Bilag 5 Besparelser i Nyborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 Besparelser i Nyborg Kommune 2013-2016"

Transkript

1 Bilag 5 Besparelser i Nyborg Kommune september 2012

2 Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommissionen Skole- og Dagtilbudsudvalget Sundheds- og Ældreudvalget Social- og Familieudvalget Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Udviklingsudvalget Økonomiudvalget og tværgående tiltag Bilag 1: Specifikation af økonomiske konsekvenser vedrørende strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden" Side 3

4 1. Indledning Den politiske aftale indebærer, at der samlet set gennemføres budgetforbedringer og besparelser svarende til 44,482 mio. kr. i 2013, 55,622 mio. kr. i 2014, 57,047 mio. kr. i 2015 og 57,572 mio. kr. i Besparelserne fordelt på målsætningsområder er vist i nedenstående tabel. Tabel 1: Budgetforbedringer/besparelser Beløb i kr. Byggeri og fast ejendom Natur og Miljø Vejvedligeholdelse m.v Vej, park og natur, driftsafdeling Beredskabsområdet Folkeskoler og SFO Ungdomsskole og klubber Vidtgående specialundervisning Dagpleje og daginstitutioner Idræt og folkeoplysning & Kultur Sundhed Pleje og omsorg Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede m.v Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Erhvervsudvikling, turisme og bosætning Administration Digitalisering Indkøbsbesparelse Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug Bortfald af pris- og lønfremskrivning Fælles og tværgående m.v I alt Stillinger forsøges nedlagt ved naturlig afgang eller omplacering, men det vil også være nødvendigt at foretage afskedigelser. Nogle af besparelserne vil ikke have fuld virkning i Den politiske aftale indebærer, at der i hovedtræk vil blive gennemført følgende initiativer til budgetforbedringer og besparelser i : Byggeri og fast ejendom (0,108 mio. kr.), herunder reduktion af pulje til central bygningsvedligeholdelse. Natur og Miljø ( kr.), herunder reduktion af budget til miljøportalen. Side 4

5 Vejvedligeholdelse m.v. (1,512 mio. kr.), reduktion af budget til vejvedligeholdelse, broer og bygværker samt mindre vejreguleringer. Det forudsættes, at besparelsen på 1,150 mio. kr. vedrørende asfaltarbejder kan opnås ved udbud og indgåelse af længerevarende kontrakt med ekstern leverandør. Vejvedligeholdelsen vil dermed ikke blive forringet ved gennemførelse af besparelsen, idet omfanget af asfaltarbejder forudsættes at være uændret. Vej, park og natur, driftsafdeling (3,5 mio. kr.), herunder nedsættelse af service-niveauet (græsklipning, brugsplæner, fejning langs kantsten, nedlæggelse af rasteplads ved Odensevej), ændret organisering og arbejdstilrettelæggelse, konkurrenceudsættelse af specialopgaver samt samling af Materielgård m.v. Beredskabsområdet (1,7 mio. kr.) på baggrund af ekstern analyse af den nuværende organisering/serviceniveau af kommunens beredskabsindsats. Det forudsættes, at det udvidede beredskab på Alsvej omlægges og der indgås aftale med Beredskabs-forbundet om løsning af de opgaver, som i dag varetages af det udvidede beredskab. Beredskabets øvrige personale placeres i lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen. Folkeskoler og SFO (1,680 mio. kr.), herunder forøgelse af lærernes undervisningstid og tilstedeværelse (undervisningsfaktor fastlægges til 2,15). Vidtgående specialundervisning (2,0 mio. kr.) ved justering af rammen til special-undervisning ved Rævebakkeskolen. Sundhed (0,514 mio. kr.), herunder ophør af den forebyggende indsats vedrørende mundhygiejne på skoler, sundhedsplejen organiseres under tandplejens ledelse, reduktion i befordringsrammen til genoptræning Pleje og omsorg (13,610 mio. kr.), herunder strukturændringer på ældreområdet "Klar til fremtiden" og harmonisering af Teknisk service. Udsatte børn og unge (1,0 mio. kr.), herunder forebyggelse af anbringelser. Udsatte voksne og handicappede m.v. (2,430 mio. kr.), herunder ændret organisering af udsatte området, nedlæggelse af to 99 kontaktpersonsstillinger indenfor psykiatrien, omorganisering af enkeltmandsprojekt Beskæftigelsesområdet, Jobcenter (2,730 mio. kr.), herunder suspension af rettidighedskravet. Erhvervsudvikling, turisme og bosætning ( kr.), herunder reduktion af aktivitetspuljen. Administration, digitalisering og indkøb (9,015 mio. kr.), herunder nedlæggelse af administrative stillinger, indkøb, digitalisering og regelforenkling (økonomiaftalen 2013). Side 5

6 Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug (2,0 mio. kr.). Bortfald af pris- og lønfremskrivning for lønninger og varekøb (12,5 mio. kr.). Fælles og tværgående m.v. (3,121 mio. kr.), herunder bortfald af pulje til styrkelse af kvalitet i dagtilbud (er tilført området tidligere), teknisk tilretning af DUT-pulje fra tidligere år. Initiativer til budgetforbedringer og besparelser i , som gennemføres på baggrund af den politiske aftale, beskrives i følgende afsnit. 2. Teknik- og Miljøudvalget BYGGERI OG FAST EJENDOM Reduktion af central bygningsvedligeholdelse Årlig besparelse på 0,108 mio. kr. fra Der er afsat et budget til central bygningsvedligeholdelse på 1,334 mio. kr. Kontoen administreres af Byggeri- og fast ejendom og udmøntes til mindre vedligeholdelsesarbejder i henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer. Besparelsen vil medføre at der kun kan udføres mindre reparationer, og at vedligeholdelsesarbejder derfor må indgå i prioriteringen af de anlægsbeløb som er afsat til bygningsvedligeholdelse. NATUR OG MILJØ Reduktion af budget til miljøportal Årlig besparelse på 0,057 mio. kr. fra Der er tidligere afsat et budget på 0,152 mio. kr. til Danmarks Miljøportal. Det har imidlertid vist sig at udgiften er blevet mindre og derfor kan budgettet reduceres uden konsekvenser. Side 6

7 VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V. Vejvedligeholdelse Årlig besparelse på 1,150 mio. kr. fra Der er i Nyborg Kommune afsat et budget på 6,2 mio. kr. til asfalt og slidlag. Sammenligning af ECO-nøgletal viser, at Nyborg Kommune i budget 2012 anvender 752 kr. pr. indbygger til vejvedligeholdelse og belægninger, hvor sammenlignelige kommuner kun anvender 642 kr. pr. indbygger. Dette svarer således til merudgifter på 3,5 mio. kr. i Nyborg Kommune sammenlignet med andre kommuner. Vejlængden er 16,0 meter pr. indbygger i Nyborg Kommune, men er 16,8 meter pr. indbygger i gennemsnit for de andre kommuner der indgår i sammenligningen. Det forudsættes, at besparelsen på 1,150 mio. kr. vedrørende asfaltarbejder kan opnås ved udbud og indgåelse af længerevarende kontrakt med ekstern leverandør i lighed med andre kommuner. Vejvedligeholdelsen vil dermed ikke blive forringet ved gennemførelse af besparelsen, idet omfanget af asfaltarbejder forudsættes at være uændret. Reduktion af budget til broer og bygværker Årlig besparelse på 0,150 mio. kr. fra Der er afsat et budget på 0,306 mio. kr. til broer og bygværker. Kontoen blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 reduceret med 0,150 mio. kr. Besparelsen vil medføre at der kun kan udføres mindre reparationer, og der vil blive indført restriktioner for trafikken på en del bygværker i den nærmeste årrække. Det vil ske i form af nedsættelse af tilladt akseltryk. Reduktion af budget til mindre vejreguleringer Årlig besparelse på 0,212 mio. kr. fra Der er afsat et budget på 0,284 mio. kr. til mindre vejreguleringer. Kontoen blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 reduceret med 0,100 mio. kr. En besparelse vil betyde at mindre vejreguleringer fremover skal finansieres via anlægsbevillinger eller via tillægsbevillinger. Beløbet bruges til at lave mindre vejreguleringer blandt andet i forbindelse med ledningsopgravninger og lignende. Reduktion af budget til Vej, Park og Naturafdelingen - Driftsafdeling Årlig besparelse på 3,500 mio. kr. fra Byrådet har tidligere besluttet at iværksætte en analyse af Vej, park og Naturområdet med henblik på konkurrenceudsættelse af området. Besparelsen er beregningsteknisk opgjort til 3,5 mio. kr. Side 7

8 3. Beredskabskommissionen Tilpasning af serviceniveau for beredskabet Årlig besparelse på 1,700 mio. kr. fra BDO har udarbejdet en rapport om serviceniveau og effektiviseringspotentiale vedrørende Nyborg Kommuners beredskab. Det fremgår af rapporten, at der kan ske en betydelig effektivisering af beredskabet uden at det får afgørende konsekvenser for service- og sikkerhedsniveauet i beredskabet i Nyborg Kommune. Effektiviseringerne kan hovedsagligt findes i det udvidede beredskab med de frivillige på Alsvej 11. På kort sigt kan vedtages følgende effektivisering: Effektiviseringer på kort sigt (1.000.kr) Nedlægge det udvidede beredskab Inddrage budgetreserve 100 Effektivisering af myndighedsopgaver 500 I alt Derudover er der effektiviseringstiltag omkring bemanding på udrykninger i Falckkontrakten, som BDO vurderer mulige, men mindre oplagte, idet de ændrer på de mere beredskabs- og sikkerhedsmæssige forhold i Nyborg Beredskab. Det forudsættes, at det udvidede beredskab på Alsvej omlægges og der indgås aftale med Beredskabsforbundet om løsning af de opgaver, som i dag varetages af det udvidede beredskab. Beredskabets øvrige personale placeres i lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen. 4. Skole- og Dagtilbudsudvalget FOLKESKOLE OG SFO Øget undervisningstid, undervisningsfaktor 2,15 Årlig besparelse på 1,680 mio. kr. fra 2014, dog 0,700 mio. kr. i Lærernes undervisningsfaktor er opgjort og aftalt til 2,21 i den nugældende læretidsaftale. Der indledes forhandling med lærerkredsen med det formål at søge faktoren ændret til 2,15, hvorved lærerne yder flere undervisningstimer. Ændringen svarer til ca. 20 yderligere undervisningstimer pr. lærer pr. år. Ressourcetildelingen til folkeskolerne vil med undervisningsfaktor 2,15 blive reduceret med 1,680 mio. kr. på årsplan. Besparelsen i 2013 udgør 5/12 af den årlige besparelse. Side 8

9 Den nuværende aftale A08 bygger på en reel optælling af lærernes arbejdstid i 2008/09, hvorved lærernes undervisningsfaktor kunne fastsættes. Aftalen inden A08 byggede på en optællingskultur, der fjernede fokus fra det pædagogiske og ledelsesmæssige til optællingskultur og administration. A08 bygger på at lærerne selv tilrettelægger undervisningen mm. i samarbejde med sine kolleger som "den profesionelle lærer" og selv styrer sin arbejdstid. A08 kan opsiges af begge parter og derved er tilbagefaldsreglen, at den tidligere aftale træder i kraft. VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING Justering af rammen til specialundervisning / Rævebakkeskolen Årlig besparelse på 2,000 mio. kr. fra 2014, dog 0,833 mio. kr. i Ressourcetildelingen til specialundervisning på Rævebakkeskolen reduceres med 2,000 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur, blev det samlede budget for specialundervisningen fastholdt, men fra 2012 reduceret med 2 mio. kr. Som følge af fald i elevtal, men også skoleaftalens initiativer på specialundervisningsområdet med etablering af videncentre m.v. vurderes det, at rammen til specialundervisning kan reduceres. 5. Sundheds- og Ældreudvalget SUNDHED Tandplejen: Ophør af den forebyggende indsats vedr. mundhygiejne på skoler Årlig besparelse på 0,264 mio. kr. fra Jf. Sundhedslovens 127 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde alle børn og unge under 18 år vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Loven bygger på et hovedprincip om, at kommunen har fuld frihed til at beslutte, hvordan man vil tilrettelægge børne- og ungdomstandplejen. I Nyborg Kommune ses barnet første gang i 2½ års alderen. Det maximale undersøgelsesinterval er 18 måneder. Risikobørn får tilbud om sundhedsvurdering hyppigere. Den forebyggende behandling omfatter bl.a. fluorpensling, lakering, hjælp til tandbørstning samt undervisning i mundhygiejne på skoler og i mødregrupper. Data baseret på Det centrale Odontologiske Register (SCOR) viser, at den procentvise andel af 7 og 12 årige børn i Nyborg Kommune uden huller i mælketænder er højere end Region Syddanmark og i hele landet. Tilsvarende gælder det, at andelen af de 7 og 12 årige børn i Nyborg Kommune uden huller i blivende tænder er højere. Effektiviseringen omfatter ophør af den forebyggende indsats på skoler og i mødregrupper, hvor indsatsen fremover vil intensiveres, når barnets tandstatus og mundhygiejne vurderes ved de regelmæssige undersøgelser og i tæt samarbejde med forældrene. Side 9

10 Der indberettes hvert år til Det centrale Odontologiske Register (SCOR). Data vedr. huller i mælketænder og blivende tænder følges med henblik på at vurdere ændringen af den forebyggende indsats. Sundhedsplejen organiseres under tandplejens ledelse Årlig besparelse på 0,150 mio. kr. fra I den politiske aftale blev udmøntet en besparelse på ledelsestimer i sundhedsplejen. Stillingen som leder af sundhedsplejen blev herefter defineret med opgaver relateret til både ledelse og konsulentfunktion. Da stillingen som leder af sundhedsplejen er vakant pr. 1.september 2012 er det administrativt besluttet, at sundhedsplejen og tandplejen fremover ledes af overtandlægen. Træningsafdelingen: Reduktion i befordringsrammen til genoptræning efter endt behandling på sygehus Årlig besparelse på 0,100 mio. kr. fra Iflg. Sundhedslovens 172 yder Kommunalbestyrelsen befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til borgere, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus. Befordringsrammen har de seneste år vist et mindreforbrug, og befordringsrammen til genoptræning reduceres derfor. Der kan forventes en stigning i befordring, når Træningsafdelingen flytter fra Nyborg Sygehus til Skaboeshusevej. Det skønnes dog, at udgiften kan holdes inden for en reduceret ramme. PLEJE OG OMSORG Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet at der skulle udarbejdes en samlet analyse af hele ældreområdet med henblik på fastlæggelsen af en langsigtet strategi for udviklingen af ældreområdet i Nyborg Kommune. Som følge af de meget stramme økonomiske rammevilkår og mangel på personaleressourcer i fremtiden skulle der tænkes nyt og anderledes både i forhold til organisering, nye metoder og hjælpemidler samt styring for at løse denne udfordring. Målet har været, at flere ældre bliver selvhjulpne, at tidspunktet for plejebehov udskydes, at opgaverne bliver løst mere effektivt og ressourcerne bliver udnyttet mere effektivt. På baggrund heraf har Pleje- og Omsorgsafdelingen udarbejdet en rapport, hvor følgende områder er blevet nærmere analyseret. Forebyggelse Sundhedsudgifter Sygeplejen Hjemmeplejen Velfærdsteknologi og digitalisering Side 10

11 Demens Rehabiliteringscenter Plejecentre Den attraktive arbejdsplads Frivillighed Rapportens konklusioner har udmøntet sig i en række anbefalinger til strukturændringer m.v., herunder etablering af et Rehabiliteringscenter ved Jernbanebo, omlægning af sygeplejen og færre distrikter i hjemmeplejen. Strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden" Årlig besparelse på 14,047 mio. kr. fra 2016 når ændringerne er fuldt indfaset. En del af denne besparelse falder i Sundhedsafdelingen grundet forebyggelse af indlæggelse for 1,722 mio. kr. i 2016, når ændringerne er fuldt indfaset. Der bespares således 12,325 mio. kr. i Pleje og Omsorgsafdelingen, når ændringer er fuldt indfaset. Ændringerne tager udgangspunkt i ældreanalysen "Klar til fremtiden". Her er beskrevet etablering af et Rehabiliteringscenter med rehabilitering, akutstuer, specialenhed for demente og turnusborgere i det nuværende Plejecenter Jernbanebo. Som en følge heraf skal Højvangen lukke. Planerne for etablering af Rehabiliteringscenteret fremrykkes til medio Yderligere sker der ingen udbygning med 28 pladser i Ullerslev og Vindinge. Sammen med ændringen på Rosengården, hvor der lukkes 10 pladser, resulterer ændringerne i 35 færre pladser. Der forventes et fald i efterspørgslen efter plejepladser, idet der iværksættes en række forebyggende tiltag samt udvider tilbuddene til demente, herunder udvidelse af dagtilbud på Rosengården og Egevang. Der spares en lederstilling fra 2014, mens lukningen af demenspladser på kommunens øvrige plejecentre fremrykkes til medio Idet der ikke udbygges i Vindinge og Ullerslev som forventet i ældreanalysen, er der grundet lukningen af demenspladser indregnet en kompensation til de små plejecentre for at der kan opnås en sammenhængende vagtplan. Ligeledes er der indregnet øget plejetyngde på Egeparken efterhånden som flere og flere boliger forventelig vil blive brugt som egentlig plejebolig. Alle andre besparelsestiltag fra ældreanalysen Klar til fremtiden implementeres uden ændringer. Her kan fx nævnes omstrukturering af sygeplejen samt etablering af sygeplejeklinikker for i alt 6,6 mio. kr., permanentgørelse af aktiv hjemmehjælp for 1,2 mio. kr., omorganisering af distrikterne for 1 mio. kr. mv. Ny plejecenterstruktur samt øvrige elementer fra ældreanalysen Klar til fremtiden gennemgås nærmere i bilag 1. Side 11

12 Afledt effekt på Køkkenet vedr. ny struktur på Pleje og Omsorgsområdet Årlig mindreindtægt på 0,637 mio. kr. fra 2014, dog 0,319 mio. kr. i Ny plejecenterstruktur som beskrevet ovenfor resulterer i mindreindtægt på Køkkenområdet. I henhold til etablering af Rehabiliteringscenter på Jernbanebo, mister Nyborg Kommune netto 25 pladser. Dette betyder at Madhuset mister kundegrundlag og at der dagligt bliver solgt 25 servicepakker mindre end der bliver solgt nu. En servicepakke koster 107 kr. pr. dag, dvs. en mindre indtægt på 0,981 mio. kr. Madhuset har siden overgang til kølemad effektiviseret kraftigt hvorfor der ikke kan spares yderligere på personalesiden, men i kraft af at der produceres 25 færre portioner dagligt vil der spares 0,344 mio. kr. i råvareforbrug. Harmonisering af Teknisk service Årlig besparelse på 0,200 mio. kr. fra 2014, dog 0,150 mio. kr. i Harmonisering af teknisk servicemedarbejderne til en mere ensartet standard på plejecentrene. Nogle vil opleve en nedsættelse af servicen. 6. Social- og Familieudvalget UDSATTE BØRN OG UNGE Forebyggelse af anbringelser Årlig besparelse på 1,000 mio. kr. fra Indenfor børn og ungegruppen indføres der allerede fra juli 2012 samlet opgørelse af konto 5 foranstaltninger for børn og unge og konto 6 administrationspersonale. Der indlægges i budget 2013 en reduktion af budgettet til anbringelser af børn og unge på 2 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. anvendes til ansættelse af 2 administrative sagsbehandlere, således der arbejdes endnu mere forebyggende end i dag. Konsekvenserne her vil være, at de administrative sagsbehandlerne selv udfører mere forebyggende arbejde, afholder familierådslagning, udarbejder sikkerhedsplaner mv. Borgerne vil dermed opleve, at der fortsat arbejdes for at løse de familiemæssige udfordringer i hjemmet i stedet for at anbringe børnene udenfor hjemmet, da dette altid har personlige og følelsesmæssige omkostninger for de enkelte børn og unge. Side 12

13 UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE M.V. SAMT STØTTECENTRE OG SOCIALE INSTITUTIONER Ændret organisering af udsatteområdet. Årlig besparelse på 0,575 mio. kr. fra 2014, og 0,384 mio. kr. i Ledelsen af socialpsykiatrien, behandlingscenteret og alkoholbehandlingen samles under 1 leder. Der skal indgås aftale med de nuværende 2 ledere om fratrædelse. Reduktionen vedr. lønninger er forudsat at de 2 ledere fratræder ved udgangen af april måned og at der gives kompensation for fratrædelsesomkostninger fra den centrale pulje. Den ændrede organisering bevirker et lavere beregningsgrundlag for takstberegning vedr. bostedet Søjlen. Herved mistes kr. i 2013 og kr. i overslagsårene vedr. takstindtægter for udenbys borgere. Konsekvenserne for borgerne vil være en mere helhedsorienteret og sammenhængende ledelse af området. Nedlæggelse af 2 99 kontaktpersonsstillinger indenfor psykiatrien Årlig besparelse på 0,255 mio. kr. fra Nedlæggelse af 2 99 kontaktpersonstillinger indenfor psykiatrien. Stillingerne nedlægges på grund af arbejdsmangel inden for dette område. Den 1 stilling anvendes til myndighedsområdet for de udsatte voksne, da der her er øget behov for arbejde. Konsekvenserne vil være, at borgerne får den hjælp som de efterspørger ved at de rette faggrupper er ansat til opgaverne. Omorganisering af enkeltmandsprojekt Årlig besparelse på 1,600 mio. kr. fra Der er i dag enkeltmandsprojekter, der med økonomisk fordel kan samles i en bygning i Nyborg Kommune. Konsekvenserne ved at samle 3 borgere med særlige behov på samme matrikel, vil være at der kan ske en øget faglig sparring mellem personalet til gavn for de enkelte borgere, og såfremt borgerne ønsker det, kunne der være socialt samvær. Engangsudgifter til ombygning på 0,850 mio. kr. finansieres af anlægsbudgettet i Side 13

14 7. Beskæftigelsesudvalget Suspension af rettidighedskravet Årlig besparelse på 2,730 mio. kr. fra Rettidighedskravet er suspenderet i 2 år med mulighed for forlængelse, jf. økonomiaftalen. Den skønnede besparelse udgør kommunens udgift i Erhvervs- og Udviklingsudvalget Reduktion af aktivitetspuljen Årlig besparelse på 0,095 mio. kr. fra 2013 ved reduktion af udvalgets aktivitetspulje. 9. Økonomiudvalget og tværgående tiltag ADMINISTRATIVT OMRÅDE Administration, indkøb, digitalisering og regelforenkling (KL-aftale om modernisering og effektivisering): I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2013 er aftalt, at der frigøres 1,5 mia. kr. ved modernisering og effektivisering (fx administration, indkøb, digitalisering, velfærdsteknologi, regelforenkling). Nyborg Kommunes andel af rammen svarer til 8,4 mio. kr. Personale/HR Årlig besparelse på 0,262 mio. kr. fra Besparelsen opnås ved reduktion af lønbudget og budget til øvrig drift. Økonomiafdelingen Årlig besparelse på 0,800 mio. kr. fra 2013 i forbindelse med nedlæggelse af 2 konsulentstillinger og omfordeling af arbejdsopgaver. Dette vil betyde en større ressourceudnyttelse på tværs af medarbejderstaben, hvor økonomimedarbejderne i højere grad løser faste driftsopgaver. Konsekvensen er, at de enkelte økonomimedarbejdere har mindre tid til at servicere og yde konsulentbistand i forbindelse med ad hoc opgaver for chefgruppen og decentrale enheder. Ligeledes vil afdelingen være mere sårbar i forbindelse med sygdom og jobskifte. IT-afdeling Årlig besparelse på 0,163 mio. kr. fra Visse leasingkontrakter ophører. Sekretariat: Årlig besparelse på 0,400 mio. kr. fra Rammebesparelse. Side 14

15 Teknik- og miljøafdeling Årlig besparelse på 0,650 mio. kr. fra Gruppelederstilling genopslås ikke. Besparelsen forventes at udgøre 0,650 mio. kr. Socialafdeling Årlig besparelse på 0,408 mio. kr. fra Rammebesparelse Pleje- og omsorgsafdeling Årlig besparelse på 0,420 mio. kr. fra Rammebesparelse Jobcenter Årlig besparelse på 1,615 mio. kr. fra Analyse af ydelser og administration i jobcenteret forventes at medføre effektiviseringer for 1,615 mio. kr. Sundhedsafdeling Årlig besparelse på 0,055 mio. kr. fra Jf. Sundhedslovens 119 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for at skabe sunde rammer for sund levevis og etablere sundhedstilbud til borgerne. Der er etableret en pulje til forebyggelse og sundhedsfremme. Puljen reduceres bl.a. ved at opsige Nyborg Kommunes medlemskab af Sund By netværket, som er et nationalt forum for samarbejde om udvikling, koordinering og implementering af det lokale folkesundhedsarbejde. Netværket er et fagligt netværk, hvis medlemmer omfatter 59 kommuner og 2 regioner. Målet er, at medlemmerne gensidigt inspirerer og støtter hinanden i samarbejdet med at udvikle og implementere sundhedsindsatser. Opsigelse af medlemskabet betyder ophør af et fagligt netværk og deltagelse i netværkets aktiviteter. Det vurderes ikke at få indflydelse på kommunens borgerrettede forebyggende tilbud. Borgerservice Årlig besparelse på 0,435 mio. kr. fra Besparelsen opnås ved nedlæggelse af en lederstilling og ændring af ledelsesstrukturen i Borgerservice i forbindelse med at opgaver overgår til Udbetaling Danmark. En del af besparelsen ved nedlæggelse af lederstillingen er allerede brugt til at finansiere besparelsen for budget Derfor finansieres den resterende besparelsen inden for Borgerservice budgetramme ved bl.a. at 2 vakante stillinger først overføres til Udbetaling Danmark pr. 1.marts Skole- og Kulturafdeling Årlig besparelse på 0,125 mio. kr. fra Rammebesparelse. Side 15

16 Børneafdeling Årlig besparelse på 0,067 mio. kr. fra Rammebesparelse Digitalisering Årlig besparelse på 1,500 mio. kr. fra Budgettet på selvstyrende områder reduceres med årligt 0,21% på alle selvstyrende områder svarende til samlet 1,5 mio. kr. Det forudsættes i økonomiaftalen at kommunerne gennemføre effektiviseringer ved øget anvendelse af digitalisering og omlægning af arbejdsgange. Der er allerede i budgettet indarbejdet digitaliseringsgevinster på samlet 17 mio. kr. (dvs. 3-5 mio. kr. årligt) frem mod 2015 til en række konkrete projekter fx talegenkendelse, men disse projekter vedrører kun i mindre omfang skoler, daginstitutioner, sociale institutioner, plejecentre m.v. Fra 2013 er der indarbejdet en besparelsen ca. 6,0 mio. kr. årligt, som endnu ikke er fuldt udmøntet i forhold til de planlagte projekter. Indkøbsbesparelse Årlig besparelse på 2,115 mio. kr. fra Budgettet på selvstyrende områder reduceres med årligt 0,30% på alle selvstyrende områder svarende til samlet 2,115 mio. kr. Det forudsættes i økonomiaftalen at kommunerne gennemføre effektiviseringer ved optimering af indkøb og øget anvendelse af fælles indkøbsaftaler. Der er allerede i budgettet indarbejdet betydelige besparelser ved udnyttelse af fælles indkøbsaftaler, men det vurderes at der vil kunne opnås en yderligere besparelse ved e-handel og prioritering af billigere indkøb, herunder et snævrere og billigere varesortiment. Fra 2013 er der indarbejdet en besparelsen ca. 8,0 mio. kr. årligt, som endnu ikke er fuldt udmøntet i forhold til de planlagte projekter. FÆLLES OG TVÆRGÅENDE Bortfald af pulje til styrkelse af kvalitet i dagtilbud m.v. Årlig besparelse på 2,600 mio. kr. fra Med økonomiaftalen er kommunerne tildelt en pulje på 500 mio. kr. til styrkelse af daginstitutionsområdet, herunder evt. normering. Andelen til Nyborg Kommune udgør ca. 2,600 mio. kr. Puljen til ekstra styrkelse af normeringer m.v. tilgår ikke daginstitutionsområdet, idet området allerede er tilført midler til sikre kvaliteten på dagtilbudsområdet. Side 16

17 Teknisk tilretning af DUT-pulje fra tidligere år Årlig besparelse på ca. 3,500 mio. kr. fra Der er i det oprindelige budgetgrundlag afsat en ekstraordinær pulje til DUTkompensation på grund af usikkerhed omkring aftalegrundlag i økonomiaftalen og specifikke forudsætninger. DUT-kompensationen vedrørende nyt lov- og cirkulæreprogram for 2012 er imidlertid allerede udmøntet fuldt ud i driftsbudgetterne på de enkelte driftsområder. Restbeløbet på 3,5 mio. kr. under centrale lønpuljer vil derfor kunne spares. Den tekniske tilretning af DUT-puljen vedrører ikke DUT-midler i forhold til nyt lov- og cirkulæreprogram for Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug Årlig besparelse på 2,000 mio. kr. fra Af FLD sygefraværsstatistik for hele landet i fremgår, at Nyborg Kommune er en af de kommuner der har nedbragt sygefraværet for ordinært ansatte mest og ligger på en placering som nr. 20 med lavest sygefravær. Sygefraværet i Nyborg Kommune er faldet 5 år i træk fra 2007 til Sygefraværet i 2012 ligger dog nu på et højt niveau på en række institutioner og afdelinger indenfor især vidtgående specialundervisning, Ungdomsskolen, SFO, daginstitutioner, pleje og omsorg, køkkener, socialområdet, elever og praktikpladser, serviceteam. Sygefraværet er forbundet med merudgifter til vikarer, udbetaling af overarbejde/merarbejde og manglende ferieafvikling. Det forudsættes, at der vil kunne opnås en årlig besparelse på mindst 2 mio. kr. ved yderligere nedsættelse af sygefraværet på ovennævnte områder og en reduktion af vikarforbruget samt udbetaling af ekstratimer/merarbejde. Pulje til mistet forældrebetaling, takster, tekniske korrektioner m.v. Årlig merudgift på 1,255 mio. kr. fra Gennemførelsen af besparelser og budgetforbedringer vil betyde en reduktion i grundlaget for opkrævning af forældrebetaling og takster m.v. Som følge heraf afsættes en pulje på 1,255 mio. til nedsættelse af indtægtsbudgetterne, tekniske korrektioner m.v. Spareramme til konkurrenceudsættelse Årlig nulstilling på 1,745 mio. kr. fra Nulstilling af tidligere spareramme på konkurrenceudsættelse. Ved konkurrenceudsættelse er opnået besparelse på rengøring på 1,255 mio. kr. årligt, og besparelse på 3,500 mio. kr. på vej, park og natur. Den resterende spareramme på 1,745 mio. kr. årligt nulstilles. Side 17

18 Bortfald af pris- og lønfremskrivning i 2013 Årlig besparelse på 12,500 mio. kr. fra Der gennemføres en rammebesparelse ved bortfald af pris- og lønfremskrivning af lønninger og varekøb. Dette indebærer samtidig, at der ikke foretages en PLfremskrivning af ressourcetildelingsmodeller indenfor bl.a. skoler, dagsinstitutioner, socialområdet og ældreområdet. Besparelsen vil ramme lønninger og øvrig driftsudgifter indenfor servicerammen. Der er i beregningen fratrukket rent kalkulatoriske poster og afregningssatser (fx satsregulering af overførelsesudgifter til personer, betaling til privatskoler m.v., sundhedsudgifter til regionen, tjenestemandspensioner m.v.). Besparelsen svarer til 1,4 % af budgettet til løn og varekøb og udgør 0,7 % af samlede driftsbudget ex. renter. Besparelsen skal udmøntes spredt i organisationen, der hvor budgetansvaret for de enkelte bevillinger i forvejen ligger. Så vidt muligt skal det ske ved effektiviseringer mv. Mange steder vil dette dog ikke være muligt, og resultatet vil nogle steder uundgåeligt føre til serviceniveaureduktioner for borgerne og/eller forringede vilkår for de ansatte. Der vil være tilfælde, hvor besparelserne kun kan indhentes ved at fravige tidligere politisk fastlagte standarder el. lignende. Besparelsens gennemførelse forudsætter således også, at udvalgene/byrådet i nogle tilfælde accepterer justeringer af politisk fastsatte standarder (åbningstider, normer, tildelingskriterier osv.). Side 18

19 Bilag 1: Specifikation af økonomiske konsekvenser vedrørende strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden" De økonomiske konsekvenser ved strukturrapporten på ældreområdet, Klar til fremtiden, udgør: BUDGETFORBEDRINGER OG BESPARELSER Beløb i kr. Specifikation af økonomiske konsekvenser vedrørende strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden" Ny plejecenterstruktur samt etablering af rehabiliteringscenter Etablering af rehabiliteringscenter på Plejecenter Jernbanebo, driftsudgifter Etablering af rehabiliteringscenter på Plejecenter Jernbanebo, nedlæggelse af Jernbanebo Nedlæggelse af Højvangen Rosengården Egevang Nedlæggelse af demenspladser Nedlæggelse af lederstilling Ingen udvidelse af antal plejeboliger Egeparken Færre indlæggelsesudgifter Øvrige initiativer fra "Klar til fremtiden" Indførelse af velfærdsteknologi Velfærdsteknologisk konsulent Systematisk medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Faldforebyggelse Udviklingskonsulent Rengøring overgår til Serviceteam Udvidelse af tilbuddet på Demensklub Permanentgørelse af Aktiv Hjemmehjælp Sygeplejenormering på Strandvænget Omstrukturering af sygeplejen Effektivisering af sygeplejen Organisationsændring færre distrikter Aktiv Hjemmehjælp Rehabiliteringscenter Afledte merudgifter til hjemmehjælp ved lukning af plejehjemspladser Modregning af besparelse fra budgetforlig vedr TOTAL Ny plejecenterstruktur Ny plejecenterstruktur samt etablering af rehabiliteringscenter Årlig besparelse på 3,322 mio. kr. i 2013 voksende til 11,434 mio. kr. i 2014, 11,759 mio. kr. i 2015 og 12,084 mio. kr. i Dog falder 1,3 mio. kr. i Sundhedsafdelingen, idet der ved strukturændringen forebygges en række indlæggelse. Besparelsen opnås grundet en større omlægning af plejecenterstrukturen der involverer de fleste af kommunens plejecentre samt Højvangen. Besparelsen er afhængig af at alle tiltag bliver iværksat, da tiltagene ikke kan stå enkeltvis. En række af tiltagene er præsenteret i analysen Klar til fremtiden fra Pleje- og Omsorgsafdelingen forår De enkelte elementer ved ny plejecenterstruktur gennemgås nærmere nedenfor. Side 19

20 Etablering af rehabiliteringscenter på Plejecenter Jernbanebo Der etableres et rehabiliteringscenter der indrettes med rehabilitering, akutstuer, specialenhed for demente og turnusborgere i det nuværende Plejecenter Jernbanebo. Som en følge heraf skal Højvangen lukke. I forhold til analysen Klar til fremtiden fremrykkes planerne for etablering af Rehabiliteringscenteret til medio Der er 32 boliger på Jernbanebo hvoraf de 7 fremadrettet fortsat vil have status som plejebolig, idet de anvendes til specialenhed for demente. Der lukkes således 25 plejeboliger som følge af etablering af et rehabiliteringscenter. Etableringen af Rehabiliteringscenteret vil koste 18,337 mio. kr. på årsbasis dog 11,148 mio. kr. i 2013 og 18,837 mio. kr. i Til gengæld spares 12,172 mio. kr. på årsbasis ved lukning af Plejecenter Jernbanebo dog 6,086 mio. kr. i Nedlæggelse af Højvangen Ved etablering af Rehabiliteringscenteret skal Højvangen aflastningscenter lukkes. Der skal således findes alternativ anvendelse til lokalerne i Ullerslev, idet kommunen har visitationsretten hertil og dermed finansieringsforpligtigelsen. Der forventes en årlig besparelse på 13,159 mio. kr. ved nedlæggelse af Højvangen såfremt Pleje- og Omsorgsafdelingen fortsat skal afholde bygningsudgifterne der udgør 1,295 mio. kr. på årsbasis. Besparelsen er i 2013 på 6,579 mio. kr. Rosengården Der er i dag 10 mindre ikke tidssvarende boliger som anvendes til demente borgere. Disse boliger nedlægges og anvendes i stedet til styrkelse af dagcentermiljø for demente borgere. Dette skal primært etableres via frivillige, dog ansættes der koordinator der skal være den drivende kraft på stedet. Dette vil give en besparelse på 1,754 mio. kr. på årsbasis dog 0,973 mio. kr. i Egevang På tilsvarende vis som Rosengården skal der ske en styrkelse af dagcentermiljøet for demente borgere i Ullerslev baseret på frivillige. Dette skal ske i nuværende fælleslokaler på Egevang Plejecenter. Dette vil give udgifter til en koordinator samt øvrig drift for 0,5 mio. kr. på årsbasis dog 0,488 mio. kr. i Nedlæggelse af demenspladser I plejecentrenes ressourcetildelingsmodel er der i dag afsat ekstra midler til 38 lejligheder som rummer demente borgere. Imidlertid er over halvdelen af beboerne på plejecentrene demente og den andel forventes at stige de kommende år. For at ruste organisationen til denne udfordring har Pleje- og Omsorgsafdelingen videreuddannet personalet til at kunne give demente borgere optimal pleje. Der er således ikke længere argument for at der skal gives højere normering til en mindre andel af plejeboligerne. De mindre plejecentre vil ikke have ressourcer til at få en sammenhængende vagtplan når normeringen vedr. demente fjernes, og der afsættes 5 normeringer til at kompensere disse plejecentre. Samlet set opnås en besparelse ved nedlæggelse af demenspladser på i alt 4,038 mio. kr. på årsbasis dog halvårsvirkning i Side 20

21 Nedlæggelse af lederstilling Ændringer i plejecenterstrukturen gør, at der kan nedlægges en lederstilling fra Besparelsen udgør 0,498 mio. kr. Ingen udvidelse af antal plejeboliger Det er beskrevet i analysen Klar til fremtiden at der skal udvides med 16 pladser på Vindinge Landsbycenter og 12 pladser på Egevang. Denne udvidelse realiseres ikke. Sammen med lukningen af 25 pladser på Jernbanebo og 10 pladser på Rosengården er det undersøgt hvorvidt det er realistisk at etablere rehabiliteringscenteret til medio I 2011 var der 81 dødsfald på plejecentrene og i 1. halvår 2012 har der været 48 dødsfald. Det vurderes derfor som en reel mulighed at etablere rehabiliteringscenteret til medio Egeparken Egeparken har 58 boliger hvoraf en andel i dag anvendes som egentlig plejebolig og resten som ældreboliger. Egeparken har som følge heraf en lavere normeringstildeling end kommunens øvrige plejecentre. Kommunen har visitationsretten over alle boligerne. Som det fremgår ovenfor nedlægges 35 af de nuværende plejeboliger, og der sker ingen udvidelse som beskrevet i analysen Klar til fremtiden. Der er dog en sikkerhed der skal afhjælpe eventuel plejeboligmangel, idet en større og større andel af boligerne på Egeparken kan anvendes til egentlig plejebolig. Det betyder, at Egeparkens nuværende ressourcetildeling ikke længere er tilstrækkelig når plejetyngden stiger. Skal alle boliger i Egeparken have samme normering som de resterende plejecentre skal der tilføres 7,8 mio. kr., men det vurderes på nuværende tidspunkt at en budgettilførsel på 2 mio. kr. kan dække den øgede tyngde. Beløbet udgør i ,7 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i Færre indlæggelsesudgifter Ved etablering af rehabiliteringscenteret forventes der sparede udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, idet der forventes færre indlæggelser. Besparelsen forventes at udgøre 1,3 mio. kr. på årsbasis, dog 0,650 mio. kr. i 2014 og 0,975 mio. kr. i Besparelsen falder i Sundhedsafdelingen, og der skal således overføres budget til Pleje- og Omsorgsafdelingen fra Sundhedsafdelingen svarende til ovennævnte beløb. 2. Øvrige initiativer fra Klar til fremtiden Indførelse af velfærdsteknologi Ifølge analysen Klar til fremtiden afprøver og indfører Pleje- og Omsorgsafdelingen kontinuerligt velfærdsteknologi. Velfærdsteknologiske løsninger der i løbet af 2-3 år giver en driftsbesparelse indføres. Tiltaget resulterer i besparelser på 0,750 mio. kr. på årsbasis, dog 0,450 mio. kr. i Velfærdsteknologisk konsulent Ifølge analysen Klar til fremtiden ansættes en velfærdsteknologisk konsulent. Markedet rummer mange velfærdsteknologiske løsninger og for at udvælge, implementere og indhente besparelser vedr. velfærdsteknologi skal der være en overordnet koordinator. Tiltaget resulterer i udgifter for 0,450 mio. kr. på årsbasis. Side 21

22 Systematisk medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Ifølge analysen Klar til fremtiden indfører Pleje- og Omsorgsafdelingen systematisk medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg. Dette med henblik på færre indlæggelser der sparer udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Det forventes at der kan spares 0,182 mio. kr. på årsbasis, dog kun 0,091 mio. kr. i Besparelsen falder i Sundhedsafdelingen. Faldforebyggelse Ifølge analysen Klar til fremtiden udarbejder Pleje- og Omsorgsafdelingen i samarbejde med Sundhedsafdelingen handleplaner for faldforebyggelse. Dette med henblik på færre indlæggelser der sparer udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Analyser viser at der kan spares kr. pr. undgået indlæggelse. Det forventes at der kan spares 0,480 mio. kr. i faldforebyggelse på årsbasis, dog kun 0,240 mio. kr. i Besparelsen falder halv/halv i Pleje- og Omsorgsafdelingen og Sundhedsafdelingen. Udviklingskonsulent Ifølge analysen Klar til fremtiden ansættes en udviklingskonsulent. Der findes en række statslige puljer og fonde der kan ansøges om midler til forskellige projekter, og for at optimere udbyttet heraf ansættes en udviklingskonsulent. Tiltaget resulterer i udgifter for 0,450 mio. kr. på årsbasis. Rengøring overgår til Serviceteam Ifølge analysen Klar til fremtiden overgår rengøringen i Svanedamsgade 15 til Serviceteamet. Det forventes at give en besparelse på 0,066 mio. kr. på årsbasis. Udvidelse af tilbuddet på Demensklub Årlig investering på 0,650 mio. kr. fra I takt med den demografiske udvikling, bliver der flere og flere demensramte borgere. For Nyborg Kommune kan dette udvikling dokumenteres med bl.a. stigende venteliste til Demensklubben. Demens rammer oftest personer over 65 år, og viser sig med glemsomhed og problemer med at klare hverdagen i sygdommens første fase og med behov for fuld pleje på plejecenter i sygdommens sidste fase. En indsats for at holde borgerne aktive både fysisk og psykisk kan udskyde demensen, og derved også udsætte behovet for hjemmeplejen og plejecenterplads. Udvidelsen af det eksisterende tilbud i Demensklubben er nødvendig for at imødekomme efterspørgslen og for at minimere udgifter i forbindelse med demenssygdom. Ved ansættelsen af en social- og sundhedsassistent på 32 timer, bliver det muligt at iværksætte aktiviteter for 3½ daghold á 5 borgere, og frigøre 10 timer ugentligt til demenskoordinatorernes forebyggende arbejde. Forebyggende arbejde samt minimering af magtanvendelse og minimering af brug af fastvagt, opnås yderligere ved ansættelse af en Marte Meo terapeut på 32 timer. Side 22

23 Permanentgørelse af Aktiv Hjemmehjælp Årlig investering på 0,750 mio. kr. fra Siden 2011 er der i Nyborg Kommune iværksat to projekter med aktiv hjemmehjælp. Den første projekt havde opstart i 2011, og var med det formål at styrke hjemmeplejens forudsætninger, så den ydelse der leveres i højere grad tilrettelægges med det mål at udvikle eller fastholde borgerens funktion. Denne projekt er permanent. Det andet projekt er sat i værk i budget 2012 hvor der er bevilliget to terapeuter yderligere. Projektet bliver mere borgerrelateret, samt udvides til at omfatte hverdagsrehabilitering. Denne projekt er midlertidig med ophør efter Begge projekter har været en succes. I forlængelse af analysen Klar til fremtiden og med målet om at udvide terapeuternes funktion med træningsopgaver i forhold til Almindelig Daglig Livsførelse i hjemmet og sætte endnu mere fokus på vedligeholdende træning, samt overføre aktiv hjemmehjælps tankegang til sygeplejen. Sygeplejenormering på Strandvænget Nyborg Kommunes sygepleje har fået opgaven vedr. pasning af akutte opgaver samt opgaver i ferieperioder på Strandvænget. Opgaven blev tidligere varetaget af Regionen Syddanmark. Der udvides derfor med en fuldtidsstilling, svarende til 0,438 mio. kr. Omstrukturering af sygeplejen Årlig besparelse på 5,6 mio. kr. dog 3,2 mio. kr. i En benchmarking af antal sygeplejersker og social og sundhedsassistenter, SSA, pr årige mellem fynske kommuner viser at der kan hentes en besparelse i Nyborg Kommune. Ved at normere efter fynsk gennemsnit kan Nyborg Kommune opnå en besparelse på 7,862 mio. kr. på sygeplejen og en opnormering på 2,257 mio. kr. til ansættelse af SSA ere. Der indhentes konsulentbistand til detaljeret analyse af sygeplejen for at hente den pålagte besparelse. Analysen forventes at være klar til fremlæggelsen for byrådet oktober Effektivisering af sygeplejen Besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2013 I 2011 er der oprettet en sygeplejeklinik på Plejecenter Egeparken. Medio 2012 er der startet en klinik på plejecenter Rosengården, og der forventes yderligere en klinik i Skovparken med opstart august 2012, ligesom der er planer om oprettelse af en fjerde klinik i Ullerslev ultimo Efter den nuværende model er borgeren som udgangspunkt visiteret til hjemmebesøg, og der er ikke fastlagt retningslinjer for hvornår en borger kan visiteres til sygeplejeklinik. Side 23

24 Effektivisering og fuld udnyttelse af de fire sygeplejeklinikker optimeres ved at ændre visitationspraksis, således at borgeren som udgangspunkt visiteres til sygeplejeklinikken, og at der oprettes et sæt retningslinjer for hvornår et hjemmebesøg bevilges. Dette minimerer køretiden og frigør tiden til sygeplejen. Yderligere skal der arbejdes med at finde den optimale bemanding til sygeplejeklinikkerne. To af sygeplejeklinikker, Rosengård og Egeparken, er placeret i plejecentrene hvilket åbner op for muligheden for at opgaverne varetages af centersygeplejersker. Derudover er der ligeledes en del af opgaver der kan uddelegeres til social- og sundheds assistenter. Organisationsændring færre distrikter Årlig besparelse på 1,5 mio. kr. dog 0,750 mio. kr. i Ifølge analysen Klar til fremtiden skal der etableres en ny organisation på hjemme- og sygepleje, hvorved antallet af distriktsledere reduceres. Aktiv Hjemmehjælp Årlig besparelse på 1,2 mio. kr. fra 2016, dog 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i Med øget indsats på aktiv hjemmehjælp og fokus på vedligeholdende træning, forventes der yderligere fald i antal visiterede timer på hjemmeplejeområdet. Rehabiliteringscenter Besparelse på 1,0 mio. kr. fra I det planlagte Rehabiliteringscenter med 17 pladser på nuværende plejecenter Jernbanebo, satses der bl.a. på etablering af træningsfaciliteter og en udvidelse med ergo- og fysioterapeuter. Der skal udarbejdes klare regler for visitation til rehabiliteringscenter samt kriterier for hjemsendelse til eget bolig. Hjemsendelseskriterier bliver formet således at de hjemsendte borgere belaster hjemmeplejen mindst muligt i form af midlertidig hjemmehjælp. Afledte merudgifter til hjemmehjælp ved lukning af plejehjemspladser Merudgift på 0,3 mio. kr. i 2013 og 2,077 mio. kr. årligt fra Merudgifterne er opgjort som den gennemsnitlige tyngde pr. hjemmehjælpsmodtager på 3,7 timer pr. uge, som med den gældende timepris giver merudgifter på kr./borger. Da der lukkes 35 plejehjemspladser er den samlede afledte merudgift 2,077 mio. kr. helårligt. Modregning af besparelse fra budgetforlig vedr Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 Indarbejdet en rammebesparelse på ældreområdet svarende til 4,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. årligt fra Denne rammebesparelse er modregnet og udmøntet i den samlede nettobesparelse vedrørende strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden". Side 24

25 Torvet Nyborg Side 25

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen

NOTAT. Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen NOTAT Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen Indledning og baggrund Ved budget 2016-2019 blev det vedtaget at Ældre og Sundhedsområdet skal spare 2,457 mio. kr. fra 2017. Dette kommissorium

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 SUNDHED & ÆLDRE NOTAT UDKAST Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 Dato: 7. august 2015 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen Sundhed og Ældre Rådhuset - Torvet - 7400 Herning Tlf.

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012 Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/0013299 Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab Udfyld beløb i hele i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab 2015 2016 2017 2018 SFO - Justering af åbningstider, således at der reduceres

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013 Regnskab 2013 Resultat Decentraliserede områder: RAMME REGNSKAB Resultat mio. kr. 3.31 Pleje og Omsorg 2.331,8 2.344,4-12,6 3.37 Sundhed 139,4 136,6 2,8 Positive tal: Mindreudgifter/Negative tal: Merudgifter

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere