Titel Forfatter udgivet. Rapport om ledelse og styring af digitalisering KL 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel Forfatter udgivet. Rapport om ledelse og styring af digitalisering KL 2009"

Transkript

1

2 1. Forord Finansministeriets handlingsplan for effektivisering i kommunerne har fire hovedpunkter: Færre udgifter til administration Færre udgifter til indkøb Mindre sygefravær Ny teknologi til bedre arbejdstilrettelæggelse Digitaliseringen i kommunerne vil være afgørende for at dette lykkes. Der er allerede gennemført flere undersøgelser omkring status på it-anvendelsen i kommunerne. Et par eksempler på interessante undersøgelser er nævnt nedenfor. Titel Forfatter udgivet Det kommunale Digitaliseringslandskab status og udfordringer It-ledelsesmæssige udfordringer i 12 kommuner - resultat af interviewrunde i foråret 2009 Professor Pernille Kræmmergaard m.fl. Aalborg Universitet Professor Pernille Kræmmergaard m.fl. Aalborg Universitet Rapport om ledelse og styring af digitalisering KL 2009 Baggrunden for denne undersøgelse er, at der i kommunerne satses intensivt på it-services som midlet til at effektivisere og fastholde et højt serviceniveau, til trods for krav om store besparelser i kommunalt regi. Dette kræver at der skabes en stærk overensstemmelse mellem fagområdernes behov og de itservices der tilbydes, hvilket igen stiller krav til samarbejde mellem fagområder og itorganisation, at der følges op på it-anvendelse, at der er en professionalisme omkring itudviklingstiltag og at der på alle planer i kommunen er en bevidsthed omkring den bedste placering af it-services, til gavn for kommunen. Det er modenhed og relevans omkring disse forhold, som undersøgelsen ønsker belyst og perspektiveret ved temaerne it-styring, it-økonomi, it-kvalitet og it-kompetencer. Der fremkommer en status på allerede tidligere undersøgte punkter, men også en vurdering af hvorledes fagområdernes opfattelse er i forhold til it-chefernes tilsvarende. Undersøgelsen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem A-2 og KL, der har bidraget med stor viden om kommunerne og ekspertise i gennemførsel af undersøgelser i kommunalt regi. God læselyst! Med venlig hilsen Lars Rasmussen A-2 A/S Partner Michael Hald KL Center for Borgerbetjening og IT-politik Bo Lind A-2 A/S Chefkonsulent Side 2 af Copyright A-2

3 2. Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Forord Indholdsfortegnelse Undersøgelsens resultat i overblik Metode, datagrundlag og gennemførelse Demografi og overordnede tendenser Overensstemmelse mellem fagområder og it-afdeling Overblik over it-anvendelsen i kommunen Koordinering og styring af it-ressourcer It-outsourcing og It-driftsfællesskaber Digitalisering gennem professionalisering af it-afdelingen Perspektivering af undersøgelsen Hvem er A-2? Rapporten kan downloades på Oplag 2 Side 3 af Copyright A-2

4 3. Undersøgelsens resultat i overblik Outsourcing er ikke vejen frem, itfællesskaber kan måske blive det Kommunerne ser ikke outsourcing af it-aktiviteter som den oplagte mulighed for optimering af it-services, it-kvalitet og it-effektivitet, og afledt heraf forbedring af fagområderne services til borgere, virksomheder og medarbejdere. Derimod ser kommunerne lidt større potentiale i at etablere fælles kommunale samarbejder omkring it-anvendelse. Det vægtes ikke højt at få gennemsigtig itøkonomi Øget digitalisering uden handlekraft I spørgsmålet med fokus på gennemsigtighed i it-budgetter på tværs i kommunen, og it-økonomi der afspejler serviceniveau, viser svarene, at der ikke er gennemsigtighed i dag. Fagområderne vægter ikke en sådan gennemsigtighed i budgetter og økonomi særligt højt. Undersøgelsen viser, at ambitionsniveauet for digitalisering af kommunens services mellem kommunens medarbejdere, borgere og virksomheder er meget højt, og kommunerne har også en forventning om øgede it-udgifter i den forbindelse. Men når det kommer til målrettet udvikling af it-afdelingen og itprofessionalismen til effektiv håndtering af øget digitalisering, har det ikke den grad af vigtighed, som man skulle forvente for at realisere digitaliseringen. Erfaringen fra andre brancher (bl.a. mediebranchen) viser, at digitalisering kræver en øget agilitet og beredskab i it-afdelingen. Dette vil igen stille øgede behov for it-ressourcer, som så opvejes af de effektiviseringsgevinster der høstes i forretningen. It-kompetencer skal ligge i it-afdelingen It-kompetencerne skal iflg. undersøgelsen ligge i it-afdelingen, men ser vi på tallene i undersøgelsen, så er der (set som gennemsnitsbetragtning) næsten dobbelt så mange medarbejdere der beskæftiger sig med it-administration i forretningsområderne, som der er ansat i itafdelingerne. Det skal dog understreges, at der er stor forskel på dette forhold fra kommune til kommune. Side 4 af Copyright A-2

5 4. Metode, datagrundlag og gennemførelse Metode Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med 24 udsagn, som respondenten er blevet bedt om at forholde sig til mht. enighed og vigtighed. Undersøgelsen er udformet på baggrund af A-2 s erfaringer med kommunal it-håndtering, med input fra kommunale ledere og på baggrund af KL s erfaringer fra tidligere undersøgelser. Svarmuligheder for vurderingen er sket efter følgende skala: Skala for enighed er: 1: Meget uenig 2: Uenig 3: Hverken/eller 4: Enig 5: Meget enig 6: Ved ikke Skala for vigtighed er: 1: Slet ikke vigtigt 2: Ikke vigtigt 3: Hverken/eller 4: Vigtigt 5: Meget vigtigt 6: Ved ikke Temaer i undersøgelsen Spørgsmålene er formuleret, så de dækker de primære temaer, der er fundet relevante for kommunalt it-samarbejde. Disse temaer er: it-styring it-økonomi it-servicekvalitet it-kompetencer Indholdet i hver af disse grupper er eksemplificeret nedenfor. It-servicekvalitet It-styring Driftssikkerhed 24/7 support Prioritering Brugeroplevelse Datakvalitet Problemhåndtering Sourcing It-kompetencer Brugerkompetencer It-kompetencer Fastholdelse Interne kompetencer Outsourcing af kompetencer Forandringsagenter Projektledelse Forvaltningskompetencer Uddannelse Afstemt service niveau Beslutningsproces og organisering It-rådgivning til forvaltningerne Standardisering af it-anvendelse It-strategi, mål og vision Inddragelse og samarbejde Tværorganisatoriske projekter It-økonomi Økonomisk overblik Styring af økonomi Økonomisk ejerskab Licens og kontraktstyring Realisering af effektmål Side 5 af Copyright A-2

6 Respondenter Datagrundlag og afgrænsninger Metodiske usikkerheder Undersøgelsen er adresseret til alle landets 98 kommuner, og spørgsmålene er sendt til kommunaldirektøren og it-chefen. 77 kommuner har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en besvarelsesprocent på 78%. Besvarelsen er fordelt på: 21 kommuner, hvor både kommunaldirektør og it-chef har svaret 23 kommuner, hvor kun kommunaldirektøren har svaret 35 kommuner, hvor kun it-chefen har svaret Da undersøgelsen bygger på et spørgeskema med lukkede spørgsmål, og dermed bundne svarkategorier, giver det respondenten et begrænset udfaldsrum for at udtrykke, hvordan virkeligheden forholder sig i kommunen. Det vil sige, at respondenten ikke selv har mulighed for at fremhæve, hvad der er væsentlige tendenser i kommunen, ud over de temaer som undersøgelsen indeholder. Der er dog mulighed for at indsætte kommentarer, hvilket 23 respondenter har benyttet sig af. Et spørgeskema indeholder altid en tolkningsusikkerhed, da respondenterne kan tolke spørgsmålene forskelligt. For at imødekomme problematikken er (de fleste af) spørgsmålene forsøgt stillet, så der spørges ind til konkrete verificerbare emner. Besvarelsesprocenten i forhold til det samlede antal besvarelser fordelt på regioner er vist i figuren nedenfor. Heraf ses en ligelig fordeling mellem regionerne, på nær Region Nordjylland der ligger lidt lavere, men som også har færrest kommuner. Besvarelsesfordeling pr. region i pct. Region Lille Mellem Stor Antal kommuner der har svaret Antal kommuner pr. region Region Hovedstad 0% 17% 8% Region Midtjylland 1% 10% 11% Region Nordjylland 1% 7% 4% Region Sjælland 0% 15% 6% Region Syddanmark 1% 9% 10% Hovedtotal 3% 58% 39% Side 6 af Copyright A-2

7 5. Demografi og overordnede tendenser Ser vi på den samlede vurdering af vigtighed, grupperet som beskrevet ovenfor, får vi følgende resultat, hvor det ses at styringsdisciplinen er vigtigere end at forholde sig til økonomien og kompetencer i forhold til it-anvendelsen Side 7 af Copyright A-2

8 6. Overensstemmelse mellem fagområder og it-afdeling Overensstemmel se og styrkelse af it-samarbejdet Der er generelt en god overensstemmelse mellem it-chefens opfattelse og den opfattelse, som kommunaldirektøren har af it-håndteringen i kommunen. Dette underbygges af, at der fra begge sider ønskes et stærk it-samarbejde mellem kommunens fagområder og it-afdelingen omkring itbeslutning og koordinering af it-aktiviteter. Enighed mellem kommunaldirektør og it chef fordeler sig på følgende måde: I det følgende fremhæves nogle af de væsentligste observationer fra undersøgelsen. Side 8 af Copyright A-2

9 It-ressourcer i fagområderne I 79% af de kommuner, der havde oplyst antallet af it-medarbejdere, blev der angivet, at fagområderne havde medarbejdere ansat der arbejdede med it-administration osv. Gennemsnitligt Størrelse antal Lille 0,6 Mellem 9,0 Stor 17,8 Tallene skal tages med stort forbehold da definitionen af disse medarbejderprofiler ikke er opfattet ens af respondenterne i undersøgelsen. Men tendensen er, at der er rigtig mange it-ressourcer i fagområderne som it-chefen ikke kan disponere over. Hverken it-chef eller kommunaldirektør ser det som et problem, at det forholder sig sådan. Ligesom de begge vurderer at nuværende niveau er passende. It-afdelingen skal øge sin viden om kommunens fagområder Udbygning af itområdet Ovenstående kan have paralleller til vurderingen omkring kommunernes itøkonomiske gennemsigtighed og overblik. It-afdelingens selvopfattelse omkring den faglige viden indenfor fagområderne, er markant større end den opfattelse kommunaldirektørerne har af det samme. Dvs. fagområderne ser ikke itafdelingens medarbejdere som klædt godt på til at forstå fagområdernes behov. Fra begge sider anses det for vigtigt, at it-afdelingen har forretningsfaglig indsigt i fagområderne. It-cheferne ser det som nødvendigt at it-området udbygges, og dermed at it-udgifterne øges, hvis udbredelse af digitalisering skal kunne håndteres. Derimod mener kommunaldirektøren ikke, at de fremtidige krav til serviceforbedring og effektivisering via digitalisering vil øge kommunens itudgifter. Holdning til fælles kommunale samarbejder Fra it-chefernes side er der ringe interesse for at indgå i fælles kommunale it-samarbejder. Kommunaldirektørerne har i deres besvarelser lagt mere vægt på betydningen heraf. Side 9 af Copyright A-2

10 7. Overblik over it-anvendelsen i kommunen It-strategi er et vigtigt styringsredskab På udsagnet om kommunen arbejder efter en it-strategi med vision, mål og handlingsplan, der rummer alle it-relaterede aspekter, var oplevelsen neutral (bedømmelsen lå på middel). Men vigtigheden af, at have en itstrategi, der også er forankret i fagområderne er sat højt. Der ønskes overensstemmelse mellem krav og afregning På udsagnet om økonomistyringsmodellen er indrettet på en sådan måde, at fagområdernes træk på it-services afspejles i omkostningsfordelingen (intern omkostningsfordeling), var vurderingen meget lavt. Dette skal sammenholdes med udsagnet om, der er defineret itserviceniveauer ( SLAer ) for fagområdernes it-løsninger, hvor der blev givet en jævn, men ikke overvældende vurdering. Beslutning eller krav til øget it-serviceniveau sker i fagområderne, uden at der skabes overensstemmelse mellem fagområdernes forventninger og de økonomiske konsekvenser øget it-servicekvalitet vil få. Der er en holdning til at det skal der være. Gennemsigtig budgettering omkring itanvendelse Til udsagnet om it-budgetterne er tilrettelagt således, at der er overblik over det samlede it-ressourcetræk (forbrug) på tværs af fagområder og itafdelingen, var den overvejende vurdering, at det ikke er godt nok i dag og at det skal forbedres. På den anden side var det ikke meget vigtigt, at skabe denne gennemsigtighed, hvilket giver en indikation af, at der i nogen grad er behov for fagspecifik autonomi omkring it-initiativer. Undersøgelsen viser også en forskel afhængig af hvilken landsdel kommunen ligger i. Kommuner i regionerne på Sjælland ligger noget over regionerne i Jylland i vurdering af vigtighed, og der er en forskel på 13% mellem laveste og højeste score. Region Hovedstad Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Mindste Største Forskel 3,96 3,64 3,75 4,29 3,80 3,64 4,29 0,65 Side 10 af Copyright A-2

11 Opfølgning på rette itanvendelse Servicekvalitet er en kombination af pris og ydelse, som er aftalt mellem direktionen for fagområderne og it-chefen. Om varen leveres og om håndtering sker som aftalt (i SLA en) må løbende vurderes. I bedømmelsen af om direktion og it-chef løbende følger op, konkretiseret ved it-budget, it-omkostninger og it-planer gøres dette kun i moderat omfang og denne aktivitet vægtes moderat. Dette kan undre, da kommunerne har indikeret, at der vil forekomme øgede it-udgifter forbundet med den øgede digitalisering, og skal dettte styres må det ske gennem en løbende koordinering på direktionsplan. Kommunen arbejder efter en it-strategi Direktion og it-chef følger op på it-services og it-økonomi Der er overensstemmelse mellem it-udgifter og it-services Vigtighed Enighed Der er overblik over de samlede It-budgetter 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Side 11 af Copyright A-2

12 8. Koordinering og styring af it-ressourcer Beslutningsstruktur omkring itanvendelse er klar Kommunernes direktioner er meget bevidste om, at der skal være defineret og etableret ejerskab, styring og beslutningskompetence omkring it-anvendelse, fordelt mellem fagområder, it-afdelingen og eksterne parter. Hvilket giver det rette fundament til at kunne styre itressourcerne i kommunen. Det samme gælder beslutning om prioritering og relevans af it-initiativer, der ligeledes er koordineret på tværs af kommunens fagområder og itafdelingen i en formaliseret struktur. Effektmåling af implementerede itinitiativer mangler Der meldes positivt tilbage på at der udarbejdes business cases, som grundlag for beslutning om igangsættelse af it-projekter. Men når det kommer til at skulle følge op på om fagområderne høster de effekter, der lå til grund for business casen, er vurderingen lav. Undersøgelsen peger på, at der ikke følges tilstrækkeligt op på at de aftalte effektmål, som ligger til grund for igangsætning af it-initiativer, realiseres. Det gøres selvfølgelig i direktionen, men der skal også være udpeget en eller flere forandringsagenter, der kan varetage den mere operationelle side, efter det mere tekniske it-projekt er afsluttet. Tillid til informationssikkerhed Der stor tillid til at it-afdelingen har taget de nødvendige forholdsregler til sikring af data- og informationssikkerhed i kommunen, og vigtigheden af dette området er også prioriteret højt hos respondenterne. It-beslutningsvej er fastlagt med ejerskab, roller og ansvar Effektmål for gennemførte it-projekter realiseres Der er taget nødvendige forholdsregler omkring informationssikkerhed Vigtighed Enighed 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Side 12 af Copyright A-2

13 9. It-outsourcing og It-driftsfællesskaber It-afdelingen har godt styr på outsourcede opgaver Der er en fælles opfattelse af, at IT-afdelingen styrer outsourcing til itleverandører effektivt med hensyn til økonomi, leverancer og ændringshåndtering. Outsourcing er ikke vejen til effektivisering Kommunerne ser ikke outsourcing af it-aktiviteter som den oplagte mulighed for optimering af it-services, it-kvalitet og it-effektivitet, og afledt heraf forbedring af fagområderne services. Stordriftsfordele ved fælles itinitiativer Derimod ser kommunerne lidt større potentiale i etablering af fælles kommunale samarbejder omkring it-anvendelse for at effektivisere gennem stordriftsfordele herved. It-udgifter spares ved fælles kommunale samarbejder It-afdelingen kan forbedre it-services gennem outsourcing Eksisterende it-outsourcing er i kontrol Vigtighed Enighed 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Side 13 af Copyright A-2

14 10. Digitalisering gennem professionalisering af it-afdelingen Fokus på digital selvbetjening It-området skal professionaliseres It-projektledelse Der er stort fokus på, at øge omfanget af digital selvbetjening for borgere, virksomheder, myndigheder og medarbejdere, og opgaven er prioriteret meget højt. Der er enighed om, at behovet for professionalisering af it-området øges i forbindelse med øget digitalisering af fagområdernes arbejdsprocesser. Vigtigheden af denne professionalisering er ikke af respondenterne vurderet specielt høj. Der er en generel oplevelse af, at it-projektledelse ikke er en af itafdelingens kernekompetencer, og at der heller ikke er et ønske om at it-projektledelse skal styrkes i it-afdelingen. Øget digitalisering skaber behov for projekt-agilitet idet, der løbende skal forandres og justeres i it-landskabet, og det kræver opdyrkning af itprojektledelses kompetencer, som et vigtigt succeskriterie. Besvarelsen giver anledning til spørgsmålet, hvor den kompetence så skal forankres, og hvorfor denne disciplin ikke vægtes højere i itsammenhænge. Kommunen kan fastholde medarbejdere Kommunerne evne til at fastholde medarbejdere med rette itkompetencer opleves som gode. Udbygning af it-afdelingen er nødvendig ved øget digitalisering It-udgifter stiger ved øget digitalisering It-afdelingen har rette it-kompetencer It-afdelingen har kompetencer i It-projektledelse Vigtighed Enighed Der er fokus på it-professionalisering - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Side 14 af Copyright A-2

15 11. Perspektivering af undersøgelsen Undersøgelsen rejser en række spørgsmål som kommunerne må stille sig selv, de mest oplagte er beskrevet i afsnittene nedenfor. Hvordan realiseres øget digitalisering? Hvorfor ikke effektivisering gennem outsourcing? Er it-afdelingen mere end et lokalt it-driftscenter? Hvordan skabes der i kommunen overensstemmelse mellem direktionens intentioner og rette it-kapacitet, når øget digitalisering skal realiseres? Hvad skyldes kommunernes nedtoning af aktiviteter omkring outsourcing og kommunale fællesskaber er det et udtryk for at itunderstøttelsen er styret af lokale forhold og fagspecifikke behov? En hypotese er, at kommunens fagområder selv ønsker at disponere og forvalte egne it-løsninger, fordi de er meget fagspecifikke og itafdelingen derfor aldrig vil kunne supportere med andet end rå it-drift. Er ovenstående holdning udbredt i kommunen, er den rigtig og hvordan skal finansieringen omkring dette foregå? Hvem har ansvar for it-budgettet? Af besvarelserne i denne undersøgelse kan det ikke ses, om der ikke er en entydig forankring af ansvar og overblik over it-budgetterne, der ligger i de enkelte fagområder og it-afdelingen. Hvem har det samlede overblik og ansvar for it-budgetterne? Hvem følger op på realisering af effektmål? Hvem i kommunen udpeges til fagområdets forandringsagent og følger op på, at aftalte effektmål realiseres? Side 15 af Copyright A-2

16 12. Hvem er A-2? Konsulenter med solid baggrund A-2 er etableret i vi er i dag 54 konsulenter i København, Oslo og Fredericia. A-2 er på SKI rammekontrakterne for IT - og Management konsulentydelser. Specialister indenfor A-2 IT AID Anskaffelse - Vi hjælper med udbudsstrategi, kravspecifikation og udbudsgennemførelse således, at din sourcing bliver effektiv og målrettet vi kan også relationsvinklen - vores forhandlings- og coachingkurser er hjælp til selvhjælp. Vores særkende er: - Specialister i SKI udbud. - Værktøjer der automatiserer, strukturerer og dokumenterer evalueringen. Implementering - Er der udfordringer med projektimplementeringen, har vi solid og relevant erfaring med offentlige it-projekter vi kan også arbejde parallelt med projektimplementeringen, med risikoanalyse, indsatsanbefalinger mv. Vores særkende er: - Metoder og værktøjer til effektiv og fremsynet kvalitetssikring. - Relationshåndtering, som fremmer et godt og konstruktivt samarbejde mellem kunde og leverandør. Drift og Governance Effektiv drift og god governance kræver erfaring og indsigt den har vi. Vores særkende er: - Værktøjer, der enkelt og effektivt tager temperaturen på din IT organisation. - Konsulenter med teorien i orden og en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen. Side 16 af Copyright A-2

17 Optimering af itanvendelse A-2 har solid erfaring med optimering af it-anvendelse A-2 har assisteret en lang række offentlige og private kunder med optimering af itanvendelse. Vi benytter en gennemprøvet model for analyse og implementering af forbedringer. Reference case: En udbudsstrategi kan være at kombinere forskellige udbudsmuligheder for på den måde, at få dækket det samlede ydelsesbehov. I dette tilfælde blev der anvendt en kombination af direkte tildeling på SKI driftsaftaler og miniudbud på en SKI forvaltningsaftale. Resultatet blev efter en nøje vurdering, at IT fornuftigst i dette tilfælde forblev i kommunen. Hillerød Kommune skulle under et ekstremt tidspres have konkurrenceudsat kommunens IT drift. A-2 definerede en udbudsstrategi, der muliggjorde at opgaven kunne løses indenfor tidsfristen. Opgaven med at specificere ydelser og ydelsesmål, havde vi ikke nået uden A-2. En kommune af vores størrelse har rigtig mange systemer og meget forskellige behov, så den samlede kravspecifikation er kompliceret, hvis det hele skal hænge sammen. Søren Kristensen chef for Udvikling og IKT Kommuner som A-2 Kommuner og kommunal virksomhed som A-2 har arbejdet for: har arbejdet for Århus Kommune Odsherred Kommune Esbjerg Kommune Statens og Kommunernes Indkøbsservice Faxe Kommune (SKI) Hillerød Kommune KL Københavns Kommune KOMBIT Lejre Kommune Vestforbrænding Lolland Kommune Kommunekemi Kontaktinformation Vil du vide mere om mulighederne for optimering af den kommunale it-anvendelse og effektivisering af it-samarbejdsorganisation, er du velkommen til at kontakte: Partner i A-2 Lars Rasmussen,Tlf: , Chefkonsulent i A-2 Bo Lind, Tlf: , Side 17 af Copyright A-2

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Whitepaper om styrkelse af it-samarbejdet i kommunen

Whitepaper om styrkelse af it-samarbejdet i kommunen Whitepaper om styrkelse af it-samarbejdet i kommunen September 2010 I samarbejde med: www.a-2.dk 2009 Copyright A-2 1. Formål Dette dokument er et skitseret forslag til, hvordan et kommunalt it-samarbejde

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Formål og program. Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering. Undersøgelsen er foretaget i november 2009.

Formål og program. Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering. Undersøgelsen er foretaget i november 2009. Formål og program Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering Undersøgelsen er foretaget i november 2009. Målgruppen var kommunaldirektørerne Over 60% har svaret på spørgsmålene

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

IT-afdelingen rykker tættere på forretningen

IT-afdelingen rykker tættere på forretningen IT-afdelingen rykker tættere på forretningen Flemming P. Madsen Aalborg Handelsskole Flemming Pentz Madsen Datalog, AUC 1990 Aalborg Boilers, systemudvikler Mentor CRI WM-data Logica Systemudvikler Projektleder

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

HR-survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR-survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR-survey 2016 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelsen Igen i år tager COK pulsen på bevægelser i den kommunale HR s opgaveportefølje og oplevede styrker

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling

Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling Lad os blive endnu bedre til at udvikle sammen leverandører, kommuner, regioner og staten Hvad mener vi med 1. Gensidig kontrol?

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Organisatorisk modenhed Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Præsentation af Lægemiddelstyrelsens rejse og værktøjer - Mikael Skilbreid & Sine Søgaard, Lægemiddelstyrelsen Dialogværktøjet

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Danmark i et internationalt perspektiv: Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Andrej Christian Lindholst, acl@dps.aau.dk Aalborg Universitet December 2016 Det danske

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017 Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at

Læs mere

Indkøbsfunktionen i kommunerne - Driftsbudgettets redningsplanke?

Indkøbsfunktionen i kommunerne - Driftsbudgettets redningsplanke? Indkøbsfunktionen i kommunerne - Driftsbudgettets redningsplanke? I samarbejde med: www.a-2.dk Forord Velkommen til analysen af indkøbsfunktionen i kommunerne Sammenlægningen af kommuner i forbindelse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

case ESBJERG KOMMUNE SÆTTER FOKUS PÅ PROJEKTKULTUR OG VÆRKTØJER OM ESBJERG KOMMUNE OM FLOWIT A/S BAGGRUND OG BEHOV

case ESBJERG KOMMUNE SÆTTER FOKUS PÅ PROJEKTKULTUR OG VÆRKTØJER OM ESBJERG KOMMUNE OM FLOWIT A/S BAGGRUND OG BEHOV case ESBJERG KOMMUNE SÆTTER FOKUS PÅ PROJEKTKULTUR OG VÆRKTØJER OM ESBJERG KOMMUNE Esbjerg Kommune er landets femtestørste kommune med 115.000 indbyggere og 9.000 ansatte. OM FLOWIT A/S FlowIT A/S er et

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1.

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. juni 2007 Århus Kommune IT- Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes IT-strategi 1. Resume Vedlagt denne Byrådsindstilling

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

STYR PÅ IT-UDGIFTERNE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 DEBATMØDE 5. Styr på it-udgifterne

STYR PÅ IT-UDGIFTERNE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 DEBATMØDE 5. Styr på it-udgifterne KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 STYR PÅ IT-UDGIFTERNE DEBATMØDE 5 Styr på it-udgifterne KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 STYR PÅ IT-UDGIFTERNE Velkommen til debatmøde om it-udgifter Velkomst og introduktion v/

Læs mere