Den Finansielle Sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Finansielle Sektor"

Transkript

1 Den Finansielle Sektor NFT 4/2000 et scenari for den fremtidige udvikling af cand. oecon., MBA Michael Knie-Andersen, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet I løbet af det sidste tiår før årtusindskiftet, har den finansielle sektor i Danmark undergået store forandringer. Perioden har været kendetegnet ved en kraftig liberalisering, en voksende internationalisering samt en begyndende sammenkædning af finansielle aktiviteter gennem etableringen af finansielle koncerner, d.v.s. koncerner med markedsandele inden for både bank, realkredit og forsikring. Udviklingen er ikke kun dansk. En tilsvarende udvikling finder sted på verdensplan, dog især koncentreret om Europa og Nordamerika. Michael Knie-Andersen 1. Udviklingen i den finansielle sektor i Danmark 1.1 Udvikling i balancesum Betragtes udviklingen i den finansielle sektor i Danmark i perioden 1990 til 1999 har der været tale om en vækst på 85 %, fra mia. kr. i 1990 til mia. kr. i Denne udvikling dækker imidlertid over betydelige forskelle i vækst i balancesummer. Den mest markante udvikling har fundet sted for livsforsikringsselskaber, pensionskasser og ATP. Dette dækker over en kraftig stigning i pensionsopsparingen, bl. a. som følge af oprettelsen af overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensionsordninger i starten af 1990 erne. Også investeringsforeningerne er vokset betydeligt i perioden fra 21 mia. i 1990 til 196 mia. i 1999 og til dette tal kommer pensionsopsparingen i pengeinstitutternes depoter, der i 1999 udgjorde 212 mia. kr. Også for realkreditinstitutterne er der sket en bemærkelsesværdig balancevækst, fra 842 mia. kr. i 1990 til mia. kr. i 1999, eller en vækst på 58 %. Dette hænger bl. a. sammen med ophævelsen af formålssondringen ved belåning af fast ejendom, der gradvis gennemførtes i slutningen af 1980 erne og begyndelsen af 1990 erne, samt konverterings- Dette papir er skrevet på opdrag af Finansrådet. Forfatterens øvrige papirer om den financielle bransche kan rekvireres fra Michael Knie-Andersen, Afdelning for Virksomhedsledelse, Institut for Økonomi, Bygning 350, Universitetsparken, Aarhus Universitet, 8000 Århus C, eller per telefon: eller per Knie- 343

2 bølgen, der satte ind fra 1993 og efterfølgende har givet sig udslag i en række låneomlægninger og optagelse af yderligere belåning. For børsmæglernes vedkommende afspejler udviklingen børsreformen, der gav kreditinstitutterne adgang til direkte at handle på fondsbørsen. Pengeinstitutternes vækst beløber sig i løbet af de ti år til 62 %. Der har i perioden været en omfordeling mellem pengeinstitutternes udlån og realkreditinstitutternes udlån til fordel for realkreditinstitutterne. Dette skal dog ses i lyset af at der i perioden er tilkommet flere pengeinstitutbaserede realkreditinstitutter. Disse havde i 1999 en markedsandel på 23 %. Totalt har både pengeinstitutternes og realkreditinstitutternes andel af den samlede balance udviklet sig til hver at udgøre ca. 1/3. Samtidig er der sket en vækst i pensionsopsparingen så denne i 1999 udgjorde 1/4 af den samlede balance. Også målt i faste priser er der i perioden tale om en betydelig realvækst i den samlede balance, og det er ligeledes målt på denne måde både investeringsforeningerne og pensionsinstitutterne, d.v.s. livsforsikringsselskaber, pensionskasser og ATP, der har de højeste vækstrater. Betragtes den finansielle sektors balancesum i forhold til værdien af den samlede produktion, BNP, har dette forhold været stigende fra et niveau på 300 % af BNP i 1990 til 366 % af BNP i Udviklingen er dog ikke foregået jævnt. I både 1992 og 1994 faldt balancesummen kraftigt i forhold til BNP, forårsaget af kraftige kursfald på aktie- og obligationsmarkederne. Siden 1994 har procentandelen i forhold til BNP været stigende til det nuværende niveau på 3½ gange BNP. 1.2 Udviklingen i institutter og antal ansatte Antallet af finansielle virksomheder er faldet med knap 5 % i perioden fra 1990 til Der er dog tale om en række modsat rettede udviklingstendenser. Antallet af pengeinstitutter har således væ- Fig. 1: Relative udvikling i balancesummer % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LD ATP Firmapensionskasser Pensionskasser Livsfors.selskaber Skadesfors.selskaber Investeringsforeninger Bł rsm glere Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Pengeinstitutter 344

3 ret konstant faldende gennem perioden. Det samme gælder antallet af børsmæglerselskaber. Også antallet af skadesforsikringsselskaber har været faldende medens antallet af firmapensionskasser er næsten halveret i perioden. Til gengæld er investeringsforeninger og antallet af livsforsikringsselskaber steget. Antallet af ansatte inden for den finansielle sektor har udvist en faldende tendens, som det fremgår af fig. 2. Dette fald andrager 10 % af den i 1990 værende arbejdsstyrke. Også her er der dog tale om en række modsat rettede tendenser. Således har antallet af ansatte i pengeinstitutterne, livsforsikringsselskaberne og pensionskasserne været faldende, medens antallet af ansatte i henholdsvis realkreditinstitutter, skadesforsikringsselskaber, firmapensionskasser og ATP har været stigende. Nedenfor foretages der en særskilt gennemgang af de enkelte områder. Fra 1990 til 1999 er antallet af pengeinstitutter faldet med 16 % og beskæftigelsen inden for sektoren med 20 %. Antallet af ophørte pengeinstitutter er imidlertid reelt højere, da der i perioden er nytilkommet en række pengeinstitutter hovedsageligt som datterselskaber af forsikringsselskaber, pensionsinstitutter eller realkreditinstitutter. Tilkomsten af denne type pengeinstitutter understreger den nye tendens til udviklingen af finansielle koncerner. Nedgangen i antallet af pengeinstitutter startede med de store fusioner i 1990, hvor Den Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken blev til Den Danske Bank medens SDS, Privatbanken og Andelsbanken blev til Unibank. I 1995 fusionerede Bikuben og Girobank til BG Bank. Ellers skyldes reduktionen af antallet af pengeinstitutter hovedsageligt fusioner af lokale og regionale pengeinstitutter med større pengeinstitutter. Fra 1990 til 1999 er antallet af pengeinstitutfilialer faldet fra til eller med 24 %. Antallet af realkreditinstitutter er i perioden steget fra 8 til 11. Desuden er der sket en reaktivering af Totalkredit i 1990 (tidligere Provinsbankernes Reallånefond) og Landsbankernes Reallånefond i Landsbankernes Reallånefond baserer sig på en garantkreds af større pengeinstitutter medens Totalkredit, der oprindelig var ejet af en fond, stiftet af en række lokale og regionele pengeinstitutter, nu delvist er ejet af og samarbejder med samme kreds af pengeinstitutter. Tilgangen af realkreditinstitutter er sket ved at der i 1993 oprettedes henholdsvis Danske Kredit og Unikredit som aktiedatterselskaber af storbankerne ligesom der i 1995 etableredes FIH Realkredit, der er et aktiedatterselskab af Finansierings Instituttet for Industri og Håndværk A/S. I 1998 oprettedes BG Kredit, der er et realkreditaktieselskab ejet af Realkredit Danmark (51 %) og BG Bank (49 %). Medio 1998 etableredes et fælles børsnoteret holdingselskab, Kapital Holding, for BG Bank og Realkredit Danmark. Til gengæld er IRF i perioden fusioneret med Nykredit medens FIH er overtaget af FöreningsSparbanken AB. Antallet af ansatte inden for realkreditinstitutterne er i perioden fra 1990 til 1999 steget med 1/4. Antallet af børsmæglerselskaber faldt fra 34 i 1990 til 8 i 1996, men steg så igen til 35 i 1997 for atter at reduceres til 33 i Årsagen til udviklingen skal ses i sammenhæng med de gennemførte børsreformer. Med Børsreform I, der trådte i kraft i , ophørte således fondsbørsvekselerernes eneret til at handle på Københavns Fondsbørs. I årene efter reduceres antallet af fondsbørsvekselerer, både som følge af egne fusioner, men også på grund af fusioner mellem pengeinstitutterne. Med virkning fra den 1. september

4 Fig 2: Udvikling i antal ansatte LD ATP Firmapensionskasser Pensionskasser Livsfors.selskaber Skadesfors.selskaber Investeringsforeninger Bł rsm glere Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Pengeinstitutter implementeredes investeringsservicedirektivet, der betød at kreditinstitutterne fik adgang til at handle direkte på fondsbørserne i EU, i dansk lovgivning. Det betød en yderligere reduktion i antallet af børsmæglerselskaber fra 1993 og fremefter. Den 1. januar 1996 trådte Lov om fondsmæglerselskaber i kraft. Det betød at en række virksomheder, som på kunders vegne handler med eller formidler værdipapirer, skulle have Finanstilsynets godkendelse. Af denne årsag steg antallet af børsmæglere fra 8 i 1996 til 35 i 1997 for atter at reduceres til 33 i Af disse er 4 egentlige børsmæglere (d.v.s. medlemmer af en fondsbørs) medens 29 er fondsmæglerselskaber. Det øvrige indhold af Børsreform II var en påbegyndt privatisering af fondsbørsen, der medførte at fondsbørsen den 1. januar 1997 blev Københavns Fondsbørs A/S. Antallet af ansatte er først registreret fra 1997, hvor antallet udgjorde 266 personer. I 1999 udgjorde antallet 235 personer. Antallet af investeringsforeninger steg fra 32 i 1990 til 81 ved udgangen af En investeringsforening har typisk flere afdelinger, hver repræsenterende en særlig investeringsstrategi. Antallet af afdelinger udgjorde 331 i Det er karakteristisk for investeringsforeningerne, at de normalt arbejder sammen med det pengeinstitut, der er investeringsforeningens depotbank. Opdeles investeringsforeningerne i grupper, efter hvilke der er under samme administration og økonomiske styring, var der 15 grupper i Dette er et fald i forhold til tidligere, bl. a. forårsaget af de store bankfusioner, men også af at investeringsforeningerne, der i begyndelsen havde til hensigt at give private investorer samme fordele som større investorer, i stadig stigende omfang anvendes af institutionelle investorer til placering af midler. Antallet af skadesforsikringsselskaber har i den betragtede periode været svagt faldende, fra 158 i 1990 til 138 i Nedgangen dækker imidlertid både over fusioner, men også over nyetableringer, bl. a. som dattersel- 346

5 skaber af andre finansielle selskaber. Konkurrencen inden for dansk skadesforsikring er så hård, at selskaberne sjældent opnår teknisk overskud. De økonomiske overskud er derfor i perioden i betydeligt omfang kommet fra finansindtægterne. På grund af det lave renteniveau er det dog tvivlsomt om dette også kan fortsætte fremover. Meget taler derfor for at dansk forsikring står over for en strukturrationalisering som det f. eks. kendes fra de øvrige nordiske lande, hvor forsikringskoncentrationen er væsentlig større end i Danmark. I Finland, Norge og Sverige har de fem største forsikringskoncerner således i 1999 markedsandele på henholdsvis 89, 82 og 80 %, medens de fem største forsikringskoncerner i Danmark har en markedsandel på 70 %. Antallet af ansatte er steget med 24 %, fra i 1990 til i Fordelingen af ansatte mellem skadesforsikringsselskaber og livsforsikringsselskaber skal dog tages med noget forbehold, da ansættelser typisk i forsikringskoncerner er på koncernbasis. I perioden har antallet af livsforsikringsselskaber været stigende fra 32 i 1990 til 62 i Stigningen er både en følge af etableringen af nye selskaber som følge af aftalen om arbejdsmarkedspensionsordninger i begyndelsen af 1990 erne, og etableringen af nye selskaber fra andre finansielle selskabers side samt ikke mindst koncernopsplitning af beskatningsmæssige årsager. Ved overenskomstforhandlingerne i 1991 blev de private arbejdsmarkedsparter enige om etablering af pensionsordninger for den hidtil udækkede del af det private arbejdsmarked med virkning fra Nogle pensionsaftaler administreres af allerede eksisterende forsikringsselskaber, men der blev til formålet nyetableret 8 forsikringsselskaber og 3 pensionskasser. Selv om der eksisterer mange livsforsikringsselskaber, er et betydeligt antal dog sluttet sammen i koncerner. Opsplitningen er sket af skattemæssige årsager. For at spare realrenteafgift har det været fordelagtigt at opdele kundebestanden på forskellige juridiske enheder efter andel af opsparingen før og efter realrenteafgiftens indførelse. Investeringsstrategien i den enkelte juridiske enhed har herefter kunnet optimeres under hensyntagen til at visse aktivtyper har været fritaget for realrenteafgift, f. eks. aktieinvesteringer, investeringer i indeksobligationer samt investering i fast ejendom. Med vedtagelse af Pinsepakken i juni 1998 og det samme efterår gennemførte finanslovsforlig er der vedtaget en ændring af livsforsikringsselskabernes beskatningsforhold, idet realrenteafgift fra år 2000 er erstatttet af en fast afgift på 26 % af afkastet, ligesom afkastet af en række tidligere friholdte afkasttyper er inddraget under beskatning. Dette har allerede fra 1999 betydet strukturelle ændringer inden for livsforsikringsområdet. I samme retning tæller en begyndende indførelse af unit-linked livsforsikringer. Antallet af ansatte i livsforsikringsselskaberne er faldet fra til fra 1990 til 1999; som nævnt skal beskæftigelsen dog måles som den samlede beskæftigelse inden for både skades- og livsforsikringsselskaber. Denne samlede beskæftigelse er i perioden steget fra til , eller med 17 %. Antallet af Pensionskasser har ligget nogenlunde stabilt gennem perioden fra 34 i 1990 til 31 i 1999, medens antallet af ansatte i samme periode er faldet fra 561 til 232. Et antal pensionskasser er i periodens løb fusioneret med andre pensionskasser inden for beslægtede områder, idet der dog er oprettet 3 nye pensionskasser som følge af oprettelsen af de nye arbejdsmarkedspensionsordninger. Antallet af firmapensionskasser er stort set halveret fra 1990 til 1999, fra 101 til 56. Til gengæld er antallet af ansatte steget fra 33 i 1990 til 47 i Faldet i antal pensionskasser skyldes både fusioner, men især at firma- 347

6 Fig 3: Udvikling i antal finansielle institutter LD ATP Firmapensionskasser Pensionskasser Livsfors.selskaber Skadesfors.selskaber Investeringsforeninger Bł rsm glere Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Pengeinstitutter pensionsordninger i stigende omfang placeres i livsforsikringsselskaber. Et antal kasser er dog også lukket fordi antallet af medlemmer af firmapensionskassen er kommet under de lovmæssige grænser. Stigningen i antallet af ansatte skal formentlig ses som et udtryk for at de tilbageværende firmapensionskasser i stigende omfang er blevet professionalliserede med henblik på gennemførelse af investeringer. Det under Kreditinstitutter ene tilbageblevne institut er FIH, Finansierings Instituttet for Industri og Håndværk A/S. 2. Finansielle koncerner I Danmark så de første etableringer af finansielle koncerner dagens lys i midten af firserne, men det økonomiske tilbageslag førte for de flestes vedkommende til opgivelse. I begyndelsen af 1990 erne har koncerndannelsen atter taget fart. Der er imidlertid kun i beskedent omfang foretaget bedømmelser af effekten og udbyttet af dannelsen af de finansielle koncerner. Dannelsen af finansielle koncerner er i sig selv et udtryk for den skærpelse af konkurrencesituationen inden for den finansielle sektor, vi i disse år oplever, hvor der i stadig stigende omfang kæmpes om de samme kunder. Ideen med de finansielle koncerner er at udnytte synergien i produktionen af forskellige finansielle produkter. Sådanne synergier eller economies of scope forekommer, når omkostningerne ved at producere et givet mix af finansielle produkter tilsammen er mindre end omkostningerne ved at producere samme mængde finansielle produkter separat. Som regel opstår synergier, når flere produktsegmenter kan være fælles om større faste omkostninger. Eksempler på områder, hvor en sådan deling af omkostningerne kan medføre besparelser er EDB, stabsfunktioner og filialnet. Synergier vil nemmere kunne opstå, hvis man kan tilbyde komplementære produkter som f. eks. bilfinansiering og bilforsikring eller realkreditlån og husforsikring. I Danmark forekommer fem egentlige finansielle koncerner. Det drejer sig om Den Danske Bank, Unidanmark, Nykredit, BRF- 348

7 kredit og Alm. Brand. Af tabel 2. 1 fremgår de enkelte aktørers finansielle aktiviteter. Tabel 2.1. De finansielle koncerners aktiviteter Finansiel Bank Real- Forsikring koncern kredit Skade Liv Danske Bank X X (X) X Unidanmark X X X X Nykredit X X X (X) BRFkredit X X Alm. Brand X X X Rent historisk etableredes den første egentlige finansielle koncern i Danmark i 1984, hvor Hafnia der var en forsikringskoncern gennem etablering af et holdingselskab som moderselskab for forsikringsselskaberne opnåede at det øverste selskab i koncernstrukturen ikke var omfattet af den finansielle lovgivning. Det gav mulighed for optagelse af andre finansielle aktiviteter som f.eks. bankvirksomhed, hvilket ikke ville have været muligt for et forsikringsselskab ellers at optage i eget regi. For aktionærerne var der alene tale om ombytning af aktier i forsikringskoncernen med aktier i holdingselskabet. I årene efter omdannedes på tilsvarende vis Baltica koncernen og Topdanmark. Sidstnævnte omdannedes endog samtidig fra at være en gensidigt baseret forsikringskoncern til at være en aktieselskabsbaseret koncern. Omdannelsen førte i 1986 til nedsættelse af et embedsmandsudvalg under det daværende Industriministerium til at komme med forslag til de ændringer i lovgivningen, de nye koncerndannelser nødvendiggjorde. Det førte i de efterfølgende år til en liberalisering af den finansielle lovgivning både som følge af tilpasningen af dansk lovgivning, men også som følge af en international udvikling, bl.a. opbygningen af det indre marked. Hafnia og Baltica koncernernes kollaps i 1992 og Topdanmark koncernens vanskeligheder førte til en midlertidig recession i udviklingen af finansielle koncerner i Danmark. Topdanmark koncernen afviklede i de følgende år alle aktiviteter, der ikke var direkte forbundet med forsikring. Hafnia blev overtaget af Codan, der fortsatte bankdriften, indtil denne i 1999 afvikles i forbindelse med Codans erhvervelse af svenske Trygg-Hansa og SE-Bankens overtagelse af Codan Bank. Baltica deltes mellem Tryg og Danske Bank, idet Danske Bank overtog alle livsforsikringsaktiviteterne (under Danica navnet) samt de privatforsikringer, der var forbundet til Danicas livkunder. Dette betød opstarten på en ny udvikling af finansielle koncerner. I 1991 var der etableret en koncern bestående af Tryg og Nykredit i en holdingkonstruktion. Det var hensigten at Unibank senere også skulle indgå i denne holdingkonstruktion. Planen blev imidlertid opgivet på grund af Unibanks vanskeligheder i begyndelsen af 90 erne og holdingkonstruktionen mellem Tryg og Nykredit blev opløst. Unibank etablerede i stedet eget realkreditinstitut i 1993 og fulgte her Danske Banks eksempel. I årene efter etablerede Unibank endvidere eget livsforsikringsselskab og eget skadesforsikringsselskab; sidstnævnte i delejerskab med Østifterne forsikring. Den forsikringsmæssige udvikling kom dog ikke op på højde med udviklingen inden for Unibanks realkreditselskab og da Tryg-Baltica i slutningen af 1990 erne mærkede stigende distributionsproblemer, gennemførtes i 1999 en fusion mellem Unibank og Tryg-Baltica. I 1995 indledte Nykredit, Bikuben/Girobank (den senere BG Bank) og Topdanmark et samarbejde, der skulle give samme styrke på de finansielle distributionsområder som en egentlig koncerndannelse. Et senere ønske om en egentlig koncerndannelse førte i 1997 til at Nykredit udtrådte af alliancen, medens BG Bank og Topdanmark fortsatte samarbejdet. 349

8 I 1997 opretter BG Bank og Realkredit Danmark et fælles realkreditselskab, BG Kredit, hvor BG Bank af hensyn til de lovgivningsmæssige regler ejede 49 % af aktiekapitalen og Realkredit Danmark 51 %. Dette samarbejde udvides i 1998 gennem dannelsen af et fælles børsnoteret holdingselskab, først Kapital Holding, senere Real- Danmark, der både ejde BG Bank og Realkredit Danmark. Topdanmark samarbejdede med Kapital Holding, men indgik ikke i koncerndannelsen. I 2000 er RealDanmark fusioneret med Danske Bank. Nykredit valgte efter koncernens udtræden af samarbejdet at etablere egen bank og eget skadesforsikringsselskab. Sidstnævnte dog i samarbejde med svenske Trygg-Hansa, der imidlertid i 1999 blev overtaget af Codan. I stedet erhvervede Nykredit i 1999 Østifterne forsikring. I 2000 har Nykredit oprettet eget livsforsikringsselskab i samarbejde med Topdanmark. Alm. Brand havde allerede i 1998 erhvervet SJL Banken, der omdøbtes til Alm. Brand Bank, og i årene siden er udviklet i takt med koncernens forsikringsmæssige aktiviteter. BRFkredit etablerede i midten af 90 erne egen bank. Banken anvendes dog hovedsageligt kun i forbindelse med prioriteringsaktiviteter, f. eks. til stillelse af nødvendige garantier ved låneoptagelse eller omprioritering. Udover de egentlige finansielle operatører indgår også en række fødekanaler som væsentlige faktorer ved udviklingen af de finansielle koncerner. Det drejer sig f. eks. om ejendomsmæglerkæder, der specielt siden 1993 har været væsentlige som kanaler for udviklingen af realkreditinstitutter. Nykredit og Unibank har således egne ejendomsmæglerkæder, medens BRFkredit samarbejder med EDC Mæglerne. RealDanmark havde etableret ejendomsmæglerkæde, medens Danske Bank har etableret ejendomsmægleraktiviteter i eget regi. Liberaliseringen af lovgivningen, der fandt sted i slutningen af 1980 erne og begyndelsen af 1990 erne, er ved periodens slutning afløst af en betydelig detailregulering af den finansielle sektor. Formålet hermed har været at give Finanstilsynet mulighed for at sikre de enkelte institutters interesser i koncernsammenhæng. Udviklingen har ført til en betydelig vækst i den finansielle sektors delmarkeder, med aktiviteter med finansielle koncerner som operatører. Omfanget af disse aktiviteter fremgår af tabel Af tabellen fremgår de finansielle koncerners indtrængen på de finansielle delmarkeder. Tabellen angiver hvor stor en markedsandel de finansielle koncerner har på de enkelte delmarkeder. Topdanmark er ikke medtaget i tabellen. Som det fremgår af tabellen er de finansielle Tabel 2. 2.: Finansielle koncerners andel af delmarkeder Marked Mia. kr Skadesforsikring Totale marked 21,8 23,1 24,8 25,4 25,2 Andel finans. konc. 12 % 11 % 13 % 35 % 36 % Livsforsikring Totale marked 25,4 30,6 34,3 40,8 37,3 Andel finans. konc. 21 % 23 % 26 % 28 % 30 % Pengeinstitutter Totale marked 678,6 750,2 835,3 868,4 976,4 Andel finans. konc. 56 % 57 % 74 % 74 % 74 % Realkredit Totale marked 820,1 865,3 919,4 992, ,0 Andel finans. konc. 54 % 58 % 89 % 87 % 87 % 350

9 koncerners indtrængen på skadesforsikringsområdet sket relativt langsomt. Dette skyldes bl.a. Danske Banks afhændelse i 1999 af alle skadesforsikringsaktiviteter til Topdanmark. Af de finansielle koncerner driver således alene Unibank (Tryg-Baltica), Alm. Brand og Nykredit skadesforsikringsvirksomhed, medens Topdanmark er leverandør af skadesforsikringsprodukter til Danske Bank. De finansielle koncerner er i større omfang indtrådt på livs- og pensionsforsikringsmarkedet. Her er aktørerne Danica, Unibank/ Tryg-Balticas livsforsikringsselskab og Alm. Brand. Markedsandelen har været i vækst gennem perioden. Topdanmark er her livsforsikringsleverandør til Nykredit. På pengeinstitutområdet har der indtil 1997, hvor Kapital Holding dannes ud over Den Danske Bank og Unibank kun været en række forholdsvis mindre operatører. Det drejer sig om Alm. Brand Bank, Nykredit Bank og BRFkredit Bank. Også på dette område er de finansielle koncerners aktiviteter i vækst. Realkreditområdet har været et vækstmarked for de finansielle aktører. Ud over Danske Bank og Unibanks realkreditselskaber, indgår Nykredit og BRFkredit samt fra 1997 Realkredit Danmark (gennem Danske Bank) i tabellen. 3. Afslutning Den finansielle sektor har gennem det sidste tiår i det gamle årtusinde gennemløbet en markant udvikling. Hvor man i 1980 erne talte om liberalisering og brancheglidning har 1990 erne været præget af polarisering og koncernerdannelser. De finansielle koncerner er under udvikling i Danmark og samtidig er antallet af koncerner under indskrænkning. I løbet af få år har de finansielle koncerner opnået væsentlige markedsandele på andre finansielle delmarkeder, end der hvor den oprindelige finansielle hovedaktivitet har været. De finansielle koncerner havde således i 1999 en markedsandel på henholdsvis 36 % af skadesforsikringsmarkedet, 30 % af livsog pensionsforsikringsmarkedet, 74 % af pengeinstitutmarkedet og 87 % af realkreditmarkedet (medregnes Codan og Topdanmark er markedsandelene på skadesforsikringsområdet 66 % og på livsforsikringsområdet 41 %). De finansielle koncerndannelser må forventes at fortsætte udviklingen i det nye årtusinde, så alene en håndfuld finansielle koncerner i løbet af få år vil dominere de enkelte finansielle delmarkeder. I denne udvikling vil ikke alene økonomiske faktorer, men også ejerstrukturen komme til at spille en afgørende rolle. Samtidig er den traditionelle kontakt til kunderne også ved at undergå store forandringer. Den teknologiske udvikling bevirker at den traditionelle kontakt til kunderne svinder ind for store kundegruppers vedkommende. Den bliver afløst og/eller suppleret af alternative distributionsformer. Det betyder, at der skal lægges mere vægt på rådgivning om og salg af finansielle ydelser, hvis kundekontakten skal opretholdes. Yderligere synes udviklingen at gå i retning af en internationalisering af den danske finansielle sektor. Den nordisk konsolidering, der for øjeblikket opleves, kan vel blive forløberen for en europæisk ekspansion. 4. Tabeller (Se følgende sider) 351

10 Tabel 4.1. Udviklingen i balancesummer i den finansielle sektor Mia. kr Pengeinstitutter 971, ,8 940, ,2 949, , , , , ,8 603,5 Kreditinstitutter 28,2 26,7 33,5 33,3 31,8 30,7 36,0 39,2 44,3 52,0 23,8 Realkreditinstitutter 841,9 877,4 885, ,0 972, , , , , ,0 490,1 Børsmæglere 11,5 19,2 12,0 7,5 0,8 0,9 0,6 1,4 1,5 0,8-10,7 Investeringsforeninger 21,2 22,5 23,3 31,7 33,7 35,9 56,0 89,3 126,0 196,2 175,0 Skadesfors.selskaber 84,1 91,3 85,3 87,0 88,5 92,7 100,0 100,8 108,8 103,2 19,1 Livsfors.selskaber 221,5 245,9 264,6 307,7 328,2 354,4 402,5 462,5 511,2 610,3 388,8 Pensionskasser 96,0 105,3 113,0 126,1 134,2 145,8 161,1 181,8 213,2 252,6 156,6 Firmapensionskasser 23,9 25,2 27,1 27,2 33,8 33,5 34,9 37,5 38,2 43,5 19,6 ATP 80,3 89,2 97,6 115,0 127,8 138,8 159,0 187,2 199,7 229,3 149,0 LD 28,6 30,5 31,4 32,8 37,0 38,4 42,6 47,8 48,8 53,0 24,4 I alt 2.408, , , , , , , , , , ,2 Note: Balancesummen inkluderer fra og med 1998 tillige specialforeninger, efter lov nr. 476 af 10. juni 1997 om investeringsforeninger og specialforeninger, der trådte i kraft den 1. januar Tabel 4.2. Relative udvikling i balancesummer i den finansielle sektor (1990 = 100) 1990 = Pengeinstitutter 100,0 104,3 96,8 107,6 97,7 105,0 120,2 133,8 150,0 162,1 62,1 Kreditinstitutter 100,0 94,7 118,8 118,8 112,8 108,9 127,7 139,0 157,1 184,4 84,4 Realkreditinstitutter 100,0 104,2 105,2 124,8 115,5 122,2 128,5 138,6 152,3 158,2 58,2 Børsmæglere 100,0 167,0 104,4 65,2 7,0 7,8 5,2 12,2 13,0 7,0-93,0 Investeringsforeninger 100,0 106,1 109,9 149,5 159,0 169,3 264,2 421,2 594,3 925,5 825,5 Skadesfors.selskaber 100,0 108,6 101,4 103,5 105,2 110,2 118,9 119,9 129,4 122,7 22,7 Livsfors.selskaber 100,0 111,0 119,4 138,9 148,2 160,0 181,7 208,8 230,0 275,5 175,5 Pensionskasser 100,0 109,7 117,7 131,4 139,8 151,9 167,8 189,4 222,1 263,1 163,1 Firmapensionskasser 100,0 105,4 113,4 113,8 141,4 140,2 146,0 156,9 159,8 182,0 82,0 ATP 100,0 111,1 121,5 143,2 159,2 172,9 198,0 233,1 248,7 285,5 185,5 LD 100,0 106,6 109,8 114,7 129,4 134,3 149,0 167,1 170,6 185,3 85,3 I alt 100,0 105,7 104,4 118,9 113,7 121,2 134,6 150,0 167,4 184,7 84,7 Tabel 4.3.: Udviklingen i balancesummer i den finansielle sektor , i fast priser Mia. kr Pengeinstitutter 547,5 557,4 506,8 556,5 495,4 521,6 584,4 636,3 700,8 739,3 191,8 Kreditinstitutter 15,9 14,7 18,1 17,8 16,6 15,7 18,0 19,2 21,3 24,40 8,5 Realkreditinstitutter 474,6 482,6 477,4 559,6 507,6 526,1 541,6 571,8 616,7 625,4 150,8 Børsmæglere 6,5 10,6 6,5 4,0 0,4 0,5 0,3 0,7 0,7 0,4 6,1 Investeringsforeninger 12,0 12,4 12,6 16,9 17,6 18,4 28,0 43,8 60,6 92,1 80,1 Skadesfors.selskaber 47,4 50,2 46,0 46,3 46,2 47,4 50,1 49,4 52,3 48,5 1,1 Livsfors.selskaber124,9 135,3 142,6 163,8 171,3 181,2 201,6 226,6 245,9 286,5 161,6 Pensionskasser 54,1 58,0 60,9 67,1 70,0 74,5 80,7 89,1 102,5 118,3 64,2 Firmapensionskasser 13,5 13,9 14,6 14,5 17,6 17,1 17,5 18,4 18,4 20,4 6,9 ATP 45,3 49,1 52,6 61,2 66,7 71,0 79,6 91,7 96,0 107,7 62,4 LD 16,1 16,8 16,9 17,5 19,3 19,6 21,3 23,4 23,5 24,9 8,8 I alt 1.357, , , , , , , , , ,1 730,3 352

11 Tabel 4.4.: Relative udviklinge i balancesummer i den finansielle sektor , i fast priser 1990 = Pengeinstitutter 100,0 101,8 92,6 101,6 90,5 95,3 106,7 116,2 128,0 135,0 35,0 Kreditinstitutter 100,0 92,5 113,8 111,9 104,4 98,7 113,2 120,8 134,0 153,5 53,5 Realkreditinstitutter 100,0 101,7 100,6 117,9 107,0 110,9 114,1 120,5 129,9 131,8 31,8 Børsmæglere 100,0 163,1 100,0 61,5 6,2 7,7 4,6 10,8 10,8 6,2-93,8 Investeringsforeninger 100,0 103,3 105,0 140,8 146,7 153,3 233,3 365,0 505,0 767,5 667,5 Skadesfors.selskaber 100,0 105,9 97,0 97,7 97,5 100,0 105,7 104,2 110,4 102,3 2,3 Livsfors.selskaber 100,0 108,3 114,2 131,1 137,1 145,1 161,4 181,4 196,9 229,4 129,4 Pensionskasser 100,0 107,2 112,6 124,0 129,4 137,7 149,2 164,7 189,5 218,7 118,7 Firmapensionskasser 100,0 103,0 108,1 107,4 130,4 126,7 129,6 136,3 136,3 151,1 51,1 ATP 100,0 108,4 116,1 135,1 147,2 156,7 175,7 202,4 211,9 237,8 137,8 LD 100,0 104,3 105,0 108,7 119,9 121,7 132,2 145,3 146,0 154,7 54,7 I alt 100,0 103,2 99,8 112,3 105,2 110,0 119,5 130,4 142,8 153,8 53,8 Tabel 4.5.: Antal virksomheder i den finansielle sektor Antal Pengeinstitutter Kreditinstitutter Realkreditinstitutter Børsmæglere Investeringsforeninger Skadesfors.selskaber Livsfors.selskaber Pensionskasser Firmapensionskasser ATP LD I alt Note: Investeringsforeninger inkluderer fra og med 1998 tillige specialforeninger, efter lov nr. 476 af 10. juni 1997 om investeringsforeninger og specialforeninger, der trådte i kraft den 1. januar Tabel 4.6.: Antal ansatte i den finansielle sektor Antal Pengeinstitutter Kreditinstitutter Realkreditinstitutter Børsmæglere Investeringsforeninger Skadesfors.selskaber Livsfors.selskaber Pensionskasser Firmapensionskasser ATP LD I alt

Dansk forsikring mod år 2000

Dansk forsikring mod år 2000 Dansk forsikring mod år 2000 NFT 1/1994 af adm. dir. Bent Knie-Andersen 1 Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80 ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital?

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? Nr. 1 Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? v/ejendomskonsulent Svend Sommerlund, Ejendom & Jura Grøn vækst I Formål: at skabe bedre rammer for et selvbærende

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP

Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP 09-02-2011 TIF 4/0102-0200-1170 /JKM Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet bad den 15. januar 2011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken # JN Data leverer sikker, stabil og effektiv it-drift til den finansielle sektor. Dansk IT-drift og teknikcenter

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ét nyt Nykredit strategi 2013

Ét nyt Nykredit strategi 2013 Ét nyt Nykredit strategi 2013 Investormøde 18. juni 2009 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncernstrategi 2013 - Reaktioner Hvorfor koncernstrategi? Makrofaktorer Flytte Nykredit et niveau op Nykredit

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere