Er der en lærer tilstede?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der en lærer tilstede?"

Transkript

1 Er der en lærer tilstede? Kvalitet i virtuel undervisning og feedback på elevernes skriftlige arbejde på hf, hhx, htx og stx No. 11 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation, Learning & Design

2 Forfatterne Rapport: Er der en lærer til stede? Kvalitet i virtuel undervisning og feedback på elevernes skriftlige arbejde i gymnasieskolen. Redigeret af Marianne Georgsen, Tom Nyvang og Kresten Cæsar Torp Layout: Casper Gregersen Aalborg Universitet, November 2007 Rapporten er udgivet af: e Learning Lab Center for User Driven Innovation, Learning & Design Department of Communication and Psychology Kroghstræde 1 DK 9220 Aalborg East Kontakt: Joan Vuust Milborg på mail: ISSN number: About e-learning Lab e Learning Lab will through a fertile, dynamic and collaborative research environment in interaction with user groups and stakeholders establish a solid theoretical and methodological basis, and ensure the development of long term knowledge building for the research field: User driven Innovation, Learning and Design that will best serve the region, the nation and the world in the 21st. century. e Learning Lab contributes to the bridging of the digital divide emphasising projects with partners in developing countries. The series: e Learning Lab Publication Series disseminates workshop and project reports, conference papers, master and ph.d. dissertations created in relation to e Learning Lab. The publications are available for free at the web page: Paper versions can against payment be ordered through Joan Vuust Milborg: Series Editors: Ann Bygholm Ellen Christiansen Lone Dirckinck Holmfeld ell project managers 2

3 Er der en lærer til stede? Kvalitet i virtuel undervisning og feedback på elevernes skriftlige arbejde i gymnasieskolen Denne rapport er udgivet i forbindelse med forsøgs og udviklingsprojekt nr : Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx. Projektet er finansieret af Undervisningsministeriets pulje af forsknings og udviklingsmidler, de medvirkende skoler og forskningscentret elearning Lab ved Aalborg Universitet. Publikationen kan frit citeres med angivelse af kilde. PDF udgave af denne rapport er frit tilgængelig til download på og på 3

4 Indholdsfortegnelse Om projektet Virtuelle undervisningsformer i gymnasiet... 7 Indhold... 7 VUF-projektets baggrund... 8 Projektets formål og mål... 8 Projektets forløb... 9 Projektets deltagere Refleksiv udviklingspraksis i lærerarbejdet...12 Introduktion CoED en konkret metode Fase 1 Fokus og designmuligheder Fase 2 Identifikation af værdier Fase 3 Detaljeret planlægning og design To eksempler på anvendelse af CoED Case 1 Inspirationsworkshop i VUF-projektet Case 2 20 Perspektiver for udvikling af metoden Referencer Lærererfaringer fra forsøg med virtuelle undervisningsformer...23 Indhold Virtuel milepælsvejledning i faget Teknologi B. Vejledning i forbindelse med problemformuleringen i projektorganiserede fag...24 Introduktion og fokuspunkter Resultater fra forsøget Konklusioner Bilag Bilag 3: Krav til projektbeskrivelsen Bilag 4: Eksempler på kommentarer til elever Integration af træning af IT-færdigheder og fag-faglige forløb...32 Indledning Evaluering af forløbet Feedback undervejs Elevernes faglighed og færdigheder At klæde lærerne på til e-læring Konklusion Ressourcer, papirskriftlighed og processkriftlighed

5 Computer vs. klasserum...38 Kan det gøres lettere?...39 Et eksempel på ressourceplanlægning...41 Processkriftlighed i skolens praksis...44 Virtuel undervisning og procesorienteret skriftlighed kræver mindst lige så stor tilpasning for eleverne som for lærerne...44 Skolen skal understøtte virtuel undervisning aktivt gennem rammer og politik Konkluderende bemærkninger...46 Tværfagligt naturfagsforløb Introduktion til forløbet...48 Planlægning og rammer for brugen af IT...48 Eksempel på kommunikation mellem elever og lærer i vejledningsfasen...49 Konklusion på forløbet...50 Logbøger pligt eller vidensdeling?...50 Konklusioner...50 Bilag 1 Eksempel på logbog...51 Bilag 2 Eksempel på en misforstået logbog...52 Evaluering og perspektiver på virtuelle undervisnings- og arbejdsformer Indhold...53 Ikke kun systemet, men også lærerne skal være gearet til videndeling Systemet...55 Brugerne...56 Skabelse af en videndelingskultur...57 IT-strategier og succes på gulvet Eksempler på skolernes strategiske initiativer...61 Praksis på gulvet...62 Et eksempel på intern efteruddannelse...63 Afsluttende bemærkninger...64 Mellem tradition og fornyelse resultater af forskning i virtuel undervisning Introduktion...66 Aktiviteter i følgeforskningen...66 Fokuspunkter i følgeforskningen...68 Om lærersamarbejde...69 Nye mål for elevtilstedeværelse i virtuel undervisning...69 Opgaveretning og procesvejledning...70 Elevernes opfattelser af virtuel undervisning...71 Konklusioner...72 Om forfatterne

6 6

7 Om projektet Virtuelle undervisningsformer i gymnasiet Indhold VUF projektets baggrund Af Kresten C. Torp, Tom Nyvang og Marianne Georgsen Refleksiv udviklingspraksis i lærerarbejdet Af Tom Nyvang, Marianne Georgsen og Casper Gregersen, Aalborg Universitet 7

8 VUF-projektets baggrund Af Kresten C. Torp, Tom Nyvang, Casper Gregersen og Marianne Georgsen Virtuel undervisning kan betragtes som en ekstra dimension på undervisningsrummet. En del af undervisningen foregår asynkront i tid eller sted, eller undervisningen kan foregå synkront, men i dialog med en ekstra elektronisk parallelverden. I gymnasiereformens bekendtgørelser optræder virtuel undervisning, hvor lærer og elever ikke er samtidig til stede, som en mulighed i en fastlagt del af undervisningstiden. Netop den asynkrone tilstedeværelse stiller nye krav til, hvordan vi opfatter elevernes tilstedeværelse og studieaktivitet. Brugen af IT åbner også op for pædagogisk didaktiske muligheder i forhold til at dokumentere og følge elevernes læreprocesser. Begge dele er en udfordring af den måde, vi traditionelt anskuer elevernes skriftlige arbejde på. Pilotprojektet Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx, i daglig tale VUF projektet (virtuel undervisning og feedback), blev til ud fra et ønske om at udvikle kvalitet i den virtuelle undervisning, der er under udvikling på skolerne, med særligt henblik på elevernes skriftlige arbejde. Nærværende publikation er en sammenfatning og perspektivering af projektets resultater og udbytte. Projektet knytter an til indsatsområdet Udvikling og anvendelse af kollektive (herunder IT baserede) rettemetoder, der kan anvendes over for grupper af elever i Undervisningsministeriets udbudsrunde af forsknings og udviklingsmidler den 15. marts 2006, og har været finansieret af midler herfra samt af medfinansiering fra de deltagende skoler, Aalborg Tekniske Gymnasium (AATG), Aalborghus Gymnasium (Aah), Aalborg Handelsgymnasium (AH) og e Learning Lab Center for User Driven Innovation, Learning and Design, Institut for kommunikation, Aalborg Universitet (ell). Det afsluttende arrangement i Netværket IKT og Læring har desuden været finansieret af netværkets midler. Projektets formål og mål Projektets formål har været at undersøge samspillet mellem procesorienteret feedback og virtuelle undervisningsformer, med fokus på kollektive dokumentationsformer. Nye former for feedback og rettearbejde påvirker både den måde, undervisningen organiseres på, samt elev og lærerroller. På den baggrund valgte vi at anlægge fire perspektiver på udviklingen af nye retteformer og den pædagogiske praksis, de er en del af. Hvad sker der med: Elevroller, Lærerroller, IKT anvendelsen, Organisationsaspektet i forandringsprocessen? Projektet har været tilrettelagt som et aktionsforskningsprojekt i samarbejde mellem de tre gymnasier og ell. Projektets omdrejningspunkt var således udvikling, afprøvning og evaluering af undervisningsforsøg på de deltagende skoler. Delforsøgene skulle tilsammen undersøge muligheder og problemstillinger i relation til anvendelsen af kollektive IKT baserede dokumentationsformer og rettemetoder og den tilhørende pædagogiske praksis. Forløbene dækkede tilsammen relevante fag, undervisnings og arbejdsformer som karakteriserer de gymnasiale uddannelser, hhx, htx og stx. 8

9 ell s rolle var i denne forbindelse sammen med lærerne at formulere en fælles forståelse for projektets fokuspunkter, indhold og rammer i form af tilrettelæggelse, dokumentation og evaluering. Det skete gennem en indledende inspirationsworkshop, opsamling undervejs og et afsluttende evalueringsseminar. Følgeforskningen har derudover omfattet en forundersøgelse af praksis på skolerne, opfølgning og evaluering på delforsøgene og en efterfølgende bearbejdning af resultaterne. Projektet har herudover haft som ønskede sideeffekter at: Opnå en gensidig inspiration fra de tre uddannelsers pædagogiske profil. Opnå spredning på skolerne i forbindelse med pædagogiske dage. Skabe afsæt for specialeprojekter og lignende inden for området. Opnå spredning via Netværket IKT og Læring, som omfatter lokale og regionale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Undersøge mulighederne for efterfølgende at udvikle kurser inden for området. Projektets forløb Planlægning Projektets planlægning og gennemførsel blev varetaget af en styregruppe med deltagelse fra de tre skoler og ell. Den løbende kommunikation og fildeling foregik via AATG s konferencesystem, Fronter. Som en del af planlægningen gennemførte ell en forundersøgelse baseret på besøg på skolerne, relevante dokumenter og interviews med de deltagende lærere. Forundersøgelsen mundede ud i en rapport med et antal centrale fokuspunkter for følgeforskningen. Gennemførelse af forsøg Forsøgsaktiviteterne blev koordineret gennem en planlægnings /inspirationsworkshop, hvor deltagerne definerede en fælles forståelse for projektets mål og rammer. Dette skete gennem arbejde med CoEd, et planlægningsværktøj udviklet af ell. Lærerne planlagde og gennemførte forsøg på skolerne og beskrev disse i fælles skabeloner. Forsøgene blev fulgt af ell. Evaluering Lærerne evaluerede ved hjælp af fælles evalueringsskemaer, fremlæggelser og erfaringsudveksling på et evalueringsseminar. Ud over erfaringsudveksling var der på seminaret oplæg ved projektleder og følgeforskere, der hver især fremhævede centrale problemstillinger og muligheder i projektet, samt oplæg fra eksperter uden anden tilknytning til projektet. ell gennemførte en undersøgelse blandt de medvirkende elever. ell evaluerede forsøgene på baggrund af fokuspunkterne fra forundersøgelsen og evalueringerne. Styregruppen planlagde her ud fra temaer og artikler i nærværende publikation. Spredning Spredning på og uden for skolerne er sket dels gennem spredningsaktiviteter på de enkelte skoler, dels gennem de beskrivende og sammenfattende artikler fra forsøget i denne publikation. Et perspektiv på skriftlighed fra de midlertidige resultater blev videregivet på Undervisningsministeriets konferencer om skriftlighed den februar Der er desuden afholdt et åbent arrangement i Netværket IKT og Læring den 31. oktober 2007, hvor projektet blev formidlet og perspektiveret. Desuden følges projektet op af et værkstedskursus i planlægning af virtuel undervisning og fremstilling af egne undervisningsmaterialer. 9

10 Spredning har derudover fundet sted gennem AAU forskernes deltagelse i lokale og internationale forskningsprojekter herunder et EU støttet projekt under Socrates Minerva programmet med titlen (se også Projektets deltagere De deltagende skoler var Aalborghus Gymnasium og HF kursus (Aah) Sohngårdsholmsvej Aalborg Telefon: Web: Kontaktperson: Annemette Mondrup e mail: Aalborg Handelsskole, Handelsgymnasiet (AH) Turøgade Aalborg Telefon: Web: Kontaktperson: Jørn Dahl e mail: Aalborg Tekniske Gymnasium (AATG) Øster Uttrup Vej 1, Postboks Aalborg Telefon: Web: Kontaktperson: Kresten Cæsar Torp e mail: De medvirkende lærere var Marianne Bøgh Christensen (AaH) John Mahoney (AaH) 10

11 Benthe Schou (AaH) John Terragni (AH) Palle R. Sørensen (AH) Hanne Larsen (AH) Trine Starup Delé (AATG) Birgitte Skovlund Larsen (AATG) Jens Villadsen (AATG) Følgeforskning blev varetaget af e Learning Lab Center for User Driven Innovation, Learning and Design (ell) Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Telefon: Web: Kontaktperson: Tom Nyvang e mail: Ansvarlig for følgeforskningen var Marianne Georgsen Tom Nyvang En række andre fra ell har bidraget i størst omfang Casper L. Gregersen. To studerende, Michael B. Jacobsen og Casper L. Gregersen har desuden udarbejdet et specialeprojekt i tilknytning til projektet som afslutning på deres kandidatuddannelse i Informationsvidenskab ved AAU. Projektets styregruppe bestod af Marianne Georgsen, ell Tom Nyvang, ell Annemette Mondrup Christensen, AaH Jørn Dahl, AH Kresten Cæsar Torp, AATG (koordinator). Eksterne ressourcepersoner Elsebeth Sorensen, lektor AAU (nu AU) (oplæg på evalueringsworkshop) Mikkel Dall, redaktør Systime (oplæg på evalueringsworkshop) 11

12 Refleksiv udviklingspraksis i lærerarbejdet Af Tom Nyvang, Marianne Georgsen, Casper L. Gregersen Introduktion De fleste artikler i denne bog rapporterer fra forskellige former for eksperimenter med nye undervisningsog læringsformer. Der er således både enighed om relevansen af udviklingsarbejdet og om behovet for at reflektere over udviklingen. De andre artikler gør derimod ikke meget ud af selve udviklingsarbejdet, så vi får som læsere ikke meget at vide om, hvordan vi selv kan arbejde kreativt med udviklingen af nye læringsforløb. Hvor de andre artikler således behandler produktet af en refleksiv udviklingspraksis i lærerarbejdet, vil vi med denne artikel se nærmere på processen. Når vi overhovedet ønsker at sætte fokus på processen, er det fordi såvel erfaring som forskning viser, at tilgangen til udviklingsarbejde har betydelig indflydelse på, hvilke resultater man kan nå, og hvilken kvalitet der kan opnås. Udvikler vi ved ét gennemløb af faserne specifikation, design, implementering af designet og ibrugtagning ved ændring af praksis eller udvikler vi gennem en række gennemløb af de nævnte faser med en gradvis ændring af undervisnings og læringspraksis til følge? Hvis man vælger den første metode, må det være ud fra en antagelse om, at man har en tilstrækkelig omfattende og sikker viden om det område, der udvikles til (domænet) og en tilsvarende sikker viden om designmulighederne (Vliet, 1993). Arbejder man i stedet ud fra den anden metode, det vil sige iterativt, så vil det typisk være, fordi man ikke har fuldstændig og sikker viden om domæne og designmuligheder og derfor må tilrettelægge sit udviklingsforløb som en læreproces, hvor man gradvist udbygger sin viden, i takt med at man tester forskellige designs i praksis (Beyer & Holzblatt, 1997; Bødker et al., 2000; Larman, 2003). Udvikling af virtuel undervisning i gymnasiet rummer formentlig elementer af begge situationer: Lærerne ved meget om området (undervisning i gymnasiet), men der er stadig stor usikkerhed om muligheder og vanskeligheder knyttet til virtuel undervisning. Procesmodellerne giver dog ikke i sig selv inspiration til, hvordan man som udvikler kan tænke kreativt og udvikle nye ideer vedrørende brug af IKT i undervisning og læring. I denne artikel diskuteres en kollaborativ e læringsdesign metode (CoED), som netop skaber fokus og struktur i de tidlige stadier af et e læringsdesign forløb. Formålet med metoden er at designe specifikationer og/eller tidlige prototyper inden for korte tidsrammer. Formålet er desuden at bevidstgøre udviklerne om egne værdier og de designmæssige muligheder, de står overfor. CoED metoden, der har rødder i den skandinaviske systemudviklingstradition, anvender principper og praksis inden for prototyping, agil udvikling og traditionelt læringsdesign. CoED metoden er dels udviklet i forbindelse med projektet og dels i andre projekter af forskere fra e Learning Lab Center for User Driven Innovation, Learning and Design, Aalborg Universitet ( Denne artikel vil i næste afsnit redegøre for CoED metoden. Derefter fremlægges to eksempler på anvendelse af CoED. Endelig perspektiveres erfaringerne i forhold til arbejds og udviklingspraksis i gymnasieskolen. CoED en konkret metode CoED metoden tilrettelægger en udviklingsworkshop i tre faser med fokus på henholdsvis designmuligheder, bærende værdier og konkret design. Designprocessen faciliteres ud fra følgende fem principper: 12

13 Faciliterer dialog og diskussioner omkring e læringsdesign. Strukturerer dialog og diskussioner omkring e læringsdesign. Producerer designspecifikationer og/eller et aktuelt design inden for en snæver tidsramme. Involverer e læringseksperter, domænespecialister og fremtidige brugere af e læringsdesignet. Involverer mindst fire og gerne flere personer i designprocessen. Ud over workshopkoordinatoren bør designprocessen ideelt set involvere e læringseksperter, domænespecialister og fremtidige brugere af e læringsdesignet. Det kan imidlertid være svært at inddrage alle grupper samtidig, og i de tilfælde, hvor det eksempelvis ikke er muligt at inddrage e læringseksperter eller slutbrugere, må man være opmærksom på, hvilken indflydelse designgruppens begrænsede viden om domænet eller begrænsede pædagogiske viden har på resultatet af workshoppen. I nedenstående skema er de forskellige situationer og anbefalinger i relation hertil listet. Begrænset viden om domænet Stor viden om domænet Begrænset pædagogiske/didaktisk viden CoED produktet bør bedømmes og testes af domænespecialister, fremtidige brugere og læringsdesignere. CoED produktet bør bedømmes af erfarne læringsdesignere. Stor pædagogiske/didaktisk viden CoED produktet bør bedømmes af domænespecialister og/eller testes af domænespecialister og slutbrugere. CoED produktet kan implementeres uden yderlig bedømmelse eller test. Skema 1. Ud over de fem principper opdeles designaktiviteterne i tre faser, hvor der henholdsvis er fokus på: Fokusering af designprocessen gennem præsentation af designmuligheder. Identifikation af de overordnede værdier og designprincipper. Specifikt design. Hver fase er yderligere omtalt nedenfor. Fase 1 Fokus og designmuligheder Formålet med første fase er todelt: Først skal deltagerne introduceres til udviklingsforløbet og metoden, og dernæst skal de have ny inspiration i form af viden om læreprocesser og eksempler på innovative IKTstøttede læringsforløb. Proces Workshopkoordinatoren eller en anden ekspert præsenterer de fokusområder, der allerede er udvalgt eller defineret i forbindelse med andre dele af projektet. Præsentationen baseres på forskning, litteraturstudier og ekspertviden og introducerer deltagerne til nøglebegreber og problemstillinger inden for et pædagogisk design relateret til IKT baseret læring og undervisning. Med præsentationen sættes fokus på de tre områder, der identificerer filosofien bag CoED designet, nemlig en forståelse af: 13

14 Læring. Den skoleform og institution undervisningen foregår under. Teknologien og den rolle, teknologien spiller i både design og læreprocessen. Formulering af værdier og mål inden for disse tre områder er essentielt i forhold til designprocessen. Det essentielle i præsentationen er ikke at sælge gode ideer og løsninger, men at bringe de oven for nævnte områder frem i deltagernes bevidsthed for at formulere en designfilosofi og en overordnet referenceramme i projektet. Designfilosofien forstås her som noget, de enkelte parter må forhandle sig frem til i forhold til den aktuelle case. Filosofien er værdifuld i de meningsforhandlinger, der er forbundet med den aktuelle case og udarbejdelsen af designet. Samtidig kan en generel filosofisk tilgangsvinkel være med til at skabe en fælles referenceramme for projektet. Materialer til fase 1 Eksempler på en præsentation i formaterne MS PowerPoint og pdf kan hentes på Resultat af fase 1 Resultatet af den første fase er en fælles forståelse omkring den generelle tilgang til og forståelse af de filosofiske principper læring, domæne og teknologi. Deltagerne får også i denne fase et fælles sprog og begrebssæt, som kan lette meningsforhandlingen senere i forløbet. Fase 2 Identifikation af værdier Med udgangspunkt i fase 1 er formålet med anden fase at definere de overordnede værdier og mål (principper), der skal guide designet. Proces Deltagerne identificerer de overordnede værdier og mål ved såkaldt kortsortering (eller card sorting), der er en metode, som støtter grupper i en udvælgelses og prioriteringsproces; her udpegning af de overordnede principper og værdier for udviklingsarbejdet (Rosenfeld & Morville, 2002). Workshopkoordinatoren forbereder et antal værdikort, ligesom deltagerne forsynes med blanke kort, så de selv kan føje til. Formålet med kortsorteringen er at bringe deltagerne ud i en diskussion og stillingtagen til prioritering af forskellige koncepter og pædagogiske værdier relateret til IKT og virtuel undervisning. Hvert kort indeholder et begreb om undervisning/læring, som workshopdeltagerne forventes at kende til. Det kan eksempelvis være kollaborativ læring, tavleundervisning, gruppearbejde, logbog eller lignende. Selvom begreberne er mere eller mindre kendte, vil forståelsen af dem normalt blive præciseret, fordi prioriteringsprocessen også bliver en meningsforhandling om, hvad hvert enkelt begreb helt præcist betyder. Kortene sorteres efterfølgende efter, hvilke der er vigtigst, eksempelvis med udgangspunkt i følgende kategorier: Vigtigst (1, ++) Vigtig (2, +) Mindre vigtig (3, ) Ikke vigtig (4, ) 14

15 Prioriteringen/sorteringen af kortene sker i samarbejde mellem deltagerne, men finder i første omgang (første runde) sted i mindre grupper (to til fire personer), hvorefter grupperne præsenterer deres prioriteringer for hinanden og lægges sammen til to større grupper (anden runde). Til sidst (tredje runde) skal hele gruppen af deltagere blive enig om en fælles prioritering, som kan tages med videre til tredje fase. Første runde: Alle kort placeres på prioriterings pladen (en stor planche eller tavle) inden for de fire kategorier, og der skal være kort fordelt i alle kategorierne. Når alle kort er prioriteret og eventuelle nye kort er tilføjet og prioriteret, tages kortene fra kategori 1 og 2 med videre til anden runde. Anden runde: De kort, der bringes videre fra de enkelte grupper, skal herefter diskuteres og prioriteres. Der må som slutresultat i denne runde højst være fem kort i kategori 1 (vigtigst). Det vigtigste er placeringen af kort i kategori 1 og 2, og der er ikke nogle kort, der behøver placeres i kategori 3 eller 4 denne gang. De fem kort, som hver gruppe ender med i denne runde, bringes videre til den tredje runde. Tredje runde (alle samlet): De medbragte kort fra den foregående runde placeres på pladen med maksimalt tre kort i kategori 1. Disse tre kort prioriteret i kategori 1 vil være de værdimæssige rammer for det videre design. Materialer til fase 2 Tuscher, papirark og tape til fastholdelse af de sorterede kort. Kort i formaterne MS Publisher og pdf kan hentes på: Resultat af fase 2 Resultatet af denne fase er dermed en oversigt over de bærende værdier for designet, der udvikles i næste fase. Fase 3 Detaljeret planlægning og design Formålet med den tredje fase er at nå frem til en detaljeret plan for læringsdesignet baseret på de to foregående faser. Proces Det videre design baserer sig på de værdier og mål, som blev fundet i fase 2 samt på den specifikke case, som designet skal udvikles i forhold til. Design af et mere specifikt forløb, hvori brugen af IKT og forskellige undervisningsformer integreres, kræver derfor en vis viden omkring det forløb/den case, designet skal målrettes til. For at strukturere designarbejdet arbejdes nu med områderne infrastruktur, ressource og aktivitet, da det antages, at alle læringssituationer kan beskrives ved deres mål (og deltagere), infrastruktur, ressourcer og aktiviteter. For både at inspirere og lette arbejdet forsynes deltagerne med infrastruktur, ressource, og aktivitetskort samt blanke kort i alle tre kategorier. Inden for denne proces arbejdes der med to niveauer. Det første niveau vedrører de overordnede mål og sammenhænge i forløbet, og det næste niveau i designfasen fokuserer på en mere detaljeret illustration af handlingsforløbet. Her bringes begreberne aktiviteter, ressourcer og infrastruktur i spil. Deltagerne har ligesom i fase 2 kort at arbejde med på plancherne. Det forventede output er forskellige forløbs og aktivitetsbeskrivelser (se figur 1). 15

16 Værdier og mål Aktiviteter Ressourcer Infrastruktur Forelæsning Chat Firstclass Figur 1. Udviklerne kan beskrive indhold og mål samt tilknytte aktivitet, ressource og infrastruktur for hver enkelt del af læringsdesignet. Her er valgt forelæsning, chat og FirstClass, men udviklerne er også forsynet med en række andre kort. Kortene giver også plads til nærmere beskrivelse af aktivitet, ressource og infrastruktur. Materialer til fase 3 Kort til illustration af handlingsforløbet, papir eller plancher til at tilføje kortene på. Tuscher eller andre skriveredskaber til at tilføje kommentarer på plancherne eller kortene. Endvidere kort til andel del samt plancher eller papir, hvor kortene kan tilføjes. Skabeloner på papir med rum, der kan udfyldes samt skitsere forløbet med detaljerede symboler og kort. Kort og skabeloner i formaterne MS Publisher og pdf samt kan hentes på: Resultat af fase 3 Produktet af denne fase er beskrivelser af et handlingsforløb med dets specifikke læringsaktiviteter. Aktiviteternes indbyrdes relationer og den pædagogiske begrundelse for dem fremgår også af designet. To eksempler på anvendelse af CoED CoED metoden må altid tilpasses til den aktuelle anvendelseskontekst, og metoden kan således lede til lidt forskellige udviklingsprocesser, ligesom forskelle i deltagerbaggrund og ambition vil påvirke såvel udviklingsproces som resultat. I de følgende afsnit viser vi, hvordan metoden har været anvendt i henholdsvis et lokalt dansk projekt med deltagelse af gymnasielærere og et europæisk projekt, hvor deltagerne kom fra universiteter, halv offentlige og private virksomheder. Hvor det lokale projekt udviklede undervisnings og 16

17 læringsforløb til gymnasieskolen, udviklede det europæiske projekt undervisnings og læringsforløb til forskellige grupper af voksne i arbejde. Case 1 Inspirationsworkshop i VUF-projektet CoED er blevet brugt i en inspirationsworkshop om kommunikation og samarbejde som en del af VUFprojektet. Medarbejdere ved e Learning Lab har fungeret som workshopkoordinatorer og e læringseksperter, mens lærere fra tre gymnasieskoler (Aalborghus Gymnasium, Aalborg Handelsskole og Aalborg Tekniske Gymnasium) både kan betegnes som domænespecialister og som fremtidige brugere, idet de kan anvende ideerne fra workshoppen i deres egen undervisning. Herudover deltog også studerende fra Informationsvidenskab, Aalborg Universitet. Fase 1 Fokusområderne i projektet og dele af resultaterne fra projektets forundersøgelse blev præsenteret for deltagerne af en medarbejder fra e Learning Lab. Præsentationen var baseret på forskning, litteraturstudier og ekspertviden om e læring med det formål at introducere deltagerne til begreber, som efterfølgende blev diskuteret i plenum mellem deltagerne. Resultat af den første fase var en fælles forståelse af den generelle tilgang til og forståelse af e læring, faglærernes praksis og teknologi. Fase 2 De ni deltagere fra gymnasieskolerne blev opdelt i fem grupper (og en af de studerende, som til daglig underviser i enkelte fag på handelsskolen, deltog i diskussionen som den tiende deltager). Hver gruppe fik udleveret en stak værdikort, som de skulle diskutere og prioritere i forhold til deres vurdering af begreberne inden for de fire kategorier. De fem grupper blev efter den første runde sammensat i to større grupper, som til sidst blev lagt sammen til én gruppe, hvis formål var at nå frem til det endelige resultat, som skulle repræsentere det fælles sæt af værdier og mål. Resultatet af denne proces er værdier og mål for tilrettelæggelsen af virtuelle undervisningsformer. De endelige værdier og mål, der kom ud af VUF workshoppens proces var: Kompetenceudvikling. Problemorientering. Selvmotiveret læring. Det videre design i næste fase baserer sig på disse værdier og mål samt den specifikke case, som designet skal udvikles i forhold til. Fase 3 Hvor de overordnede mål og værdier kan gå på tværs af flere faglige forløb må det specifikke design naturligvis målrettes mod et helt konkret fagligt forløb. De workshopansvarlige havde på forhånd på baggrund af projektets forundersøgelse beskrevet forskellige mulige cases, som lærerne kunne tage udgangspunkt i, hvis de ikke selv stod foran at udvikle et nyt forløb. Hensigten var naturligvis, at lærerne skulle udvikle forløb til brug i egen undervisning, men var de ikke umiddelbart parate til det, så kunne de stadig lære noget om virtuel undervisning og CoED gennem cases hentet uden for deres egen undervisning. 17

18 Deltagerne arbejdede i tre grupper. Hver gruppe havde en facilitator (en af de studerende, som deltog i workshoppen) tilknyttet. Facilitatorens rolle var at støtte deltagerne i formuleringen af et design, der understøttede de definerede værdier og mål ved at stille kritiske spørgsmål, udpege eventuelle mangler i designstrukturen, få deltagerne til at uddybe eventuelle tvivl og så videre. Arbejdet med designet foregår på to niveauer, som behandles parallelt i processen. Det første niveau illustrerer tidsperspektiv, målsætning, arbejdsmetoder, læringsmetoder, materialer og aktiviteter involveret i undervisningen/faget. Det andet niveau i designfasen er en mere detaljeret beskrivelse af handlings og aktivitetsforløbet. Beskrivelsen er organiseret i kategorierne aktiviteter, ressourcer og infrastruktur. Deltagerne fik ligesom i den anden fase kort at arbejde med på plancherne. Figur 2: Grupper af lærere arbejder med udvikling af virtuel undervisning. En af de tre grupper arbejdede med udvikling af et tværfagligt forløb om sundhed, fødevarer og befolkningsgrupper. Resultatet af gruppens arbejde vises i skitseform herunder. Det skitserede forløb blev gennemført i nogenlunde den form, skitserne antyder. 18

19 Figur 3. Design af tværfagligt forløb i sundhed, fødevarer og befolkningsgrupper. Designerne valgte at medtage de tre bagvedliggende fag, biologi, kemi og geografi for at illustrere deres tilknytning til forløbet. 19

20 Case 2 er et EU støttet projekt under Socrates Minerva programmet, der undersøger forskellige tilrettelæggelser af læringsforløb på arbejdspladsen, herunder læring i praksisfællesskaber, og undersøger, hvordan de kan understøttes med IKT baserede materialer. Projektet fokuserer i særlig grad på udvikling og test af materialer, der forbereder brugerne på deltagelse i arbejdspladslæring ved at træne dem i at lære alene og/eller sammen med andre på arbejdspladsen. Projektet har udover Aalborg Universitet partnere i fem europæiske lande (ATiT Belgien, Dublin Institute of Technology Irland, Glasgow Caledonian University Skotland, The Institute for Future Studies Østrig). I blev CoED brugt til at igangsætte udviklingen af materialer og forløb til forberedelse af e læring på arbejdspladsen. Fase 1 Målet for første fase var at give de deltagende udviklere et overblik over moderne IKT pædagogiske former, domænet arbejdspladslæring og forskellige teknologier, der i den forbindelse fremstod som relevante. Første aktivitet var et oplæg ved en ekspert i e læring, hvorefter deltagerne diskuterede oplægget med udgangspunkt i deres egen faglige og kulturelle baggrund samt de domæner, de designer uddannelse og læring i. Fase 2 Workshoppens otte deltagere blev delt i fire par forud for kortsortering. Efter første runde blev de lavest prioriterede kort taget fra og grupperne blev lagt sammen to og to. Efter endnu en sammenlægning, så alle otte var samlet i en gruppe, blev resultatet af kortsorteringen, at følgende værdier blev prioriteret: lifelong learning, workplace learning, motivation, student centered, blended learning, professional development, collaborative learning, og individual assignments. Fase 3 Workshopdeltagerne arbejdede ud fra to forskellige cases. Hver gruppe havde en facilitator, der støttede konceptudviklingen ved at stille såvel forslag som kritiske spørgsmål undervejs i udviklingsarbejdet. Den ene gruppe udviklede træningsforløb til såkaldte job coaches i en belgisk virksomhed. Job coachen har til formål at lette nye medarbejderes vej ind i jobbet i virksomheden. Uddannelsesforløbet skulle forberede udvalgte medarbejdere på at varetage funktionen som job coach. Fase 3 mundede ud i den designskitse, der fremgår af figur 4 herunder. Figuren er naturligvis ikke udtryk for et færdigt design, som er klar til implementering, derimod repræsenterer den en række hovedtræk i designet såvel tidsmæssigt som indholdsmæssigt og strukturelt. 20

21 Goal: Motivating & Training the Novice. Content and Goals: An Induction. Activity: Self Study. Resource: Manual. Coaching Manual Trainee s Manual Coaches Manual Infrastruc.: PC. Game Episode Intro Infrastruc.: Content and Goals: N. Module Activity: Gaming. Fun Weekly Resource: Resource: E Mail I forhold til fortsat udvikling og dokumentation af CoED kan der på nuværende tidspunkt peges på mindst to indsatsområder: 1. Yderligere dokumentation for, at metoden faktisk giver et kvalitativt og kvantitativt bedre og mere produktivt samarbejde; og 2. Dokumentation for, at det design, der udvikles, giver lige så gode eller bedre læringsforløb sammenlignet med forløb udviklet på mindre struktureret vis. Et tredje ind Re source:e Mail Trainee Infrastruc.: Content and Goals: Final Conclusion Activity: End Score Infrastruc.: Game DVD based Resource: E Mail Resource: Game Resource: E Mail Infrastruc.: Figur 4. Uddannelsesforløb for job coaches i en belgisk virksomhed. Perspektiver for udvikling af metoden De to cases har tydeligt vist, at CoED har potentiale til ganske effektivt at facilitere dialoger om design af læringsforløb. Netop fordi det er dialoger, der faciliteres, er det også klart, at metoden kun har noget at bidrage med, når udviklingsarbejdet rent faktisk finder sted i grupper. Derfor er det næppe heller alle eksempler på udvikling i gymnasiet, der kan støttes med metoden, men i de tilfælde, hvor flere lærere skal udvikle fælles forløb, som gymnasiereformen flere steder lægger op til, er CoED relevant at overveje. Her viser casen fra VUF projektet, at gymnasielærere efter en ganske kort introduktion kan tage metoden i brug og begynde at designe forløb i samarbejde. CoED metoden kan anvendes, sådan som vi lægger op til i denne artikel, men den kan også anvendes på andre måder. I fremstillingen i denne artikel har vi lagt vægt på en form, der kan anvendes med førstegangsbrugere af metoden, hvor der samtidig er deltagelse af en facilitator. Når der ikke er tale om førstegangsbrug af metoden, kan udviklingsforløb gennemføres uden facilitator, ligesom første fase kan udelades, hvis deltagerne på forhånd har et godt kendskab til såvel domænet, der udvikles til, som de materialer i form af for eksempel IKT, der kan inddrages i designet. Metoden kan bruges af små grupper af lærere på deres eget initiativ eller som fælles udviklingsmetode for et helt lærerkollegium. I begge tilfælde har lærerne behov for at kende til metoden og have adgang til de værktøjer, i form af forskellige kort, metoden anvender. Kendskab kan opnås gennem denne artikel og ved at prøve metoden i praksis. Prototyper på de forskellige kort kan som nævnt findes på: 21

22 satsområde skulle være rettet mod formen på CoED. I den nuværende form kræves, at deltagerne er til stede på samme tid i samme fysiske rum. Det synes imidlertid ikke helt urealistisk, at i hvert fald dele af processen kan flyttes til virtuelle rum, så forhandling af værdier og designarbejdet kan ske online med støtte af synkrone eller asynkrone medier. Gevinsten vil være en mere fleksibel organisering af udviklingsarbejdet. Referencer Beyer, H., & Holzblatt, K. (1997). Contextual design: A customer centered approach to systems designs: Morgan Kaufman Publishers. Bødker, K., Kensing, F., & Simonsen, J. (2000). Professionel it forundersøgelse. København: Samfundslitteratur. Larman, C. (2003). Agile and iterative development a managerʹs guide. Boston: Addison Wesley. Rosenfeld, L., & Morville, P. (2002). Information architecture for the world wide web (2nd Edition ed.). Sebastopol, CA: OʹReilly & Associates. Vliet, H. v. (1993). Software engineering principles and practice. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 22

23 Lærererfaringer fra forsøg med virtuelle undervisningsformer Indhold Virtuel milepælsvejledning i faget Teknologi B Af Jens Villadsen, Aalborg Tekniske Gymnasium Integration af træning af IT færdigheder og fag faglige forløb Af Hanne Larsen, Aalborg Handelsgymnasium Brug af logbøger i et tværfagligt naturfagsforløb Af Benthe Schou, Aalborghus Gymnasium Ressourcer og skriftlighed Af Kresten C. Torp, Aalborg Tekniske Gymnasium 23

24 Virtuel milepælsvejledning i faget Teknologi B. Vejledning i forbindelse med problemformuleringen i projektorganiserede fag Af Jens Villadsen, Aalborg Tekniske Gymnasium Introduktion og fokuspunkter Den faglige ramme for forsøget er faget Teknologi B det problemorienterede og projektorganiserede fag i htx uddannelsen. En af lærerens metoder til at kommunikere med eleven er den klassiske vejledningssamtale, hvor man mødes face to face med eleven/elevgruppen på fastlagte tidspunkter. Egne erfaringer fra praktisk undervisning i faget og samtaler med fagkolleger og elever har identificeret nogle problemstillinger, som er vigtige at få gjort noget ved, når man underviser i faget: Behovet for vejledning Døde perioder i projektet Skriftlighed Elevernes vejledningsbehov er ikke ens. Det er vigtigt at frigøre eleven fra de begrænsninger, der ligger i den traditionelle og lidt stive vejledningssamtale (hvor tid og sted er fastlagt på forhånd uden tanke på behov og pludselig opståede ideer og muligheder). Det er relevant at undgå de døde perioder, der tit er i et teknologiprojekts opstartsfase. De er en konsekvens af de få skematimer pr. uge, hvor det tit opleves, at nogle elever skal starte forfra, hver gang man mødes til den skemalagte undervisning. Det er vigtigt, at der gøres en indsats for bedre at udnytte elevtiden, dvs. den tid, som eleven har uden for uddannelsestiden (skemalagt undervisning) til skriftligt at arbejde med projektbeskrivelsen. På denne måde kan gryden bedre holdes i kog fra gang til gang, og man kunne måske minimere de døde perioder nævnt ovenfor. Skolens konferencesystem Fronter anvendes primært til kommunikationen mellem lærer og elev, herunder til elevens aflevering af opgaver og besvarelser og lærerens feedback på disse i form af kommentarer og bedømmelser. Det er derfor naturligt at inddrage dette forum i kommunikationen med eleverne i faget Teknologi B. Og det er vigtigt, at eleverne (og lærerne) får øjnene op for de nye muligheder, der er for vejledning via Fronter, både i og uden for selve undervisningstiden. Der er derfor brug for at give projektgruppen (og læreren i faget) en metode til kollektiv og virtuel feedback på projektbeskrivelser via Fronter. Deltagerne i forsøget er en 2. års htx klasse på 17 elever. De er øvede brugere af konferencesystemet Fronter, og alle har anvendt bærbar pc på trådløst netværk i undervisningen i ca. 1½ år. Der er fokus på opstartsfasen i et teknologiprojekt. I dette tilfælde den indledende projektbeskrivelsesfase i forbindelse med Teknologi B eksamensprojektet, der er placeret i seks sammenhængende uger (se bilag 1 for detaljer). Eleverne arbejder i projektgrupper på mellem en og tre deltagere. Hypotesen er, at eleven ved at arbejde (virtuelt) med projektbeskrivelsen både i og uden for skoletiden får et bedre defineret projekt ud af det (dvs. en bedre projektbeskrivelse) og kommer hurtigere i gang med den vigtige løsningsfase. Det er endvidere målet at kunne anvende erfaringerne i vejledningsindsatsen i pro 24

25 blemorienterede projekter (f.eks. i teknologi) i årene fremover. Dette kræver dog et ejerskab til problemstillingen fra lærergruppen. Konkret omhandler dette forsøg blot de to første uger af teknologiprojektet, hvor eleverne læser projektoplægget og laver brainstorm, mindmap/problemtræ, ser på årsag/konsekvens, udvælger nogle af årsagerne, eventuelt finder sammen med andre i en projektgruppe, endeligt udvælger et nøgleproblem og laver en foreløbig simpel dokumentation af, at der er tale om et reelt problem. Eleven/gruppen afleverer første udkast til projektbeskrivelsen (via Fronter). Læreren læser igennem og giver virtuel feedback via et kommentarfelt i Fronter. Eleven/gruppen ser på kommentarerne og anbefalingerne i de virtuelle lektioner (oprindeligt planlagt uden samtidigt lærertilstedeværelse, men dette blev droppet, da det var et eksamensprojekt, hvor mulighederne for pædagogiske eksperimenter naturligvis var begrænsede) både i og uden for de skemalagte timer. Eleven/gruppen redigerer i første udkast og afleverer andet udkast via Fronter. Læreren kommenterer igen og godkender (evt. efter flere både virtuelle og traditionelle vejledninger/konsultationer). Der opstilles minimumkrav til projektbeskrivelsen (se bilag 3), der afleveres endeligt i en godkendt udgave. Eleverne vidste på forhånd, hvornår og hvordan de kunne aflevere input og få feedback på det indsendte, idet de ved projektets start fik udleveret og gennemgået tids aktivitetsplanen vist som bilag 2. Resultater fra forsøget Generelt var det muligt at følge planen vist i bilag 1. Der er vist to konkrete og typiske eksempler på kommentarer til elevgrupper i bilag 4. Den ene gruppe var cirka en uge om at få godkendt projektbeskrivelsen, mens den anden gruppe måtte bruge lidt over to uger på det samme. Nedenstående diskussioner og konklusioner vedrørende eleverne er primært bygget på disse og lignende erfaringer. Eleverne Ret hurtigt viste der sig et mønster, hvor de elever, der arbejdede med metoden (med at arbejde på projektbeskrivelsen hjemme som lektier i den virtuelle tid og få virtuel vejledning) havde en fordel, når de mødte op i fagets skemalagte timer. De virkede mere målrettede, vidste hvad de manglede og hvad de skulle have svar på, og de nåede dybere ned i analysen af problemet og formåede at stille flere arbejdsspørgsmål og finde flere relevante kilder til brug for deres videre arbejde. Derimod var metoden knap så god til elever, der ikke i forvejen havde opbygget en god kultur, hvad angår lektier. Disse udnyttede ikke tiden hjemme, men skrev primært på deres første og andet udkast i de skemalagte timer. Der var dog et lyspunkt for disse elever, da de ved den virtuelle vejledning blev tvunget til på et tidligere tidspunkt end normalt at formulere sig skriftligt om den valgte problemstilling. Der var endvidere en klar tendens til, at de projektgrupper, der anvendte den virtuelle vejledningsmulighed, hurtigere fik godkendt deres projektbeskrivelse. Dermed kunne de hurtigere gå i gang med selve problemanalysen og den vigtige løsningsfase. Metoden blev suppleret med klassiske vejledningssamtaler (to obligatoriske pr. projektgruppe, se bilag 1 for placering). Her var det generelle indtryk, at eleverne ved indgangen til samtalen var mere bevidste om det, der manglede i projektbeskrivelsen, end de plejede at være. Eleverne var ikke blevet bedt om at aflevere projektbeskrivelsen i en bestemt skabelon. Det eneste krav var, at projektbeskrivelsen skulle leve op til indholdskravene i bilag 3. Det er muligvis en fordel, at der laves en rammesættende skabelon for projektbeskrivelsen, som eleven taster ind i og som læreren kommenterer i, da både elever og lærer så mere tydeligt kan se, hvor manglerne er, og så alt (både projektbeskrivelserne og kommentarerne dertil) er samlet i én fil. På denne måde sættes der fokus på skriveprocessen. Elevernes oplevelse af den virtuelle vejledning bør evalueres ved at spørge 25

26 dem direkte det er ikke gjort i denne del af undervisningsforsøget af tidsmæssige årsager. Her er det alene mine oplevelser, der er refereret. Læreren Lærerens forberedelse bliver lidt anderledes med den virtuelle vejledning. Projektbeskrivelserne blev læst og kommenteret i den rækkefølge, de blev lagt ind og modtaget i Fronter. Nogle gange i undervisningstiden, andre gange uden for undervisningstiden som led i forberedelsen. Det bliver helt klart, hvilke elever der har brug for hvilke inputs, og det bliver lettere for læreren at se, hvordan det er gået for den enkelte projektgruppe med at håndtere den virtuelle vejledning, de har fået. Det kan jo umiddelbart ses af den næste udgave af projektbeskrivelsen, man modtager. Det er for eksempel også blevet lettere for læreren at beskrive gode og relevante kilder for projektgruppen de kan jo blot skrives i kommentaren som for eksempel et web link. Den klassiske opdeling af lærerens arbejdstid i forberedelsestid og rettetid bliver lidt blødt op i forbindelse med virtuel vejledning, da der er elementer af begge typer tid tilstede. Der blev altså ikke anvendt mere arbejdstid end normalt for et eksamensprojekt, men forberedelsen blev skubbet i tid, så den var ret betydelig i starten af projektet og mindre senere. Det er normalt for teknologiprojekter, men tendensen blev forstærket af den virtuelle vejledning, da den kræver skriftlighed, hvilket tager tid. Konklusioner Konklusion i forhold til forsøgets målsætning Undervisningsforsøget antyder, at der er god mening i at lave virtuel vejledning i problemorienterede og projektorganiserede temaer især i forbindelse med den indledende fase i projektet, hvor problemet formuleres. Metoden kræver dog et velfungerende konferencesystem, der er velkendt af både elever og lærer. Den virtuelle vejledning kører meget på det skrevne sprog elev/lærer skal udtrykke sig præcist, og det kræver øvelse. Konklusioner af generel art, der peger fremad Der bør udvikles en projektbeskrivelsesskabelon, som eleverne kan taste ind i, og som læreren kan skrive kommentarer i. På denne måde kan eleven bedre fastholdes i skriveprocessen dette er nok især en fordel for de svagere elever. Metoden bør udvikles yderligere og indtænkes som en fast bestanddel af kommende teknologiprojekter og senere i flerfaglige temaer i studieområdet og i studieretningsprojektet. Kendskabet og ejerskabet til virtuel vejledning blandt lærerne på skolen skal udbredes. Dette blev efterfølgende gjort ved et workshopbaseret heldagsseminar (alene om virtuel undervisning) for alle lærere på teknisk gymnasium. Et af oplæggene var om virtuel vejledning. Det skal undersøges, hvordan man får de elever, der har en dårlig lektiekultur, til bedre at tage metoden og mulighederne til sig. Bilag Bilag 1: Plan for forløbet (organisering og kommunikation) Bilag 2: Mappestruktur fra konferencesystemet Fronter Bilag 3: Krav til projektbeskrivelsen Bilag 4: Eksempler på kommentarer til elever 26

27 Bilag 1: Plan for forløbet (organisering og kommunikation) Planen blev udleveret og gennemgået for eleverne forud for projektet. UGE 15 3 TIMER AKTIVITET (HERUNDER AFLEVERINGER) Tirs 10/4: Eksamensoplæg udleveres! FRONTERMAPPE til Aflevering Mappe-navn ÅBNES LUKKES TEKNOLOGIEKSAMEN_... ons (2) Opstart, evt. gruppedannelse, brainstorm, problemer, Aflevering af Projektbeskrivelse 1. udkast. tors (1) Aflevering af Projektbeskrivelse 2. udkast 16 3 tors (3) Aflevering af godkendt projektbeskrivelse Aflevering af valg af eksamensform. Vejledningsrunde 1 (herunder info om seddel til materialebestilling) 17 3 ons(2) Projektarbejde/Vejledningsrunde 1 tors (1) Projektarbejde ons (2) Aflevering af materialebestilling, tegninger og skitser samt valg af værksted. tors (1) Projektarbejde...1. UDKAST_projektbeskrivelse..2. UDKAST_projektbeskrivelse.godkendt_projektbeskrivelse..Valg af arbejdsform. Materialebestilling og valg af værksted 10/4 12:00 11/4 15:30 13/4 8:00 10/4 12:00 11/4 15:30 12/4 15:30 19/4 15:30 19/4 14:30 10/4 12:00 2/5 15: ons(2) tors(6) fre (5) Projektarbejde. Teknologi-uge: Projektarbejde i værksted og laboratorier samt rapport/vejledningsrunde 2 Teknologi-uge: Projektarbejde i værksted og laboratorier samt rapport man (6) tirs (6) ons (6) Teknologi-uge: Projektarbejde i værksted og laboratorier samt rapport Teknologi-uge: Projektarbejde i værksted og laboratorier samt rapport Teknologi-uge: Projektarbejde i værksted og laboratorier samt rapport 21 2 man (2) Aflevering af eksamensprojektrapport samt produkt mandag 21/5 kl 14.00!..RAPPORT 10/4 12:00 21/5 14:00 Eksamen speriode, herunder individuel teknologieksamen med fremlæggelse

28 Bilag 2: Mappestruktur fra konferencesystemet Fronter. Afleveringsmapper (svarer til de nævnte i bilag 1) med mulighed for kommentarer. 28

Mellem tradition og fornyelse - resultater af forskning i virtuel undervisning Georgsen, Marianne; Nyvang, Tom

Mellem tradition og fornyelse - resultater af forskning i virtuel undervisning Georgsen, Marianne; Nyvang, Tom Danish University Colleges Mellem tradition og fornyelse - resultater af forskning i virtuel undervisning Georgsen, Marianne; Nyvang, Tom Published in: Er der en lærer tilstede? Publication date: 2007

Læs mere

University Colleges. Refleksiv udviklingspraksis i lærerarbejdet Georgsen, Marianne; Nyvang, Tom. Published in: Er der en lærer tilstede?

University Colleges. Refleksiv udviklingspraksis i lærerarbejdet Georgsen, Marianne; Nyvang, Tom. Published in: Er der en lærer tilstede? University Colleges Refleksiv udviklingspraksis i lærerarbejdet Georgsen, Marianne; Nyvang, Tom Published in: Er der en lærer tilstede? Publication date: 2007 Document Version Tidlig version også kaldet

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning.

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. 1 Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. Introduktion Projektarbejde er en arbejdsform eller arbejdsmetode. Arbejdet forgår i dette tilfælde i grupper, ud fra en formuleret problemstilling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet 5. Resultat Elevernes egenproduktion med it kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater når lærerne udarbejder

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

EVALUERING / FEEDBACK

EVALUERING / FEEDBACK EVALUERING / FEEDBACK ELEVENS SKRIFTLIGE PROGRESSION Lise Aarosin & Helle Villum Christensen 16. April 2015 AGENDA Formålet med evaluering Evalueringsformer Formativ - vs. summativ evaluering Vores erfaringer

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 7. september 2013 21. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces Ungdomsfodbold 2.0 Vejledning til klubstrategiproces Fase 1 Praktisk Info vedr. ledelse af projektet Ungdomsfodbold 2.0 Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Uddannelse HTX Vibenhus - Københavns Tekniske

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HRS Hotel og restaurantskolen, HTX Gasto-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Af pædagogiske, tværfaglige og praktiske årsager er herværende studieplan derfor udarbejdet som en fælles plan for klasserne 2Y og 2Z.

Af pædagogiske, tværfaglige og praktiske årsager er herværende studieplan derfor udarbejdet som en fælles plan for klasserne 2Y og 2Z. STUDIEPLAN Teknologi B, 2. htx 2Y og 2Z 2006 2007 (3. og 4. semester) Undervisere: Lene Gregersen, Anne Kirstine Friis Teknologi B, 2. htx, inddrager, udvikler og bygger videre på de særfaglige og overfaglige

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

ʺIKT i de klassiske fagʺ

ʺIKT i de klassiske fagʺ Lille afsluttende rapport om udviklingsprojektet ʺIKT i de klassiske fagʺ 1. januar 2008 31. marts 1009 Arbejdsgruppe: Anne Bisgaard Vase, Odder Gymnasium Rikke Forsberg, Marselisborg Gymnasium Chresteria

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere