Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje"

Transkript

1 Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

2 Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads Erfa-møder Feriefridagstimer, 6. ferieuge Forretningsorden for Tandplejens MED-udvalg Fri med løn Førstehjælp Gavepolitik for medarbejdere Gravides arbejdsmiljø Hepatitisvaccine Informationspolitik Introduktion af nyansatte Jubilæum- og afskedsreception Kliniktøj Konfliktplan Kriterier for personalereduktion ifbm besparelser udstukket af Herning Byråd Kurser og Uddannelsespolitik Kørsel i egen bil - befordringsgodtgørelse Kørsel i kommunale biler Lægebesøg Lønpolitik Mails Misbrugspolitik MUS-samtaler Mødekultur i Tandplejen Målstyring Omsorgsdage Orlov og deltidspolitik Pensionerede medarbejdere Regler for afspadsering ifbm kurser samt dækning af udgifter Regler for afspadsering ifbm møder i tandplejen Retningslinjer vedr. ansættelsesudvalg Rummelighedspolitik Rygepolitik Senior og fastholdelsespolitik Seniordage Specialisering Sygdom Vagter i sommerferien Vold og trusler Årsplan

3 Afspadsering fleksmuligheder Afspadsering/flekstid aftales altid med filiallederen og med hensyntagen til klinikkens drift. Afspadsering kan tages løbende og ikke nødvendigvis som hele dage. Afspadseres hele dage, gives besked til Tandplejens kontor, for evt. omrokering. Der må max. overføres +15 afspadseringstimer til året efter. Regler for afspadsering i forbindelse med merarbejde Sommerferievagter 1:2 Aftentandlægemøder med mødepligt 1:1½ Ifølge tandlægers overenskomst er en fuldtidstandlæge forpligtet til at afholde indtil 3 forældremøder pr. år. Tandlæger: Forældreaftener - fra 4. forældremøde 1:2 Tandplejer/KA forældremøder 1:2 Lørdagsarbejde: 1:1 Overarbejde og mulighed for afspadsering Planlagt (varslet senest dagen før) overarbejde 1:1 Ikke planlagt, men påkrævet overarbejde 1:1½ Overarbejde i forbindelse med kurser, se afsnit om kurser. Udvalgsarbejde, forberedelse og udarbejdelse af materialer til tandplejens aktiviteter skal helst ligge i normal arbejdstid, ellers skal det aftales med filiallederen. Anmodning om tjenestefri uden løn indsendes skriftligt til overtandlægen til accept. Øvrige regler for afspadsering følger Herning kommunes personalepolitik. Arbejdstiden er normalt afsat inden for 7.45 til Der vil være mulighed for fleksibilitet mht. mødetider, dersom det passer ind i teamets og klinikkens tarv. Filiallederen er ansvarlig for regnskab med afspadsering for det personale, der er fast knyttet til klinikken.

4 Briller og høreværn Beskyttelsesbriller Efter ønske kan medarbejderne få beskyttelsesbriller uden styrke. (Spørg Tandplejens kontor) Skærmbriller Der kan fås tilskud til skærmbriller, (Se Herning Kommunes intranet eller rekvirerer skemaet på Tandplejens kontor) Høreværn Efter ønske kan medarbejderne få høreværn.

5 Decentral ledelse og uddelegering Overtandlægen har det personalemæssige, faglige, økonomiske og administrative ansvar for Herning kommunale Tandpleje. Overtandlægen er født formand for MED. Overtandlægen har MUS samtaler med alle hvert 3. år. De tre distriktsledere danner sammen med overtandlægen - Lederforum. Her diskuteres, planlægges og udføres tandplejens overordnede ledelsesopgaver. Hver af distriktslederne planlægger og afholder 2-3 distriktsmøder årligt. Distriktslederne har flere ledelsesopgaver fordelt efter interesse. Distriktslederne har MUS samtaler, individuelt hvert 3. år i eget distrikt. Filiallederen har til opgave at lægge rammerne for tilrettelæggelse af det daglige arbejde med en uddelegering af kompetence og ansvar. Filiallederens opgaver falder inden for følgende områder: faglige indhold (kerneservice) borgerkontakt og service (periferiservice) personaleledelse klinikdrift udadvendte kontakter Filiallederen afholder medarbejdersamtaler med personalet individuelt eller i grupper på filialklinikken hvert 3. år. Filiallederen er ansvarlig for udfærdigelse af den årlige sundhedsrapport for lokalklinikken og med baggrund i denne udarbejdes filialklinikkens forebyggende aktiviteter. Filiallederen er ansvarlig for afholdelse af lokale personalemøder Formålet med uddelegering Indflydelse på eget arbejde, selvledelse Engagementet øges hos den enkelte Fremmer udviklingen i tandplejen ved at øge omstillingsparatheden Kan udnytte medarbejderens stærke sider Giver plads for fleksible faggrænser Det er Herning kommunale Tandlejes holdning at uddelegering af arbejdsopgaver benyttes i stor udstrækning, dels af ressourcemæssige grunde og dels for at sikre job berigelse hos de ansatte. På trods af uddelegering af kompetence og ansvar til medarbejderne, så er det fortsat den formelle leder, der har det overordnede ansvar.

6 Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads En god arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor du har tillid til de mennesker, du arbejder for, er stolt af det arbejde, du udfører, og føler fællesskab med dine kolleger." Robert Levering, medstifter af Great Place to Work Sådan en arbejdsplads skal vores tandpleje være! Vi definerer en god arbejdsplads som et sted hvor medarbejderne: Har TILLID til de mennesker, de arbejder for; Føler STOLTHED over det arbejde, de udfører; Føler FÆLLESSKAB med deres kollegaer. - Tillid er grundlæggende for en god arbejdsplads og skabes gennem ledelsens troværdighed, samt den respekt og den retfærdighed, ledelsen viser medarbejderne. - Stolthed hænger både sammen med medarbejderens eget arbejde såvel som teamets arbejde og arbejdspladsen i almindelighed. - Oplevelsen af fællesskab kommer af imødekommenhed, fortrolighed og atmosfæren og relationerne på arbejdspladsen. På en god arbejdsplads skabes der en kultur, hvor alle føler sig inspireret og har mulighed for at bidrage med deres talenter og yde deres bedste. På en god arbejdsplads er det tydeligt for den enkelte, hvordan hans eller hendes indsats bidrager til arbejdspladsens overordnede mål. Det skaber meningsfuldhed og en følelse af at arbejde mod samme mål i fællesskab med sine kolleger i en tillidsbaseret kultur.

7 Erfa-møder Deltagelse i regionale erfa-møder Tandplejen ser gerne at medarbejderne deltager i erfamøder, fordi erfaringsudveksling om faglige emner er med til at fremme tandplejens udvikling. Da deltagelse i erfamøder er et tilbud, gives der ikke afspadsering uanset om tiden medindrager fritid. Hvis det er muligt bruges kommunebilen ellers ydes kilometer godtgørelse til laveste takst

8 Feriefridagstimer / 6. Ferieuge Feriefridagstimer (6. Ferieuge) Feriefridagstimer optjenes og afvikles i timer i forhold til Et optjeningsår (kalenderår) og Et ferieår (1.maj 30 april) og Altid i forhold til medarbejderens aktuelle beskæftigelsesgrad Ikke afholdte feriefridagstimer i et ferieår kan overføres til afvikling i det efterfølgende ferieår. Som udgangspunkt udbetales resterende feriefridagstimer ikke. Feriefridagstimer udbetales ved en medarbejders fratræden.

9 Forretningsorden for Tandplejens MED-udvalg Sammensætning Tandplejens MED-udvalg består af 8 medlemmer. 2 lederrepræsentanter og 6 medarbejderrepræsentanter, hvoraf 1 er valgt Arbejdsmiljørepræsentant. Ledersiden består af overtandlægen og 1 lederrepræsentant. Ved udpegelsen af lederrepræsentanten lægges der vægt på en bred dækning af de ledelsesmæssige ansvarsområder. Medarbejdersiden består af 6 medlemmer. Godkendte tillidsrepræsentanter fra hver faggruppe har plads i MED-udvalget (født medlem) Øvrige medlemmer vælges blandt alle medarbejderne. Der foretages ordinære valg til medarbejdersiden efter sommerferien i ulige årstal. Ved valget lægges der især vægt på en dækning med repræsentation for de personalegrupper, der arbejder i Tandplejen. Principper for valg af tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant til MED: Tillidsmandsvalg Før sommerferien Ulige år For 2 år Arbejdsmiljørepræsentant Efter sommerferien Ulige år For 2 år Medarbejder repræsentanter til MED Efter sommerferien Ulige år For 2 år Suppleanter 1 suppleant Efter sommerferien Ulige år For 2 år Formand/næstformand Overtandlægen er født formand for MED udvalget og mødeleder. Medarbejdersiden vælger næstformand. Udvalget afgør selv sekretariatsbetjeningen af udvalget.

10 Afholdelse af møder. MED-møder holdes mindst 4 gange om året eller, når formand og næstformand finder det nødvendigt. Der er også mulighed for yderligere møder, såfremt et flertal af personalerepræsentanterne anmoder herom og angiver de spørgsmål, der ønskes behandlet. Formanden for MED udvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en mødeplan for møderne i udvalget. Mødeplanen for det kommende år godkendes i udvalget i 4. kvartal hvert år. Forslag til emner på dagsordenen skal sendes til formanden eller næstformanden senest 2 uger før mødet. Dagsordenen udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab og udsendes senest 1 uge før mødet. Medarbejderrepræsentanter i MED-udvalget skiftes til at tage referat af møderne. Referenten sender referatet til alle i MED-udvalget til godkendelse. Godkendte referater sendes til alle medarbejder i Herning Kommunale Tandpleje. Referaterne fra møderne skal gemmes og vil være offentligt tilgængelige på MEDudvalgets elektroniske mappe under F drevet og i Tandplejens database i Notes. Der er mødepligt. Møderne afholdes de dage hvor alle MED-udvalgsmedlemmer er på arbejde. Hvis en medarbejder har fri ydes der afspadseringstimer time til time. Ved ekstra kørsel i forbindelse med møderne ydes befordringsgodtgørelse jvf. Herning kommunes retningslinjer. MED-udvalget kan, når der er enighed herom, nedsætte underudvalg til behandling af bestemte opgaver. Der kan tilkaldes sagkyndige, hvis der er enighed om det i udvalget. Varetagelse af sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljø er et fast emne på dagsordenen til MED-møderne. MED-udvalget varetager de opgaver, der efter arbejdsmiljølovgivningen er henlagt til et sikkerhedsudvalg. Behandling af arbejdsmiljøspørgsmål skal fremgå af såvel dagsorden som referat.

11 Fri med løn Der ydes tjenestefrihed med løn ved særlige dage til ansatte ved Herning Kommune: Mærkedage Hvem Omfang Bryllup, sølv-, guld-, diamant- eller krondiamantbryllup Fødselsdag 50, 60 og 70 års fødselsdag Eget, børns og forældres, bedsteforældres og svigerforældres Egen 1 dag (selve dagen) 1 dag (selve dagen) Jubilæum 25, 40 og 50 års jubilæum Eget 1 dag (selve dagen) Nærmeste families alvorlige sygdom I forbindelse med nærmeste families alvorlige sygdom ydes der 1 dags tjenestefrihed med løn. Overtandlægen kan derudover bevilge tjenestefrihed med løn ved alvorlig sygdom i nærmeste familie. I tvivlstilfælde afgør overtandlægen, hvem der falder ind under nærmeste familie. Dødsfald begravelse i den nærmeste familie I forbindelse med nærmeste families dødsfald ydes der tjenestefrihed med løn med i alt 2 dage - 1 dag i forbindelse med dødsfaldet samt på begravelsesdagen. I tvivlstilfælde afgør overtandlægen, hvem der falder ind under nærmeste familie.

12 Førstehjælp Genopfriskning af førstehjælp Tandplejens personale deltager i genopfriskningskursus af førstehjælp hvert 3. år. Kurserne afholdes distriktsvis og initiativet tages af Distriktslederen.

13 Gavepolitik for medarbejdere Det er Herning kommunale Tandplejes ønske at have en gavekasse. Det er frivilligt, om man som medarbejder ønsker at deltage i "gavekassen ". Indbetaling er 50 kr./person. Herefter vil der igen blive opkrævet, når gavekassen er ved at være tom. Der forefindes et regnskab for gavekassen, som altid er tilgængelig ved henvendelse til den ansvarlige person (p.t. Helle Ottosen). Medarbejdernes gavekasse giver gaver ved følgende lejligheder: Bryllup. Barsel. Pension/afsked. 25 års jubilæum 40 års jubilæum Bårebuket/pårørende. Gavekassens ydelse er på 200 kr. til hver lejlighed. På alle klinikker forefindes en liste på de medarbejdere, der deltager i gavekassen. Ved tilmelding til gavekassen, bedes henvendelse ske til Helle Ottosen, Lundgård Tandklinik. Tandplejens budget giver blomster til følgende lejligheder: Velkomstbuket Buket ved barsel Buket til uddannet elev Buket til medarbejder, der er fraværende pga. sygdom/andet (ikke nødvendigvis indlæggelse), familietragedier (altså en Vi tænker på dig - buket ) Buket ved pension og en gave til ca. 300 kr. Buket ved fratrædelse pga. andet. Begravelse Side 40

14 Gravides Arbejdsmiljø Tillykke med din graviditet og god arbejdslyst. Personalepolitik for den gravide skal sikre, at du som gravid medarbejder trygt kan blive på din arbejdsplads længst muligt under graviditeten. Der skal tages særlig hensyn til den gravides fysiske arbejdsmiljø, idet tunge løft og langvarigt stående og gående arbejde udgør en risiko for, at hun aborterer eller føder for tidligt. Derfor skal man sørge for, at den gravide ikke får tunge løfteopgaver, og at hun har mulighed for at veksle mellem siddende, stående og gående arbejde. For den gravide anbefales, at hun i: 1-6 graviditetsmåned maksimalt må løfte kg. 7-9 graviditetsmåned maksimalt må løfte 5-6 kg. Gravide arbejder ikke med lattergas og formolkresol. Læs mere om Gravid på arbejde og Gravides arbejdsmiljø en vejledning til APV og samtaleforløb på Herning Kommune på Intranettet eller spørg overtandlægen. Side 22

15 Hepatitisvaccine Hepatitisvaccine Medarbejdere kan få betalt hepatitisvaccine af tandplejen. (Spørg Tandplejens kontor)

16 Informationspolitik Det er tandplejens mål og personalets store ønske, at informationsniveauet er meget højt. Derfor vil vi arbejde for, at der gives god og tilstrækkelig information internt og at der gives klare udmeldinger, specielt ved nye tiltag. Intern information: Nyhedsbrevet Tand Nyt sendes ud ca. en gang om måneden, gerne hyppigere. Det er hele personalets blad, derfor er det meget dejligt, når alle skriver store og små indlæg til bladet. Der laves referater fra alle møder, se afsnittet om mødekultur. Alle referater lægges ind i Tandplejens database i Notes og vil være tilgængelig for hele personalet. For at vi skal opleve Tandplejen som en stor arbejdsplads og ikke som en tandpleje med tre distrikter og en OR-afdeling, er det vigtigt at informationerne deles ud og evt. kan inspirere. Derfor vil vi anbefale, at der udpeges en ansvarlig referatkigger, som så er ansvarlig for at orientere personalet på lokalklinikken om de ting, der sker andre steder i Tandplejen. Efter hvert tandlægemøde, orienterer tandlægen om de tandlægefaglige ting, der er diskuteret og besluttet på mødet. Dette er vigtigt for at opretholde den nyeste faglige viden hos alle personalegrupper. Der rundsendes artikler, faglige som andre til personalet for at højne informationsniveauet. Det er tandplejens mål at være kendt som en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder med den nyeste faglige viden. Denne viden er vigtig at formidle ud til vores brugere og samarbejdspartnere. Ekstern information: Vi vil arbejde på, at være synlig i medierne, når vi har store nyheder. Nyhederne kan omhandle SCOR tal, kampagne, en god historie osv. Når vi kontakter pressen og dermed offentligheden, skal vi forinden gøre os klart, hvad vi ønsker at opnå og hvilke målgrupper, vi ønsker at ramme. Samtidig skal vi gøre os tanker om de enkelte mediers deadlines og profil. Vi skelner mellem pressemeddelelser, personlig kontakt til pressen og servicemeddelelser. Pressemeddelelser sendes altid ud af kommunikations afdeling i Herning Kommune. Se detaljeret beskrivelse af retningslinjerne på intranet Når Herning Kommune Kontakter pressen Herning.dk benyttes ved annoncering af ferie og vagtdage. Nyheder og nye tiltag annonceres ligeledes på Herning.dk (Herning Kommunes hjemmeside)

17 Introduktion af nyansatte Indhold er under udarbejdelse

18 Jubilæum og afskedsreception års jubilæum, 40 års jubilæum og afskedsreception for medarbejdere, der skal pensioneres. Arrangementet afholdes uden for arbejdstiden. Tandplejen afholder udgifter til reception (mad/drikke) inden for en økonomisk ramme, således at hovedpersonen ikke har udgifter hertil. Traktementet aftales nærmere med tandplejens kontor/ledelse, herunder hvor mange gæster, der ud over tandplejen kan inviteres.

19 Kliniktøj Ved nyansættelser købes tøj svarende til normering og antal arbejdssteder, så kravene til vask kan opfyldes. Derefter købes kliniktøj efter behov. Der er afsat op til 800 kr. excl moms i gennemsnit pr. medarbejder pr. år, til vedligehold af bluser og bukser. Hvis der er penge til det, kan der suppleres med fodtøj. Bukser skal være lyse/hvide og bluser marineblå eller omvendt. Alle medarbejdere skal bære navneskilt. Lokalklinikkerne holder selv regnskab. Af hensyn til administrationen af fakturaer, lægges indkøb af kliniktøj så vidt muligt i marts og september måned. Kliniktøj må ikke bruges udenfor arbejdstiden. Kliniktøj tilhører Herning kommunale Tandpleje, og skal afleveres ved fratrædelse.

20 TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

21 Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at tandplejen kan nå sine mål. Vi arbejder bevidst med teamtandpleje/uddelegering og vores opgaver kan kun løses med høj kvalitet, når vi løfter i flok. Tandplejen er en arbejdsplads med en respektfuld og åben kultur, hvor daglig arbejdsglæde og fælles korpsånd er med til forebygge konflikter. Af tandplejens vision fremgår, at vi arbejder i en anerkendende og værdsættende kultur, hvor vi har tillid til og er afhængige af at alle gør deres bedste. Det er derfor en forudsætning for løsning af en konflikt, at der er vilje til stede hos parterne. Hvorfor konflikter: Konflikter opstår, når mennesker arbejder sammen og i fællesskab løser opgaver. Derfor vil der nødvendigvis være konflikter i tandplejen og vi vælger at betragte konflikter/uenigheder som uundgåelige og positive, da de kan være med til at bringe udvikling i tandplejen. Vi vil håndtere konflikten på en konstruktiv måde, så den skaber vækst og udvikling, giver ændret adfærd, der er til gavn for alle og fællesskabet. I modsat fald vil konflikten ødelægge vores arbejdsplads eller sætte udviklingen i stå, så vi bliver handlingslammede. Denne holdning til konflikter bygger tandplejen på vores grundlæggende værdier, hvor tillid, anerkendelse, respekt, udvikling og åbenhed er nøgleordene. Hvad forstår vi ved konflikthåndtering ud fra tankegangen i Mediation: Vi vil altid som mål og udgangspunkt håndtere en konflikt, - så der bliver to vindere og ikke en vinder og en taber. Målet er at finde fælles interesser/fælles behov og målsætninger mellem parterne, så samarbejdet kan fortsætte og vi arbejder på at skræddersy muligheder for fremtidssikre løsninger. Metoden er tankegangen fra mediation. Mediation betyder at stå i midten. En Mediator hjælper de parter der er i konflikt med hinanden med at få konflikten løst. Det sker gennem en defineret og åben proces, som anerkender at virkeligheden opleves forskelligt afhængigt af øjnene, der ser. Mediator er upartisk og leder alene processen ikke indholdet. Det er parterne selv der finder forslagene til løsning af konflikten. Dette bygger vi på den kendsgerning, at der ikke findes objektive sandheder, alle har ret til deres syn på historien. Der vil ikke være løsninger som ret/uret. Verden er for nuanceret til kun et svar på et spørgsmål. Hvis en medarbejder ikke medvirker til at løse konflikter er medarbejderen ikke en værdsat medarbejder og skal overveje sin fremtid i tandplejen. Tandplejen, februar

22 Målsætning At holde medarbejderne langtidsfriske altså sikre medarbejdernes psykiske trivsel og motivation. At sikre at vi fortsat er en af Danmarks bedste arbejdspladser, som skaber enestående resultater. At arbejde efter en vind-vind situation, hvor vi går efter bolden og ikke efter manden. At imødegå konflikters negative påvirkning i organisationen, således at ingen konflikter får lov til at eskalere ud over konflikttrappens trin 3. Politik for konflikthåndtering: Vi ved, at der i ethvert samarbejde kan der opstå konflikter Vi forstår nødvendigheden af, at mødes for at løse vores konflikt Vi ved, at konflikter er subjektive, fordi vi har et forskelligt udgangspunkt Vi vil undersøge hinandens interesser Vi ser fordele ved at skabe yderligere værdier Vi er begge aktive for at finde en løsning Vi ved, at alle har medvirket til konflikten på den ene eller den anden måde Vi ved, at konflikter ikke løses med magt Vi vil angribe problemet og ikke den anden i konflikten Vi vil være åbne over for andre synspunkter Vi vil alene bruge overtalelse for at nå et for begge parter fair resultat Vi kender alle til konflikttrappen og kender vigtigheden af at håndtere en konflikt, så tidligt som muligt. Strategi konkrete tiltag Forebyggende tiltag så risiko for konflikter undgås: Når nye medarbejdere ansættes på en lokal klinik, afstemmes de gensidige forventninger til samarbejde indenfor de første 14 dage. På lokalt personalemøde skal medarbejderne som minimum 1 gang i kvartalet drøfte klinikkens trivsel, evt. ved hjælp af et trivselsbarometer. Vi accepterer ikke der tales i krogene, alle er ansvarlige for at overholde det og bremse det. Fisken på disken, så vi kan gribe tidligt ind. Vi giver plads til forskelligheder, vi udviser respekt for hinanden, vi er ærlige, vi har tillid til hinanden. Vi er nysgerrige og spørger ind til hinanden, når der er noget, vi ikke forstår og vi går aldrig bag om ryggen på en kollega. Her tager vi alle ansvar. Tandplejen, februar

23 Der afholdes fælles temadag minimum hvert andet år med afsæt i Det gode arbejdsliv med positiv psykologi, anerkendende kommunikation og andre emner til personlig udvikling. Klinikkerne arrangerer efter ønske og behov sociale aktiviteter. Alle medvirker til den gode stemning lige fra morgenstunden, husk de blå mænd, Lad bjørnen sove, Godmorgen og Tak for en dejlig dag. Gode kollegaer drager omsorg for hinanden og giver hinanden et kærligt puf. Humor - ikke sarkasme Vi har en inkluderende kultur uden kliker. Klare retningslinjer for arbejdet på klinikken giver tryghed. En anerkendende og assertiv kommunikation. Mere PYT overbærende. Ingen bekymring og sladder, når det er vilkår som kommer oppefra eksempelvis sparekrav lad være med at bruge krudt og energi på ting som du ikke kan ændre/har indflydelse på. Deltag i pauserne. Mentor for nyansatte med opfølgende møder og feedback. For at forebygge misforståelser og konflikt har alle medarbejdere mulighed for at fortælle, hvis de har en dårlig dag. Plan for konflikthåndtering på konflikttrappens 9 trin: Tandplejen anvender konflikttrappen, vedlagt. Trin løses lokalt på filialklinikken evt. med filiallederen som ansvarlig. Trin 4+5 evt. 6 løses af overtandlægen evt. distriktslederen sammen med de involverede parter/klinikken. Trin 6+7 udløser en tjenstlig samtale, evt. i samarbejde med HR jura. På trappens trin 1-3 anvendes følgende tiltag: Ved dårlig stemning/mavefornemmelse beder vi filialleder om et personalemøde enten samme dag eller næste dag. Ved konflikter/uenigheder mellem kollegaer går vi direkte til hinanden, taler om problemet med det samme eller aftaler at snakke om det senest næste dag. Det er lovligt at sige at det skal jeg lige tænke over, vi kan snakkes ved i morgen. Hvis filialleder er en del af konflikten kontaktes overtandlægen eller distriktsleder og der skal være fuld åbenhed mellem parterne. Det betyder at begge er til stede og vi skal turde stå ved vores ord. Når vi ser en mindre konflikt/uenighed skal vi gøre opmærksom på det vi ser og vi skal turde handle og være neutrale (ikke tage parti). Tandplejen, februar

24 Tandplejen nedsætter konfliktens hjørne en gruppe eller enkeltperson som skal være neutral og som alle medarbejdere kan gå til og få et godt råd hvordan kommer jeg videre med min konflikt. Tag en åben dialog, de to parter imellem, om den konkrete situation og brug ordene: Jeg ser, jeg føler, jeg har brug for. Kan parterne ikke finde en løsning må 3. mand involveres. Dette vil oftest være filiallederen. Er filiallederen involveret må 3. mand være overtandlægen. På trappens trin 4-6 anvendes følgende tiltag: Ledelsen skal på banen allerede på trin 4 og der skal handles Såfremt en konflikt alligevel overstiger, hvad der kan løses lokalt anvendes mediation som arbejdsmetode for at opnå den ønskede vind-vind situation. Forsøg at genskabe tillid ved ekstern mediator, hvis konflikten er nået til trin En ekstern mediator vil være upartisk og helt neutral. Stop ulykken jobrotation, personalemøde, hvor overtandlæge evt. distriktsleder deltager. Sladder accepteres ikke, da vi ikke kan acceptere at der dannes alliancer. Alle medarbejdere er ansvarlige for at bringe det videre eller bede kollegaen om at gå til rette vedkommende. På trappens trin 7-9 anvendes følgende tiltag: Ekstern mediator for at se om der er en udvej for vind-vind. Er der ingen udvej skal der et klinikskifte til midlertidigt eller permanent. Er der ingen forståelse og ansvarlighed for løsning af en konflikt, som har været forsøgt håndteret flere gange indkaldes til tjenstlig samtale og HR medinddrages og der kan indstilles til fyring. Evaluering: Alle medarbejdere har ejerskab til denne konfliktplan og har været med til at udarbejde indholdet. Evaluering af konfliktplanen sker lokalt på personalemøder minimum 4 gange årligt eventuelt ved trivselsbarometer. Konfliktplanen evalueres i forbindelse med udarbejdelse af ny sundhedsplan i Denne plan er godkendt på temadag 2. februar Tandplejen, februar

25 Kriterier for personalereduktioner i forbindelse med besparelser udstukket af Herning Byråd Kriterier for personalereduktioner i forbindelse med besparelser udstukket af Herning Byråd Herning kommunale Tandpleje har fagligt dygtige og ansvarlige medarbejdere ansat, men en besparelse kan betyde, at Herning kommunale Tandpleje skal reducere i antallet af medarbejdere - og ledelsen lægger op til, at det vil ske ud fra kriterier om, at kompetencer af faglig, personlig og samarbejdsmæssig art, tidssvarende uddannelse, stabilitet og fleksibilitet hos de tilbageværende medarbejdere skal svare til de opgaver, som Tandplejen fremadrettet skal løse. 1) at medarbejderne har de faglige og personlige kompetencer, der skal til for at løse de opgaver, der er tilbage 2) at arbejdsstyrkens sammensætning fagligt og funktionsmæssigt skal matche kravene til opgavens løsning og omfang 3) at medarbejderne har evnerne til samarbejde, som er en forudsætning for at løse tandplejens opgaver 4) at den driftsmæssige sammenhæng sikres, således vil det vægte, at der er stabilitet og fleksibilitet i den personalestab, der fremadrettet skal løse opgaven. Shahram Khorami Overtandlæge

26 Kurser og uddannelsespolitik Herning kommunale Tandpleje har valgt en målrettet uddannelsespolitik, som skal sikre: at det afsatte beløb bruges målrettet efter de aktiviteter, som tandplejen har prioriteret i sin Sundhedsplan for årene fremover og at Tandplejen samtidig er i fortsat udvikling i forhold til omverdenen At personalet hele tiden er på forkant fagligt og kan løse Tandplejens opgaver med høj faglig kvalitet. At personalet sikres mulighed for en personlig udvikling, som kan give fortsat job tilfredshed. At den enkelte medarbejder - i den udstrækning det er muligt, skal sørge for, at den nye viden eller de nye færdigheder, som fås på efteruddannelsen, omsættes i praksis. Efteruddannelsen kan således føre til en ændring af den måde, som man udfører sit arbejde på. Dette kan eventuelt ske i samarbejde med ledelsen eller andre relevante personer At nyerhvervet viden formidles videre til relevante personalegrupper i Tandplejen f.eks. via referater, intern kursusvirksomhed/møder. Gerne i TANDNYT og evt. med link til kursusmateriale. Efteruddannelse skal sikre en række forskellige hovedområder: Ledelse (overtandlæge, distriktsleder, ledende specialtandlæge og filialledere) Tandlægefaglige emner - herunder speciale (specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter) Administration (eks EDB) Arbejdsmiljø (MED) Fortsat udvikling af Herning kommunale Tandpleje (alle) Personlig udvikling (alle). Procedure: Ledelsen tildeler kurser eller anden form for efteruddannelse efter ansøgning fra medarbejderen (skriftligt ansøgning til overtandlægen). Tildeling af kurser eller anden form for efteruddannelse sker efter en vurdering af den konkrete uddannelses relevans i forhold til den overordnede målsætning og den enkelte medarbejders behov. Af økonomiske årsager kan der endvidere blive tale om at prioritere mellem medarbejderne.

27 Kørsel i egen bil - befordringsgodtgørelse Herning Kommunale Tandpleje dækker kørsel i egen bil efter gældende kommunale takster til tjenstlig kørsel mellem to arbejdspladser. Eksempel på tjenestekørsel kan være: Transport i egen bil til: Assistance på anden klinik, hvor udgangspunktet er egen klinik Undersøgelsesklinik OR visitation Profylakse på udeskoler Mødregrupper Omsorgs- og specialtandpleje Tjenstlige møder. Kurser (se under regler i forbindelse med kurser). Tjenestested Tjenestested defineres som den adresse, hvor medarbejderen sædvanligvis arbejder på. Medarbejderen kan godt have flere tjenestesteder - fx 3 dage om ugen ved Sønderager og 2 dage om ugen ved filialen i Kibæk. Har medarbejderen af den ene eller anden grund (afløse for syg kollega, møde, temadag eller lign.) andet tjenestested ydes der befordringsgodtgørelse i henhold til retningslinierne ved Herning Kommune. I forenklet form: Faktisk antal kørte km, dog højst det antal km, der er mellem det sædvanlige/faste tjenestested og det midlertidige tjenestested. Ved to tjenestesteder i løbet af dagen (og hvor der ikke sluttes på dagens første tjenestested) henvises til eksempel 1 og 3 under "Møde i Århus" i bilag 1 til "Regler for udbetaling af fraværsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse til ansatte ved Herning Kommune". Ændring af (eller evt. midlertidigt) tjenestested Ændring af tjenestested (herunder evt. midlertidig ændring (fx dække stilling i kollegas barselsorlov)) kan ske med et passende varsel. Der skal i så fald ikke udbetales befordringsgodtgørelse. Passende varsel afklares efter konkret vurdering - normalt op til maksimalt 4 uger. I den konkrete vurdering indgår bl.a. afstanden fra tidl. til nyt tjenestested, medarbejderens mertransporttid og forhold i øvrigt (fx aflevering og hentning af børn).

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere