Gensidig Forsørgelsespligt rammer alle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gensidig Forsørgelsespligt rammer alle."

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del Bilag 35 Offentligt Gensidig Forsørgelsespligt rammer alle. Alle der er gift/samboende vil blive ramt af den gensidige forsørgelsespligt uanset, om det er en ægtefælle, en samlever eller blot en god ven du deler din bolig med, så vil også du blive ramt af gensidig forsørgelsespligt, om ikke før - så når du går på folkepension. Loven om ægteskabets retsvirkning har eksisteret siden 18. Marts 1925, i 2 står der;- Det påhviler mand og hustru gennem pengeydelse, gennem virksomhed i hjemmet eller på anden måde, at bidrage, hver efter sin evne, til at skaffe familien det underhold, som efter ægtefællernes livsvilkår må anses for passende. Til underholdet henregnes, hvad der udkræves til husholdningen og børnenes opdragelse såvel som til fyldestgørelse af hver ægtefælles særlige behov. Denne lov er fra velfærdssamfundets spæde barndom, en tid hvor sammensætningen af samfundet og familierne unægtelig så noget anderledes ud end i dag. Og til trods for lovens henstilling til, at det påhviler begge ægtefæller at yde deres, så var det en tid hvor de fleste gifte kvinder gik hjemme og passede hus, hjem og børn, dengang en vigtig og højt skattet del af familiens opretholdelse, og hvor kvinden stadig i høj grad var underordnet manden. Kvinden bidrog med sin arbejdskraft i hjemmet, manden udenfor hjemmet. Sådan ser verden af i dag ikke ud længere, i dagens Danmark er overlevelse for en familie, uanset sammensætningen, baseret på at der er to fulde indtægter, dette er resultatet af politiske beslutninger der er taget og gennemført over de sidste årtier, og de dermed følgende udviklinger i samfundsstrukturen har betydet at det at stifte familie er blevet stadigt dyrere. Siden da har vi set kvindernes frigørelse, de glade tressere, rødstrømperne, afbrænding af BHer, liegestillingsdemonstrationer og debatter, og lovene er blevet ændret utallige gange, for at kvindernes rettigheder kunne ligestilles med mændenes. Men dette er ikke en kønsdebat, og har intet med kønsdiskriminering at gøre, selvom det har med ligestilling at gøre. Ligestilling mellem mennesker der er så heldige at de har muligheden for at være på arbejdsmarkedet og dem der har været så uheldige at den mulighed er blevet dem frataget, og de ikke længere har et valg, om de vil skifte til noget bedre lønnet, uddanne sig til en højere stilling eller blive selvstændige, og på den vis forbedre deres økonomiske forhold. Eller dem der har nået alderen for folkepension, eller er kommet ind i Danmark under ulykkelige omstændigheder der betyder at de er afskåret retten til at arbejde, og dette gælder både mænd og kvinder, unge og gamle, og det gælder alle, og ikke blot en klasse af arbejdere fra en fjern fortid. De fleste er i dag så forudseende at de har en pensionsordning, enten privat eller gennem deres arbejde, så de, når de når så langt, udover deres folkepension, vil have en pæn alderpension fra private investeringer. Men det er ingen garanti for nogen, for at de når så langt inden de står uden indkomst, uheldet, ulykken eller simpel nedslidning i en alt for ung alder, netop fordi man har ydet en ekstra indsats på arbejdsmarkedet, kan gøre ende på arbejdslivet længe inden man når så langt. Er man forsikret igennem en A-kasse, og mister sit arbejde, enten grundet arbejdsløshed eller på grund af et svigtende helbred (sygdom) skal man såmen nok overleve de første et til to år, efter det hedder det kontanthjælp, og her møder de fleste den gensidige forsørgelsespligts grimme ansigt for første gang, for er man gift og ægtefællen tjener mere end ca kroner om måneden, vil kassen blive smækket i, eller har man en pensionsordning, skal den evt. tilbagekøbes og bruges først, eller

2 bor man i eget hus, som skulle være med til at sikre en på sine gamle dage, så skal friværdien belånes og bruges inden der kan ydes kontanthjælp, så de ordninger man egentlig havde tiltænkt som sikring af ens tid som folkepensionist, kan pludselig forsvinde som dug for solen. Og er man, f.eks tvunget så langt ud at man rammer kontanthjælpsloftet, så er der intet der hjælper, så mister man sin indkomst uanset hvordan ens situation ellers ser ud. Fattigdom har vi fået for vane at betragte som noget der hører fortiden til, men vi tager fejl, fattigdom eksisterer i bedste velgående, og fattigdom skal ikke måles i forhold til andre lande, med ved at sammenligne indenfor landets grænser. Engang var fattigdom noget der hørte en bestemt klasse til, arbejderklassen og nedefter. Man var født ind i fattigdom, og var man det, forblev man som regel fattig hele livet, der var skarpe linjer mellem klasserne, og de skulle ikke overskrides, som loven fra 1925 jo næsten siger;- som efter ægtefællernes livsvilkår må anses for passende. Arbejderklassen, middelklassen, borgerskabet og overklassen. Og hver klasse tog sig af sine egne, det var svært at forestille sig at en borger fra borgerskabet eller overklassen, ville lade en af deres egne synke ned på samfundets bund og udleve sit liv i fattigdom. Loven fra 1925 var lavet for arbejderklassen, for ingen andre kunne forventes at komme til at stå i den situation at de ikke kunne forsørge sig selv. Også her har verden og livet ændret sig, og sagsbehandlerne på jobcentret sidder overfor alle mulige borgere på jobcentret, fra arbejdsmand Jensen til universitetsuddannede doktorer, de sidste ofte chokerede over at de overhovedet kunne ende der. Gensidig Forsørgelsespligt er indlemmet i Grundloven siges det, i grundloven står der nemlig;- "Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder." Dette er en gummiparagraf, som kan både tolkes og mistolkes, i hvilken retning man nu måtte ønske det, men at ændre den kræver en folkeafstemning, og det er derfor ikke så ligetil, men man kunne ændre loven af Man har således ændret reglerne om forsørgelsespligt adskillige gange. Spørgsmålet er ikke hvad der er muligt, men viljen til at ville ændre reglerne, og gøre dem tidssvarende. Men end ikke lovene er konsistente, for kontanthjælpsmodtagere gælder den gensidige forsørgelsespligt kun for gifte personer, mens den for førtids og folkepension gælder for både gifte (herunder registreret partnerskab) og samlevende. Ved samlevende forstås, alt efter forgodtbefindende, når man deler bolig med en person som man teoretisk set kan indgå ægteskab eller registreret partnerskab med, det vil i realiteten sige at det er ganske få personer man kan dele bolig med uden at blive betragtet som samlevende;- En forælder, et voksent barn, en bedsteforælder, eller bror/søster. At fætter/kusine ikke er med, skyldes at det i Danmark stadig er muligt at gifte sig med en fætter/kusine. Man kunne argumentere at den gensidige forsørgelsespligt er imod loven 1925, fordi man netop fratager den ene part muligheden for at bidrage til familiens underhold gennem økonomiske sanktioner. Hvordan virker den gensidige forsørgelsespligt, den gensidige forsørgelsespligt er en økonomisk sanktion, der bliver trukket i den berørte parts ydelse (starthjælp, kontanthjælp, førtidspension eller folkepension) på 2 måder, første del er en generel nedsættelse af ydelsen, en skat på ægteskab/samliv om man vil, et fast beløb der

3 trækkes ud fra den formodning at partneren har en indkomst, uanset om han/hun har det eller ej. Per måned (2011) Enlig Gift/Samlevende Mister Starthjælpsmodtager kr kr kr. Førtidspension (Ny) kr kr kr. Førtidspension(Gammel - lav) kr kr kr. Førtidspension(Gammel høj) kr kr kr. Folkepension kr kr kr. Denne nedsættelse af indkomsten sker som sagt uanset, hvordan familiens økonomi ellers måtte være stykket sammen. Om begge eller kun en modtager, pension, m.m. Et ægtepar hvor begge ægtefællerne/samleverne er på fokepension mister således i alt kr., og har herefter en samlet indkomst på kr. om måneden før skat. Mens et ægtepar hvor begge parter er på starthjælp, mister kr. og herefter har kr. til sammen før skat, eller kun 690 kr. mere om måneden end én kontanthjælpsmodtager. Disse modtagere af sociale ydelser, fra starthjælp til folkepension, har sjældent eller aldrig mulighed for at forbedre deres indkomst på anden vis. Den anden modregning forgår ved, at man trækker i fohold til husstandsindkomsten, når ægtefællen/samleveren eller ydelsesmodtageren selv har en indkomst der overstiger et fastsat beløb, trækkes der 30 kr. for hver 100 kroner tjent på anden vis. Og ser man på kontanthjælp, hvor satsen er kr. om måneden, så trækkes der krone for krone, hvad ægtefællen tjener over en kontanthjælp, indtil kontanthjælpen helt falder bort. De to metoder, hvor den første mest af alt, minder om en skat på ægteskab, en afgift eller moms, om man vil, er helt uforståelig, den anden overbyggende metode kan synes fair i lyset af loven fra 1925, men virker ikke befordrende for at ægtefælle/samlever, skal yde en ekstra indsats i eller for samfundet. Ydelserne er i forvejen så lave at der ikke er mulighed for meget mere end at overleve, og det at spare op til alderdommen eller uforudsete udgifter er ikke en mulighed der er reel for modtagerne af de ovenstående ydelser. Og med den gensidige forsørgelsespligt, må modtagerne af disse sociale ydelser, ofte gå en nedværdigende tiggergang ned på kommunen, for at søge om andre tilskud, der efter ofte lang og omkostningstung sagsbehandling ender i afslag, afslag der kan betyde at familiens økonomi rystes så kraftigt at den ikke mere står til at redde. Jeg forsøger at forestille mig det ramaskrig der ville lyde, skulle man forslå eller beslutte en generel ægteskabsafgift eller skat, for alle gifte/samlevende i samfundet, uanset om de var på arbejdsmarkedet eller ej! Men det tvivler jeg på at politikerne ville turde, nej man vælger den feje løsning og lægger en sådan afgift på grupper af borgere der i forvejen er økonomisk hårdt ramt, som ofte er fysisk eller psykisk svage og som sjældent har kræfterne til at sige fra. Og spørger man sagsbehandlerne på kommunen, som måske godt selv kan se det absurde i den gensidige forsørgelsespligt, fremføres ofte det absurde argument at

4 man jo som gift, i vielsesritualet har lovet at man vil forsørge hinanden, der står nemlig;- Vil du elske og ære hende/ham, og leve med hende/ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand/hustru bør leve med sin ægtehustru/mand, indtil døden skiller jer ad? Taler præsten om kontanthjælp og førtidspension, nej, han/hun taler om kærlighed og ære, og i hvilken anden samfundsmæssig sammenhæng går man i dag ind og citere et religiøst ritual som begrundelse for en politisk administreret regel. For mig er dette noget vås, for så skulle den gensidige forsørgelsespligt kun gælde ægteviede og ikke samlevende. Men end ikke på vielsesattesten står der med et eneste ord skrevet jeg vil forsørge. Vi lever i dag i et samfund hvor individet er i centrum, hvor livet og udfoldelsesmulighederne er reguleret af love og paragraffer, og frem for, som man ellers ville finde naturligt i et moderne samfund, at øge borgernes og individets frihed, regulerer man mere og mere, og begrænser den enkeltes valg på en lang række områder. Igennem årtier kæmpede, især fagforeningerne og diverse græsrodsforeninger, for den enkeltes rettigheder, for ligestilling og for retten til at leve et liv i værdighed. I disse år er man ligeså stille ved at fratage borgerne disse rettigheder igen, vi bliver som borgere mindre og mindre frie, vi fratages frie valg, og vi tvinges til tiggergang. Helt imod internationale konventioner, som f.eks. FN konventionen om handicappedes ligestilling i samfundet, hvor Artikel 3 a) tydeligt siger;- Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer. Der findes ikke gensidig forsørgelsespligt i form af en økonomisk straf, andre steder i samfundet, end når det kommer til de fire ydelser, starthjælp, kontanthjælp, førtidspension og folkepension, grupper af borgere der af forskellige grunde selv har svært ved at sige fra, enten trykker alderen, eller helbredet, eller man har svært ved sproget, uanset er man som oftest allerede i en svær situation, hvor der allerede skal kæmpes for livets opretholdelse, og så kommer den gensidige forsørgelsespligt oveni og straffer en i forvejen stram økonomi. Konsekvensen ses hver eneste dag i øjeblikket, familier der sættes ud af deres lejebolig, eller hvis de ejer deres bolig ender på tvangsauktion, med finanskrisen hængende over hovedet er det ofte ikke muligt at sælge boligen eller er man så heldig at få den solgt, så ofte til en pris med stort tab, og en efterfølgende stor gæld, der grundet omstændighederne, vil hænge over hovedet på de berørte parter resten af livet. Og der er ikke tale om småpenge disse familier ender med at skylde, men store summer der tynger et i forvejen svagt eller aldrende helbred. Intet andet sted i samfundet, siger man, oh du er gift/samlevende, så nupper vi lige 30% af din indkomst, intet andet sted betales der skat fordi man vælger at være 2 frem for én. En afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt vil være for dyr, siger politikerne og fremlægger opgørelser udregnet af embedsmænd på, hvor meget ekstra der skal udbetales årligt, hvis man ville afskaffe den gensidige forsørgelsespligt. Om det er bevidst eller ubevidst, med hensigt eller ren og skær malice, så giver disse tal et skævt billede, for i udregningerne er ikke medtaget, de besparelser man ville få på andre områder. Mange der ellers gerne ville leve sammen, vælger i dag at bo adskilt, at bo sammen ville belaste økonomien for hårdt, og dermed optager de to boliger frem for én. Og da

5 de er på overførselsydelse får de sikkert begge boligydelse. Skulle de derimod vælge at bo sammen, og da boligydelsen er fastsat efter husstandsindkomsten, ville boligydelsen om ikke helt forsvinde, så blive meget lavere. De ville frigive en bolig til andre, og det offentlige kunne frem for at tænke nybyggeri investere i boligforbedringer i det allerede eksisterende byggeri. Dette kan siges om alle tilskud og ydelser der reguleres i forhold til hustandsindkomsten. Yderligere ville der kunne spares på administrative omkostninger, omkostninger der går til sagsbehandling, men også til kontrol af alle de enlige, hvor man måske mener der kunne være tale om at de vist ikke er reelt enlige. Gifte/samboende behøver man jo ikke kontrollere da deres status allerede er kendt. Men selvom det ikke er synligt for de fleste så bruges der mange skattekroner på kontrol og endnu flere på det rent administrative ved ordningen med gensidig forsørgelsespligt. Man ved at det er det bedste for børn, at vokse op i en familie, bestående af far, mor og børn, det giver en anden balast, og en grobund for succes i livet. Men mange der vil eller er ramt af den gensidige må fravælge denne løsning, da økonomien så ikke kan hænge sammen. Den gensidige forsørgelsespligt er en adfærdsregulerende regel, der fratager borgerne en del af deres frie vilje og det frie valg. Andet er det ikke. Og gav man sig virkelig til at regne på det, ville man nok finde ud af at de øgede ydelser ville man få ind på anden vis, men borgerne ville have et friere valg til hvordan de ønsker at indrette deres liv. Uanset hvad man mener det ville koste samfundet, vil det dog i sidste ende alt sammen komme tilbage til samfundet igen, først som direkte skat, procent, derefter når pengene forbruges, vil der komme 25% moms af det resterende, dette betyder at 55% kommer tilbage med det samme, bare i skatteindtægter, dette er direkte. Uanset ville pengene komme tilbage til samfundet om ikke direkte, så indirekte, og indirekte kan det være med til at skabe et øget forbrug hos dem der i dag er ramt af den gensidige forsørgelsespligt og som i forvejen har det hårdt økonomisk og danner hovedgruppen af udstødte og fattige i Danmark. Øget forbrug, betyder øget vækst, flere arbejdspladser, og dermed flere skatteindtægter. Og en ting er sikker, de borgere der er berørt af den gensidige forsørgelsespligt, vil ikke bruge pengene på offshore investinger eller spekulationer i aktier og finansfonde. De ville forbruge dem her i Danmark hvor de bor. Fakta om gensidig forsørgelsespligt: Gensidig forsørgelsespligt vil også ramme dig, alle bliver ramt af den gensidige forsørgelsespligt, om ikke før, så den dag, man kommer på folkepension. Gensidig forsørgelsespligt vil som minimum betyde at en modtager af kontanthjælp, førtidspension eller folkepension, mister knap kroner om måneden, på basis af en formodet indtægt fra partneren, også selvom partneren ingen indtægt har. To folkepensionister, samboende eller gifte, elskende eller blot gode venner, vil miste knap kroner om måneden (2011), eller mere end 25% af deres hustandsindkomst grundet den gensidige forsørgelsespligt, dette er hvad man minimum mister. To gifte/samlevende starthjælpsmodtagere, har kun 690 kr mere tilsammen

6 end en enlig kontanthjælpsmodtager Ligesåvel som man kan få beskåret sin indkomst grundet den gensidige forsørgelsespligt, har man også selv pligt til at forsørge ægtefælle/samlever, og dette samtidigt. Hvis din ægtefælle tjener mere end ca om måneden før skat, kan du ikke få kontanthjælp. Der må gerne skæres flere gange i samme ydelse. Ejer man sin bolig, har den grundlæggende også forsørgerpligt, friværdien skal spises op inden der kan gives f.eks. kontanthjælp. Partneren gøres indirekte ansvarlig for andre mænds/kvinders børn hvis der er sammenbragte børn i forholdet til en modtager af starthjælp/kontanthjælp/førtidspension. At ægteskaber ruineres på grund af den gensidige forsørgelsespligt, til skade for børnene, ægtefællerne, og i sidste ende samfundet. At der er ægtefæller/samlevere der må vælge at blive skilt og leve adskildt for at få økonomien til at hænge sammen. Alle der er gift/samboende har gensidig forsørgelsespligt, men det er kun modtagere af offentlige ydelser der straffes økonomisk for at leve i et forhold. Links: Underskriftsindsamling Tilhørende facebookgruppe Demonstrationsgruppe (demonstration planlagt til foråret 2012)

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

DEN USYNLIGE FATTIGDOM

DEN USYNLIGE FATTIGDOM DEN USYNLIGE FATTIGDOM EN UNDERSØGELSE AF FATTIGDOM BLANDT ANSØGERE TIL BØRNESAGENS FÆLLESRÅDS STIPENDIUM FOR ENEFORSØRGERE MAJ 2015 Den usynlige fattigdom - En undersøgelse af fattigdom blandt ansøgere

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR.

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2007 Bevar dit helbred på en sund og fornuftig måde Motionscyklen»Humanitær«,

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Flygtninge på langvarig starthjælp

Flygtninge på langvarig starthjælp Flygtninge på langvarig starthjælp Adam Johansen Marianne Højland Henning Hansen 2011 Flygtninge på langvarig starthjælp 8 CASA, Januar 2011 ISBN: 978-87-92384-78-2 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-92384-80-5

Læs mere