Titel Forfatter udgivet. Rapport om ledelse og styring af digitalisering KL 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel Forfatter udgivet. Rapport om ledelse og styring af digitalisering KL 2009"

Transkript

1

2 1. Forord Finansministeriets handlingsplan for effektivisering i kommunerne har fire hovedpunkter: Færre udgifter til administration Færre udgifter til indkøb Mindre sygefravær Ny teknologi til bedre arbejdstilrettelæggelse Digitaliseringen i kommunerne vil være afgørende for at dette lykkes. Der er allerede gennemført flere undersøgelser omkring status på it-anvendelsen i kommunerne. Et par eksempler på interessante undersøgelser er nævnt nedenfor. Titel Forfatter udgivet Det kommunale Digitaliseringslandskab status og udfordringer It-ledelsesmæssige udfordringer i 12 kommuner - resultat af interviewrunde i foråret 2009 Professor Pernille Kræmmergaard m.fl. Aalborg Universitet Professor Pernille Kræmmergaard m.fl. Aalborg Universitet Rapport om ledelse og styring af digitalisering KL 2009 Baggrunden for denne undersøgelse er, at der i kommunerne satses intensivt på it-services som midlet til at effektivisere og fastholde et højt serviceniveau, til trods for krav om store besparelser i kommunalt regi. Dette kræver at der skabes en stærk overensstemmelse mellem fagområdernes behov og de itservices der tilbydes, hvilket igen stiller krav til samarbejde mellem fagområder og itorganisation, at der følges op på it-anvendelse, at der er en professionalisme omkring itudviklingstiltag og at der på alle planer i kommunen er en bevidsthed omkring den bedste placering af it-services, til gavn for kommunen. Det er modenhed og relevans omkring disse forhold, som undersøgelsen ønsker belyst og perspektiveret ved temaerne it-styring, it-økonomi, it-kvalitet og it-kompetencer. Der fremkommer en status på allerede tidligere undersøgte punkter, men også en vurdering af hvorledes fagområdernes opfattelse er i forhold til it-chefernes tilsvarende. Undersøgelsen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem A-2 og KL, der har bidraget med stor viden om kommunerne og ekspertise i gennemførsel af undersøgelser i kommunalt regi. God læselyst! Med venlig hilsen Lars Rasmussen A-2 A/S Partner Michael Hald KL Center for Borgerbetjening og IT-politik Bo Lind A-2 A/S Chefkonsulent Side 2 af Copyright A-2

3 2. Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Forord Indholdsfortegnelse Undersøgelsens resultat i overblik Metode, datagrundlag og gennemførelse Demografi og overordnede tendenser Overensstemmelse mellem fagområder og it-afdeling Overblik over it-anvendelsen i kommunen Koordinering og styring af it-ressourcer It-outsourcing og It-driftsfællesskaber Digitalisering gennem professionalisering af it-afdelingen Perspektivering af undersøgelsen Hvem er A-2? Rapporten kan downloades på Oplag 2 Side 3 af Copyright A-2

4 3. Undersøgelsens resultat i overblik Outsourcing er ikke vejen frem, itfællesskaber kan måske blive det Kommunerne ser ikke outsourcing af it-aktiviteter som den oplagte mulighed for optimering af it-services, it-kvalitet og it-effektivitet, og afledt heraf forbedring af fagområderne services til borgere, virksomheder og medarbejdere. Derimod ser kommunerne lidt større potentiale i at etablere fælles kommunale samarbejder omkring it-anvendelse. Det vægtes ikke højt at få gennemsigtig itøkonomi Øget digitalisering uden handlekraft I spørgsmålet med fokus på gennemsigtighed i it-budgetter på tværs i kommunen, og it-økonomi der afspejler serviceniveau, viser svarene, at der ikke er gennemsigtighed i dag. Fagområderne vægter ikke en sådan gennemsigtighed i budgetter og økonomi særligt højt. Undersøgelsen viser, at ambitionsniveauet for digitalisering af kommunens services mellem kommunens medarbejdere, borgere og virksomheder er meget højt, og kommunerne har også en forventning om øgede it-udgifter i den forbindelse. Men når det kommer til målrettet udvikling af it-afdelingen og itprofessionalismen til effektiv håndtering af øget digitalisering, har det ikke den grad af vigtighed, som man skulle forvente for at realisere digitaliseringen. Erfaringen fra andre brancher (bl.a. mediebranchen) viser, at digitalisering kræver en øget agilitet og beredskab i it-afdelingen. Dette vil igen stille øgede behov for it-ressourcer, som så opvejes af de effektiviseringsgevinster der høstes i forretningen. It-kompetencer skal ligge i it-afdelingen It-kompetencerne skal iflg. undersøgelsen ligge i it-afdelingen, men ser vi på tallene i undersøgelsen, så er der (set som gennemsnitsbetragtning) næsten dobbelt så mange medarbejdere der beskæftiger sig med it-administration i forretningsområderne, som der er ansat i itafdelingerne. Det skal dog understreges, at der er stor forskel på dette forhold fra kommune til kommune. Side 4 af Copyright A-2

5 4. Metode, datagrundlag og gennemførelse Metode Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med 24 udsagn, som respondenten er blevet bedt om at forholde sig til mht. enighed og vigtighed. Undersøgelsen er udformet på baggrund af A-2 s erfaringer med kommunal it-håndtering, med input fra kommunale ledere og på baggrund af KL s erfaringer fra tidligere undersøgelser. Svarmuligheder for vurderingen er sket efter følgende skala: Skala for enighed er: 1: Meget uenig 2: Uenig 3: Hverken/eller 4: Enig 5: Meget enig 6: Ved ikke Skala for vigtighed er: 1: Slet ikke vigtigt 2: Ikke vigtigt 3: Hverken/eller 4: Vigtigt 5: Meget vigtigt 6: Ved ikke Temaer i undersøgelsen Spørgsmålene er formuleret, så de dækker de primære temaer, der er fundet relevante for kommunalt it-samarbejde. Disse temaer er: it-styring it-økonomi it-servicekvalitet it-kompetencer Indholdet i hver af disse grupper er eksemplificeret nedenfor. It-servicekvalitet It-styring Driftssikkerhed 24/7 support Prioritering Brugeroplevelse Datakvalitet Problemhåndtering Sourcing It-kompetencer Brugerkompetencer It-kompetencer Fastholdelse Interne kompetencer Outsourcing af kompetencer Forandringsagenter Projektledelse Forvaltningskompetencer Uddannelse Afstemt service niveau Beslutningsproces og organisering It-rådgivning til forvaltningerne Standardisering af it-anvendelse It-strategi, mål og vision Inddragelse og samarbejde Tværorganisatoriske projekter It-økonomi Økonomisk overblik Styring af økonomi Økonomisk ejerskab Licens og kontraktstyring Realisering af effektmål Side 5 af Copyright A-2

6 Respondenter Datagrundlag og afgrænsninger Metodiske usikkerheder Undersøgelsen er adresseret til alle landets 98 kommuner, og spørgsmålene er sendt til kommunaldirektøren og it-chefen. 77 kommuner har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en besvarelsesprocent på 78%. Besvarelsen er fordelt på: 21 kommuner, hvor både kommunaldirektør og it-chef har svaret 23 kommuner, hvor kun kommunaldirektøren har svaret 35 kommuner, hvor kun it-chefen har svaret Da undersøgelsen bygger på et spørgeskema med lukkede spørgsmål, og dermed bundne svarkategorier, giver det respondenten et begrænset udfaldsrum for at udtrykke, hvordan virkeligheden forholder sig i kommunen. Det vil sige, at respondenten ikke selv har mulighed for at fremhæve, hvad der er væsentlige tendenser i kommunen, ud over de temaer som undersøgelsen indeholder. Der er dog mulighed for at indsætte kommentarer, hvilket 23 respondenter har benyttet sig af. Et spørgeskema indeholder altid en tolkningsusikkerhed, da respondenterne kan tolke spørgsmålene forskelligt. For at imødekomme problematikken er (de fleste af) spørgsmålene forsøgt stillet, så der spørges ind til konkrete verificerbare emner. Besvarelsesprocenten i forhold til det samlede antal besvarelser fordelt på regioner er vist i figuren nedenfor. Heraf ses en ligelig fordeling mellem regionerne, på nær Region Nordjylland der ligger lidt lavere, men som også har færrest kommuner. Besvarelsesfordeling pr. region i pct. Region Lille Mellem Stor Antal kommuner der har svaret Antal kommuner pr. region Region Hovedstad 0% 17% 8% Region Midtjylland 1% 10% 11% Region Nordjylland 1% 7% 4% Region Sjælland 0% 15% 6% Region Syddanmark 1% 9% 10% Hovedtotal 3% 58% 39% Side 6 af Copyright A-2

7 5. Demografi og overordnede tendenser Ser vi på den samlede vurdering af vigtighed, grupperet som beskrevet ovenfor, får vi følgende resultat, hvor det ses at styringsdisciplinen er vigtigere end at forholde sig til økonomien og kompetencer i forhold til it-anvendelsen Side 7 af Copyright A-2

8 6. Overensstemmelse mellem fagområder og it-afdeling Overensstemmel se og styrkelse af it-samarbejdet Der er generelt en god overensstemmelse mellem it-chefens opfattelse og den opfattelse, som kommunaldirektøren har af it-håndteringen i kommunen. Dette underbygges af, at der fra begge sider ønskes et stærk it-samarbejde mellem kommunens fagområder og it-afdelingen omkring itbeslutning og koordinering af it-aktiviteter. Enighed mellem kommunaldirektør og it chef fordeler sig på følgende måde: I det følgende fremhæves nogle af de væsentligste observationer fra undersøgelsen. Side 8 af Copyright A-2

9 It-ressourcer i fagområderne I 79% af de kommuner, der havde oplyst antallet af it-medarbejdere, blev der angivet, at fagområderne havde medarbejdere ansat der arbejdede med it-administration osv. Gennemsnitligt Størrelse antal Lille 0,6 Mellem 9,0 Stor 17,8 Tallene skal tages med stort forbehold da definitionen af disse medarbejderprofiler ikke er opfattet ens af respondenterne i undersøgelsen. Men tendensen er, at der er rigtig mange it-ressourcer i fagområderne som it-chefen ikke kan disponere over. Hverken it-chef eller kommunaldirektør ser det som et problem, at det forholder sig sådan. Ligesom de begge vurderer at nuværende niveau er passende. It-afdelingen skal øge sin viden om kommunens fagområder Udbygning af itområdet Ovenstående kan have paralleller til vurderingen omkring kommunernes itøkonomiske gennemsigtighed og overblik. It-afdelingens selvopfattelse omkring den faglige viden indenfor fagområderne, er markant større end den opfattelse kommunaldirektørerne har af det samme. Dvs. fagområderne ser ikke itafdelingens medarbejdere som klædt godt på til at forstå fagområdernes behov. Fra begge sider anses det for vigtigt, at it-afdelingen har forretningsfaglig indsigt i fagområderne. It-cheferne ser det som nødvendigt at it-området udbygges, og dermed at it-udgifterne øges, hvis udbredelse af digitalisering skal kunne håndteres. Derimod mener kommunaldirektøren ikke, at de fremtidige krav til serviceforbedring og effektivisering via digitalisering vil øge kommunens itudgifter. Holdning til fælles kommunale samarbejder Fra it-chefernes side er der ringe interesse for at indgå i fælles kommunale it-samarbejder. Kommunaldirektørerne har i deres besvarelser lagt mere vægt på betydningen heraf. Side 9 af Copyright A-2

10 7. Overblik over it-anvendelsen i kommunen It-strategi er et vigtigt styringsredskab På udsagnet om kommunen arbejder efter en it-strategi med vision, mål og handlingsplan, der rummer alle it-relaterede aspekter, var oplevelsen neutral (bedømmelsen lå på middel). Men vigtigheden af, at have en itstrategi, der også er forankret i fagområderne er sat højt. Der ønskes overensstemmelse mellem krav og afregning På udsagnet om økonomistyringsmodellen er indrettet på en sådan måde, at fagområdernes træk på it-services afspejles i omkostningsfordelingen (intern omkostningsfordeling), var vurderingen meget lavt. Dette skal sammenholdes med udsagnet om, der er defineret itserviceniveauer ( SLAer ) for fagområdernes it-løsninger, hvor der blev givet en jævn, men ikke overvældende vurdering. Beslutning eller krav til øget it-serviceniveau sker i fagområderne, uden at der skabes overensstemmelse mellem fagområdernes forventninger og de økonomiske konsekvenser øget it-servicekvalitet vil få. Der er en holdning til at det skal der være. Gennemsigtig budgettering omkring itanvendelse Til udsagnet om it-budgetterne er tilrettelagt således, at der er overblik over det samlede it-ressourcetræk (forbrug) på tværs af fagområder og itafdelingen, var den overvejende vurdering, at det ikke er godt nok i dag og at det skal forbedres. På den anden side var det ikke meget vigtigt, at skabe denne gennemsigtighed, hvilket giver en indikation af, at der i nogen grad er behov for fagspecifik autonomi omkring it-initiativer. Undersøgelsen viser også en forskel afhængig af hvilken landsdel kommunen ligger i. Kommuner i regionerne på Sjælland ligger noget over regionerne i Jylland i vurdering af vigtighed, og der er en forskel på 13% mellem laveste og højeste score. Region Hovedstad Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Mindste Største Forskel 3,96 3,64 3,75 4,29 3,80 3,64 4,29 0,65 Side 10 af Copyright A-2

11 Opfølgning på rette itanvendelse Servicekvalitet er en kombination af pris og ydelse, som er aftalt mellem direktionen for fagområderne og it-chefen. Om varen leveres og om håndtering sker som aftalt (i SLA en) må løbende vurderes. I bedømmelsen af om direktion og it-chef løbende følger op, konkretiseret ved it-budget, it-omkostninger og it-planer gøres dette kun i moderat omfang og denne aktivitet vægtes moderat. Dette kan undre, da kommunerne har indikeret, at der vil forekomme øgede it-udgifter forbundet med den øgede digitalisering, og skal dettte styres må det ske gennem en løbende koordinering på direktionsplan. Kommunen arbejder efter en it-strategi Direktion og it-chef følger op på it-services og it-økonomi Der er overensstemmelse mellem it-udgifter og it-services Vigtighed Enighed Der er overblik over de samlede It-budgetter 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Side 11 af Copyright A-2

12 8. Koordinering og styring af it-ressourcer Beslutningsstruktur omkring itanvendelse er klar Kommunernes direktioner er meget bevidste om, at der skal være defineret og etableret ejerskab, styring og beslutningskompetence omkring it-anvendelse, fordelt mellem fagområder, it-afdelingen og eksterne parter. Hvilket giver det rette fundament til at kunne styre itressourcerne i kommunen. Det samme gælder beslutning om prioritering og relevans af it-initiativer, der ligeledes er koordineret på tværs af kommunens fagområder og itafdelingen i en formaliseret struktur. Effektmåling af implementerede itinitiativer mangler Der meldes positivt tilbage på at der udarbejdes business cases, som grundlag for beslutning om igangsættelse af it-projekter. Men når det kommer til at skulle følge op på om fagområderne høster de effekter, der lå til grund for business casen, er vurderingen lav. Undersøgelsen peger på, at der ikke følges tilstrækkeligt op på at de aftalte effektmål, som ligger til grund for igangsætning af it-initiativer, realiseres. Det gøres selvfølgelig i direktionen, men der skal også være udpeget en eller flere forandringsagenter, der kan varetage den mere operationelle side, efter det mere tekniske it-projekt er afsluttet. Tillid til informationssikkerhed Der stor tillid til at it-afdelingen har taget de nødvendige forholdsregler til sikring af data- og informationssikkerhed i kommunen, og vigtigheden af dette området er også prioriteret højt hos respondenterne. It-beslutningsvej er fastlagt med ejerskab, roller og ansvar Effektmål for gennemførte it-projekter realiseres Der er taget nødvendige forholdsregler omkring informationssikkerhed Vigtighed Enighed 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Side 12 af Copyright A-2

13 9. It-outsourcing og It-driftsfællesskaber It-afdelingen har godt styr på outsourcede opgaver Der er en fælles opfattelse af, at IT-afdelingen styrer outsourcing til itleverandører effektivt med hensyn til økonomi, leverancer og ændringshåndtering. Outsourcing er ikke vejen til effektivisering Kommunerne ser ikke outsourcing af it-aktiviteter som den oplagte mulighed for optimering af it-services, it-kvalitet og it-effektivitet, og afledt heraf forbedring af fagområderne services. Stordriftsfordele ved fælles itinitiativer Derimod ser kommunerne lidt større potentiale i etablering af fælles kommunale samarbejder omkring it-anvendelse for at effektivisere gennem stordriftsfordele herved. It-udgifter spares ved fælles kommunale samarbejder It-afdelingen kan forbedre it-services gennem outsourcing Eksisterende it-outsourcing er i kontrol Vigtighed Enighed 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Side 13 af Copyright A-2

14 10. Digitalisering gennem professionalisering af it-afdelingen Fokus på digital selvbetjening It-området skal professionaliseres It-projektledelse Der er stort fokus på, at øge omfanget af digital selvbetjening for borgere, virksomheder, myndigheder og medarbejdere, og opgaven er prioriteret meget højt. Der er enighed om, at behovet for professionalisering af it-området øges i forbindelse med øget digitalisering af fagområdernes arbejdsprocesser. Vigtigheden af denne professionalisering er ikke af respondenterne vurderet specielt høj. Der er en generel oplevelse af, at it-projektledelse ikke er en af itafdelingens kernekompetencer, og at der heller ikke er et ønske om at it-projektledelse skal styrkes i it-afdelingen. Øget digitalisering skaber behov for projekt-agilitet idet, der løbende skal forandres og justeres i it-landskabet, og det kræver opdyrkning af itprojektledelses kompetencer, som et vigtigt succeskriterie. Besvarelsen giver anledning til spørgsmålet, hvor den kompetence så skal forankres, og hvorfor denne disciplin ikke vægtes højere i itsammenhænge. Kommunen kan fastholde medarbejdere Kommunerne evne til at fastholde medarbejdere med rette itkompetencer opleves som gode. Udbygning af it-afdelingen er nødvendig ved øget digitalisering It-udgifter stiger ved øget digitalisering It-afdelingen har rette it-kompetencer It-afdelingen har kompetencer i It-projektledelse Vigtighed Enighed Der er fokus på it-professionalisering - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Side 14 af Copyright A-2

15 11. Perspektivering af undersøgelsen Undersøgelsen rejser en række spørgsmål som kommunerne må stille sig selv, de mest oplagte er beskrevet i afsnittene nedenfor. Hvordan realiseres øget digitalisering? Hvorfor ikke effektivisering gennem outsourcing? Er it-afdelingen mere end et lokalt it-driftscenter? Hvordan skabes der i kommunen overensstemmelse mellem direktionens intentioner og rette it-kapacitet, når øget digitalisering skal realiseres? Hvad skyldes kommunernes nedtoning af aktiviteter omkring outsourcing og kommunale fællesskaber er det et udtryk for at itunderstøttelsen er styret af lokale forhold og fagspecifikke behov? En hypotese er, at kommunens fagområder selv ønsker at disponere og forvalte egne it-løsninger, fordi de er meget fagspecifikke og itafdelingen derfor aldrig vil kunne supportere med andet end rå it-drift. Er ovenstående holdning udbredt i kommunen, er den rigtig og hvordan skal finansieringen omkring dette foregå? Hvem har ansvar for it-budgettet? Af besvarelserne i denne undersøgelse kan det ikke ses, om der ikke er en entydig forankring af ansvar og overblik over it-budgetterne, der ligger i de enkelte fagområder og it-afdelingen. Hvem har det samlede overblik og ansvar for it-budgetterne? Hvem følger op på realisering af effektmål? Hvem i kommunen udpeges til fagområdets forandringsagent og følger op på, at aftalte effektmål realiseres? Side 15 af Copyright A-2

16 12. Hvem er A-2? Konsulenter med solid baggrund A-2 er etableret i vi er i dag 54 konsulenter i København, Oslo og Fredericia. A-2 er på SKI rammekontrakterne for IT - og Management konsulentydelser. Specialister indenfor A-2 IT AID Anskaffelse - Vi hjælper med udbudsstrategi, kravspecifikation og udbudsgennemførelse således, at din sourcing bliver effektiv og målrettet vi kan også relationsvinklen - vores forhandlings- og coachingkurser er hjælp til selvhjælp. Vores særkende er: - Specialister i SKI udbud. - Værktøjer der automatiserer, strukturerer og dokumenterer evalueringen. Implementering - Er der udfordringer med projektimplementeringen, har vi solid og relevant erfaring med offentlige it-projekter vi kan også arbejde parallelt med projektimplementeringen, med risikoanalyse, indsatsanbefalinger mv. Vores særkende er: - Metoder og værktøjer til effektiv og fremsynet kvalitetssikring. - Relationshåndtering, som fremmer et godt og konstruktivt samarbejde mellem kunde og leverandør. Drift og Governance Effektiv drift og god governance kræver erfaring og indsigt den har vi. Vores særkende er: - Værktøjer, der enkelt og effektivt tager temperaturen på din IT organisation. - Konsulenter med teorien i orden og en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen. Side 16 af Copyright A-2

17 Optimering af itanvendelse A-2 har solid erfaring med optimering af it-anvendelse A-2 har assisteret en lang række offentlige og private kunder med optimering af itanvendelse. Vi benytter en gennemprøvet model for analyse og implementering af forbedringer. Reference case: En udbudsstrategi kan være at kombinere forskellige udbudsmuligheder for på den måde, at få dækket det samlede ydelsesbehov. I dette tilfælde blev der anvendt en kombination af direkte tildeling på SKI driftsaftaler og miniudbud på en SKI forvaltningsaftale. Resultatet blev efter en nøje vurdering, at IT fornuftigst i dette tilfælde forblev i kommunen. Hillerød Kommune skulle under et ekstremt tidspres have konkurrenceudsat kommunens IT drift. A-2 definerede en udbudsstrategi, der muliggjorde at opgaven kunne løses indenfor tidsfristen. Opgaven med at specificere ydelser og ydelsesmål, havde vi ikke nået uden A-2. En kommune af vores størrelse har rigtig mange systemer og meget forskellige behov, så den samlede kravspecifikation er kompliceret, hvis det hele skal hænge sammen. Søren Kristensen chef for Udvikling og IKT Kommuner som A-2 Kommuner og kommunal virksomhed som A-2 har arbejdet for: har arbejdet for Århus Kommune Odsherred Kommune Esbjerg Kommune Statens og Kommunernes Indkøbsservice Faxe Kommune (SKI) Hillerød Kommune KL Københavns Kommune KOMBIT Lejre Kommune Vestforbrænding Lolland Kommune Kommunekemi Kontaktinformation Vil du vide mere om mulighederne for optimering af den kommunale it-anvendelse og effektivisering af it-samarbejdsorganisation, er du velkommen til at kontakte: Partner i A-2 Lars Rasmussen,Tlf: , Chefkonsulent i A-2 Bo Lind, Tlf: , Side 17 af Copyright A-2

Whitepaper om styrkelse af it-samarbejdet i kommunen

Whitepaper om styrkelse af it-samarbejdet i kommunen Whitepaper om styrkelse af it-samarbejdet i kommunen September 2010 I samarbejde med: www.a-2.dk 2009 Copyright A-2 1. Formål Dette dokument er et skitseret forslag til, hvordan et kommunalt it-samarbejde

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

IT-afdelingen rykker tættere på forretningen

IT-afdelingen rykker tættere på forretningen IT-afdelingen rykker tættere på forretningen Flemming P. Madsen Aalborg Handelsskole Flemming Pentz Madsen Datalog, AUC 1990 Aalborg Boilers, systemudvikler Mentor CRI WM-data Logica Systemudvikler Projektleder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS. Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor

RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS. Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor - men det gør manglende forretningsorientering i de administrative topledelser også RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Denne politik er godkendt af byrådet d. xx. Og træder i kraft d. xx. Seneste version er tilgængelig på intranettet. Indledning Vejen Byråd fastlægger med

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser Tom Kjærsgaard Larsen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler på it-konsulentområdet 02.15, 02.16, 02.17, 02.18, 02.25 Sortiment

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere