer af OFR Olieselskaberne Olieselskaberne, der har indgået aftale med Topdanmark om gennemførelse af forsikringsordningen, er følgende: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S, Statoil A/S, A/S Dansk Shell, A/S Haahr Benzin-Danmark, Haahr Petroleum Limited, kai dige bach olie a-s, OK a.m.b.a., Dansk Olie Kompagni A/S, DK-Benzin A/S, Hydro Texaco A/S. Olieselskabernes nettoomsætning i 1998 udgør tilsammen over 17,8 mia. kr. Alle olieselskaber, der sælger fyringsolie til boligopvarmning i Danmark, deltager i ordningen. Der er en række olieselskaber (Castrol A/S, Conoco Jet Danmark A/S, Dansk Olie og Naturgas A/S, Mobil Oil Danmark A/S, Nynäs Olie A/S, Valvoline A/S), som ikke er aktive på dette marked, og som derfor heller ikke deltager i ordningen Topdanmark Topdanmark indgår som datterselskab af Topdanmark A/S. Topdanmark A/S er et holdingselskab, der ejer 100% af aktiekapitalen i Topdanmark og Topdanmark Invest A/S. Topdanmark driver koncernens skadesforsikringsvirksomhed. Topdanmark havde i 1998 en bruttopræmieindtægt på mio. kr. og en omsætning i koncernen på mio. kr Topholding Topholding er et datterselskab i Topdanmark og er hjemmehørende i Luxembourg. Topdanmark har gennem dette datterselskab stiftet 6 genforsikringsselskaber, hvoraf de 2 selskaber er hjemmehørende i Danmark og resten i udlandet RIS RIS, der er et management selskab indregisteret i Luxembourg, indgår som et 100% ejet datterselskab af Eureko B.V., Amsterdam. Eureko er et holdingselskab, som er ejet af 7

4 4 af :24 europæiske forsikringskoncerner. Topdanmark koncernen ejer 3,5% af aktierne. RIS har licens til at administrere captive-selskaber Forsikringsordningen Forsikringsordningen gennemføres ved en samarbejdsaftale, der indgås mellem Topdanmark og olieselskaberne, og som regulerer vilkårene for olieselskabernes tegning af forsikringer hos Topdanmark, forsikringsdækning, præmiefastsættelse mv. Topdanmark genforsikrer den påtagede risiko 100% i det Captive, som Topholding og olieselskaberne stifter i fællesskab. Selskabernes besiddelse af aktier i Captivet reguleres i en aktionæroverenskomst. Vilkårene for RIS' administration af Captivet reguleres i en Management Agreement aftale Samarbejdsaftalen Det aftales mellem parterne, at olieselskaberne som forsikringsdeltagere tegner forsikringer i Topdanmark, der dækker oliekundernes forpligtelser i henhold til i lov om forurenet jord. Det følger indledningsvist af aftalen, at de samlede omkostninger ved ordningen skal være mindst mulige. Af betydning for vurdering af aftalen fremhæves følgende forhold: Forsikringsdækning: Af aftalens 1, pkt. 1.2, fremgår det, at "Forsikringen skal dække en Oliekundes forpligtelser - med fradrag af en selvrisiko på kr fra det tidspunkt, han modtager en fyringsolieleverance...". Forsikringen dækker den udgift, der medgår til at følge miljømyndighedernes påbud, jf. jordforureningslovens 49, stk. 1. Den maksimale erstatning pr. anmeldt og erstatningsberettiget skade er 2 mio. kr. Udgifter, der overstiger 2 mio. kr., betales af miljømyndighederne, jf. lovens 49, stk. 5. Oliekunden opnår automatisk forsikringsdækningen ved køb af fyringsolie til boligopvarmning fra et af de deltagende olieselskaber eller fra forhandlere, der forsynes af et af de deltagende selskaber. Dette betyder reelt, at der ikke vil blive solgt fyringsolie til boligopvarmning fra de deltagende olieselskaber uden forsikringsdækning. Der sker ingen direkte fakturering over for oliekunden for forsikringsdækningen. Policeudstedelse og rådgivning: Af aftalens 1, pkt. 1.6, fremgår det, at "Topdanmark forestår udstedelse af policer og påtager sig den forsikringsmæssige rådgivning overfor Olieselskaberne og skadebehandling over for Oliekunderne". Policerne udstedes til olieselskaberne og ikke til oliekunderne. Oliekundens valgfrihed: "Den enkelte oliekunde kan forud for en olieleverance over for leverandørolieselskabet erklære, at han ikke ønsker, at den af olieselskabet tegnede forsikring skal dække hans forpligtelse i henhold til Lov om forurenet jord. Det pågældende olieselskab giver straks besked herom til Topdanmark. På vegne af Olieselskaberne/Captivet udbetaler Topdanmark til disse Oliekunder en godtgørelse, der svarer til den gennemsnitlige årlige omkostning ved forsikring af en olietank,..", jf. aftalens 1, pkt Oliekunden vil herefter kunne tegne en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, som måtte tilbyde en forsikringsdækning, der opfylder kravene i jordforureningsloven. Oliekunden vil af de deltagende olieselskaberne eller deres forhandlere skriftligt blive orienteret om forsikringsordningen og dens vilkår, herunder om muligheden for at frasige sig

5 5 af :24 forsikringsdækningen. Oliekunden vil endvidere modtage en kopi af den forsikringspolice, der dækker oliekundens forpligtelser. Præmiefastsættelse: Af aftalens 2, pkt. 2.1, følger det, at "Olieselskaberne betaler forsikringspræmien til Topdanmark." Det følger endvidere af pkt. 2.2, at "Præmien fastsættes årligt af Topdanmark pr. tank udfra en aktuarmæssig beregning af risikoen (Forskudspræmien). Forskudspræmien fordeles blandt de enkelte Olieselskaber på basis af deres markedsandele af solgt fyringsgasolie i Danmark i henhold til salg, rapporteret til myndighederne i det kalenderår, for hvilket myndighedernes statistik for hele året foreligger." Det forventes, at den årlige samlede præmievolumen i det kalenderår, aftalen træder i kraft, vil udgøre ca. 36 mio. kr., jf. 2, pkt Hvis skadeprocenten i et kalenderår overstiger 80% af forskudspræmien, forfalder en tillægspræmie på 50% af forskudspræmien. Hvis skadeprocenten i et kalenderår overstiger 80% af forskudspræmien + tillægspræmien, forfalder en yderligere tillægspræmie på 50% (tillægspræmie 2) af forskudspræmien, jf. 2, pkt Genforsikring: Af aftalens 3, pkt. 3.1 og pkt. 3.2, fremgår det, at "Topdanmark genforsikrer den i 1 påtagede risiko for Oliekunders forpligtelser 100% hos et til formålet af Parterne oprettet genforsikringsselskab (i det følgende kaldet "Captivet")..", og at "Præmiebetalingen til Captivet skal udgøre de af Olieselskaberne til Topdanmark indbetalte forskudspræmier og eventuelle tillægspræmier fratrukket Topdanmarks Provision..". Baggrunden for valget af denne konstruktion er et ønske om at minimere de samlede omkostninger ved ordningen mest muligt. Topdanmarks provision: Det følger af aftalens 7, pkt. 7.1, at "Som honorar for forsikringsadministrationen af de af Topdanmark udstedte policer samt til dækning af Topdanmarks del credere risiko betales af Captivet til Topdanmark et beløb svarende til 7,5% af den af Olieselskaberne indbetalte Forskudspræmie, 5% af den af Olieselskaberne indbetalte Tillægspræmie og 10% af den af Olieselskaberne indbetalte Tillægspræmie 2. Honoraret skal minimum udgøre kr ,00 pr. forsikringsår." Honoraret dækker Topdanmarks udgifter til risikovurderinger, policeudstedelse, skadebehandling, taksering mv. Oliebranchens Miljøpulje: Det fremgår af aftalens 9, pkt. 9.1, at "Parterne er enige om at benytte Oliebranchens Miljøpulje som konsulenter i alle væsentlige miljøspørgsmål." Oliebranchens Miljøpulje er etableret af olieselskaberne i samarbejde med Miljøstyrelsen med henblik på rådgivning, navnlig med hensyn til forhandlinger med virksomheder, der skal forestå forundersøgelser af forurenede grunde, og forhandling med de virksomheder, der skal gennemføre oprensningen. Samarbejdsaftalens 9, pkt omfatter ifølge parterne alene rådgivning og projektstyring. Bestemmelsen omfatter ikke de fysiske forundersøgelser eller oprensninger af forurening. Nye deltagere i forsikringsordningen: Olieselskaber, der ikke fra starten af har del i aftalen, skal efterfølgende have mulighed for at tiltræde forsikringsordningen. Det fremgår således af aftalens 10, pkt. 10.1, at "... også

6 6 af :24 olieselskaber, der ikke fra starten har del i denne aftale, skal have mulighed for efterfølgende at tiltræde den beskrevne forsikringsordning." Nytilkomne olieselskaber skal tilslutte sig samarbejdsaftalen, jf. 10, pkt Aftalens varighed: Af aftalens 13, pkt. 13.1, følger det, at "Aftalen er gældende fra den [xx.xx.2000] til og med den 31. december [2004], hvorefter den automatisk ophører. Parterne kan dog træffe aftale om etårige forlængelser. Aftale herom kan tidligst træffes i kalenderåret [2004] Aktionæroverenskomsten Der indgås mellem Topholding og olieselskaberne en aktionæroverenskomst om deres besiddelser i Captivet, som parterne stifter sammen, og som Topdanmark genforsikrer den påtagne risiko over for olieselskabernes kunder hos. Af betydning for vurderingen af aftalen fremhæves følgende forhold: Kapitalforhold: Af den samlede aktiekapital tegner Topdanmark sig for 20% og de deltagende olieselskaber for 80%. Fordelingen mellem olieselskaberne sker ud fra deres markedsandele, jf. 4, pkt Overdragelse af aktier: Det følger af overenskomsten, at Topholding med visse undtagelser er afskåret fra i 5 år fra aftalens indgåelse at sælge eller overdrage aktier i Captivet uden samtykke fra olieselskaberne, jf. 14, pkt Hvis Topholding efter denne periode ønsker at overdrage sine aktier, har olieselskaberne en ret og pligt til at købe aktierne, jf. 14, pkt Hvis et af olieselskaberne ophører med at levere fyringsolie fra tankbil til oliekunder i Danmark, er dette selskab forpligtet til at afhænde dets aktier i Captivet, jf. 14, pkt De øvrige olieselskaber er forpligtet til at erhverve aktierne, jf. 14, pkt Olieselskabet kan dog vælge at overdrage sine aktier til en ikke-aktionær, hvis selskabet samtidig overdrager sin portefølje med salg af fyringsolie, og erhververen tiltræder aktionæroverenskomsten, jf. 14, pkt Aftalens varighed: Aktionæroverenskomsten er uopsigelig frem til den 31. december 2004, jf. 16, pkt Herefter kan aftalen opsiges med 12 måneders varsel, jf. jf. 16, pkt Management Agreement Der indgås en aftale mellem Captivet og RIS om administrationen af Captivet. RIS skal afholde generalforsamlinger, udarbejde regnskaber og redegørelser, varetage forholdet til offentlige myndigheder, repræsentere Captivet, analysere Captivets strategi mv., jf. aftalens pkt. 1. Captivet skal betale et årligt honorar til RIS for denne ydelse, jf. pkt. 3. Aftalen er gældende til og med den 31. december 2004, hvorefter den automatisk ophører. Parterne kan dog træffe aftale om etårige forlængelser, jf. pkt Det relevante marked Produktmarkedet Parterne har anført, at det relevante produktmarked kan afgrænses enten bredt som markedet for

7 7 af :24 skadesforsikringer eller snævert som markedet for forsikringer for dækning af skader efter lov om forurenet jord. Efter lov om forurenet jord skal forsikringen dække udgifter op til 2 mio. kr., der afholdes i forbindelse med miljømyndighedernes påbud om afgivelse af oplysninger, udførelse af undersøgelser, analyser og måling af stoffer mv., fjernelse af forurening, genopretning af den hidtidige tilstand eller tilsvarende afhjælpende foranstaltninger, jf. lovens Der er tale om et ubetinget forureneransvar. På denne baggrund kan det relevante produktmarked efter styrelsens opfattelse næppe afgrænses så bredt som til markedet for skadesforsikringer. Det relevante produktmarkedet må afgrænses til forsikringer, der opfylder kravene i jordforureningslovens Forsikringsordningen berører endvidere markedet for fyringsolie til boligopvarmning. Den enkelte oliekunde får udbetalt et beløb, der svarer til den gennemsnitlige udgift ved ordningen, hvis han ikke ønsker at benytte sig af den fælles forsikringsordning. Det forekommer derfor rimeligt at antage, at olieselskabernes udgifter til ordningen - i hvert fald på kort sigt - overvæltes på prisen for fyringsolie til boligopvarmning Det geografiske marked Det geografiske marked er Danmark, idet lovens bestemmelser om lovpligtig forsikring alene gælder for husejere med olietanke i Danmark. Såvel danske som udenlandske forsikringsselskaber, der ønsker at tilbyde disse husejere forsikringsdækning, skal have koncession i Danmark Parternes stilling på markedet På det samlede marked for skadesforsikring har Topdanmark en markedsandel på ca. 12% 1. Topdanmark har oplyst, at der allerede er et marked for forsikring mod skader som følge af olieforurening. Der er tale om husejeransvarsforsikringerne, som er en del af de almindelige husforsikringer. Disse forsikringer dækker alene oprensninger, hvis der kan bevises et ansvar for tankejeren. Og medmindre der er givet et påbud, dækkes kun pludseligt opståede skader. På grund af de store vanskeligheder, som miljømyndighederne har ved at løfte deres bevisbyrde, anmeldes kun meget få forureningsskader under de nuværende husejeransvarsforsikringer. På markedet for husforsikringer har Topdanmark en markedsandel på ca. 12,5%. Den lovpligtige forsikring, der indføres ved jordforureningsloven, adskiller sig således væsentligt fra de eksisterende husejeransvarsforsikringer ved, at der er tale om et ubetinget objektivt forureneransvar - også for gamle forureninger. Afgrænsningen af det relevante produktmarked til forsikringer, der opfylder kravene i i jordforureningsloven, medfører, at Topdanmark vil have en markedsandel på 100%, indtil andre forsikringsselskaber måtte tilbyde oliekunderne tilsvarende forsikringsdækning. De deltagende olieselskabers markedsandele på markedet for fyringsolie udgør tilsammen 100%. Heri er dog indregnet de forhandlere, der sælger fyringsolie til boligopvarmning i Danmark, og som køber deres fyringsolie hos de deltagende olieselskaber. Markedet for fyringsolie er oligopolistisk, hvor 4 selskaber har mellem 15-22% af markedet Bemærkninger til forsikringsordningen Parterne

8 8 af :24 Formålet med aftalen er at sikre, at alle købere af fyringsolie til boligopvarmning automatisk og på en praktisk og omkostningseffektiv måde opfylder jordforureningslovens krav om forsikring, når de køber fyringsolie fra danske selskaber. Forsikringsordningen er en nødvendig forudsætning for, at i jordforureningsloven kan træde i kraft. Olieselskaberne ser ikke forsikringsordningen som et nyt forretningsområde. Ordningen skal bevare boligopvarmning med fyringsolie som en attraktiv og sikker opvarmningsform, hvilket sker ved, at forsikringsdækningen sker til minimale omkostninger. Præmien beregnes, så den modsvarer erstatningsudbetalingerne, nødvendige reserver og nødvendig administration. Aftalen indeholder ingen bestemmelser, der begrænser konkurrencen. Intet olieselskab er forpligtet til at deltage i ordningen, og intet forsikringsselskab er afskåret fra at tilbyde oliekunderne den lovpligtige forsikring. Oliekunderne kan frit afstå fra forsikringsdækningen mod udbetaling af en godtgørelse, og de kan frit købe forsikringsdækning andetsteds. Forsikringsordningen vil endvidere være åben for alle olieselskaber, herunder nytilkomne olieselskaber. Konkurrencen på markedet for fyringsolie vil være upåvirket af forsikringsordningen. Selskaberne vil fremover tilbyde fyringsolie med forsikringsdækning, og den meromkostning, som selskaberne har herved, vil være proportional med deres markedsandel. Da der er tale om en helt ny ordning, vil det tage flere år, før det kan vurderes, om de forudsætninger, som er anvendt ved etableringen, er realistiske, hvorfor en kontraktsperiode frem til den 31. december 2004 er nødvendig, for at risici og omkostninger ved etableringen kan forsvares. Eftersom oprensning efter gamle forureninger også er omfattet af ordningen, er omkostningerne ved ordningen uoverskuelige. Selv ikke efter 5 år forventer parterne at have nogen oversigt over, hvor store forureninger, der er tale om. Efter udløbet af kontraktsperioden kan andre forsikringsselskaber frit tilbyde at indgå i samarbejdet. Valget af Topdanmark som forsikringsselskab er foretaget ud fra en vurdering af selskabets position på forsikringsmarkedet, dets image i befolkningen samt selskabets erfaring med etablering og drift af forsikringscaptiver. Med hensyn til benyttelse af Oliebranchens Miljøpulje som konsulenter er det parternes opfattelse, at der ikke i Danmark findes nogen anden virksomhed, der har den fornødne erfaring og ekspertise til at varetage denne opgave. Den tillagte eneret gælder alene rådgivning og projektstyring. Konkurrencen om forundersøgelser og udførelse af oprensninger begrænses ikke Miljøstyrelsen Med hensyn til Oliebranchens Miljøpulje har Miljøstyrelsens jordforureningskontor oplyst, at der Miljøstyrelsen bekendt ikke eksisterer nogen anden virksomhed i Danmark, der udfører samme type opgaver og besidder den fornødne erfaring hertil. Miljøstyrelsen har endvidere oplyst, at man oprindeligt overvejede at tilvejebringe forsikringsdækning ved at etablere en fælles pool-ordning uden om olieselskaberne. Dette blev dog opgivet, da det ville blive for dyrt for oliekunderne. Også individuelle forsikringer ville blive for dyre. På denne baggrund tilbød oliebranchen at etablere en fælles forsikringsordning som et servicetilbud over for oliekunderne. Endelig har Miljøstyrelsen oplyst, at man (herunder oliebranchen) ikke har skønnet det nødvendigt at forelægge forsikringsordningen for Kommissionen Forsikring & Pension

9 9 af :24 Forsikring & Pension har oplyst, at man deltog i de oprindelige drøftelserne om etablering af en fælles pool-ordning uden om olieselskaberne. I den forbindelse skønnede Forsikring & Pension, at en periode på 3-5 år med henblik på at få indarbejdet produktet og finde frem til den rigtige præmie ville være nødvendig. Forsikring & Pension peger på, at det er vigtigt, at forsikringsbetingelserne er detaljeret beskrevet, så andre forsikringsselskaber ved, hvilke krav, der stilles til indholdet af forsikringsdækningen. Dette gør det lettere for andre forsikringsselskaber at komme ind på markedet. 4. Vurdering Etableringen af forsikringsordningen er udøvelse af en økonomisk virksomhed omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk. 1. Der gælder ikke nogle undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. 4, og parterne er ikke en del af samme koncern, jf. 5. Aftalerne er ikke omfattet af bagatelreglen i 7, stk. 1, allerede fordi parternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr. Der ansøges om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter 8, stk Konkurrencelovens 6 Forsikringsordningen indebærer en bindingsperiode frem til den 31. december Herefter skal en eventuel forlængelse af samarbejdet genforhandles hvert år. I bindingsperiode kan de deltagende olieselskaber ikke indgå lignende aftaler med andre forsikringsselskaber. Hverken i bindingsperioden eller efter udløbet heraf er andre forsikringsselskaber som udgangspunkt afskåret fra at trænge ind på markedet og tilbyde oliekunderne en tilsvarende forsikring, idet oliekunderne ikke er bundet af samarbejdet og dermed vil kunne afslå den automatisk medfølgende forsikringsdækning og tegne forsikring i et andet forsikringsselskab. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvor lang tid det realistisk vil tage at få indarbejdet forsikringsproduktet tilstrækkeligt, netop fordi der er tale om et helt nyt produkt, og omfanget og antallet af fremtidige påbud om oprensninger mv. er uvist. Det er dog styrelsens vurdering, at forsikringsordningen realistisk set må kunne forventes at være indarbejdet tilstrækkeligt inden for en periode, der er kortere end bindingsperioden, idet der er tale om en obligatorisk ordning. Hvor meget kortere er dog vanskeligt at vurdere, jf. Forsikring & Pensions udtalelse refereret under afsnit Samtlige skadesforsikringsselskaber, der i forvejen gennem de almindelige husforsikringer tilbyder forsikringsdækning mod skader som følge af olieforurening, må formodes at kunne udbygge den eksisterende forsikringsdækning, så den opfylder kravene i jordforureningsloven. Dog må det økonomiske incitament for andre forsikringsselskaber til at tilbyde en tilsvarende forsikringsdækning antages at være forholdsvist lille, idet den økonomiske godtgørelse, som oliekunden får udbetalt, svarer til den gennemsnitlige årlige omkostning ved forsikring af en olietank. Endvidere må det usikkerhedsmoment, der knytter sig til omfanget og antallet af oprensninger, der fremover skal dækkes under disse forsikringer, antages at spille en ikke uvæsentlig rolle ved et forsikringsselskabs overvejelser om at trænge ind på markedet. Det vil være vanskeligt for forsikringsselskabet at foretage en vurdering af risikoen, ligesom omkostningerne ved en genforsikring af denne risiko vil være højere end for Topdanmark. Den genforsikringsmodel, som Topdanmark og olieselskaberne har valgt, indebærer, at

10 10 af :24 olieselskaberne bærer langt den største økonomiske risiko ved forsikringsordningen. Så længe markedet ikke er frit, og Topdanmark i kraft af samarbejdet med olieselskaberne sidder på hele markedet, vil omkostningerne for andre forsikringsselskaber ved at forsikre oliekundernes forpligtelser formentlig være høje i forhold til de forventede indtægter. Det er derfor styrelsens opfattelse, at Topdanmark i kraft af det tætte samarbejde med olieselskaberne vil have et fortrin frem for andre forsikringsselskaber og vil være i stand til at opbygge et erfaringsgrundlag, som vil kunne vanskeliggøre andre forsikringsselskabers indtrængen på det relevante marked - også på længere sigt. Det er således styrelsens vurdering, at aftalekomplekset i bindingsperioden vil medvirke til at begrænse andre forsikringsselskabers indtrængen på det relevante marked og derfor må anses for konkurrencebegrænsende, jf. konkurrencelovens 6, hvorfor der ikke kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter Konkurrencelovens 8 Spørgsmålet er herefter, om betingelserne for en individuel fritagelse efter 8, stk. 1, er til stede. 8, stk. 1, nr. 1 - styrkelse af effektiviteten/fremme af udviklingen Som begrundelse for, at der er tale om en styrkelse af effektiviteten og fremme af udviklingen peger parterne på, at kontakten til kunderne sker gennem det eksisterende kundeforhold hos olieselskaberne, og at der ikke skal tegnes individuelle policer eller oprettes en selvstændig kundeadministration. Endvidere peger parterne på, at rådgivningen om den fysiske oprensning vil blive varetaget af Oliebranchens Miljøpulje, som har en omfattende ekspertise på området, og som vil kunne sikre, at oprensning sker til den lavest mulige omkostning. Der er efter styrelsens opfattelse tale om et marked, som er betinget af det indførte krav i jordforureningsloven. De enkelte olietankejere har pligt til at være omfattet af en forsikring, der opfylder bestemte krav. At samtlige forsikringer samles i et forsikringsselskab, og at der ikke skal udstedes individuelle policer, må alt andet lige resultere i en mere effektiv administration med deraf følgende lavere administrationsomkostninger. Idet der er tale om et nyt forsikringsprodukt, vil disse forhold endvidere kunne medvirke til en mere effektiv indkøring af produktet samt en bedre service over for oliekunderne. Hvis oliekunderne selv skulle sørge for at tegne forsikringer i flere forskellige forsikringsselskaber, som hver især skulle foretage statistiske beregninger, kalkulationer mv. med henblik på fastsættelse af præmie, dækningsomfang og vilkår, ville dette betyde højere omkostninger og en mindre effektivitet. Af disse grunde er det styrelsens vurdering, at forsikringsordningen bidrager til at styrke effektiviteten og fremmer den miljømæssige udvikling. Betingelse nr. 1 anses dermed for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2 - sikring af forbrugerne Til sikring af forbrugernes fordel af forsikringsordningen peger parterne på de minimale omkostninger ved forsikringsordningen samt bevarelsen af muligheden for boligopvarmning med fyringsolie. Som anført under afsnit må det efter styrelsens vurdering antages, at olieselskabernes udgifter til forsikringsordningen overvæltes på prisen for fyringsolie. Da udgifterne, der overvæltes på prisen for fyringsolie, er identisk for samtlige olieselskaber, må det forudsættes, at selskaberne vil konkurrere på prisen for fyringsolie, hvorved oliekunderne sikres en rimelig andel af fordelene ved forsikringsordningen.

11 11 af :24 Endvidere må tilbudet om automatisk forsikringsdækning anses for en praktisk og bekvem måde for oliekunderne at opfylde lovkravet om forsikringsdækning. Betingelse nr. 2 anses dermed for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 - ikke unødvendige konkurrencebegrænsninger Der er parternes opfattelse, at forsikringsordningen ikke pålægger nogen af parterne begrænsninger, bortset fra de naturlige forpligtelser, der følger af samarbejdet. Forsikringsordningen indeholder efter styrelsens vurdering følgende begrænsninger, der skal vurderes efter 8, stk. 1, nr. 3: 1. Samarbejdsaftalens bindingsperiode frem til den 31. december Aktionæroverenskomstens begrænsninger i overdragelsen af aktier samt bindingsperioden i Management Agreement aftalen. 3. Den eneret, som Oliebranchens Miljøpulje får tillagt som konsulenter i alle væsentlige miljøspørgsmål. Ad 1) Som anført i afsnit 4.1, er det styrelsens vurdering, at forsikringsordningens bindingsperiode begrænser andre forsikringsselskabers indtrængen på markedet. Parterne har anført, at det er en forudsætning for, at samarbejdet kan etableres og markedet løbes i gang, at parterne sikres rimelige vilkår i en periode. Det er styrelsens opfattelse, at der kan være væsentlige fordele ved et samarbejde om indførelse af ordningen på trods af de begrænsninger af konkurrencen på markedet, som samarbejdet indebærer. Samarbejdet vil få en miljømæssig betydning for fremtidige oprensninger af olieforureninger på villagrunde. Samtidig indebærer samarbejdet, at de deltagende olieselskaber binder sig til ét enkelt forsikringsselskab. Det er derfor væsentligt, at samarbejdet ikke må være for langvarigt. Som anført under afsnit 4.1. må det formodes, at det realistisk vil tage nogle år at få indarbejdet forsikringsproduktet tilfredsstillende. Det er styrelsens opfattelse, at en bindingsperiode, der strækker sig længere end til 31. december 2003 er unødvendig. Ad 2) De begrænsninger, der følger både af aktionæroverenskomstens bestemmelser om overdragelse af aktier og af bindingsperioden i Management Agreement aftalen, knytter sig efter styrelsens opfattelse naturligt til samarbejdsaftalens opbygning og bindingsperiode. Aftalerne er en del af den selskabsretlige konstruktion, som parterne har valgt at bygge forsikringsordningen op omkring. Ad 3) Parterne har oplyst, at der i Danmark ikke findes nogen anden virksomhed, som har den fornødne erfaring og ekspertise til at kunne varetage denne rådgivningsopgave. Miljøstyrelsen har som anført i afsnit bekræftet dette. Den begrænsning, der består i, at parterne har valgt, at ingen anden virksomhed end Oliebranchens Miljøpulje i kontraktperioden kan fungere som konsulenter vedrørende olieforurening og oprensning, kan på den baggrund ikke anses for unødvendigt vidtgående. Sammenfattende må betingelse nr. 3 dermed anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4 - ikke udelukkelse af konkurrencen Det er parternes opfattelse, at forsikringsordningen ikke udelukker andre forsikringsselskaber fra

12 12 af :24 at konkurrere om at tilbyde oliekunderne forsikringsdækning. At Topdanmark er det eneste selskab, der i kontraktsperioden får mulighed for at deltage i samarbejdet med olieselskaberne, er en naturlig følge af forsikringsordningens natur. Det er styrelsens vurdering, at det i forbindelse med opbygningen af et nyt forsikringsprodukt ud fra rationelle overvejelser kan være fornuftigt at begrænse kredsen af deltagende forsikringsselskaber til et enkelt selskab forudsat, at konkurrencen på markedet ikke udelukkes. Dette skaber bedre betingelser for at indarbejde produktet, indhøste erfaringer og hurtigere skabe stordriftsfordele. De erfaringer, som opbygges i denne periode, vil kunne indgå i andre forsikringsselskabers overvejelser om at trænge ind på markedet. En række skadesforsikringsselskaber med kunderelationer til de danske husejere vil være potentielle konkurrenter til Topdanmark. I den fase, hvor markedet bygges op, er andre forsikringsselskaber som udgangspunkt ikke afskåret fra at trænge ind på markedet, idet oliekunderne kan fravælge Topdanmark. Som angivet under afsnit 4.1, vil tilskyndelsen til dette formentlig være beskeden. Det er dog som tidligere nævnt særligt af miljømæssige hensyn nødvendigt at sikre parterne mulighed for i en begrænset periode at bygge markedet op. Betingelse nr. 4 anses dermed for opfyldt. Sammenfatning af konkurrencelovens 8 Sammenfattende må det anmeldte aftalekompleks anses at opfylde betingelserne for en fritagelse efter konkurrencelovens 8. Fritagelsen gælder fra aftalernes ikrafttrædelsestidspunkt til den 31. december Med virkning fra den 31. december 1999 overtager Topdanmark Den Danske Banks 2 skadesforsikringsselskaber - Danica Forsikring (skadesforsikringsandelen) og Danske Forsikring Skade. Topdanmarks markedsandel på skadeforsikringsmarkedet vil stige med ca. 4% ved overtagelsen, jf. Topdanmarks meddelelse af 1. november 1999 til Københavns Fondsbørs.

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring)

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) CVR.NR. 7683634 VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. september 1984 med ændringer pr. 4. december 1984, 30. september

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

BIOFOS A/S. Arbejdsskadeforsikring

BIOFOS A/S. Arbejdsskadeforsikring BIOFOS A/S Arbejdsskadeforsikring Oktober 2016 Indhold 1. Generelle betingelser... 2 1.1. Policens opbygning og omfang... 2 1.2. Forsikringstager... 2 1.3. Sikrede... 2 1.4. Ikrafttrædelse... 2 1.5. Erstatningsgrundlag...

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 1 af 10 21-06-2012 11:46 Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 Journal nr.2:8032-562, ld/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Købstædernes almindelige Brandforsikring,

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere