Momsvejledning for De lokale kasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsvejledning for De lokale kasser"

Transkript

1 Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund Reglerne fra og med 1. januar Ændret fortolkning fra Hjælpeværktøjer Generelt om reglerne for momspligt og momsfradrag Fuld momspligt ved salg Ingen momspligt ved salg Momsfradrag Momspligtigt salg Fradragsberettiget indkøb Menighedsrådets salg/aktiviteter momspligt eller ej Kirkelige handlinger og ritualer Aktiviteter i tilknytning til begravelser/bisættelser Pleje- og vedligeholdelse af gravsteder Kirkekoncerter, herunder udlejning af menighedsrådets bygninger Kirkeblad Handel menighedsråd imellem Avlsgård og forpagtning Momsregistrering og momsafregning Menighedsrådets momsfradrag Fuldt momsfradrag Intet momsfradrag Delvis momsfradrag Metode A (aktivitetsbestemt fradragsprocent) Metode B (omsætningsbestemt fradragsprocent) Metode C (metode A/metode B) Særligt om bygninger og kirkegårdsanlæg Kirkegård Kirke Krematorium Andre bygninger Jagt og fiskeriret

3 Momsreguleringsforpligtelse Momshåndtering i praksis Hvor mange momsfradragsprocenter skal jeg anvende? Metode A (aktivitetsbestemt fradragsprocent) Metode B (omsætningsbestemt fradragsprocent) Metode C (metode A/metode B) Lønsumsafgift Bilag 1: Opdeling af indtægter

4 1. Baggrund 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010 SKAT ophævede fra 1. januar 2010 de særlige forenklede momsregler for menighedsråd. Fra denne dato skal et menighedsråds momsregnskab svare til alle andre danske virksomheders. Momslovens generelle regler skal derfor anvendes ved menighedsrådenes opgørelse af momsfradraget. SKAT har den 26. juni 2009 udsendt en skattemeddelelse (SKM SKAT) vedrørende Moms kirke- og kirkegårdsdrift i Folkekirken, og denne vejledning er et supplement hertil. Den største ændring er, at der fra 1. januar 2010 ikke længere skal betales moms af renteindtægten af gravstedskapitalen. Der skal i stedet opkræves moms på fakturaen vedrørende pleje- og vedligeholdelse af gravstedet. Endvidere indebærer reglerne, at menighedsrådene skal betale moms af alle momspligtige indtægter, samt kan fradrage moms på udgifterne. I lighed med gældende regler skal den momspligtige omsætning overstige kr. inden for en 12 måneders periode, før menighedsrådet ved lovkrav skal lade sig momsregistrere. Spørgsmål til gældende regler skal rettes til det regionale skattecenter Ændret fortolkning fra 2012 I samarbejde med SKAT har Ministeriet for Ligestilling og Kirke gennemgået dele af momsloven, idet der var blevet rettet henvendelse fra SKAT vedrørende betaling af lønsumsafgift. Denne henvendelse affødte en gennemgang af folkekirkens konkurrencesituation, som er afgørende for fortolkningen af momsreglerne. Resultatet af denne gennemgang er blevet, at nogle få menighedsråd skal betale lønsumsafgift. Dette er særligt tilfældet, hvis menighedsrådet sælger visse ydelser der er momsfrie. Der er derfor i denne opdatering af vejledningen tilføjet et afsnit om lønsumsafgift. Resultatet blev imidlertid også, at konklusionerne om hvilke ydelser, som skal placeres indenfor momslovens anvendelsesområde (henholdsvis momspligtigt eller momsfrit), og det som placeres udenfor momslovens anvendelsesområde er ændret. Dette har i særdeleshed betydning for fradraget på kirkegården. Denne opdaterede udgave af momsvejledningen indarbejder ovenstående ændringer, ligesom der er tale om en generel opdatering i forhold til de erfaringer, som er høstet siden introduktionen af almindelige momsregler i folkekirken fra 1. januar Hjælpeværktøjer Der er som supplement til denne vejleding udarbejdet en række regneark, som kan benyttes til beregning af fradragsprocenter såvel i starten af året, på baggrund af menighedsrådets forventninger, og i slutningen af året på baggrund af de endelige aktivitets- og regnskabstal. Hvis det af menighedsrådet skønnes, at der med en anden metode kan foretages bedre skøn, end de i regnearkene foreslåede, skal denne metode benyttes. Det er menighedsrådet som overfor SKAT skal argumentere for det skøn, der er foretaget. 4

5 Det overordnede princip er, at der kun kan trækkes moms af en udgift, hvis den tilhørende indtægt er momspligtig. Der kan derfor f.eks. aldrig være 100 % momsfradrag på fællesudgifter tilknyttet kirkegården, idet dele af kirkegården udgør fællesarealer og ubenyttede gravsteder, som finansieres via sognets ligning, ligesom kirkegården anvendes til kirkelige handlinger. Når der er foretaget beregning af såvel aconto som endelige fradragsprocenter, bør menighedsrådet foretage et realitetscheck af resultatet. Dette kan f.eks. foretages ved at sammenholde indtægterne for menighedsrådet via ligningen med den momspligtige omsætning. Forholdet mellem disse bør afspejle sig i fradragsprocenten. Til at hjælpe med opdeling i momsfri og momspligtige indtægter indeholder vejledningens bilag 1 en oversigt over indtægtstyper, som ofte anvendes i folkekirken. 2. Generelt om reglerne for momspligt og momsfradrag 2.1. Fuld momspligt ved salg Efter den danske momslov er al erhvervsmæssig omsætning af varer og tjenesteydelser momspligtig. Der findes en række fritagelser, hvor der alligevel ikke skal opkræves moms (se nedenfor afsnit 2.2.). Fritagelserne skal dog anvendes mindst muligt. Kun hvis et salg af en vare eller ydelse er udtrykkeligt nævnt i en fritagelse, eller hvis ydelsen ikke er konkurrenceudsat, skal der ikke opkræves moms. Når menighedsrådet således sælger en vare, skal der i udgangspunktet betales moms af indtægten. Salg af træ er momspligtigt på linje med salg af blomster m.m. på kirkegårde, ligesom indtægter fra sogneudflugter, kaffesalg m.v. indgår som en del af den momspligtige omsætning Ingen momspligt ved salg Visse varer og tjenesteydelser er imidlertid fritaget for moms, f.eks. læge- og tandlægebehandling, skoleundervisning, taxakørsel samt kirkelige handlinger. Herunder ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser. Fritagelserne er obligatoriske, dvs., at man ikke kan vælge at lægge moms på sit salg, når salget er omfattet af en fritagelse. En læge kan f.eks. ikke vælge at opkræve moms af sine behandlinger. Menighedsråd kan således heller ikke vælge at pålægge begravelsesydelser moms. Udfører man en aktivitet, der er fritaget for moms, hvorved forstås levering af varer/ydelser uden, at der modtages betaling herfor, kan momsen på de tilknyttede indkøb ikke fradrages Momsfradrag Momspligtigt salg En virksomhed kan sagtens have visse salg, som er momspligtige, andre salg som er momsfrie og endelig gratis aktiviteter. Når man udfører et momspligtigt salg, opnår man ret til fradrag for moms på omkostninger, som er knyttet til salget. Det kan f.eks. være momsen på købet af den vare, som man har solgt videre med tillæg af moms, men også momsen på virksomhedens generelle driftsomkostninger, som f.eks. varme, el og telefon, kan fradrages. 5

6 Fradraget sker ved, at virksomheden i sin momsangivelse fratrækker momsen på sine indkøb i den moms, den har opkrævet på sit salg. Indkøb til afholdelse af en kirkekoncert, f.eks. blomster og lys, kan således fradrages helt, hvis der er momspligtige entréindtægter. Hvis købsmomsen er større end salgsmomsen, f.eks. hvis man har haft en stor udgift på reparation af sin bygning, vil differencen blive udbetalt af SKAT. Når man udfører et momsfrit salg, dvs. udfører en aktivitet, der er fritaget for moms, kan momsen på de tilknyttede indkøb ikke fradrages, og omkostningen til moms på købet må altså dækkes ved at fastsætte prisen på sit salg, så der tages højde for momsomkostningen. Man skal være opmærksom på, at momsfritagelsen for en given aktivitet kun gælder for den, som rent faktisk udfører aktiviteten i eget navn. Underleverandører, der præsterer en andel af ydelsen efter aftale, skal opkræve moms af honoraret, med mindre underleverancen i sig selv er fritaget Fradragsberettiget indkøb De direkte tilknyttede indkøb giver henholdsvis ret til fuldt og intet momsfradrag, men der findes en række omkostninger, som afholdes af virksomheden af hensyn til den daglige drift, og som ikke knytter sig direkte til enten det momspligtige eller det momsfrie salg. Disse omkostninger benævnes fællesomkostninger og er f.eks. el, vand, varme, telefon, regnskabsassistance og reparation/vedligeholdelse af virksomhedens lokaler. Fællesomkostninger kan findes på forskellige niveauer, og der kan således være behov for at beregne forskellige fradragsprocenter. Da omkostningerne både vedrører de momspligtige og de momsfrie salg, kan momsen på omkostningerne ikke fradrages fuldt ud. Der skal derimod opgøres en såkaldt delvis fradragsret for momsen på fællesomkostningerne. Momsloven tillader flere metoder til opgørelse af den delvise fradragsret. Hovedreglerne er enten forholdet mellem salg, henholdsvis momspligtigt og ikke momspligtigt og/eller et skøn. Der vil dog ofte hos menighedsrådet ikke være en omsætning, som omkostningen relaterer sig til. Der skal derfor udøves et konkret skøn om den andel af omkostningen, som vedrører disse aktiviteter, f.eks. gudstjenester, andre kirkelige handlinger og vedligehold af fællesarealer. Her anvendes det bedst mulige skøn over størrelsen af trækket på fællesomkostningerne. Da trækket kan være forskelligt ved forskellige aktiviteter, kan det være nødvendigt at beregne flere fradragsprocenter eller dele regningen op i forbindelse med bogføringen. Visse virksomheder, som f.eks. menighedsråd, skal altså både udøve et skøn over fradragsretten og udregne en delvis momsfradragsprocent på bagrund af omsætningen hos de fleste menighedsråd tillige en kombination af disse mere om dette nedenfor under afsnit 4 Menighedsrådets momsfradrag og afsnit 5 Momshåndtering i praksis. 3. Menighedsrådets salg/aktiviteter momspligt eller ej Nedenfor findes en gennemgang af de enkelte aktiviteter, der ofte bliver udført af et menighedsråd med fokus på den momsmæssige behandling af disse. 6

7 Er der kirkegård? Ja Nej Koncerter og /eller indtægtsdækket virksomhed Ja Nej Stop Ingen moms Som udgangspunkt momsregnskab og afregning af moms ved omsætning under kr. kan man efter aftale med stiftet undlade registrering Omsætning af momspligtige aktiviteter over kr. Ja Momsregnskab og afregning af moms Nej Stop Ingen moms Det første, der skal afgøres, er, om menighedsrådet har momspligt. Dette er illustreret i figuren. Hvis menighedsrådet har en momspligtig omsætning på under kr., kan menighedsrådet frivilligt vælge at lade sig momsregistrere. Er den momspligtige indtægt over kr., er det et krav, at menighedsrådet bliver momsregistreret. Ligningsbeløbet indgår ikke som en del af den momspligtige indtægt. Hvis menighedsrådets momspligtige omsætning er under kr., og menighedsrådet ikke er momsregistreret, skal der ikke være moms på de fakturaer, som menighedsrådet udsteder. Menighedsrådet skal dog alligevel hvert år opgøre den momspligtige omsætning for at kunne bevise, at omsætningen er under kr., og der dermed ikke er et krav om momsregistrering. Hvis den momspligtige omsætning overstiger kr., skal menighedsrådet opkræve og afregne moms fra registreringstidspunktet. Der kan ikke eftersendes regninger til brugere, som ikke har betalt moms i løbet af året. Momspligtige aktiviteter kan bl.a. være vedligeholdelse af gravsteder, deltagerbetaling på udflugter, kaffesalg og kirkekoncerter Kirkelige handlinger og ritualer Kirkelige handlinger som gudstjeneste, dåb, begravelse, bisættelse, konfirmation og bryllup anses momsmæssigt for at være en gratis ydelse, da der ikke direkte betales for disse aktiviteter. Den omstændighed at menighedsrådet får dækket udgifterne via ligningsbeløbene eller evt. ved delvis betaling ændrer ikke herpå. Udgifter til moms på indkøb til gratis ydelser kan ikke fradrages. 7

8 Hvis menighedsrådet udelukkende udfører kirkelige handlinger, skal menighedsrådet ikke momsregistreres, hvorfor de efterfølgende afsnit ikke er relevante for menighedsrådets regnskabsførelse Aktiviteter i tilknytning til begravelser/bisættelser Mange tjenesteydelser, som et menighedsråd kan sælge i forbindelse med bisættelser/begravelser, sker ikke i konkurrence med andre. Derfor er ydelserne fritaget for moms og giver ikke ret til momsfradrag for tilknyttede indkøb. Momsfritagelsen omfatter alene salg af ydelser. Salg af fysiske varer f.eks. lys og blomster i kirke/kapel er momspligtigt. Ydelser, som et menighedsråd skal sælge uden moms i tilknytning til begravelser/bisættelser omfatter bl.a. - erhvervelse af brugsret til gravsteder, - udlejning af kapeller, - klokkeringning og orgelspil samt anden musik og sang i kapeller, - opbevaring af kister i kølerum, ligbrænding, gravning og tilkastning af grave, nedsætning af urner, flytning af kister og urner. Ydelser som menighedsrådet udfører i medfør af sin status som begravelsesmyndighed, f.eks. udstedelse af gravstedsbreve, er også momsfrie. Som eksempel kan nævnes, at en entreprenørs bistand med gravning af grave på kirkegården også skal ske uden moms, da det er selve gravearbejdet, som er momsfrit. Til gengæld skal den samme entreprenørs bistand med reparation af kirkegårdsmuren tillægges moms, fordi dette arbejde ikke sker i forbindelse med en konkret bisættelse/begravelse menighedsrådet vil herefter delvist kunne trække momsen fra, da kirkegårdsmuren omkranser såvel kirken som gang- og andre fællesarealer, som der ikke kan trækkes moms fra for, og vedligeholdelse af gravsteder, hvor der kan opnås fradragsret. Andre tjenesteydelser, bl.a. pleje og vedligehold af gravsteder, som menighedsrådet måtte sælge i tilknytning til bisættelser/begravelser, er på samme måde som salget af varer momspligtige. Som følge heraf vil de fleste menighedsråd have momspligtige indtægter og vil derfor skulle momsregistreres, hvis den momspligtige omsætning overstiger kr. (årligt) Pleje- og vedligeholdelse af gravsteder Pleje- og vedligeholdelse af gravsteder samt andre arbejdsydelser i tilknytning til gravstederne er momspligtige. Der skal afregnes moms, når aftalen med brugeren af et gravsted indgås. Hvis en aftale forlænges ved udløb, skal momsen vedrørende forlængelsesperioden afregnes, når aftalen om forlængelse indgås. Når menighedsrådets udsender fakturaer vil det i praksis, være faktureringstidspunktet, som er afgørende for afregning af moms. Når flerårige aftaler om pleje- og vedligehold af gravsteder udarbejdes i GIAS, er der i første omgang tale om et tilbud. Først når aftalen bliver betalt, indgås 8

9 aftalen. Det vil i praksis sige, at momsen først afregnes, når beløbet er indbetalt til GIAS-centeret. GIAScenteret udbetaler momsbeløbet til den relevante kasse, som afregner beløbet med SKAT Kirkekoncerter, herunder udlejning af menighedsrådets bygninger Entréindtægter, som menighedsrådet modtager ved afholdelse af kirkekoncerter eller andre musikarrangementer i kirken eller i andre af menighedsrådets bygninger, er som regel momspligtige. Det betyder, at man skal kræve moms af billetprisen og kan fradrage den fulde moms ved de udgifter, der er knyttet direkte til kirkekoncerten, mens der kan afløftes delvis moms for fællesudgifter, som kan relateres til arrangementet. Menighedsrådet kan dog få momsfritagelse for indtægterne, hvis menighedsrådet på forhånd har fået tilladelse af SKAT til donering af arrangementets overskud til almennyttige eller almenvelgørende formål, f.eks. til Mission Afrika eller Kirkens Korshær. Har menighedsrådet ikke fået SKATs forhåndstilladelse, er billetindtægterne momspligtige, selvom beløbet doneres til de nævnte formål. Kravene for en momsfritagelse vedrørende ovennævnte arrangementer er: At overskuddet fra arrangementet udelukkende går til almennyttige/alment velgørende formål. At salg i forbindelse med arrangementet sker for menighedsrådets regning og risiko. At menighedsrådet ikke er momsregisteret for salg af tilsvarende varer og ydelser. At der kun afholdes 1 månedligt arrangement af indtil 3 dages varighed, eller 2 årlige arrangementer af indtil 8 dages varighed eller 1 årligt arrangement af indtil 14 dages varighed. Der kan maksimalt opnås tilladelse til 12 arrangementer årligt. Menighedsrådet skal inden arrangementet afholdes indsende blanket (som findes på SKATs hjemmeside) til Skattecenter Bornholm. Overskud fra koncerter må godt anvendes af menighedsplejen. Hvis der arrangeres rundvisninger i kirken mod betaling, eller der opkræves entre ved besøg i tårn, krypt eller lignende, er denne indtægt momsfri, idet disse aktiviteter i henhold til momsloven, anses for kulturelle aktiviteter. Se dog nærmere vedrørende kulturelle aktiviteter i kapitel 6 Lønsumsafgift nedenfor. Udlejning af menighedsrådets bygninger til aktiviteterne, som er nævnt i dette afsnit, er fritaget for moms. Menighedsrådet har dog mulighed for frivilligt at lade sig registrere for udlejning af ejendom til erhvervsmæssige formål. Dette gør lejen momspligtig Kirkeblad Der er for kirkeblade mulighed for at få delvis afløftning af momsen svarende til andelen af momspligtige indtægter vedrørende annoncer. Dette kan ske efter metode A, som er beskrevet i afsnit og afsnit 5.2. En metode til at skønne over fradragsretten er at beregne annoncemillimeterne i bladet i forhold til det samlede omfang. 9

10 3.6. Handel menighedsråd imellem Hvis et menighedsråd yder bistand til et andet menighedsråd, f.eks. ved drift af kirkegården, udlejning af maskiner eller sekretærbistand, er beløbet, som opkræves for bistanden, momsfrit. Det skal herefter tages i betragtning, når de delvise fradragsprocenter beregnes. Aktiviteterne skal inddrages som en del af skønnet der foretages Avlsgård og forpagtning Der er i udgangspunktet ikke moms på udleje af ejendom. Der er dog mulighed for at opnå momsfradrag vedrørende udlejningsejendommen ved at få udarbejdet en frivillig registrering af de bygninger, som anvendes til erhvervsmæssige formål, hos SKAT bygninger. Det skal desuden af kontrakten og fremsendte fakturaer fremgå, at der lægges 25 % moms til lejen Momsregistrering og momsafregning Som tidligere nævnt skal menighedsrådet lade sig momsregistrere, hvis den momspligtige omsætning inden for en 12 måneders periode overstiger kr. Ligningsbeløb regnes ikke som indtægt. Som udgangspunkt vil SKAT pålægge menighedsrådet at afregne moms kvartalsvis, men det er også muligt kun at skulle afregne moms halvårligt, hvis den årlige momspligtige omsætning udgør under kr., hvilket vil omfatte de fleste menighedsråd. De fleste menighedsråd har en momspligtig omsætning mellem kr. og kr. De skal derfor afregne moms halvårligt. Idet kirkegården indgår som en del af kirkekassen 1, afregnes kirkegårdens moms sammen med kirkekassens moms på samme CVR-nummer. Den omstændighed, at menighedsrådet har flere forskellige momspligtige aktiviteter medfører ikke, at hver enkelt aktivitet skal momsregistreres selvstændig. Kun i særlige tilfælde vil det være en fordel, at lade de enkelte aktiviteter momsregistrere hver for sig. Hermed opdeles menighedsrådets virksomhed i flere sektorer, jvf. momslovens 38, stk. 3 også kaldet en sektoropdeling. Sektoropdeling kan kun ske, hvis der indenfor hver sektor findes såvel momspligtig som momsfri omsætning (omsætning udenfor momslovens anvendelsesområde medgår ikke). Det vil derfor være meget få menighedsråd, som kan drage nytte af sektoropdeling. En eventuel anmodning om sektoropdeling, skal fremsendes til SKAT, der skal give sin tilladelse hertil. Hvis den enkelte sektor skal kunne afholde moms, kan det ske fra et ekstra SE-nummer. Anmodning om et ekstra SE-nummer skal rettes til Erhvervsstyrelsen. 4. Menighedsrådets momsfradrag 4.1. Fuldt momsfradrag Momsen på indkøb, som udelukkende anvendes til momspligtigt salg, kan fradrages fuldt ud. Dette gælder f.eks. indkøb til videresalg af ekstra lys og blomster til udsmykning samt kaffe og brød. Det kan lette arbejdet med den momsmæssige registrering, hvis der allerede på indkøbstidspunktet foretages en opdeling af købsfakturaen i varer, som er indkøbt til videresalg, til kirkelige handlinger og andre aktiviteter (fællesomkostning). 1 Med undtagelse af kirkegårde udskilt efter 3 i Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. 10

11 4.2. Intet momsfradrag Momsen på indkøb, som udelukkende anvendes til kirkelige handlinger, kan ikke fradrages. Hvis varer eller ydelser udleveres gratis af menighedsrådet, kan momsen på de tilknyttede indkøb ikke fradrages, heller ikke selvom der skulle have været betalt moms af en eventuel købspris Delvis momsfradrag I denne vejledning vises en række eksempler på udregninger af den delvise fradragsret i et menighedsråd, men det skal understreges, at disse eksempler kun er medtaget af pædagogiske årsager. Det er det enkelte menighedsråd, som ud fra egne forhold - skal beregne sit eget momsfradrag hvert år. Det skal også understreges, at størrelsen af momsfradraget sagtens kan variere fra år til år, og at menighedsrådet derfor ikke uden videre kan anvende et fast fradrag, selvom en sådan metode af forenklingsmæssige årsager kan virke attraktiv. Momsfradraget beregnes ved hvert års begyndelse med udgangspunkt i senest afsluttede regnskabsår og genberegnes i slutningen af året. Hvis der er forskel på den beregnede størrelse i starten af året og slutningen af året, foretages en korrektion af det afregnede momsbeløb. Menighedsrådet kan som udgangspunkt for fastlæggelsen af skønnet over årets momsfradrag f.eks. se på udregningen af prisen på erhvervelsen af brugsret til gravsteder samt prisen på vedligeholdelsen heraf. Desuden kan tidsforbrug, lønomkostninger, belægningsprocent samt anvendelse af kirkegårdens arealer være gode skønsfaktorer. Det er menighedsrådets ansvar at finde den metode for at foretage skøn, som bedst afspejler de reelle vilkår i virksomheden. Hvis menighedsrådet finder, at metoderne i de tilknyttede regneark med eksempler ikke giver et retvisende billede hos menighedsrådet, skal menighedsrådet basere sit skøn på andre forhold. Det er vigtigt, at menighedsrådet dokumenterer skønnet skriftligt, og opbevarer dette som en del af regnskabsmaterialet. Som nævnt i indledningen, er det vigtigt at menighedsrådet efter beregning af fradragsprocenterne i de udarbejdede hjælpeark foretager et realitetscheck af resultatet. Regnearkene er vejledende, og vil ikke være repræsentativ for alle situationer. Beregningen af menighedsrådets delvise momsfradrag følger nedenstående principper. I denne vejledning bruges udtrykkene metode A, metode B og metode C om de forskellige metoder til beregning af momsfradraget. Disse benævnelser anvendes kun i denne vejledning og fremgår ikke af SKAT s materiale om momsfradrag. Der gøres særligt opmærksom på, at metode A efter den opdaterede vurdering af ydelsernes karakter i forbindelse med begravelser og bisættelser, ofte skal anvendes. De fleste menighedsråd vil dog tillige skulle anvende metode C, idet bl.a. boligbidraget fra præsten medfører en momsfri omsætning Metode A (aktivitetsbestemt fradragsprocent, skøn) Andelen af omkostningerne, som menighedsrådet har brugt til de gratis aktiviteter (finansieret via ligningen), udtages. Dette sker på basis af et skøn over forbruget (metode A). Se eksempel i afsnit 5.2. Det er vanskeligt at give retningslinjer for fastlæggelsen af dette skøn, og menighedsrådet må se på årets mængde af aktiviteter og holde de gratis aktiviteter op mod den samlede mængde. Eksempler på aktiviteter, som vil medføre anvendelse af metode A er: 11

12 kirker med kirkekoncerter, hvor en andel af fællesudgifterne til kirkens drift, vil kunne fratrækkes kirkegårdens drift, hvor dele af arbejdsopgaverne ikkeudføres i konkurrence med andre og/eller finansieres af ligningen, f.eks. begravelsesydelser, pleje af gang- og fællesarealer samt uudnyttede gravsteder kirkebladet, hvor dele af momsomkostningerne til produktion heraf, vil kunne fradrages, hvis bladet indeholder momspligtige annoncer sognegårde som anvendes til såvel kirkelige handlinger og andre formål, f.eks. konfirmationsforberedelse og arrangementer mod betaling i form af begravelseskaffe og/eller koncerter 2. Hvis menighedsrådet f.eks. skønner, at 55 % af aktiviteterne på kirkegården vedrører kirkelige handlinger, fællesarealer og ubenyttede gravsteder, hvor vedligeholdelsen finansieres via ligningen, vil kun 45 % af momsen kunne fratrækkes. Hvis menighedsrådet har haft momsudgifter på kr., vil kr. af disse således kunne fradrages. De resterede kr. skal menighedsrådet selv betale Metode B (omsætningsbestemt fradragsprocent) Menighedsrådet skal til brug for fastsættelse af momsrefusionen beregne sin delvise fradragsprocent på grundlag af omsætningsfordelingen, dvs. momspligtigt salg i forhold til den samlede momspligtige og momsfrie omsætning (metode B) 3. Metode B anvendes yderst sjældent alene i folkekirken, da de fleste menighedsråd tillige skal anvende aktivitetsbaseret skøn. Et gennemgående eksempel på dette er menighedsråd, som har tilknyttet en præstegård, hvor præsten betaler momsfrit boligbidrag. Når fradragsprocenten beregnes på baggrund af omsætningen, skal hele omsætningen i virksomheden (menighedsrådet) medregnes altså ikke kun omsætningen i tilknytning til en bestemt aktivitet Metode C (metode A/metode B) Endelig skal menighedsrådet i en række tilfælde kombinere metode A og metode B (metode C), når momsfradraget skal opgøres for de omkostninger, som er anvendt til flere typer aktiviteter med forskellige momsforhold. Metoden skal anvendes på mange af de administrative omkostninger, som dækker flere områder. En ekstern regnskabsfører, som lægger moms på sin regning, vil således være et eksempel på, at momsfradraget skal fastlægges på baggrund af såvel skøn (metode A) som på baggrund af beregningen af omsætning (metode B). Et andet eksempel på udgifter, hvor metode C finder anvendelse ved fastsættelse af momsfradragsprocenten, er indkøb af udstyr til kirkegården, som også anvendes ved præstegården. På kirkegården skal der skønnes for fradraget (metode A), og der skal efterfølgende reguleres for 2 Hvis der i sognegården foregår aktiviteter med såvel momsfrie som momspligtig omsætning (indenfor momslovens anvendelsesområde) finder metode C i stedet anvendelse. 3 Bemærk at den del af omsætningen, som ligger udenfor momslovens anvendelsesområde, ikke medregnes i opgørelsen af den omsætningsbestemte fradragsprocent. 12

13 fradraget på baggrund af omsætningen (metode B), da lejeindtægten fra præsten (boligbidraget) er momsfrit Særligt om bygninger og kirkegårdsanlæg Reglerne om momsfradrag for reparations- og vedligeholdelsesomkostninger på menighedsrådets bygninger og kirkegårdsanlæg følger i princippet samme regler som ovenfor, men der kan være forskelle i benyttelsen af de enkelte bygninger/anlæg til momspligtige, momsfrie og gratis aktiviteter. For hver bygning må menighedsrådet derfor lave en separat vurdering af bygningens/anlæggets konkrete anvendelse i det enkelte regnskabsår. Selve kirkerummet, kapel og eventuelt krematorium vil i almindelighed blive anset for at blive anvendt til momsfrie eller gratis kirkelige handlinger, og fradragsandelen for disse bygninger må forventes at være 0. Har der været afholdt momspligtige koncerter eller lignende i en eller flere af bygningerne, kan menighedsrådet dog fradrage en andel af momsen ud fra et skøn (metode A) for hver bygnings momsmæssige anvendelse. F.eks. kan en reparation af taget på kirken skønnes til at medføre en fradragsret på 1 %, hvis der har været afholdt en enkelt kirkekoncert med momspligtige entreindtægter. Nedenfor beskrives en række konkrete eksempler på de momsmæssige forhold i de forskellige former for fast ejendom, som et menighedsråd kan disponere over Kirkegård Som hovedregel vil en kirkegård uden tilknyttet kirke eller kapel i stort omfang blive anvendt til momspligtige aktiviteter i form af pleje og vedligehold af gravsteder, men også kirkelige handlinger i form af begravelseshandlingen. Fradragsretten for moms vedrørende kirkegårdens generelle drift (herunder f.eks. genetablering af stensætning omkring kirkegården) skal derfor opgøres efter metode A (skøn). Tilsvarende gælder for eventuelle mandskabs- eller redskabsbygninger, der ligger i forbindelse med kirkegården. Dog skal driftsomkostninger samt mandskabs- eller redskabsbygningens fradragsprocent, hvis den også dækker aktiviteter med momsfri omsætning, f.eks. vedligehold af præstegården, beregnes efter metode C (kombination af skøn og omsætning) Kirke En kirke uden tilknyttet kirkegård anses for i al overvejende grad at blive anvendt til gratis kirkelige handlinger, og dermed vil udgangspunktet være, at der ikke er fradragsret for moms på den løbende vedligeholdelse af kirkebygningen. Hvis kirkebygningen bruges til momspligtige aktiviteter, f.eks. koncerter, kan der foretages et delvist momsfradrag for de løbende vedligeholdelsesomkostninger opgjort i henhold til metode A (skøn) Krematorium Et krematorium anses i al overvejende grad for at blive anvendt til momsfrie aktiviteter, som ikke udøves i konkurrence med andre. Der kan derfor som udgangspunkt ikke opnås fradrag fra omkostningerne til drift af krematoriet. Såfremt der i krematoriet sker aktiviteter, som medfører en momspligtig omsætning, vil der kunne opnås delvist fradrag på baggrund af metode A (skøn) eller metode C (kombination af skøn og omsætning) afhængigt af situationen. 13

14 Andre bygninger Der er ingen fradragsret for momsen vedrørende udgifter til drift og vedligeholdelse af sognegård og kirkekontor, med mindre der foregår aktiviteter, hvor der opkræves moms. For præstebolig og funktionærbolig er der ingen fradrag for moms, da denne type bygninger er opført med bolig som formål. Der kan dog blive tale om fradrag, hvis præsteboligen og kirkekontoret ligger i samme bygning. Beregningen af denne fradragsprocent skal efter metode A (skøn), hvis der kun er momspligtig omsætning, eller metode C (kombination af skøn og omsætning) hvis der er såvel momspligtig som momsfri omsætning. For skov- og landbrugs bygninger (erhvervsejendomme) er der i udgangspunktet ingen fradrag for moms. Der er dog mulighed for momsfradrag ved at få udarbejdet en frivillig registrering hos SKAT af den enkelte bygning. Det skal af kontrakten fremgå, at der lægges 25 % moms til lejen Jagt og fiskeriret Udlejning af en jagt- og fiskeriret, der sker for en periode under en måned, er altid momspligtig. Sker udlejning af en jagt- eller fiskeriret for en længere periode kan udlejningen ske momsfrit, når: Der mellem udlejer og lejer er aftalt en bestemt brugsret til den faste ejendom, Udlejer ikke kan sælge samme brugsret til en anden person i samme tidsrum, og Aftalen omfatter hele den faste ejendom eller særskilt afgrænsede og identificerbare områder eller dele af den faste ejendom. Momsfriheden gælder, når alle 3 betingelser er opfyldt Momsreguleringsforpligtelse (anskaffelser kr. momslovens 43). Hvis menighedsrådet foretager nyopførelse af bygninger, eller hvis der sker reparation/vedligeholdelse af bygninger til en værdi af kr. (ekskl. moms) pr. bygning, og en andel af momsen på disse indkøb fradrages som købsmoms, hører menighedsrådet under momslovens særlige regler om momsreguleringsforpligtelse. Disse regler medfører, at menighedsrådet skal holde øje med, om anvendelsen af den enkelte bygning ændrer sig i de efterfølgende år. Hvis den momspligtige anvendelse af en bygning falder markant, skal en andel af det tidligere momsfradrag for indkøbet tilbagebetales. Med markant forstås en ændring på mere end 10 procentpoint. Har menighedsrådet f.eks. haft en momsfradragsprocent for en bygning i det år, hvor momsen fradrages, på 50 %, og momsfradragsprocenten for bygningen i det efterfølgende år falder til 30 %, skal en andel af det tidligere momsfradrag vedrørende bygningen tilbagebetales (se nedenstående eksempel). Perioden for regulering af momsen er 10 år for nyopførelser og 5 år for store reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Hvis f.eks. momsfradraget for en reparation af bygningen udgør kr. (40 % af kr ), vedrører kr. anskaffelsesåret og kr. de 4 kommende regnskabsår. Markante ændringer 14

15 (over 10 procentpoint) af den momspligtige anvendelse af bygningen kan dermed føre til en tilbagebetaling af en andel af det pågældende års andel på kr. (se nedenstående eksempel). Det skal understreges, at reglerne også giver mulighed for at få et større momsfradrag i reguleringsperioden, hvis den momspligtige anvendelse af bygningen stiger. I dette tilfælde findes ingen laveste grænse for størrelsen af ændringen i anvendelse. Stiger anvendelsen f.eks. 2 procentpoint, kan der beregnes et større momsfradrag for dette år. Eksempel: Samlet moms på indkøb (der er fradraget på købstidspunktet) Momsfradrag fordelt på år Det enkelte års momsfradrag Efter betaling/tilbagebetaling Anskaffelsesår % - År % Tilbagebetaling til SKAT kr År % Yderligere momsfradrag kr År % Ingen tilbagebetaling på faldet. Det udgør kun 5 procentpoint i forhold til oprindelig fradragsprocent. År % - I alt Momshåndtering i praksis Dette kapitel viser, hvordan man kan beregne den momsmæssige afløftningsprocent efter metode A, B eller C. Det er omkostningens karakter, som er afgørende for, hvilken metode for beregning af afløftningsprocenten, som er korrekt. Ved starten af året beregnes/skønnes de budgetterede afløftningsprocenter. Det kan være afløftningsprocenter, som er fremkommet ud fra budgettet eller dets forudsætninger. Alternativt kan det også være de afløftningsprocenter, som tidligere års regnskab/registrering viser. De endelige afløftningsprocenter beregnes, når året er gået. Hvis afløftningsprocenterne er større end den budgetterede, skal der ske en indtægtsføring af beløbet. Hvis afløftningsprocenterne er mindre end den budgetterede, skal der ske udgiftsføring af beløbet. Momsregistrering er kun relevant, hvis kirken har momspligtige indtægter over kr alternativt ved frivillig registrering pga. kirkegård, momsregistreret avlsgård så lejen er momspligtig, jvf. afsnit , eller udlejning af jagt- og fiskerirettigheder. Hvis kirken skal momsregistreres, anvendes de forskellige modeller for momsrefusion således: 15

16 Metode A (aktivitetsbestemt fradragsprocent) anvendes for kirker med kirkegård, kirker med kirkekoncerter, kirker med kirkeblad med annoncer mv. Metode B (omsætningsbestemt fradragsprocent) anvendes som del af beregningen i metode C. Metode C (metode A/metode B) anvendes, hvis menighedsrådet i forbindelse med afholdelse af et konkret indkøb anvender dette til aktiviteter, hvor der er såvel momsfri som momspligtig omsætning (indenfor momslovens anvendelsesområde). Dette vil ofte være tilfældet i forbindelse med fællesomkostninger til bl.a. administration. På alle udgifter direkte relateret til en momspligtig indtægt (trykning af programmer til koncerter, indkøb af begravelseskaffe, blomster til videresalg m.v.), kan der altid fradrages fuld moms. På samme måde kan der ikke fradrags moms, hvis en udgift relaterer sig til en momsfri indtægt (bortforpagtet avlsgård). Det er således kun relevant at benytte en delvis fradragsprocent, hvis en udgift relaterer sig til en aktivitet, hvor der er såvel momsfri som momspligtig omsætning, eller hvis aktiviteten er finansieret af såvel momspligtig omsætning som ligningsmidler Hvor mange momsfradragsprocenter skal jeg anvende? Det kan være nødvendigt for et menighedsråd at beregne flere forskellige fradragsprocenter. Alle momsregistrerede menighedsråd skal således som minimum bruge fradragsprocenter på fuldt fradrag og mindst en delvis fradragsprocent. Desuden skal der kunne registreres udgifter uden fradrag. Der kan dog ofte være behov for flere. Nedenstående er eksempler på fradragsprocenter, som kan være relevante at beregne for et menighedsråd, og dermed benytte, hvis et indkøb ikke kan relateres til at være ikke fradragsberettiget eller fuldt fradragsberettiget. Indkøb til kirkegården og de omkringliggende fællesarealer f.eks. også kirkegårdsdiget typisk metode A Indkøb til kirkegården, de omkringliggende fællesarealer og præstegården f.eks. en plænetraktor som benyttes alle steder typisk metode C Kirken f.eks. hvis der afholdes kirkekoncerter mod betaling typisk metode A Fællesudgifter for hele virksomheden/menighedsrådet f.eks. regningen fra regnskabsfører metode A eller metode C Krematoriet f.eks. udgifter til bygningsdrift typisk metode A, hvis ikke intet fradrag Sognegården f.eks. udgifter til bygningsdrift eller vand og varme typisk metode A eller metode C Principielt kan der oprettes en fradragsprocent pr. udgiftstype, der er delt mellem flere aktiviteter. Alternativt kan man vælge ved bogføringen at opdele regningen i flere linjer med forskellige fradragsprocenter. Et eksempel kunne være indkøb af en plænetraktor til brug på kirkegård, fællesarealer og ved præstegården. Denne regning kunne deles op på baggrund af forventet forbrug. Derved kan den almindelige fradragsprocent for kirkegården med omkringliggende fællesarealer anvendes for dennes andel og intet fradrag kan anvendes for præstegården. Resultatet bliver det samme på begge måder, men man behøver ikke oprette en fradragsprocent for udgifter, som sjældent vil blive anvendt. Ved opdeling af en regning er det vigtigt at dokumentere, hvorfor opdelingen er foretaget, som den er. Dokumentationen skal kunne forelægges revisor eller SKAT ved forespørgsel. 16

17 5.2. Metode A (aktivitetsbestemt fradragsprocent, skøn) Metode A kan anvendes ved beregning af afløftningsprocenten på indirekte udgifter relateret til momspligtige indtægter. Afløftningsprocenten fortæller, hvor meget af den betalte moms på købet af varer og tjenesteydelser, sognet kan få tilbage fra SKAT. Aktiviteterne er ligningsfinansierede eller finansieret af omsætning fra ikke konkurrenceudsatte ydelser, og derfor skal skøn anvendes. For udgifter, der har direkte sammenhæng til momsfrie aktiviteter, fratrækkes ingen moms. For udgifter, som relaterer sig direkte til den momspligtige ydelse, fratrækkes den fulde moms. Resten af udgifterne behandles med den afløftningsprocent, som metode A giver. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i samarbejde med bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdet nogle vejledende regneark, som kan benyttes til beregning af den delvise fradragsprocent. Det er dog vigtigt at understrege, at regnearkene er vejledende, og at menighedsrådet selv skal forholde sig til, om indholdet er retvisende for netop menighedsrådets forhold. Hvis menighedsrådet kan foretage et bedre skøn på anden vis, skal menighedsrådet gøre dette. Ministeriet sikrer, at de nyeste versioner af regnearkene er tilgængelige via DAP i Økonomihåndbogen. Alle menighedsråd med kirkegård bør på baggrund af metode A oprette en fradragsprocent til denne. Til gengæld bør det nøje overvejes, hvad man tjener ved at anvende metode A til kirkekoncerter. Har menigheden f.eks. en udgift inkl. moms på kr., bliver momsen i eksemplet kr., og det beløb menighedsrådet kan få tilbage fra SKAT er 200 kr. Derfor bør det overvejes, hvad man bruger af administrativ tid på at få 200 kr. tilbage fra SKAT. Budgetmomsen Eksempler på mulige faktorer som kan indgå i skønnet: Anvendt tid til på aktiviteter Medgået lønsum på aktiviteter Anvendelse af kirkegården areal eller/og tid Anvendelse af sognegård areal eller/og tid Optælling af antal aktiviteter, arrangementer, deltagere mv. Osv. Budgetmomsen På baggrund af de vejledende regneark, eller en anden metode som menighedsrådet finder mere velegnet, beregner menighedsrådet ved årets start en aconto momsafløftningsprocent. Aconto momsafløftningsprocenten oprettes i regnskabssystemet ved årets start og benyttes til at afløfte momsen løbende. Hvis der i løbet af året opstår behov for yderligere fradragsprocenter, kan disse beregnes og indtastes i regnskabssystemet. 17

18 Endelig fradragsprocent Ultimo året kan den endelige momsfradragsprocent opgøres. På baggrund af beregningen af den endelige momsfradragsprocent kan det konstateres, om der skal ske ekstra indbetaling til SKAT i forbindelse med næste momsafregning, eller om der skal ske udbetaling fra SKAT. Der skal ske genberegning af alle de fradragsprocenter, som er blevet anvendt i løbet af året. Regnskabssystemet fra Brandsoft/Skovbo Data understøtter momsregulering, men beregningen af den endelige fradragsprocent foretages udenfor regnskabssystemet i regneark på samme vis, som det var tilfældet ved beregning af acontofradragsprocenten Metode B (omsætningsbestemt fradragsprocent) Metode B anvendes yderst sjældent alene, hvorfor beregningen normalt kun indgår som en del af beregningen af metode C. Ved beregningen af den omsætningsbestemte fradragsprocent medtages omsætningen fra såvel momsfrie som momspligtige ydelser - dog kun omsætning som stammer fra ydelser indenfor momslovens anvendelsesområde. Se nærmere om opdeling i Bilag 1. Fradragsprocenten opgøres som den momspligtige andel af den samlede omsætning. Denne andel indsættes som del af beregningen af fradragsprocenten i metode C. Ved fastsættelsen af aconto fradragsprocenten i starten af året, kan der tages udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskab eller, hvis det skønnes mere korrekt, forventningerne til årets omsætning Metode C (metode A/metode B) Metode C er som nævnt tidligere en kombination af metode A og metode B. Metode C anvendes i tilfælde, hvor der i en aktivitet indgår ligningsmidler eller er momsfri omsætning, og hvor der også er momspligtig omsætning. Praktisk foretages beregningen af en metode C fradragsprocent ved at sammenkoble et skøn og en beregning på baggrund af omsætning. Først foretages et skøn over aktiviteten, efter principperne i metode A, og herefter beregnes fradragsprocenten på baggrund af omsætning i model B. De to tal kobles (i praksis ganges de to faktorer med hinanden), hvorefter fradragsprocenten efter metode C er beregnet. Budgetmomsen På baggrund af de vejledende regneark, eller en anden metode som menighedsrådet finder mere velegnet, beregner menighedsrådet ved årets start en aconto momsafløftningsprocent. Aconto momsafløftningsprocenten oprettes i regnskabssystemet ved årets start og benyttes til at afløfte momsen løbende. 18

19 Hvis der i løbet af året opstår behov for yderligere fradragsprocenter, kan disse beregnes og indtastes i regnskabssystemet. Endelig fradragsprocent Ultimo året kan den endelige momsfradragsprocent opgøres. På baggrund af beregningen af den endelige momsfradragsprocent, kan det konstateres, om der skal ske ekstra indbetaling til SKAT i forbindelse med næste momsafregning, eller om der skal ske udbetaling fra SKAT. Der skal ske genberegning af alle de fradragsprocenter, som er blevet anvendt i løbet af året. Regnskabssystemet fra Brandsoft/Skovbo Data understøtter momsregulering, men beregningen af den endelige fradragsprocent foretages udenfor regnskabssystemet i regneark på samme vis, som det var tilfældet ved beregning af acontofradragsprocenten. 6. Lønsumsafgift Når man sælger momsfri ydelser i konkurrence med andre, skal man som hovedregel betale lønsumsafgift i stedet for moms. Dette gælder også for folkekirken. Idet de fleste af folkekirkens ydelser ikke leveres i konkurrence med andre, finder reglen dog kun i begrænset omfang anvendelse. Ifølge momsloven, og den dertilhørende vejledning, er følgende ydelser fritaget for moms, selv om de udbydes i konkurrence med andre: Sundhedssektoren Social forsorg og bistand Undervisnings- og kursusvirksomhed Foreninger Sportsaktiviteter og arrangementer Kulturelle aktiviteter Kunstnerisk virksomhed Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom Levering af fast ejendom, dog ikke ny bygninger og byggegrunde Forsikringsvirksomhed Finansielle aktiviteter Lotterier og lign. samt spil om penge Postydelser Levering af frimærker Personbefordring Bedemandsvirksomhed Velgørende arrangementer Genbrugsbutikker med almennyttigt formål Selvstændige grupper af personer Investeringsguld Velgørende foreninger 19

20 Der findes dog i forhold til ovenstående liste følgende undtagelser fra lønsumsafgiftspligten, hvis man kun beskæftiger sig med: Social forsorg og bistand Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og amatøridræt i øvrigt, fx idrætsforeninger sportsklubber og idrætsunioner Museumsvirksomhed (i henhold til museumsloven) Genbrugsbutikker med almennyttigt formål Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers levering af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter Formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed Persontransport direkte til eller fra udlandet Velgørende arrangementer For folkekirken er der særligt kulturelle aktiviteter, velgørende arrangementer samt genbrugsbutikker med almennyttigt formål, som er relevante. Såfremt et menighedsråd har aktiviteter, som fremgår af listen ovenfor, men ikke er del af undtagelserne, skal menighedsrådet lade sig registrere for lønsumsafgift. Dog kun hvis grundlaget for at beregne lønsumsafgiften overstiger kr. over en periode på 12 måneder. Menighedsrådet skal således betale lønsumsafgift, hvis der til medarbejdere er udbetalt løn for arbejde med ovenstående aktiviteter på mere end kr. Lønsumsafgiften udgør 5,33 % af bruttolønudgifterne i forbindelse med de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter. Hvis menighedsrådet skal registreres for lønsumsafgift, foregår registreringen via Når menighedsrådet er registreret, modtages et registreringsbevis. Registreringsbeviset kan findes i SKAT TastSelv Erhverv. Betaling af lønsumsafgift er kun relevant for ganske få menighedsråd, og spørgsmål henvises til de lokale skattecentre eller provstirevisor. Der skal afsluttende gøres opmærksom på, at reglen vedrørende lønsumsafgift har været gældende siden Hvis man i denne periode har været lønsumsafgiftspligtig, skal der således betales afgift i henhold til reglerne for 2009, 2010, 2011 og 2012, når registreringen er foretaget. Herefter betales lønsumsafgift løbende. Lønsumsafgiftspligten har ingen relation til de ændrede regler vedrørende momsfradrag fra 1. januar

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Efter høring Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

pwc.dk Momsvejledning for de lokale menighedsråd En praktisk vej ledning til de danske momsregler Februar 2016

pwc.dk Momsvejledning for de lokale menighedsråd En praktisk vej ledning til de danske momsregler Februar 2016 pwc.dk Momsvejledning for de lokale menighedsråd En praktisk vej ledning til de danske momsregler Februar 2016 Indhold Indledning 3 Momspligt i relation til menighedsrådets leverancer/aktiviteter 4 Hvornår

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Notat. Model 3 Kirkegård opdelt i afdelinger/gravstedstyper med hækvedligehold i erhvervelse

Notat. Model 3 Kirkegård opdelt i afdelinger/gravstedstyper med hækvedligehold i erhvervelse Til menighedsrådet/kirkegårdsudvalget/kirkegårdsbestyrelsen/ provstiudvalget Model 3 Kirkegård opdelt i afdelinger/gravstedstyper med hækvedligehold i erhvervelse Dato: 10. januar 2017 Sagsbehandler Jacob

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser

Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser Forfatter: AMU-Fyn, Inger Merete Pedersen Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Ministeriet for Børn og Undervisning.

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer Kasserer Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv, Fløs, Gias Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning konti art-

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7835. CVR-nr. 60094616

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7835. CVR-nr. 60094616 ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7835 CVR-nr. 60094616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Moms Forlaget Andersen 6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, Ernst & Young P/S rune.groendahl@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende lønsumsafgiftspligtige virksomheder

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

, , , ,94,00

, , , ,94,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-5.106.666,64-5.106.666,64-5.106.666,64-7.660.000-7.660.000-7.660.000-2.553.333,36-2.553.333,36-2.553.333,36 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 2 21

Læs mere

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 10xxxx Indbetalinger og tilskud -5.744.999,97-5.744.999,97-5.744.999,97-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.915.000,03-1.915.000,03-1.915.000,03 75 75 75

Læs mere

ÅRSBUDGET for Lerup-Tranum-Koldmose Sognes Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Lerup-Tranum-Koldmose Sognes Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Lerup-Tranum-Koldmose Sognes Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 891 CVR-nr. 1111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

ÅRSBUDGET for Tødsø Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Tødsø Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Tødsø Sogns Menighedsråd i Morsø Provsti i Morsø Kommune Myndighedskode 881 CVR-nr. 11881 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen Merete Andersen Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen, Merete Andersen & Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift 4. udgave/1.

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Kasserer. Evt. dato med mere

Kasserer. Evt. dato med mere Kasserer Evt. dato med mere Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv m.v. Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nørup Sogns Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nørup Sogns Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Nørup Sogns Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 798 CVR-nr. 88717 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSBUDGET for Budolfi Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Budolfi Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Budolfi Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 7991 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7835 CVR-nr. 60094616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune ÅRSREGNSKAB 2010 Bevtoft kirkekasse Bevtoft menighedsråd Haderslev provsti Haderslev kommune Kirkeministeriet, december 2010 Skovbo - Udskrevet - 06.03.2011 kl.14:33 Bevtoft kirkekasse Side 1 Årsregnskab

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

ÅRSBUDGET for Gørløse Sogns Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Gørløse Sogns Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Gørløse Sogns Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 719 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Højrup Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Højrup Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Højrup Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 97 CVR-nr. 11 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer.

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nyord Sogns Menighedsråd. i Stege-Vordingborg Provsti. i Vordingborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Nyord Sogns Menighedsråd. i Stege-Vordingborg Provsti. i Vordingborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Nyord Sogns Menighedsråd i Stege-Vordingborg Provsti i Vordingborg Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 17711 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 FÆLLESINDTÆGTER -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.348.745 101810 1000 Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.488.745

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 7918 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere