Bakkelandets Vuggestue Læreplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014"

Transkript

1 Bakkelandets Vuggestue Læreplan Side 1 af 12

2 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv Evaluering g dkumentatin: Side 2 af 12

3 Værdigrundlag I børnegruppen ønsker vi at skabe rammerne fr livsmd, leg g læring i et fællesskab mellem vuggestuen, frældre g børn hvr børnenes trivsel g dannelse er vres fælles pgave. Disse rammer søger vi at skabe indenfr tankerne bag den Grundtvig/Kldske kultur, hvr vi bl.a. ser samtalen sm væsentlig. Vi ønsker at skabe en hverdag hvr børn g frældre kan pleve, at de i trygge rammer kan udflde sig. I vuggestuen skal børnene mødes med sang, sanselighed, frtælling g fællesskab. Det støtter deres udvikling, g tilgdeses i deres behv fr msrg, nærvær g tryghed. Vuggestuen skal give børnene den grundlæggende ballast vedrørende eget værd, g mulighederne i fællesskabet. Samarbejde mellem vuggestue, børnehave g skle skal sikre børnene de bedst mulige vergange mellem de frskellige trin. Læreplaner Her i Bakkelandets vuggestue arbejder vi seriøst g målrettet med de pædaggiske læreplaner, sm indehlder vres mål fr, hvilke kmpetencer g erfaringer den pædaggiske læreprces skal give børnene hs s, mulighed fr at tilegne sig. Vres virke tager først g fremmest udgangspunkt i at leve p til lve g regler, gældende fr drift af privatinstitutiner. Men vi ønsker at tilbyde mere end det! Her byder vi frældre g børn velkmne i trygge rammer, hvr der fkuseres på det enkelte barn, g på barnets behv g muligheder. Her tages der både hensyn til, at individet g gruppen tilgdeses i fællesskabet. Kntakten med frældre g børn baserer vi på åbenhed, synlighed g samtale, hvr vi er ansvarsfulde fr børnenes hverdag i en prfessinelt drevet vuggestue. Vuggestuen tilbyder pædaggisk faglig håndtering af det daglige arbejde med vuggestuebørn. Primært handler det m msrg, tryghed, stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, plevelser, ude liv g udfrdringer. Alle sammen nøglerd, der indgår i den måde, vi arbejder med læreplanerne på her hs s. Læreplanerne behandler følgende temaer: 1. Alsidig persnlig udvikling 2. Sciale kmpetencer 3. Sprglig udvikling 4. Krp g bevægelse 5. Naturen g naturfænmener 6. Kulturelle udtryksfrmer g værdier Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer implementeret i hverdagslivet, i legen g i pædaggisk tilrettelagte frløb. Side 3 af 12

4 Hvrfr gør vi det? Barnets alsidige persnlige udvikling Børns persnlige udvikling trives bedst i en mverden, der er lydhør g medlevende. Vksne, der engagerer sig i g ser børn, er vigtige fødselshjælpere fr de drømme g ønsker, børn har. Samtidig med at børn skal have mulighed fr at pleve sig selv sm afhldte g værdsatte individer, der er beskyttet af et fællesskab, skal de gså lære at se g frstå samspillet g de knflikter, der kan pstå med andre både børn g vksne. De skal både kunne mærke deres egne grænser kunne sige til g fra - g på samme tid indgå sm en scial del af det større fællesskab, der gør verden sjv g udfrdrende at være i. Børn har behv fr at lære at tackle de mange frskellige følelser, der pstår i fællesskabet lige fra engagement, venskab g kærlighed til ligegyldighed g knkurrence. Vksne er vigtige medspillere, når de følelsesmæssige erfaringer msættes til adfærd. Børn har brug fr at udflde sig g afprøve deres ptentialer. Muligheden fr at frfølge små ideer, skabe egne prjekter g pleve, at de børn g vksne de er sammen med i vuggestuen, anerkender dem fr deres indsats g styrker selvværdet. Det er vigtigt, at børn får mulighed fr at få et stadigt mere nuanceret kendskab til både sig selv g andre. At føle sig genkendt g husket af andre, både sm det barn, der startede i vuggestuen g den persn, det senere udviklede sig til at blive, giver børn en nødvendig kntinuitet g tryghed. Fr børn sm fr vksne er det nærende fr selvfrståelsen at gøre en frskel. Børn har brug fr at dele erfaringer både med vksne g andre børn m, hvrdan de gennem deres pvækst har sat sig spr i vuggestuen. Vuggestuen er således et vigtigt væksthus fr den persnlige udvikling et sted hvr det enkelte barn kan drømme m g tage hul på lvende muligheder i fremtiden sammen med andre børn g vksne. Scial kmpetence Scial kmpetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper g kulturer. De vigtige elementer i scial kmpetence er empati, evne til tilknytning g sciale færdigheder. Scial kmpetence er nøglen til fællesskabet, hvr børnene har mulighed fr at udflde sig i leg, i samarbejde med andre m at løse pgaver g realisere drømme. Det er vigtigt, at børn støttes i at danne venskaber g lærer, hvrdan man kmmer med i g er en del af en gruppe. Det er i fællesskabet med andre, børnene plever styrke g betydning, g her der er adgang til at give g pnå anerkendelse. Det er sm medskabere af fællesskabets histrie, der frtælles hver dag, at børn bliver scialt kmpetente. Børn skal i msrg g respekt have mulighed fr at udvikle knstruktive g nære relatiner til andre mennesker. Der skal være plads til at give udtryk fr egne følelser g behv samtidig med, at børnene gså frstår, at andre har de samme behv. Børn skal lære at sætte grænser g sige til g fra. Sprg Sprg er frudsætningen fr at udtrykke sig g kmmunikere med andre. Der findes mange frskellige sprg, sm alle spiller en rlle i børns udviklingsprces g sm skal have pmærksmhed. Talesprg, skriftsprg, tegnsprg, krpssprg g billedsprg er blt ngle af de kmmunikatinsfrmer, vi alle benytter s af. Side 4 af 12

5 Børn skal støttes i at udvikle deres danske rdfrråd g i at frstå de begreber g regler, der gælder fr det talte sprg. Deres naturlige interesse fr det skrevne sprg skal bakkes p. Fr at kmmunikere rigtigt er det vigtigt, at børn frstår sammenhænge mellem f.eks. krpssprg, mimik g tale. Et varieret g krrekt dansk sprg g evnen til at bruge det, så det passer i frskellige situatiner, øger muligheden fr at blive frstået. Sprg skaber kntakt, g evnen til at bruge nuancerne i sprget støtter g fremmer frståelsen af g fra andre. Det er vigtigt at træne dialgen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar g være aktive i at planlægge fælles aktiviteter g prjekter. Børn har behv fr at møde vksne mennesker, der lytter til dem med frståelse g anerkendelse, så de får mulighed fr at udtrykke det, de er i tvivl m, er glade fr eller er kede af, så de frit kan lufte deres meninger, følelser g tanker. Sprglige færdigheder er en indgangsdør til verden en mulighed fr at høste viden g erfaringer. Det er derfr vigtigt at støtte børnene i at sætte rd g begreber på de plevelser, de har i dagligdagen. Sprget er en frudsætning fr frugtbare løsninger af prblemer g knflikter. Balancen i fællesskaber afhænger af børnenes evner til at være tydelig i sin udtryksfrm, g m de har de sprglige frudsætninger fr at udtrykke, hvad de mener, g dermed frmår at blive frstået af både børn g vksne. Krp g bevægelse Krp g bevægelse er redskaber til at erbre verden. Ved at styrke børns udvikling af mtriske færdigheder, fysiske styrke, udhldenhed g bevægelighed, styrkes gså deres frudsætninger fr at udvikle sig. I Bakkelandets vuggestue er der mangfldige rammer g muligheder fr at udfrdre børnene til at bevæge sig både inde g ude. Krp g bevægelse er ikke kun en fysilgisk, men gså en sanselig adgang til verden. Bevægelser baner veje fr at udfrske, afprøve, nyde g frstå det fysiske såvel sm det kulturelle miljø g naturen. Ved at bruge frskellige redskaber g materialer får børnene anledning til både at bruge g stimulere denne sanseverden. Krpslighed er en del af det at være til stede i verden sammen med andre. Ved aktivt at udfrske krppens muligheder g begrænsninger udvikles børnenes færdigheder g vaner. De får erfaringer i, hvad det betyder at kble f.eks. det talte sprg g krpssprget sammen. De udvikler herigennem gså respekt fr, at andre kan have et andet udtryk, andre reaktiner g deres egen integritet. Naturen g naturfænmener Udgangspunktet fr at frstå verden er gså frståelsen af den natur, mennesker lever i g har ansvar fr. Naturplevelser i barndmmen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale g fysiske udvikling. En naturfaglig dannelse skabes af plevelser med, interesse fr g viden m naturen i et miljø, hvr der er plads til at undres, stille spørgsmål g finde svar. Når børn har mulighed fr at være i, sanse g pleve naturen på alle årstider, i frskelligt vejr g landskaber, styrkes gså deres sanseapparat g deres mtriske udfldelse. Naturen er en enestående legeplads fr både sind g krp. Når børn leger i naturen, får fantasien g samværet med andre spillerum, g børnene udfrdres på mange planer både krpsligt g mentalt. Side 5 af 12

6 Naturen er en skattekiste af kundskab. I skv, på mark g på vres legeplads har børnene mulighed fr at hente førstehåndsindtryk m dyr, planter g materialer. De kan bygge, skabe g knstruere g udfrske materialer g teknikker. Gennem vidende g medlevende vksne kan børnene få vigtige erfaringer, eksperimentere g hente masser af viden m naturfænmener g tekniske sammenhænge. At bruge naturen sm eksperimentarium g legerum danner grundlaget fr en varig interesse, respekt g ansvarlighed fr natur g miljø. Kulturelle udtryksfrmer g værdier Kultur er udtryk fr menneskers frståelse af g tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre g det anderledes, vi definerer vres eget kulturelle ståsted g genkender vres egne kulturelle rødder. Børn har et klart blik fr kulturelle udtryksfrmer. J mere varieret børn får lv at udflde sig g j flere kulturelle møder de plever, j mere bredspektret bliver gså deres pfattelse af såvel verden, andre mennesker, sm deres egne muligheder g ptentialer. Selvm børn pfattes sm fantasifulde væsner, har de ganske sm vksne brug fr inspiratin ud ver, hvad deres egen fantasi kan skabe. Mødet med andre menneskers udtryk g ikke mindst med vksne, der kan frmidle kunst g kultur, kan være med til at sætte gang i en udvikling af deres kulturelle udtryksfrmer. Gennem plevelser af kunst g kultur får børn inspiratin til selv at lege, mfrme g eksperimenterer med de udtryk, de møder. Frudsætningen fr denne skabelsesprces er naturligvis, at børnene har mulighed fr rum g tid til at udflde sig på egne betingelser både når det handler m pladskrævende eller støjende g m mere rlige aktiviteter, der kræver frdybelse. Kreativitet trives bedst i lyst, g engagement trives, når børnene inddrages i beslutninger m, hvilke kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, de skal beskæftige sig med. Medindflydelse på valg af f.eks. materialer g prjekter samt på planlægning af kulturelle aktiviteter g plevelser, styrker børns interesse g glæde ved at skabe. Børnelitteratur, film, faglitteratur, musik, billeder sv. i frskellige genrer samt værksteder, hvr frskellige materialer g redskaber er til rådighed, er den daglige kilde til inspiratin g lyst til udfldelse. Gennem mødet med andre udtryksfrmer både kunstnerisk, kulturelt, ved at stifte bekendtskab med andre måde at leve på g andre værdier udfldes børnene til hele, nysgerrige g tlerante mennesker. Mennesker, der har frståelse fr, at verden er mangfldig g at menneskers sprg, vaner g levevilkår kan være vidt frskellige. Hvrdan gør vi det? Hverdagen i Bakkelandets Vuggestue er bygget p mkring frskellige frmer fr aktiviteter. Det kan bl.a. være fri leg inde/ude, kreative aktiviteter inde/ude, samling, spisning, eventyr g frtælling. Afhængigt af hvilke af disse aktiviteter vi arbejder med, så tilgdeser hver enkelt aktivitet en eller flere af læreplanernes 6 frskellige temaer. Når vi arbejder med læreplanerne, er det samtidig inden fr ngle nøje udvalgte rammer. Disse rammer bruger vi, når vi i praksis planlægger hver enkelt dag her i vuggestuen. Indgangsvinklen kan være frskellig fra dag til dag, men tager bl.a. udgangspunkt i ngle af nedenstående elementer Side 6 af 12

7 - Arbejde med temaer. - Bruge naturen aktivt. - Priritere uden fr lågen plevelser. - Bruge sang, rytmik, musik g arbejde med bevægelser. - Markere mærkedage. - Inddrage traditiner i hverdag g ved at skabe traditiner. Fr at gøre det så synligt g verskueligt sm verhvedet muligt, har vi frsøgt at beskrive i detaljer, hvilket læringsmiljø dit barn vil blive en del af, her hs Bakkelandets vuggestue. Der vil være tilbagevendende, aktiviteter der går igen, fr netp at tilgdese vuggestuebørnenes behv fr genkendelighed g kntinuitet, g sm får den daglige rytme i huset til at gå p i en højere enhed. Når vi her hs s pririterer de frskellige aktiviteter, så er det dg frdi hver enkelt aktivitet, har et helt bestemt frmål. Vi vægter de udendørs aktiviteter Bakkelandets Vuggestue vægter de udendørsaktiviteter meget højt, således at vres børn er ude hver dag. Med den rette påklædning kan selv de mindste være med ude g pleve de frskellige årstider. Fri leg ude Når børnene leger frit ude, bliver der taget ture ned ad rutchebanen, der køres m kap på cyklerne g traktrerne bliver inspiceret g prøvekørt. Huller graves i sandkassen g fine sandkager bliver til. Legehusene skaber rum fr far, mr g børn lege g andre små lege. Kryb g kravl findes g studeres g giver grundlag fr nye lege. Der bliver løbet, hppet, kravlet, svinget g klatret på legepladsen, der er skabt til børneleg. Vejrfrhldene får en psitiv indflydelse på børnenes leg, så der leges med vand, hppes i vandpytter g bygges snemænd efter årstiderne. De udendørs faciliteter skaber rum fr alsidig leg både i grupper g alene g gså i interaktin med børnene fra børnehaven. At de udfrdrer g udfrsker sig selv g mverdenen At de kan lege g frsvinde i den fantasifulde verden At de kan lege i små g stre grupper At de lærer at vente på, at det bliver deres tur At de bruger deres krp At de lærer årstiderne at kende At de lærer, at det er k at få snavs på fingrene At de lærer at lege på tværs af alder At de lærer naturen at kende Sanseplevelser; Sand, vand, luft m.m. Fri leg inde Når børnene leger frit inde, skaber de deres egne lege ved hjælp af legetøj g andre redskaber, de har til rådighed. De leger dukkelege, hvr børnene skal passes, mades g puttes i seng. Mad frberedes på kmfuret g smagsprøver uddeles. Traktrer g biler kører med høj fart g autentiske lyde. Børnene leger til tider i grupper g andre gange sidder de alene g frdyber sig i en leg eller en bg. Side 7 af 12

8 Børnene kpierer fte de ting, de ser vksne gøre i dagligdagen, men lader samtidig fantasien g kreativiteten få frit spil. At de udfrdrer g udfrsker sig selv g mverdenen At de kan lege g frsvinde i den fantasifulde verden At de kan lege i små g stre grupper At de lærer at vente på at, det bliver deres tur At de bruger deres krp At de bliver gde legekammerater At de lærer at frdybe sig At de lærer at kmmunikere med andre Samling, sang g sprglig pmærksmhed Når der er samling i vuggestuen, skabes et rum fr børnene, hvr der arbejdes med frskellige sanseindtryk g rdfrståelse. Der arbejdes med rim g remser, lege med lyde g sprglege. Der synges sange g danses til musik g andre rytmer. Frtællinger frtælles g begreber fr hverdagsrd frklares. Vi snakker m ugedage, ugens gang g m, hvem der er her i dag. Vi synger m årstiderne g synger sange, hvr vi skal lave frskellige fagter til. Børnene frtæller m plevelser, mens de andre sidder g lytter. At børnene plever sig selv sm en del af et fællesskab At de lærer at lege med sprgets lyde g pnå nysgerrighed fr tegn g symbler At de lærer at kunne udtrykke sig med krpssprg, mimik g lyde At de lærer at kunne udtrykke følelser g behv At de lærer at udfrdre deres eget sprg At de lærer at synge, spille g danse At de lærer hinandens navne De lærer at vente på tur Frtælling Frtællingerne tager fte afsæt i de temaer, traditiner g højtider, vi arbejder med. Frtællingerne giver en hyggelig stemning fr børnene g skaber r g genkendelighed. Vi læser histrier g snakker m billeder g ting, vi finder i naturen. At lære at lytte At lære at sidde stille At blive fænget g glemme tid g sted At de gennem frtællingen skaber indre billeder fr mulige handlinger At de udvikler deres fantasi At de bliver inspireret til fantasileg Side 8 af 12

9 De kreative/pædaggiske aktiviteter Kigger vi nærmere på ngle af de kreative/pædaggiske aktiviteter, så har disse aktiviteter hver især gså helt knkrete frmål. I Bakkelandets vuggestue har vi en ugerytme, så frældrene kan følge med i, hvilke dage der fregår hvad. Vigtigere er det dg, at ugerytmen skaber struktur, verskuelighed g genkendelighed fr børnene, hvilket giver dem r til udvikling g læring. Nedenfr kan du læse m frskellige udvalgte aktiviteter g m, hvrdan vi arbejder med netp disse. Aktiviteter uden fr lågen. Vi bevæger s ud i naturen g plever de skiftende årstider g mærker slen varme vres krppe, g regnen g snefnuggene når de rammer vres ansigter. Vi undersøger naturen g ser på kryb g kravl g bevæger s rundt i frskellige terræner. Vi tager på besøg hs bndemanden g ser på alle hans dyr g traktrer g i skven, hvr vi ser på fugle, uglegylp g hvis vi er heldige, der vi en ræv eller et rådyr. Vi går ture p til sklen, til børnehaveafdelingen Valnødden samt på markvejene. Vi kører ture i klapvgn, hvr vi når lidt længere mkring g kan følge bndemandens arbejde på markerne g se afgrøderne blive sået i fråret, se dem gr ver smmeren fr til sidst at blive høstet g kørt hjem til laderne i sensmmeren. Årets gang i naturen. At de eksperimenterer g udfrske mverdenen. At de plever ansvar fr planter g dyr. Sanseindtryk i frm af mdsætninger fra jrd, luft, ild g vand. Grv mtrikken styrkes Måltider - Mad, bål g bagning. Vi dyrker vres egne krydderurter g ærter g ser dem vkse g blive stre. Vi snakker m, hvad de kan bruges til g lærer m sund kst g madlavning. Ngle dage tager vi vres mad med ud g spiser g andre dage deltager vi i udelivet hs Valnødden, hvr vi får mad, der kmmer direkte fra naturen g er tilberedt ver bålet. Vi smager de rå, de kgte g de stegte madvarer g plever frskellene i knsistens. Inden døre skræller vi kartfler g gulerødder g hjælpes ad med at dække brd g rydde af. Vi lærer m almindelig brdskik g tager ved lære af hinanden. Vi ser andre børn smage på maden g får selv lysten til at prøve. Kendskab til sund mad Kendskab til danske g årstidernes afgrøder Det sciale liv g dannelsen i spisesituatinen Sanseindtryk At de lærer at spise varieret Side 9 af 12

10 Billedkunst Vi arbejder med ler, mdellervks, papmache, gips g bivks g lærer at frme tingene til nget vi genkender fra vres hverdag det kan være en hund, en traktr, et hus g meget andet. Vi fremstiller smykker til s selv g dem vi hlder af. Vi tegner g maler med liekridt, våd-maling, kul fra bålet g bivksfarver på sten, stf, papir g udstiller vres værker i vuggestuen til str glæde fr alle børnene. Vi klipper g klistrer g bruger gså gerne naturmaterialer i vres kunst, fr at gøre den levende. Børnene laver billeder g digter histrier g tekster, sm legeskives g/eller skrives af en vksen. Ved at male med fingrene, lave hånd- g fdaftryk mv. lærer børnene at bruge dem selv til at skabe kunst. Materialekendskab At de lærer at være eksperimenterende g fabulerende At de lærer at begrænse sig At de pdager g frtæller en histrie i et billede At de lærer, hvad frmning er Præsentatin g udvikling af børneværker Prces g færdige prdukter Stimulering af finmtrik Sansestimulering Håndværk Vi laver ting, der passer til de frskellige højtider i papir, træ, sand, stf g garn. Vi aver kyllinger, høstkranse, nisser g meget andet. Vi finder ting fra naturen, vi kan bruge til at lege med g skaber vres egne brer, sværd g sandsltte. Materialekendskab. Værktøjskendskab. Stimulering af grv- g finmtrik. Kunst g skulptur. At lære at være eksperimenterende. Æstetiske plevelser g læreprcesser. F.eks. gyngestativets bærende bjælker dekreres med fantasibilleder g figurer. Spisning Vi ser maden blive lavet, kan dufte den g får gså lv at røre frskellige madvarer. Vi sidder sammen ved brdet med stearinlys g spiser g taler m mad g brddækning. Vi lærer, hvrdan man skal sidde ved brdet g hvrdan man skal bruge bestik. Vi prøver frskellig mad g tager ved lære af de andre børn, når de smager på nye ting. Side 10 af 12

11 De lærer at bruge kniv, gaffel g ske Kendskab til brddækning, -skik g traditiner Barnet plever sig sm en del af et fællesskab Stille sulten g få energi til leg Undgår tørst Leg, bevægelse, drama g sansemtrisk træning. Vi leger i mtrikrummet/tumleren, på legepladsen, på sprtspladsen g i gymnastiksalen, hvr vi triller, ruller, hpper, løber g kravler. Vi bevæger s på alle muligheder måder. Vi klæder s ud g lege rllelege, hvr vi træder ind i andre rller g får lv at udleve denne rlles dag, liv g strabadser. De bliver selvhjulpne i frhld til alder Krpsbevidsthed g gd grundmtrik Oplever glæden ved at bruge krppen Udfrsker g kender frskellige legemiljøer Lærer at udtrykke sig med krppen Lærer at tale med krppen At få pulsen p Lærer at turde være hvedpersn Empati Kendskab til følelser g følelsernes udtryk Stimulering af de primitive sanser: Labyrintsansen. Følesansen. Kinæstesisansen Børn med særlige behv Til sårbare børn med specifikke eller generelle vanskeligheder g behv yder vi ekstra støtte, pmærksmhed g msrg. Vres vuggestue er rganiseret med et indhld, der imødekmmer børns frskelligheder, således at vi sm udgangspunkt, kan rumme sårbare børn. Vi pririterer samarbejdet med frældrene højt g det fregår i en psitiv g anerkendende ånd, hvr vi vil tage udgangspunkt i barnets g familiens ressurcer. Ved behv fr ekstern hjælp har vi jævnligt knference med PPR, hvr der deltager psyklg g talepædagg. Derudver kan vi rette henvendelse til Hrsens Kmmunes familieafdeling, sm derefter tager stilling til, hvilket tilbud familien evt. skal Side 11 af 12

12 tilbydes. Vi er bevidste m vres handlepligt, når vi plever sårbare børn, sm ikke trives på den ene eller anden måde. Evaluering g dkumentatin: Sm dkumentatin skriver vi her i Bakkelandets vuggestue dagssedler. Man vil sm frældre hver dag kunne læse på vres pslagstavlem hvad vi fretaget s den pågældende dag, samt hvad vi har fået at spise til frkst. Desuden kan man på en str fjernsynsskærm i indgangen, se billeder af børnenes liv g hverdag her hs s. Det kan være billeder fra legepladsen, fra gymnastiksalen, fra sanserummet, i spisesituatiner etc. Desuden har hvert barn sin egen mappe. I denne mappe indsamles eksempelvis: - Kreative udtryk (f.eks. tegninger, malerier g klip). - Nedskrevne citater fra barnet. - Legeskrivning egne tekster g histrier. - Fts Derudver har hvert barn en lgbg sm er et pædaggisk arbejdsredskab. Den kan indehlde lidt m - hvrdan går sejladsen - af sted md nye mål? - Iagttagelser. - Skemaversigt ver leg g læreplanens punkter.. - Samtaleark til frældresamtaler med udviklingspunkter. Evalueringen sker dels på persnalemøder i frhld til børneiagttagelser, hverdagslivet, aktiviteter g arrangementer, men gså dagligt i frhld til hverdagens gang g aktiviteter. Der evalueres altid på baggrund af frmål g delmål. I samarbejde med bestyrelsen evalueres læreplanerne en gang årligt med udgangspunkt i praksis, børnenes udvikling g persnalets psykiske arbejdsmiljø. Gdkendt af Bakkelandets Vuggestues bestyrelse d. 16. september 2013 Side 12 af 12

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan

Bakkelandets Vuggestue Læreplan Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2016-2018 Side 1 af 15 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Barnets alsidige persnlige udvikling... 4 Scial kmpetence... 4 Sprg... 5 Krp g bevægelse...

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Pædagogisk Metode. Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode. - hvilken position skal den voksne indtage, har den voksne indtaget mm.?

Pædagogisk Metode. Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode. - hvilken position skal den voksne indtage, har den voksne indtaget mm.? Pædagogisk Metode Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode Refleksionsskema til aktiviteter - hvad er det pædagogiske formål? På baggrund af Ole Henrik Hansen drøftelsesspørgsmål Er skemaet udfyldt før

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring.

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring. Bilag: PÆDAGOGIK / LÆREPLAN fra vres virksmhedsplan Overrdnede pædaggiske mål: Vre mål med det pædaggiske arbejde er, at give børnene en glad g tryg tid hs s, sm udvikler dem hen imd en gd sklestart g

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Lynghøjens læreplan 2010 LYNGHØJENS

Lynghøjens læreplan 2010 LYNGHØJENS LYNGHØJENS LÆREPLAN 2010 1 Indhldsfrtegnelse Beskrivelse af Lynghøjen: Side 03-03 Fredericia kmmunes Børne g Unge plitik: Side 03-03 De 6 læreplanstemaer med mål: Side 03-08 Barnets sciale kmpetencer Kulturelle

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Kort om: Eleverne afprøver på egen krop gamle lege, og idrættens værdier opleves og diskuteres i et historisk perspektiv

Kort om: Eleverne afprøver på egen krop gamle lege, og idrættens værdier opleves og diskuteres i et historisk perspektiv Frløb 10 Idræt histrie Titel: Idræt med g md idrættens værdier i et histrisk perspektiv Fag: Idræt - histrie Klassetrin: 7. 10. klasse Årstid: Frår, smmer, efterår, vinter Krt m: Eleverne afprøver på egen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 JEG ER NOGET! LYKKE ER AT GÅ OG VADE OP TIL KNÆENE I BLADE GÅ PÅ BARE, SORTE FØDDER OG SÅ NYE GULERØDDER. GLÆDE ER AT SE HVORDAN AT SOLENS GNISTER RAMMER VANDET. SE! DE HEDE

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010 Årsplan fr 2. Årgang Strøbysklen Skleåret 2009/2010 1 Indhldsfrtegnelse Årsplan fr 2. årgang... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Årsplan fr elevens persnlige udvikling... 3 Skle/hjem samarbejde... 4 Klassemødet...

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Tjek-begreber. Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Progression Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet

Tjek-begreber. Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Progression Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet Tjek-begreber Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Prgressin Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet De første tre parametre vurderes primært i relatin til elevens muligheder

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Den røde tråd i Nymarken

Den røde tråd i Nymarken Nymarkssklen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde / nymarkssklen@kerteminde.dk, www.nymarkssklen.dk, 63328101 Børnehuset Nymarken, Nymarken 45, 5300 Kerteminde / bernehuset-nymarken@kerteminde.dk, www.bernehuset-nymarken.dk,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner Langsø Børnehave De pædaggiske læreplaner 2016-17. Persnalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder fr børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behv g deres familier, får ptimale tilbud

Læs mere

LÆRERWORKSHOP om danseworkshops i Ishøj d. 27. sep. 2016

LÆRERWORKSHOP om danseworkshops i Ishøj d. 27. sep. 2016 LÆRERWORKSHOP m dansewrkshps i Ishøj d. 27. sep. 2016 Se små film m Sådan er jeg! g Dansematematik. Du kan evt. bruge filmene, når du frbereder eleverne på den dansewrkshp, de skal deltage i. Se filmene

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Tilgængelighed. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed?

Tilgængelighed. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed? Tilgængelighed I hvilken udstrækning g på hvilken måde understøtter udtryk, indhld g aktiviteter læremidlets tilgængelighed? a) Udtrykkets tilgængelighed b) Indhldets tilgængelighed c) Aktiviteternes tilgængelighed

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 11 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Årsplan 3 årige 2016/17

Årsplan 3 årige 2016/17 Årsplan 3 årige 2016/17 Børnehus Syd Årsplan fr Snøvsen/Snøvsine g Slgruppen 1. april 2016/17 Med udgangspunkt i vres værdi- g arbejdsgrundlag vil vi i denne flder beskrive, hvad vi lægger vægt på de yngste

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere