ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: / Jour. nr.: M0/2003/00973 Ref.: PJ/BLY Ny fælles personalepolitik for Århus Kommune 1. Resume Magistraten vedtog den 7. oktober 2002, at der skal laves en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune. På baggrund heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af magistratsafdelingernes direktører samt næstformændene fra samtlige magistratsafdelingers HovedMED-udvalg. Arbejdsgruppen fremlægger med denne indstilling forslag til en ny fælles personalepolitik (bilag 1). Personalepolitikken er bygget op omkring de af Byrådet vedtagne værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement. Set i forhold til den tidligere personalepolitik er der således tale om en værdibaseret politik, hvor rammerne for det lokale arbejde med personalepolitikken fastlægges, men uden at der fastsættes bindende generelle mål, delmål og tværgående indsatsområder. Personalepolitikken skal ses i sammenhæng med det arbejdsgruppen har valgt at kalde De Fælles Rammer (bilag 2). De Fælles Rammer er en oversigt over hvilke regler og retningslinier, der gælder for de ansatte i Århus Kommune. Disse rammer gælder sammen med den fælles personalepolitik, og bliver således ikke ændret på grund af Byrådets vedtagelse af personalepolitikken. Den personalepolitiske udvikling følges i den årlige personaleredegørelse, herunder afdelingernes arbejde med implementering af personalepolitikken lokalt. Desuden følges der op på personalepolitikken via arbejdsklimamålinger m.v., og endelig skal personalepolitikken ses i sammenhæng med den afrapportering af visse rammeaftaler, indgået mellem KL og KTO, der løbende sker i MED-systemet, jfr. afsnit 3. c. Indstillingen beskriver også forslag til nyt ledelsesgrundlag i Århus Kommune. Ledelsesgrundlaget er udarbejdet efter oplæg fra den øverste chefkreds (kvartalsmødekredsen) og har herefter været drøftet i arbejdsgruppen vedrørende den fælles personalepolitik. Ledelsesgrundlaget består af følgende afsnit: Værdigrundlag, Lederens opgaver i Århus Kommune og Lederens rolle og adfærd i Århus Kommune. Ledelsesgrundlaget er tænkt som et supplement til den fælles personalepolitik, der jo gælder alle ansatte i Århus Kommune - også ledelsesniveauet. Ledelsesgrundlaget udmøntes lokalt sammen med den fælles personalepolitik. For så vidt angår den internationale dimension fremgår det af indstillingen, at det er tanken, at strategien for det internationale arbejde i Århus Kommune skal indarbejdes og udmøntes på linie med de

2 andre områder i personalepolitikken, hvorfor det forudsættes, at afdelingerne arbejder for at fremme mulighederne for internationalt arbejde i de enkelte afdelinger i kommunen, herunder medarbejdernes deltagelse i kortere eller længerevarende internationale projektophold. Det fremgår endvidere, at arbejdet med den internationale dimension vil blive afrapporteret i den årlige personaleredegørelse. Endvidere nævnes seniorpolitikken i Århus Kommune i indstillingen, jfr. Byrådets beslutning af 3. december 2003, om at sende sagen om en fælles seniorpolitik for Århus Kommune i Magistraten. Da afdelingerne arbejder med de seniorpolitiske aspekter på linie med andre personalepolitiske emner i forbindelse med udmøntning af den nye fælles personalepolitik, foreslås det, at der ikke udarbejdes en egentlig overordnet seniorpolitik gældende for hele Århus Kommune, men at personaleafdelingen, på baggrund af materiale indsamlet i forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse i januar 2004 samt supplerende nyindhentet materiale, udarbejder et seniorpolitisk inspirationskatalog til brug for afdelingernes lokale drøftelser af de seniorpolitiske tiltag og initiativer. Inspirationskataloget udarbejdes i samarbejde med magistratsafdelingerne. Det fremgår af indstillingen, at der samtidig med nærværende indstilling fremsendes en indstilling til Byrådet om fælles sundhedsordninger i Århus Kommune. Dette sker bl.a. med baggrund i ønsket om at opprioritere samt styrke arbejdet med sundhed på arbejdspladserne, jfr. også forslaget til den ny fælles personalepolitik, hvor et godt og udviklende arbejdsmiljø fremhæves som værende kendetegnende for den gode arbejdsplads. Endelig gøres opmærksom på, at forslag fra Venstres byrådsgruppe om røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger er til høring i magistratsafdelingerne. Der forventes fremsendt særskilt indstilling til Byrådet i efteråret Indstillingen har været i høring i samtlige magistratsafdelinger, Århus Havn og i FællesMED. Af høringssvarene fremgår det, at der er bred opbakning til en ny værdibaseret personalepolitik. 2. Tidligere beslutninger Den 22. november 1995 godkendte Byrådet en indstilling om fælles ledelsespolitik Århus Kommune. Den 12. august 1998 vedtog Byrådet en indstilling om udmøntning af ny lønformer chefer, ledere og medarbejdere i Århus Kommune. I forbindelse hermed godkendte Byrådet et forslag til fælles lønpolitik for Århus Kommune. mu- Byrådet vedtog den 19. januar 2000 en ny fælles personalepolitik for Århus Komne. Magistraten vedtog den 7. oktober 2002 indstilling om evaluering samt revision af den fælles personalepolitik for Århus Kommune. Den 9. oktober 2003 traf Byrådet beslutning om ny vision for Århus og værdigrundlag for Århus Kommune samt yderligere forbedringer af kommunens målstyring. Den 22. oktober 2003 vedtog Byrådet indstilling om, at der udarbejdes en selvstændig personaleredegørelse for Århus Kommune. Byrådet vedtog den 19. november 2003 indstilling om evaluering af den fælles personalepolitik. for for 2

3 Byrådet traf den 3. december 2003 beslutning om at fremsende et beslutningsforslag - fremsat af Socialdemokratiet og SF - om en overordnet seniorpolitik for Århus Kommune til Magistraten således, at den bliver behandlet sammen med indstilling om den ny fælles personalepolitik. Byrådets beslutning af 4. februar 2004 om strategi for det internationale arbejde i Århus Kommune. Af indstillingen fremgår bl.a., at det internationale aspekt vil blive inddraget i forbindelse med revisionen af den ny fælles personalepolitik Magistratens beslutning af 8. marts 2004 om at følge indstilling fra Borgmesterens Afdeling om ændret procedure i forbindelse med revisionen af den nye fælles personalepolitik for Århus Kommune. Af indstillingen fremgår bl.a. et forslag til skitse for en ny fælles personalepolitik samt nogle af de tanker, der ligger bag den påtænkte udformning af politikken. Byrådet besluttede den 17. november 2004 at lade forslag fra Venstres byrådsgruppe om røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger behandle i Magistraten. 3. Beskrivelse af indstillingen Magistraten vedtog den 7. oktober 2002 en indstilling om evaluering samt revision af den fælles personalepolitik for Århus Kommune. Endvidere traf Magistraten den 8. marts 2004 beslutning om at følge indstillingen fra Borgmesterens Afdeling om en ændret procedure i forbindelse med revisionen af den nye fælles personalepolitik for Århus Kommune. På baggrund heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af magistratsafdelingernes direktører og næstformændene fra samtlige magistratsafdelingers HovedMED-udvalg. Arbejdsgruppen er blevet enige om forslag til en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune (vedlægges som bilag 1). I de følgende afsnit beskrives de bagvedliggende ideer og overvejelser i forbindelse med udformningen af politikken. 3. a. Den fælles personalepolitik - en ramme for det lokale arbejde Byrådet vedtog den 9. oktober 2003 en vision for Århus samt et værdigrundlag for Århus Kommune. Byrådet besluttede i den forbindelse at følge indstillingen om, at der ikke opstilles generelle mål for Århus Kommune, idet en isoleret tilføjelse af endnu et niveau i målhierarkiet ikke vurderes at være foreneligt med ønsket om en forenkling af kommunens målstyring. Endvidere blev det bl.a. besluttet, at indholdet af de tværgående politikker i fremtiden søges gjort mere generelle og principielle i indhold, så de i mindre grad lægger op til en detaljeret aktivitetsstyring i forhold til magistratsafdelingerne samt, at der opstilles effektmål frem for aktivitetsmål. Som følge af ovennævnte beslutning omkring forenkling, var det oplagt for arbejdsgruppen at tage udgangspunkt i, at den fælles personalepolitik med udgangspunkt i de af Byrådet vedtagne værdier skal danne rammerne for, hvordan der arbejdes med værdibaseret personalepolitik i Århus Kommune. Da personalepolitikken skal danne rammerne for, hvordan der arbejdes med personalepolitik i Århus Kommune, er personalepolitikken formuleret på et generelt niveau. 3

4 Det er tanken, at den fælles personalepolitik opstiller de værdier, der skal være gældende for alle arbejdspladser i Århus Kommune. Og det forudsættes, at politikken udmøntes lokalt efter drøftelser i de lokale MED-udvalg, se nærmere herom afsnit 3. d. om lokal udmøntning. Den fælles personalepolitik for Århus Kommune er opdelt i følgende afsnit: Personalepolitikken bygger på værdier, indgåede aftaler og andre politikker. Århus Kommunes værdigrundlag for medarbejdere og ledere. Den gode arbejdsplads (beskrivelse af hvad vi i Århus Kommune forstår ved den gode arbejdsplads). I personalepolitikken stilles der krav til såvel ledere som medarbejdere. Personalepolitikken fungerer sammen med de retningslinier og politikker, som er vedtaget af Byrådet, samt gældende overenskomster og aftaler mellem Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer. Disse regler, retningslinier og politikker, er opremset i den oversigt, der kaldes De Fælles Rammer, som hører sammen med personalepolitikken. De Fælles Rammer indeholder en samlet oversigt over hvilke rettigheder og pligter, man har som ansat i Århus Kommune. Princippet med De Fælles Rammer vil blive uddybet i afsnit 3. b. Når der arbejdes med regler og retningslinier inden for de fælles rammer, skal det ske med respekt for det værdisæt, som personalepolitikken bygger på. Endelig er det nævnt i politikken, hvad man i Århus Kommune anser for at være den gode arbejdsplads. Det er en arbejdsplads, hvor der er udfordrende arbejdsopgaver, med respekt for den enkelte medarbejderes forudsætninger, hvor der er et godt samarbejde og veldefinerede arbejdsopgaver, hvor der er gensidig tillid og respekt, hvor der er et godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor der er balance mellem arbejds- og familieliv, hvor der er mangfoldighed og rummelighed. Personalepolitikken beskæftiger sig ikke med spørgsmålet omkring løn. Dette er en følge af de forestående overenskomstforhandlinger i Det er uvist hvilke lønmodeller, der bliver realiseret efter indgåelse af overenskomsten, herunder om der bliver tale om den samme lønmodel for alle overenskomstområder. Det lønpolitiske aspekt vil således blive håndteret efterfølgende. 3. b. De Fælles Rammer Tanken er, at De Fælles Rammer indeholder samtlige retningslinier for ansatte i Århus Kommune. Ved samtlige retningslinier tænkes der på de rettigheder og pligter, der fremgår af lovgivningen, og af overenskomster og aftaler indgået mellem KL og KTO, byrådsbeslutninger samt administrative forskrifter på personaleområdet. Der vil således være tale om en fuldstændig oversigt over hvilke overordnede regler, der gælder for samtlige ansatte i Århus Kommune. 4

5 Oversigten vil blive lagt ud på Personaleportalen fra Borgmesterens Afdeling under navnet Fælles Rammer til Personalepolitikken og vil blive placeret under hovedafsnittet Personalepolitik (oversigten vedlægges som bilag 2). En del af retningslinierne for de ansatte hviler som ovenfor nævnt på byrådsbeslutninger. Disse beslutninger vil fortsat være gældende og tages således ikke op til revision ved vedtagelsen af den nye personalepolitik. Revision af disse retningslinier vil i givet fald ske ved separat byrådsindstilling herom. Når man arbejder med de regelsæt, der ligger i De Fælles Rammer, er det forventningen, at man i afdelingerne lægger det værdisæt ind, som personalepolitikken er udtryk for. Det er således intentionen, at hvis man i en afdeling f. eks. arbejder med en rammeaftale om seniorpolitik, skal man under arbejdet hermed lægge den forudsætning ind, som personalepolitikken giver udtryk for - altså, at den gode arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor der er balance mellem arbejds- og familieliv, jfr. også denne indstillings afsnit 3. d. om lokal udmøntning. 3. c. Afrapportering og opfølgning på udvalgte områder Byrådet har på sit møde den 22. oktober 2003 vedtaget, at der fremover skal laves en årlig personaleredegørelse for Århus Kommune. Personaleredegørelsen indeholder oplysninger omkring bl.a. rekruttering, arbejdsfastholdelse og sygefravær. Det er derfor oplagt at følge den personalepolitiske udvikling i Århus Kommune igennem personaleredegørelsen i stedet for at opstille generelle mål, delmål og indsatsområder i en kommende personalepolitik. Det vil således fremover fremgå af personaleredegørelsen, hvorledes det går med udmøntningen af den fælles personalepolitik i de enkelte afdelinger. Endvidere forventer Borgmesterens Afdeling, at der skal følges op på personalepolitikken i form af en tværgående arbejdsklimamåling, herunder en tilfredshedsmåling hos de ansatte. Udover den afrapportering, der finder sted i personaleredegørelsen, vil der også ske en opfølgning i MED-regi. Som nævnt er der i aftalekomplekset, der er indgået mellem KL og KTO, en række rammeaftaler, som Århus Kommune er forpligtet til at efterleve og følge op på. Det drejer sig om følgende aftaler: Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om socialt kapitel Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Aftale om ny løndannelse Rammeaftale om Tele- og hjemmearbejde Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster Rammeaftale om kompetenceudvikling. FællesMED-udvalget har vedtaget en procedure for afrapportering af status på ovennævnte aftaler. Det er således aftalt, at for så vidt angår Rammeaftale om seniorpolitik, Rammeaftale om socialt kapitel, Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler og Aftale om ny løndannelse skal der ske en årlig drøftelse i FællesMED-udvalget samt en afrapportering i personaleredegørelsen. 5

6 For så vidt angår Rammeaftale om Tele- og hjemmearbejde, Aftale om medindflydelse og medbestemmelse, Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster og Rammeaftale om kompetenceudvikling skal der ske en drøftelse, såfremt der sker noget på området. Kompetenceudvikling kan endvidere tages op som temadrøftelse i FællesMED-udvalget. Endvidere er det besluttet, at Rammeaftale om kompetenceudvikling skal drøftes i de lokale Hoved- MED-udvalg en gang årligt, Notat om opfølgning på rammeaftalerne vedlægges som bilag 3. Såfremt man måtte være af den opfattelse, at en afdeling ikke lever op til en eller flere af rammeaftalerne, vil det således være muligt at bringe sagen op til drøftelse i MED-systemet og i sidste instans FællesMED-udvalget. Endvidere vil der som tidligere nævnt blive fulgt op med en tværgående arbejdsklimamåling samt en tilfredshedsundersøgelse hos de ansatte. 3. d. Lokal udmøntning af den fælles personalepolitik Som nævnt tidligere i indstillingen er det tanken, at den fælles personalepolitik skal fungere som andet og mere end en ramme for den lokale udmøntning. Den nye fælles personalepolitik skal - ud over at være rammen om arbejdet - også fungere som et egentligt værdigrundlag, når der sker lokal drøftelse og fastlæggelse af værdier eller rammer på de forskellige personalepolitiske områder som f.eks. forholdet mellem arbejdsliv/familieliv, arbejdsfastholdelse, seniorordninger m.v. Det er vigtigt, at afdelingerne arbejder målrettet med implementering af personalepolitikkens værdisæt, og det er den enkelte leder, der har ansvaret for implementeringen af personalepolitikkens værdisæt. Det forventes, at arbejdet med implementeringen på den enkelte arbejdsplads sker ved inddragelse af den enkelte medarbejder. Værdierne skal defineres på den enkelte arbejdsplads - altså: Hvad betyder det for mig som ansat i...? Implementeringsprocessen kunne eventuelt foregå i kølvandet på de strukturændringer, der sker som følge af Ad hoc-udvalgets indstilling til Byrådet, idet det vil være naturligt at arbejde med den nye politik i den nye organisation, der vokser frem som følge af de organisatoriske ændringer, som bliver en realitet for den største del af Århus Kommune. Endvidere er det vigtigt, at man, når man træffer beslutninger i alle sager, tænker værdisættet ind således, at de beslutninger, der bliver truffet af såvel ledere som medarbejdere, afspejler de tre værdier. 4. Ledelsesgrundlag i Århus Kommune Ledelsesgrundlaget er udarbejdet efter et oplæg i den øverste chefkreds (kvartalsmødekredsen) og har herefter været drøftet i arbejdsgruppen vedrørende den fælles personalepolitik (vedlægges som bilag 4). Ledelsesgrundlaget er ligesom personalepolitikken bygget op omkring de tre værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement således, at værdierne er defineret i forhold til ledelsesniveauet. 6

7 Ledelsesgrundlaget består af følgende afsnit: Værdigrundlag Lederens opgaver i Århus Kommune Lederens rolle og adfærd Ledelsesgrundlaget indeholder klare retningslinier for, hvad lederens opgaver er i Århus Kommune (Lederens opgaver), herunder bl. a. at fungere som rådgiver og sparringspartner for det politiske niveau samt, hvorledes ledere i Århus Kommune forventes at agere (Lederens rolle og adfærd). Ledelsesgrundlaget er tænkt som et supplement til den fælles personalepolitik, der jo gælder alle ansatte i Århus Kommune - også ledelsesniveauet. Ledelsesgrundlaget er en ramme for arbejdet med ledelse i Århus Kommune, og det er intentionen, at ledelsesgrundlaget skal udmøntes lokalt i forhold til de lokale forhold. 5. Den internationale dimension Byrådet vedtog den 4. februar 2004 Strategi for det internationale arbejde i Århus Kommune. Det fremgår af strategien, at strategien ikke kun gælder for Århus som bysamfund, men også som organisation og hermed for kommunens egne medarbejdere. Videre fremgår det af strategien, at de enkelte forvaltninger/afdelinger ved udarbejdelse af strategier og politikker så vidt muligt skal indarbejde det internationale element, og hvor det er relevant, skal de enkelte afdelinger indarbejde en international dimension ved udarbejdelsen af sektorpolitikker og tværgående politikker med henblik på at hente inspiration, etablere netværk og lære af de bedste. Endelig fremgår det af afsnit 7 i strategien, at den internationale dimension bliver inddraget i forbindelse med den igangværende revision af Århus Kommunes personalepolitik, bl.a. med det formål at fremme mulighederne for internationalt arbejde i de enkelte afdelinger i kommunen. Det er tanken, at strategien skal indarbejdes og udmøntes på linie med de andre områder i personalepolitikken, hvorfor det forudsættes, at afdelingerne arbejder for at fremme mulighederne for internationalt arbejde i de enkelte afdelinger i kommunen, herunder medarbejdernes deltagelse i kortere eller længerevarende internationale projektophold. Den internationale dimension i personalepolitikken skal understøtte medarbejdernes muligheder for, dels at deltage som eksperter i projekter med århusianske virksomheder og institutioner, dels at deltage i samarbejdsprojekter med andre udenlandske kommuner. Der vil i den årlige personaleredegørelse blive fulgt op på afdelingernes arbejde med de internationale aspekter. 6. Seniorpolitik i Århus Kommune Byrådet besluttede den 3. december 2003, at der skulle ske en temadrøftelse i Økonomiudvalget omkring seniorpolitik i Århus Kommune. Byrådet besluttede endvidere at sende sagen i Magistraten således, at en særskilt indstilling om seniorpolitik fremsendes samtidig med indstilling om en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune. 7

8 På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget den 27. januar 2004 var der tilslutning til, at personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling skal udarbejde inspirationsmateriale til brug for alle magistratsafdelinger. Som det fremgår af indstillingen, lægger personalepolitikken rammerne samt værdisættet for det personalepolitiske arbejde i Århus Kommune. Seniorpolitikken indgår på lige fod med andre personalepolitiske emner i det spektrum af emner, der skal drøftes i lyset af den nye personalepolitik. Afdelingerne forventes således at arbejde med de seniorpolitiske aspekter på linie med andre personalepolitiske emner i forbindelse med udmøntning af den nye fælles personalepolitik. Set i lyset heraf og set i forhold til, at de seniorpolitiske behov er meget forskellige fra magistratsafdeling til magistratsafdeling, på grund af de meget forskellige arbejdsopgaver, der varetages, skal personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling indstille, at der ikke udarbejdes en særskilt politik på seniorområdet gældende for hele Århus Kommune i tråd med, at der ikke udarbejdes andre delpolitikker. Personaleafdelingen udarbejder i stedet, på baggrund af materialet indsamlet i forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse i januar 2004 samt supplerende nyindhentet materiale, et seniorpolitisk inspirationskatalog til brug for afdelingernes lokale drøftelser af de seniorpolitiske tiltag. Inspirationskataloget udarbejdes i samarbejde med magistratsafdelingerne. 7. Høring af magistratsafdelingerne Samtlige magistratsafdelinger og Århus Havn har behandlet denne indstilling på et HovedMED-udvalgsmøde. Det fremgår af de modtagne høringssvar, at alle afdelinger kan tilslutte sig indstillingen. Afdelingernes bemærkninger er i korte træk nævnt og kommenteret nedenfor. I samtlige bemærkningerne gives udtryk for, at der bakkes op omkring en værdibaseret personalepolitik, som skal udfyldes lokalt. Der er også bred tilslutning til, at implementeringen sker i forbindelse med den forventede ændring af opgavefordelingen mellem magistratsafdelingerne. Endvidere er der tilslutning til, at der ikke fastlægges en overordnet seniorpolitik, men i stedet udarbejdes et inspirationskatalog til brug for afdelingernes drøftelse af seniorpolitiske tiltag. HMU i Magistratens 1. Afdeling bemærker, at indførelse af værdier og værdibaseret ledelse bør give anledning til forenkling af de mange politikker, regler m.v. som er nævnt i De Fælles Rammer. Indstillingen bærer præg af, at man vil det hele: Rammer, regler, målinger, redegørelser, værdigrundlag og værdier. Der bør afsættes administrative og ledelsesmæssige ressourcer med henblik på arbejdet med udmøntningen af den fælles personalepolitik. Endvidere henledes opmærksomheden på, at der er ubalance mellem intentionerne om tiltag på det seniorpolitiske område samtidig med, at der ikke er afsat midler til disse tiltag. For så vidt angår ledelsesgrundlaget finder HMU i Magistratens 1. Afdeling, at ledelsesgrundlaget skal omformuleres, når det skal gælde alle ledere, og at ledelsen i de respektive afdelinger selv bør være med til at udforme ledelsesgrundlaget. 8

9 HMU i Magistratens 2. Afdeling bemærker, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at implementering af den nye fælles personalepolitik indgår i etableringen af de ændrede magistratsafdelinger. Med disse bemærkninger kan Magistratens 2. Afdeling støtte forslaget. HMU i Magistratens 3. Afdeling støtter forslaget om den nye fælles personalepolitik. Der lægges vægt på, at politikken er værdibaseret, og at den skal udfyldes lokalt. HMU i Magistratens 4. Afdeling finder det positivt, at forslaget til en ny personalepolitik er værdibaseret. Der gives udtryk for, at implementering af en ny personalepolitik koster penge. Da økonomien i forvejen er meget stram, kan konsekvensen blive, at der skal skæres i kerneydelsen. HMU foreslår i øvrigt, at Borgmesterens Afdeling opsamler og formidler gode erfaringer og ideer til inspiration for magistratsafdelingernes implementering af den nye personalepolitik. HMU i Magistratens 5. Afdeling foreslår implementering i forbindelse med den forventede ændrede opgavefordeling mellem magistratsafdelingerne. Århus Havns HMU rejser spørgsmålet, om Havnen skal være omfattet af den fælles personalepolitik på grund af den særlige status, som Havnen har som erhvervsdrivende virksomhed. Århus Kommunes FællesMED-udvalg har drøftet indstillingen på mødet den 2. maj Indstillingen blev taget til efterretning med B-sidens bemærkninger om, at der bør være en fælles økonomi til at implementere politikken, og at ledernes rolle bør uddybes. For så vidt angår bemærkningen fra HMU i Magistratens 1. Afdeling om behovet for forenkling af de eksisterende regler og politikker, som er fastsat af Byrådet, skal der henvises til det fremtidige arbejde hen imod en virksomhedsmodel, jævnfør kommissoriet for Ad hoc 2, som er tiltrådt af Byrådet den 2. februar I ledelsesgrundlaget er det nu præciseret, at der er tale om en ramme, som udmøntes decentralt, og at der i den forbindelse tages udgangspunkt i de lokale forhold og behov, hvilket i en række tilfælde vil medføre forskellige prioriteringer af opgaver og forventninger til ledernes rolle og adfærd. B-siden i FællesMED og HMU i Magistratens 1. og 4. Afdeling giver udtryk for, at der bør afsættes midler til implementering af den nye personalepolitik. Det bemærkes i den forbindelse, at personalepolitikken i lighed med alle øvrige politikker og indsatser udmøntes lokalt inden for de eksisterende budgetmæssige rammer og med de frihedsgrader til lokale prioriteringer, som eksisterende decentraliseringsordninger giver mulighed for. Det vil efterfølgende blive udarbejdet en redegørelse om Havnens særlige status giver anledning til, at Havnen ikke skal være omfattet af den foreslåede nye personalepolitik. Redegørelsen vil blive forelagt Havnens bestyrelse samt i givet fald Byrådet. 8. Sundhedsordninger i Århus Kommune Generelt er der i samfundsregi meget fokus på sundhed, og Regeringen vedtog i 2002 et sundhedsprogram, der skal sikre flere gode leveår for alle. Samtidig med nærværende indstilling fremsendes indstilling til Byrådet om fælles sundhedsordninger i Århus Kommune. Dette sker bl.a. med baggrund i ønsket om at opprioritere samt styrke arbejdet 9

10 med sundhed på arbejdspladserne, jfr. også forslaget til den nye fælles personalepolitik, hvor et godt og udviklende arbejdsmiljø fremhæves som værende kendetegnende for den gode arbejdsplads. Der henvises således til særskilt indstilling omkring sundhedsordninger i Århus Kommune. 9. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger Byrådet besluttede den 17. november 2004 at lade forslag fra Venstres byrådsgruppe om røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger behandle i Magistraten. Når høringen af magistratsafdelingerne vedrørende dette forslag er afsluttet, vil der blive fremsendt særskilt indstilling til Byrådet. Dette forventes at ske i efteråret Økonomiske konsekvenser Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Der forudsættes dog, at magistratsafdelingerne tager skridt til implementering af personalepolitikken lokalt. Udgifter hertil afholdes af de respektive magistratsafdelingers budget. 11. Konsekvenser i forhold til mål Den nye fælles personalepolitik for Århus Kommune er en del af opfyldelsen af den af Byrådet, den 9. oktober 2003, vedtagne beslutning om et værdigrundlag for Århus Kommune samt om, at der ikke opstilles generelle mål for Århus Kommune. Endvidere lever den ny fælles personalepolitik op til beslutningen fra samme byrådsmøde om, at indholdet af de tværgående politikker i fremtiden søges gjort mere generelle og principielle i indhold, så de i mindre grad lægger op til detaljeret aktivitetsstyring i forhold til magistratsafdelingerne. 12. Beslutningspunkter Det indstilles, 1) at Byrådet vedtager det fremsendte forslag til ny fælles personalepolitik for Århus Kommune, 2) at Byrådet vedtager det fremsendte forslag til ledelsesgrundlag for Århus kommune, 3) at Byrådet tiltræder, at der ikke laves en egentlig overordnet seniorpolitik gældende for hele Århus Kommune, men at Personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne udarbejder et inspirationskatalog til brug for de lokale seniorpolitiske drøftelser. Louise Gade / Niels Vad Sørensen 10

11 Bilagsfortegnelse: Bilag 1 - Forslag til en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune. Bilag 2 - De Fælles Rammer til personalepolitikken. Bilag 3 - Notat om generelle rammeaftaler mellem KL og KTO og status på deres implementering i Århus Kommune. Bilag 4 - Forslag til ledelsesgrundlag for alle ledere i Århus Kommune. 11

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2286 Jour. nr.: M0 2005/01511 Ref.:

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Byrådsindstilling. Udmøntning af arbejdsmiljøreformen fremtiden for Århus Kommunes BST. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Udmøntning af arbejdsmiljøreformen fremtiden for Århus Kommunes BST. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. august 2005 Udmøntning af arbejdsmiljøreformen fremtiden for Århus Kommunes BST Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag Notat Til Styreforms- og Strukturudvalget Den 9. november 2012 Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune 1) Det formelle grundlag Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistraten I henhold til styrelsesvedtægtens

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere