NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013"

Transkript

1 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet... side 8-9 Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler... side Det bemærkes... side 12

2 Døm ikke manden Værkets begyndelse og afslutning kræver mesteren, det mellemliggende kan enhver gøre Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Kravet om kvalitet og gennemsigtighed gennemsyrer vores samfund. Dette gælder, uanset om vi køber en bakke leverpostej eller en revisionspåtegning - uden at sammenligne disse to produkter i øvrigt. Når kunden inde i slagterens butik står med en bakke af den bedste, fedtfattige leverpostej klar til afregning, er der krav om mærkning af leverpostejen. Hvem har lavet den? Hvad er den lavet af? Er den økologisk? Ude bagved i slagterforretningen, hvor leverpostejen er opstået som produkt af blandt andet en gris, der har måttet lade livet for slagterens kniv, er der krav til kvalitet. Hvordan er råvarerne opbevaret, er hygiejnekravene overholdt, er der opsyn med lærlingen, der har puttet ingredienserne ned i hakkemaskinen? Alt dette skal dokumenteres. Inden grisen kom frem til slagteren, har der været krav til vognmanden - og krav om dokumentation for, hvordan grisen blev transporteret. Der har været krav til landmanden, der har opfostret grisen - og han skal dokumentere, hvordan grisen er blevet opfostret og med hvad. Vi er nu tilbage ved producenten af foderet til grisen - fortsæt selv. Vi kender alle til nutidens krav til dokumentation fra jord til bord. Hvis man læser artiklen om kvalitet i dette nummer af FA- CIT, vil man vide, at der såmænd ikke er den store forskel i udførelsen af kvalitetskontrollen alligevel. Hos slagteren er det veterinærfolk, der kommer på besøg. Hos os revisorer er det revisorer og jurister med godt kendskab til faget, der kigger os i kortene. Vi skal - slagtere som revisorer - kunne dokumentere en masse forhold, der vedrører vores kvalitet. Slagteren har en smiley hængende i vinduet. Sådan en har vi ikke (endnu). Vi har til gengæld nogle krav om gennemsigtighed, der skal offentliggøres på vores hjemmeside, hvis vi har offentligt interessante kunder. Det kan bestemt ikke afvises, at vi inden for en overskuelig fremtid som revisorer får en ordning, der ligner smiley en henne hos slagteren. Der sker fejl alle steder - men der er forskel på sjuskefejl og andre fejl.

3 på hatten Side 3 Hvis mekanikeren glemmer at skrue bundproppen fast på bilen efter olieskift, kan vi stå med en ødelagt motor. Den kan erstattes, og mekanikeren har formentlig en forsikring mod denne slags fejl. Hvis vi overser en detalje, der gør, at vores revisionspåtegning ikke er rigtig, kan en aktionær eller et pengeinstitut stå med et tab. Det kan vi være pligtige til at erstatte, og vi skal ligefrem være forsikrede mod den slags. Fælles for mekanikeren og revisoren er, at hvis mekanikeren bevidst skruer bundproppen halvt på i stedet for helt, eller vi bevidst misinformerer om den nævnte detalje, dækker forsikringen ikke. Vi skal opføre os fornuftigt - men for at erstatte tab, skal vi have begået fejl; fejlen skal hænge sammen med brugerens postulerede tab - og vi skal have opført os fagligt uansvarligt. Naturligvis er det en god ide at give iværksættere mulighed for at starte op uden den personlige hæftelse i et selskab med 1 krone i egenkapital. Man skal huske, at der nok ikke fås megen leverandørkredit eller større banklån med en egenkapital i den størrelse - så træerne vokser heller ikke her ind i luftlag, der ikke kan ses fra jorden eller ud ad vinduet i banklokalet. End ikke råvarerne til en bakke leverpostej kan indkøbes for 1 krone. For revisorer gælder, at kvaliteten skal være i orden i begyndelsen, i afslutningen - og så sandelig også i det, der ligger imellem disse to punkter. Uanset dokumentationer, smiley er og andet godt står vi foran sæsonen, hvor der serveres rigeligt med leverpostej og anden julemad. Måske skulle man bruge iværksætterselskaber som årets julegaveide? De er svære at pakke ind, men ikke udgiftskrævende. Det er i hvert tilfælde kun de færreste, der vilsætte pris på en indpakket leverpostej. Ingen er interesserede i at begå fejl - men alle ved også, at kvalitet og dokumentation af kvalitet er en stor opgave at leve op til og løse hver eneste dag. I FACIT beskæftiger vi os denne gang blandt andet også med de nye iværksætterselskaber. Det lyder jo ganske besnærende, at man for 1 rund krone kan få helt sit eget anpartsselskab registreret. Vi ønsker vores læsere en god jul og et glædeligt nytår oven på denne tur rundt i begreberne!

4 Er kreditklemmen o Danmark? Side 4 Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor En af de mange gode nyheder om dansk økonomi er, at kreditklemmen samlet set synes at være overstået for banksektoren som helhed. En af de dårlige nyheder er, at der stadig er førende økonomer, der mener, det er et midlertidigt fænomen. Mange små og mellemstore virksomheder melder således fortsat om, at de i dag er mere presset på likviditeten end nogensinde. Det er der mange årsager til, men én af dem er, at der over de senere år er sket en opstramning af kreditbetingelserne i nogle af landets banker. I takt med at bankerne har nedbragt deres netto indlånsunderskud, er mange virksomheders kreditrammer blevet reduceret. Samtidig er sikkerhederne og/eller vilkårene blevet strammet op. Når bankerne begrænser kreditgivningen med mere, end den svage konjunkturtilstand kan begrunde, så kreditværdige låntagere ikke kan opnå finansiering af sunde projekter, er der tale om en kreditklemme. Det er vigtigt at have fokus på likviditet og soliditet samt i nogle tilfælde kapitaltilførsel som en afgørende forudsætning for at kunne starte en virksomhed eller fortsætte en virksomhed i vækst. Hvis man tror på budskabet om, at kreditklemmen generelt set er ved at være overstået, er det naturligt at undersøge mulighederne for at opnå bedre kreditvilkår. Vær velforberedt, når du går i banken Uanset om opgaven er at fremskaffe likviditet med bankens hjælp, eller om vejen går over de finansieringsmuligheder, Vækstfonden tilbyder, er det en ubetinget fordel at være velforberedt, når man møder sin bank - og det er en del af forberedelsen, at man kan beskrive virksomheden på en måde, så den er overskuelig og nem at forstå for finansieringskilderne. Det gælder, uanset om man skal have udvidet kreditten eller bare have den forlænget. Virksomhedsbeskrivelsen er et nøgledokument Man skal kunne se af virksomhedsbeskrivelsen, hvilke succeskriterier virksomheden har, om virksomheden har et indtjeningspotentiale, og

5 verstået i Side 5 hvordan pengene tjenes. Man skal kunne overskue den løbende likviditetsudvikling og den kommende periodes investeringer, og man skal kunne identificere de risici, virksomheden lever med. Man skal med andre ord kunne læse af virksomhedsbeskrivelsen, om virksomheden er værd at satse på og investere i - risikoen taget i betragtning. Cashflow, pengebinding, likviditet og soliditet er, sammen med de bløde værdier, en nødvendig del af beskrivelsen. Vækstfonden og EKF Virksomhedens budgetterede likviditetsbehov kan i nogle tilfælde afhjælpes med en af de ordninger, Vækstfonden tilbyder. Til mindre virksomheder med et lånebehov under 2 mio. kr. kan det være relevant at inddrage Vækstkaution i planerne. Hvis der er tale om et kreditbehov på mere end 2 mio. kr., kan Vækstlån være en del af finansieringspakken. Begge løsninger virker som en styrkelse af virksomhedens soliditet set med andre finansieringskilders briller. Vækstfonden tilbyder også at investere i virksomheder i vækst inden for udvalgte brancher. Hvis virksomheden er i færd med en international ekspansion, kan det være relevant at søge om Eksportkaution i EKF til dækning af kreditter til betaling af materiale, lønninger og leverancer. Alternativt er det værd at overveje en SMW-garanti, hvor formålet er at dække udgifter til at oparbejde enkeltordrer til udvalgte udenlandske kunder. Hver virksomhed har sine kendetegn og sine styrker og svagheder. Selv om tilsyneladende sammenlignelige virksomheder er inden for samme branchekode, vil de finansielle vilkår og løsningsmuligheder kunne være vidt forskellige. Revisor vil ofte kunne bidrage i processen med at identificere de redskaber, der er relevante og realistiske i virksomhedens bestræbelser på at opnå den nødvendige finansiering. Assistance med virksomhedsbeskrivelsen og dertil hørende budgetter og analyser er en naturlig del af revisors værktøjskasse.

6 Intet er så godt, at er så skidt, at ingen Side 6 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Når vores kunder får leveret en ydelse fra os som revisorer, forventer de kvalitet i alt ned til den mindste detalje. Dette kan de roligt forvente - for revisorer er som så mange andre erhverv underlagt ganske detaljerede kvalitetskrav. Det er krav, der starter allerede i vores uddannelse som revisorer. Vejen frem gennem studierne, der munder ud i en revisoreksamen, hvorefter man må kalde sig statsautoriseret eller registreret revisor (med fællesmængden godkendt revisor ), er reguleret helt ned i mindste detalje. Som statsautoriseret revisionsfirma er vi underlagt nogle krav til kvalitet i vores arbejde. Disse krav er nedfældet i den danske lovgivning, og de er herudover - og ikke mindst - udtrykt i standarder og retningslinjer, der er udstedt internationalt og anses for god skik. skal tilmeldes et offentligt system, der administreres af Erhvervsstyrelsen. Dette system sikrer, at vi har de lovpligtige forsikringer, at vi ikke har overforfalden gæld til det offentlige, at vi har opfyldt kravene til efteruddannelse - og at vi bliver set efter i kortene. De internationale standarder kræver, at vi allerede internt kontrollerer og dokumenterer vores egen kvalitet. Vi skal hvert år dokumentere, at vores kvalitetsstyringssystemer er opdaterede og overholdes - og vi skal periodisk gennemgå nogle af vores opgaveløsninger for at sikre, at kravene er overholdt. Herudover er vi medlem af RevisorGruppen Danmark, der gennem en årlig stikprøvekontrol sikrer, at vi overholder kravene og kan dokumentere det. Vi skal som revisorer dokumentere, hvilke love og standarder vores arbejde bygger på, vi skal opbevare dokumentationen i 5 år, vi skal deltage i tvungen efteruddannelse - og vi skal også kontrolleres. Kontrol af kvaliteten i revisorarbejdet sikres på den måde, at vi for at kunne praktisere som statsautoriserede revisorer Endelig har det offentlige kontrol med vores arbejde. Der er nedsat et såkaldt Revisortilsyn, som består af såvel revisorer som brugere af vores ydelser. Brugerne er udvalgt af forskellige erhvervsorganisationer, og herudover ledes Revisortilsynet af en formand, der er jurist. Revisorerne er i mindretal i Revisortilsynet.

7 ingen klager; intet takker... Side 7 Tilsynet med revisorerne sker ved, at Revisortilsynet råder over en større stab af revisorer og andre fagfolk, der periodisk sendes på kontrol ved alle Danmarks revisionsfirmaer. Disse kontrollanter udvælger nogle stikprøver og påser, at man har overholdt alle kvalitetskravene i love og standarder. På baggrund af en erklæring fra kontrollanterne vurderer Revisortilsynet derefter, om der er basis for en godkendelse af såvel det kontrollerede revisionsfirma som de enkeltpersoner, der er blevet kontrolleret i revisionsfirmaet. Kan der rejses kritik af kvaliteten af det udførte arbejde eller af dokumentationen herfor, kan Revisortilsynet sanktionere på flere måder: En påtale af mindre væsentlige forhold En påtale med tilhørende fornyet kontrol En indbringelse for Revisornævnet Revisornævnet består lige som Revisortilsynet af en juridisk uddannet ledelse, revisorer og brugere af revisorernes ydelser - og som i Revisortilsynet er revisorerne her i mindretal. Der er særlig bevågenhed i relation til revisionsfirmaer, der reviderer såkaldt offentligt interessante virksomheder, hvilket er eksempelvis børsnoterede selskaber og pengeinstitutter. Ud over den offentlige kontrol kan der forekomme kontrol fra internationale forbindelser, og der sker en involvering af vores brancheforening FSR - danske revisorer, hvis der er problemer med kvaliteten. Det er vigtigt at vide, at kontrollen sker efterfølgende, og ikke inden vores arbejde er afsluttet. Kontrollen inden afslutning af arbejdet (typisk afgivelse af vores erklæring) skal vi selv sørge for internt i revisionsfirmaerne - og i øvrigt også kunne dokumentere. Revisortilsynet kan således ikke udstikke bødeforlæg. Derimod kan indbringelsen for Revisornævnet resultere i alt fra en frikendelse via ganske velvoksne bøder til en fratagelse af retten til at være revisor. Endelig er det vigtigt at slå fast, at alle led i kæden er underlagt absolut og ubetinget tavshedspligt - ellers kan såvel frivillige som lovpligtige kontrolsystemer blandt revisorer ikke fungere.

8 Ændringer i selskab fra årsskiftet Side 8 Rasmus Nørgaard Bek, advokat Fra 1. januar 2014 træder en række ændringer af selskabsloven i kraft. De væsentligste ændringer er nedsættelsen af minimumskapitalen for anpartsselskaber til kr. samt indførelsen af det såkaldte iværksætterselskab. Ændringerne er et resultat af den evaluering af selskabsloven, der blev planlagt i forbindelse med lovens vedtagelse i Nedsættelse af minimumskapitalen for anpartsselskaber Med selskabsloven fra 2009 blev minimumskapitalen for anpartsselskaber nedsat fra kr. til kr. Dette skete blandt andet for at følge tendensen i de øvrige EU-lande. Kapitalkravet på kr. er dog stadig højt i forhold til mange andre lande, og evalueringen af selskabsloven har ifølge Erhvervsstyrelsen vist, at nedsættelsen til kr. ikke har haft den ønskede effekt i form af flere selskabsstiftelser. På denne baggrund har Folketinget vedtaget en nedsættelse af minimumskapitalen for anpartsselskaber fra kr. til kr. Kapitalkravet for aktieselskaber vil fortsat være på kr. Ændringen bevirker, at det fra 1. januar 2014 vil være muligt at stifte et nyt anpartsselskab med en selskabskapital på kr. Tilsvarende vil det være muligt for eksisterende anpartsselskaber at nedsætte selskabskapitalen til kr. Det er væsentligt at være opmærksom på, at ledelsen fortsat er ansvarlig for at sikre, at selskabet har det nødvendige kapitalberedskab til opfyldelse af nuværende og fremtidige forpligtelser. Det vil således ikke i alle tilfælde være tilstrækkeligt blot at indskyde kr. i forbindelse med stiftelsen af et anpartsselskab. Iværksætterselskaber Fra årsskiftet vil det blive muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab med ned til 1 krone i selskabskapital. Selskabet er en særlig form for anpartsselskab og er derfor underlagt de samme regler som anpartsselskaber, når der ikke er fastsat særlige regler for iværksætterselskabet. Som modstykke til minimumskapitalkravet på kun 1 krone er iværksætterselskaber forpligtede til at henlægge mindst 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve, indtil denne reserve og selskabskapitalen tilsammen udgør mindst kr. Som en yderligere begrænsning kan iværksætterselskaber først udlodde udbytte, når reserven og selskabskapitalen tilsammen udgør mindst kr. Dette gælder også de 75 %, der ikke henlægges til den bundne reserve. Der er dog intet til hinder for, at selskabets indehaver(e) modtager løn, såfremt vedkommende er ansat i selskabet. Når iværksætterselskabet har opsparet kr., vil der være mulighed for at konvertere selskabet til et almindeligt anpartsselskab, uden at der sker nogen ændring i CVRnummeret. Iværksætterselskabet gør det dermed muligt for iværksættere at opstarte virksomhed i et selskab, selv om man ikke besidder den nødvendige startkapital til at stifte et anpartsselskab. Ligesom ved aktieselskaber og almindelige anpartsselskaber er ledelsen i iværksætterselskaber forpligtede til at sikre, at selskabet har det fornødne kapitalberedskab, således at selskabet kan opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. For at gøre det synligt for omverdenen, at der er tale om et selskab med særligt lempelige kapitalkrav, skal iværksætterselskaber i deres navn enten benytte betegnelsen iværksætterselskab eller forkortelsen IVS.

9 sloven Indførelsen af iværksætterselskabet skal ses i sammenhæng med, at det fra 1. januar 2014 ikke længere vil være muligt at stifte de såkaldte selskaber med begrænset ansvar ( SMBA er ), der ikke er omfattet af selskabslovens regulering og derfor heller ikke er underlagt et krav om minimumskapital. Dette berører dog ikke eksisterende SMBA er, der således kan leve videre efter årets udgang. Øvrige ændringer (kapitaltab, ejerbogen) Hidtil har et selskab været i en kapitaltabssituation, når egenkapitalen enten udgjorde mindre end halvdelen af selskabskapitalen, eller når egenkapitalen udgjorde mindre end kr. Dette gjaldt også i ApS er med en selskabskapital på kr., selv om disse ellers som udgangspunkt først ville være i kapitaltabssituationen, når egenkapitalen udgjorde mindre end kr. Som følge af nedsættelsen af minimumskapitalen for anpartsselskaber ophæves den absolutte bundgrænse på kr. imidlertid. Fra 1. januar 2014 skal der således først indkaldes til generalforsamling senest 6 måneder efter, at det konstateres, at egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen, uanset om egenkapitalen i øvrigt udgør mindre end kr. På generalforsamlingen skal ledelsen redegøre for selskabets økonomiske stilling og stille forslag om eventuelle nødvendige foranstaltninger. Der er således fortsat ikke nogen pligt til at skulle reetablere kapitalen. Det afgørende er ikke foranstaltningerne, men at der sker en aktiv stillingtagen til situationen. Herudover ophæves blandt andet kravet om, at navnekapitalandele skal indføres i ejerbogen i nummerfølge fra årsskiftet (kravene om notering af kapitalejernes navn, adresse med videre gælder dog naturligvis fortsat), ligesom der foretages en længere række præciseringer af eksisterende bestemmelser i selskabsloven, herunder navnlig reglerne om fusion og spaltning.

10 Skattemæssige afsk på driftsmidler Side 10 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Der er i indkomståret 2012 og 2013 foretaget et par lovændringer vedrørende mulighederne for skattemæssig afskrivning på driftsmidler. Den første ændring er mulighederne for forhøjet afskrivningsgrundlag på nye driftsmidler, der er anskaffet i perioden 30. maj december Derudover vil de ændrede regler vedrørende afskrivning på vindmøller på over 1 MW ligeledes blive beskrevet. Forhøjet afskrivningsgrundlag på nye driftsmidler Ved den seneste skattereform blev der vedtaget et lovforslag, der medfører, at der ved køb af nye driftsmidler i perioden 30. maj december 2013 kan opnås et forhøjet afskrivningsgrundlag. I det første bindende svar bekræfter Skatterådet, at en demomaskine, der ikke har været anvendt til egentlig erhvervsmæssig drift af leverandøren, kan anses for et nyt driftsmiddel, og der kan dermed opnås forhøjede afskrivninger på maskinen. I det andet bindende svar kan Skatterådet ikke bekræfte, at der kan opnås et afskrivningsgrundlag på 115 % på et solcelleanlæg, som tidligere havde været anvendt til egentlig brug, og som derfor ikke var fabriksnyt. Indkøbet af nye driftsmidler skal indgå på en særlig driftsmiddelsaldo med 115 % af anskaffelsessummen. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25 % om året svarende til den gældende afskrivningssats for almindelige driftsmidler. Der er på nuværende tidspunkt offentliggjort 2 bindende svar fra SKAT, der beskriver, hvad der forstås ved nye driftsmidler. Det forhøjede afskrivningsgrundlag medfører, at der opnås en skattebesparelse på kr. for hver kr.,

11 rivninger der investeres. Idet afskrivning på driftsmidler sker efter saldometoden, opnås den fulde besparelse først, når det indkøbte driftsmiddel er helt afskrevet. De forhøjede afskrivninger gælder ikke for personbiler, skibe og driftsmidler, der vælges straksafskrevet. Derimod vil en virksomheds køb af en varebil på gule plader være omfattet af det forhøjede afskrivningsgrundlag. Lovændringen omfatter heller ikke investeringer i infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid. For at undgå misbrug ved at driftsmidler udelukkende anskaffes for at opnå en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget og derefter videresælges, fremgår det af loven, at salgssummen forhøjes med 15 % for driftsmidler, hvor der ved købet er lagt 15 % til anskaffelsessummen. Afskrivninger på vindmøller Vindmøller afskrives som udgangspunkt som almindelige driftsmidler med en sats på højst 25 % årligt. Der er med virkning fra 1. januar 2013 gennemført en lovændring, der medfører, at vindmøller med en kapacitet på over 1 MW, der er anskaffet i indkomstår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, kun kan afskrives med en sats på 15 %. Fra og med 1. januar 2013 er afskrivning på vindmøller på over 1 MW således omfattet af de samme regler som andre faste anlæg til fremstilling af varme og el (eksempelvis solcelleanlæg) med en kapacitet på over 1 MW. Der er dog den undtagelse, at andre driftsmidler omfattet af loven kan afskrives med 19 % i 2013, 17 % i 2014 og 17 % i Det er således først fra indkomståret 2016, at der udelukkende kan afskrives med 15 % på et solcelleanlæg på over 1 MW. Afskrivningssatsen på de 15 % gælder både ved køb af nye og brugte driftsmidler, hvilket skatterådet har bekræftet i et bindende svar. Skattemæssige konsekvenser ved salg og genkøb af vindmølle efter den 1. januar Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kan få uheldige skattemæssige konsekvenser, såfremt man efter den 1. januar 2013 har solgt en vindmølle på over 1 MW og har anskaffet en ny vindmølle på over 1 MW. Denne problematik kan være gældende for en del skattepligtige, idet der ofte nedlægges eksisterende vindmøller i forbindelse med opsætning af nye vindmølleparker, og idet nogle af investorerne således både er sælgere og købere. Den solgte vindmølle vil blive behandlet efter de eksisterende regler om ophør, hvilket indebærer, at fortjenesten skal indtægtsføres i salgsåret. Idet købet af den nye vindmølle ikke er omfattet af de normale afskrivningsregler, kan anskaffelsessummen for den nye vindmølle ikke modregnes i den negative saldo (den opnåede skattemæssige fortjeneste), der opstår ved salg af vindmøllen. Salget bliver således skattemæssigt behandlet som ophør af virksomhed, selv om investoren fortsætter med en fuldstændig identisk form for virksomhed.

12 Det bemærkes... er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Åbyhøj Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg CENSUS Odense Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk GLB REVISION København Køge Januar Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Vejen Vejle Nejstgaard & Vetlov Allerød Hvidovre Nielsen & Christensen Aalborg København Aars Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ejer af MR Revision Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup rgd revision Aarhus Hobro Hinnerup RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Rudkøbing Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Forlængede kredittider på momsafregning Momsen skal angives hver måned, hvert kvartal eller Omsætning over 50 mio. kr. halvårligt alt efter størrelsen af virksomhedens årlige omsætning. Virksomheder med en omsætning over 50 mio. kr. afregner Som led i regeringens vækstplan ændres disse i dag momsen månedsvis. Disse virksomheder skal fortsæt- afregningsperioder afhængigt af virksomhedens årlige te med at afregne momsen månedsvis med angivelses- og omsætning, og der gives tillige ekstra kredit med hensyn til betalingsfrist senest 25 dage efter afgiftsperiodens udløb. betaling. Fordele og ulemper Omsætning under 1 mio. kr. De kommende ændringer af reglerne for momsafregning Virksomheder med en omsætning under 1 mio. kr. afregner vil være til fordel for langt de fleste små og mellemstore i dag momsen halvårligt. Det skal de fortsætte med. Fristen virksomheder, men for eksportvirksomheder og andre virksomheder for at angive og betale vil stadig være 60 dage i med negativ moms er ændringerne en ulempe. Eksportvirksomheder med en omsætning under 50 mio. kr. Omsætning mellem 1 og 15 mio. kr. bør derfor sikre sig, at de forbliver på månedsafregning. Virksomheder med en omsætning mellem 1 og 15 mio. kr. SKAT har oplyst, at de virksomheder, der bliver berørt af afregner i dag momsen kvartalsvis. Det skal de fortsætte ændringen i afgiftsperioder og de forlængede kredittider, vil med. Med virkning fra 1. januar 2014 forlænges deres indberetnings- få skriftlig information herom. og betalingsfrist imidlertid fra de nuværende 40 dage til 60 dage, altså med 20 dage. Energitunge virksomheder, der i dag får godtgjort energiafgiften månedsvis via momsangivelsen, fordi virksomheden Omsætning mellem 15 og 50 mio. kr. er omfattet af gruppen store virksomheder, bør undersøge, Virksomheder med en omsætning over 15 mio. kr. er i dag om der skal indhentes en tilladelse til fremskyndet tilba- omfattet af gruppen store virksomheder og afregner momsen gebetaling af energiafgifter grundet ovenstående ændringer månedsvis. Med virkning fra 2014 skal virksomheder, af afregningsperioder. der har en omsætning mellem 15 og 50 mio. kr. i stedet afregne momsen kvartalsvis. Angivelses- og betalingsfrist er De virksomheder, der i 2013 afregner hvert kvartal, skal 60 dage efter afregningsperiodens udløb. indberette og afregne oktober kvartal 2013 efter de hidtidige regler. Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Layout: Malene Fisker. Fotos: Taget i Vejle af Jette Schøler. Tryk: Kunst: Side 9 - P-huset Trondur af den færøske glaskunstner Trondur Patursson. Redaktionen er afsluttet den 13. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2013/14 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2014 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) 1 LEDELSESERKLÆRING Opgørelsen af den skattepligtige indkomst

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere