CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER"

Transkript

1 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ring 3 ruten Nuværende forhold Ring 3 ruten forbinder Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Brøndby og Vallensbæk kommuner, se figur 1 Desuden ligger ruten på kommunegrænsen til både Ishøj og Albertslund kommuner Figur 1 Ring 3 ruten vist med orange streg er en af ringruterne i det samlede forslag til et net af cykelsuperstier i hovedstadsområdet vist med grå streg Lyngby-Taarbæk Kommune, 1,2 km Ruten i Lyngby-Taarbæk Kommune går på enkeltrettede stier langs Buddingevej (Ring 3) mellem Jernbanepladsen (mødet med Birkerødruten) ved Lyngby Station og kommunegrænsen til Gladsaxe Gaderummet er relativt bredt med tæt bebyggelse på en delstrækning og mere åben bebyggelse på en anden delstrækning Der kører ca biler i døgnet på den korte strækning tættest på Jernbanepladsen og på resten af strækningen er tallet ca biler i døgnet Ring 4 ruten støder til ruten tæt på jernbanen

2 2 / 19 Gladsaxe Kommune, 4,9 km Ruten i Gladsaxe Kommune går på enkeltrettede stier langs Ring 3 Mellem kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk og den store og komplekse rundkørsel ved Gladsaxe Rådhus hedder vejen Buddingevej Her er gaderummet relativt bredt med fortrinsvis åben bebyggelse og over biler i døgnet på strækningen samt en række signalkryds Mellem rundkørslen i Gladsaxe og kommunegrænsen til Herlev hedder vejen Gladsaxe Ringvej Gaderummet er her meget åbent og bredt med over biler i døgnet og flere store signalkryds Ruten møder ved rundkørslen i Gladsaxe den nordlige forlængelse af Vestvoldruten kaldet Vandledningsruten Ved Hillerødmotorvejen krydses Ring 3 ruten af Farumruten Herlev Kommune, 2,5 km Ruten i Herlev Kommune går på enkeltrettede stier langs Herlev Ringvej (Ring 3) mellem kommunegrænserne til Gladsaxe og Rødovre Gaderummet er relativt bredt med fortrinsvis åben bebyggelse og over biler i døgnet på strækningen samt med flere store signalkryds I Herlev bymidte krydses ruten af Ballerupruten på Herlev Hovedgade Rødovre Kommune, 0,9 km Ruten i Rødovre Kommune går på enkeltrettede stier langs Nordre Ringvej (Ring 3) mellem kommunegrænserne til Herlev og Glostrup Gaderummet er bredt med få adgangsveje og åben bebyggelse Strækningen har over biler i døgnet Glostrup Kommune, 5,9 km Ruten i Glostrup Kommune går på enkeltrettede stier langs Ring 3 mellem kommunegrænserne til Rødovre og Brøndby Mellem kommunegrænsen til Herlev og Roskildevej (Nordre Ringvej) er gaderummet meget åbent og med få adgangsveje på hovedparten af strækningen Tæt på Roskildeveje er gaderummet ganske vist også bredt, men med mere tæt bebyggelse og flere tætliggende adgangsveje Mellem Roskildevej og kommunegrænsen til Brøndby hedder strækningen Søndre Ringvej Gaderummet er tættest på Roskildevej med relativ tæt bebyggelse På hele strækningen i Glostrup Kommune er biltrafikken tæt på eller over biler i døgnet Ruten krydses af Albertslundruten og Roskildevejsruten undervejs Brøndby Kommune, 3,9 km Ruten i Brøndby Kommune går på enkeltrettede stier langs Søndre Ringvej (Ring 3) mellem kommunegrænserne til Glostrup og Vallensbæk Gaderummet er bredt med få adgangsveje og åben bebyggelse I den sydlige del går ruten gennem et grønt område med periodevise kig ud over landskabet Vallensbæk Kommune, 1,7 km Ruten i Vallensbæk Kommune går på enkeltrettede stier langs Søndre Ringvej (Ring 3) mellem kommunegrænserne til Brøndby og Ishøj, hvor ruten møder Ishøjruten ved kommunegrænsen Gaderummet er bredt med få adgangsveje og en blanding af grønne arealer og åben bebyggelse Rutens tilgængelighed og potentiale Ring 3 ruten er en ringrute i nettet af cykelsuperstier og giver cyklister tilgængelighed på tværs af fingrene i hovedstadsområdet Sammen med de øvrige cykelsuperstier giver ruten en dækning med maskevidde på mellem en og 4 km Ruten forbinder byområderne Vallensbæk, Brøndbyvester, Glostrup, dele af Herstedøster, Ejby, Herlev, Gladsaxe, Buddinge og Lyngby Ruten passerer tæt på knudepunktsstationerne Lyngby, Buddinge, Herlev og Glostrup samt tæt på Vallensbæk station med mulighed for at kombinere rejser med tog og cykel

3 3 / 19 I projektet er det potentielle opland for tiltrækning af cyklister vurderet for hver af ruterne ud fra principperne vist i figur 2 Figur 2 Principskitse, der viser hvordan hver rutes opland er defineret som grundlag for vurdering af antal potentielle cykelpendlere langs ruten Københavns Kommune har tidligere fået udarbejdet en vurdering af potentialet for pendlere, der vil foretage en længere pendlertur på cykel i hovedstadsområdet Her indgår en generel vurdering af potentialet for, hvad man kan forestille sig cykeltrafikkens andel i forhold til andre transportmidler kan blive på ture af forskellig længde til og fra København Det største potentiale med en cykelandel på 38 procent blev vurderet for ture på 4-7 km For ture op til 10 km var vurderingen 25 procent og for ture op til 12 km var tallet 13 procent Tallet falder frem til 20 km's afstand, som var den længste afstand i vurderingen 1 I cykelsuperstiprojektet er det antaget, at ovennævnte vurdering af potentialer tilnærmelsesvis kan benyttes som et bud på en teoretisk potentiel fremtidig cykelandel blandt pendlere langs Ring 3 ruten Potentialet er derefter sammenholdt med data om pendleres nuværende cykelandele mellem OTM trafikmodellens 2 zoner inden for oplandet langs Ring 3 ruten Forskellen mellem de nuværende cykelandele i OTM modellen og det ovenfor beskrevne potentiale udgør dermed et groft bud på en potentiel overflytning Det skal bemærkes, at for radialruterne i cykelsuperstinettet gælder de oven nævnte antagelser sandsynligvis bedre end for en ringrute som Ring 3ruten i de yderste dele af nettet Her er konkurrenceforholdet mellem bil, kollektiv trafik og cykel anderledes end for ruter langs fingrene og S-togslinjerne samt til og fra København med større myldretidstrængsel og mere besværlige og dyre parkeringsforhold Med de oven nævnte forbehold viser OTM modellen, at der i alt er ca pendlere, heraf ca 2600 cykelpendlere, inden for Ring 3 rutens opland med pendlerafstande på 4-20 km Det teoretiske potentiale er herefter beregnet ud fra ovenstående grove skøn for potentiale, som Københavns Kommune tidligere har fået foretaget Resultatet er et skøn på en flytning af ca 1400 pendlere fra andre transportmidler til cykel Det vil svare til en vækst på ca 53 procent flere cykelpendlere 1 "Cykeltrafik i København Vurdering af potentialet for længere pendlerture på cykel", notat udarbejdet af Tetraplan for Københavns Kommune, 27 januar OTM modellen er en overordnet trafikmodel for biltrafik, cykeltrafik og kollektiv trafik, der dækker hovedstadsområdet og benyttes til en lang række vurderinger af større infrastrukturprojekter Modellen administreres af DTU Transport

4 4 / 19 Forbedringer af ruten til en cykelsupersti Ruten kan bringes til at opfylde konceptet for cykelsuperstier ved anlægstiltag og løft af standarden for drift og vedligehold Tabel 2 viser en opsummering af anlægsoverslag for at nå henholdsvis en basis model og en ideel model for en cykelsupersti I konceptet for cykelsuperstier 3 er fastlagt følgende principper for disse to modeller: Den ideelle model er løsninger, som på højt niveau sikrer de optimale forhold for cykelpendlerne på cykelsuperstierne uden skelen til økonomi, andre trafikanter, byrummet osv, og dermed lever op til alle kvalitetsmålene Basis modellen er løsninger, der i højere grad tilpasser de løsninger, der sikrer gode forhold for cykelpendlerne, til øvrige hensyn, feks andre trafikanter, økonomi, visuelle forhold, arealforbrug mv Stadig under hensyntagen til kvalitetsmålene for cykelsuperstier Med disse to modeller skabes en fleksibilitet i udformningen, som gør planen for hele nettet realistisk og realiserbar Der vil altid være enkelte kryds eller delstrækninger, hvor principperne må fraviges Intentionen er imidlertid at minimere omfanget af fravigelser Udformningen kan desuden ændre sig over tid, således at man kontinuerligt kommer tættere på fuldt ud at leve op til de beskrevne principper Tabel 2 Det samlede anlægsoverslag for forbedringer pr kommune til en basis eller ideel løsning Kommune Længde Anlægsoverslag basis løsning* Anlægsoverslag ideel løsning* Lyngby- Taarbæk 1,2 km kr kr Gladsaxe 4,9 km kr kr Herlev 2,5 km kr kr Rødovre 0,9 km kr kr Glostrup 5,9 km kr kr Brøndby 3,9 km kr kr Vallensbæk 1,7 km kr kr Total 21,0 km kr kr *Anlægsoverslaget er baseret på gennemsnitlige enhedspriser pr tiltag, inkl et tillæg på 15 % for projektering og er ekskl miljø- og ekspropriationsomkostninger (2010 priser) Bagerst i notatet (tabel 4) beskrives hvert af de tiltag, som indgår i de samlede forslag i hhv basis og ideel løsning Ring 3 ruten går langs Ring 3, som har et relativt ensartet tværprofil på tværs af kommunegrænser Størstedelen af strækningen er en 4 sporet vej med midterrabat og enkeltrettede cykelstier langs vejen De fleste kryds er store signalkryds inklusive en del rampekryds til de motorveje, som strækningen krydser De foreslåede tiltagstyper er derfor også relativt ens på tværs af kommuner Kommunerne langs Ring 3 3 Koncept for cykelsuperstier er udarbejdet som et fælles dokument blandt parterne i projektet Dokumentet forventes opdateret efterhånden som erfaringer opnås fra realisering af de første ruter

5 5 / 19 har ligeledes planer om at ville etablere en ringbane på strækningen og samtidig give mulighed for byvækst langs strækningen En cykelsuperstis etablering vil skulle koordineres med sådanne planer I det følgende beskrives de mest anvendte tiltagstyper på tværs af kommuner: Tiltag i signalkryds I basisløsningen foreslås mindre forbedringer i signalkryds Det vil være forskelligt, hvilke konkrete forbedringer, der er realistiske og relevante at gennemføre, da det vil afhænge af trafikmængder og geometri i hvert kryds Tiltagene er for eksempelvis nedtællingssignaler for cyklister, særskilte cykelsignaler, forbedret afmærkning mv I den ideelle løsning indgår tiltag, der i højere grad forsøger at prioritere cyklisterne på ruten Dvs detektering af cyklister og dermed prioritering af grøntid til disse Det vil være meget forskelligt, hvordan de foreslåede tiltagstyper kan realiseres Tiltag ved busstoppesteder I basisløsningen foreslås mindre tiltag på steder, hvor bussen i dag holder ind til kantstenen lige op af cykelstien Ved en række stoppesteder er der allerede i dag en smal venteperron, som giver en vis afstand til cyklister På de fleste af disse steder indgår ikke yderligere forbedringer i basisløsningen Den ideelle løsning omfatter tiltag ved alle stoppesteder, der ikke i dag har en venteperron på ca 2 m bredde Ingen niveauforskel ved sideveje Basisløsningen omfatter anlæg af cykelsti, hvor cykelstien i dag er afbrudt på tværs af sideveje uden signalregulering På trods af de mange fællestræk på tværs af kommuner varierer tætheden af signalkryds, antallet af busstop mv I det følgende summeres ganske kort, hvad der især er peget på i hver af kommunerne Strækningen i Lyngby-Taarbæk Kommune adskiller sig fra de andre strækninger ved at have et smallere tværprofil end den øvrige strækning og, at der er afkortede cykelstier i et par kryds Basisløsningen omfatter, at cykelstien føres helt frem i disse kryds Ved en ca 150 m strækning fra Jernbanepladsen er stierne i dag meget smalle (ca 1,5 m), men udvidelse vil kræve ombygning af viadukt under jernbanen, og udvidelsen er derfor ikke prissat I den ideelle løsning indgår desuden forbedring af flere busstoppesteder Strækningen i Gladsaxe Kommune omfatter en delstrækning på Buddingevej og en delstrækning på Nordre Ringvej Den sidste har et meget bredt tværprofil med midterrabat På Buddingevej er der mange signalkryds, hvor der i begge løsninger foreslås forbedringer Desuden indgår forbedringer ved alle busstoppesteder i den ideelle løsning På Nordre Ringvej indgår tiltag på udvalgte stoppesteder og en række store signalkryds For strækningen i Herlev Kommune indgår i basis løsningen især forbedringer i signalkryds I den ideelle løsning indgår yderligere forbedringer i signalkryds og etablering af brede passagerperroner ved busstoppesteder Strækningen i Rødovre Kommune er relativ kort og omfatter ingen signalkryds Forbedringerne er især ved busstoppesteder og ved udmunding af enkelte sideveje Strækningen i Glostrup Kommune er sammensat af delstrækninger i meget åbne og brede gaderum uden randbebyggelse med få og store kryds samt delstrækninger i mere tæt byrum med flere krydsende veje Tiltagene i begge løsninger er derfor sammensat af forbedringer i signalkryds, ved busstoppesteder og ved øvrige sideveje Ligeså indgår anlæg af stier på manglende delstrækninger i Glostrup Bymidte

6 6 / 19 For strækningen i Brøndby Kommune indgår i basisløsningen mindre forbedringer i signalkryds, mens den ideelle løsning også indeholder forbedringer med venteperroner til buspassagerer ved stoppesteder For strækningen i Vallensbæk Kommune indgår i basisløsningen mindre forbedringer i signalkryds, mens den ideelle løsning også indeholder forbedringer med venteperroner til buspassagerer ved stoppesteder Forbedret drift og vedligehold Flere af de foreslåede forbedringstiltag vil medføre en ekstra årlig omkostning til drift og vedligehold Det gælder feks for signalkryds og nye cykelstier En vurdering af disse omkostninger er vist i tabel 3 Konceptet for cykelsuperstier indeholder desuden et generelt løft i drift- og vedligeholdelsesstandard Ruterne skal generelt prioriteres på linje med øvrige højt prioriterede færdselsarealer Den ideelle situation er, at politikken for og gennemførelsen af drift og vedligehold har højeste prioritet og foregår ensartet ud fra besluttede fælles kvalitetsstandarder i konceptet Konceptet indeholder standarder, der kan betragtes som en fælles målsætning som der arbejdes mod at nå De ekstra omkostninger ved et generelt løft i standarden for den enkelte kommune kan først vurderes, når ruten skal realiseres Omkostningerne indgår derfor ikke i dette notat Tabel 3 Foreløbige skønnede ekstra årlige omkostninger til drift og vedligehold forårsaget af forbedringstiltagene Kommune Længde Drift og vedligehold basis løsning* Drift og vedligehold ideel løsning* Lyngby- Taarbæk 1,2 km kr kr Gladsaxe 4,9 km kr kr Herlev 2,5 km kr kr Rødovre 0,9 km kr kr Glostrup 5,9 km kr kr Brøndby 3,9 km kr kr Vallensbæk 1,7 km kr kr Total 21,0 km kr kr * Ved realisering af en samlet løsning for ruten Vurdering af forbedringernes effekt i forhold til de opstillede kvalitetsmål Forbedringerne er opstillet som en samlet pakke af tiltag og foreløbig beskrevet og defineret som "type"tiltag uden en egentlig konkretisering Det er på den baggrund ikke muligt at kvantificere effekten af hvert tiltag eller pr kommune Det vil først kunne ske i en senere projekteringsfase Nedenstående vurdering er baseret på at give et overblik for hele ruten, ofte på tværs af kommuner Tilgængelighed Den planlagte vejvisning i form af skiltning og afmærkning samt brugen af information og markedsføring via blandt andet cykelsuperstiers hjemmeside skal øge potentielle brugeres bevidsthed om ruten og dermed øge den reelle oplevelse af tilgængelighed

7 7 / 19 Fremkommelighed Forbedringerne er rimeligt ensartede på tværs af kommuner og beskrives derfor samlet Ruten har allerede i dag et meget lige forløb Forbedringer af fremkommelighed kan især opnås ved at sikre en mere glidende kørsel gennem signalkryds (nedtællingssignaler eller detektering af cyklister) og ved at mindske antal konflikter med ventende buspassagerer ved en række busstop En kvantificering af den forbedrede rejsetid kan først gennemføres, når et egentligt projekt er udarbejdet Foreløbig kan blot pointeres, at et fjernet stop ved et signal vil betyde en reduceret rejsetid på ca 40 sekunder for en cyklist, hvilket igen svarer til, at cyklisten kan køre m længere på samme tid En realisering af den ideelle løsning vil i forhold til basis løsningen kunne give en højere rejsehastighed med færre stop på trafikvejsstrækningen, da tiltagene ved busstoppesteder og signalkryds er mere rettet mod at undgå stop Til gengæld kræver tiltagene større indgreb i forhold til andre trafikanters fremkommelighed Komfort Komforten langs hele ruten forbedres ved målrettet udbedring af huller og lunker samt ved en øget standard for drift og vedligehold Ruten vurderes generelt til at have en rimelig jævnhed i dag, men der er variationer især på grund af skiftende vejarbejder og forskellige årstal for udbedring af slidlag Forbedringerne med hensyn til komfort vil bestå i at mindske antallet af stop, hvor man skal stå af cyklen samt ved at fjerne ujævnheder ved sideveje ved at føre cykelstien gennem disse kryds uden niveauspring Hele strækningen har meget biltrafik, hvilket giver en høj oplevet trafikstøj Det åbne gaderum betyder, at koncentrationen af skadelige luftforurenende stoffer ikke er høj Supplerende tiltag i form af servicefunktioner som pumper mv vil øge den oplevede komfort Funktionerne kan naturligt placeres ved krydsning af de øvrige cykelsuperstier

8 8 / 19 Udsagn fra testpendler efteråret 2010, mand i 50'erne, pendlerafstand mellem Holte og Brøndby ca 25 km: Det er ikke den lige vej, men en omvej på ca 2-3 km Men eftersom ruten er langs hovedfærdselsårer er der færre trafiklys, og de færre stop betyder, at strækningen kan køres på samme tid som den korteste rute Med andre ord længere kørsel (og dermed mere træning) uden øget tidsforbrug Der er enkelte større kryds der næsten altid medfører forsinkende stop (feks rundkørslen i Gladsaxe, Frederikssundsvej/Ringvejen i Herlev), men dette opfatter jeg som uundgåeligt Jeg sætter pris på at få pulsen oppe og sveden frem (om sommeren), og få en masse frisk luft Jeg sætter også pris på at slippe for trafikkøer på Motorringvejen Jeg skal naturligvis som alle trafikanter skal være særligt opmærksom ved kryds, specielt overfor højresvingende motoriseret trafik Men jeg mindes ikke specifikke farlige situationer på min pendlerstrækning Sikkerhed og tryghed I Lyngby-Taarbæk Kommune er der på strækningen registreret i alt 4 ulykker med cyklister i perioden For de øvrige kommuner foreligger ulykkestal ikke Det må forventes, at ulykkestallet kan reduceres med de foreslåede tiltag i signalkryds, men det vil kræve nærmere analyser og projektforslag Forbedring af busstoppesteder kan medføre forbedret trafikal tryghed både for cyklister og buspassagerer

9 9 / 19 Ring 3 rutens forløb vist på kort Rutens forløb i Lyngby-Taarbæk Kommune og den nordlige del af Gladsaxe Kommune mellem Ring 4 og Gladsaxe Møllevej

10 10 / 19 Rutens forløb i sydlig del af Gladsaxe Kommune og nordlig del af Herlev Kommune mellem Gladsaxe Møllevej og Marielundvej (i Rødovre Kommune)

11 11 / 19 Rutens forløb i sydlig del af Rødovre Kommune og nordlig del af Glostrup Kommune mellem Marielundvej og Albertslundruten ved Fabriksparken

12 12 / 19 Rutens forløb i sydlig del af Glostrup Kommune og nordlig del af Brøndby mellem Albertslundruten ved Fabriksparken og Lerager

13 13 / 19 Rutens forløb i sydlig del af Brøndby Kommune og i Vallensbæk Kommune mellem Lerager og mødet med Ishøjruten

14 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Beskrivelse af de enkelte forbedringstiltag Hver kommune har screenet sine strækninger med hensyn til geometriske elementer (bla stitype og -bredde, busstoppesteder og krydsforhold), belægningsstandard samt igangværende eller planlagte projekter På baggrund af screeningen er ruterne gennemgået for at udpege forbedringstiltag, der kan bringe ruten op på et niveau, der svarer til konceptet for cykelsuperstier Hvert af forslagene og de tilhørende anlægsoverslag er vist i tabel 4 Forslagene er opstillet ud fra konceptet for cykelsuperstier Et ideelt tiltag er tiltag, som på højt niveau bidrager til at sikre de optimale forhold for cykelpendlerne på cykelsuperstierne uden skelen til økonomi, andre trafikanter, byrummet osv Et basis tiltag er tiltag, der i højere grad tilpasser de løsninger, der sikrer gode forhold for cykelpendlerne, til øvrige hensyn, feks andre trafikanter, økonomi, visuelle forhold, arealforbrug mv De konkrete forbedringstiltag er baseret på et katalog med ca 30 tiltagstyper For hver af disse tiltagstyper er beregnet en gennemsnitlig enhedspris pr løbende m (feks ved sideudvidelse af separat sti) eller pr stk (feks ved fremrykket stoppested) De gennemsnitlige enhedspriser er kun vejledende ligesom mængdeangivelserne er relativt grove på dette planlægningsniveau Først i en senere projekteringsfase kan mere præcise vurderinger gennemføres Priserne for en bestemt type tiltag vil variere afhængig af helt lokale forhold som feks nuværende afvanding, belægningers befæstelse, signalanlægs alder og teknologi og omfanget af nødvendige følgeforanstaltninger På dette planlægningsstade er det desuden ikke muligt at vurdere eventuelle udgifter til ekspropriation og miljøudgifter Anlægsoverslagene er derfor primært til at få et overblik for ruten og de enkelte kommuner som helhed Tabel 4 Oversigt med foreslåede tiltag inkl anlægsoverslag (2010 tal) baseret på gennemsnitlige enhedspriser pr stk eller m Overslagene er inkl et tillæg på 15 % for projektering, men ekskl miljøudgifter og omkostninger til ekspropriation Strækningsbeskrivelse Forbedringstiltag Anlægsoverslag i kr Kommune Delstrækning Længde, m Sted for tiltag Stk/m Ideelt tiltag Stk/m Basis Ideel Fremrykning af cykelsti i 2 Lyngby-Taarbæk Jernbanepladsen - Gladsaxe kommunegrænse 1200 kryds med nuværende afkortet cykelsti Ny enkelrettet cykelsti (kompliceret) Vinkelvej Ingen niveauforskel ved sidevej Mellem Jernbanepladsen og ca ved Vinkelvej, begge sider, i dag ca 1,5 m bred Stiudvidelse kræver udvidelse af viadukt under jernbane, ikke prissat 350

15 15 / 19 Strækningsbeskrivelse Forbedringstiltag Anlægsoverslag i kr Kommune Delstrækning Længde, m Sted for tiltag Stk/m Ideelt tiltag Stk/m Basis Ideel Alle 3 kryds cyklister ellign 3 signalanlæg ud af 5 busstop Fremrykket busstoppested Hele strækningen i Lyngby-Taarbæk Kommune Skilte og afmærkning langs ruten Gladsaxe Kommunegrænse - Buddingevej/Gladsaxe Ringvej 1950 Buddingevej/Gladsaxe Ringvej - Gladsaxe Møllevej Alle 9 kryds Heraf er Vejdirektoratet vejmyndighed for 2 af dem (rampekryds) cyklister ellign 9 signalanlæg ud af 10 busstop Fremrykket busstoppested Begge signalkryds cyklister ellign 2 signalanlæg m i nordlig side, i dag ca 2,5 m dobbeltrettet sti, som forventes ændret til enkeltretet sti, derfor ingen tiltag her Gladsaxe Møllevej - Hillerød motorvejen ud af 3 busstop To rampekryds ved Hillerødmotorvejen ellign) 1 Fremrykket busstoppested cyklister ellign 2 signalanlæg ud af 3 busstop ellign) 3 Fremrykket busstoppested Hillerød motorvejen - Kommunegrænse 950 Dynamovej cyklister ellign 1 signalanlæg

16 16 / 19 Strækningsbeskrivelse Forbedringstiltag Anlægsoverslag i kr Kommune Delstrækning Længde, m Sted for tiltag Stk/m Ideelt tiltag Stk/m Basis Ideel 3 ud af 3 busstop 2 ud af 3 rampekryds ved M3 ellign) 2 Fremrykket busstoppested Ingen niveauforskel ved sidevej Hele strækningen i Gladsaxe Kommune Skilte og afmærkning langs ruten Herlev Kommunegrænse - Tornerosevej 315 Ved Tornerosevej 2 ud af 2 busstop Fremrykket busstoppested Tornerosevej - Hjortespringvej 464 Hjortespringvej cyklister ellign 1 signalanlæg ud af 2 busstop Fremrykket busstoppested Hjortespringvej - Herlev Hovedgade 500 Herlev Bygade, Herlev Hovedgade cyklister ellign 2 signalanlæg ud af 2 busstop ellign) 1 Fremrykket busstoppested Herlev Hovedgade - Mileparken 752 Mileparken cyklister ellign 1 signalanlæg ud af 4 busstop Mileparken - Kommunegrænsen 443 Ingen tiltag Hele strækningen i Herlev Kommune ellign) 2 Fremrykket busstoppested Skilte og afmærkning langs ruten

17 17 / 19 Strækningsbeskrivelse Forbedringstiltag Anlægsoverslag i kr Kommune Delstrækning Længde, m Sted for tiltag Stk/m Ideelt tiltag Stk/m Basis Ideel Rødovre Kommunegrænsen (ved Blommestien) - Kommunegrænse (Slotsherrensvej) 941 Ved Slotsherrensvej Ingen niveauforskel ved sidevej ud af 6 busstop ellign) 5 Fremrykket busstoppested Hele strækningen i Rødovre Kommune Skilte og afmærkning langs ruten Glostrup Kommunegrænse (Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard) - Jyllingevej 1800 Ved Slotsherrensvej Ingen niveauforskel ved sidevej ud af 6 busstop ellign) 4 Fremrykket busstoppested Ejby Industrivej, Ejbydalsvej, Ejby Smedevej, Jyllingevej ellign) 4 Fremrykket busstoppested Jyllingevej - Fabriksparken Fabriksparken - Gammel Landevej / Mellemtoftevej Fabriksparken cyklister ellign 1 signalanlæg ud af 2 busstop Fremrykket busstoppested Fremrykning af cykelsti ved Sofielundsvej med nuværende afkortet cykelsti Ny enkelrettet cykelsti (kompliceret)

18 18 / 19 Strækningsbeskrivelse Forbedringstiltag Anlægsoverslag i kr Kommune Delstrækning Længde, m Sted for tiltag Stk/m Ideelt tiltag Stk/m Basis Ideel Gammel landevej / Mellemtoftevej - Hovedvejen 4 ud af 4 busstop Mellemtoften Fremrykning af cykelsti ved Mellemtoftevej med nuværende afkortet cykelsti 1200 Kindebjergvej ellign) 1 Fremrykket busstoppested cyklister ellign 1 signalanlæg Ny enkelrettet cykelsti (kompliceret) cyklister ellign 2 signalanlæg Hovedvejen - Glostrup Kommunegrænse 550 Hovedvejen Egevej, Vestervej Stadionvej cyklister ellign 1 Ingen niveauforskel ved sidevej Supplerende afmærkning i kryds 1 signalanlæg Ingen niveauforskel ved sidevej ud af 2 bustop Fremrykket busstoppested Fra syd mod Hovedvejen, kræver nedlæggelse af Ny enkelrettet cykelsti kørespor (kompliceret) Ingen niveauforskel ved sidevej Kildevej Syd for Kildevej Engtoftevej Ny enkelrettet cykelsti (ukompliceret) Ingen niveauforskel ved sidevej Hele strækningen i Glostrup Kommune Skilte og afmærkning langs ruten

19 19 / 19 Strækningsbeskrivelse Forbedringstiltag Anlægsoverslag i kr Kommune Delstrækning Længde, m Sted for tiltag Stk/m Ideelt tiltag Stk/m Basis Ideel Brøndby Kommunegrænse - Park Allé 850 Park Allé - Vallensbækvej Banemarksvej, Bromarksvej Park Allé Ingen niveauforskel ved sidevej cyklister ellign 1 signalanlæg ud af 4 busstop Fremrykket busstoppested Ingen niveauforskel ved sidevej 1250 Knudslundsvej Vallensbækvej 3 ud af 3 busstop cyklister ellign 1 signalanlæg ellign) 1 Fremrykket busstoppested Vallensbækvej - Kommunegrænse 1800 Hele strækningen i Brøndby Kommune Sydgårdsvej, rampekryds E20 cyklister ellign 2 signalanlæg ud a 3 busstop Fremrykket busstoppested Skilte og afmærkning langs ruten Vallensbæk Kommunegrænse - Vallensbæk Torvevej 450 Vallensbæk Torvevej cyklister ellign 1 signalanlæg Vallensbæk Torvevej - Kommunegrænse 1200 Vejlegårdsvej 4 ud af 4 busstop cyklister ellign 1 signalanlæg ellign) 3 Fremrykket busstoppested Kryds Ring 3/Ishøj Strandvej fra syd cyklister ellign 1 signalanlæg Hele strækningen i Vallensbæk Kommune Skilte og afmærkning langs ruten

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Sengeløseruten Nuværende forhold Sengeløseruten er en forlængelse af Albertslundruten og forbinder Høje-Tåstrup Kommune med kommunerne

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Dragør vest ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Dragør vest ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Dragør vest ruten Nuværende forhold Dragør vest ruten forbinder Dragør, Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 Ruten møder flere af de øvrige cykelsuperstier

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Roskildevejsruten Nuværende forhold Roskildevejsruten forbinder Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Albertslund

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Damhusruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Damhusruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Damhusruten Nuværende forhold Damhusruten er en ringrute, der forbinder byområder i Frederiksberg og Københavns kommuner, se figur 1 Ruten kan især

Læs mere

Birkerødruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Birkerødruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Birkerødruten Nuværende forhold Birkerødruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Birkerød vil det

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Roskildevejsruten Nuværende forhold Roskildevejsruten forbinder Høje-Taastrup, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Frederiksberg

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestbaneruten Nuværende forhold Vestbaneruten forbinder Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Albertslund

Læs mere

Dragør øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Dragør øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Dragør øst ruten Nuværende forhold Dragør øst ruten forbinder Dragør, Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 Ruten har sit sydlige endepunkt på

Læs mere

Frederikssund-Farum-Hørsholmruten

Frederikssund-Farum-Hørsholmruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Frederikssund-Farum-Hørsholmruten Nuværende forhold Frederikssund-Farum-Hørsholmruten forbinder Frederikssund, Allerød, Furesø, Rudersdal

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Frederikssundsruten Nuværende forhold Frederikssundsruten forbinder Frederikssund, Egedal, Ballerup, Herlev og Københavns kommuner,

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Roskildevejsruten Nuværende forhold Roskildevejsruten forbinder Høje-Taastrup, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Frederiksberg

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680.

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680. 120.000 r 15.740.000 r 8.720.000 r 2.930.000 r 8.010.000 r 35.400.000 lbertslund lostrup røndby ødovre øbenhavn rederiksberg otal 15.860.000 3.440.000 18.740.000 38.160.000 kr 25.390.000 kr 12.490.000

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Marts 2015 Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Beskrivelse af projektets indhold For denne rute vil det være fordelagtig at de ansøgninger København, Lyngby Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

S-bus 300S: Gl. Holte (Øverødvej) - Lyngby - Gladsaxe - Glostrup - Ishøj (DOT: Gyldig d.10.12.17)

S-bus 300S: Gl. Holte (Øverødvej) - Lyngby - Gladsaxe - Glostrup - Ishøj (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 5.03 5.09 5.12 5.23 5.25 5.36 5.41 5.11 5.18 5.23 5.29 5.32 5.43 5.45 5.56 6.01 5.31 5.38 5.43 5.49 5.52 6.03 6.05 6.16 6.21 5.35 5.37 5.40 5.51 5.51 5.58 6.03 6.09 6.12 6.23 6.25 6.37

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Allerødruten Nuværende forhold Allerødruten forbinder Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Intern Q&A dansk 2015

Intern Q&A dansk 2015 Intern Q&A dansk 2015 INDHOLD BAGGRUNDEN... 2 Q: Hvad er Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er formålet med Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?... 2 Q: Hvem står bag Supercykelstierne?...

Læs mere

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune NOTAT: Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune Letbane Ring 3. Glostrup Kommune har modtaget udbudsprojekt for letbanen i Ring 3. Derudover er modtaget trafiksikkerhedsrevision, trin 2-3, udarbejdet

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune

Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund Januar 2013 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Af Maria Helledi Streuli Projektleder Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Henrik Grell Seniorspecialist COWI Plan, Udvikling og Trafik

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

SUPERCYKELSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - JANUAR 2015

SUPERCYKELSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - JANUAR 2015 SUPERCYKELSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - JANUAR 2015 Helsingørruten Nuværende forhold Helsingørruten forbinder Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

KONCEPTFORSLAG FORELØBIG VERSION. Januar 2011, revideret oktober 2012

KONCEPTFORSLAG FORELØBIG VERSION. Januar 2011, revideret oktober 2012 KONCEPTFORSLAG FORELØBIG VERSION Januar 2011, revideret oktober 2012 Denne version er et forslag til revision af udvalgte kapitler, især kapitel 4, og er udarbejdet af COWI på opdrag fra Projektsekretariatet.

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Bilag 1: Roskilderuten Albertslund Kommune (anlægsdel)

Bilag 1: Roskilderuten Albertslund Kommune (anlægsdel) 14-12-2017 Bilag 1: Roskilderuten Albertslund Kommune (anlægsdel) For denne rute skal de ansøgninger som København, Frederiksberg, Rødovre, Brøndby, Albertslund, Høje-Taastrup og Roskilde kommuner og Sekretariatet

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

E-bus 30E: DTU - Lyngby - Herlev - Rigshospitalet, Glostrup - Ishøj (DOT: Gyldig d.10.12.17)

E-bus 30E: DTU - Lyngby - Herlev - Rigshospitalet, Glostrup - Ishøj (DOT: Gyldig d.10.12.17) 30E mandag - fredag DTU Buddinge St. (Bygning 119) Lyngby Storcenter Herlev Hospital Gladsaxe Trafikplads Ringvejsbroen Ejby Industrivej Rigshospitalet (Glostrup) Vejlegårdsparken Ishøj St. 5.58 6.02 6.05

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Trafikplan for Erhvervskvarteret

Trafikplan for Erhvervskvarteret Trafikplan for Erhvervskvarteret 2015-2030 Bilag - Anlægsoverslag Herlev Kommune, 2015 Udarbejdet af: Torben Arge Vognsen Kontrolleret af: Trine Fog Jakobsen Godkendt af: Trine Fog Jakobsen Dato: 23.10.2015

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION JANAUAR 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

FEBRUAR 2016 HØRINGSUDGAVE

FEBRUAR 2016 HØRINGSUDGAVE HÅNDBOG SUPERCYKELSTIER ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2016 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler planlægning og etablering af supercykelstier. Håndbogen er en del af serien Byernes Trafikarealer,

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter Notat C.F. MØLLER DANMARK A/S ALECTIA A/S RAMBØLL DANMARK A/S CUBO ARKITEKTER A/S SØREN JENSEN RÅDG. INGENIØRFIRMA A/S GEHL ARCHITECTS ApS Emne Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Evaluering af Albertslundruten

Evaluering af Albertslundruten Cykelpendlerruter Evaluering af Albertslundruten Førundersøgelse Januar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Cykelpendlerruter Evaluering af

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

cykelsuperstier i hovedstadsregionen

cykelsuperstier i hovedstadsregionen cykelsuperstier i hovedstadsregionen Januar 2012 indholdsfortegnelse Cykelsuperstier giver gevinster til alle Målsætning Et konkurrencedygtigt alternativ Supercyklisten... er helt almindelig Et unikt samarbejde

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Dyrehavegårds Jorder -trafik

Dyrehavegårds Jorder -trafik Dyrehavegårds Jorder -trafik Borgermøde Mogens Møller mm@viatrafik.dk Tina Karlsen tfk@viatrafik.dk December 2014 1 Forudsætninger Eksisterende trafikmodel i Lyngby-Taarbæk Kommune. Viser trafikmængderne

Læs mere

ALLERØDRUTEN FREDERIKSSUNDRUTEN FARUMRUTEN VÆRLØSERUTEN RING 4-RUTEN ALBERTSLUNDRUTEN INDRE RINGRUTE ISHØJRUTEN

ALLERØDRUTEN FREDERIKSSUNDRUTEN FARUMRUTEN VÆRLØSERUTEN RING 4-RUTEN ALBERTSLUNDRUTEN INDRE RINGRUTE ISHØJRUTEN ALLERØDRUTEN FREDERIKSSUNDRUTEN FARUMRUTEN VÆRLØSERUTEN RING 4-RUTEN ALBERTSLUNDRUTEN INDRE RINGRUTE ISHØJRUTEN Super cykelstier i hovedstadsregionen KONTAKT Sekretariatet for Supercykelstier supercykelstier@tmf.kk.dk

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Baggrundsrapport. Sekretariat for Cykelsuperstier. Incentive Holte Stationsvej 14, 1.

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Baggrundsrapport. Sekretariat for Cykelsuperstier. Incentive Holte Stationsvej 14, 1. Baggrundsrapport Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Cykelsuperstierne

Læs mere

Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra den regionale cykelpulje i ansøgningsrunden 2014

Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra den regionale cykelpulje i ansøgningsrunden 2014 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte +45 29 99 79 43 Web www.regionh.dk Dato: 14. maj 2014 Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere