BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014"

Transkript

1 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Natur og Miljø EDB- program - opsigelse Skråfotos Arealplanlægning Miljøvurderinger - VVM Spildevandsplanlægning Spildevandsudledning Bjørneklo Naturformidling Kystsikring Hold DK rent Livreddertårn Jordforurening Vandløb Kollektiv Trafik (betaling til fynbus) Vejvedligeholdelse m.v Maskiner og materiel Præsteskoven Vejbrønde Renholdelse af gader og veje Fortovsplan Ullerslev Vejvedligeholdelse Broer og tuneller Byporte Vejmarkeringer - striber Mindre Vejreguleringer Rammebesparelse materielgårde BEREDSKABSKOMMISSIONEN Besparelser indenfor beredskabsområdet

2 SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET Folkeskoler og SFO Lukning af 5 folkeskoler Afledte transportudgifter Fortsat drift af Skovparkhallen Specialundervisning Ændringer på specialundervisningsområdet Ungdomsskole og klubber Lukning af klubben i Aunslev mm Reduktion af timetal for klubpersonale Reduktion af hold i almenundervisningen Reduktion af "cykelvikar" i klubberne Reduceret forældrebetaling Dagpleje og daginstitutioner (netto) Strukturtilpasning på dagpasningsområdet Ændret organisering af støtteteam Ændret organisering af specialgrupper Rammebesparelse på 5% indenfor børneafhængige udgifter (normering, åbningstid, lukkedage) Daginstitutioner, teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år Reduktion af pulje til sprogarbejde Ådalens Specialafdeling - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Byggelegepladsen lukkes Ophør af tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning Besparelse ved ikke fremskrivning af tilskud SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET Sundhed Reduktion i ledelsestimer i sundhedsplejen Nedlæggelse af tilbud i Mødrerådgivningen Nedlæggelse af terapeutstilling på børneområdet Ingen tilskud til kørsel efter Opsigelse af lejemål på Nyborg Sygehus

3 51 Nedlæggelse af sundhedsplejerskestilling Pleje og omsorg Aktiviteter Integrering af aktiviteterne på plejecentrene i dagligdagen Nedlæggelse af visiterede aktiviteter ved Jernbanebo Nedlæggelse af åbne aktiviteter Kørsel til aktiviteter, brugerbetaling øges til 100 kr Alternativ neddrosling med10% i stedet for nedlæggelse af aktiviteter Plejecentre og hjemmepleje Lukke plejecenteret De gamles hjem i Aunslev incl. café Aflastningsboliger Egevang og Rosengården - huslejeindtægt Reduktion af fast normering på plejecentre (fratrukket udlicitering af vasketøj og robotstøvsuger) Udlicitering af vasketøj på plejecentre Udlicitering af vasketøj i hjemmeplejen Indførelse af robotteknologi på plejecentre (støvsugere) Bortfald af tilbud om, at den kolde mad til hjemmeboende bliver smurt/gjort klar Ændring af distriktsopdeling ved at slå aften og nat sammen Aflastning i hjemmet kun i dagtimerne fast vagt kun til døende Distrikt overtager plejen i de beskyttede boliger ved Jernbanebo Reduktion af morgenmøderne i hjemmeplejen Bortfald af gå-ture i hjemmeplejen Forslag 1: Ændret tid til rengøring - fra 90/60 til 60/45 (fortsat hver 2. uge) Forslag 2: Ændret tid til rengøring - fra 90/60 til 45/30 (fortsat hver 2. uge) Forslag 3: Ændret tid til rengøring - hver 3. uge med nuværende niveau Forslag 4: Ændre tid til rengøring - hver 3. uge med reduceret tid fra 90/60 til 60/ Forslag 5: Ændre tid til rengøring - hver 3. uge med reduceret tid fra 90/60 til 45/ Skærpelse af kriterier for tildeling af praktisk bistand m.v Aktiv hjemmehjælp (Fredericia-modellen) Sygepleje Reduktion i forbrug af vikarudgifter til sygepleje Etablering af sygeplejeklinik i stedet for visse hjemmesygeplejebesøg Andet Videokonference ved udskrivningssamtaler Sundhedsordning finansieres indenfor eget budget

4 Afledte udgifter Tilpasning af budget til beklædning til faktisk forbrug Tilpasning af budget til kørsel til faktisk forbrug Konsekvenser af besparelsesforslag vedrørende teknologi Hjælpemidler Udlicitering hjælpemiddeldepot Køkkener Transport af mad til hjemmeboende og til plejecentre som køl i stedet for varmholdt Merindtægter på forplejning, svarende til niveauet, der blev opnået i Nedlæggelse af café på Jernbanebo Nedlæggelse af café på Egeparken Nedlæggelse af café på Egevang Nedlæggelse af café på Rosengården Øgede indtægter for betaling af forplejning Leve-bo Kostkonsulentstilling på køkkenområdet nedlægges SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET Udsatte børn og unge Rammebesparelse vedrørende udsatte børn og unge (hjemtage og strammere styring) Døgninstitutionen Sølyst - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra Udsatte voksne og handicappede m.v Ændrede aktivitetsforudsætninger Støttecenter Skrænten - søn- og helligdagsbetaling Ophør af tilskud til ansættelse af personlig hjælper Botilbuddet Gl. Vindingevej - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra Nyborgværkstedet - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra Analyse af enkeltsager på socialområdet, hvor Nyborg er betalingskommune (skal konkretiseres) Socialområdet, teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år BESKÆFTIGELSESUDVALGET Øge aktiveringsomfanget for de forsikrede ledige og sygemeldte Øge aktiveringsomfanget for kontanthjælp og ledighedsydelse Øget indsats for dagpengemodtagere med ledighed over 12 måneder Udgifter til aktiveringsstrategien

5 ERHVERVSUDVALGET Forslag til besparelser indenfor Erhvervsudvalget ØKONOMIUDVALGET OG TVÆRGÅENDE FORSLAG Politisk organisation Rammebesparelse vedrørende politisk organisation Administrativt område Nedlæggelse af direktørstilling Nedlæggelse af 1 stilling ved samling af Beredskab og Teknik og Miljø Legepladseftersyn (teknik og miljø) Lokal- og kommuneplaner (teknik og miljø) Nedlæggelse af 2 stillinger indenfor Socialafdelingen Tilkaldevagt i Socialafdelingen Reduktion i timetal i sundhedskonsulentstilling (konto 6) Nedlæggelse af administrativ stilling (pleje og omsorg) Nedskæring i elevkoordinatorstilling (pleje og omsorg) Nedlæggelse af 2 stilling i Borgerservice - administration og digitalisering Nedlæggelse af 1 stilling i Økonomiafdelingen (digitalisering og effektivisering) Nedlæggelse af 1 stilling i Personalekontoret (digitalisering og effektivisering) Effektivisering af decentrale løn- og bogføringsopgaver (rammebesparelse) Mindreindtægter fra besparelse vedrørende administrationsaftale med NFS Tværgående forslag/forslag, der har effekt på flere udvalg Reduktion af budget til tjenestemandspensioner Reduktion af IT-budget (indkøb, aftaler m.v.) EDB-program - opsigelse (teknik og miljø) Bortfald af trepartsinitiativer (aftale dækker kun perioden ) Besparelse på rengøringsområdet Konkurrenceudsættelse - udlicitering af områder i kommunen (mål for PLI på landsplan)???? 126 Fælles indkøbsaftaler (FIF) - billigere indkøb via rammeaftaler (fratrukket årlig investering) Digitaliseringsstrategi (medarbejder til implementering) Nedsættelse af kompensation til barsel (fra 90% til 80%) Øvrige udgifter og indtægter Pulje til udbetaling af feriekort, fratrædelsesomkostninger m.v Omprioritering af centrale lønpuljer Garantiprovision for lån til NFS A/S

6 132 Spareramme til senere udmøntning TOTAL

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budgetkonference 28. - 29. august 2014. RKSK 3.0 - besparelsesforslag

Budgetkonference 28. - 29. august 2014. RKSK 3.0 - besparelsesforslag Budgetkonference 28. - 29. august 2014. RKSK 3.0 - besparelsesforslag Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Indstilles Spor Strateginr.

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune Budget 2012 2015 Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL... 18 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD...

Læs mere

Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger

Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Budgetkonference 28. - 29. august 2014. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011"

Udklip fra KREVIs katalog Inspiration til effektiviseringer 2011 Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011" Effektiviseringsforslagene i denne rapport er udvalgt blandt de i alt 581 ideer til effektivisering, KREVI har samlet i kataloget Inspiration

Læs mere

Inspirationskatalog til mulige udgiftsreduktioner

Inspirationskatalog til mulige udgiftsreduktioner R A P P O R T Inspirationskatalog til mulige udgiftsreduktioner Indsamlet af Viden og Strategi, marts 2010 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i 2 0 1 0 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Læs mere