Dansk Management Råd Vejledende ramme kontrakter managementkonsulentydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Management Råd Vejledende ramme kontrakter managementkonsulentydelser"

Transkript

1 Dansk Management Råd Vejledende ramme kntrakter managementknsulentydelser Vejledende ramme kntrakter - managementknsulentydelser Hvedfrmålet med kntraktrammen er at belyse frskellige muligheder, når kntrakter m udførelse af managementknsulentydelser skal udarbejdes. Sigtet med et skriftligt aftalegrundlag er, at begge parter er enige m indhldet g udfrmningen af kntrakten. Sædvanligvis er det knsulentvirksmheden, der udarbejder udkast til kntrakten, sm herefter drøftes mellem parterne. Kntraktrammen tilstræber, at kunde- g knsulentvirksmheden har et fælles reference- g begrebsgrundlag. Anbefalingen er at knsulent- g kundevirksmheder indgår en skriftlig aftale m udførelse af managementknsulentydelser, sm skaber klarhed ver pgaven samt pgave- g ansvarsfrdelingen mellem parterne. Ved mindre knsulentpgaver anbefales, at kunde- g knsulentvirksmheden tager udgangspunkt i et aftalebrev, der suppleres med Standardbestemmelser fr udførelse af managementknsulentydelser. Aftalebrevet er gså en kntrakt - dg i en enklere g krtere frm end kntrakter, der mfatter større knsulentpgaver. Aftalebrev g standardbestemmelserne præsenteres i den første del af kntraktrammen. Fremgangsmåde - brug af kntraktrammen Indledningsvis skal det understreges at kntraktrammen ikke kan bruges sm en hyldevare. Kntraktudarbejdelsen skal være grundlag fr gensidig afklaring g tilpasning før udførelse af pgaven. Kntraktrammen er pdelt i en række hved- g delelementer, der præsenteres med en krt vejledning. Fr de enkelte hvedelementer pstilles mulige situatiner sm frslag g inspiratin til udfrmningen af selve kntrakten. Anbefalingen er, at hvedelementerne i kntraktrammen anvendes sm udgangspunkt fr frhandlingerne mellem kundevirksmheden g knsulentvirksmheden m kntraktindhldet, sm tilpasses den enkelte knsulentpgaves mfang, karakter g kmpleksitet. Grundlæggende er hvedelementerne en inspiratins- g checkliste, der kan belyse frhld, sm det er frnuftigt at medtage i knkrete situatiner. Elementerne bliver dermed mursten g mørtel i udarbejdelsen af kntrakten. J større g mere mfangsrig knsulentpgaven er, j flere elementer g situatiner vil det være frnuftigt at indbygge i kntrakten. - Indhldet i kntraktrammen kan gså anvendes på en sådan måde, at man "går på tværs" af elementerne g de pstillede situatiner. De fremhævede frhld har væsentlig indflydelse på udarbejdelsen af kntraktgrundlaget. Den fleksibilitet, sm er nødvendig i frbindelse med ændringer, tilføjelser g udvidelser af knsulentpgaven/kntrakten er endvidere søgt indarbejdet. Anvendelsesmuligheder kntraktrammen Kntraktrammen kan bruges på flere måder: Kntrakten kan udgøres af et aftalebrev. Parterne kan følge kntraktrammen. Parterne kan anvende dele af kntraktrammen. Parterne kan vedlægge ngle af elementerne i kntraktrammen sm bilagsmateriale til kntrakten.

2 Standardbestemmelser fr udførelse af managementknsulentydelser kan vedlægges kntrakten efter nærmere aftale mellem parterne. Kntrakter sm udarbejdes af medlemmer af Dansk Management Råd (DMR) skal være i verensstemmelse med intentinerne i DMR's kdeks fr brancheetik g principper fr gd frretningsskik samt DMR's vedtægter. Det understreges, at såvel det samlede indhld sm de enkelte dele af den vejledende ramme kntrakter managementknsulentydelser i en hver henseende er uden ansvar fr Dansk Management Råd (DMR). Følgelig kan den vejledende ramme kntrakter managementknsulentydelser ikke gøres til genstand fr søgsmål md Dansk Management Råd (DMR). Knsulent- g kundevirksmhederne bærer selv alene det fulde ansvar fr de knkrete kntrakters indhld, juridiske udfrmning samt de mulige knsekvenser. Indhldsfrtegnelse Hvedelementer i kntraktrammen: Aftalebrev Standardbestemmelser fr udførelse af managementknsulentydelser Indhldet i kntraktrammen Frrd til kntrakten Kntraktparter Franalyse Opgavens baggrund g frmål Opgavebeskrivelse Opgavens bemanding Samarbejde Opgavens udførelse (tids- g aktivitetsplan) Opgavens udførelse, gdkendelse g frmidling Hnrar g betalingsfrm Aftalens ikrafttræden g phør Frtrlighed Frpligtelser Rettigheder Ansvarsfrhld Prcedure fr afgørelse af tvister Underskrifter Definitiner i kntrakten Aftalebrev : Frmålet med aftalebrevet er at erstatte en mundtlig ufrmel aftale mellem kunde- g knsulentvirksmheden med en frmel skriftlig aftale. Anbefalingen er, at knsulentvirksmheden fremsender et aftalebrev i 2 eksemplarer til kundevirksmheden, der underskriver g returnerer det ene eksemplar til knsulentvirksmheden. Aftalebrevet kan frtrinsvis bruges i frbindelse med aftaler m mindre g enkle knsulentpgaver eller i frbindelse med gennemførelse af en franalyse. Aftalebrevet Aftalebrevet bør sm minimum indehlde følgende elementer: Opgavens parter angivelse af den(de) ansvarlige knsulent(er) på pgaven.

3 Aftalens tidsterminer (dat fr påbegyndelse g afslutning af pgaven). Beskrivelse af pgavens frmål, type g mfang. Beskrivelse af pgavens gennemførelse. Opgavens udførelse. Angivelse af hnrarets størrelse, beregningsgrundlag g betalingsfrist. Gensidige frpligtigelser. Frtrlighedsbestemmelser. Opfrdring til kundevirksmheden m at fremkmme med eventuelle indsigelser eller bemærkninger til aftalebrevet inden en fastsat tidsfrist. NB: Rækkefølgen er ikke udtryk fr en priritering eller anbefalet rækkefølge af indhldet i aftalebrevet. Aftalebrevet understøttes af Standardbestemmelser fr udførelse af managementknsulentydelser. Aftalebrevet såvel sm de vejledende standardbestemmelser bygger generelt på Dansk Management Råds (DMR's) kdeks fr brancheetik g principper fr gd frretningsskik g DMR's vedtægter. Standardbestemmelser fr udførelse af managementknsulentydelser Standardbestemmelserne understøtter den skriftlige kntrakt (benævnt kntrakten/aftalebrevet), sm udarbejdes mellem kundevirksmheden g knsulentvirksmheden, når der udføres en knsulentpgave fr kundevirksmheden. Den skriftlige kntrakt/aftalebrevet g standardbestemmelserne udgør i sammenhæng det samlede kntraktgrundlag. Såvel kntrakten/aftalebrevet sm standardbestemmelserne skal accepteres skriftligt af begge parter i frbindelse knsulentpgavens udførelse. Standardbestemmelserne er frtrinsvis møntet på mindre g enkle knsulentpgaver, hvr den skriftlige aftale kan understøttes af standardbestemmelserne. Parterne kan naturligvis udbygge eller mdificere indhldet g/eller rdlyden af standardbestemmelserne. Såfremt parterne ønsker det - qua pgavens størrelse eller kmpleksitet - kan parterne i det frnødne mfang selvstændigt udarbejde et samlet skriftligt kntraktgrundlag, der indehlder både pgavebeskrivelsen m.v. g frskellige elementer af de tilpassede standardbestemmelser, der samlet set passer til den knkrete knsulentpgave. Standardbestemmelserne indehlder enkelte steder tidsangivelser g lignende, sm parterne selv aftaler g udfylder. Aftalens ikrafttræden g phør Kntrakten har gyldighed fra den dat underskrifterne freligger. Overskrides den i kntrakten/aftalebrevet fastsatte tidsfrist fr bindende indgåelse af aftalen, mister aftaletalegrundlaget sin gyldighed. Ændringer i aftalen skal i alle tilfælde ske ved en frnyet supplerende skriftlig aftale mellem parterne. Såfremt det viser sig efter pgavens påbegyndelse, at kundevirksmheden ikke længere har interesse i pgavens fuldførelse kan kntrakten psiges skriftligt med et varsel på <XX> dage. I disse tilfælde betaler kundevirksmheden vederlag fr de frudgående mkstninger, samt i rimeligt mfang de mkstninger sm psigelsen påfører knsulentvirksmheden. Begge parter har pligt til straks at underrette den anden part skriftligt, såfremt der freligger mislighldelse. Såfremt det mislighldte frhld ikke bringes til phør inden <XX> dage er den mislighldte part herefter berettiget til at phæve kntrakten.

4 Endvidere er begge parter berettiget til at phæve aftalen i tilfælde af knkurs, akkrd, betalingsstandsning mv. eller den anden part viser sig ikke at være betalingsdygtig. Enhver phævelse skal fr begge parter være knkret g skriftligt begrundet. Hnrar g betalingsfrm Hnrarets beregning, størrelse g frfald fastlægges nærmere i kntrakten/aftalebrevet. Faktura fremsendes til kundevirksmheden g betales nett kntant inden <XX> dage fra udskrivningsdat/knsulentpgavens levering. Overskrides betalingsfristen beregnes mrarenter <XX> pct. af fakturabeløb pr. påbegyndt måned. Den øvre maksimale grænse fr hnraret kan kun verskrides i tilfælde, hvr kundevirksmhedens frhld er årsag hertil, eller der pstår frhld - under pgavens udførelse sm knsulentvirksmheden ikke kunne frudsige på tidspunktet fr kntraktens indgåelse. En frhøjelse af hnraret skal accepteres skriftligt af kundevirksmheden. Frtrlighed Parterne er gensidigt frpligtet til at behandle alle infrmatiner g materialer m den anden part frtrligt på en rimelig g frsvarlig måde. Anvendelse af frtrlig infrmatin udenfr pgavens sammenhæng samt verfr tredjemand skal gensidigt accepteres skriftligt af parterne. Frtrlighedspligten gælder gså efter knsulentpgavens udførelse g kntraktens phør. Frpligtelser (ved pgavens gennemførelse) Parterne er gensidigt frpligtet i henhld til kntrakten. Knsulentvirksmheden varetager, udfører g leverer den aftalte knsulentpgave i henhld til kntraktens rdlyd g øvrige aftalevilkår. Knsulentpgaven løses af de knsulenter, der er nævnt i kntrakten/aftalebrevet. Eventuelle ændringer i knsulentpgavens bemanding aftales skriftligt mellem parterne. Såfremt der ikke indgår sådanne aftaler i kntrakten/aftalebrevet skal knsulentvirksmheden tilstræbe så få udskiftninger/ændringer af bemandingen på pgaven sm muligt. Kundevirksmheden frpligter sig til, at både ledelsen g kvalificerede medarbejdere medvirker i frbindelse med pgavens udførelse. Kundevirksmheden stiller alle relevante plysninger fr pgavens udførelse til rådighed fr knsulentvirksmheden. Knsulentvirksmheden skal løbende kunne inddrage kundevirksmhedens medarbejdere efter behv med henblik på at sikre pgavens fremdrift. Kundevirksmheden frmidler den nødvendige infrmatin såvel internt sm eksternt m aftalen, pgavens udførelse g resultater. Kundevirksmheden stiller efter nærmere aftale - de nødvendige faciliteter (kntr, pc, printer, telefn.s.v.) til rådighed fr knsulentvirksmheden med henblik på dennes udførelse af knsulentpgaven. Begge parter har pligt til øjeblikkeligt at underrette den anden part skriftligt, hvis der pstår usikkerhed m pgavens frudsætninger, frmål, udførelse eller resultater. Parterne underretter hinanden straks, når der freligger risik fr frsinkelse. Kundevirksmheden gdkender knsulentpgaven skriftligt. Såfremt kundevirksmheden ikke har gjrt indsigelser indenfr <XX> dage kan knsulentvirksmheden lægge til grund at udførelsen er gdkendt. Rettigheder Rettigheder i henhld til kntrakten kan ikke verdrages til tredjemand uden frudgående skriftlig accept fra begge parter. Kundevirksmheden har brugsret ver resultater, rapprter, løsningsmetder, kncepter g andet materiale, der udarbejdes af knsulentvirksmheden i sammenhæng med pfyldelse af aftalen. Kundevirksmheden må ikke sælge, videregive eller verdrage plysninger, materialer, systemer, beregninger mv. til tredjemand, sm anvendes g udvikles i relatin til pgaven uden knsulentvirksmhedens skriftlige accept. Dette frhld mfatter ligeledes metder, værktøjer mv., sm knsulentvirksmheden anvender til pgavens udførelse. Materialer, sm kundevirksmheden har udleveret til knsulentvirksmheden, tilbageleveres, når pgaven er gennemført eller kntrakten phører. Kundevirksmheden er indfrstået med, at knsulentvirksmheden kan pbevare infrmatin/viden m pgaven g anvender denne infrmatin i frbindelse med videreudvikling af knsulentvirksmhedens egne prdukter mv. Knsulentvirksmheden har ejendmsretten g rettighederne til alle immaterielle aktiver g underliggende kncepter, værktøjer m.v., der er udviklet eller anvendes sm led i pgavens udførelse. Kundevirksmheden er indfrstået med, at knsulentvirksmheden kan bruge knsulentpgaven/kundevirksmheden sm reference, hvilket dg betinger at kundevirksmheden givere separat skriftligt samtykke hertil.

5 Begge parter er ved kntrakten frpligtet til ikke at tage initiativ til at ansætte eller frhandle m ansættelse af den anden parts medarbejdere. Ansvarsfrhld g frsikring Knsulentvirksmheden er ansvarlig fr egne fejl g frsømmelser samt fr underleverandører, der indgår sm part i udførelse af pgaven. Knsulentvirksmheden er alene ansvarlig fr egne frhld - sygdm. lign. - der medfører frsinkelse eller frsømmelse g bærer alene de øknmiske mkstninger herved. Knsulentvirksmheden har intet ansvar fr frsinkelser i pgavens udførelse, der må tilskrives kundevirksmhedens frhld. Parterne kan ikke gøres ansvarlige fr følgeskader g andre indirekte skader g/eller øknmiske tab. Knsulentvirksmheden fraskriver sig ethvert ansvar fr tredjemands prdukter g ydelser. Reklamatiner, rettigheder g ansvar vedrørende sådanne frhld kan udelukkende gøres gældende md tredjemand. (Ved tredjemand frstås en fysisk/juridisk persn, sm er kntraktgrundlaget g parterne heri uvedkmmende. Eventuelle underleverandører, der af knsulentvirksmheden anvendes sm led i løsning af knsulentpgaven anses ikke sm tredjemand). Begge parter tager frbehld fr tilfælde af frce majeure, hvr mstændigheder ved ekstrardinære eller ufrudsigelige begivenheder ligger udenfr parternes kntrl, der frhindrer en hel eller delvis pfyldelse af aftalen. Ved disse mstændigheder frafalder parternes frpligtigelse i henhld til kntrakten dg er parterne frpligtet til at begrænse tab g give den anden part skriftlig meddelelse herm. Parterne er gensidigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Parterne er dg ikke erstatningspligtige fr driftstab, tabt avance g andre afledte tab. Knsulentvirksmheden har tegnet prfessinel ansvarsfrsikring. Erstatningsansvaret udgør maksimalt <XX> prcent af knsulentpgavens samlede værdi dg maksimalt kr. <XX>. Prcedure fr afgørelse af tvister Kntraktfrhldet er underlagt dansk rets almindelige bestemmelser. Uverensstemmelser bør først søges løst ved intern mægling mellem parterne. I tilfælde af frtsat uverensstemmelse kan klager ver medlemmer af Dansk Management Råd frelægges Dansk Management Råds disciplineringsrgan. Parterne er endvidere berettiget til at få uverensstemmelsen afgjrt ved vldgift eller ved dmstlene. Underskrifter Dat: Fr kundevirksmheden: Dat: Fr knsulentvirksmheden: Indhldet i kntraktrammen Oversigt ver kntraktrammens hved- g delelementer:

6 Frrd til kntrakten Kntraktparter Franalyse Opgavebeskrivelse Samarbejde Prjektgruppen Opgavens baggrund g frmål Opgavens bemanding Opgavens udførelse (tids- g aktivitetsplan) Tids- g aktivitetsplanen Opdeling af pgaven i delaktiviteter Milepæle g succeskriterier Metdebrug g prcesbeskrivelser Knsulentvirksmhedens ressurcefrbrug Kundevirksmhedens ressurcefrbrug Budget Kvalitetsstyring evaluering Frmidling Opgave- g ansvarsfrdeling Frsinkelse g usikkerhed Ændringer til kntrakten Opgavens udførelse, gdkendelse g frmidling Opgavens udførelse Opgavens gdkendelse Opgavens frmidling Hnrar g betalingsfrm Hnrar - pstilling af budget Betalingsbetingelser g -frist Beregningstyper g betalingsfrm Omkstningstyper Betaling i rater Aftalens ikrafttræden g phør Aftalens ikrafttræden Ophør/phævelse Aflysning Frtrlighed Frtrlighedserklæring Frpligtelser Gensidige frpligtelser Kundevirksmhedens frpligtelser Medarbejderklausul Rettigheder Rettigheder til pgavens resultater Kundevirksmhedens rettigheder Ansvarsfrhld Ansvar Ansvarsfraskrivelser Beregning af hnrar på baggrund af pnåede resultater Knsulentvirksmhedens frpligtelser Knsulentvirksmhedens rettigheder Frsinkelse Frce majeure

7 Mislighldelse Frsikring g erstatning Prcedure fr afgørelse af tvister Underskrifter Definitiner - I kntraktudarbejdelsen Hvedelementerne i kntraktrammen beskrives nærmere i de følgende afsnit. Frrd til kntrakten : Frmålet med et frrd er at begge parter er indfrstået med pgavens g kntraktens frmål g frudsætninger, herunder dens frankring i frhld til virksmhedens verrdnede frretningsgrundlag, værdier, mål, strategier g udvikling. Frrd Kntrakten indgås mellem kundevirksmheden g knsulentvirksmheden - parterne - m udførelse af knsulentpgaven. Grundlaget fr kntrakten er pgavens frudsætninger, udførelse g frventede resultater. Kntraktens frmål er at klarlægge pgavens indhld, mfang g karakter samt at regulere parternes indbyrdes pgaver, rettigheder g frpligtelser i frbindelse med udførelse af knsulentpgaven. Frmen g indhldet i kntrakten skal afspejle pgavens indhld, mfang g karakter. Opgaven gennemføres g leveres i henhld til aftalens rdlyd. Opgaven tilrettelægges g gennemføres, så den i bedst muligt mfang harmnerer med kundevirksmhedens verrdnede frretningsgrundlag, værdier, mål, strategier g udvikling. Kntraktens indhld bør være gennemdrøftet g frstået af begge parter, når kntrakten underskrives. Dialgen mellem parterne skal sikre at indhldet af kntrakten løbende kan justeres efter behv. Kntraktparter : Frmålet med afsnittet m kntraktparter er entydigt at definere kntraktparterne sm juridiske persner. Kntraktparterne Ved kntraktparterne frstås kundevirksmheden (den virksmhed, der køber pgaven) g knsulentvirksmheden (den virksmhed, der leverer pgaven), der har indgået aftalen m udførelse g levering af en (knsulent-)pgave. Parterne i denne kntrakt er: Kundevirksmhed X CVR-nr.: Kntaktpersn: Adresse: Tlf. nr.: Fax nr.: Web-adresse: i det følgende benævnt <kundevirksmheden>. g Knsulentvirksmhed X

8 CVR-nr.: Kntaktpersn: Adresse: Tlf. nr.: Fax nr.: Web-adresse: i det følgende benævnt <knsulentvirksmheden>. Franalyse : Frmålet med en franalyse er at skabe klarhed ver pgaven fr både kundevirksmheden g knsulentvirksmheden inden kntrakten udarbejdes g pgaven udføres. Gennem franalysen afklares pgavens frudsætninger, g der skabes et bedre udgangspunkt fr pstilling af mål, tids- g aktivitetsplan, succeskriterier, milepæle samt frventede resultater mv. Franalysen skaber herved en ramme fr pgaven g et udbygget grundlag fr udarbejdelse af kntrakten. Ved en (større) franalyse skal der freligge en skriftlig aftale mellem parterne herm. Franalysen Det specificeres, hvad franalysen består af: Samtale/interview med kundevirksmheden kundevirksmhedens medarbejdere andre interessenter. Infrmatinsindsamling m virksmhedens frhld mv. Afdækning af pgaven. Krtlægning via (spørgeskema-) undersøgelser mv. Opstilling af løsningsfrslag til (knsulent-) pgaven g eventuelt kmmissrium fr pgavens løsning. Specificering af elementerne i pgavens udførelse. Udarbejdelse af kntraktplæg. Opgavens baggrund g frmål : Frmålet med at beskrive pgavens baggrund g frmål er at tydeliggøre pgavens placering i - g betydning fr virksmhedens frretningsstrategi, drift, rganisatin, ledelse, medarbejdere mv. samt klarlægge frventede frandringer, udviklingsbehv g resultater mv. Opgavens baggrund g frmål Baggrund g frmål mtales: Baggrunden fr pgaven er, at. Frmålet med pgaven er, at Opgavebeskrivelse : Frmålet med pgavebeskrivelsen er at skabe klarhed ver pgavens type, mfang, karakter g kmpleksitet. Opgavebeskrivelsen kan indehlde en redegørelse fr pgaven g sammenhængen med de anvendte typer af knsulentydelser.

9 Opgavebeskrivelsen Opgaven består i, at... Opgaven løses bl.a. ved hjælp af følgende knsulentydelser: der indgår i pgaven på følgende måde. Opgavens bemanding : Frmålet med at anføre pgavens bemanding er, at begge parter kan fasthlde hinanden sm juridiske parter på et prfessinelt kmpetenceniveau, der er frankret på persnniveau. I frbindelse med angivelse af de knsulenter sm deltager i pgaveudførelsen kan det yderligere præciseres, hvem sm inddrages, i hvilke dele g i hvilket mfang. De samme frhld kan præciseres fr kundevirksmhedens vedkmmende. Disse gensidige krav til pgavens bemanding kan med frdel indpasses i tids- g aktivitetsplanen. Udskiftning af knsulenter: Knsulentvirksmheden bør af hensyn til arbejdets kntinuitet g effektive fremdrift i videst muligt mfang undgå udskiftning af knsulenter. Knsulentvirksmheden kan efter aftale med kundevirksmheden inddrage andre knsulentvirksmheder til pgavens udførelse, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt. Samtidig indestår knsulentvirksmheden fr en kvalificeret bemanding af pgaven. I knkrete tilfælde kan kundevirksmheden afvise en knsulent. - En sådan afvisning skal begrundes knkret af kundevirksmheden, g begrundelsen herfr skal kunne accepteres af knsulentvirksmheden. Der kan i kntrakten indbygges en klausul m, at den prjektansvarlige, sm er anført i kntrakten, skal være den samme/ikke udskiftes i frbindelse med pgavens udførelse. Underleverandører: Såfremt pgaven delvis udføres af underleverandører, anføres disse i kntrakten. Dette kræver, at kundevirksmheden er indfrstået med g skriftligt har accepteret dette frhld. (Der kan eventuelt indbygges acceptkriterier fr kundevirksmhedens gdkendelse af underleverandører). Endvidere kan der redegøres fr underleverandørens kmpetence- g ansvarsmråde i frhld til pgaveudførelsen. Knsulentvirksmheden er ansvarlig g hæfter fr underleverandørens andel i pgaveudførelsen på samme måde sm fr egne frhld. Opgavens bemanding Knsulentvirksmheden: Opgaven udføres af knsulenter med kvalifikatiner der svarer til pgavens krav g dimensiner. Prjektledelsen varetages af <navn>. Herudver kan anføres, hvilke knsulenter <navne>, der bidrager til pgavens udførelse. De enkelte knsulenters kmpetencer kan eventuelt beskrives nærmere ved CV, kmpetenceprfiler, referencelister mv. Kundevirksmheden: Den ansvarlige hs kundevirksmheden er <navn>. Derudver tilknyttes følgende medarbejdere <navne> hs kundevirksmheden til pgaven. Underleverandører: Den ansvarlige hs underleverandøren er <navn>. Derudver deltager følgende knsulenter <navne> fra underleverandørens virksmheden.

10 Samarbejde Frmålet med en nærmere beskrivelse af samarbejdet er at frmalisere parternes samarbejdsflader g herigennem aftale, hvrdan den løbende kntakt mellem parterne tilrettelægges g fasthldes. Ved etableringen af en prjekt-/styregruppe (betegnelsen dækker frskellige typer af samarbejdsknstellatiner mellem knsulentvirksmheden g kundevirksmheden) fastlægges de nærmere retningslinier fr samarbejdet. Samtidig udpeges medarbejdere fra henhldsvis kundevirksmheden g knsulentvirksmheden, sm skal indgå i prjektgruppen. Sm led i udførelsen af pgaven kan der endvidere etableres en styregruppe med deltagelse af ledelsen hs parterne. Styregruppen kan afgøre verrdnede prblemstillinger såsm: Afgørelse af kntraktlige spørgsmål, eventuelle uverensstemmelser, allkering af ressurcer g ændringer af aftaler, tids- g aktivitetsplaner, øknmi mv. Ved større pgaver kan prjekt-/styregruppen beskrives ved et kmmissrium, der bl.a. kan bestå af: Frmål Hvem er repræsenteret? (fra henhldsvis kundevirksmheden g knsulentvirksmheden frmandskab.s.v.) Møderden g beslutninger Mødeindhld udsendelse af dagsrden (pgavens løbende planlægning, resultater, pfølgning, frslag mv.) Udarbejdelse g gdkendelse af referat Prjektgruppen Prjektgruppen ledes af <navn>. Prjektgruppen består derudver af følgende persner <navne>. Prjektgruppen har følgende frmål Opgavens udførelse (tids- g aktivitetsplan) Frmålet med pgavens udførelse er at sammenhlde elementerne, der indgår i pgaven. Opgaven udføres i verensstemmelse med kntrakten. Derfr er det væsentligt at præcisere dette i kntrakten. Såfremt kntrakten ikke giver knkrete anvisninger på pgavens løsning skal arbejdet tilrettelægges i verensstemmelse med DMR's kdeks fr brancheetik g principper fr gd frretningsskik. (Gælder fr knsulentvirksmheder, der er medlemmer af Dansk Management Råd (DMR)). Det styrende element i pgavens udførelse kan være tids- g aktivitetsplanen, sm pgaven bygges p m. Nedenfr gennemgås frskellige elementer, der kan medtages selvstændigt eller i sammenhæng med tids- g aktivitetsplanen eller begge dele. Tids- g aktivitetsplanen Knsulentvirksmheden udarbejder i samarbejde med kundevirksmheden en tids- g aktivitetsplan fr pgavens udførelse. I kntrakten angives pgavens verrdnede tidsplan, herunder start- g sluttidspunkt fr pgaven. Tidsplanen bør indehlde kalendermæssige estimater. I sin færdige frm udgør tids- g aktivitetsplanen et styringsredskab (en gensidig checkliste) fr pgavens udførelse g fremdrift. Efter aftale kan tids- g aktivitetsplanen revideres.

11 Opdeling af pgaven i delaktiviteter Opgaven kan endvidere deles p i delaktiviteter. Fr hver enkelt af delaktiviteterne kan pstilles delmål, der er en specificering af pgavens verrdnede mål. Herved skabes sammenhæng mellem delaktiviteterne både med hensyn til tid g målstyring. Milepæle g succeskriterier Der kan indbygges milepæle g succeskriterier i tilknytning til de enkelte delaktiviteter i den samlede pgave. Succeskriterierne bør være målbare g synlige fr vurdering af pgavens resultater. Metdebrug g prcesbeskrivelser Ved pgavens gennemførelse kan tids- g aktivitetsplanen indehlde plysninger m metdebrug g prcesbeskrivelser mv. Knsulentvirksmhedens ressurcefrbrug Tids- g aktivitetsplanen kan indehlde en præcisering af knsulenternes tidsfrbrug på delaktiviteterne. Ressurceallkeringen afspejler herigennem skøn fr eventuel prissætning af delaktiviteterne i den samlede pgave. Kundevirksmhedens ressurcefrbrug Kundevirksmhedens frventelige ressurcefrbrug kan skitseres i tids- g aktivitetsplanen. Budget Tids- g aktivitetsplanen udgør afhængig af udfrmningen et gdt grundlag fr udarbejdelse af et budget/estimat af pgavens samlede pris. Kvalitetsstyring evaluering Knsulentvirksmheden drager msrg fr, at det gennem den løbende kvalitetsstyring afstemmes m pgaven udvikler sig i verensstemmelse med det i kntrakten aftalte. Med udgangspunkt i tids- g aktivitetsplanen beskrives, hvrdan pgavens fremdrift g kvalitet sikres g eventuelt fastsættes evalueringsmøder mellem kundevirksmheden g knsulentvirksmheden. Der kan aftales knkrete terminer herfr. Evaluering efter prjektafslutning bør indbygges i tids- g aktivitetsplanen. Frmidling I kntrakten præciseres, hvrdan prjektets frventede resultater mv. leveres, præsenteres, implementeres g nyttiggøres i virksmheden - g eventuelt gså udenfr virksmheden. Opgave- g ansvarsfrdeling Opgave- g ansvarsfrdelingen mellem kundevirksmheden g knsulentvirksmheden bør præciseres. Begge dele kan eksempelvis indbygges i tids- g aktivitetsplanen. Endvidere kan pstilles frudsætninger fr at kundevirksmheden får et tilstrækkeligt udbytte af den leverede pgave (knsulentvirksmhedens betingelser fr succesfuld verdragelse af pgaven). Først g fremmest drejer det sig m at skabe klarhed g frståelse hs kundevirksmheden, d.v.s. hvad frventer kundevirksmheden, g hvad får kundevirksmheden! Frsinkelse g usikkerhed I den samlede tids- g aktivitetsplan kan der indbygges skøn g frbehld fr tidshrisnten i prjektet, såfremt delaktiviteter frsinkes. Ændringer til kntrakten Begge parter er berettiget til at stille frslag m ændringer i kntrakten, såfremt der indtræder frhld i frbindelse med pgavens udførelse, der betinger ændringer. Nærmere bestemmelser herm kan angives i kntrakten. Alle meddelelser vedrørende kntraktfrhldet sker skriftligt g antages at være meddelt ved mdtagelsen hs den anden part. Ændringer i kntrakten frudsætter at begge parter er indfrstået hermed, g at de har givet deres skriftlige accept heraf. Ved ændringer udarbejder knsulentvirksmheden en revideret beskrivelse af pgavens udførelse indenfr <XX> dage (efter nærmere aftale herm) - der skriftligt accepteres af kundevirksmheden. Prisen fr udarbejdelse af alternative løsningsfrslag bør aftales særskilt.

12 Ændringer til kntrakten vedrørende pgavens udførelse kan indgå sm mulige/alternative løsningsfrslag. I frbindelse med pgavens udførelse kan det eksempelvis vise sig, at der skal vælges andre løsningsmetder. I dette tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at mulighederne er skitseret i kntrakten med tilhørende tidsmæssige g øknmiske knsekvenser såfremt det er muligt. I tids- g aktivitetsplanen kan eksempelvis - anføres verskrifter g vejledende tekst, mens de grundlæggende aftaler er indehldt i selve kntrakten. Kunde- g knsulentvirksmheden kan i fællesskab beslutte, hvilke knkrete værktøjer, der kan understøtte udførelsen af knsulentpgaven. Opgavens udførelse, gdkendelse g frmidling Frmålet er at udførelse, gdkendelse g frmidling af pgavens resultater bør være aftalt g klarlagt i kntrakten. Herudver bør udførelsens frm g frventninger hertil være afklaret mellem parterne. Opgavens udførelse Knsulentvirksmheden leverer den aftalte pgave g resultaterne heraf i henhld til aftalens rdlyd, både med hensyn til tidsfrister, kvalitet g øvrige aftalevilkår. Knkret nævnes, hvrdan pgaven leveres: I rapprtfrm (mfang antal eksemplarer, metder.s.v.) papirbaseret, elektrnisk. Præsentatin g gennemgang af resultater mv. Knsulentvirksmheden er til rådighed ved afklaring af eventuelle spørgsmål til den udførte pgave. Hnrar herfr kan beregnes separat. I frbindelse med udførelsen frestår knsulentvirksmheden..... Opgavens gdkendelse Kundevirksmheden gdkender knsulentpgaven skriftligt. Såfremt kundevirksmheden ikke har gjrt indsigelser indenfr <XX> dage kan knsulentvirksmheden antage at udførelsen af pgaven er gdkendt. Ved manglende udførelse mv. - se under mislighldelse. Opgavens frmidling Knsulentvirksmhedens frmidlingsrlle bør være knkret g angives i relatin til pgaven. Ud ver aftale m, hvrdan pgavens resultater leveres, bør det tillige aftales, hvrdan de frmidles til kundevirksmheden mv. Opgaver i tilknytning til udførelsen kan eksempelvis vedrøre uddannelse af medarbejdere, pgaver sm prcesknsulent ved implementering, infrmatinsmøder.s.v. Eventuelt indføjes en aftale m retningslinierne fr - g fakturering af denne ydelse. Hnrar g betalingsfrm Frmålet med afsnittet m hnrar g betalingsfrm er at fastlægge både beregningsfrmen, hnrarets størrelse g betalingsfrmen i frbindelse med knsulentvirksmhedens udførelse af pgaven. Alle priser i kntrakten nævnes eksklusiv mms. Hnrar - pstilling af budget Det samlede hnrar udgør kr. <XX>. Kntraktsummen er inkl. alle ffentlige afgifter mv. dg undtaget mms. Aftalen bør indehlde en maksimal grænse fr hnraret, der ikke kan verstiges uden frudgående skriftlig aftale mellem parterne.

13 Den maksimale grænse fr hnraret kan kun verskrides i tilfælde, hvr kundevirksmhedens frhld er årsag hertil, eller der pstår frhld - under pgavens gennemførelse sm knsulentvirksmheden ikke kan frudsige på tidspunktet fr kntraktens indgåelse. Der pstilles budget, der indehlder estimater fr udgiftspsterne vedrørende pgavens udførelse. Betalingsbetingelser g -frist Betalingsfrhldene fastlægges i kntrakten g vilkårene fr betaling følger kntrakten. Betalingsbetingelserne kan bl.a. mfatte prcedure fr pgørelse af tidsfrbruget, tidspunkter fr fremsendelse af faktura (-er), betalingsfrister, bestemmelser g knsekvenser vedrørende udeblevne betalinger. Mulige frmuleringer kan være: Hnraret frefalder til betaling <XX> dage efter pgavens udførelse. Hnrar g udlæg fr pgaven faktureres månedsvis bagud. Faktura fremsendes til kundevirksmheden g betales nett kntant inden <XX> dage fra udskrivningsdat. Overskrides betalingsfristen beregnes mrarenter <XX> pct. af fakturabeløb pr. påbegyndt måned. Dg tidligst <antal dage> efter, at kundevirksmheden har mdtaget besked m manglende betaling. Betalingen skal ske inden <XX> dage efter at kundevirksmheden har mdtaget faktura, sm tidligst kan udsendes på de aftalte dater, f.eks. månedsvis, g ved pgavens udførelse, eventuelt delpgavers udførelse. Såfremt knsulentvirksmheden ønsker sikkerhed fr betalingen anføres dette i kntrakten, herunder hvrdan sikkerhedsstillelsen skal freligge. Beregningstyper g betalingsfrm Hnraret kan tilrettelægges udfra flere kriterier bl.a. fast pris, variabel pris, kmbinatiner heraf eller andre beregningsfrmer. Mulige metder kan bl.a. være: Fast pris: Ressurcefrbruget estimeres udfra tids- g aktivitetsplanen således at hnraret beregnes på baggrund af den skønnede ressurceindsats (antal knsulenttimer), der fastsættes til en aftalt sats/timepris. Der kan være tale m flere satser, hvis der indgår frskellige typer af knsulenter på pgaven. Variabel pris: Opgaven faktureres på baggrund af faktisk frbrugte timer specificeret på antallet af knsulenttimer g prisen på frskellige typer af ydelser, der indgår i gennemførelse af pgaven samt eventuelt prisdifferentiering mellem knsulenter på pgaven. Beregningen af hnraret kan være en kmbinatin af begge venstående kmpnenter. Det kan angives hvrvidt hnraret frefalder til betaling i danske krner eller eventuelt i anden valuta. Omkstningstyper Udver selve hnraret fr knsulentpgaven kan - rejse- g phldsmkstninger, udlæg, sekretærbistand, kpiering. lign udspecificeres g pgøres efter regning. Betaling i rater Hnraret kan faktureres efter følgende retningslinier: 25 pct. ved kntraktens underskrivelse (senest xx.xx.xxxx) 25 pct. midtvejs i pgaveudførelsen (frventeligt xx.xx.xxxx) 50 pct. ved pgavens afslutning (frventeligt xx.xx.xxxx) Såfremt betalingen faktureres i rater i relatin til delaktiviteterne skal det entydigt fremgå af fakturaen, hvilke aktiviteter fakturaen vedrører. Beregning af hnrar på baggrund af pnåede resultater Ved større eller særlige pgaver kan en del af hnraret baseres på de pnåede resultater g virkningerne af pgavens udførelse. Grundlæggende er der tale m deling af risik g efterfølgende frtjeneste mellem kundevirksmheden g knsulentvirksmheden. Aftalen m hnrarets størrelse kan f.eks. fastlægges ved:

14 En bnusrdning Et n cure n pay system. Ved en bnusrdning betaler kundevirksmheden en reduceret andel af knsulentvirksmhedens samlede hnrar up-frnt, g i tilfælde af pfyldelse af en række aftalte kriterier kmmer bnusen til udbetaling. Ved en n cure n pay aftale betaler kundevirksmheden udelukkende knsulentvirksmheden på baggrund af de pnåede resultater g virkningerne heraf. Retningslinierne fr såvel en bnusrdning sm en n cure n pay aftale eller lignende hnrarfrmer fastlægges nærmere mellem parterne i frbindelse med den knkrete pgave. Parterne bør være enige m de målekriterier, målemetder g tidsperide(r), der indgår i frbindelse med pgørelsen af det samlede hnrar fr pgavens udførelse. Aftalens ikrafttræden g phør Frmålet med aftalens ikrafttræden g phør er at klarlægge kntraktens begyndelses- g afslutningstidspunkt. Vilkårene g betingelserne fr phævelse af kntrakten bør udtrykkeligt beskrives i kntrakten. Aftalens ikrafttræden Aftalen har virkning fra den dat, hvr begge parterne underskriver kntrakten. Ændringer i aftalen kan kun frekmme ved en frnyet skriftlig aftale mellem parterne eller ved udarbejdelse af en allnge til den prindelige aftale. Ophør/phævelse Ophævelse af kntrakten inden pgaven er gennemført - skal ske med et varsel på <antal dage> fr knsulentvirksmhedens vedkmmende g <antal dage> fr kundevirksmhedens vedkmmende. Viser det sig, efter pgavens påbegyndelse, at kundevirksmheden ikke længere har interesse i pgavens fuldførelse kan kntrakten psiges med et passende varsel på <XX> dage. I dette tilfælde betaler kundevirksmheden vederlag fr de frudgående mkstninger, sm knsulentvirksmheden har haft i frbindelse med den del af pgaven sm er udført. Enhver phævelse skal fr begge parter være knkret g skriftligt begrundet. Begge parter er berettiget til at phæve aftalen i tilfælde af, at den anden part er under knkurs, akkrd, betalingsstandsning mv. eller ikke er betalingsdygtig. Aflysning Omfatter knsulentpgaven aktiviteter med mulighed fr aflysninger eksempelvis af undervisning, kurser, seminarer, knferencer. lign. - kan kntrakten indehlde bestemmelser m kmpensatin til den part, der rammes af aflysning. Frtrlighed Frmålet med afsnit m frtrlighed er at begge parter har gensidigt behv fr beskyttelse af frtrlig infrmatin ved udførelse af pgaven. Frtrlighedserklæring Parterne er gensidigt frpligtet til at behandle alle infrmatiner g materialer m den anden part frtrligt på en rimelig g frsvarlig måde i verensstemmelse med gældende prfessinelle nrmer. Frtrlighedspligten gælder gså efter pgavens udførelse g kntraktens phør. Anvendelse af frtrlig infrmatin uden fr pgavens sammenhæng samt verfr tredjemand skal gensidigt accepteres skriftligt af parterne.

15 Knsulentvirksmheden g alle medarbejdere/underleverandører, der medvirker ved pgavens udførelse behandler alle materialer, plysninger mv. m kundevirksmheden g dens frretningsmæssige frhld frtrligt. Knsulentvirksmheden indsamler kun frtrlige plysninger i et fr pgavens udførelse frnødent mfang. Knsulentvirksmheden sikrer, at der ikke reprduceres materialer i et mfang ud ver, hvad der er rimeligt i frhld til pgaven. Knsulentvirksmheden sikrer, at frtrlige plysninger returneres til kundevirksmheden efter aftalens phør. Knsulentvirksmheden erklærer sig indfrstået med, at intet materiale, der måtte kmme til knsulentvirksmhedens kendskab ved udførelse af pgaven mtales, vises eller videregives til tredjemand, med mindre dette særskilt g skriftligt aftales med kundevirksmheden. Kundevirksmheden er i frbindelse med pgavens udførelse frpligtet til ikke at misbruge eller videregive plysninger m knsulentvirksmhedens interne frhld, metder, værktøjer mv., sm kundevirksmheden bliver bekendt med. Frpligtelser Frmålet med et afsnit m frpligtelser er at fastlægge parternes gensidige frpligtelser i frbindelse med såvel pgavens udførelse g efterfølgende brug af resultaterne mv. Gensidige frpligtelser Parterne er gensidigt frpligtet i henhld til kntrakten. Begge parter har pligt til øjeblikkeligt at underrette den anden part skriftligt, hvis der pstår usikkerhed m pgavens frudsætninger, frmål, udførelse eller frventede resultater. Parterne underretter hinanden straks, når der freligger risik fr frsinkelse. Ved frsinkelse skal parterne bestræbe sig på at indhente det frsømte hurtigst muligt. (Nærmere beskrevet under mislighldelse). Knsulentvirksmhedens frpligtelser Knsulentvirksmheden varetager pgaven i henhld til bestemmelserne i kntrakten m pgavens indhld g udførelse mv. - g sm beskrevet i tids- g aktivitetsplanen. Kundevirksmhedens frpligtelser Kundevirksmheden stiller alle relevante plysninger fr pgavens udførelse til rådighed fr knsulentvirksmheden. Kundevirksmheden frpligter sig til, at både ledelsen g kvalificerede medarbejdere medvirker i frbindelse med pgavens udførelse. Kundevirksmheden drager msrg fr, at kundevirksmhedens medarbejdere inddrages efter behv med henblik på at sikre pgavens fremdrift. Kundevirksmheden frmidler den nødvendige infrmatin såvel internt sm eventuelt eksternt m aftalen, pgavens udførelse g frventede resultater. Kundevirksmheden stiller de nødvendige faciliteter (kntr, pc, printer, telefn etc.) til rådighed fr knsulentvirksmheden i frbindelse med udførelse af pgaven. Kundevirksmhedens frpligtelser kan eventuelt plistes i punktfrm. - Eksempelvis: Medarbejderes kmpetence, tilvejebringelse af plysninger g infrmatin, materialer, indretning af kntrfaciliteter samt krav til brugbarheden g funktinaliteten af disse mv. Medarbejderklausul Knsulentvirksmheden er ved kntrakten frpligtet til ikke at tage initiativ til at ansætte eller frhandle herm med kundevirksmhedens medarbejdere. Kundevirksmheden er ligeledes ved kntrakten frpligtet til ikke at tage initiativ til at ansætte eller frhandle herm med knsulentvirksmhedens medarbejdere. (Aftaler m afståelse fra frhandling m ansættelse af medarbejdere kan eventuelt suppleres med tidshrisnter et halv år. lign. En anden mulighed er, at der indføjes en aftale m at parterne skal give hinanden skriftlig accept af sådanne henvendelser til den anden parts medarbejdere).

16 Rettigheder Frmålet med afsnittet m rettigheder er at afklare parternes rettigheder i frbindelse med kntrakten, pgavens udførelse g resultaterne heraf. Rettigheder kan mfatte såvel kundevirksmhedens sm knsulentvirksmhedens rettigheder (ejendmsret, brugsret, phavsret, licensrettigheder mv.) til kncepter g materialer, der anvendes g udvikles i sammenhæng med pgavens udførelse. Det bør anføres specifikt, hvilke rettigheder parterne hver især har i frbindelse med knsulentpgaven. Rettigheder til pgavens resultater Ingen rettigheder kan i henhld til kntrakten verdrages til tredjemand uden frudgående skriftlig accept fra begge parter. Parternes rettigheder i henhld til kntrakten gælder i hele kntraktens løbetid eller indtil phør. Ingen af parterne kan bruge den anden parts navn sm referencegrundlag, uden at denne part har givet sit skriftlige samtykke hertil. Kundevirksmhedens rettigheder Kundevirksmheden har brugsret ver resultater, rapprter, løsningsmetder, kncepter g andet materiale, der udarbejdes af knsulentvirksmheden i sammenhæng med pfyldelse af aftalen. (Det bør præciseres i kntrakten, hvilke knkrete rettigheder kundevirksmheden har til pgavens resultater). Kundevirksmheden må ikke sælge, videregive eller verdrage plysninger, materialer, systemer, beregninger mv. til tredjemand, sm anvendes g udvikles i relatin til pgaven uden knsulentvirksmhedens skriftlige accept. Dette frhld mfatter ligeledes metder, værktøjer mv., sm knsulentvirksmheden anvender til pgavens udførelse. Materialer, sm kundevirksmheden har udleveret til knsulentvirksmheden, tilbageleveres, når pgaven er udført eller kntrakten phæves. Det gælder dg ikke følsmme plysninger, sm eksempelvis spørgeskemaer, interviews.s.v. fra analyser. lign. Disse materialer makuleres af knsulentvirksmheden inden (XX) dage. Kundevirksmheden er indfrstået med, at knsulentvirksmheden pbevarer infrmatin/viden m pgaven g kan anvende denne infrmatin i frbindelse med videreudvikling af knsulentvirksmhedens egne prdukter mv. Knsulentvirksmhedens rettigheder Knsulentvirksmheden har phavsrettighederne g ejendmsretten til alle immaterielle aktiver g underliggende kncepter, værktøjer mv. der er udviklet eller anvendes sm led i pgavens udførelse. Såfremt kundevirksmheden ikke ønsker at få returneret indsamlet materiale, er knsulentvirksmheden frpligtiget til at pbevare dette materiale i (XX) måneder g på fuldt betryggende måde, således at materialet ikke kmmer i tredjemands besiddelse. Knsulentvirksmhedens anvendelse af kundevirksmheden sm referencegrundlag frudsætter kundevirksmhedens skriftlige accept. Ansvarsfrhld Frmålet med afsnittet m ansvarsfrhld er, at knsulentvirksmhedens generelle g specifikke ansvarsmråder fr pgaven præciseres i kntrakten, herunder frsikringsfrhld mv. Ansvar Knsulentvirksmheden sørger fr, at pgaven udføres i verensstemmelse med erhvervsetiske regler fr branchen g gældende lvgivning. Knsulentvirksmheden er ansvarlig fr egne fejl g frsømmelser samt underleverandører, der indgår sm part i udførelse af pgaven.

17 Ansvarsfraskrivelser Parterne kan generelt ikke gøres ansvarlige fr følgeskader g andre indirekte skader. Knsulentvirksmheden fraskriver sig ethvert ansvar fr tredjemands prdukter g ydelser. Reklamatiner, rettigheder g ansvar vedrørende sådanne frhld kan udelukkende gøres gældende md tredjemand. (Ved tredjemand frstås en fysisk/juridisk persn, sm er kntraktgrundlaget g parterne heri uvedkmmende. Eventuelle underleverandører, der af knsulentvirksmheden anvendes sm led i løsning af knsulentpgaven anses ikke sm tredjemand). I frbindelse med pgavens udførelse kan mtales, hvilke knkrete frbehld knsulentvirksmheden i øvrigt tager fr at udføre knsulentpgaven. Frsinkelse Knsulentvirksmheden er alene ansvarlig fr egne frhld - sygdm. lign. - der medfører frsinkelse eller frsømmelse g bærer alene de øknmiske mkstninger herved. Knsulentvirksmheden har intet ansvar fr frsinkelser i pgavens udførelse, der må tilskrives kundevirksmhedens frhld. Frce majeure Såfremt der indtræder mstændigheder krig, undtagelsestilstand, strejke, lck-ut eller lignende frhld uden fr parternes indflydelse, der bevirker at pgaven ikke kan udføres, brtfalder parternes frpligtelser g ansvar, indtil frhldene er nrmaliseret. Begge parter tager frbehld fr tilfælde af frce majeure, hvr mstændigheder ved ekstrardinære eller ufrudsigelige begivenheder ligger udenfr parternes kntrl, der frhindrer en hel eller delvis pfyldelse af aftalen. Ved disse mstændigheder frafalder parternes frpligtigelse i henhld til kntrakten dg er parterne frpligtet til at begrænse tab g give den anden part skriftlig meddelelse herm. I tilfælde af frce majeure er begge parter berettiget til at phæve kntrakten efter <XX> dage, i henhld til bestemmelserne m kntraktens phør, såfremt de kntraktlige frpligtelser ikke kan pfyldes. Mislighldelse Ved mislighldelse frstås, at den ene part ikke lever p til de i kntrakten beskrevne aftaler. Begge parter har pligt til straks at underrette den anden part skriftligt, såfremt der påberåbes mislighldelse. Såfremt det mislighldte frhld ikke bringes til phør inden <antal dage> er den mislighldte herefter berettiget til at phæve kntrakten. (Parterne bør gensidigt aftale, hvilke reklamatinsmuligheder kntrakten skal mfatte g betingelserne herfr eksempelvis: Afhjælpning Afslag i prisen Bd Erstatning Ophævelse.s.v. I venstående situatiner beskrives i kntrakten, hvrdan de enkelte frhld i praksis behandles). I tilfælde af grv mislighldelse er den anden part berettiget til at phæve kntrakten med øjeblikkelig virkning. (Ved grv mislighldelse frstås eksempelvis frsætlige, vedvarende eller graverende fejl i relatin til kntrakten i øvrigt henvises til bestemmelserne g definitinerne i dansk ret. Endvidere kan parterne selv definere hvad der frstås ved grv mislighldelse i den knkrete kntrakt). Frsikring g erstatning Parterne er gensidigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Parterne er dg ikke erstatningspligtige fr driftstab, tabt avance g andre afledte tab. Knsulentvirksmheden har tegnet prfessinel ansvarsfrsikring. Erstatningsansvaret udgør maksimalt <XX> prcent af pgavens samlede værdi dg maksimalt kr. <XX>.

18 (Her kan inddrages en mtale af knsulentvirksmhedens frsikringsfrhld typen af frsikring, dækningsmfang, selvrisik mv. Indhldet i kntrakten aftales individuelt g varierer fr frskellige typer af knsulentpgaver. Der kan tages udgangspunkt i det eventuelle mfang af erstatningen målt i frhld til pgavens samlede værdi). Prcedure fr afgørelse af tvister Frmålet med en prcedure fr afgørelse af tvister er, at der i kntrakten er indehldt retningslinier til afgørelse af eventuelle uverensstemmelser, mislighldelse, kntraktbrud mv. Generelt er kntraktfrhldet underlagt dansk rets almindelige bestemmelser. Intern mægling Generelt bør alle uverensstemmelser først søges løst ved intern frhandling/mægling mellem parterne. (Den interne mægling kan eksempelvis varetages i prjektgruppen). I tilfælde af frtsat uverensstemmelse kan klage ver medlemmer af Dansk Management Råd (DMR) frelægges Dansk Management Råds disciplineringsrgan. Det Danske Vldgiftsinstitut Endvidere er begge parter berettiget til at kræve uverensstemmelser vedrørende kntrakten afgjrt ved Det Danske Vldgiftsinstitut. (Almindeligvis følges Regler fr behandling af sager ved Det Danske Vldgiftsinstitut - Endelig kan tvister afgøres ved dmstlene. Underskrifter Dat: Fr kundevirksmheden: Dat: Fr knsulentvirksmheden: Definitiner - i kntrakten : Frmålet med et afsnit m definitiner er at skabe en fælles frståelse mellem kundevirksmheden g knsulentvirksmheden m, hvad pgaven består i g hvilken terminlgi, der anvendes i kntrakten. En afklaring af definitiner har både sm frmål at infrmere kundevirksmheden i frhandlingssituatinen g ved udfrmningen af kntrakten, men gså i frbindelse med frmidling til kundevirksmhedens medarbejdere mv.. Definitinsafsnittet kan, dels mfatte en afklaring af indhldet i de knsulentydelser, der knytter sig til pgaven, g dels en almen afklaring af den sprgbrug, der anvendes i kntrakten.s.v. Et afsnit med definitiner vil specielt være frnuftigt fr den mindre kundevirksmhed, der måske ikke har et frudgående kendskab til de ydelser, der leveres. Omfanget af definitins- g begrebsafklaringen kan afgrænses til at mfatte en nærmere beskrivelse af - g redegørelse fr pgaven. Udfrmningen af et definitinsafsnit kan tage udgangspunkt i den knkrete pgave g kundevirksmhedens grundlæggende behv fr afklaring af pgavens prfessinelle begreber g definitiner. Nedenfr er nævnt frskellige typer af knsulentydelser. I tilknytning hertil vises ngle eksempler på frekmmende managementknsulentydelser.

19 Definitin af frskellige knsulentydelser Strategisk udvikling (frretningsudvikling); udvikling af værdigrundlag, pstilling af strategier g mål, nye frretningsmetder/-kncepter mv. Organisatinsudvikling; gennemførelse af nye rganisatinsfrmer.s.v. Ledelsesudvikling; understøtte ledelsesfrandringer/-metder mv. Medarbejder- g kmpetenceudvikling (Human Ressurce Develpment); pstilling g gennemførelse af kmpetenceanalyse/-mål, medarbejderudviklingssamtaler, individuelle udviklingsplaner, understøttelse af kmpetenceudviklingsaktiviteter mv. Medarbejderplitik (rekruttering g fasthldelse test værktøjer); udvikling af persnaleplitik, arbejdsmiljø, rekrutteringsstrategier g mål, udvælgelsesmetder mv. Teambuilding; samarbejdsudvikling, arbejde md fælles mål, pgaveløsning.s.v. Knwledge Management; videndeling g styring, implementering af videnstyringsmetder mv. IT-rådgivning; IT-strategier, e-handel, implementering af nye IT-systemer, knvergens mellem IT-strategi g virksmhedens strategiske udvikling mv. Øknmiske g administrative systemer; implementering af IT-systemer mv. Prduktin, lgistik, effektivisering, servicefunktiner, kvalitetssikring mv. Prdukt- g knceptudvikling Prjektstyring g ledelse Markedsføring g PR Samfundsøknmiske g miljømæssige analyser mv. Værdibaserede regnskaber (prces/mdel/rapprtering); videnregnskaber, sciale regnskaber, etiske regnskaber, interessentregnskaber, hlistiske regnskaber, miljøregnskaber.s.v. I frbindelse med en pgave, sm eksempelvis falder indenfr en af vennævnte ydelsestyper, beskrives ydelsen i relatin til pgaven.

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR.

Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR. MR's standardskabelon for konsulentaftaler Aftaler, som indgås mellem kunder og medlemmer af MR, skal være i overensstemmelse med intentionerne i MR's kodeks for brancheetik, god forretningsskik samt MR's

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere