Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam"

Transkript

1 Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

2 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af pensionskassen optages: a) - sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere, herunder ledende værkstedspersonale/værkstedsassistenter samt tilsynsførende assistenter og plejehjemsassistenter, - sygehusportører, - trafikfunktionærer, og - amtsvejmænd, vejformænd, maskinførere m.fl., som er berettiget og forpligtet til medlemskab i medfør af overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FOA Fag og Arbejde eller andre tilsvarende af FOA Fag og Arbejde indgåede overenskomster vedrørende de ovenfor nævnte grupper b) privat ansatte i de under a) nævnte grupper, som på tilsvarende vilkår som i de under a) nævnte overenskomster er ansat i henhold til en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, og c) privat ansatte i de under a) nævnte grupper, som på tilsvarende vilkår som i de under a) nævnte overenskomster er ansat i stillinger, der giver adgang til medlemskab af pensionskassen, når det af ansættelseskontrakten fremgår, at den ansatte er forpligtet til medlemskab af pensionskassen, og forpligtelsen hertil ikke kan ændres uden godkendelse af pensionskassen. Stk. 2. Undtagelse fra optagelse i pensionskassen kan gøres efter generelle kriterier, der ikke giver anledning til spekulation imod pensionskassen. Stk. 3. Fra den skæringsdato, hvor aftaler indgået af FOA Fag og Arbejde medfører, at pligtmæssig bidragsindbetaling i henhold til overenskomst indgået af Danske Regioner og FOA Fag og Arbejde og andre tilsvarende af FOA Fag og Arbejde indgåede overenskomster, ikke længere sker til pensionskassen, overgår samtlige bidragspligtige medlemmer samt medlemmer, der betaler pensionsbidrag for egen regning, til hvilende medlemskab af pensionskassen. Ret til at vælge at betale pensionsbidrag for egen regning ophører fra skæringsdatoen. Overgangen til hvilende medlemskab sker for medlemmer, der har pligtmæssig bidragsindbetaling eller betaler pensionsbidrag for egen regning, såvel umiddelbart forud som på skæringsdatoen. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt med virkning fra nærmere regler for medlemmer, der tillige er omfattet af pensionsordning i PenSam Liv forsikringsaktieselskab. 2. Karenstid ved optagelse og genoptagelse Stk. 1. Medlemmet optages i pensionskassen uden helbredsbedømmelse. Ved optagelse i pensionskassen er medlemmet i en 2-årig periode i karenstid og dermed for medlemmets vedkommende omfattet af 14, stk. 4, og for øvrige berettigedes vedkommende af 17, stk. 3, 18, stk. 1 og 19, stk. 3.

3 3 Stk. 2. Såfremt medlemmet optages i henhold til 1, stk. 1, litra c), er medlemmet dog tillige forpligtet til i medfør af 5 at afgive en helbredserklæring. Såfremt pensionskassen vurderer, at den ikke kan påtage sig pensionsrisikoen, oprettes opsparingskonto, på hvilken det fulde medlemsbidrag indbetales. De indbetalte midler forrentes hvert år med en af pensionskassen fastsat og til Finanstilsynet anmeldt rentesats. Ved tilkendelse af pension i henhold til 14, ved død eller opnåelse af pensionsalder skal de indbetalte bidrag med tilskrevne renter omsættes til ydelser svarende til de ordinære ydelser i henhold til medlemmernes rettigheder og pligter for medlemmet, dettes børn eller ægtefælle. Efterlades ingen sådanne pårørende, tilfalder det opsparede beløb medlemmets bo. Stk. 3. Genoptager et hvilende medlem, jf. 11, pligtmæssig bidragsindbetaling efter 9, inden der er forløbet 3 år fra overgangen til hvilende medlemskab, er medlemmet ikke i ny karenstid. Ved genoptagelse i karenstid af pligtmæssig bidragsindbetaling efter 9 efter hvilende perioder hver på indtil 3 år medregnes tidligere perioder med pligtmæssigt indbetalte bidrag ved opgørelse af karenstidsperioden. Stk. 4. Ved genoptagelse af pligtmæssig bidragsindbetaling efter 9 efter mere end 3 års hvilende medlemskab er medlemmet i en 2-årig periode i ny karenstid. Medlemmet er dermed omfattet af 14, stk. 4, og øvrige berettigede af 17, stk. 3, 18, stk. 1 og 19, stk. 3. Stk. 5. Til den 2-årige periode medregnes kun de perioder, i hvilke der indgår pligtmæssig bidragsindbetaling, jf. 9. Stk. 6. For medlemmer optaget som trafikfunktionærer gælder, at såfremt et medlem over 60 genoptager pligtmæssig bidragsindbetaling i kraft af ansættelse i en stilling med en arbejdstid, der over en 12-måneders periode og omregnet til ugentlig arbejdstid er på under 15 timer, oprettes der en opsparingskonto for medlemmet. Det fulde medlemsbidrag indbetales på kontoen. De indbetalte midler forrentes hvert år med en af bestyrelsen fastsat og af Finanstilsynet godkendt rentesats. Ved invaliditet, død eller ved begæring om alderspension, skal de indbetalte bidrag med tilskrevne renter omsættes til ydelser svarende til ydelserne i henhold til medlemmernes rettigheder og pligter for medlemmet, dettes børn eller ægtefælle. Efterlades ingen sådanne pensionsberettigede, tilfalder det opsparede beløb nærmeste pårørende. 3. Deponering af helbredsoplysninger til brug for eventuel senere tjenestemandsansættelse Ved optagelse i pensionskassen, og ved genoptagelse af pligtmæssig bidragsindbetaling efter mere end 12 måneders bidragsophør, har ethvert medlem adgang til at deponere helbredsoplysninger svarende til dem, som i forbindelse med en tjenestemandsansættelse afkræves til brug for vurdering af pensionsrisikoen. Medlemsforhold 4. Medlemskredsen Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget efter 1. Medlemskabet bevares ved bidragsfri dækning, ved betaling for egen regning, ved bidragsfritagelse, ved pensionering og ved hvilende medlemskab. 5. Oplysningspligt Stk. 1. Medlemmer - og øvrige, der er berettiget til ydelser fra pensionskassen - er forpligtet til at afgive alle oplysninger, erklæringer, attester m.v., som af bestyrelsen skønnes at være af betydning for pensionskassen. Stk. 2. Medlemmerne er forpligtet til på opfordring at lade sig helbredsundersøge af en af pensionskassen valgt læge i det omfang, det skønnes påkrævet til bedømmelse af medlemmets rettigheder i pensionskassen. Disse helbredsundersøgelser og lægeattester betales af pensionskassen.

4 4 6. Pensionens personlige karakter Stk. 1. Rettigheder i pensionskassen - herunder retten til udbetalinger fra pensionskassen - er såvel for medlemmer som for deres ægtefæller (herunder fraseparerede og fraskilte ægtefæller) og børn eller øvrige berettigede strengt personlige. Stk. 2. Over de rettigheder, som medlemmerne, disses ægtefæller (herunder fraseparerede og fraskilte ægtefæller) børn eller øvrige berettigede måtte have i pensionskassen, kan der ikke rådes ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde. Dette gælder ikke, hvis overdragelse m.v. sker i forbindelse med ægteskabets ophør efter lov om ægteskabets retsvirkninger efter nærmere regler, fastsat af pensionskassen. Stk. 3. Disse rettigheder kan heller ikke være genstand for nogen art af retsforfølgning fra kreditorernes side. Stk. 4. Medlemmerne hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser. 7. Overgang fra anden pensionsordning - mulighed for indskud - indbetaling af ekstraordinære bidrag - overførselsaftaler Stk. 1. For et medlem, der i sin tidligere ansættelse var omfattet af en anden pensionsordning eller pensionskasseordning, kan det beløb, der måtte komme til udbetaling, helt eller delvis anvendes som indskud til forbedring af pensionsydelserne. Stk. 2. Ved overgang fra tjenestemandsstilling i stat eller kommune til ansættelse, der medfører anmeldelse til pensionskassen, kan det beløb, der måtte komme til udbetaling fra staten eller kommunen, helt eller delvis anvendes som indskud til forbedring af pensionsydelserne. Stk. 3. Indbetaling af engangsindskud i øvrigt kan kun ske i forbindelse med stillingsorlov eller ved beslutning om betaling af bidrag for egen regning efter 12, stk. 1, når der er tale om retablering af pensionsrettigheder, der er mistet på grund af manglende bidragsindbetaling. Indbetaling af indskud kan endelig ske ved kapitalisering af ekstraordinære bidrag i henhold til stk. 4. Stk. 4. Medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse ved optagelse i pensionskassen træffe aftale om indbetaling af ekstraordinære bidrag. Stk. 5. Ekstraordinære bidrag kan tillige aftales ved genoptagelse af pligtmæssig bidragsindbetaling efter 9. Stk. 6. Pensionskassen kan indgå aftale med pensionskasser og livsforsikringsselskaber om overførsel af reserver m.v. fra disse. Pensionskassen fastsætter nærmere retningslinjer for overførsel af reserver m.v. i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Overførsel kan dog kun finde sted med medlemmets godkendelse. 8. Videreførelse af forsikringsmæssig pensionsordning Stk. 1. For medlemmer, der i deres tidligere ansættelse var omfattet af en forsikringsmæssig pensionsordning, kan den tegnede forsikring (policen) med bestyrelsens samtykke overgå til og fortsættes af pensionskassen som led i pensionsordningen på nærmere af bestyrelsen fastsatte betingelser, såfremt overførsel efter 7 ikke finder sted. Stk. 2. Policen omskrives i overensstemmelse med medlemmernes rettigheder og pligter, således at medlemmets rettigheder og pligter ifølge policen herefter henholdsvis tilkommer og påhviler pensionskassen, så længe medlemskabet består. Pensionsbidrag 9. Pligtmæssig bidragsindbetaling Stk. 1. Pensionsbidraget fastsættes i overensstemmelse med reglerne i de i 1 nævnte overenskomster og ansættelsesvilkår.

5 5 Stk. 2. Pensionsbidraget forfalder månedsvis på lønudbetalingstidspunktet. Indbetaling af pensionsbidrag slutter ved lønophør. Stk. 3. Ved for sen indbetaling af de enkelte pensionsbidrag kan pensionskassen kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 4. Ved manglende indbetaling af pensionsbidrag fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for medlemmets optagelse i pensionskassen. 10. Bidragsfri dækning Stk. 1. I de første 12 måneder efter ophør af enten pligtmæssig bidragsindbetaling, bidragsfritagelse eller berettigelse til pension er medlemmet omfattet af bidragsfri dækning, således at medlemmet bevarer sine hidtidige rettigheder. Til dækning af risiko, administration m.v. i perioden sker fradrag i medlemmets egne reserver. Stk. 2. Den bidragsfri dækning gælder dog længst til medlemmet fylder 65 år, eller til medlemmet har indsendt begæring om udtræden af pensionskassen og opfylder betingelserne for dette. Stk. 3. Efter ophør med betaling af pensionsbidrag for egen regning, jf. 12, kan medlemmet, med bestyrelsens godkendelse, i en periode være omfattet af bidragsfri dækning. Stk. 4. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at perioden med bidragsfri dækning forlænges. Stk. 5. Efter udløbet af den bidragsfri dækningsperiode forholdes i overensstemmelse med 11, 12, 25 eller Hvilende medlemskab Stk. 1. Efter udløbet af den bidragsfri dækningsperiode overgår medlemmet til hvilende medlemskab. Stk. 2. Ved hvilende medlemskab har medlemmet en hvilende pensionsret beregnet på grundlag af de allerede indbetalte pensionsbidrag med fradrag for bidragsfri dækningsperioder og udbetalt aldersbetinget engangsbeløb. 12. Pensionsbidrag betalt for egen regning Stk. 1. Medlemmet har ret til at vælge at betale pensionsbidrag for egen regning. Valget skal ske senest 12 måneder efter ophør af pligtmæssig bidragsindbetaling i henhold til 9 eller ved ophør af bidragsfritagelse under sygdom, PenSam førtidspension eller den bidragsfri dækning. Bidragets størrelse skal ligge inden for nærmere af pensionskassen fastsatte grænser. Stk. 2. Hvis et medlem ændrer arbejdstid i nedadgående retning, har medlemmet ret til - senest 3 måneder efter nedgangen - for egen regning at forhøje bidraget, således at der ikke finder nogen nedsættelse af det samlede bidrag sted. Stk. 3. Pensionsbidragets betaling forfalder månedsvis bagud første gang for den måned, hvori valget, jf. stk. 1 og 2, har fundet sted. Indbetaling til pensionskassen skal ske senest den 5. i den følgende måned. Stk. 4. Ved for sen indbetaling af de enkelte pensionsbidrag kan pensionskassen kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 5. I tilfælde, hvor medlemmet ophører med at betale for egen regning, jf. stk. 1, uden straks at tiltræde en stilling, som medfører anmeldelse til pensionskassen, forholdes i overensstemmelse med 10, 11, 25 eller Bidragsfritagelse under sygdom Stk. 1. Medlemmet kan få bevilget bidragsfritagelse som følge af midlertidig erhvervsudygtighed. I bidragsfritagelsesperioden indbetales pensionsbidraget af pensionskassen. Bidraget reguleres i

6 6 overensstemmelse med reglerne for lønregulering i gældende overenskomster. Bidragsfritagelsen vil normalt være betinget af, at medlemmet ikke får løn i sygdomsperioden, og kan tidligst bevilges fra ophør af pligtmæssig bidragsindbetaling. Stk. 2. Bidragsfritagelse bevilges, når erhvervsudygtigheden har varet uafbrudt i mindst 3 måneder, og - erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, eller - erhvervsevnen ikke er nedsat som ovenfor anført, men dog i en sådan grad, at pågældende ikke kan bestride sit hidtidige erhverv. Stk. 3. Bidragsfritagelsen inddrages, når det skønnes, at medlemmet ikke længere opfylder betingelserne efter stk. 2, er i stand til at genoptage sit hidtidige erhverv, påtage sig andet arbejde, eller når en igangsat revalidering eller omskoling opgives. Stk. 4. I tilfælde af, at medlemmet efter bidragsfritagelsens ophør ikke straks tiltræder en stilling, som medfører anmeldelse til pensionskassen, forholdes i overensstemmelse med 10, 11, 12, 25 eller 26. Pensioner m.v. 14. PenSam førtidspension Stk. 1. Medlemmet har ret til PenSam førtidspension, hvis der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension efter reglerne i lov om social pension den eller senere, eller medlemmet som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom har fået forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom den eller senere, eller der træffes afgørelse om ret til højeste eller mellemste førtidspension fra Færøerne eller Grønland den , eller senere. Det er en forudsætning for tilkendelse af PenSam førtidspension fra pensionskassen, at medlemmet har lønophør, og at medlemmet ikke er fyldt 65 år på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om offentlig førtidspension m.v. Stk. 2. Retten til PenSam førtidspension fra pensionskassen indtræder den 1. i måneden efter, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Retten til PenSam førtidspension fra pensionskassen ophører, hvis medlemmets offentlige pension ophører eller gøres hvilende, eller hvis øvrige betingelser for førtidspension i stk. 1 ikke er opfyldt. I tilfælde, hvor PenSam førtidspension inddrages, og medlemmet ikke straks tiltræder en stilling, som medfører anmeldelse til pensionskassen, forholdes i overensstemmelse med 10, 11, 12, 25 eller 26. Stk. 3. PenSam førtidspension er af samme størrelse som den forventede alderspension ved 65 år, jf. dog 20 og 21. Stk. 4. Såfremt medlemmet på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om offentlig førtidspension m.v. jf. stk. 1 er i karenstid, dvs. ikke har været såvel bidragspligtigt medlem som i stand til at varetage et lønnet arbejde i 2 år, bortfalder retten til PenSam førtidspension, hvis pensionskassens bestyrelse kan bevise, at erhvervsudygtigheden skyldes eller har klar årsagssammenhæng med en lidelse, som allerede på tidspunktet for optagelsen - eller ved seneste genoptagelse af pligtmæssig bidragsindbetaling - var så alvorlig, at pensionskassen ikke kunne have påtaget sig pensionsrisikoen.

7 7 Stk. 5. Er medlemmet ikke berettiget til PenSam førtidspension på grund af bestemmelsen i stk. 4, tilbagebetales de indbetalte pensionsbidrag med en rente, der svarer til den af pensionskassen gennemsnitligt opnåede forrentning for det senest afsluttede regnskabsår til medlemmet eller i tilfælde af medlemmets død, inden tilbagebetaling har fundet sted, til dettes bo. Stk. 6. Pensionskassens bestyrelse kan beslutte at fravige 14, stk. 1, i en periode, således at bestyrelsen fastsætter nærmere regler for tilkendelse af PenSam førtidspension, herunder gennemfører nødvendige ændringer i pensionskassens beregningsgrundlag, hvis: a) reglerne om tilkendelse af offentlig førtidspension i lov om social pension ændres grundlæggende, eller b) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i det offentliges praksis for tilkendelse af offentlig førtidspension, eller c) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i forhold til det forudsatte i antallet af tilkendelser af offentlig førtidspension. 15. Alderspension Stk. 1. Retten til alderspension indtræder ved det fyldte 60. år, for så vidt der ikke forinden er truffet afgørelse om offentlig førtidspension m.v. jf. 14, og under forudsætning af, at medlemmet er fratrådt den stilling, der medførte pligtmæssig bidragsindbetaling. Udbetaling af pensionen skal dog påbegyndes senest ved det fyldte 70. år. Stk. 2. Alderspensionens størrelse afhænger af tidspunktet, fra hvilket den udbetales, og fastsættes på grundlag af den forventede pension ved det fyldte 65. år samt på grundlag af de reserver, der er opsparet og i overensstemmelse med beregningsgrundlaget, jf jf. dog 20. Stk. 3. Medlemmet kan dog inden det fyldte 65. år anmode om at få forhøjet alderspensionen i tiden indtil det fyldte 67. år, mod at pensionen efter det fyldte 67. år nedsættes. Pensionen kan imidlertid ikke nedsættes til et beløb, der er mindre end 20 % af pensionen indtil det fyldte 67. år. 16. Engangsbeløb ved alder Stk. 1. Et medlem, som er berettiget til alderspension, kan senest samtidig med, at alderspension iværksættes, vælge at få udbetalt et engangsbeløb mod en tilsvarende nedsættelse af pensionsydelserne. Engangsbeløbet udgør 2 gange den herefter beregnede årlige alderspension på tidspunktet for udbetalingen. Stk. 2. Efter udbetaling af engangsbeløb anvendes bidrag, som derefter indbetales ved genoptagelse af pligtmæssig bidragsindbetaling eller ved betaling for egen regning, til forbedring af pensionsydelserne. Stk. 3. Reglerne træder i kraft den , men gælder dog for medlemmer, som er berettiget til alderspension den eller senere. 17. Ægtefællepension Stk. 1. Når et medlem afgår ved døden, har den efterladte ægtefælle ret til pension. For ægtefæller til kvindelige medlemmer optaget som sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere, herunder ledende værkstedspersonale/værkstedsassistenter samt tilsynsførende assistenter og plejehjemsassistenter gælder denne ret dog kun, hvis medlemmet er optaget i pensionskassen den eller senere, eller hvis medlemmet har valgt ret til ægtefællepension efter regler godkendt af Finanstilsynet. For ægtefæller til kvindelige medlemmer optaget som amtsvejmænd, vejformænd, maskinførere m.fl. gælder denne ret dog kun, hvis medlemmet er optaget i pensionskassen den eller senere, eller hvis medlemmet har valgt ret til ægtefællepension efter regler godkendt af Finanstilsynet.

8 8 Følgende betingelser skal være opfyldt: a) ægteskabet må ikke være indgået i et tidsrum, hvori medlemmet er berettiget til pension fra pensionskassen, og b) ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder, medmindre medlemmets død skyldes et ulykkestilfælde eller en lidelse, der er opstået efter ægteskabets indgåelse. Stk. 2. Ægtefællepensionens størrelse svarer til 60 % af den pension, medlemmet oppebærer eller ville have haft ret til at oppebære som alderspension eller PenSam førtidspension på tidspunktet for dødsfaldet, jf. 14, 15, 20 og 21. Hvis den efterlevende er mere end 20 år yngre end ægtefællen, nedsættes ægtefællepensionen med 2 % for hvert år, hvormed aldersforskellen overstiger 20 år. Stk. 3. Såfremt medlemmet på tidspunktet for dødsfaldet er i karenstid, dvs. ikke har været såvel bidragspligtigt medlem som erhvervsdygtig i 2 år, bortfalder retten til ægtefællepension, hvis pensionskassens bestyrelse kan bevise, at dødsfaldet skyldes eller har klar årsagssammenhæng med en lidelse, som allerede på tidspunktet for optagelsen - eller ved seneste genoptagelse af pligtmæssig bidragsindbetaling - var så alvorlig, at pensionskassen ikke kunne have påtaget sig pensionsrisikoen. Stk. 4. Er ægtefællen ikke berettiget til ægtefællepension på grund af bestemmelsen i stk. 3, tilbagebetales de indbetalte pensionsbidrag med en rente, der svarer til den af pensionskassen gennemsnitligt opnåede forrentning for det senest afsluttede regnskabsår til ægtefællen eller i tilfælde af ægtefællens død, inden tilbagebetaling har fundet sted, til medlemmets bo. Stk. 5. I tilfælde af separation eller skilsmisse gælder, at såvel kvindelige som mandlige medlemmers efterladte ægtefælle har ret til pension efter reglerne som angivet i den til enhver tid gældende lovgivning om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. 17a. Registreret partnerskab I medlemmernes rettigheder og pligter ligestilles registreret partner med ægtefælle og registreret partnerskab med ægteskab, medmindre gældende lovgivning måtte være til hinder herfor. Denne bestemmelse har virkning for pensionsbegivenheder, der indtræffer den eller senere. 18. Engangsbeløb ved ugifte medlemmers død Stk. 1. I tilfælde af, at et medlem, som er omfattet af reglerne om ret til ægtefællepension, dør inden begæring om udbetaling af aldersbetinget pension, dog senest inden det fyldte 67. år, udbetales et engangsbeløb på 4 gange den årlige ægtefællepension, jf. 17, stk. 2; dog ikke hvis bestemmelserne i 17, stk. 3 og 4, finder anvendelse. Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling, at der på dødsfaldstidspunktet ikke findes en ægtefælle, der er berettiget til ægtefællepension, jf. 17, stk. 1 og 5. Stk. 3. Engangsbeløbet udbetales til medlemmets nærmeste pårørende, jf. lov om forsikringsaftaler, medmindre andet skriftligt er meddelt af medlemmet til pensionskassen. Medlemmet kan som begunstiget indsætte ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, eller en navngiven person, der har fælles bopæl med medlemmet ved indsættelse, eller livsarvinger, herunder stedbørn eller disses livsarvinger. Medlemmet kan endvidere meddele, at der ikke ønskes indsættelse af begunstigede, og i så fald udbetales engangsbeløbet til medlemmets bo.

9 9 19. Børnepension Stk. 1. Når et medlem oppebærer pension eller afgår ved døden, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Denne ret tilkommer også medlemmets ægtefælles børn, dersom disse stedbørn er optaget til forsørgelse i det fælles hjem. Bortadopterede børn har ikke ret til børnepension. Stk. 2. Børnepensionens størrelse svarer for hvert barn til 25 % af den pension, medlemmet oppebærer eller ville have haft ret til at oppebære som aldersbetinget pension eller PenSam førtidspension på tidspunktet for dødsfaldet, jf. 14, 15, 20 og 21. I tilfælde af, at ingen personer har forsørgelsespligt over for børnene, udbetales dobbelt børnepension. Dobbelt børnepension udbetales tillige til børn over 18 år, såfremt ingen personer havde forsørgelsespligt over for disse ved det fyldte 18. år. Stk. 3. Såfremt medlemmet på tidspunktet for dødsfaldet er i karenstid, dvs. ikke har været såvel bidragspligtigt medlem som erhvervsdygtig i 2 år, bortfalder retten til børnepension, hvis pensionskassens bestyrelse kan bevise, at dødsfaldet skyldes eller har klar årsagssammenhæng med en lidelse, der allerede på tidspunktet for optagelsen - eller ved seneste genoptagelse af pligtmæssig bidragsindbetaling - var så alvorlig, at pensionskassen ikke kunne have påtaget sig pensionsrisikoen. Stk. 4. Er børnene ikke berettiget til børnepension på grund af bestemmelsen i stk. 3, og skal tilbagebetaling ikke ske til ægtefællen i henhold til 17, stk. 4, tilbagebetales de indbetalte pensionsbidrag med en rente, der svarer til den af pensionskassen gennemsnitligt opnåede forrentning for det senest afsluttede regnskabsår til børnene eller i tilfælde af børns død, inden tilbagebetaling har fundet sted, til medlemmets bo. 20. Delvis bidragsfritagelse Hvis et medlem i de sidste 5 år, før retten til pension indtræder, er overgået til nedsat arbejdstid på grund af svigtende helbred, kan bestyrelsen beslutte, at dette ikke skal have indflydelse på størrelsen af pensionen. 21. Nedsættelse af pensionen Stk. 1. Når retten til PenSam førtidspension, ægtefælle- eller børnepension indtræder, vil pensionen - såfremt medlemmet inden for det sidste år før ophør af pligtmæssig bidragsindbetaling har ændret arbejdstid og dermed pensionsbidrag i opadgående retning - blive beregnet på grundlag af de pensionsbidrag, der var gældende før ændringen i arbejdstiden. Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, såfremt medlemmets nedsatte arbejdsevne eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der er opstået efter ændringen i arbejdstiden. Stk. 3. I de tilfælde, hvor pensionen beregnes af det før ændringen i arbejdstid gældende pensionsbidrag, anvendes den overskydende del af pensionsbidraget (differencen mellem det aktuelle bidrag og det tidligere gældende bidrag) med tillæg af en rente, der svarer til den af pensionskassen gennemsnitligt opnåede forrentning for det senest afsluttede regnskabsår, til forbedring af pensionen. 22. Bistandsfond Efter anmeldelse herom til Finanstilsynet kan pensionskassen henlægge beløb til en bistandsfond. Bistandsfondens midler anvendes til at yde midlertidig økonomisk bistand til pensionskassens medlemmer og disses pensionsmodtagende børn. Pensionskassen fastsætter retningslinjer for bistandsfonden, og disse kan efter anmodning udleveres til medlemmerne.

10 10 Beskatningsforhold 23. Beskatningsforhold Pensionsbidrag m.v. og ydelser samt bonus til medlemmerne og øvrige berettigede i henhold til reglerne om medlemmernes rettigheder og pligter er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om pensionsafkastbeskatning. Pensionens udbetaling 24. Pensionens udbetaling Stk. 1. Pensionen udbetales månedsvis forud ved begyndelsen af hver måned sidste gang for den måned, hvori retten til pension ophører. Stk. 2. Hvis pensionen er af en meget ringe størrelse, kan værdien med bestyrelsens godkendelse udbetales kontant. Stillingsskift og afgang 25. Overførsel til andre ordninger Stk. 1. Såfremt et medlem overgår til ansættelse som tjenestemand, kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres til den tjenestemandsansættende myndighed til forhøjelse af pensionsancienniteten efter de for tjenestemænd gældende regler. Stk. 2. Ved overgang til ansættelse, der er forbundet med ret til pensionskassemedlemskab eller en forsikringsmæssig pensionsordning, kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres til denne som indskud til forhøjelse af pensionen. Stk. 3. Beregning af udtrædelsesgodtgørelsen sker på grundlag af en aktuarmæssig beregning efter regler, som anmeldes til Finanstilsynet. Stk. 4. Hvis pensionskassen har videreført en forsikringsmæssig pensionsordning, jf. 8, kan den tegnede forsikring (policen) overføres til den nye pensionsordning, hvortil medlemmet overgår, eller til medlemmet selv. Stk. 5. Pensionskassens bestyrelse kan indgå aftale med pensionskasser og livsforsikringsselskaber om overførsel af reserver m.v. til disse. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for overførsler af reserver m.v. i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Overførsel kan dog kun finde sted med medlemmets godkendelse. 26. Kontant udtrædelsesgodtgørelse Stk. 1. Hvis et medlem er fratrådt sin stilling uden at være berettiget til alderspension efter 15, kan medlemmet på begæring udtræde af pensionskassen mod udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: a) der må ikke være indledt sag for medlemmet om behandling efter reglerne i lovgivningen om offentlig førtidspension, og b) medlemmet må ikke have fået forlænget udbetaling af dagpenge på grund af livstruende, uhelbredelig sygdom, og c) medlemmet er emigreret (dog ikke til Færøerne og Grønland) eller pensionsordningens udtrædelsesgodtgørelse er under kr. Stk. 2. Udtrædelsesgodtgørelsen beregnes på grundlag af en aktuarmæssig beregning efter regler, som anmeldes til Finanstilsynet. Stk. 3. Hvis pensionskassen har videreført en forsikringsmæssig pensionsordning, jf. 8, udleveres den tegnede forsikring (policen) til medlemmet.

11 Ophævelse af medlemskabet Ved tilbagebetaling, ved udbetaling i henhold til 24, stk. 2, ved overførsel til andre ordninger eller ved udtræden af pensionskassen ophæves medlemskabet af pensionskassen, og medlemmet eller øvrige berettigede har herefter ingen rettigheder og pligter i forhold til pensionskassen. 28. Beregningsgrundlag Stk. 1. Til beregning af pensionernes størrelse og værdien af pensionskassens forpligtelser fastsætter pensionskassen et beregningsgrundlag. Beregningsgrundlaget anmeldes til Finanstilsynet. Stk. 2. I beregningsgrundlaget indgår grundlagsrenter og statistiske sandsynligheder vedrørende invaliditets- og dødsfaldsrisiko samt ægteskabs- og børnehyppighed - alt under hensyn til alder og køn, jf. dog 14, stk a. Overskud og bonus Stk. 1. Pensionskassen fastsætter størrelsen og prisen på pensionskassens ydelser forsigtigt. Der vil derfor kunne opstå overskud i pensionskassen. Pensionskassen fordeler de enkelte års realiserede resultat mellem pensionskassen og medlemmerne i overensstemmelse med loven. Medlemmernes del placeres i ufordelte fælles midler (kollektivt bonuspotentiale). Stk. 2. Pensionskassen tildeler bonus til alle medlemmer, når de ufordelte, fælles midler har en sådan størrelse, at det er rimeligt og betryggende. Stk. 3. Pensionskassen kan fastsætte nærmere regler for beregning og fordeling af overskud og bonus og ændre disse - herunder fravige kontributionsbekendtgørelsen. Stk. 4. Pensionskassen kan fastsætte nærmere regler og ændre disse om, hvordan bonus skal komme medlemmerne til gode, fx til at forhøje pensionerne. Stk. 5. Pensionskassen opdeler medlemmerne i grupper (kontributionsgrupper) for henholdsvis risiko, omkostninger og rente. Inddelingen i grupper har betydning for beregningen af medlemmets bonus. Pensionskassen kan fastsætte og ændre principperne for medlemmernes opdeling i grupper, herunder flytte medlemmerne til en anden gruppe. 28 b. Særlige bonushensættelser Stk. 1. Særlige bonushensættelser indgår som en del af pensionskassens basiskapital, og dækker tab på lige fod med egenkapitalen. Særlige bonushensættelser får mindst samme forrentning som egenkapitalen. Stk. 2. Hvis solvenskravet er opfyldt, tilbagebetaler pensionskassen det enkelte medlem en andel af disse midler, senest når medlemmet udtræder af pensionskassen. Pensionskassen kan fastsætte nærmere regler herom, herunder udbetalingsform og - tidspunkt, samt ændre disse. 28 c. Ændring af medlemmernes rettigheder og pligter Beslutning om ændring af medlemmernes rettigheder og pligter træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, for så vidt den tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og forslaget vedtages af såvel Danske Regioner som FOA Fag og Arbejde. 29. Tvister Stk. 1. Pensionskassen er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager fra medlemmer og andre berettigede. Klageren skal forinden rette henvendelse til pensionskassen, og såvel klageren som pensionskassen kan lade klagen forelægge for pensionskassens bestyrelse. Stk. 2. En af bestyrelsen truffen afgørelse kan af klageren indbringes for en voldgiftsret inden 3 måneder efter, at meddelelse om afgørelsen er afsendt fra pensionskassen. For voldgiftsretten afgøres sagen endeligt og bindende for parterne efter dansk ret og i øvrigt efter "Regler for behand-

12 12 ling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Stk. 3. Sager, som ikke afgøres ved voldgift, kan indbringes for domstolene. 30. Overgangsbestemmelser Stk. 1. Pensioner og andre ydelser, der er bevilget, før disse regler om medlemmernes rettigheder og pligter er trådt i kraft, løber uforandret videre. Stk. 2. Medlemmer, der er optaget i pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter før , og som dengang valgte ikke at have ret til ægtefællepension, kan efter regler godkendt af Finanstilsynet vælge sig omfattet af ret til ægtefællepension ved ikrafttræden af reglerne for medlemmernes rettigheder og pligter , jf. 29. Stk. 3. De før optagne ekstraordinære medlemmer i pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter, og i pensionskassen for portører, som på daværende tidspunkt efter nærmere af Finanstilsynet godkendte regler bevarede deres status som ekstraordinære medlemmer, er fortsat omfattet af den dagældende 17*). De før efter bestemmelser i den hidtidige 17*) optagne ekstraordinære medlemmer i pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab, har efter den nævnte dato rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med nærværende bestemmelser, medmindre det efter nærmere af Finanstilsynet godkendte regler konstateres, at det enkelte medlem vil have fordel af fortsat at have status som ekstraordinært medlem. De efter bestemmelserne i den hidtidige vedtægts 17*) optagne ekstraordinære medlemmer i pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. har rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med nærværende bestemmelser, medmindre det efter nærmere af Finanstilsynet godkendte regler konstateres, at det enkelte medlem vil have fordel af fortsat at have status som ekstraordinært medlem. 31. Ikrafttrædelse Disse regler for medlemmernes rettigheder og pligter træder i kraft den

13 13 *) Den hidtidige 17: "Stk. 1. For hvert af de i 3, stk. 3, [for pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab og pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. 3, stk. 2] nævnte ekstraordinære medlemmer oprettes en opsparingskonto, på hvilken det fulde medlemsbidrag indbetales. De indskudte midler forrentes hvert år med en af bestyrelsen fastsat og af Forsikringsrådet godkendt rentefod. Stk. 2. Ved opnået 70 års alder eller i tilfælde af arbejdsophør, dog tidligst fra det 60. år eller ved erhvervsudygtighed, jf. 10, stk. 2, omsættes den opsparede kapital til en livsvarig livrente for medlemmet efter nærmere af Forsikringsrådet godkendte regler. Dersom medlemmet ønsker det, kan en del af kapitalen anvendes til sikring af børnepension og/eller ægtefællepension. I tilfælde af, at et medlem dør, inden det indestående er omsat til livrente, omsættes den opsparede kapital til børnepension for efterladte børn under 21 år og/eller til en livrente til efterladt ægtefælle. Kapitalen kan dog med Forsikringsrådets samtykke udbetales kontant i de tilfælde, hvor en livrente vil give en meget ringe årlig ydelse. Stk. 3. Beløb, der indestår på en opsparingskonto, når såvel medlemmet som dets ægtefælle er døde, og det yngste af børnene er fyldt 21 år, tilfalder efterlevende børn til lige deling eller, såfremt sådanne ikke efterlades, medlemmets bo."

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser 01.01.2017 Pensionsordningen for den pædagogiske sektor Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for den pædagogiske sektor pr. 01.01.2017 kunder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser Pension 90

Forsikringsbetingelser Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2017 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2017 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Vedtægter for Pensionskassen PenSam

Vedtægter for Pensionskassen PenSam Vedtægter for Pensionskassen PenSam 2 Vedtægter for Pensionskassen PenSam Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen PenSam. Dens hjemsted

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer:

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: Pensionskassen for Sundhedsfaglige Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte 2 1a. Øvrige

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Pensionskassen for Farmakonomer November 2017 Pensions- og bonusregulativ Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer 10 49 68 37 Indhold: Pensionsregulativ I. Generelle

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere