Den Finansielle Sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Finansielle Sektor"

Transkript

1 Den Finansielle Sektor NFT 4/2000 et scenari for den fremtidige udvikling af cand. oecon., MBA Michael Knie-Andersen, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet I løbet af det sidste tiår før årtusindskiftet, har den finansielle sektor i Danmark undergået store forandringer. Perioden har været kendetegnet ved en kraftig liberalisering, en voksende internationalisering samt en begyndende sammenkædning af finansielle aktiviteter gennem etableringen af finansielle koncerner, d.v.s. koncerner med markedsandele inden for både bank, realkredit og forsikring. Udviklingen er ikke kun dansk. En tilsvarende udvikling finder sted på verdensplan, dog især koncentreret om Europa og Nordamerika. Michael Knie-Andersen 1. Udviklingen i den finansielle sektor i Danmark 1.1 Udvikling i balancesum Betragtes udviklingen i den finansielle sektor i Danmark i perioden 1990 til 1999 har der været tale om en vækst på 85 %, fra mia. kr. i 1990 til mia. kr. i Denne udvikling dækker imidlertid over betydelige forskelle i vækst i balancesummer. Den mest markante udvikling har fundet sted for livsforsikringsselskaber, pensionskasser og ATP. Dette dækker over en kraftig stigning i pensionsopsparingen, bl. a. som følge af oprettelsen af overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensionsordninger i starten af 1990 erne. Også investeringsforeningerne er vokset betydeligt i perioden fra 21 mia. i 1990 til 196 mia. i 1999 og til dette tal kommer pensionsopsparingen i pengeinstitutternes depoter, der i 1999 udgjorde 212 mia. kr. Også for realkreditinstitutterne er der sket en bemærkelsesværdig balancevækst, fra 842 mia. kr. i 1990 til mia. kr. i 1999, eller en vækst på 58 %. Dette hænger bl. a. sammen med ophævelsen af formålssondringen ved belåning af fast ejendom, der gradvis gennemførtes i slutningen af 1980 erne og begyndelsen af 1990 erne, samt konverterings- Dette papir er skrevet på opdrag af Finansrådet. Forfatterens øvrige papirer om den financielle bransche kan rekvireres fra Michael Knie-Andersen, Afdelning for Virksomhedsledelse, Institut for Økonomi, Bygning 350, Universitetsparken, Aarhus Universitet, 8000 Århus C, eller per telefon: eller per Knie- 343

2 bølgen, der satte ind fra 1993 og efterfølgende har givet sig udslag i en række låneomlægninger og optagelse af yderligere belåning. For børsmæglernes vedkommende afspejler udviklingen børsreformen, der gav kreditinstitutterne adgang til direkte at handle på fondsbørsen. Pengeinstitutternes vækst beløber sig i løbet af de ti år til 62 %. Der har i perioden været en omfordeling mellem pengeinstitutternes udlån og realkreditinstitutternes udlån til fordel for realkreditinstitutterne. Dette skal dog ses i lyset af at der i perioden er tilkommet flere pengeinstitutbaserede realkreditinstitutter. Disse havde i 1999 en markedsandel på 23 %. Totalt har både pengeinstitutternes og realkreditinstitutternes andel af den samlede balance udviklet sig til hver at udgøre ca. 1/3. Samtidig er der sket en vækst i pensionsopsparingen så denne i 1999 udgjorde 1/4 af den samlede balance. Også målt i faste priser er der i perioden tale om en betydelig realvækst i den samlede balance, og det er ligeledes målt på denne måde både investeringsforeningerne og pensionsinstitutterne, d.v.s. livsforsikringsselskaber, pensionskasser og ATP, der har de højeste vækstrater. Betragtes den finansielle sektors balancesum i forhold til værdien af den samlede produktion, BNP, har dette forhold været stigende fra et niveau på 300 % af BNP i 1990 til 366 % af BNP i Udviklingen er dog ikke foregået jævnt. I både 1992 og 1994 faldt balancesummen kraftigt i forhold til BNP, forårsaget af kraftige kursfald på aktie- og obligationsmarkederne. Siden 1994 har procentandelen i forhold til BNP været stigende til det nuværende niveau på 3½ gange BNP. 1.2 Udviklingen i institutter og antal ansatte Antallet af finansielle virksomheder er faldet med knap 5 % i perioden fra 1990 til Der er dog tale om en række modsat rettede udviklingstendenser. Antallet af pengeinstitutter har således væ- Fig. 1: Relative udvikling i balancesummer % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LD ATP Firmapensionskasser Pensionskasser Livsfors.selskaber Skadesfors.selskaber Investeringsforeninger Bł rsm glere Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Pengeinstitutter 344

3 ret konstant faldende gennem perioden. Det samme gælder antallet af børsmæglerselskaber. Også antallet af skadesforsikringsselskaber har været faldende medens antallet af firmapensionskasser er næsten halveret i perioden. Til gengæld er investeringsforeninger og antallet af livsforsikringsselskaber steget. Antallet af ansatte inden for den finansielle sektor har udvist en faldende tendens, som det fremgår af fig. 2. Dette fald andrager 10 % af den i 1990 værende arbejdsstyrke. Også her er der dog tale om en række modsat rettede tendenser. Således har antallet af ansatte i pengeinstitutterne, livsforsikringsselskaberne og pensionskasserne været faldende, medens antallet af ansatte i henholdsvis realkreditinstitutter, skadesforsikringsselskaber, firmapensionskasser og ATP har været stigende. Nedenfor foretages der en særskilt gennemgang af de enkelte områder. Fra 1990 til 1999 er antallet af pengeinstitutter faldet med 16 % og beskæftigelsen inden for sektoren med 20 %. Antallet af ophørte pengeinstitutter er imidlertid reelt højere, da der i perioden er nytilkommet en række pengeinstitutter hovedsageligt som datterselskaber af forsikringsselskaber, pensionsinstitutter eller realkreditinstitutter. Tilkomsten af denne type pengeinstitutter understreger den nye tendens til udviklingen af finansielle koncerner. Nedgangen i antallet af pengeinstitutter startede med de store fusioner i 1990, hvor Den Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken blev til Den Danske Bank medens SDS, Privatbanken og Andelsbanken blev til Unibank. I 1995 fusionerede Bikuben og Girobank til BG Bank. Ellers skyldes reduktionen af antallet af pengeinstitutter hovedsageligt fusioner af lokale og regionale pengeinstitutter med større pengeinstitutter. Fra 1990 til 1999 er antallet af pengeinstitutfilialer faldet fra til eller med 24 %. Antallet af realkreditinstitutter er i perioden steget fra 8 til 11. Desuden er der sket en reaktivering af Totalkredit i 1990 (tidligere Provinsbankernes Reallånefond) og Landsbankernes Reallånefond i Landsbankernes Reallånefond baserer sig på en garantkreds af større pengeinstitutter medens Totalkredit, der oprindelig var ejet af en fond, stiftet af en række lokale og regionele pengeinstitutter, nu delvist er ejet af og samarbejder med samme kreds af pengeinstitutter. Tilgangen af realkreditinstitutter er sket ved at der i 1993 oprettedes henholdsvis Danske Kredit og Unikredit som aktiedatterselskaber af storbankerne ligesom der i 1995 etableredes FIH Realkredit, der er et aktiedatterselskab af Finansierings Instituttet for Industri og Håndværk A/S. I 1998 oprettedes BG Kredit, der er et realkreditaktieselskab ejet af Realkredit Danmark (51 %) og BG Bank (49 %). Medio 1998 etableredes et fælles børsnoteret holdingselskab, Kapital Holding, for BG Bank og Realkredit Danmark. Til gengæld er IRF i perioden fusioneret med Nykredit medens FIH er overtaget af FöreningsSparbanken AB. Antallet af ansatte inden for realkreditinstitutterne er i perioden fra 1990 til 1999 steget med 1/4. Antallet af børsmæglerselskaber faldt fra 34 i 1990 til 8 i 1996, men steg så igen til 35 i 1997 for atter at reduceres til 33 i Årsagen til udviklingen skal ses i sammenhæng med de gennemførte børsreformer. Med Børsreform I, der trådte i kraft i , ophørte således fondsbørsvekselerernes eneret til at handle på Københavns Fondsbørs. I årene efter reduceres antallet af fondsbørsvekselerer, både som følge af egne fusioner, men også på grund af fusioner mellem pengeinstitutterne. Med virkning fra den 1. september

4 Fig 2: Udvikling i antal ansatte LD ATP Firmapensionskasser Pensionskasser Livsfors.selskaber Skadesfors.selskaber Investeringsforeninger Bł rsm glere Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Pengeinstitutter implementeredes investeringsservicedirektivet, der betød at kreditinstitutterne fik adgang til at handle direkte på fondsbørserne i EU, i dansk lovgivning. Det betød en yderligere reduktion i antallet af børsmæglerselskaber fra 1993 og fremefter. Den 1. januar 1996 trådte Lov om fondsmæglerselskaber i kraft. Det betød at en række virksomheder, som på kunders vegne handler med eller formidler værdipapirer, skulle have Finanstilsynets godkendelse. Af denne årsag steg antallet af børsmæglere fra 8 i 1996 til 35 i 1997 for atter at reduceres til 33 i Af disse er 4 egentlige børsmæglere (d.v.s. medlemmer af en fondsbørs) medens 29 er fondsmæglerselskaber. Det øvrige indhold af Børsreform II var en påbegyndt privatisering af fondsbørsen, der medførte at fondsbørsen den 1. januar 1997 blev Københavns Fondsbørs A/S. Antallet af ansatte er først registreret fra 1997, hvor antallet udgjorde 266 personer. I 1999 udgjorde antallet 235 personer. Antallet af investeringsforeninger steg fra 32 i 1990 til 81 ved udgangen af En investeringsforening har typisk flere afdelinger, hver repræsenterende en særlig investeringsstrategi. Antallet af afdelinger udgjorde 331 i Det er karakteristisk for investeringsforeningerne, at de normalt arbejder sammen med det pengeinstitut, der er investeringsforeningens depotbank. Opdeles investeringsforeningerne i grupper, efter hvilke der er under samme administration og økonomiske styring, var der 15 grupper i Dette er et fald i forhold til tidligere, bl. a. forårsaget af de store bankfusioner, men også af at investeringsforeningerne, der i begyndelsen havde til hensigt at give private investorer samme fordele som større investorer, i stadig stigende omfang anvendes af institutionelle investorer til placering af midler. Antallet af skadesforsikringsselskaber har i den betragtede periode været svagt faldende, fra 158 i 1990 til 138 i Nedgangen dækker imidlertid både over fusioner, men også over nyetableringer, bl. a. som dattersel- 346

5 skaber af andre finansielle selskaber. Konkurrencen inden for dansk skadesforsikring er så hård, at selskaberne sjældent opnår teknisk overskud. De økonomiske overskud er derfor i perioden i betydeligt omfang kommet fra finansindtægterne. På grund af det lave renteniveau er det dog tvivlsomt om dette også kan fortsætte fremover. Meget taler derfor for at dansk forsikring står over for en strukturrationalisering som det f. eks. kendes fra de øvrige nordiske lande, hvor forsikringskoncentrationen er væsentlig større end i Danmark. I Finland, Norge og Sverige har de fem største forsikringskoncerner således i 1999 markedsandele på henholdsvis 89, 82 og 80 %, medens de fem største forsikringskoncerner i Danmark har en markedsandel på 70 %. Antallet af ansatte er steget med 24 %, fra i 1990 til i Fordelingen af ansatte mellem skadesforsikringsselskaber og livsforsikringsselskaber skal dog tages med noget forbehold, da ansættelser typisk i forsikringskoncerner er på koncernbasis. I perioden har antallet af livsforsikringsselskaber været stigende fra 32 i 1990 til 62 i Stigningen er både en følge af etableringen af nye selskaber som følge af aftalen om arbejdsmarkedspensionsordninger i begyndelsen af 1990 erne, og etableringen af nye selskaber fra andre finansielle selskabers side samt ikke mindst koncernopsplitning af beskatningsmæssige årsager. Ved overenskomstforhandlingerne i 1991 blev de private arbejdsmarkedsparter enige om etablering af pensionsordninger for den hidtil udækkede del af det private arbejdsmarked med virkning fra Nogle pensionsaftaler administreres af allerede eksisterende forsikringsselskaber, men der blev til formålet nyetableret 8 forsikringsselskaber og 3 pensionskasser. Selv om der eksisterer mange livsforsikringsselskaber, er et betydeligt antal dog sluttet sammen i koncerner. Opsplitningen er sket af skattemæssige årsager. For at spare realrenteafgift har det været fordelagtigt at opdele kundebestanden på forskellige juridiske enheder efter andel af opsparingen før og efter realrenteafgiftens indførelse. Investeringsstrategien i den enkelte juridiske enhed har herefter kunnet optimeres under hensyntagen til at visse aktivtyper har været fritaget for realrenteafgift, f. eks. aktieinvesteringer, investeringer i indeksobligationer samt investering i fast ejendom. Med vedtagelse af Pinsepakken i juni 1998 og det samme efterår gennemførte finanslovsforlig er der vedtaget en ændring af livsforsikringsselskabernes beskatningsforhold, idet realrenteafgift fra år 2000 er erstatttet af en fast afgift på 26 % af afkastet, ligesom afkastet af en række tidligere friholdte afkasttyper er inddraget under beskatning. Dette har allerede fra 1999 betydet strukturelle ændringer inden for livsforsikringsområdet. I samme retning tæller en begyndende indførelse af unit-linked livsforsikringer. Antallet af ansatte i livsforsikringsselskaberne er faldet fra til fra 1990 til 1999; som nævnt skal beskæftigelsen dog måles som den samlede beskæftigelse inden for både skades- og livsforsikringsselskaber. Denne samlede beskæftigelse er i perioden steget fra til , eller med 17 %. Antallet af Pensionskasser har ligget nogenlunde stabilt gennem perioden fra 34 i 1990 til 31 i 1999, medens antallet af ansatte i samme periode er faldet fra 561 til 232. Et antal pensionskasser er i periodens løb fusioneret med andre pensionskasser inden for beslægtede områder, idet der dog er oprettet 3 nye pensionskasser som følge af oprettelsen af de nye arbejdsmarkedspensionsordninger. Antallet af firmapensionskasser er stort set halveret fra 1990 til 1999, fra 101 til 56. Til gengæld er antallet af ansatte steget fra 33 i 1990 til 47 i Faldet i antal pensionskasser skyldes både fusioner, men især at firma- 347

6 Fig 3: Udvikling i antal finansielle institutter LD ATP Firmapensionskasser Pensionskasser Livsfors.selskaber Skadesfors.selskaber Investeringsforeninger Bł rsm glere Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Pengeinstitutter pensionsordninger i stigende omfang placeres i livsforsikringsselskaber. Et antal kasser er dog også lukket fordi antallet af medlemmer af firmapensionskassen er kommet under de lovmæssige grænser. Stigningen i antallet af ansatte skal formentlig ses som et udtryk for at de tilbageværende firmapensionskasser i stigende omfang er blevet professionalliserede med henblik på gennemførelse af investeringer. Det under Kreditinstitutter ene tilbageblevne institut er FIH, Finansierings Instituttet for Industri og Håndværk A/S. 2. Finansielle koncerner I Danmark så de første etableringer af finansielle koncerner dagens lys i midten af firserne, men det økonomiske tilbageslag førte for de flestes vedkommende til opgivelse. I begyndelsen af 1990 erne har koncerndannelsen atter taget fart. Der er imidlertid kun i beskedent omfang foretaget bedømmelser af effekten og udbyttet af dannelsen af de finansielle koncerner. Dannelsen af finansielle koncerner er i sig selv et udtryk for den skærpelse af konkurrencesituationen inden for den finansielle sektor, vi i disse år oplever, hvor der i stadig stigende omfang kæmpes om de samme kunder. Ideen med de finansielle koncerner er at udnytte synergien i produktionen af forskellige finansielle produkter. Sådanne synergier eller economies of scope forekommer, når omkostningerne ved at producere et givet mix af finansielle produkter tilsammen er mindre end omkostningerne ved at producere samme mængde finansielle produkter separat. Som regel opstår synergier, når flere produktsegmenter kan være fælles om større faste omkostninger. Eksempler på områder, hvor en sådan deling af omkostningerne kan medføre besparelser er EDB, stabsfunktioner og filialnet. Synergier vil nemmere kunne opstå, hvis man kan tilbyde komplementære produkter som f. eks. bilfinansiering og bilforsikring eller realkreditlån og husforsikring. I Danmark forekommer fem egentlige finansielle koncerner. Det drejer sig om Den Danske Bank, Unidanmark, Nykredit, BRF- 348

7 kredit og Alm. Brand. Af tabel 2. 1 fremgår de enkelte aktørers finansielle aktiviteter. Tabel 2.1. De finansielle koncerners aktiviteter Finansiel Bank Real- Forsikring koncern kredit Skade Liv Danske Bank X X (X) X Unidanmark X X X X Nykredit X X X (X) BRFkredit X X Alm. Brand X X X Rent historisk etableredes den første egentlige finansielle koncern i Danmark i 1984, hvor Hafnia der var en forsikringskoncern gennem etablering af et holdingselskab som moderselskab for forsikringsselskaberne opnåede at det øverste selskab i koncernstrukturen ikke var omfattet af den finansielle lovgivning. Det gav mulighed for optagelse af andre finansielle aktiviteter som f.eks. bankvirksomhed, hvilket ikke ville have været muligt for et forsikringsselskab ellers at optage i eget regi. For aktionærerne var der alene tale om ombytning af aktier i forsikringskoncernen med aktier i holdingselskabet. I årene efter omdannedes på tilsvarende vis Baltica koncernen og Topdanmark. Sidstnævnte omdannedes endog samtidig fra at være en gensidigt baseret forsikringskoncern til at være en aktieselskabsbaseret koncern. Omdannelsen førte i 1986 til nedsættelse af et embedsmandsudvalg under det daværende Industriministerium til at komme med forslag til de ændringer i lovgivningen, de nye koncerndannelser nødvendiggjorde. Det førte i de efterfølgende år til en liberalisering af den finansielle lovgivning både som følge af tilpasningen af dansk lovgivning, men også som følge af en international udvikling, bl.a. opbygningen af det indre marked. Hafnia og Baltica koncernernes kollaps i 1992 og Topdanmark koncernens vanskeligheder førte til en midlertidig recession i udviklingen af finansielle koncerner i Danmark. Topdanmark koncernen afviklede i de følgende år alle aktiviteter, der ikke var direkte forbundet med forsikring. Hafnia blev overtaget af Codan, der fortsatte bankdriften, indtil denne i 1999 afvikles i forbindelse med Codans erhvervelse af svenske Trygg-Hansa og SE-Bankens overtagelse af Codan Bank. Baltica deltes mellem Tryg og Danske Bank, idet Danske Bank overtog alle livsforsikringsaktiviteterne (under Danica navnet) samt de privatforsikringer, der var forbundet til Danicas livkunder. Dette betød opstarten på en ny udvikling af finansielle koncerner. I 1991 var der etableret en koncern bestående af Tryg og Nykredit i en holdingkonstruktion. Det var hensigten at Unibank senere også skulle indgå i denne holdingkonstruktion. Planen blev imidlertid opgivet på grund af Unibanks vanskeligheder i begyndelsen af 90 erne og holdingkonstruktionen mellem Tryg og Nykredit blev opløst. Unibank etablerede i stedet eget realkreditinstitut i 1993 og fulgte her Danske Banks eksempel. I årene efter etablerede Unibank endvidere eget livsforsikringsselskab og eget skadesforsikringsselskab; sidstnævnte i delejerskab med Østifterne forsikring. Den forsikringsmæssige udvikling kom dog ikke op på højde med udviklingen inden for Unibanks realkreditselskab og da Tryg-Baltica i slutningen af 1990 erne mærkede stigende distributionsproblemer, gennemførtes i 1999 en fusion mellem Unibank og Tryg-Baltica. I 1995 indledte Nykredit, Bikuben/Girobank (den senere BG Bank) og Topdanmark et samarbejde, der skulle give samme styrke på de finansielle distributionsområder som en egentlig koncerndannelse. Et senere ønske om en egentlig koncerndannelse førte i 1997 til at Nykredit udtrådte af alliancen, medens BG Bank og Topdanmark fortsatte samarbejdet. 349

8 I 1997 opretter BG Bank og Realkredit Danmark et fælles realkreditselskab, BG Kredit, hvor BG Bank af hensyn til de lovgivningsmæssige regler ejede 49 % af aktiekapitalen og Realkredit Danmark 51 %. Dette samarbejde udvides i 1998 gennem dannelsen af et fælles børsnoteret holdingselskab, først Kapital Holding, senere Real- Danmark, der både ejde BG Bank og Realkredit Danmark. Topdanmark samarbejdede med Kapital Holding, men indgik ikke i koncerndannelsen. I 2000 er RealDanmark fusioneret med Danske Bank. Nykredit valgte efter koncernens udtræden af samarbejdet at etablere egen bank og eget skadesforsikringsselskab. Sidstnævnte dog i samarbejde med svenske Trygg-Hansa, der imidlertid i 1999 blev overtaget af Codan. I stedet erhvervede Nykredit i 1999 Østifterne forsikring. I 2000 har Nykredit oprettet eget livsforsikringsselskab i samarbejde med Topdanmark. Alm. Brand havde allerede i 1998 erhvervet SJL Banken, der omdøbtes til Alm. Brand Bank, og i årene siden er udviklet i takt med koncernens forsikringsmæssige aktiviteter. BRFkredit etablerede i midten af 90 erne egen bank. Banken anvendes dog hovedsageligt kun i forbindelse med prioriteringsaktiviteter, f. eks. til stillelse af nødvendige garantier ved låneoptagelse eller omprioritering. Udover de egentlige finansielle operatører indgår også en række fødekanaler som væsentlige faktorer ved udviklingen af de finansielle koncerner. Det drejer sig f. eks. om ejendomsmæglerkæder, der specielt siden 1993 har været væsentlige som kanaler for udviklingen af realkreditinstitutter. Nykredit og Unibank har således egne ejendomsmæglerkæder, medens BRFkredit samarbejder med EDC Mæglerne. RealDanmark havde etableret ejendomsmæglerkæde, medens Danske Bank har etableret ejendomsmægleraktiviteter i eget regi. Liberaliseringen af lovgivningen, der fandt sted i slutningen af 1980 erne og begyndelsen af 1990 erne, er ved periodens slutning afløst af en betydelig detailregulering af den finansielle sektor. Formålet hermed har været at give Finanstilsynet mulighed for at sikre de enkelte institutters interesser i koncernsammenhæng. Udviklingen har ført til en betydelig vækst i den finansielle sektors delmarkeder, med aktiviteter med finansielle koncerner som operatører. Omfanget af disse aktiviteter fremgår af tabel Af tabellen fremgår de finansielle koncerners indtrængen på de finansielle delmarkeder. Tabellen angiver hvor stor en markedsandel de finansielle koncerner har på de enkelte delmarkeder. Topdanmark er ikke medtaget i tabellen. Som det fremgår af tabellen er de finansielle Tabel 2. 2.: Finansielle koncerners andel af delmarkeder Marked Mia. kr Skadesforsikring Totale marked 21,8 23,1 24,8 25,4 25,2 Andel finans. konc. 12 % 11 % 13 % 35 % 36 % Livsforsikring Totale marked 25,4 30,6 34,3 40,8 37,3 Andel finans. konc. 21 % 23 % 26 % 28 % 30 % Pengeinstitutter Totale marked 678,6 750,2 835,3 868,4 976,4 Andel finans. konc. 56 % 57 % 74 % 74 % 74 % Realkredit Totale marked 820,1 865,3 919,4 992, ,0 Andel finans. konc. 54 % 58 % 89 % 87 % 87 % 350

9 koncerners indtrængen på skadesforsikringsområdet sket relativt langsomt. Dette skyldes bl.a. Danske Banks afhændelse i 1999 af alle skadesforsikringsaktiviteter til Topdanmark. Af de finansielle koncerner driver således alene Unibank (Tryg-Baltica), Alm. Brand og Nykredit skadesforsikringsvirksomhed, medens Topdanmark er leverandør af skadesforsikringsprodukter til Danske Bank. De finansielle koncerner er i større omfang indtrådt på livs- og pensionsforsikringsmarkedet. Her er aktørerne Danica, Unibank/ Tryg-Balticas livsforsikringsselskab og Alm. Brand. Markedsandelen har været i vækst gennem perioden. Topdanmark er her livsforsikringsleverandør til Nykredit. På pengeinstitutområdet har der indtil 1997, hvor Kapital Holding dannes ud over Den Danske Bank og Unibank kun været en række forholdsvis mindre operatører. Det drejer sig om Alm. Brand Bank, Nykredit Bank og BRFkredit Bank. Også på dette område er de finansielle koncerners aktiviteter i vækst. Realkreditområdet har været et vækstmarked for de finansielle aktører. Ud over Danske Bank og Unibanks realkreditselskaber, indgår Nykredit og BRFkredit samt fra 1997 Realkredit Danmark (gennem Danske Bank) i tabellen. 3. Afslutning Den finansielle sektor har gennem det sidste tiår i det gamle årtusinde gennemløbet en markant udvikling. Hvor man i 1980 erne talte om liberalisering og brancheglidning har 1990 erne været præget af polarisering og koncernerdannelser. De finansielle koncerner er under udvikling i Danmark og samtidig er antallet af koncerner under indskrænkning. I løbet af få år har de finansielle koncerner opnået væsentlige markedsandele på andre finansielle delmarkeder, end der hvor den oprindelige finansielle hovedaktivitet har været. De finansielle koncerner havde således i 1999 en markedsandel på henholdsvis 36 % af skadesforsikringsmarkedet, 30 % af livsog pensionsforsikringsmarkedet, 74 % af pengeinstitutmarkedet og 87 % af realkreditmarkedet (medregnes Codan og Topdanmark er markedsandelene på skadesforsikringsområdet 66 % og på livsforsikringsområdet 41 %). De finansielle koncerndannelser må forventes at fortsætte udviklingen i det nye årtusinde, så alene en håndfuld finansielle koncerner i løbet af få år vil dominere de enkelte finansielle delmarkeder. I denne udvikling vil ikke alene økonomiske faktorer, men også ejerstrukturen komme til at spille en afgørende rolle. Samtidig er den traditionelle kontakt til kunderne også ved at undergå store forandringer. Den teknologiske udvikling bevirker at den traditionelle kontakt til kunderne svinder ind for store kundegruppers vedkommende. Den bliver afløst og/eller suppleret af alternative distributionsformer. Det betyder, at der skal lægges mere vægt på rådgivning om og salg af finansielle ydelser, hvis kundekontakten skal opretholdes. Yderligere synes udviklingen at gå i retning af en internationalisering af den danske finansielle sektor. Den nordisk konsolidering, der for øjeblikket opleves, kan vel blive forløberen for en europæisk ekspansion. 4. Tabeller (Se følgende sider) 351

10 Tabel 4.1. Udviklingen i balancesummer i den finansielle sektor Mia. kr Pengeinstitutter 971, ,8 940, ,2 949, , , , , ,8 603,5 Kreditinstitutter 28,2 26,7 33,5 33,3 31,8 30,7 36,0 39,2 44,3 52,0 23,8 Realkreditinstitutter 841,9 877,4 885, ,0 972, , , , , ,0 490,1 Børsmæglere 11,5 19,2 12,0 7,5 0,8 0,9 0,6 1,4 1,5 0,8-10,7 Investeringsforeninger 21,2 22,5 23,3 31,7 33,7 35,9 56,0 89,3 126,0 196,2 175,0 Skadesfors.selskaber 84,1 91,3 85,3 87,0 88,5 92,7 100,0 100,8 108,8 103,2 19,1 Livsfors.selskaber 221,5 245,9 264,6 307,7 328,2 354,4 402,5 462,5 511,2 610,3 388,8 Pensionskasser 96,0 105,3 113,0 126,1 134,2 145,8 161,1 181,8 213,2 252,6 156,6 Firmapensionskasser 23,9 25,2 27,1 27,2 33,8 33,5 34,9 37,5 38,2 43,5 19,6 ATP 80,3 89,2 97,6 115,0 127,8 138,8 159,0 187,2 199,7 229,3 149,0 LD 28,6 30,5 31,4 32,8 37,0 38,4 42,6 47,8 48,8 53,0 24,4 I alt 2.408, , , , , , , , , , ,2 Note: Balancesummen inkluderer fra og med 1998 tillige specialforeninger, efter lov nr. 476 af 10. juni 1997 om investeringsforeninger og specialforeninger, der trådte i kraft den 1. januar Tabel 4.2. Relative udvikling i balancesummer i den finansielle sektor (1990 = 100) 1990 = Pengeinstitutter 100,0 104,3 96,8 107,6 97,7 105,0 120,2 133,8 150,0 162,1 62,1 Kreditinstitutter 100,0 94,7 118,8 118,8 112,8 108,9 127,7 139,0 157,1 184,4 84,4 Realkreditinstitutter 100,0 104,2 105,2 124,8 115,5 122,2 128,5 138,6 152,3 158,2 58,2 Børsmæglere 100,0 167,0 104,4 65,2 7,0 7,8 5,2 12,2 13,0 7,0-93,0 Investeringsforeninger 100,0 106,1 109,9 149,5 159,0 169,3 264,2 421,2 594,3 925,5 825,5 Skadesfors.selskaber 100,0 108,6 101,4 103,5 105,2 110,2 118,9 119,9 129,4 122,7 22,7 Livsfors.selskaber 100,0 111,0 119,4 138,9 148,2 160,0 181,7 208,8 230,0 275,5 175,5 Pensionskasser 100,0 109,7 117,7 131,4 139,8 151,9 167,8 189,4 222,1 263,1 163,1 Firmapensionskasser 100,0 105,4 113,4 113,8 141,4 140,2 146,0 156,9 159,8 182,0 82,0 ATP 100,0 111,1 121,5 143,2 159,2 172,9 198,0 233,1 248,7 285,5 185,5 LD 100,0 106,6 109,8 114,7 129,4 134,3 149,0 167,1 170,6 185,3 85,3 I alt 100,0 105,7 104,4 118,9 113,7 121,2 134,6 150,0 167,4 184,7 84,7 Tabel 4.3.: Udviklingen i balancesummer i den finansielle sektor , i fast priser Mia. kr Pengeinstitutter 547,5 557,4 506,8 556,5 495,4 521,6 584,4 636,3 700,8 739,3 191,8 Kreditinstitutter 15,9 14,7 18,1 17,8 16,6 15,7 18,0 19,2 21,3 24,40 8,5 Realkreditinstitutter 474,6 482,6 477,4 559,6 507,6 526,1 541,6 571,8 616,7 625,4 150,8 Børsmæglere 6,5 10,6 6,5 4,0 0,4 0,5 0,3 0,7 0,7 0,4 6,1 Investeringsforeninger 12,0 12,4 12,6 16,9 17,6 18,4 28,0 43,8 60,6 92,1 80,1 Skadesfors.selskaber 47,4 50,2 46,0 46,3 46,2 47,4 50,1 49,4 52,3 48,5 1,1 Livsfors.selskaber124,9 135,3 142,6 163,8 171,3 181,2 201,6 226,6 245,9 286,5 161,6 Pensionskasser 54,1 58,0 60,9 67,1 70,0 74,5 80,7 89,1 102,5 118,3 64,2 Firmapensionskasser 13,5 13,9 14,6 14,5 17,6 17,1 17,5 18,4 18,4 20,4 6,9 ATP 45,3 49,1 52,6 61,2 66,7 71,0 79,6 91,7 96,0 107,7 62,4 LD 16,1 16,8 16,9 17,5 19,3 19,6 21,3 23,4 23,5 24,9 8,8 I alt 1.357, , , , , , , , , ,1 730,3 352

11 Tabel 4.4.: Relative udviklinge i balancesummer i den finansielle sektor , i fast priser 1990 = Pengeinstitutter 100,0 101,8 92,6 101,6 90,5 95,3 106,7 116,2 128,0 135,0 35,0 Kreditinstitutter 100,0 92,5 113,8 111,9 104,4 98,7 113,2 120,8 134,0 153,5 53,5 Realkreditinstitutter 100,0 101,7 100,6 117,9 107,0 110,9 114,1 120,5 129,9 131,8 31,8 Børsmæglere 100,0 163,1 100,0 61,5 6,2 7,7 4,6 10,8 10,8 6,2-93,8 Investeringsforeninger 100,0 103,3 105,0 140,8 146,7 153,3 233,3 365,0 505,0 767,5 667,5 Skadesfors.selskaber 100,0 105,9 97,0 97,7 97,5 100,0 105,7 104,2 110,4 102,3 2,3 Livsfors.selskaber 100,0 108,3 114,2 131,1 137,1 145,1 161,4 181,4 196,9 229,4 129,4 Pensionskasser 100,0 107,2 112,6 124,0 129,4 137,7 149,2 164,7 189,5 218,7 118,7 Firmapensionskasser 100,0 103,0 108,1 107,4 130,4 126,7 129,6 136,3 136,3 151,1 51,1 ATP 100,0 108,4 116,1 135,1 147,2 156,7 175,7 202,4 211,9 237,8 137,8 LD 100,0 104,3 105,0 108,7 119,9 121,7 132,2 145,3 146,0 154,7 54,7 I alt 100,0 103,2 99,8 112,3 105,2 110,0 119,5 130,4 142,8 153,8 53,8 Tabel 4.5.: Antal virksomheder i den finansielle sektor Antal Pengeinstitutter Kreditinstitutter Realkreditinstitutter Børsmæglere Investeringsforeninger Skadesfors.selskaber Livsfors.selskaber Pensionskasser Firmapensionskasser ATP LD I alt Note: Investeringsforeninger inkluderer fra og med 1998 tillige specialforeninger, efter lov nr. 476 af 10. juni 1997 om investeringsforeninger og specialforeninger, der trådte i kraft den 1. januar Tabel 4.6.: Antal ansatte i den finansielle sektor Antal Pengeinstitutter Kreditinstitutter Realkreditinstitutter Børsmæglere Investeringsforeninger Skadesfors.selskaber Livsfors.selskaber Pensionskasser Firmapensionskasser ATP LD I alt

.DSLWHOÃ 8GYLNOLQJÃLÃDQWDOÃLQVWLWXWWHUÃRJÃDQWDOÃDQVDWWH

.DSLWHOÃ 8GYLNOLQJÃLÃDQWDOÃLQVWLWXWWHUÃRJÃDQWDOÃDQVDWWH .DSLWHOÃ 8GYLNOLQJÃLÃDQWDOÃLQVWLWXWWHUÃRJÃDQWDOÃDQVDWWH 'HQÃVDPOHGHÃVHNWRU Udviklingen i antallet af finansielle virksomheder i perioden 1986 til 1997 er under ét faldet med 9 pct., jf. tabel 3.1. Denne

Læs mere

.DSLWHOÃ %DODQFHXGYLNOLQJ

.DSLWHOÃ %DODQFHXGYLNOLQJ .DSLWHOÃ %DODQFHXGYLNOLQJ 8GYLNOLQJHQÃLÃEDODQFHVXPPHU Udviklingen i balancesummer, d.v.s. den samlede forvaltede aktivmasse, inden for de udvalgte virksomhedsgrupper i perioden 1986-1997 fremgår af tabel

Læs mere

.DSLWHOÃ.RQJORPHUDWGDQQHOVHU

.DSLWHOÃ.RQJORPHUDWGDQQHOVHU .DSLWHOÃ.RQJORPHUDWGDQQHOVHU,QGOHGQLQJ En del af den fusionsaktivitet, som har fundet sted i den finansielle sektor i løbet af de seneste 10-15 år såvel i Danmark som i udlandet, har medført dannelsen

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Dansk forsikring mod år 2000

Dansk forsikring mod år 2000 Dansk forsikring mod år 2000 NFT 1/1994 af adm. dir. Bent Knie-Andersen 1 Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80 ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

at forbudet mod, at de institutionelle investorer (f.x. ATP og LD) kan handle direkte på Fondsbørsen,

at forbudet mod, at de institutionelle investorer (f.x. ATP og LD) kan handle direkte på Fondsbørsen, i:\september-99\4-c-asa-raad.doc Af Arne Skov Andersen 23. september 1999 RESUMÈ DEN FINANSIELLE SEKTOR EFTER ÅR 2000 RAPPORT Rapport, der netop er offentliggjort, viser en markant udvikling af finansielle

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Figur 1 Et typisk økonomisk livsforløb

Figur 1 Et typisk økonomisk livsforløb Den finansielle sektor i Danmark Den finansielle sektor tjener en lang række formål, som vi skal se nedenfor. En af de afgørende grundpiller for det finansielle system er, at husholdningernes forbrug ikke

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *)

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) Bekendtgørelse nr. 960 af 02.11.2001 Nr. 960 2. november

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 1.11.1999 1 Topdanmark ønsker At udbygge positionen på det danske forsikringsmarked At være et forsikringsselskab - ikke en investeringsforening At skabe merværdi

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Den nye spilleplade for den finansielle sektor

Den nye spilleplade for den finansielle sektor Nytårsmiddagen 2012 Den nye spilleplade for den finansielle sektor Henrik Heideby Finansanalytikerforeningen Tivoli Congress Center 11. Januar 2012 side 1 Den finansielle sektor Banker Asset management

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) Nr. 960 2. november 2001 Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) I medfør 85 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital?

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? Nr. 1 Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? v/ejendomskonsulent Svend Sommerlund, Ejendom & Jura Grøn vækst I Formål: at skabe bedre rammer for et selvbærende

Læs mere

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Velkomst og baggrund v/ koncernchef Peter Engberg Jensen, Nykredit Nykredit fik en henvendelse Bestyrelse

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere