Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:"

Transkript

1 LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder barnet der, hvr den russiske psyklg Lev Semenvich Vygtsky betegner sm den nærmeste udviklingszne. Det gør vi ved at følge barnets initiativer, sm kan være følelser, handlinger g det de sprgligt giver udtryk fr. På den måde aflæser vi barnets initiativer, g retter pmærksmheden i samspillet med barnet md barnets pmærksmhed. Barnet bliver set, sm den individualitet det er, når vi tlker barnets behv g derigennem får kendskab til barnets udviklingsniveau. Barnets initiativer refererer til dets udviklingsniveau, g vi møder barnet lige netp der, hvr det udviklingsmæssigt befinder sig, g støtter derfra barnet i dets videre udvikling. I det daglige arbejde med børnene sætter vi rd på både egne g barnets følelser g handlinger. Barnet lærer at frnemme egne følelser g sindstilstande. f.eks. hvad det vil sige at være sur, ked af det, vred eller glad. I samspillet lærer barnet m egne g andres følelser, barnet identificerer egne følelser g lærer at frmidle dem til andre. Grundlaget fr empati er at kunne frstå g indleve sig i hinandens følelsesmæssige tilstande. At sætte rd på egne g barnets initiativer er med til at skabe struktur g frudsigelighed i samspillet, g frudsigelighed skaber tryghed. Ved at benævne barnets initiativer støtter vi samtidig den sprglige udvikling. Vi arbejder med barnets selvværd ved at anerkende dets initiativer. Vi gentager eller spejler/imiterer barnets udsagn. Blt et smil eller et nik kan bekræfte barnet psitivt. Når barnets initiativer følges g bekræftes, betyder det, at barnets selvværd g selvtillid udvikles g stimuleres. Barnet plever sig frstået, føler sig betydningsfuld, har værdi i sig selv, g barnet anerkendes i samspillet med den vksne. Barnet udvikler en tillid g tryghedsfølelse, sm er grundlaget fr barnets udfrskningstrang, g barnet vil føle sig kmpetent g bliver mtiveret til nye initiativer. I det pædaggisk arbejde lærer vi barnet at dele pmærksmhed, skiftes til at tage tur g give g mdtage i samspillet. Det er gennem turtagning, at barnet lærer at meningsudveksle. Turtagning er en måde, hvrpå barnet inviteres til at pleve g 1

2 interessere sig fr mverden. Barnet bliver pmærksmt på andre, knytter sig til g lytter til andre, får indblik i andres anskuelser g meninger, hvilket udvikler større indsigt i livet g evnen til at indgå i sciale fællesskaber. Under turtagningen er pædaggen rdstyrer g sikrer sig, at alle børn kmmer til rde. Med udgangspunkt i børnenes initiativer skaber vi fælles fkus, knytter børnene sammen g øver dem i at være scial pmærksmme. Familie g netværk: Vi vægter højt, at frældre g barn mdtages g taler med en fra persnalet hver dag. Her bliver vi infrmeret m ting, der er vigtig fr s at vide m barnet, så vi kan tage individuelle g evt. særlige hensyn. Det giver frældre g barn den tryghed, der skal til, fr at dagen fr alle parter bliver gd. Ved afhentning er der altid en vksen sm kan frtælle m dagens plevelser g vi bestræber s på g videregive den gde histrie. Vi ved gså hvr svært det er at sige farvel til sit lille barn g afsender derfr billeder g små beskeder til frældrene i pstartfasen. Vi afhlder arrangementer i børnehaven, hvr både frældre, søskende, bedstefrældre g venner kan deltage. Vi lægger vægt på et åbent, tillidsfuldt g trygt samarbejde s persnale g frældre imellem. Vi kan g ved nget frskelligt, men målet er altid et barn i trivsel. Dette skaber de bedste rammer fr barnets udvikling. Igennem den daglige kntakt udveksler frældre g persnale infrmatiner, så der i løbet af dagen tages hensyn til det enkelte barns behv. Persnlig g scial udvikling: I vres læreplaner har vi fkus på, at det enkelte barn skal have mindst en betydningsfuld g bæredygtig vksenrelatin, g barnet har de kmpetencer der skal til fr at være aktivt deltagende i det sciale fællesskab. I det daglige arbejde, giver vi børnene plads g rum til at udvikle sig individuelt. Vi giver dem alderssvarende udfrdringer g anvender en anerkendende pædaggik, så barnet føler sig tryg g respekteret, g de får pbygget deres selvværd g selvtillid. I frhld til børnenes sprglige udvikling, har vi i vres læreplaner fkus på sprglig frdybelse gennem lyd, rim g remser. Fr yderligere at støtte den sprglige udvikling til at blive mere nuanceret samarbejder vi med musikpædagger, studerende der har drama g musik sm liniefag, eller frivillige der kmmer g synger g dramatiserer med børnene. Vi har t pædagger, der fretager sprgvurdering på de treårige i børnehaven. Sundhed g trivsel: I vres læreplaner har vi fkus på krppen. Persnalet har læst g frhldt sig til Aalbrg kmmunes sundhedsplitik. I det daglige får børnene sund g næringsrig fisk g kød, frugt g grønsager. Vi tilbyder spændende smagsplevelser g håber børnene bliver glade fr varieret kst. Til børnefødselsdage g ved andre lejligheder, har vi begrænsning på, hvr meget kage børnene får, g vi ser gerne sunde fødselsdags ideer. 2

3 Vi har inde indrettet børnehaven med fkus på, at børnene har mulighed fr, at anvende deres krp. Hele 300kvm har børnene til rådighed. Vres legeplads bliver i fråret 2015 etableret af et sikkerhedsgdkendt firma. Vi har ude dage, hvr vi besøger andre legepladser eller deltager i nærmiljøets aktiviteter. Læring g faglig udvikling: I vres læreplaner har vi fkus på barnets persnlige g sciale udvikling (se venfr under scial g persnlig udvikling). Vi har indrettet børnehaven med frskellige funktinsrum/afdelinger, der indbyder til, at børnene kan frdybe sig i den aktivitet, der ptager dem netp nu. Vi arbejder fagligt g udviklende med børnene, med udfrdringer der stemmer verens med barnets ptentielle udviklingstrin. Gd start g vergange Inden barnet starter i vuggestuen/børnehaven, mdtager det et brev, hvr vi tilbyder barnet g frældrene, at besøge børnehaven inde det starter. De bliver vist rundt i børnehaven af husets medarbejdere. Allerede her er der lagt p til, at begge parter kan få svar på evt. spørgsmål. Frældrene er meget velkmne til de første dage at være sammen med barnet, så de kan få et indblik i, hvilken kultur g scialt fællesskab deres barn skal til at fungerer i. Efter tre måneder tilbyder vi en samtale med frældrene, hvr der gensidigt udveksles erfaringer m barnet trives. Med de 5 årige, der skal starte børnehaveklasse til smmer, arbejdes der fra januar mdr. med sklerelaterede pgaver. Vi har samarbejde med de skler, vi verleverer børn til. Vi besøger sklen sammen med barnet, g giver evt. i samtykke/samarbejde med frældrene en verlevering af børn med særlige behv. Hvert frår har vi en besøgsdag fr de børn, der er startet i børnehaveklasse. Vi plever fte at gamle børn kigger ind til s g mindes deres børnehave tid. Kultur g fritid Når barnet starter i børnehaven får, det en mappe Barnets bg. Både vi g frældre sætter billeder i mappen. Det er af familien, g af plevelser barnet har haft gennem børnehave tiden. Vi anvender de kulturelle tilbud Aalbrg kmmune har går til kncert med Aalbrg symfni rkester Aalbrg teater, svømning histrisk museum kunsten biblitek går på pdagelse i Aalbrg by m.m. Vuggestuen/Børnehaven har faste traditiner fastelavnsfest påskeklip besøg af gamle børn bedstefrældredag afskedsfest fr børn der skal starte i børnehaveklasse fællesspisning med børn, frældre, g søskende drillenisse tryllenisse julefrkst g julegudstjeneste i vres lkale kirkecenter. 3

4 Det lkale g det glbale Gennem barnets bg g hjemmebesøg får børnene indsigt i, læring g respekt fr de frskellige kulturer deres kammerater kmmer fra. Vi inviterer ikke s selv, men kmmer gerne. Tidlig frebyggende indsats Den specifikke frebyggelse vedrører børn, der har brug fr helhedsrienterede indsatser fr at få afhjulpet vanskeligheder. Vi samarbejder med Tværfagligt team, pædaggisk psyklgisk rådgivning, t kulturelle team, familiegruppen, børnefysi g ergterapeuterne. Børn g unge med særligt behv Vi udarbejder handleplaner, evt. i samarbejde med vres eksterne samarbejdspartner, til børn med særligt behv. Natur g fysiske rammer I det daglige arbejder vi med, at naturen må bruges, men ikke misbruges g at børnene skal værne m naturens ressurcer. Vres legeplads bliver indrettet med redskaber til fysisk udfldelse, frugtbuske g træer. Vi kan i smmerhalvåret benytte et klnihavehus eller et smmerhus med en gruppe børn, hvr vi dyrker krydderurter g følger planter, frugtbuske, træer, g dyreliv. Vi kan benytte s af natur bussen Fræs, g vil hvert år på en tur til Eghlm. Aalbrg kmmune har udarbejdet et skema ens fr alle børnehaver til udarbejdelse af læreplaner, hvilket er det skema, vi bruger til at beskrive læreplanstema, mål, metde, succeskriterium g pfølgning/dkumentatin. Læring er et verrdnet tema vi ønsker at frdybe s i g senere g tilføje sm et punkt i læreplanen, dette frdi at: Når de udfrdringer barnet møder, stemmer verens med barnets ptentielle udviklingstrin, er der skabt mulighed fr ptimal læring (nærmeste udviklings zne). Det vil sige, at barnets læring fregår ved, at det først løser prblemet eller pgaven gennem vejledning af en vksen eller i samarbejde med dygtigere kammerater, fr senere at kunne gøre det uafhængigt af andre. Alle pgaver erfares således t gange, først ydre g scialt, derefter indre g individuelt. Hvrdan g hvad barnet lærer, har en altafgørende betydning fr barnets selvdannelse (persnlighedsudvikling). Læring har hvedrllen i den tidlige del af tilværelsen, g det er en prces, der frtsætter livet igennem. Den vigtigste aktivitet sm læreprces fr børnehavebarnet er leg. Gennem legen afprøver barnet de sciale kmpetencer, det har 4

5 lært, g de relatiner det møder i hjemmet, i børnehaven g de steder det færdes. Barnets relatiner g samspil med frældre, søskende, pædagger, andre børn g vksne deltagelse i frskellige aktiviteter nederlag g sejre plevelser af srg g glæde lærer barnet at begå sig i verden. Relatiner til jævnaldrende er vigtige fr barnet, frdi færdigheder g sciale relatiner realiseres g afprøves, g dermed indvirker på barnets måde at være g tænke på. Gennem legen med jævnaldrende børn plever barnet, hvad det kan, g hvrdan det bliver pfattet af andre. Barnet udvikler i legeaktiviteterne sin selvpfattelse, sit selvværd, sine sciale kmpetencer g sin måde, at agere, tænke g lære på. Vi måler resultatet af det pædaggiske arbejde med børnene i vuggestuen/børnehaven ud fra den kvalitative metde. Vi måler på, m det enkelte barn tilegner sig kmpetencer g gennemgår en udvikling, sm er læringens resultat. Det vil sige, at barnet gennemgår en alderssvarende udvikling mtrisk, sprgligt, scialt, emtinelt, kgnitivt, kulturelt g kreativt, så det er i stand til at danne relatiner, få kmpetencer til at begå sig blandt kammerater, mdtage infrmatin g viden, møde nye udfrdringer, g er klar til at slippe børnehaven g begynde i børnehaveklassen. I et understøttende scialt g kulturelt fællesskab, skaber vi en kultur, der giver barnet plads g rum til at udvikle sig individuelt. Dvs. vi tilbyder barnet aldersvarende udfrdringer i et trygt g aktivt miljø, hvr barnet føler sig accepteret, anerkendt g respekteret fr, hvem han eller hun er. Vi ved, at legen har str betydning fr barnets udvikling af persnlige g sciale kmpetencer. At barnet ikke kan udvikle sciale kmpetencer alene, men at det er igennem den ligeværdige leg at barnets kmpetencer udvikles. Vi plever, at ngle børn er vrede eller græder, ngle er ikke så rummelige g kan ikke klare mdspil. Derfr er det vigtigt, at pædaggerne ser disse børn g støtter dem efter behv. Det gør vi gennem leg g planlagte aktiviteter. Vi underviser de stre børn i mærke g frstå egne følelser g at kunne aflæse andres. Når der pstår knflikter imellem børnene, arbejder vi med, hvrdan man håndterer sine aggressiner g finder en løsning. Vi arbejder på at få begreberne implementeret i vres hverdag. Vi styrker børnenes kmpetencer igennem aktiviteter, hvr barnet møder anerkendelse fra andre børn g vksne, g hvr barnet plever, jeg er gd nk, g her er nget jeg kan. Det er f.eks. i aktiviteter sm samling, musik, mtrik, tegne, er på ture g når børnene løser knflikter. 5

6 Det er vigtigt, at det enkelte barn kan fungere i det kulturelle fællesskab, sm vuggestuen/ børnehaven er. At barnet kan indgå i det sciale samspil mellem børn g vksne g danne bæredygtige relatiner. Vi ved, at det fr de nye børn er en tilvænning, g at det kræver hjælp fra de vksne g større børn. Vi lærer derfr børnene, at alle har et medansvar fr, at de nye børn føler sig gdt mdtaget. Vi vksne er aktive rllemdeller, der tydeligt viser følelser, grænser g regler. Vi hjælper børnene med at sætte rd på egne g andre børns følelser. Vi kan se, at indlevelsen i g bevidstheden m andres følelser er vigtig fr børnene til at kunne vise empati, hensyn, msrg, hjælpe hinanden, få kammerater g styrke venskaber. Vi er humristiske g griner bevidst meget sammen med børnene. Vi gruppepdeler børnene igennem dagen. Det giver s mulighed fr, at arbejde bevidst med specifikke ting. Vi har både faste grupper (samling, frkst, musik, fødselsdage.) g grupper vi laver spntant (ture, prjekter, aktiviteter). Her har vi mulighed fr at tage udgangspunkt i det enkelte barns behv. F.eks. hjælper vi barnet med at afkde regler, danne venskaber, fungere i fællesskabet g håndtere drillerier. Sprg Sprget er en nødvendighed fr, at barnet kan kmmunikerer med andre. Sprget har gså betydning fr, at barnet kan danne relatiner g deltage i sciale fællesskaber. Vi tilbyder et miljø med frskellige aktiviteter, der stimulerer udviklingen af sprget verbalt såvel sm nnverbalt. Det er aktiviteter sm højtlæsning, rim g remser, synge g brugen af cmputer. Børnene frtæller histrier m egne plevelser g digter fantasihistrier. Vi indretter legepladsen i fråret 2015 g hele huset kan anvendes til frskellige krpslige udfrdringer, da en gd mtrik har betydning fr sprgudviklingen. Vi stimulerer sprget både kvantativt g kvalitativt ved at benævne rd g begreber. Er barnet f.eks. uvenner med sin bedste ven, taler vi m begreberne vrede, ked af det g venskaber. Er barnet glad, ser vi hvad der gør barnet glad g vi er først g fremmest gde, glade rllemdeller. Krppen er vres vigtigste redskab. Den er en frudsætning fr, at vi trives ptimalt, kan gennemgå en psitiv udvikling, g vi er i fysisk g psykisk gd frm g balance. En gd mtrik har betydning fr den sprglige udvikling, g ifølge Jean Piaget begynder børn først at tænke abstrakt g ræsnnere i 7 års alderen. I børnehavealderen bruger børnene krppen til at sanse g frstå verden. Fr at rd giver mening fr dem, skal de have knkrete fysiske erfaringer at knytte rdene til. 6

7 Vi hjælper børnene med at få viden m g indsigt i krppens funktiner g dens betydning fr, at vi har det gdt. Det gør vi ved at tale med børnene m kst. Gd hygiejne i daginstitutiner er vigtig fr at frmindske smitterisik. Derfr lærer vi børnene at de skal vaske hænder efter tilet besøg, leg på legepladsen, g inden vi laver mad g spiser. I den frbindelse taler vi gså med børnene m bakterier g smitterisik. Her hs s mødes hver dag mange frskellige persner. Vi kmmer fra hver vres familie med frskellige kulturer, nrmer, værdier g hldninger. Vi vil give børnene en frståelse af, hvem de er g hvr de kmmer fra. Det vil vi gøre gennem barnets bg, gåture i børnenes nærmiljø, snakke m deres kultur g det land de br i. Hvad er ens, g hvad er frskelligt. Vi trr på, at det er vigtigt, når de senere skal finde fdfæste ude i den stre verden. Vi taler med børnene m, hvrfr vi har de traditiner, g lærer børnene hvr frskellige f.eks. juletraditiner kan være. Vi er bevidste m vres egen rlle sm kulturfrmidlere, g at det ngle gange invlverer vres egne hldninger g plevelser af tingene. Vi har et kreativt rum, hvr der altid er mulighed fr at tegne, klippe g klistre. Der laves i samarbejde med en vksen andre aktiviteter/prjekter, der rummer mulighed fr at afprøve frskellige udtryksfrmer. Børnene har tilgang til cmputer, hvr de kan spille spil, der indehlder læring. Vi er aktive i nærmiljøet g psøger, så vidt det er muligt, frskellige kulturelle tilbud. Naturen rummer mulighed fr at bruge alle sanserne dufte, smage, se, føle, høre, fysisk g psykisk udfldelse. Vi følger årstiderne, g sammen med børnene går vi på pdagelse i naturen. Vi lærer børnene at respektere naturen g miljøet ved at frtælle dem at man gdt må bruge naturen, men ikke misbruge den. Vi bruger vi nærmiljøet, ser på væltede træer g kravler på dem, vi går til kridtgraven, sv. Børnene kan hver dag kmme på legepladsen, hvr vi har frskellige aktiviteter g ind i mellem bål. Vi tilrettelægger vres pædaggik, så vi fagligt arbejder med, at alle børn skal være en del af fællesskabet g de sciale aktiviteter. Fr periferibarnet sm er ekskluderet fra fællesskabet g de sciale aktiviteter i børnegruppen, tilrettelægger vi det pædaggiske arbejde, så barnet får hjælp til at udvikle dets selvværd, g hjælp til at tilegne sig kmpetencer, så han/hun kan indgå i det sciale samspil med de andre børn (blive inkluderet i fællesskabet). 7

8 Når et barn har brug fr ekstra hjælp til f. eks. knfliktløsning, mtrisk træning, sprglig træning, g relatinsdannelser, afsætter vi ressurcer, i det mfang det er muligt, så barnet i en peride får ekstra støtte til at mestre dagens udfrdringer. Når et barn i frbindelse med f.eks. skilsmisse eller dødsfald er i srg, er vi pmærksmme på, at barnet har behv fr ekstra pmærksmhed. Vi frigiver i perider ressurcer til det enkelte barn, så det i sin srgbearbejdelse kan få den nødvendige msrg g støtte. Efter behv udarbejdes individuelle handlingsplaner. I frhld til vres pædaggiske praksis, eller i samarbejde med frældrene, kan vi indhente eksterne samarbejdspartnere: Tværfagligt team Pædaggisk psyklgisk rådgivning Familiegruppen Støttepædaggkrpset Børnefysi g ergterapeuterne Vres evaluering af læreplaner har det frmål at vi pædagger sikrer, at de terier g metder vi anvender i det faglige pædaggiske arbejde med børnene resulterer i en læring hs børn g pædagger. Derigennem pnår vi en læring i hele vuggestuen/ børnehaven. Det er en metde fr s til, i kraft af vres uddannelse g erfaring at pnå en viden til teretisk, metde g handlemæssig, at blive i stand til at udvikle vres pædaggiske arbejde med børnene. Sciale Kmpetencer Mål De verrdnede mål er, at den pædaggiske praksis g børnemiljøet giver mulighed fr, at børnene udvikler handlekmpetenc er i frhld til: At de møder andre mennesker, Metde Vi afhlder jævnlige samtaler med frældrene g registrerer børnenes trivsel g udvikling Vi har en viden m den tidlige udvikling g følger fremgang g tilbagegang nøje g diskuterer dette i persnalegruppen g frmidler til frældrene Succeskriterium At alle børn inkluderes i et nærværende g trygt fællesskab, bliver set g frstået. At alle børn danner sunde relatiner til børn g vksne g at Opfølgning *En psitinsmatri x er en metde til at udarbejde en systematisk afdækning af, hvrledes persnalet vurderer barnets 8

9 anerkendende g respektfuldt. At udvikle kmpetencer til at indgå i g bidrage til frpligtende fællesskaber. dagligdagen er præget af humr g glæde. psitin i det sciale fællesskab i børnehaven. Denne evalueres ugentlig At vi igennem et tæt g frtrligt samarbejde med frældrene, har en bred viden m barnet g tilgdeser hvert enkelte barns behv så tæt på det hjemlige sm muligt At barnet udvikler de sciale kmpetencer hensigtsmæssig g viser trivsel i dagligdagen sammen med øvrige børn Alsidige persnlige udvikling Mål Metde Succeskriterium Opfølgning De verrdnede mål er, at den pædaggiske praksis g børnemiljøet giver mulighed fr, at børnene udvikler handlekmpetenc Skabe et gdt g inspirerende, børnemiljø, skabe en tryg g meningsfuld hverdag fr barnet, anerkende g invlvere s i barnets interesser. Vække nysgerrighed hs barnet Støtte p m relatiner g Udvikling handler i høj grad m, at børn pbygger g udvikler deres selvfølelse g tør udflde sig selv. Alsidig persnlig udvikling *En psitinsmatri x er en metde til at udarbejde en systematisk afdækning af, hvrledes persnalet 9

10 er i frhld til: En psitiv selvfrståelse med selvværd g selvtillid. Viden, fantasi g kreativitet, initiativ. Kmpetence til at frstå g håndtere følelser. Rbusthed til at mdstå frandringer. venskaber inspirere til både fri leg g planlagte aktiviteter. understreger, at det er barnets mange ptentialer, der skal udvikles g ses sm en helhed. vurderer barnets psitin i det sciale fællesskab i børnehaven. Denne evalueres ugentlig Krp g Bevægelse Mål At alle børn bliver bevidste m egen krps funktiner g frmåen. At de igennem denne frmåen gså lærer grænser g respekt fr andres krppe At de igennem daglige mtriske udfrdringer bliver stærke g mdige At pleve mtin, rytmik g bevægelse sm Metde at have tålmdighed, det kræver tid udvikle nye færdigheder At sørge fr et psitivt scialt miljø, hvr det er tilladt at fejle At hlde en psitiv kmmunikatinsfrm, hvr man ikke mbber g kmmer med nedværdigende bemærkninger, hvis der er nget sm mislykkes At det skal være sjvt g lystbetnet at sørge fr udfrdrende g spændende aktiviteter At have fkus på bevægelse i hverdagen at fkusere på selve pgaven/aktiviteten g ikke Succeskriterium Bevægelse giver barnet erfaringer med krppens brug g muligheder Fysisk aktive børn udvikler frtrlighed med deres krp, lyst til at bevæge sig g livslyst Både lugtesansen, smagssansen, høresansen, synssansen g følesansen er Opfølgning Hver 3 måned 10

11 nget sjvt så et senere tilhørsfrhld i andre sciale sammenhænge gør sig gældende udelukkende på resultaterne At tage individuelle hensyn vigtige fr barnets plevelse, læring g udvikling Sm en effekt af bevægelse g krpskendskab udvikles barnets selvtillid g sciale kmpetencer, g barnet får mere verskud til at lære. Natur g Naturfænmener Mål Metde Succeskriterium Opfølgning Børnene plever, at det er sjvt at phlde sig i naturen. Børnene får en frståelse fr naturens muligheder fr leg g aktiviteter. Børnene plever glæden ved at være ude i naturen. Vi har ude dage Vi har dage uden legetøj udenfr Børnene hjælper med at finde grene til bålet, feje, plante g rdne have Vi kan se på børnenes aktiviteter, at de kan finde materialer i naturen sm de anvender i deres leg. Børnene viser glæde ved at være ude i naturen Der tages billeder. Naturen tages med ind g vi bruger frskellige ting kreativt. Persnalet evaluerer prcesserne ugentligt Kulturelle udtryksfrmer g værdier Mål Metde Succeskriterium Opfølgning 11

12 De verrdnede mål er, at den pædaggiske praksis g børnemiljøet giver mulighed fr, at børnene udvikler handlekmpetenc er i frhld til: At børnene eksperimenterer med, musik, drama g kreative, prcesser. At udvikle respekt g frståelse fr frskelligheder, levevis g familiefrmer. Give børn mulighed fr at pleve teater g dansefrestillinger, kncerter, udstillinger g museer Præsentere dem fr frskellige madkulturer Præsentere børn fr frskellige kunstneriske arbejdsfrmer Præsentere klassisk g mderne litteratur g film Gøre cmputere g andre medier tilgængelige fr Tage del i flkelige g egne traditiner sm fastelavn, høstfest, kirkebesøg etc. Arrangere hjemmebesøg hs børnene Være rllemdeller sm selv danser, læser, spiller musik, maler etc. Være nysgerrig på børnenes måder at udtrykke sig på g pleve Kulturelle udtryksfrmer g værdier kan i relatin til læreplansarbejdet ses i sammenhæng med æstetisk frmgivende prcesser. Legende prcesser sm børnene plever sm spændende g udfrdrende, g sm sætter følelser, spænding, angst, sjv g ballade i centrum. Legen er derfr et vigtigt element, da den udelukkende er på børnenes præmisser g derfr varetager børneperspektivet Børnene plever glæden ved at bruge deres sanser g udtrykke sig gennem musik g dramatik Definitin af Psitinsmatrix sm: Er en handleplan fr, hvrledes vi sikrer en systematisk tilgang til de videre pædaggiske tiltag, g har t frmål. Dels at frbedrer barnets frhld g dels et redskab til at fremme "vksnes læring m børns planer". Beskrivelse af udvikling 12

13 Hvad er set? Hvad tænker du m det? Hvad ved eller trr du andre tænker m det? Hvrdan trr du at relatinerne eller psitinerne kan fremme barnets udvikling Set med barnets øjne Hvad vil barnet med det, det gør? Hvad mener du at barnet tænker? Hvrdan tager prblemet sig ud fr barnet? Hvrledes er barnet sammen med andre, g hvad sker der? Hvad syntes barnet, det er gd til / ikke gd til? Knkret plan Hvilke idéer har jeg /vi til mulige handlinger g ændringer fr barnet? Hvilke idéer skal afprøves? Hvrledes gøres det knkret, g hvrnår starter vi? Hvem er særligt ansvarlig? Resultater På fælles persnalemøder g i samarbejde med frældrene, følges der p på matrix, iagttagelser g handleplan. Har vi brug fr ny faglig viden eller anden frm fr infrmatin? Hvrdan vil vi / jeg kunne se frandringerne? Hvrnår ser vi det? Hvad har vi lært af det her? Hvem kan påtage sig persnligt ansvar fr at der rettes p på frhldene mkring barnet? Vi bruger evt. strukturerede iagttagelser. 13

14 Indhld Hvad skal børnene lære? Hvilket indhld skal der være Hvilke mål pstilles fr læring. Den pædaggiske læreplan skal være en plan fr det pædaggiske arbejde g ikke en plan fr det enkelte barn. Børnene skal ikke nødvendigvis nå lige langt, men alle børn skal udfrdres til at tage nye skridt. 14

15 Frældresamarbejde Børn med særlig behv Barnets alsidige persnlighedsudvikling 15

16 16

17 Kulturelle udtryksfrmer g værdier Børn g Unge plitikken i Aalbrg Kmmune, g på et persnalemøde diskuteret Aalbrg Kmmunes principprgram fr arbejdet med kmmunens børn g er blevet bevidst m, hvrdan vi har implementeret kmmunens principprgram i børnehavens læreplaner g det daglige arbejde i børnehaven. Vi tilrettelægger vres arbejde med børnene ud fra Aalbrg kmmunes værdigrundlag. 17

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 JEG ER NOGET! LYKKE ER AT GÅ OG VADE OP TIL KNÆENE I BLADE GÅ PÅ BARE, SORTE FØDDER OG SÅ NYE GULERØDDER. GLÆDE ER AT SE HVORDAN AT SOLENS GNISTER RAMMER VANDET. SE! DE HEDE

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Lynghøjens læreplan 2010 LYNGHØJENS

Lynghøjens læreplan 2010 LYNGHØJENS LYNGHØJENS LÆREPLAN 2010 1 Indhldsfrtegnelse Beskrivelse af Lynghøjen: Side 03-03 Fredericia kmmunes Børne g Unge plitik: Side 03-03 De 6 læreplanstemaer med mål: Side 03-08 Barnets sciale kmpetencer Kulturelle

Læs mere

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010 Årsplan fr 2. Årgang Strøbysklen Skleåret 2009/2010 1 Indhldsfrtegnelse Årsplan fr 2. årgang... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Årsplan fr elevens persnlige udvikling... 3 Skle/hjem samarbejde... 4 Klassemødet...

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring.

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring. Bilag: PÆDAGOGIK / LÆREPLAN fra vres virksmhedsplan Overrdnede pædaggiske mål: Vre mål med det pædaggiske arbejde er, at give børnene en glad g tryg tid hs s, sm udvikler dem hen imd en gd sklestart g

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Årsplan 3 årige 2016/17

Årsplan 3 årige 2016/17 Årsplan 3 årige 2016/17 Børnehus Syd Årsplan fr Snøvsen/Snøvsine g Slgruppen 1. april 2016/17 Med udgangspunkt i vres værdi- g arbejdsgrundlag vil vi i denne flder beskrive, hvad vi lægger vægt på de yngste

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 11 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Årsplan 3 årige 2015/16

Årsplan 3 årige 2015/16 Årsplan 3 årige 2015/16 Børnehus Syd Årsplan fr Snøvsen/Snøvsine g Slgruppen 1. april 2015/16 Med udgangspunkt i vres værdi- g arbejdsgrundlag vil vi i denne flder beskrive, hvad vi lægger vægt på de yngste

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Den røde tråd i Nymarken

Den røde tråd i Nymarken Nymarkssklen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde / nymarkssklen@kerteminde.dk, www.nymarkssklen.dk, 63328101 Børnehuset Nymarken, Nymarken 45, 5300 Kerteminde / bernehuset-nymarken@kerteminde.dk, www.bernehuset-nymarken.dk,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner Langsø Børnehave De pædaggiske læreplaner 2016-17. Persnalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder fr børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behv g deres familier, får ptimale tilbud

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden Stavnshltvej 29 29-31 3520 Farum Trivselsplan en skle g et fritidshjem, hvr alle, elever, frældre g medarbejdere, gensidigt respekterer g trives med hinanden Nej tak til mbning - Vi tilslutter s nedenstående

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Dokumentet er under revidering - sommer 2016 OM - SORGS - PLAN

Dokumentet er under revidering - sommer 2016 OM - SORGS - PLAN Dkumentet er under revidering - smmer 2016 OM - SORGS - PLAN Fjelstervang Skle Denne plan skal pfattes sm et beredskab, der kan bruges, når der pstår situatiner sm: SKOLEN MISTER EN ELEV EN MEDARBEJDER

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Tusindfryd En børnehave i udvikling med plads til forskelligheder.

Pædagogiske læreplaner for Tusindfryd En børnehave i udvikling med plads til forskelligheder. Pædaggiske læreplaner fr Tusindfryd 2013 En børnehave i udvikling med plads til frskelligheder. Sådan arbejder vi i Tusindfryd med læreplanstemaerne: I det daglige arbejde Temauger med fkus på 1 emne.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere