PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG"

Transkript

1 Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

2 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato Udarbejdet af RASN Kontrolleret af HLLM Godkendt af CHTF Beskrivelse Projektforslag Udvidelse af solvarmeanlæg ved Jærgerspris Kraftvarme Ref. Doksys \LD HLLM Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG INDHOLD 1. Indledning Formål Indstilling og det videre forløb 1 2. Projektansvarlig 1 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 2 6. Tidsplan for etableringen 3 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 3 9. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere Selskabsøkonomi Følsomhed ved lavere solfangerydelse Brugerøkonomi Samfundsøkonomi og miljøforhold Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Følsomhedsanalyse Miljømæssige konsekvenser Bilag 1-3 8

4 INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Jægerspris Kraftvarme, der hermed ansøger Frederikssund Kommune om godkendelse af udvidelse af nuværende solvarmeanlæg med af m². Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektet omfatter udvidelse af Jægerspris Kraftvarmes nuværende solvarmeanlæg fra m 2 til m². Solvarmeanlægget ønskes opført i umiddelbar forlængelse af nuværende solvarmeanlæg. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved udvidelse af solvarmeanlægget. Referencen er nuværende anlæg. Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud ved udvidelse af solvarmeanlægget på ca. 1,6 mio. kr. (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af økonomien for Jægerspris Kraftvarme, som viser, at tilbagebetalingstiden på udvidelsen er ca. 6 år. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om udvidelse af solvarmeanlægget er en samfundsøkonomisk god løsning. Derudover belyser projektet også selskabsøkonomien. 1.2 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr af 14/ om varmeforsyning og bekendtgørelse nr. 795 af 12/ om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Frederikssund Kommune, jf. ovennævnte lovgivning med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Udvidelse af eksisterende solvarmeanlæg med m PROJEKTANSVARLIG Frederikssund Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Jægerspris Kraftvarme Håndværkervej Jægerspris att.: Hans Chr. Kjærgaard Tlf.: Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Jægerspris Kraftvarme.

5 1-2 Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Prinsensgade Aalborg att. Rasmus Stevns Nielsen Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Udvidelsen af solvarmeanlægget skal ligge syd for nuværende solvarmeanlæg. Anlæggene skal sammenbygges. Jægerspris Kraftvarme anvender naturgas som hovedbrændsel. Varmeproduktionen sker på kraftvarmeanlæggets gasmotorer samt på en naturgasfyret kedel. Derudover bliver varmeproduktionen suppleret med MWh/år fra nuværende solvarmeanlæg. Med en udvidelse af solvarmeanlægget fra m 2 til m² kan produktionen af varme fra naturgaskedler erstattes med yderliggere ca MWh/år. Det samlede varmebehov an net er MWh/år. Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskifte, idet solvarme kan sidestilles med energibesparelser, og altså ikke er et brændsel. Frederikssund Kommune skal dog godkende projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Udvidelsen af solvarmeanlægget opføres i forbindelse med det nuværende anlæg. Nuværende solvarmeanlæg har en installeret varmeeffekt på 6,5 MW, dette vil stige til 8,5 MW ved at installere ekstra m 2 solfanger. Gasmotorerne har en varmeeffekt på 3,6 MW pr. enhed, mens naturgaskedlen har en effekt på 8 MW. Varmebehovet an net er MWh pr. år, og det maksimale effektbehov er ca. 11 MW. Den samlede investering i udvidelsen af solvarmeanlægget bliver 3,8 mio. kr.. Anlægsoverslagene er inkl. projektering og rådgivning. Kraftvarmeværket leverer strøm på markedsvilkår. På markedsvilkår prioriteres driften af gasmotoren efter Nordpools spotpris for el. Dermed kører gasmotoren, når elspotprisen er højere end Jægerspris Kraftvarmes marginalpris (= den spotpris som betyder, at varmeproduktionsprisen på kraftvarmeværket er lig med varmeproduktionsprisen på naturgaskedlerne). Nordpools spotpris varierer time for time hen over døgnet. Det betyder, at Jægerspris Kraftvarme kan agere på re-

6 1-3 gulerkraftmarkedet, og med solvarme som energikilde er der en større fleksibilitet for at agere og dermed mulighed for bedre indtjening. Produktionsfordelingen for referencen er baseret på produktionsfordelingen i Produktionsfordelingen i solvarmeprojektet er skønnet ud fra varmeværkets ønske om, at kedeldriften reduceres mest muligt. Tabel 1 viser produktionsfordelingen med og uden solvarme. Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme Gasmotorer MWh Gaskedel MWh Solvarmeanlæg MWh Total varme MWh Elproduktion MWh Tabel 1: Varme- og elproduktion 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Så snart projektet er godkendt, vil projekteringen af solvarmeanlægget blive iværksat. Etableringen forventes at kunne påbegyndes marts AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Udvidelsen sker på en grund, som allerede er ejet af Jægerspris Kraftvarme. Grunden blev købt i forbindelse med etableringen af eksisterende solvarmeanlæg. Derfor påregnes ikke arealafståelse eller servitutpålæg i forbindelse med projektet. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Det oprindelige projektforslag fra september 2012 er blevet revideret, efter HMN Naturgas I/S s høringssvar. HMN Naturgas I/S s indsigelse var vedrørende Energistyrelsens forudsætninger, som var benyttet i det oprindelige projektforslag. Under behandlingen af projektforslaget kom der nye forudsætninger fra Energistyrelsen, og derfor skal projektforslaget revideres efter de nyeste forudsætninger fra september Derudover er der ikke regnet med etablering af akkumuleringstank i dette projektforslag, da der er bedre samfundsøkonomi uden. HMN Naturgas I/S er som naturgasdistributør til Jægerspris Kraftvarme berørt af projektforslaget og skal derfor høres i denne forbindelse. 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 9.1 Selskabsøkonomi Tabel 1 viser produktionsfordelingen for selskabsøkonomien for Jægerspris Kraftvarme. Der er anvendt Energistyrelsen gaspris + afgifter. Elprisen er også Energistyrelsen priser.

7 1-4 Fra 2013 kan udvidelsen af solvarmeanlægget til fjernvarmeproduktion indregnes som en del af Jægerspris Kraftvarmes lovpligtige energispareforpligtigelse. Værdien af energisparepointene er derfor indregnet i selskabsøkonomien for Jægerspris Kraftvarme med 250 kr./mwh, som er den typiske værdi af energisparepointene. Den årlige beregnede besparelse er på ca kr. Over 20 år er der en nutidsværdi gevinst på 3,8 mio. kr. ved en kalkulationsrente på 5 %. Den simple tilbagebetalingstid er på 6 år. Den selskabsøkonomiske beregning med solvarme er vist i bilag 3. Tilsvarende ved opnåelse af et 20-årigt kommunegaranteret lån på 3,8 mio. kr. til kurs 98 og rente på 3 %. Selskabsøkonomi Nutidsværdi (2013-priser) Enhed Nuværende Fjernvarme Udv. af solvarmen Projektfordel Forskel i % Brændselsomkostninger kr % Elsalg kr % Drift og vedligehold kr % Varmepris kr Kapitalomkostninger kr CO2ækv-omkostninger kr % Afgifter kr % I alt kr % Tabel 2: Selskabsøkonomi Følsomhed ved lavere solfangerydelse Der er lavet en følsomhedsberegning, hvor den beregnede solfangerydelse er reduceret med 15 %. Der er i følsomhedsberegningen anvendt de samme gas- og spotpriser som i ovenstående beregning. Der er endvidere anvendt samme produktionsfordeling som i nedenstående tabel. Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme Gasmotorer MWh Gaskedel MWh Solvarmeanlæg MWh Total varme MWh Elproduktion MWh I tabel 3 kan resultatet ses, hvis solvarmeydelsen falder med 15 %. Selskabsøkonomi Nutidsværdi (2013-priser) Enhed Nuværende Fjernvarme Udv. af solvarmen Projektfordel Forskel i % Brændselsomkostninger kr % Elsalg kr % Drift og vedligehold kr % Varmepris kr Kapitalomkostninger kr CO2ækv-omkostninger kr % Afgifter kr % I alt kr % Tabel 3: Følsomhedsberegning af selskabsøkonomi med lavere solvarmeproduktion.

8 1-5 Det ses, at selv med en 15 % lavere beregnet solfangerydelse, vil der være en positiv selskabsøkonomi for Jægerspris Kraftvarme. Det betyder, at tilbagebetalingstiden bliver 7,1 år. 9.2 Brugerøkonomi Som udgangspunkt er der ikke nogen negative brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger for Jægerspris Kraftvarme viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst for Jægerspris Kraftvarme. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på solvarmeanlægget, og derfor berører investeringen i solvarmeanlægget ikke brugernes økonomi negativt. På sigt kan investeringen i solvarmeanlægget være med til, at varmeprisen kan sænkes, idet varmeproduktionsprisen fra solvarmeanlægget er lavere end på gasmotoren. 10. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 10.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra juli 2012 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x og SO 2. Der er i vurderingerne regnet med 5 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages udført 2013, mens driftsperioden beregningsteknisk sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved at sammenligne en udvidelse af solvarmeanlægget med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra gasmotor, kedler og solvarme. Tabel 1 viser de benyttede produktionsdata i den samfundsøkonomiske analyse ved reference og ved udvidelse af solvarmeanlægget fra m² til m 2. Solvarmeanlægget antages at have en teknisk levetid på 30 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på 1/3 af anlægsinvesteringen. Der er antaget nedenstående marginale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Gasmotor 25 kr./mwhvarme Kedler 10 kr./mwh Solvarme 2,5 kr./mwh De anvendte D&V for gasmotor og gaskedel er et konservativt skøn. De kan i realiteten vise sig at være højere, og det vil betyde øget samfundsøkonomisk overskud ved solvarmeprojektet.

9 Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 4 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og solvarmealternativet er undersøgt. Det fremgår af tabel 4, at der over 20 år er en samfundsøkonomisk besparelse på 1,6 mio. kr. ved udvidelse af solvarmeanlægget. Det betyder, at der ved investering i solvarmeanlægget er tale om en samfundsøkonomisk gevinst. Dertil kan tilføjes, at der i øjeblikket er stor politisk og folkelig interesse for at udnytte solvarmen i Danmark, og solvarmen bør derfor fremmes. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2013-priser) Enhed Nuværende Fjernvarme Udv. af solvarmen Projektfordel Forskel i % Brændselsomkostninger kr % Elsalg kr % Drift og vedligehold kr % Varmepris kr Kapitalomkostninger kr CO2ækv-omkostninger kr % Miljøomkostninger kr % Afgifter kr % I alt kr % Tabel 4: Samfundsøkonomiske. Tallene er nutidsværdi over 20 år Følsomhedsanalyse I den samfundsøkonomiske beregning med resultater vist i tabel 4 er der anvendt den beregnede solfangerydelse mv. Der er konstateret nogen variation i solindstråling, dels år for år og dels er der visse variationer afhængig af adressen. Som variation er beregnet samfundsøkonomi med 15 % lavere ydelse af solvarmeanlæg mv. Resultatet kan ses i tabel 5. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2013- priser) Enhed Nuværende Fjernvarme Udv. af solvarmen Projektfordel Forskel i % Brændselsomkostninger kr % Elsalg kr % Drift og vedligehold kr % Varmepris kr Kapitalomkostninger kr CO2ækv-omkostninger kr % Miljøomkostninger kr % Afgifter kr % I alt kr % Tabel 5: Følsomhedsberegning af samfundsøkonomien. Tallene er nutidsværdi over 20 år. Hvis ydelsen fra solvarmeanlægget bliver 15 % mindre, er der stadig et samfundsøkonomisk overskud ved udvidelse af solvarmeanlæg.

10 Miljømæssige konsekvenser Det kan anføres, at en udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde, der både er CO 2 -neutral og samtidig et frit alternativ til naturgaskraftvarme. Solvarme som varmekilder udgør en fornyelig ressource, som findes i rigelige mængder. Reduktionen i den faktiske CO 2 -udledning fra Jægerspris Kraftvarme er beregnet til 3 % ved udvidelse af solvarmeanlægget. Resultatet kan ses i tabel 6. Emissioner Sum over 20 år Nuværende varmeværk Varmeværk med sol Projektfordel Forskel i % CO2-ækv (ton) % SO2 (kg) % NOx (kg) % PM2,5 (kg) % Tabel 6: Udledning af emissioner. Tallene er nutidsværdi over 20 år.

11 11. BILAG

12 BILAG 1. PLACERING SOLVARMEANLÆG 1-1

13 V Kørevej 6 meter respektafstand til dige Kørevej Tilslutning til eksisterende nedgravet ventil 6 meter respektafstand til dige 40271m² Indkørsel Kørevej Kørevej R 168,3 R R R R R R R R R R R R R R R 88,9 Hasselhøjvej Tilslutning til eksisterende nedgravet ventil Signaturer: R 114,3 Dige 139,7 Kørevej Kørevej (ubefæstet) Vendeplads Plantebælte 168,3 Y = Eksist. solfangerpaneler Y = Indkørsel Tilslutning ved anboring på eksisterende fjernvarmerør Nye solfangerpaneler Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk CHTN/poub OVERSIGTSPLAN, 1:1000 Projektnr Mål 1:1000 JÆGERSPRIS KRAFTVARME UDVIDELSE SOLVARME Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Tlf Fax Oversigtsplan Tegning nr. Solfangerfelt med udvidelse V Rev. POUB :25:10 Q:\2012\ \Cad\Vvs\Tegn\T-V dwg

14 BILAG 2. FORUDSÆTNINGER 1-2

15 Forudsætninger til samfundsøkonomiske beregninger ved udvidelse af solvarmeanlæg Fjernvarmenet Jægerspris Solvarmeanlæg m² Varmebehov an net MWh Gasmotor Elvirkningsgrad 0,387 Varmevirkningsgrad 0,491 Total virkningsgrad 0,878 Cm 0,788 Elydelse MW 5,67 Varmeydelse MW 7,20 Gaskedler Varmevirkningsgrad 1,01 Varmeydelse MW 8 Omkostninger Investering gasmotor kr./mw 0 Investering gasmotor 1000 kr. 0 Investering solvarmeanlæg 1000 kr D&V gasmotor kr./mwhbræ 25 D&V kedler kr./mwh 10 D&V Solvarme kr./mwh 2,5 Teknisk levetid Gasmotor år 15 Solvarmeanlæg år 30 Akkumulerinmgstank år 30 Varmeproduktion enhed Reference Udv. Solvarme Gasmotor MWh Gaskedel MWh Solvarme MWh Total MWh Elproduktion enhed Reference Udv. Solvarme Gasmotor MWh Driftstimer enhed Reference Udv. Solvarme Gasmotor h \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

16 BILAG 3. SELSKABS- OG SAMFUNDSØKONOMISKE 1-3

17 Reference

18 GENERELT Projekt nummer Projekt navn Jægerspris - Udvidelse af solvarmeanlæg Scenarie navn Anlæg Produktionsanlæg 4 Individuelle anlæg 1 Ledningsnet 1 Tidsdata Start år 2013 Slutår 2032 periode 20 Prisniveau 2013 Samfundsøkonomi Kalkulationsrente 5,0% Forvridningsfaktor 20% Nettoafgiftsfaktor 17% Selskabsøkonomi Kalkulationsrente 5,0% Byggerente 0% Lån Rente 3% Forbruger økonomi Moms 25% Andet Økonomi 1000kr 1000 Varme GJ El MWh \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

19 Varme Energypro Naturgas KV MWh Naturgas VV MWh SolvarmeanlægMWh AkkumuleringstMWh Samlet produkt MWh Ledning 1 MWh ab net MWh Tab Energypro Individuel 1 MWh Samlet individumwh \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

20 Virkningsgrader Gældende for Reference Cm-værdier Naturgas KV 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 Naturgas VV Solvarmeanlæg Akkumuleringstank Totalvirkningsgrader Naturgas KV 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% Naturgas VV 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% Solvarmeanlæg 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Akkumuleringstank 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Individuel 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Varmeandel af brændsel (ikke til afgiftsberegning) Naturgas KV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Naturgas VV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Solvarmeanlæg 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Akkumuleringstank 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

21 Økonomi Gældende for Reference Samfundsøkonomi Levetid (år) Naturgas KV 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naturgas VV 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solvarmeanlæg 30 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Akkumuleringstank 30 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ledning 1 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Individuel 1 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Selskabsøkonomi Levetid (år) Naturgas KV 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naturgas VV 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solvarmeanlæg 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Akkumuleringstank 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ledning 1 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Individuel 1 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligehold Naturgas KV Variabel kr/mwh-th 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Fast Vælg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturgas VV Variabel kr/mwh-th 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Fast Vælg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Solvarmeanlæg Variabel kr/mwh-th 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Fast Vælg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumuleringstank Variabel Vælg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fast Vælg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledning 1 Variabel Vælg Fast Vælg Individuel 1 Variabel Vælg Fast Vælg \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

22 Jægerspris - UdviSamf.- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser Scenarie: Oversigt Nutidsværdiberegning fra 2013 til 2032 Samfundsøkonomi Samlet samfundsøkonomi for scenariet Samlet Reference Alternativ Enhed Nutidsværdi Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Fordel Fordel i pct. Brændselsomkostninger 1000kr Brændselsom1000kr % Elsalg 1000kr Elsalg 1000kr % Drift og vedligehold 1000kr Drift og vedlig1000kr % Varmepris 1000kr 0 Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr 0 Kapitalomkos1000kr Miljøomkostninger 1000kr Miljøomkostn1000kr % CO2ækv-omkostninger 1000kr CO2ækv-om 1000kr % Afgiftforvridningseffekt 1000kr Afgiftforvridni1000kr % I alt 1000kr I alt 1000kr % Delresultater Produktionsanlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Naturgas KV Naturgas VV SolvarmeanlæAkkumuleringAnlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Elsalg 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr Miljøomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr Afgiftforvridningseffekt 1000kr I alt 1000kr Ledningsnet Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Elsalg 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr Miljøomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr Afgiftforvridningseffekt 1000kr I alt 1000kr Individuelle forbrugere Individuel 1 Individuel 2 Individuel 3 Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Individuel 1 Individuel 2 Individuel 3 Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Elsalg 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr Miljøomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr Afgiftforvridningseffekt 1000kr I alt 1000kr \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

23 Jægerspris - UdviSamf.- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser Scenarie: Oversigt Nutidsværdiberegning fra 2013 til 2032 Selskabsøkonomi Samlet selskabsøkonomi for scenariet Samlet Reference Alternativ Enhed Nutidsværdi Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Fordel Fordel i pct. Simpel tilbagebetalingstid Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Brændselsomkostninge1000kr % Investering kr. Elsalg 1000kr Elsalg 1000kr % Besparelse over planperiod kr. Drift og vedligehold 1000kr Drift og vedligehold 1000kr % Besparelse pr. år 452 kr./år Varmepris 1000kr 0 Varmepris 1000kr Tilbagebetalingstid 6,0 år Kapitalomkostninger 1000kr 0 Kapitalomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger1000kr % Afgifter 1000kr Afgifter 1000kr % I alt 1000kr I alt 1000kr % Delresultater Produktionsanlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Anlæg 17 Naturgas KV Naturgas VV SolvarmeanlæAkkumuleringAnlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Anlæg 17 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Elsalg 1000kr Eltilskud 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr Afgifter 1000kr I alt 1000kr Ledningsnet Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr Afgifter 1000kr I alt 1000kr Individuelle forbrugere Individuel 1 Individuel 2 Individuel 3 Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Individuel 1 Individuel 2 Individuel 3 Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr Afgifter 1000kr I alt 1000kr \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

24 Alternativ

25 GENERELT Projekt nummer Projekt navn Jægerspris - Udvidelse af solvarmeanlæg Scenarie navn Anlæg Produktionsanlæg 4 Individuelle anlæg 1 Ledningsnet 1 Tidsdata Start år 2013 Slutår 2032 periode 20 Prisniveau 2013 Samfundsøkonomi Kalkulationsrente 5,0% Forvridningsfaktor 20% Nettoafgiftsfaktor 17% Selskabsøkonomi Kalkulationsrente 5,0% Byggerente 0% Lån Rente 3% Forbruger økonomi Moms 25% Andet Økonomi 1000kr 1000 Varme GJ El MWh \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

26 Varme Energypro Naturgas KV MWh Naturgas VV MWh SolvarmeanlægMWh AkkumuleringstMWh Samlet produkt MWh Ledning 1 MWh ab net MWh Tab Energypro Individuel 1 MWh Samlet individumwh \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

27 Virkningsgrader Gældende for Alternativ Cm-værdier Naturgas KV 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 Naturgas VV Solvarmeanlæg Akkumuleringstank Totalvirkningsgrader Naturgas KV 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% Naturgas VV 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% Solvarmeanlæg 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Akkumuleringstank 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Individuel 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Varmeandel af brændsel (ikke til afgiftsberegning) Naturgas KV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Naturgas VV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Solvarmeanlæg 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Akkumuleringstank 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

28 Økonomi Gældende for Alternativ Samfundsøkonomi Levetid (år) Naturgas KV 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naturgas VV 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solvarmeanlæg 30 Mio kr 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Akkumuleringstank 30 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ledning 1 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Individuel 1 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Selskabsøkonomi Levetid (år) Naturgas KV 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naturgas VV 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solvarmeanlæg 20 Mio kr 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Akkumuleringstank 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ledning 1 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Individuel 1 20 Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligehold Naturgas KV Variabel kr/mwh-th 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Fast Vælg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturgas VV Variabel kr/mwh-th 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Fast Vælg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Solvarmeanlæg Variabel kr/mwh-th 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Fast Vælg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumuleringstank Variabel Vælg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fast Vælg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledning 1 Variabel Vælg Fast Vælg Individuel 1 Variabel Vælg Fast Vælg \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

29 Jægerspris - UdviSamf.- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser Scenarie: Oversigt Nutidsværdiberegning fra 2013 til 2032 Samfundsøkonomi Samlet samfundsøkonomi for scenariet Samlet Reference Alternativ Enhed Nutidsværdi Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Fordel Fordel i pct. Brændselsomkostninger 1000kr Brændselsom1000kr % Elsalg 1000kr Elsalg 1000kr % Drift og vedligehold 1000kr Drift og vedlig1000kr % Varmepris 1000kr 0 Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr Kapitalomkos1000kr Miljøomkostninger 1000kr Miljøomkostn1000kr % CO2ækv-omkostninger 1000kr CO2ækv-om 1000kr % Afgiftforvridningseffekt 1000kr Afgiftforvridni1000kr % I alt 1000kr I alt 1000kr % Delresultater Produktionsanlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Naturgas KV Naturgas VV SolvarmeanlæAkkumuleringAnlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Elsalg 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr Miljøomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr Afgiftforvridningseffekt 1000kr I alt 1000kr Ledningsnet Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Elsalg 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr Miljøomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr Afgiftforvridningseffekt 1000kr I alt 1000kr Individuelle forbrugere Individuel 1 Individuel 2 Individuel 3 Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Individuel 1 Individuel 2 Individuel 3 Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Elsalg 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr Miljøomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr Afgiftforvridningseffekt 1000kr I alt 1000kr \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

30 Jægerspris - UdviSamf.- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser Scenarie: Oversigt Nutidsværdiberegning fra 2013 til 2032 Selskabsøkonomi Samlet selskabsøkonomi for scenariet Samlet Reference Alternativ Enhed Nutidsværdi Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Fordel Fordel i pct. Simpel tilbagebetalingstid Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Brændselsomkostninge1000kr % Investering kr. Elsalg 1000kr Elsalg 1000kr % Besparelse over planperiod kr. Drift og vedligehold 1000kr Drift og vedligehold 1000kr % Besparelse pr. år 452 kr./år Varmepris 1000kr 0 Varmepris 1000kr Tilbagebetalingstid 6,0 år Kapitalomkostninger 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger1000kr % Afgifter 1000kr Afgifter 1000kr % I alt 1000kr I alt 1000kr % Delresultater Produktionsanlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Anlæg 17 Naturgas KV Naturgas VV SolvarmeanlæAkkumuleringAnlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Anlæg 17 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Elsalg 1000kr Eltilskud 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr Afgifter 1000kr I alt 1000kr Ledningsnet Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4 Ledning 5 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr CO2ækv-omkostninger 1000kr Afgifter 1000kr I alt 1000kr Individuelle forbrugere Individuel 1 Individuel 2 Individuel 3 Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Individuel 1 Individuel 2 Individuel 3 Individuel 4 Individuel 5 Individuel 6 Individuel 7 Individuel 8 Individuel 9 Individuel 10 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger 1000kr Drift og vedligehold 1000kr Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr Afgifter 1000kr I alt 1000kr \\cher\sagarkiv\2012\ \dok\la rasn

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG 1. Projektforslag - Langå Varmeværk, 9000 m2 solvarme Hører til journalnummer: 13.03.01-P20-6-12 Til Langå Varmeværk Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME-

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Januar 2016 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 1 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME Revision Dato 2014-10-20

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. 11. august 2016 PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. 11. august 2016 PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato. august PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC-ANLÆG MED FORGASSER KEDEL Revision D Dato

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Maj 2017 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 2 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 217 Revideret september 217 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.7.B17 PROVSTLUND NORD FJERNVARME HORSENS HR.7.B17 PROVSTLUND

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME LYSTRUP FJERNVARME Revision

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2017 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 304 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 50 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL

PROJEKTFORSLAG 50 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL DIN Forsyning A/S. marts 216 PROJEKTFORSLAG 5 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL 5 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL Revision 3 Dato 216-3- Udarbejdet af Niels Beck-Larsen/ Tina Hartun Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 6 STØVRING KRAFTVARME VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 3 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere