Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje"

Transkript

1 Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

2 Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads Erfa-møder Feriefridagstimer, 6. ferieuge Forretningsorden for Tandplejens MED-udvalg Fri med løn Førstehjælp Gavepolitik for medarbejdere Gravides arbejdsmiljø Hepatitisvaccine Informationspolitik Introduktion af nyansatte Jubilæum- og afskedsreception Kliniktøj Konfliktplan Kriterier for personalereduktion ifbm besparelser udstukket af Herning Byråd Kurser og Uddannelsespolitik Kørsel i egen bil - befordringsgodtgørelse Kørsel i kommunale biler Lægebesøg Lønpolitik Mails Misbrugspolitik MUS-samtaler Mødekultur i Tandplejen Målstyring Omsorgsdage Orlov og deltidspolitik Pensionerede medarbejdere Regler for afspadsering ifbm kurser samt dækning af udgifter Regler for afspadsering ifbm møder i tandplejen Retningslinjer vedr. ansættelsesudvalg Rummelighedspolitik Rygepolitik Senior og fastholdelsespolitik Seniordage Specialisering Sygdom Vagter i sommerferien Vold og trusler Årsplan

3 Afspadsering fleksmuligheder Afspadsering/flekstid aftales altid med filiallederen og med hensyntagen til klinikkens drift. Afspadsering kan tages løbende og ikke nødvendigvis som hele dage. Afspadseres hele dage, gives besked til Tandplejens kontor, for evt. omrokering. Der må max. overføres +15 afspadseringstimer til året efter. Regler for afspadsering i forbindelse med merarbejde Sommerferievagter 1:2 Aftentandlægemøder med mødepligt 1:1½ Ifølge tandlægers overenskomst er en fuldtidstandlæge forpligtet til at afholde indtil 3 forældremøder pr. år. Tandlæger: Forældreaftener - fra 4. forældremøde 1:2 Tandplejer/KA forældremøder 1:2 Lørdagsarbejde: 1:1 Overarbejde og mulighed for afspadsering Planlagt (varslet senest dagen før) overarbejde 1:1 Ikke planlagt, men påkrævet overarbejde 1:1½ Overarbejde i forbindelse med kurser, se afsnit om kurser. Udvalgsarbejde, forberedelse og udarbejdelse af materialer til tandplejens aktiviteter skal helst ligge i normal arbejdstid, ellers skal det aftales med filiallederen. Anmodning om tjenestefri uden løn indsendes skriftligt til overtandlægen til accept. Øvrige regler for afspadsering følger Herning kommunes personalepolitik. Arbejdstiden er normalt afsat inden for 7.45 til Der vil være mulighed for fleksibilitet mht. mødetider, dersom det passer ind i teamets og klinikkens tarv. Filiallederen er ansvarlig for regnskab med afspadsering for det personale, der er fast knyttet til klinikken.

4 Briller og høreværn Beskyttelsesbriller Efter ønske kan medarbejderne få beskyttelsesbriller uden styrke. (Spørg Tandplejens kontor) Skærmbriller Der kan fås tilskud til skærmbriller, (Se Herning Kommunes intranet eller rekvirerer skemaet på Tandplejens kontor) Høreværn Efter ønske kan medarbejderne få høreværn.

5 Decentral ledelse og uddelegering Overtandlægen har det personalemæssige, faglige, økonomiske og administrative ansvar for Herning kommunale Tandpleje. Overtandlægen er født formand for MED. Overtandlægen har MUS samtaler med alle hvert 3. år. De tre distriktsledere danner sammen med overtandlægen - Lederforum. Her diskuteres, planlægges og udføres tandplejens overordnede ledelsesopgaver. Hver af distriktslederne planlægger og afholder 2-3 distriktsmøder årligt. Distriktslederne har flere ledelsesopgaver fordelt efter interesse. Distriktslederne har MUS samtaler, individuelt hvert 3. år i eget distrikt. Filiallederen har til opgave at lægge rammerne for tilrettelæggelse af det daglige arbejde med en uddelegering af kompetence og ansvar. Filiallederens opgaver falder inden for følgende områder: faglige indhold (kerneservice) borgerkontakt og service (periferiservice) personaleledelse klinikdrift udadvendte kontakter Filiallederen afholder medarbejdersamtaler med personalet individuelt eller i grupper på filialklinikken hvert 3. år. Filiallederen er ansvarlig for udfærdigelse af den årlige sundhedsrapport for lokalklinikken og med baggrund i denne udarbejdes filialklinikkens forebyggende aktiviteter. Filiallederen er ansvarlig for afholdelse af lokale personalemøder Formålet med uddelegering Indflydelse på eget arbejde, selvledelse Engagementet øges hos den enkelte Fremmer udviklingen i tandplejen ved at øge omstillingsparatheden Kan udnytte medarbejderens stærke sider Giver plads for fleksible faggrænser Det er Herning kommunale Tandlejes holdning at uddelegering af arbejdsopgaver benyttes i stor udstrækning, dels af ressourcemæssige grunde og dels for at sikre job berigelse hos de ansatte. På trods af uddelegering af kompetence og ansvar til medarbejderne, så er det fortsat den formelle leder, der har det overordnede ansvar.

6 Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads En god arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor du har tillid til de mennesker, du arbejder for, er stolt af det arbejde, du udfører, og føler fællesskab med dine kolleger." Robert Levering, medstifter af Great Place to Work Sådan en arbejdsplads skal vores tandpleje være! Vi definerer en god arbejdsplads som et sted hvor medarbejderne: Har TILLID til de mennesker, de arbejder for; Føler STOLTHED over det arbejde, de udfører; Føler FÆLLESSKAB med deres kollegaer. - Tillid er grundlæggende for en god arbejdsplads og skabes gennem ledelsens troværdighed, samt den respekt og den retfærdighed, ledelsen viser medarbejderne. - Stolthed hænger både sammen med medarbejderens eget arbejde såvel som teamets arbejde og arbejdspladsen i almindelighed. - Oplevelsen af fællesskab kommer af imødekommenhed, fortrolighed og atmosfæren og relationerne på arbejdspladsen. På en god arbejdsplads skabes der en kultur, hvor alle føler sig inspireret og har mulighed for at bidrage med deres talenter og yde deres bedste. På en god arbejdsplads er det tydeligt for den enkelte, hvordan hans eller hendes indsats bidrager til arbejdspladsens overordnede mål. Det skaber meningsfuldhed og en følelse af at arbejde mod samme mål i fællesskab med sine kolleger i en tillidsbaseret kultur.

7 Erfa-møder Deltagelse i regionale erfa-møder Tandplejen ser gerne at medarbejderne deltager i erfamøder, fordi erfaringsudveksling om faglige emner er med til at fremme tandplejens udvikling. Da deltagelse i erfamøder er et tilbud, gives der ikke afspadsering uanset om tiden medindrager fritid. Hvis det er muligt bruges kommunebilen ellers ydes kilometer godtgørelse til laveste takst

8 Feriefridagstimer / 6. Ferieuge Feriefridagstimer (6. Ferieuge) Feriefridagstimer optjenes og afvikles i timer i forhold til Et optjeningsår (kalenderår) og Et ferieår (1.maj 30 april) og Altid i forhold til medarbejderens aktuelle beskæftigelsesgrad Ikke afholdte feriefridagstimer i et ferieår kan overføres til afvikling i det efterfølgende ferieår. Som udgangspunkt udbetales resterende feriefridagstimer ikke. Feriefridagstimer udbetales ved en medarbejders fratræden.

9 Forretningsorden for Tandplejens MED-udvalg Sammensætning Tandplejens MED-udvalg består af 8 medlemmer. 2 lederrepræsentanter og 6 medarbejderrepræsentanter, hvoraf 1 er valgt Arbejdsmiljørepræsentant. Ledersiden består af overtandlægen og 1 lederrepræsentant. Ved udpegelsen af lederrepræsentanten lægges der vægt på en bred dækning af de ledelsesmæssige ansvarsområder. Medarbejdersiden består af 6 medlemmer. Godkendte tillidsrepræsentanter fra hver faggruppe har plads i MED-udvalget (født medlem) Øvrige medlemmer vælges blandt alle medarbejderne. Der foretages ordinære valg til medarbejdersiden efter sommerferien i ulige årstal. Ved valget lægges der især vægt på en dækning med repræsentation for de personalegrupper, der arbejder i Tandplejen. Principper for valg af tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant til MED: Tillidsmandsvalg Før sommerferien Ulige år For 2 år Arbejdsmiljørepræsentant Efter sommerferien Ulige år For 2 år Medarbejder repræsentanter til MED Efter sommerferien Ulige år For 2 år Suppleanter 1 suppleant Efter sommerferien Ulige år For 2 år Formand/næstformand Overtandlægen er født formand for MED udvalget og mødeleder. Medarbejdersiden vælger næstformand. Udvalget afgør selv sekretariatsbetjeningen af udvalget.

10 Afholdelse af møder. MED-møder holdes mindst 4 gange om året eller, når formand og næstformand finder det nødvendigt. Der er også mulighed for yderligere møder, såfremt et flertal af personalerepræsentanterne anmoder herom og angiver de spørgsmål, der ønskes behandlet. Formanden for MED udvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en mødeplan for møderne i udvalget. Mødeplanen for det kommende år godkendes i udvalget i 4. kvartal hvert år. Forslag til emner på dagsordenen skal sendes til formanden eller næstformanden senest 2 uger før mødet. Dagsordenen udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab og udsendes senest 1 uge før mødet. Medarbejderrepræsentanter i MED-udvalget skiftes til at tage referat af møderne. Referenten sender referatet til alle i MED-udvalget til godkendelse. Godkendte referater sendes til alle medarbejder i Herning Kommunale Tandpleje. Referaterne fra møderne skal gemmes og vil være offentligt tilgængelige på MEDudvalgets elektroniske mappe under F drevet og i Tandplejens database i Notes. Der er mødepligt. Møderne afholdes de dage hvor alle MED-udvalgsmedlemmer er på arbejde. Hvis en medarbejder har fri ydes der afspadseringstimer time til time. Ved ekstra kørsel i forbindelse med møderne ydes befordringsgodtgørelse jvf. Herning kommunes retningslinjer. MED-udvalget kan, når der er enighed herom, nedsætte underudvalg til behandling af bestemte opgaver. Der kan tilkaldes sagkyndige, hvis der er enighed om det i udvalget. Varetagelse af sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljø er et fast emne på dagsordenen til MED-møderne. MED-udvalget varetager de opgaver, der efter arbejdsmiljølovgivningen er henlagt til et sikkerhedsudvalg. Behandling af arbejdsmiljøspørgsmål skal fremgå af såvel dagsorden som referat.

11 Fri med løn Der ydes tjenestefrihed med løn ved særlige dage til ansatte ved Herning Kommune: Mærkedage Hvem Omfang Bryllup, sølv-, guld-, diamant- eller krondiamantbryllup Fødselsdag 50, 60 og 70 års fødselsdag Eget, børns og forældres, bedsteforældres og svigerforældres Egen 1 dag (selve dagen) 1 dag (selve dagen) Jubilæum 25, 40 og 50 års jubilæum Eget 1 dag (selve dagen) Nærmeste families alvorlige sygdom I forbindelse med nærmeste families alvorlige sygdom ydes der 1 dags tjenestefrihed med løn. Overtandlægen kan derudover bevilge tjenestefrihed med løn ved alvorlig sygdom i nærmeste familie. I tvivlstilfælde afgør overtandlægen, hvem der falder ind under nærmeste familie. Dødsfald begravelse i den nærmeste familie I forbindelse med nærmeste families dødsfald ydes der tjenestefrihed med løn med i alt 2 dage - 1 dag i forbindelse med dødsfaldet samt på begravelsesdagen. I tvivlstilfælde afgør overtandlægen, hvem der falder ind under nærmeste familie.

12 Førstehjælp Genopfriskning af førstehjælp Tandplejens personale deltager i genopfriskningskursus af førstehjælp hvert 3. år. Kurserne afholdes distriktsvis og initiativet tages af Distriktslederen.

13 Gavepolitik for medarbejdere Det er Herning kommunale Tandplejes ønske at have en gavekasse. Det er frivilligt, om man som medarbejder ønsker at deltage i "gavekassen ". Indbetaling er 50 kr./person. Herefter vil der igen blive opkrævet, når gavekassen er ved at være tom. Der forefindes et regnskab for gavekassen, som altid er tilgængelig ved henvendelse til den ansvarlige person (p.t. Helle Ottosen). Medarbejdernes gavekasse giver gaver ved følgende lejligheder: Bryllup. Barsel. Pension/afsked. 25 års jubilæum 40 års jubilæum Bårebuket/pårørende. Gavekassens ydelse er på 200 kr. til hver lejlighed. På alle klinikker forefindes en liste på de medarbejdere, der deltager i gavekassen. Ved tilmelding til gavekassen, bedes henvendelse ske til Helle Ottosen, Lundgård Tandklinik. Tandplejens budget giver blomster til følgende lejligheder: Velkomstbuket Buket ved barsel Buket til uddannet elev Buket til medarbejder, der er fraværende pga. sygdom/andet (ikke nødvendigvis indlæggelse), familietragedier (altså en Vi tænker på dig - buket ) Buket ved pension og en gave til ca. 300 kr. Buket ved fratrædelse pga. andet. Begravelse Side 40

14 Gravides Arbejdsmiljø Tillykke med din graviditet og god arbejdslyst. Personalepolitik for den gravide skal sikre, at du som gravid medarbejder trygt kan blive på din arbejdsplads længst muligt under graviditeten. Der skal tages særlig hensyn til den gravides fysiske arbejdsmiljø, idet tunge løft og langvarigt stående og gående arbejde udgør en risiko for, at hun aborterer eller føder for tidligt. Derfor skal man sørge for, at den gravide ikke får tunge løfteopgaver, og at hun har mulighed for at veksle mellem siddende, stående og gående arbejde. For den gravide anbefales, at hun i: 1-6 graviditetsmåned maksimalt må løfte kg. 7-9 graviditetsmåned maksimalt må løfte 5-6 kg. Gravide arbejder ikke med lattergas og formolkresol. Læs mere om Gravid på arbejde og Gravides arbejdsmiljø en vejledning til APV og samtaleforløb på Herning Kommune på Intranettet eller spørg overtandlægen. Side 22

15 Hepatitisvaccine Hepatitisvaccine Medarbejdere kan få betalt hepatitisvaccine af tandplejen. (Spørg Tandplejens kontor)

16 Informationspolitik Det er tandplejens mål og personalets store ønske, at informationsniveauet er meget højt. Derfor vil vi arbejde for, at der gives god og tilstrækkelig information internt og at der gives klare udmeldinger, specielt ved nye tiltag. Intern information: Nyhedsbrevet Tand Nyt sendes ud ca. en gang om måneden, gerne hyppigere. Det er hele personalets blad, derfor er det meget dejligt, når alle skriver store og små indlæg til bladet. Der laves referater fra alle møder, se afsnittet om mødekultur. Alle referater lægges ind i Tandplejens database i Notes og vil være tilgængelig for hele personalet. For at vi skal opleve Tandplejen som en stor arbejdsplads og ikke som en tandpleje med tre distrikter og en OR-afdeling, er det vigtigt at informationerne deles ud og evt. kan inspirere. Derfor vil vi anbefale, at der udpeges en ansvarlig referatkigger, som så er ansvarlig for at orientere personalet på lokalklinikken om de ting, der sker andre steder i Tandplejen. Efter hvert tandlægemøde, orienterer tandlægen om de tandlægefaglige ting, der er diskuteret og besluttet på mødet. Dette er vigtigt for at opretholde den nyeste faglige viden hos alle personalegrupper. Der rundsendes artikler, faglige som andre til personalet for at højne informationsniveauet. Det er tandplejens mål at være kendt som en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder med den nyeste faglige viden. Denne viden er vigtig at formidle ud til vores brugere og samarbejdspartnere. Ekstern information: Vi vil arbejde på, at være synlig i medierne, når vi har store nyheder. Nyhederne kan omhandle SCOR tal, kampagne, en god historie osv. Når vi kontakter pressen og dermed offentligheden, skal vi forinden gøre os klart, hvad vi ønsker at opnå og hvilke målgrupper, vi ønsker at ramme. Samtidig skal vi gøre os tanker om de enkelte mediers deadlines og profil. Vi skelner mellem pressemeddelelser, personlig kontakt til pressen og servicemeddelelser. Pressemeddelelser sendes altid ud af kommunikations afdeling i Herning Kommune. Se detaljeret beskrivelse af retningslinjerne på intranet Når Herning Kommune Kontakter pressen Herning.dk benyttes ved annoncering af ferie og vagtdage. Nyheder og nye tiltag annonceres ligeledes på Herning.dk (Herning Kommunes hjemmeside)

17 Introduktion af nyansatte Indhold er under udarbejdelse

18 Jubilæum og afskedsreception års jubilæum, 40 års jubilæum og afskedsreception for medarbejdere, der skal pensioneres. Arrangementet afholdes uden for arbejdstiden. Tandplejen afholder udgifter til reception (mad/drikke) inden for en økonomisk ramme, således at hovedpersonen ikke har udgifter hertil. Traktementet aftales nærmere med tandplejens kontor/ledelse, herunder hvor mange gæster, der ud over tandplejen kan inviteres.

19 Kliniktøj Ved nyansættelser købes tøj svarende til normering og antal arbejdssteder, så kravene til vask kan opfyldes. Derefter købes kliniktøj efter behov. Der er afsat op til 800 kr. excl moms i gennemsnit pr. medarbejder pr. år, til vedligehold af bluser og bukser. Hvis der er penge til det, kan der suppleres med fodtøj. Bukser skal være lyse/hvide og bluser marineblå eller omvendt. Alle medarbejdere skal bære navneskilt. Lokalklinikkerne holder selv regnskab. Af hensyn til administrationen af fakturaer, lægges indkøb af kliniktøj så vidt muligt i marts og september måned. Kliniktøj må ikke bruges udenfor arbejdstiden. Kliniktøj tilhører Herning kommunale Tandpleje, og skal afleveres ved fratrædelse.

20 TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

21 Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at tandplejen kan nå sine mål. Vi arbejder bevidst med teamtandpleje/uddelegering og vores opgaver kan kun løses med høj kvalitet, når vi løfter i flok. Tandplejen er en arbejdsplads med en respektfuld og åben kultur, hvor daglig arbejdsglæde og fælles korpsånd er med til forebygge konflikter. Af tandplejens vision fremgår, at vi arbejder i en anerkendende og værdsættende kultur, hvor vi har tillid til og er afhængige af at alle gør deres bedste. Det er derfor en forudsætning for løsning af en konflikt, at der er vilje til stede hos parterne. Hvorfor konflikter: Konflikter opstår, når mennesker arbejder sammen og i fællesskab løser opgaver. Derfor vil der nødvendigvis være konflikter i tandplejen og vi vælger at betragte konflikter/uenigheder som uundgåelige og positive, da de kan være med til at bringe udvikling i tandplejen. Vi vil håndtere konflikten på en konstruktiv måde, så den skaber vækst og udvikling, giver ændret adfærd, der er til gavn for alle og fællesskabet. I modsat fald vil konflikten ødelægge vores arbejdsplads eller sætte udviklingen i stå, så vi bliver handlingslammede. Denne holdning til konflikter bygger tandplejen på vores grundlæggende værdier, hvor tillid, anerkendelse, respekt, udvikling og åbenhed er nøgleordene. Hvad forstår vi ved konflikthåndtering ud fra tankegangen i Mediation: Vi vil altid som mål og udgangspunkt håndtere en konflikt, - så der bliver to vindere og ikke en vinder og en taber. Målet er at finde fælles interesser/fælles behov og målsætninger mellem parterne, så samarbejdet kan fortsætte og vi arbejder på at skræddersy muligheder for fremtidssikre løsninger. Metoden er tankegangen fra mediation. Mediation betyder at stå i midten. En Mediator hjælper de parter der er i konflikt med hinanden med at få konflikten løst. Det sker gennem en defineret og åben proces, som anerkender at virkeligheden opleves forskelligt afhængigt af øjnene, der ser. Mediator er upartisk og leder alene processen ikke indholdet. Det er parterne selv der finder forslagene til løsning af konflikten. Dette bygger vi på den kendsgerning, at der ikke findes objektive sandheder, alle har ret til deres syn på historien. Der vil ikke være løsninger som ret/uret. Verden er for nuanceret til kun et svar på et spørgsmål. Hvis en medarbejder ikke medvirker til at løse konflikter er medarbejderen ikke en værdsat medarbejder og skal overveje sin fremtid i tandplejen. Tandplejen, februar

22 Målsætning At holde medarbejderne langtidsfriske altså sikre medarbejdernes psykiske trivsel og motivation. At sikre at vi fortsat er en af Danmarks bedste arbejdspladser, som skaber enestående resultater. At arbejde efter en vind-vind situation, hvor vi går efter bolden og ikke efter manden. At imødegå konflikters negative påvirkning i organisationen, således at ingen konflikter får lov til at eskalere ud over konflikttrappens trin 3. Politik for konflikthåndtering: Vi ved, at der i ethvert samarbejde kan der opstå konflikter Vi forstår nødvendigheden af, at mødes for at løse vores konflikt Vi ved, at konflikter er subjektive, fordi vi har et forskelligt udgangspunkt Vi vil undersøge hinandens interesser Vi ser fordele ved at skabe yderligere værdier Vi er begge aktive for at finde en løsning Vi ved, at alle har medvirket til konflikten på den ene eller den anden måde Vi ved, at konflikter ikke løses med magt Vi vil angribe problemet og ikke den anden i konflikten Vi vil være åbne over for andre synspunkter Vi vil alene bruge overtalelse for at nå et for begge parter fair resultat Vi kender alle til konflikttrappen og kender vigtigheden af at håndtere en konflikt, så tidligt som muligt. Strategi konkrete tiltag Forebyggende tiltag så risiko for konflikter undgås: Når nye medarbejdere ansættes på en lokal klinik, afstemmes de gensidige forventninger til samarbejde indenfor de første 14 dage. På lokalt personalemøde skal medarbejderne som minimum 1 gang i kvartalet drøfte klinikkens trivsel, evt. ved hjælp af et trivselsbarometer. Vi accepterer ikke der tales i krogene, alle er ansvarlige for at overholde det og bremse det. Fisken på disken, så vi kan gribe tidligt ind. Vi giver plads til forskelligheder, vi udviser respekt for hinanden, vi er ærlige, vi har tillid til hinanden. Vi er nysgerrige og spørger ind til hinanden, når der er noget, vi ikke forstår og vi går aldrig bag om ryggen på en kollega. Her tager vi alle ansvar. Tandplejen, februar

23 Der afholdes fælles temadag minimum hvert andet år med afsæt i Det gode arbejdsliv med positiv psykologi, anerkendende kommunikation og andre emner til personlig udvikling. Klinikkerne arrangerer efter ønske og behov sociale aktiviteter. Alle medvirker til den gode stemning lige fra morgenstunden, husk de blå mænd, Lad bjørnen sove, Godmorgen og Tak for en dejlig dag. Gode kollegaer drager omsorg for hinanden og giver hinanden et kærligt puf. Humor - ikke sarkasme Vi har en inkluderende kultur uden kliker. Klare retningslinjer for arbejdet på klinikken giver tryghed. En anerkendende og assertiv kommunikation. Mere PYT overbærende. Ingen bekymring og sladder, når det er vilkår som kommer oppefra eksempelvis sparekrav lad være med at bruge krudt og energi på ting som du ikke kan ændre/har indflydelse på. Deltag i pauserne. Mentor for nyansatte med opfølgende møder og feedback. For at forebygge misforståelser og konflikt har alle medarbejdere mulighed for at fortælle, hvis de har en dårlig dag. Plan for konflikthåndtering på konflikttrappens 9 trin: Tandplejen anvender konflikttrappen, vedlagt. Trin løses lokalt på filialklinikken evt. med filiallederen som ansvarlig. Trin 4+5 evt. 6 løses af overtandlægen evt. distriktslederen sammen med de involverede parter/klinikken. Trin 6+7 udløser en tjenstlig samtale, evt. i samarbejde med HR jura. På trappens trin 1-3 anvendes følgende tiltag: Ved dårlig stemning/mavefornemmelse beder vi filialleder om et personalemøde enten samme dag eller næste dag. Ved konflikter/uenigheder mellem kollegaer går vi direkte til hinanden, taler om problemet med det samme eller aftaler at snakke om det senest næste dag. Det er lovligt at sige at det skal jeg lige tænke over, vi kan snakkes ved i morgen. Hvis filialleder er en del af konflikten kontaktes overtandlægen eller distriktsleder og der skal være fuld åbenhed mellem parterne. Det betyder at begge er til stede og vi skal turde stå ved vores ord. Når vi ser en mindre konflikt/uenighed skal vi gøre opmærksom på det vi ser og vi skal turde handle og være neutrale (ikke tage parti). Tandplejen, februar

24 Tandplejen nedsætter konfliktens hjørne en gruppe eller enkeltperson som skal være neutral og som alle medarbejdere kan gå til og få et godt råd hvordan kommer jeg videre med min konflikt. Tag en åben dialog, de to parter imellem, om den konkrete situation og brug ordene: Jeg ser, jeg føler, jeg har brug for. Kan parterne ikke finde en løsning må 3. mand involveres. Dette vil oftest være filiallederen. Er filiallederen involveret må 3. mand være overtandlægen. På trappens trin 4-6 anvendes følgende tiltag: Ledelsen skal på banen allerede på trin 4 og der skal handles Såfremt en konflikt alligevel overstiger, hvad der kan løses lokalt anvendes mediation som arbejdsmetode for at opnå den ønskede vind-vind situation. Forsøg at genskabe tillid ved ekstern mediator, hvis konflikten er nået til trin En ekstern mediator vil være upartisk og helt neutral. Stop ulykken jobrotation, personalemøde, hvor overtandlæge evt. distriktsleder deltager. Sladder accepteres ikke, da vi ikke kan acceptere at der dannes alliancer. Alle medarbejdere er ansvarlige for at bringe det videre eller bede kollegaen om at gå til rette vedkommende. På trappens trin 7-9 anvendes følgende tiltag: Ekstern mediator for at se om der er en udvej for vind-vind. Er der ingen udvej skal der et klinikskifte til midlertidigt eller permanent. Er der ingen forståelse og ansvarlighed for løsning af en konflikt, som har været forsøgt håndteret flere gange indkaldes til tjenstlig samtale og HR medinddrages og der kan indstilles til fyring. Evaluering: Alle medarbejdere har ejerskab til denne konfliktplan og har været med til at udarbejde indholdet. Evaluering af konfliktplanen sker lokalt på personalemøder minimum 4 gange årligt eventuelt ved trivselsbarometer. Konfliktplanen evalueres i forbindelse med udarbejdelse af ny sundhedsplan i Denne plan er godkendt på temadag 2. februar Tandplejen, februar

25 Kriterier for personalereduktioner i forbindelse med besparelser udstukket af Herning Byråd Kriterier for personalereduktioner i forbindelse med besparelser udstukket af Herning Byråd Herning kommunale Tandpleje har fagligt dygtige og ansvarlige medarbejdere ansat, men en besparelse kan betyde, at Herning kommunale Tandpleje skal reducere i antallet af medarbejdere - og ledelsen lægger op til, at det vil ske ud fra kriterier om, at kompetencer af faglig, personlig og samarbejdsmæssig art, tidssvarende uddannelse, stabilitet og fleksibilitet hos de tilbageværende medarbejdere skal svare til de opgaver, som Tandplejen fremadrettet skal løse. 1) at medarbejderne har de faglige og personlige kompetencer, der skal til for at løse de opgaver, der er tilbage 2) at arbejdsstyrkens sammensætning fagligt og funktionsmæssigt skal matche kravene til opgavens løsning og omfang 3) at medarbejderne har evnerne til samarbejde, som er en forudsætning for at løse tandplejens opgaver 4) at den driftsmæssige sammenhæng sikres, således vil det vægte, at der er stabilitet og fleksibilitet i den personalestab, der fremadrettet skal løse opgaven. Shahram Khorami Overtandlæge

26 Kurser og uddannelsespolitik Herning kommunale Tandpleje har valgt en målrettet uddannelsespolitik, som skal sikre: at det afsatte beløb bruges målrettet efter de aktiviteter, som tandplejen har prioriteret i sin Sundhedsplan for årene fremover og at Tandplejen samtidig er i fortsat udvikling i forhold til omverdenen At personalet hele tiden er på forkant fagligt og kan løse Tandplejens opgaver med høj faglig kvalitet. At personalet sikres mulighed for en personlig udvikling, som kan give fortsat job tilfredshed. At den enkelte medarbejder - i den udstrækning det er muligt, skal sørge for, at den nye viden eller de nye færdigheder, som fås på efteruddannelsen, omsættes i praksis. Efteruddannelsen kan således føre til en ændring af den måde, som man udfører sit arbejde på. Dette kan eventuelt ske i samarbejde med ledelsen eller andre relevante personer At nyerhvervet viden formidles videre til relevante personalegrupper i Tandplejen f.eks. via referater, intern kursusvirksomhed/møder. Gerne i TANDNYT og evt. med link til kursusmateriale. Efteruddannelse skal sikre en række forskellige hovedområder: Ledelse (overtandlæge, distriktsleder, ledende specialtandlæge og filialledere) Tandlægefaglige emner - herunder speciale (specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter) Administration (eks EDB) Arbejdsmiljø (MED) Fortsat udvikling af Herning kommunale Tandpleje (alle) Personlig udvikling (alle). Procedure: Ledelsen tildeler kurser eller anden form for efteruddannelse efter ansøgning fra medarbejderen (skriftligt ansøgning til overtandlægen). Tildeling af kurser eller anden form for efteruddannelse sker efter en vurdering af den konkrete uddannelses relevans i forhold til den overordnede målsætning og den enkelte medarbejders behov. Af økonomiske årsager kan der endvidere blive tale om at prioritere mellem medarbejderne.

27 Kørsel i egen bil - befordringsgodtgørelse Herning Kommunale Tandpleje dækker kørsel i egen bil efter gældende kommunale takster til tjenstlig kørsel mellem to arbejdspladser. Eksempel på tjenestekørsel kan være: Transport i egen bil til: Assistance på anden klinik, hvor udgangspunktet er egen klinik Undersøgelsesklinik OR visitation Profylakse på udeskoler Mødregrupper Omsorgs- og specialtandpleje Tjenstlige møder. Kurser (se under regler i forbindelse med kurser). Tjenestested Tjenestested defineres som den adresse, hvor medarbejderen sædvanligvis arbejder på. Medarbejderen kan godt have flere tjenestesteder - fx 3 dage om ugen ved Sønderager og 2 dage om ugen ved filialen i Kibæk. Har medarbejderen af den ene eller anden grund (afløse for syg kollega, møde, temadag eller lign.) andet tjenestested ydes der befordringsgodtgørelse i henhold til retningslinierne ved Herning Kommune. I forenklet form: Faktisk antal kørte km, dog højst det antal km, der er mellem det sædvanlige/faste tjenestested og det midlertidige tjenestested. Ved to tjenestesteder i løbet af dagen (og hvor der ikke sluttes på dagens første tjenestested) henvises til eksempel 1 og 3 under "Møde i Århus" i bilag 1 til "Regler for udbetaling af fraværsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse til ansatte ved Herning Kommune". Ændring af (eller evt. midlertidigt) tjenestested Ændring af tjenestested (herunder evt. midlertidig ændring (fx dække stilling i kollegas barselsorlov)) kan ske med et passende varsel. Der skal i så fald ikke udbetales befordringsgodtgørelse. Passende varsel afklares efter konkret vurdering - normalt op til maksimalt 4 uger. I den konkrete vurdering indgår bl.a. afstanden fra tidl. til nyt tjenestested, medarbejderens mertransporttid og forhold i øvrigt (fx aflevering og hentning af børn).

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Kapitel 3 Personale Indeksnr. 300 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked I forbindelse med at flere afdelinger organiseres under Borger- & Arbejdsmarked fra 1. august 2013 er der udarbejdet fælles personalepolitikker

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Uddannelsespolitik for Solgaven

Uddannelsespolitik for Solgaven Uddannelsespolitik for Solgaven Formål med uddannelsespolitikken er: at alle faggrupper ansat på Solgaven er uddannet til at varetage de opgaver, der er i forbindelse med pleje og omsorg af Solgavens blinde

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent I AU Forskning og Talent (AU-FT) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen, men det må ikke forveksles med at overlade

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere