Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

2 Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering Sammenfatning Perspektivering Spørgeskemaundersøgelse suppleret med kvalitative interview Personer ansat i fleksjob Opsamling på personer ansat i fleksjob Fleksjobbenes form og indhold Opsamling på fleksjob Arbejdspladserne Opsamling på arbejdspladserne Processer, som har ført til fleksjob Opsamling på processer, som har ført til fleksjob Ændringer over tid Opsamling på ændringer over tid Sammenligning med personer på ledighedsydelse Opsamling på sammenligningen Baggrund og formål Baggrund Formål Dataindsamling og metodevalg Spørgeskemaundersøgelsen Interviewundersøgelsen Andre relevante undersøgelser fra DISCUS

3 1. FORORD Den politiske målsætning fra Beskæftigelsesministeriets kampagne Flere i arbejde er, at så mange som muligt skal i arbejde. Herunder borgere, hvis nedsatte arbejdsevne kan aktiveres via fleksjob. Antallet af personer i fleksjob har - siden ordningen trådte i kraft i januar været stadigt stigende. I 3. kvartal 2005, hvor denne undersøgelse blev påbegyndt, var der i alt ansatte i fleksjob. Ordningen har undervejs gennemgået flere justeringer og er i dag et velkendt og accepteret redskab til fastholdelse og indslusning af personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet. De seneste justeringer af ordningen er sket, mens nærværende undersøgelse har pågået. Justeringerne blev aftalt i en bred politisk forligskreds og trådte i kraft 1. juli Denne undersøgelse er den første landsdækkende undersøgelse af eksisterende fleksjob. Undersøgelsen er gennemført af rådgivningsfirmaet i perioden november 2005 til august I gennemførte vi en tilsvarende landsdækkende undersøgelse, men da med fokus på ledigheden blandt fleksjobgodkendte borgere 2. Nærværende undersøgelse er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsens Pulje til udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked. Undersøgelsen består af 2 dele: Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i fleksjob. Landsdækkende interviewundersøgelse blandt udvalgte fleksjobansatte. Formålet er at få et bredt indblik i eksisterende fleksjob og processerne omkring fleksjobvisitation og oprettelse af fleksjob; at kortlægge fleksjobordningens udvikling over tid; og at give et samlet billede af hele fleksjobområdet ved at inddrage de væsentligste resultater fra undersøgelsen af fleksjobledigheden. Rapporten er målrettet såvel centrale som lokale beslutningstagere. DISCUS har været ansvarlig for gennemførelsen af begge undersøgelsesdele samt udarbejdelsen af denne rapport. En følgegruppe med repræsentanter for Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og Ankestyrelsen har fulgt undersøgelsen og bidraget med kommentarer undervejs. Vi vil gerne takke følgegruppen for mange frugtbare kommentarer i løbet af processen. Desuden vil vi takke de 27 fleksjobansatte, som har bidraget med personlige erfaringer i undersøgelsens interviews. Samt de knap ansatte i fleksjob, som har afset tid til at udfylde spørgeskemaet og dermed medvirket til at sikre en meget høj besvarelsesprocent. 1 Lovjusteringerne skal sikre, at den kommunale visitation til fleksjob optimeres, at ledigheden blandt fleksjobvisiterede bliver reduceret, at de offentlige løntilskud til arbejdsgiverne bliver mere rimelige og at kommunerne også får ansvaret for administration af fleksydelsen. 2 Undersøgelsens analyser og resultater er udgivet i rapporten: Personer, der afventer fleksjob - på ledighedsydelse eller kontanthjælp, Discus, april

4 2. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING Dette er den første landsdækkende undersøgelse blandt ansatte i fleksjob ansatte i fleksjob har fået tilsendt et spørgeskema, 77 % af dem har besvaret skemaet. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med interviews med 27 tilfældigt udvalgte ansatte i fleksjob. I dette afsluttende afsnit sammenfattes resultaterne. Sammenfatningen er baseret på besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen. I mindre omfang suppleres med data fra interviewene. I så fald er det angivet klart i teksten. Derudover inddrages resultater fra en undersøgelse, som DISCUS har gennemført på fleksjobområdet i 2004/05 blandt ledige fleksjobgodkendte borgere 3. Nærværende undersøgelse dokumenterer, at der er en meget stor tilfredshed blandt de fleksjobansatte. Hele 96 % af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med deres fleksjob. Den høje jobtrivsel ses både hos de 54 %, som er blevet fastholdt i et fleksjob på samme arbejdsplads (herefter kaldet fastholdte ), og de 46 %, som er blevet indsluset i fleksjob på en ny arbejdsplads (herefter kaldet indslusede ). I perspektiveringen belyses den problemstilling, at fleksjobordningen reelt dækker spændet fra ansættelse i ordinært job til førtidspension. Undersøgelsen viser klart, at ordinære deltidsjob eller aftalebaserede skånejob uden offentligt løntilskud (i henhold til de sociale kapitler i overenskomsterne) kun sjældent har været drøftet med borgerne, før godkendelse til fleksjob. Ligesom undersøgelserne klart viser, at fleksjob anvendes i forbindelse med pensionsafklaring. Ændringer i lovgivning og udvikling i antal fleksjob Fleksjobordningen trådte i kraft 1. januar 1998, hvor fleksjob erstattede den tidligere 50/50 ordning. Fleksjoblovgivningen er siden blevet ændret løbende. De mest omfattende ændringer fandt sted i sommeren i forbindelse med førtidspensionsreformen. Her blev visitationskravene skærpet 5, mindstesatsen på 1/3 løntilskud til arbejdsgiverne bortfaldt 6, fleksydelsen blev indført, og det blev muligt at oprette fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende (fra 1. juli 2002). Desuden blev loven vedr. 3 Undersøgelsens resultater er samlet i rapporten: Personer, der afventer fleksjob - på ledighedsydelse eller kontanthjælp, DISCUS, april Jf. lov nr. 284 af 25. april 2001 og fleksydelsesloven, som begge blev vedtaget i juli Et væsentligt kriterium for visitation til fleksjob blev, at personen ikke må kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet (fx gennem omplacering, brancheskift eller revalidering). Herunder også i forhold til de sociale kapitler i overenskomsterne, dvs. aftalebaseret skånejob uden offentlige løntilskud. 6 Bortfaldet af 1/3 løntilskud baserede sig på forestillingen om, at arbejdsmarkedets parter gennem anvendelsen af de sociale kapitler selv skulle påtage sig opgaven at fastholde/indsluse borgere med en mindre arbejdsevneforringelse

5 ledighedsydelsen ændret 7, og der blev indført krav om revurdering af den ledige efter 18 mdr. Senest er fleksjobreglerne blevet justeret i juni 2006, mens denne undersøgelse er pågået. De seneste justeringer skal først og fremmest sikre en opstramning på den kommunale visitation til fleksjob, reduktion i ledigheden blandt fleksjobvisiterede, loft over offentlige løntilskud til arbejdsgiverne - og at ansvaret for administration af fleksydelsen overgår til kommunerne. Fleksjobordningen er siden 1998 blevet anvendt i stadigt stigende omfang 8. Fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 er antallet af fleksjobansatte personer steget fra til svarende til en stigning på ca. 18 %. Antallet af personer i selvstændig virksomhed har også været stigende siden ordningens indførelse i 2002 og androg 939 personer i 4. kvartal Også ledigheden blandt fleksjobvisiterede er steget markant siden Stigningen var på hele 19 pct. i 1. kvartal 2006 i forhold til samme periode sidste år. Meget tyder dog på, at udviklingen så småt er ved at vende. Fra 4. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 er der et fald i antallet af personer på ledighedsydelse, hvor der i den tilsvarende periode for et år siden var en væsentlig stigning. Den positive udvikling kan bl.a. skyldes, at flere og flere kommuner prioriterer en særlig indsats for at få personer på ledighedsydelse i fleksjob, at konjunkturerne er gunstige - og velvilligheden i virksomhederne stigende. 7 Bl.a. blev ledighedsydelsen hævet og udvidet til også at omfatte ferie, sygdom og barsel, ligesom der blev indført en særlig ydelse til de fleksjobvisiterede, som ikke er berettiget til ledighedsydelse eller kontanthjælp. 8 Kilde:

6 2.1. Sammenfatning På baggrund af nærværende spørgeskemaundersøgelse og supplerende interviews kan der gives følgende status på fleksjobordningen: Personerne i fleksjob 6 ud af 10 i fleksjob er kvinder. Kvinderne er overrepræsenteret i fleksjob, når der sammenlignes med beskæftigede generelt. Overvægten af kvinder er endnu større blandt personer på ledighedsydelse, her er 7 ud af 10 kvinder. 8 ud af 10 i fleksjob er midaldrende. De fleksjobansatte er ældre end beskæftigede generelt. De fleksjobansatte er oftest i 40 erne og 50 erne. Hver femte er dog under 40 år. De fastholdte er typisk ældre end de indslusede. Andelen af personer i fleksjob med ikke-dansk oprindelse er lille (1 ud af 20). Der er intet, som tyder på, at fleksjobordningen i særlig grad anvendes til jobskabelse blandt personer med problemer af sproglig eller kulturel art. Fleksjob er oftest begrundet i fysisk sygdom eller handicap. Psykisk sygdom angives af lidt flere indslusede end fastholdte. Over tre fjerdedele af de fleksjobansatte angiver alene fysisk sygdom eller handicap, øvrige angiver flere årsager. En fjerdedel angiver nedslidning. En syvendedel angiver psykisk sygdom eller handicap. Interviewene viser, at der ved fysisk nedslidning eller sygdom ofte er psykiske/sociale problemstillinger, som også betyder noget for personens restarbejdsevne. Godt en tredjedel af de fleksjobansatte har kun en folkeskolebaggrund. Det gælder for flere indslusede end fastholdte - og beskæftigede generelt. Og det gælder for endnu flere blandt personer på ledighedsydelse. 25 % af beskæftigede generelt, 30 % af de fastholdte i fleksjob, 40 % af de indslusede i fleksjob og 48 % af personer på ledighedsydelse har blot en folkeskolebaggrund. Uddannelsesniveauet er som helhed stigende over tid, således at ordningen i tiltagende grad også anvendes til personer med videregående uddannelser. De fleksjobansatte har typisk været mange år på arbejdsmarkedet - fastholdte generelt længere end indslusede. 76 % af de fastholdte og 61 % af de indslusede har været på arbejdsmarkedet i mere end 20 år før godkendelsen til fleksjob

7 Før fleksjobgodkendelsen har 9 ud af 10 haft ordinært lønmodtagerjob, heraf 8 fuldtidsjob og 1 deltidsjob. Hver tyvende har været selvstændig og hver tyvende har aldrig haft et ordinært job. Interviewene viser, at fleksjobansatte, som kommer fra deltidsjob, typisk har nedtrappet deres arbejdstid den sidste periode i det ordinære job på grund af langsom forværrelse af helbredet. Fleksjobordningen anvendes bredt. Ansatte i fleksjob har i deres seneste ordinære job arbejdet inden for mange forskellige erhvervsområder. Tendensen er, at fastholdte i højere grad har arbejdet i stillesiddende jobs, mens indslusede hyppigere har haft fysisk krævende arbejde. Der er flest fagforeningsmedlemskaber hos 3F, HK og FOA. Der er en væsentlig overrepræsentation af disse i forhold til arbejdsstyrken som helhed. Overrepræsentationen bekræftes, når man ser på de fleksjobansattes medlemskab af A-kasse i sidste ordinære job. Her er 3F, HK og OAA også voldsomt overrepræsenteret. Meget tyder på, at det er vanskeligt at oprette fleksjob på 3F s arbejdsområder, mens mulighederne er bedre på HK-området. Blandt personer på ledighedsydelse er der en endnu mere markant overrepræsentation af 3F, som omfatter store dele af den ufaglærte arbejdskraft. Samtidig er der procentvis færre ledige HK ere. Også undersøgelsens interviews underbygger tesen om, at det pt. er vanskeligere at oprette fleksjob på 3F s arbejdsområder end inden for HK-området. Fleksjobbenes form og indhold Der er i snit 2-3 skånehensyn i et fleksjob - lidt flere hos indslusede end hos fastholdte. Hyppigst anvendes skånehensynet kortere arbejdstid. Kortere arbejdstid optræder hos 8 ud af 10. I de nyeste fleksjob (under 1 år) og hos selvstændige er der hele 9 ud af 10 med kortere arbejdstid som skånehensyn. Halvdelen af de fleksjobansatte er fritaget for tunge arbejdsopgaver, især dem med folkeskolebaggrund, mens kortere arbejdstid hyppigst ses hos dem med videregående uddannelse. En fjerdedel er fritaget for stressende arbejdsopgaver. Interviewene sandsynliggør, at det ofte er personer med psykiske lidelser eller svære fysiske sygdomme. Det aftalte ugentlige timetal i fleksjob varierer en del, men godt en tredjedel arbejder halv tid (18-22 t/u). Det ugentlige timetal har generelt været kraftigt faldende over tid. Fastholdte med en videregående uddannelse har den korteste ugentlige arbejdstid. Interviewene sandsynliggør, at man ofte ved fastholdelse forholdsvis ureflekteret aftaler halv tid. De selvstændige arbejder typisk færre timer end øvrige fleksjobansatte

8 Fleksjobansatte arbejder væsentligt mere end personer på ledighedsydelse forventer at kunne i et fremtidigt fleksjob. Personer på ledighedsydelse angiver at kunne arbejde et væsentligt lavere timetal i deres fremtidige fleksjob, end det faktiske timetal blandt indslusede i fleksjob. Det kan skyldes, at det som tendens er de svageste borgere, der hænger fast i ledigheden, mens de mere ressourcestærke hurtigere kommer i fleksjob såkaldt creaming. Flere interviewpersoner kan på trods af en meget begrænset restarbejdsevne mestre en ugentlig arbejdstid svarende til halv tid, fordi viljen og jobmotivationen er til stede. En tredjedel af de indslusede skifter erhvervsområde, når de ansættes i fleksjob. 73 % af de indslusede med folkeskolebaggrund skifter også til helt nye opgaver. Interviewene vidner om, at der ofte er tale om meget servicebetonede job som fx alt-mulig-mand M/K. Hovedparten af de arbejdsfastholdtes arbejdsopgaver ligner opgaverne i de ordinære job og denne udvikling er forstærket over tid. 8 ud af 10 fastholdte løser i fleksjobbet de samme eller nogle af de samme opgaver som kollegerne - det gælder endnu flere blandt fastholdte med videregående uddannelse. Oftest har disse samme udviklingsmuligheder som i deres tidligere ordinære beskæftigelse på samme arbejdsplads. I de nyere fleksjob har de fastholdte som tendens sjældnere end i de ældre fleksjob skiftet til helt nye arbejdsopgaver ved overgangen til fleksjob, hvilket peger på, at fastholdelsesfleksjob med tiden mere og mere er kommet til at ligne de ordinære deltidsjob. I 56 % af fleksjobbene udbetaler bopælskommunen 2/3 løntilskud til arbejdsgiveren. Over tid har væksten i 2/3 løntilskud især vist sig på indslusningsområdet. Et forhold, der både kan ses som et resultat af, at fleksjobansatte over tid er blevet dårligere, dvs. har en lavere restarbejdsevne end tidligere. Eller henføres til, at jobåbningerne især på det ufaglærte lavtlønsområde efterhånden er blevet stadigt færre, hvorfor løntilskuddet i et vist omfang anvendes til at overtale virksomhederne til at oprette fleksjob. Undersøgelsen sandsynliggør en vis sammenhæng mellem ugentligt timetal og løntilskud jo kortere arbejdstid den fleksjobansatte har, des højere løntilskud får arbejdsgiveren. Halvdelen af de fleksjobansatte - og langt oftest fastholdte - har omtrent samme indkomst som før fleksjobbet. 1 ud af 10 fastholdte har endda en bedre samlet indkomst. Sandsynligvis fordi de har arbejdet på deltid op til fleksjobgodkendelsen eller nu modtager supplerende pension, viser interviewene. De viser også, at fastholdte typisk har samme lønudvikling og særtillæg som kollegerne

9 Blandt indslusede i fleksjob ses indkomstforbedringer især blandt personer, som kommer fra kontanthjælp og/eller blot har en folkeskolebaggrund. Blandt de indslusede har en tredjedel fået forbedret deres samlede indkomst ved overgangen til et fleksjob. Interviewene peger dog på, at indslusedes evt. avancement til mere ansvarsfulde jobfunktioner sjældent følges af en tilsvarende lønudvikling. Arbejdspladserne Når vi sammenholder ansatte i fleksjob med beskæftigede generelt, ser vi: Der er en overvægt af ansatte i fleksjob på de offentlige arbejdspladser. En væsentlig forklaring på det er sandsynligvis den statslige pulje og en række kommunale puljer, der minimerer den enkelte statslige eller kommunale arbejdsplads lønudgifter til fleksjobansatte. Fleksjob er sjældnere oprettet på private arbejdspladser. Andelen af ansatte i fleksjob på private virksomheder har dog været i vækst de senere år, især andelen af indslusningsfleksjob. 3 % af fleksjobbene på private arbejdspladser er oprettet til selvstændige i egen virksomhed. De mindre virksomheder med under 50 ansatte opretter forholdsvis flere fleksjob. Navnlig indslusning i fleksjob sker på mindre - og især private - virksomheder. De mindre virksomheder tegner sig for 68 % af alle fleksjob, 75 % af de indslusede og 52 % af de beskæftigede generelt. De største virksomheder med over 100 medarbejdere tegner sig for 18 % af fleksjobbene, 14 % af de indslusede, men 34 % af de beskæftigede generelt. Interviewene viser, at små, private virksomheder er meget velegnede til indslusning af personer med alvorlige helbredsproblemer som fx sclerose eller psykisk sygdom. Interviewene sandsynliggør dog samtidig, at det snarere er personens tilknytning til en mindre afdeling eller gruppe end virksomhedens samlede størrelse, som har en positiv indflydelse på jobkvaliteten. To tredjedele af de fleksjobansatte med videregående uddannelse er ansat på offentlige arbejdspladser, og andelen er større blandt fastholdte end blandt indslusede. Det gælder for 75 % af de fastholdte og for 57 % af de indslusede med en videregående uddannelse. Knap halvdelen, hvad enten de er fastholdt eller indsluset, har én eller flere kolleger i fleksjob. Interviewene vidner om, at fleksjobansatte kolleger er et stort aktiv. Antallet skal dog stå i et rimeligt forhold til størrelsen på den samlede medarbejderstab. Og arbejdsorganiseringen skal sikre, at fleksjobansatte og ordinært ansatte kolleger blandes, så marginalisering undgås

10 De fleksjobansatte stortrives i deres fleksjob (96 % er tilfredse eller meget tilfredse), og næsten alle har et godt forhold til leder (97 %) og kolleger (98 %). Interviewene viser, at den fleksjobansatte ofte knytter tætte bånd til nærmeste leder. Særligt hvis denne er med fra fleksjobbets oprettelse og siden fungerer som sparringspartner i den daglige opgaveløsning. Fleksjobansatte er meget sårbare over for et evt. lederskifte. Især hvis der ikke findes skriftlig dokumentation for de aftalte skånehensyn og arbejdsopgaver. Processer, som fører til fleksjob De indslusede Bopælskommunen er den hyppigste forslagsstiller til fleksjob. Det ses særligt markant ved indslusning. De indslusede har langt overvejende levet af offentlige ydelser før fleksjobgodkendelsen. Fortrinsvis sygedagpenge (47 %) og i mindre omfang kontanthjælp (17 %). 30 % af de indslusede har drøftet førtidspension med deres bopælskommune før fleksjobgodkendelsen. Interviewene sandsynliggør, at arbejdsmarkedsperspektivet for mange gør fleksjob til en mere attraktiv løsning end førtidspension. Godt halvdelen af de indslusede har tidligere været i arbejdsprøvning på en ordinær arbejdsplads. 55 % har været arbejdsprøvet i en virksomhed, 24 % har været arbejdsprøvet i en REVA-institution eller i et kommunalt projekt, mens 22 % har været i revalidering 9. I forbindelse med selve godkendelsen har to tredjedele af de indslusede været i arbejdsprøvning, praktik eller jobtræning. Over tid er der sket en markant vækst i arbejdsprøvninger ved indslusning i fleksjob. En positiv udvikling, som ikke ses tilsvarende blandt de fastholdte. Interviewene vidner om, at arbejdsprøvningerne fungerer bedst, hvis de resulterer i et fleksjob på samme arbejdsplads. En del arbejdsprøvninger fører imidlertid ikke til fleksjob, og i værste fald bliver arbejdsprøvningen et mål i sig selv. Over tid - i takt med fleksjobordningens udbredelse - er der blevet flere gengangere i fleksjob. Hver femte indslusede har tidligere været ansat i ét eller flere fleksjob, som siden er ophørt (oftest to fleksjob før det nuværende). 9 I bevarelsen af dette spørgsmål har respondenterne kunnet sætte flere kryds, hvorfor procentandelene ikke samlet giver 100 %

11 Godt halvdelen af de indslusede kom i fleksjob indenfor de første 3 måneder. Kun en femtedel har ventet i mere end et halvt år. Kommunen har fundet hovedparten af jobbene, men hver tredje har selv fundet fleksjobbet. Mht. egenaktivitet viser de kvalitative interview, at en grundig afklaring ruster personen til selv at kunne opsøge virksomheder mhp. fleksjob. Det er desuden vigtigt at komme hurtigt i gang med jobsøgningen for ikke at svække personens motivation og jobfokus. Kommunale jobsøgningsaktiviteter, baseret på de lediges egenaktivitet og gruppesparring, bidrager positivt til kortere ventetider. De fastholdte Før fleksjobgodkendelsen har de fastholdte fortrinsvis fået ordinær løn. Sandsynligvis i en del tilfælde med sygedagpengerefusion til arbejdsgiveren. Ved fastholdelse foreslår arbejdspladsen lige så ofte fleksjob som kommunen. Ifølge 7 ud af 10 fastholdte har der ikke været drøftet alternative løsninger til fleksjob. Job på særlige vilkår uden offentligt løntilskud i henhold til de sociale kapitler har kun været overvejet hos 5 %. Et forhold som bekræftes i interview med de fleksjobansatte. Såvel arbejdspladsen, fagforeningen som interviewpersonen selv har manglet incitamenter for at anvende de sociale kapitler. Ordinære deltidsjob på samme arbejdsplads har været overvejet i under 10 % af tilfældene. Kun godt en tredjedel af de fastholdte har efter eget udsagn været arbejdsprøvet i forbindelse med selve godkendelsen. Næsten altid på samme arbejdsplads og med de kendte arbejdsopgaver. Interviewene sandsynliggør, at motivationen til at gennemføre en arbejdsprøvning ved fastholdelse er begrænset. Både hos ledelsen, der kender personen, og personen selv, hvor en arbejdsprøvning kan opleves klientgørende. Fastholdte selvstændige er endnu sjældnere blevet arbejdsprøvet forud for fleksjobgodkendelsen. Interview med selvstændige i enmandsvirksomheder viser, at det er yderst vanskeligt at afprøve/vurdere egen restarbejdsevne i virksomheden, mens ekstern afprøvning kan betyde virksomhedslukning. Begge grupper Langt de fleste oplever positive reaktioner fra kollegerne, når de fastholdes/ansættes i fleksjob. Derudover er de mest værdsatte sider af fleksjobbet: tilfredsstillelsen ved at tjene sin egen løn, generel større tilfredshed med tilværelsen og glæden ved at være ansat i et job, der tager hensyn til den nedsatte arbejdsevne. De fastholdte vægter desuden muligheden for at kunne blive på samme arbejdsplads

12 Praktisk taget alle var positive over for ideen om et fleksjob på godkendelsestidspunktet og vurderer fortsat, at fleksjob er den rette løsning for dem. Personer på ledighedsydelse er langt mere skeptiske over for fleksjob både da de blev godkendt til fleksjob og på undersøgelsestidspunktet i Ændringer over tid På undersøgelsestidspunktet var: 54 % af alle respondenter fastholdt i fleksjob på samme arbejdsplads. 46 % af alle respondenter var indsluset i fleksjob på en ny arbejdsplads. Undersøgelsen har over tid vist følgende udvikling i anvendelse af ordningen: I fleksjobordningens første leveår blev ordningen primært anvendt til indslusning. Blandt de ældste fleksjob (oprettet for mere end 3 år siden) er de 63 % indsluset i fleksjob. Fleksjobordningen er i de senere år i stadigt større omfang blevet anvendt til at fastholde medarbejdere på samme arbejdsplads, hvor de tidligere fungerede i ordinær beskæftigelse. Blandt de nyere fleksjob (oprettet for 1-3 år siden) er andelen af fastholdelsesfleksjob steget, og fordelingen af det samlede antal fleksjob på fastholdte og indslusede er nu lige (50 % - 50 %). Denne udvikling er sandsynligvis et resultat af flere forhold. Traditionen med at fastholde medarbejdere i virksomheden, bl.a. via sygefraværspolitikker og -praksisser, er blevet udviklet og cementeret i disse år. Samtidig er fleksjobordningen blevet mere og mere anerkendt, i og med at ledighedsydelsen blev hævet og udvidet, og fleksydelse indført i Inden for det allerseneste år er antallet af nyoprettede indslusningsfleksjob igen steget. Blandt de nyeste fleksjob (oprettet inden for det seneste år) er 58 % indsluset i fleksjob. Forklaringer herpå kan være den voksende politiske erkendelse af, at ledighedsydelsen i et vist omfang har fungeret som parkeringsplads for fleksjobvisiterede borgere 10. Og at flere kommuner derfor har ydet en særlig indsats for at få personer på ledighedsydelse i fleksjob. En indsats, som har været godt hjulpet på vej af den aktuelle arbejdskraftefterspørgsel, som i stigende omfang øger jobmulighederne for de svagere grupper på arbejdsmarkedet. 10 Et forhold som bl.a. er dokumenteret i undersøgelsen: Personer, der afventer fleksjob på ledighedsydelse eller kontanthjælp, som DISCUS gennemførte i

13 De private virksomheder ansætter i stigende grad medarbejdere i indslusningsfleksjob. Det gælder især de mindre virksomheder. De private virksomheder tegner sig for 56 % af de indslusede i nyeste fleksjob (oprettet inden for 1 år) mod 35 % af de indslusningsfleksjob, der er mere end 3 år gamle. De mindre, private virksomheder viser tilsyneladende stigende villighed til at konstruere fleksjob, der ikke umiddelbart er svar på en efterspørgsel af velbeskrevet arbejdskraft, men som netop konstrueres i mødet mellem virksomhed og borger

14 2.2. Perspektivering I dette afsnit perspektiveres undersøgelsens resultater i forhold til aktuelle udfordringer på fleksjobområdet samt de seneste justeringer i fleksjoblovgivningen. Justeringer, som er sket, mens undersøgelsen har pågået. Fleksjobordningens rummelighed Fleksjobordningen er rummelig og giver plads til stor diversitet. Undersøgelsen viser, at ordningen er blevet strakt meget langt, når man sammenligner fastholdelsesfleksjob og indslusningsfleksjob i deres mest polariserede form. Nedenstående model illustrerer, hvordan fleksjobordningen er under pres: Pres på fleksjobordningen Fastholdelsesfleksjob Ordinær beskæftigelse Førtidspension Indslusningsfleksjob Ledighedsydelse Opstramninger på sygedagpengeområdet Opstramninger i tilkendelser til førtidspension Præcedens for afprøvning i fleksjob før en førtidspension Manglende viden om muligheder for skånejob til førtidspensionister Fleksjob som alternativ til ordinær deltidsbeskæftigelse Fleksjob som alternativ til aftalebaserede skånejob uden offentligt løntilskud Fleksjob som alternativ til arbejdsmiljøforbedringer Fleksjob som alternativ til seniorordning Grænseflader Modellen illustrerer fleksjobordningens grænseflader. På højre side til ordinær beskæftigelse for personer med fuld arbejdsevne; og på venstre side til førtidspension for personer med en meget begrænset restarbejdsevne. Pres på ordningen I de to bokse oplistes en række forhold, som kan forklare det aktuelle pres på fleksjobordningen

15 Fastholdelsesfleksjob på grænsen til det ordinære jobmarked Undersøgelsen sandsynliggør, at fleksjobordningen er i fare for at overskride grænsen til det ordinære arbejdsmarked. Tilgangen til fleksjob fra ordinær beskæftigelse har i de senere år været i konstant vækst, idet arbejdsfastholdelse i fleksjob i samme virksomhed er blevet en mere udbredt praksis såvel for lønmodtagere som for selvstændige. Fastholdelsesfleksjob matcher et reelt arbejdskraftbehov Undersøgelsen har dokumenteret, at fastholdte i fleksjob uddannelsesmæssigt afspejler de beskæftigede generelt. Især fastholdte med videregående uddannelse har relevante faglige kompetencer og gode jobudviklingsmuligheder. De har desuden ofte mange års erfaring med samme jobfunktioner på samme arbejdsplads. Opgavemæssigt adskiller de sig i fleksjobbet sjældent fra deres kolleger, idet de løser helt samme opgaver eller nogle af de samme opgaver, og flertallet oplever samme faglige udviklingsmuligheder som i seneste ordinære job. Lønmæssigt opretholder et stort flertal samme lønniveau som i tidligere ordinær beskæftigelse. De har typisk et klart jobfokus på trods af deres helbredsmæssige problemer, som der først og fremmest kompenseres for gennem skånehensynet nedsat arbejdstid. De fungerer således på lige fod med kollegerne, og deres jobtrivsel er meget stor, viser såvel spørgeskemaundersøgelsen som interviewene. Manglende incitamenter for at anvende alternativer til fleksjob Undersøgelsen har vist, at før fleksjobgodkendelsen har man hos under en tiendedel af de fastholdte overvejet deltidsjob på ordinære vilkår på samme arbejdsplads. Og kun hos en tyvendedel har man overvejet job på særlige vilkår uden offentligt løntilskud. Interviewene sandsynliggør, at det skyldes arbejdspladsernes mangel på incitamenter til at oprette job på særlige vilkår uden offentligt løntilskud i henhold til de sociale kapitler. I fastholdelsesfleksjob arbejder to tredjedele af personerne halv tid eller mindre - med fuld løn - hvilket alt andet lige gør fleksjob til et meget attraktivt alternativ til ordinær deltidsbeskæftigelse eller job på særlige vilkår uden offentligt løntilskud. Hvis vi medtænker de fleksjobansattes høje gennemsnitsalder, overvægten af fysiske sygdomme og nedslidning blandt fastholdte samt den konsekvente brug af nedsat arbejdstid, så opstår tanken, at fastholdelse via fleksjob til tider kompenserer for manglende senioraftaler og/eller arbejdsmiljøforbedringer. Fx på arbejdspladser, hvor forøgelse af arbejdstempoet, hyppige ændringer i arbejdsfunktioner eller voksende krav til at påtage sig fleksibel arbejdstid, vanskeliggør hensyn til medarbejderes fysiske eller psykiske svækkelser af helbredet. Ikke alle fastholdelsesfleksjob grænser tæt op til ordinære job Såfremt 2/3 løntilskud til arbejdsgiveren tages som udtryk for en meget begrænset restarbejdsevne, så har 50 % af de fastholdte kun omkring en tredjedel restarbejdsevne i behold. Om disse 50 % også omfatter fleksjob, hvor fyring har

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Livet på de laveste sociale ydelser

Livet på de laveste sociale ydelser Livet på de laveste sociale ydelser - En kvalitativ undersøgelse om livsbetingelser og copingstrategier Maja Müller, John Andersen, Morten Ejrnæs og Jørgen Elm Larsen Maj 2010 Livet på de laveste sociale

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Publikationen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel kan

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere