ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: / Jour. nr.: M0/2003/00973 Ref.: PJ/BLY Ny fælles personalepolitik for Århus Kommune 1. Resume Magistraten vedtog den 7. oktober 2002, at der skal laves en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune. På baggrund heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af magistratsafdelingernes direktører samt næstformændene fra samtlige magistratsafdelingers HovedMED-udvalg. Arbejdsgruppen fremlægger med denne indstilling forslag til en ny fælles personalepolitik (bilag 1). Personalepolitikken er bygget op omkring de af Byrådet vedtagne værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement. Set i forhold til den tidligere personalepolitik er der således tale om en værdibaseret politik, hvor rammerne for det lokale arbejde med personalepolitikken fastlægges, men uden at der fastsættes bindende generelle mål, delmål og tværgående indsatsområder. Personalepolitikken skal ses i sammenhæng med det arbejdsgruppen har valgt at kalde De Fælles Rammer (bilag 2). De Fælles Rammer er en oversigt over hvilke regler og retningslinier, der gælder for de ansatte i Århus Kommune. Disse rammer gælder sammen med den fælles personalepolitik, og bliver således ikke ændret på grund af Byrådets vedtagelse af personalepolitikken. Den personalepolitiske udvikling følges i den årlige personaleredegørelse, herunder afdelingernes arbejde med implementering af personalepolitikken lokalt. Desuden følges der op på personalepolitikken via arbejdsklimamålinger m.v., og endelig skal personalepolitikken ses i sammenhæng med den afrapportering af visse rammeaftaler, indgået mellem KL og KTO, der løbende sker i MED-systemet, jfr. afsnit 3. c. Indstillingen beskriver også forslag til nyt ledelsesgrundlag i Århus Kommune. Ledelsesgrundlaget er udarbejdet efter oplæg fra den øverste chefkreds (kvartalsmødekredsen) og har herefter været drøftet i arbejdsgruppen vedrørende den fælles personalepolitik. Ledelsesgrundlaget består af følgende afsnit: Værdigrundlag, Lederens opgaver i Århus Kommune og Lederens rolle og adfærd i Århus Kommune. Ledelsesgrundlaget er tænkt som et supplement til den fælles personalepolitik, der jo gælder alle ansatte i Århus Kommune - også ledelsesniveauet. Ledelsesgrundlaget udmøntes lokalt sammen med den fælles personalepolitik. For så vidt angår den internationale dimension fremgår det af indstillingen, at det er tanken, at strategien for det internationale arbejde i Århus Kommune skal indarbejdes og udmøntes på linie med de

2 andre områder i personalepolitikken, hvorfor det forudsættes, at afdelingerne arbejder for at fremme mulighederne for internationalt arbejde i de enkelte afdelinger i kommunen, herunder medarbejdernes deltagelse i kortere eller længerevarende internationale projektophold. Det fremgår endvidere, at arbejdet med den internationale dimension vil blive afrapporteret i den årlige personaleredegørelse. Endvidere nævnes seniorpolitikken i Århus Kommune i indstillingen, jfr. Byrådets beslutning af 3. december 2003, om at sende sagen om en fælles seniorpolitik for Århus Kommune i Magistraten. Da afdelingerne arbejder med de seniorpolitiske aspekter på linie med andre personalepolitiske emner i forbindelse med udmøntning af den nye fælles personalepolitik, foreslås det, at der ikke udarbejdes en egentlig overordnet seniorpolitik gældende for hele Århus Kommune, men at personaleafdelingen, på baggrund af materiale indsamlet i forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse i januar 2004 samt supplerende nyindhentet materiale, udarbejder et seniorpolitisk inspirationskatalog til brug for afdelingernes lokale drøftelser af de seniorpolitiske tiltag og initiativer. Inspirationskataloget udarbejdes i samarbejde med magistratsafdelingerne. Det fremgår af indstillingen, at der samtidig med nærværende indstilling fremsendes en indstilling til Byrådet om fælles sundhedsordninger i Århus Kommune. Dette sker bl.a. med baggrund i ønsket om at opprioritere samt styrke arbejdet med sundhed på arbejdspladserne, jfr. også forslaget til den ny fælles personalepolitik, hvor et godt og udviklende arbejdsmiljø fremhæves som værende kendetegnende for den gode arbejdsplads. Endelig gøres opmærksom på, at forslag fra Venstres byrådsgruppe om røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger er til høring i magistratsafdelingerne. Der forventes fremsendt særskilt indstilling til Byrådet i efteråret Indstillingen har været i høring i samtlige magistratsafdelinger, Århus Havn og i FællesMED. Af høringssvarene fremgår det, at der er bred opbakning til en ny værdibaseret personalepolitik. 2. Tidligere beslutninger Den 22. november 1995 godkendte Byrådet en indstilling om fælles ledelsespolitik Århus Kommune. Den 12. august 1998 vedtog Byrådet en indstilling om udmøntning af ny lønformer chefer, ledere og medarbejdere i Århus Kommune. I forbindelse hermed godkendte Byrådet et forslag til fælles lønpolitik for Århus Kommune. mu- Byrådet vedtog den 19. januar 2000 en ny fælles personalepolitik for Århus Komne. Magistraten vedtog den 7. oktober 2002 indstilling om evaluering samt revision af den fælles personalepolitik for Århus Kommune. Den 9. oktober 2003 traf Byrådet beslutning om ny vision for Århus og værdigrundlag for Århus Kommune samt yderligere forbedringer af kommunens målstyring. Den 22. oktober 2003 vedtog Byrådet indstilling om, at der udarbejdes en selvstændig personaleredegørelse for Århus Kommune. Byrådet vedtog den 19. november 2003 indstilling om evaluering af den fælles personalepolitik. for for 2

3 Byrådet traf den 3. december 2003 beslutning om at fremsende et beslutningsforslag - fremsat af Socialdemokratiet og SF - om en overordnet seniorpolitik for Århus Kommune til Magistraten således, at den bliver behandlet sammen med indstilling om den ny fælles personalepolitik. Byrådets beslutning af 4. februar 2004 om strategi for det internationale arbejde i Århus Kommune. Af indstillingen fremgår bl.a., at det internationale aspekt vil blive inddraget i forbindelse med revisionen af den ny fælles personalepolitik Magistratens beslutning af 8. marts 2004 om at følge indstilling fra Borgmesterens Afdeling om ændret procedure i forbindelse med revisionen af den nye fælles personalepolitik for Århus Kommune. Af indstillingen fremgår bl.a. et forslag til skitse for en ny fælles personalepolitik samt nogle af de tanker, der ligger bag den påtænkte udformning af politikken. Byrådet besluttede den 17. november 2004 at lade forslag fra Venstres byrådsgruppe om røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger behandle i Magistraten. 3. Beskrivelse af indstillingen Magistraten vedtog den 7. oktober 2002 en indstilling om evaluering samt revision af den fælles personalepolitik for Århus Kommune. Endvidere traf Magistraten den 8. marts 2004 beslutning om at følge indstillingen fra Borgmesterens Afdeling om en ændret procedure i forbindelse med revisionen af den nye fælles personalepolitik for Århus Kommune. På baggrund heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af magistratsafdelingernes direktører og næstformændene fra samtlige magistratsafdelingers HovedMED-udvalg. Arbejdsgruppen er blevet enige om forslag til en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune (vedlægges som bilag 1). I de følgende afsnit beskrives de bagvedliggende ideer og overvejelser i forbindelse med udformningen af politikken. 3. a. Den fælles personalepolitik - en ramme for det lokale arbejde Byrådet vedtog den 9. oktober 2003 en vision for Århus samt et værdigrundlag for Århus Kommune. Byrådet besluttede i den forbindelse at følge indstillingen om, at der ikke opstilles generelle mål for Århus Kommune, idet en isoleret tilføjelse af endnu et niveau i målhierarkiet ikke vurderes at være foreneligt med ønsket om en forenkling af kommunens målstyring. Endvidere blev det bl.a. besluttet, at indholdet af de tværgående politikker i fremtiden søges gjort mere generelle og principielle i indhold, så de i mindre grad lægger op til en detaljeret aktivitetsstyring i forhold til magistratsafdelingerne samt, at der opstilles effektmål frem for aktivitetsmål. Som følge af ovennævnte beslutning omkring forenkling, var det oplagt for arbejdsgruppen at tage udgangspunkt i, at den fælles personalepolitik med udgangspunkt i de af Byrådet vedtagne værdier skal danne rammerne for, hvordan der arbejdes med værdibaseret personalepolitik i Århus Kommune. Da personalepolitikken skal danne rammerne for, hvordan der arbejdes med personalepolitik i Århus Kommune, er personalepolitikken formuleret på et generelt niveau. 3

4 Det er tanken, at den fælles personalepolitik opstiller de værdier, der skal være gældende for alle arbejdspladser i Århus Kommune. Og det forudsættes, at politikken udmøntes lokalt efter drøftelser i de lokale MED-udvalg, se nærmere herom afsnit 3. d. om lokal udmøntning. Den fælles personalepolitik for Århus Kommune er opdelt i følgende afsnit: Personalepolitikken bygger på værdier, indgåede aftaler og andre politikker. Århus Kommunes værdigrundlag for medarbejdere og ledere. Den gode arbejdsplads (beskrivelse af hvad vi i Århus Kommune forstår ved den gode arbejdsplads). I personalepolitikken stilles der krav til såvel ledere som medarbejdere. Personalepolitikken fungerer sammen med de retningslinier og politikker, som er vedtaget af Byrådet, samt gældende overenskomster og aftaler mellem Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer. Disse regler, retningslinier og politikker, er opremset i den oversigt, der kaldes De Fælles Rammer, som hører sammen med personalepolitikken. De Fælles Rammer indeholder en samlet oversigt over hvilke rettigheder og pligter, man har som ansat i Århus Kommune. Princippet med De Fælles Rammer vil blive uddybet i afsnit 3. b. Når der arbejdes med regler og retningslinier inden for de fælles rammer, skal det ske med respekt for det værdisæt, som personalepolitikken bygger på. Endelig er det nævnt i politikken, hvad man i Århus Kommune anser for at være den gode arbejdsplads. Det er en arbejdsplads, hvor der er udfordrende arbejdsopgaver, med respekt for den enkelte medarbejderes forudsætninger, hvor der er et godt samarbejde og veldefinerede arbejdsopgaver, hvor der er gensidig tillid og respekt, hvor der er et godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor der er balance mellem arbejds- og familieliv, hvor der er mangfoldighed og rummelighed. Personalepolitikken beskæftiger sig ikke med spørgsmålet omkring løn. Dette er en følge af de forestående overenskomstforhandlinger i Det er uvist hvilke lønmodeller, der bliver realiseret efter indgåelse af overenskomsten, herunder om der bliver tale om den samme lønmodel for alle overenskomstområder. Det lønpolitiske aspekt vil således blive håndteret efterfølgende. 3. b. De Fælles Rammer Tanken er, at De Fælles Rammer indeholder samtlige retningslinier for ansatte i Århus Kommune. Ved samtlige retningslinier tænkes der på de rettigheder og pligter, der fremgår af lovgivningen, og af overenskomster og aftaler indgået mellem KL og KTO, byrådsbeslutninger samt administrative forskrifter på personaleområdet. Der vil således være tale om en fuldstændig oversigt over hvilke overordnede regler, der gælder for samtlige ansatte i Århus Kommune. 4

5 Oversigten vil blive lagt ud på Personaleportalen fra Borgmesterens Afdeling under navnet Fælles Rammer til Personalepolitikken og vil blive placeret under hovedafsnittet Personalepolitik (oversigten vedlægges som bilag 2). En del af retningslinierne for de ansatte hviler som ovenfor nævnt på byrådsbeslutninger. Disse beslutninger vil fortsat være gældende og tages således ikke op til revision ved vedtagelsen af den nye personalepolitik. Revision af disse retningslinier vil i givet fald ske ved separat byrådsindstilling herom. Når man arbejder med de regelsæt, der ligger i De Fælles Rammer, er det forventningen, at man i afdelingerne lægger det værdisæt ind, som personalepolitikken er udtryk for. Det er således intentionen, at hvis man i en afdeling f. eks. arbejder med en rammeaftale om seniorpolitik, skal man under arbejdet hermed lægge den forudsætning ind, som personalepolitikken giver udtryk for - altså, at den gode arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor der er balance mellem arbejds- og familieliv, jfr. også denne indstillings afsnit 3. d. om lokal udmøntning. 3. c. Afrapportering og opfølgning på udvalgte områder Byrådet har på sit møde den 22. oktober 2003 vedtaget, at der fremover skal laves en årlig personaleredegørelse for Århus Kommune. Personaleredegørelsen indeholder oplysninger omkring bl.a. rekruttering, arbejdsfastholdelse og sygefravær. Det er derfor oplagt at følge den personalepolitiske udvikling i Århus Kommune igennem personaleredegørelsen i stedet for at opstille generelle mål, delmål og indsatsområder i en kommende personalepolitik. Det vil således fremover fremgå af personaleredegørelsen, hvorledes det går med udmøntningen af den fælles personalepolitik i de enkelte afdelinger. Endvidere forventer Borgmesterens Afdeling, at der skal følges op på personalepolitikken i form af en tværgående arbejdsklimamåling, herunder en tilfredshedsmåling hos de ansatte. Udover den afrapportering, der finder sted i personaleredegørelsen, vil der også ske en opfølgning i MED-regi. Som nævnt er der i aftalekomplekset, der er indgået mellem KL og KTO, en række rammeaftaler, som Århus Kommune er forpligtet til at efterleve og følge op på. Det drejer sig om følgende aftaler: Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om socialt kapitel Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Aftale om ny løndannelse Rammeaftale om Tele- og hjemmearbejde Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster Rammeaftale om kompetenceudvikling. FællesMED-udvalget har vedtaget en procedure for afrapportering af status på ovennævnte aftaler. Det er således aftalt, at for så vidt angår Rammeaftale om seniorpolitik, Rammeaftale om socialt kapitel, Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler og Aftale om ny løndannelse skal der ske en årlig drøftelse i FællesMED-udvalget samt en afrapportering i personaleredegørelsen. 5

6 For så vidt angår Rammeaftale om Tele- og hjemmearbejde, Aftale om medindflydelse og medbestemmelse, Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster og Rammeaftale om kompetenceudvikling skal der ske en drøftelse, såfremt der sker noget på området. Kompetenceudvikling kan endvidere tages op som temadrøftelse i FællesMED-udvalget. Endvidere er det besluttet, at Rammeaftale om kompetenceudvikling skal drøftes i de lokale Hoved- MED-udvalg en gang årligt, Notat om opfølgning på rammeaftalerne vedlægges som bilag 3. Såfremt man måtte være af den opfattelse, at en afdeling ikke lever op til en eller flere af rammeaftalerne, vil det således være muligt at bringe sagen op til drøftelse i MED-systemet og i sidste instans FællesMED-udvalget. Endvidere vil der som tidligere nævnt blive fulgt op med en tværgående arbejdsklimamåling samt en tilfredshedsundersøgelse hos de ansatte. 3. d. Lokal udmøntning af den fælles personalepolitik Som nævnt tidligere i indstillingen er det tanken, at den fælles personalepolitik skal fungere som andet og mere end en ramme for den lokale udmøntning. Den nye fælles personalepolitik skal - ud over at være rammen om arbejdet - også fungere som et egentligt værdigrundlag, når der sker lokal drøftelse og fastlæggelse af værdier eller rammer på de forskellige personalepolitiske områder som f.eks. forholdet mellem arbejdsliv/familieliv, arbejdsfastholdelse, seniorordninger m.v. Det er vigtigt, at afdelingerne arbejder målrettet med implementering af personalepolitikkens værdisæt, og det er den enkelte leder, der har ansvaret for implementeringen af personalepolitikkens værdisæt. Det forventes, at arbejdet med implementeringen på den enkelte arbejdsplads sker ved inddragelse af den enkelte medarbejder. Værdierne skal defineres på den enkelte arbejdsplads - altså: Hvad betyder det for mig som ansat i...? Implementeringsprocessen kunne eventuelt foregå i kølvandet på de strukturændringer, der sker som følge af Ad hoc-udvalgets indstilling til Byrådet, idet det vil være naturligt at arbejde med den nye politik i den nye organisation, der vokser frem som følge af de organisatoriske ændringer, som bliver en realitet for den største del af Århus Kommune. Endvidere er det vigtigt, at man, når man træffer beslutninger i alle sager, tænker værdisættet ind således, at de beslutninger, der bliver truffet af såvel ledere som medarbejdere, afspejler de tre værdier. 4. Ledelsesgrundlag i Århus Kommune Ledelsesgrundlaget er udarbejdet efter et oplæg i den øverste chefkreds (kvartalsmødekredsen) og har herefter været drøftet i arbejdsgruppen vedrørende den fælles personalepolitik (vedlægges som bilag 4). Ledelsesgrundlaget er ligesom personalepolitikken bygget op omkring de tre værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement således, at værdierne er defineret i forhold til ledelsesniveauet. 6

7 Ledelsesgrundlaget består af følgende afsnit: Værdigrundlag Lederens opgaver i Århus Kommune Lederens rolle og adfærd Ledelsesgrundlaget indeholder klare retningslinier for, hvad lederens opgaver er i Århus Kommune (Lederens opgaver), herunder bl. a. at fungere som rådgiver og sparringspartner for det politiske niveau samt, hvorledes ledere i Århus Kommune forventes at agere (Lederens rolle og adfærd). Ledelsesgrundlaget er tænkt som et supplement til den fælles personalepolitik, der jo gælder alle ansatte i Århus Kommune - også ledelsesniveauet. Ledelsesgrundlaget er en ramme for arbejdet med ledelse i Århus Kommune, og det er intentionen, at ledelsesgrundlaget skal udmøntes lokalt i forhold til de lokale forhold. 5. Den internationale dimension Byrådet vedtog den 4. februar 2004 Strategi for det internationale arbejde i Århus Kommune. Det fremgår af strategien, at strategien ikke kun gælder for Århus som bysamfund, men også som organisation og hermed for kommunens egne medarbejdere. Videre fremgår det af strategien, at de enkelte forvaltninger/afdelinger ved udarbejdelse af strategier og politikker så vidt muligt skal indarbejde det internationale element, og hvor det er relevant, skal de enkelte afdelinger indarbejde en international dimension ved udarbejdelsen af sektorpolitikker og tværgående politikker med henblik på at hente inspiration, etablere netværk og lære af de bedste. Endelig fremgår det af afsnit 7 i strategien, at den internationale dimension bliver inddraget i forbindelse med den igangværende revision af Århus Kommunes personalepolitik, bl.a. med det formål at fremme mulighederne for internationalt arbejde i de enkelte afdelinger i kommunen. Det er tanken, at strategien skal indarbejdes og udmøntes på linie med de andre områder i personalepolitikken, hvorfor det forudsættes, at afdelingerne arbejder for at fremme mulighederne for internationalt arbejde i de enkelte afdelinger i kommunen, herunder medarbejdernes deltagelse i kortere eller længerevarende internationale projektophold. Den internationale dimension i personalepolitikken skal understøtte medarbejdernes muligheder for, dels at deltage som eksperter i projekter med århusianske virksomheder og institutioner, dels at deltage i samarbejdsprojekter med andre udenlandske kommuner. Der vil i den årlige personaleredegørelse blive fulgt op på afdelingernes arbejde med de internationale aspekter. 6. Seniorpolitik i Århus Kommune Byrådet besluttede den 3. december 2003, at der skulle ske en temadrøftelse i Økonomiudvalget omkring seniorpolitik i Århus Kommune. Byrådet besluttede endvidere at sende sagen i Magistraten således, at en særskilt indstilling om seniorpolitik fremsendes samtidig med indstilling om en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune. 7

8 På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget den 27. januar 2004 var der tilslutning til, at personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling skal udarbejde inspirationsmateriale til brug for alle magistratsafdelinger. Som det fremgår af indstillingen, lægger personalepolitikken rammerne samt værdisættet for det personalepolitiske arbejde i Århus Kommune. Seniorpolitikken indgår på lige fod med andre personalepolitiske emner i det spektrum af emner, der skal drøftes i lyset af den nye personalepolitik. Afdelingerne forventes således at arbejde med de seniorpolitiske aspekter på linie med andre personalepolitiske emner i forbindelse med udmøntning af den nye fælles personalepolitik. Set i lyset heraf og set i forhold til, at de seniorpolitiske behov er meget forskellige fra magistratsafdeling til magistratsafdeling, på grund af de meget forskellige arbejdsopgaver, der varetages, skal personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling indstille, at der ikke udarbejdes en særskilt politik på seniorområdet gældende for hele Århus Kommune i tråd med, at der ikke udarbejdes andre delpolitikker. Personaleafdelingen udarbejder i stedet, på baggrund af materialet indsamlet i forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse i januar 2004 samt supplerende nyindhentet materiale, et seniorpolitisk inspirationskatalog til brug for afdelingernes lokale drøftelser af de seniorpolitiske tiltag. Inspirationskataloget udarbejdes i samarbejde med magistratsafdelingerne. 7. Høring af magistratsafdelingerne Samtlige magistratsafdelinger og Århus Havn har behandlet denne indstilling på et HovedMED-udvalgsmøde. Det fremgår af de modtagne høringssvar, at alle afdelinger kan tilslutte sig indstillingen. Afdelingernes bemærkninger er i korte træk nævnt og kommenteret nedenfor. I samtlige bemærkningerne gives udtryk for, at der bakkes op omkring en værdibaseret personalepolitik, som skal udfyldes lokalt. Der er også bred tilslutning til, at implementeringen sker i forbindelse med den forventede ændring af opgavefordelingen mellem magistratsafdelingerne. Endvidere er der tilslutning til, at der ikke fastlægges en overordnet seniorpolitik, men i stedet udarbejdes et inspirationskatalog til brug for afdelingernes drøftelse af seniorpolitiske tiltag. HMU i Magistratens 1. Afdeling bemærker, at indførelse af værdier og værdibaseret ledelse bør give anledning til forenkling af de mange politikker, regler m.v. som er nævnt i De Fælles Rammer. Indstillingen bærer præg af, at man vil det hele: Rammer, regler, målinger, redegørelser, værdigrundlag og værdier. Der bør afsættes administrative og ledelsesmæssige ressourcer med henblik på arbejdet med udmøntningen af den fælles personalepolitik. Endvidere henledes opmærksomheden på, at der er ubalance mellem intentionerne om tiltag på det seniorpolitiske område samtidig med, at der ikke er afsat midler til disse tiltag. For så vidt angår ledelsesgrundlaget finder HMU i Magistratens 1. Afdeling, at ledelsesgrundlaget skal omformuleres, når det skal gælde alle ledere, og at ledelsen i de respektive afdelinger selv bør være med til at udforme ledelsesgrundlaget. 8

9 HMU i Magistratens 2. Afdeling bemærker, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at implementering af den nye fælles personalepolitik indgår i etableringen af de ændrede magistratsafdelinger. Med disse bemærkninger kan Magistratens 2. Afdeling støtte forslaget. HMU i Magistratens 3. Afdeling støtter forslaget om den nye fælles personalepolitik. Der lægges vægt på, at politikken er værdibaseret, og at den skal udfyldes lokalt. HMU i Magistratens 4. Afdeling finder det positivt, at forslaget til en ny personalepolitik er værdibaseret. Der gives udtryk for, at implementering af en ny personalepolitik koster penge. Da økonomien i forvejen er meget stram, kan konsekvensen blive, at der skal skæres i kerneydelsen. HMU foreslår i øvrigt, at Borgmesterens Afdeling opsamler og formidler gode erfaringer og ideer til inspiration for magistratsafdelingernes implementering af den nye personalepolitik. HMU i Magistratens 5. Afdeling foreslår implementering i forbindelse med den forventede ændrede opgavefordeling mellem magistratsafdelingerne. Århus Havns HMU rejser spørgsmålet, om Havnen skal være omfattet af den fælles personalepolitik på grund af den særlige status, som Havnen har som erhvervsdrivende virksomhed. Århus Kommunes FællesMED-udvalg har drøftet indstillingen på mødet den 2. maj Indstillingen blev taget til efterretning med B-sidens bemærkninger om, at der bør være en fælles økonomi til at implementere politikken, og at ledernes rolle bør uddybes. For så vidt angår bemærkningen fra HMU i Magistratens 1. Afdeling om behovet for forenkling af de eksisterende regler og politikker, som er fastsat af Byrådet, skal der henvises til det fremtidige arbejde hen imod en virksomhedsmodel, jævnfør kommissoriet for Ad hoc 2, som er tiltrådt af Byrådet den 2. februar I ledelsesgrundlaget er det nu præciseret, at der er tale om en ramme, som udmøntes decentralt, og at der i den forbindelse tages udgangspunkt i de lokale forhold og behov, hvilket i en række tilfælde vil medføre forskellige prioriteringer af opgaver og forventninger til ledernes rolle og adfærd. B-siden i FællesMED og HMU i Magistratens 1. og 4. Afdeling giver udtryk for, at der bør afsættes midler til implementering af den nye personalepolitik. Det bemærkes i den forbindelse, at personalepolitikken i lighed med alle øvrige politikker og indsatser udmøntes lokalt inden for de eksisterende budgetmæssige rammer og med de frihedsgrader til lokale prioriteringer, som eksisterende decentraliseringsordninger giver mulighed for. Det vil efterfølgende blive udarbejdet en redegørelse om Havnens særlige status giver anledning til, at Havnen ikke skal være omfattet af den foreslåede nye personalepolitik. Redegørelsen vil blive forelagt Havnens bestyrelse samt i givet fald Byrådet. 8. Sundhedsordninger i Århus Kommune Generelt er der i samfundsregi meget fokus på sundhed, og Regeringen vedtog i 2002 et sundhedsprogram, der skal sikre flere gode leveår for alle. Samtidig med nærværende indstilling fremsendes indstilling til Byrådet om fælles sundhedsordninger i Århus Kommune. Dette sker bl.a. med baggrund i ønsket om at opprioritere samt styrke arbejdet 9

10 med sundhed på arbejdspladserne, jfr. også forslaget til den nye fælles personalepolitik, hvor et godt og udviklende arbejdsmiljø fremhæves som værende kendetegnende for den gode arbejdsplads. Der henvises således til særskilt indstilling omkring sundhedsordninger i Århus Kommune. 9. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger Byrådet besluttede den 17. november 2004 at lade forslag fra Venstres byrådsgruppe om røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger behandle i Magistraten. Når høringen af magistratsafdelingerne vedrørende dette forslag er afsluttet, vil der blive fremsendt særskilt indstilling til Byrådet. Dette forventes at ske i efteråret Økonomiske konsekvenser Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Der forudsættes dog, at magistratsafdelingerne tager skridt til implementering af personalepolitikken lokalt. Udgifter hertil afholdes af de respektive magistratsafdelingers budget. 11. Konsekvenser i forhold til mål Den nye fælles personalepolitik for Århus Kommune er en del af opfyldelsen af den af Byrådet, den 9. oktober 2003, vedtagne beslutning om et værdigrundlag for Århus Kommune samt om, at der ikke opstilles generelle mål for Århus Kommune. Endvidere lever den ny fælles personalepolitik op til beslutningen fra samme byrådsmøde om, at indholdet af de tværgående politikker i fremtiden søges gjort mere generelle og principielle i indhold, så de i mindre grad lægger op til detaljeret aktivitetsstyring i forhold til magistratsafdelingerne. 12. Beslutningspunkter Det indstilles, 1) at Byrådet vedtager det fremsendte forslag til ny fælles personalepolitik for Århus Kommune, 2) at Byrådet vedtager det fremsendte forslag til ledelsesgrundlag for Århus kommune, 3) at Byrådet tiltræder, at der ikke laves en egentlig overordnet seniorpolitik gældende for hele Århus Kommune, men at Personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne udarbejder et inspirationskatalog til brug for de lokale seniorpolitiske drøftelser. Louise Gade / Niels Vad Sørensen 10

11 Bilagsfortegnelse: Bilag 1 - Forslag til en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune. Bilag 2 - De Fælles Rammer til personalepolitikken. Bilag 3 - Notat om generelle rammeaftaler mellem KL og KTO og status på deres implementering i Århus Kommune. Bilag 4 - Forslag til ledelsesgrundlag for alle ledere i Århus Kommune. 11

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Personaleredegørelse 2005 1. Resume Hermed foreligger Personaleredegørelse

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Den 7. november 2006 Århus Kommune

Den 7. november 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Indstilling om indarbejdelse af ligestilling i al planlægning

Læs mere

Den 7. november 2006 Århus Kommune

Den 7. november 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Indstilling om indarbejdelse af ligestilling i al planlægning

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. oktober 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume KTO, KL og Amtsrådsforeningen har indgået en aftale

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 2125 Jour. nr.: Ref.: LDP Nye partnerskabsinitiativer

Læs mere

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. juni 2015 1. Resume Det er besluttet, at Magistraten skal forelægges en målemetode for de to om Aarhus er en god by for alle og I Aarhus

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280 Jour. nr.: 2000/08446 Ref.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere Den 26. oktober 2009 1. Resume Århus Kommune har en vision om at være en moderne, attraktiv og effektiv arbejdsplads. IT- og telefoniløsninger til

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Personaleredegørelse Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. maj 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Personaleredegørelse 2012 1. Resume Personaleredegørelse 2012 belyser en række personalemæssige

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. januar 2007 Ligestillingsudvalgets handlingsplan 2006-2009 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR NOTAT Bilag 3 Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR September 2006 22-09-2006 Sagsnr. 322871 Dokumentnr. 1950932 I løbet af de seneste knap 10 år er der skabt et fælles grundlag for ledelse

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 29. november 2006 Rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistratsafdelingen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 5. maj 2006 Orientering vedr. 2 praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen vedr. Hjælp i særlige tilfælde og Fleksjob.

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Indstilling. Omlægning af Udviklingshuset i Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6.

Indstilling. Omlægning af Udviklingshuset i Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. november 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet besluttede på mødet den 7. september 2005,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Center for Sociale Tilbud 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Center for Sociale Tilbud 2016. Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Center for Sociale Tilbud 2016. Eksisterende vision, værdier, mål og resultatforventninger Kommunalbestyrelsens vision, værdier, målsætninger og indsatsområder,

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

omplaceringer i Aarhus Kommune

omplaceringer i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Nye aftaler og procedurer vedrørende omplaceringer i Aarhus Kommune Dato 8. januar 2016 Nye aftaler og procedurer vedrørende omplaceringer i Aarhus Kommune

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Mad- og Måltidspolitikken for børn og unge i Odder Kommune

Mad- og Måltidspolitikken for børn og unge i Odder Kommune Mad- og Måltidspolitikken for børn og unge i Odder Kommune J.nr.: Sagsid.: 1068002 Åben sag Fmd.Init.: Resume: Som et led i udmøntningen af Odder Kommunes sundhedspolitik besluttede udvalget for Undervisning

Læs mere

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer

Læs mere