IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere"

Transkript

1 ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det lettere Fællesoffentlig IT Styregruppe Projektejer: FOIS Projektleder: Anders Hoffgaard ERP Sekretariatet Version: 1.9 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling, der skaber vækst og velfærd for alle.

2 Indholdsfortegnelse REVISIONSHISTORIK LØSNINGSBESKRIVELSE FORRETNINGSMÆSSIGT OMFANG ENTERPRISE ARKITEKTUR AFHÆNGIGHEDER TIL SIDEORDNEDE PROJEKTER FORRETNINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKRIVELSE AF VISION FOR HELE PISARIILISAANEQ-PROJEKTET MÅLBESKRIVELSE MED FASE 1 ANALYSEFASE KVALITATIVE GEVINSTER OG FORRINGELSER ØKONOMISKE KONSEKVENSER ØKONOMISKE NØGLETAL SPONSORER RISICI PROJEKTGENNEMFØRSEL, IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING OPFØLGNING PÅ ØKONOMI PR OPFØLGNING PÅ TID PR PROJEKTPLANER KVALITETSSIKRINGSTILTAG IMPLEMENTERINGSSTRATEGI KPI ER GODKENDELSE BILAG... 24

3 Revisionshistorik Version Opsummerende beskrivelse af ændringer Dato Navn og instans 1.2 Business case version 1.2 oprettes på basis af standard IKT business case. Udgangspunktet er business case version 1.1 fra tidligere skabelon AHOF / STWO 1.3 Overført til nye IKT skabelon FJE 1.4 Indføjelse af ændringer fra kvalitetssikring AHOF/STWO 1.5 Ansvarlige for delprojekter justeret AHOF 1.6 Opdateret forud for styregruppemøde den , herunder opdateret risikomatrix samt vision for hele projektet og målet med fase 1. EA afsnit 1.2 er opdateret og økonomi og tids-opfølgning afsnit 3.1 og 3.2 er opdateret AHOF/STWO 1.7 Opdateret efter styregruppemøde den AHOF 1.8 Opdateret med ny budgetopfølgning og tidsopfølgning pr forud for styregruppemødet den AHOF/STWO 1.9 Opdateret risikomatrix. Endnu ikke godkendt AHOF/STWO 1

4 1 Løsningsbeskrivelse 1.1 Forretningsmæssigt omfang Forretningsløsningens navn og kort beskrivelse Forretningsløsningens navn Kort beskrivelse Pisarillisaaneq at gøre det lettere Formålet med projektet er at modernisere og effektivisere den offentlige administration i Grønland ved at understøtte forretningsudviklingen med sammenhængende digitale løsninger så bedre økonomistyring og ledelsesinformation kan opnås Forretningsmæssig baggrund Projektet er initieret i et samarbejde mellem kommunerne, KANUKOKA og Grønlands Selvstyre i forsøget på at samle de offentlige kræfter om rammerne for fælles økonomistyring og fælles ledelsesinformation. Pisariillisaaneq er meget mere end et it-projekt, idet konsekvenserne af implementeringen vil kræve meget af de enkelte organisationer særligt i forhold til ledelsesmæssig vedholdenhed og opbakning. Pisariillisaaneq-projektet skal derfor ses mere som et organisationsprojekt end et it-projekt Forretningsmæssig problemstilling Baggrunden for projektet er en erkendelse i kommunerne og Grønlands Selvstyre af, at der med de nuværende systemer er en række udfordringer jf. projektkommissoriet. Svært at få tilstrækkeligt og relevant ledelsesinformation, Dataudveksling og sagsudveksling er kompliceret og tidskrævende, Mange af de nuværende systemer understøtter ikke en digital forvaltning, Der er behov for bedre økonomistyringsfaciliteter end de nuværende systemer kan tilbyde, Kritiske revisionsbemærkninger med hensyn til interne kontrolsystemer og dokumentationsniveau, Stor mængde af forskellige delsystemer og selvstændige systemer. Manglende overblik over sammenhænge dvs. mangel på struktureret og koordineret systemudviklinger og anskaffelser af nye separate systemer og Uklarhed i forhold til diverse registre, herunder CPR-, GER-, CVR- og adresseregistre. Se yderligere beslutningsgrundlaget afsnit 2.3. Overordnet resultater af forundersøgelse Forretningsmæssigt tiltag/løsningsbeskrivelse Da udfordringerne stort set oplevedes som identiske i hele den offentlige sektor, blev det besluttet, at tiden var moden til at overveje mulighederne for en samlet løsning på en række problemstillinger og muligvis høste flere gevinster samtidig. I erkendelse af, at det var nødvendigt med en nærmere undersøgelse af de faktiske forhold opnåede man enighed om at iværksætte en foranalyse til et ERP-system. Der blev således udformet et projektkommissorium 1 med skitsering af de overordnede rammer. I den forbindelse blev der listet en række krav til, hvad et nyt økonomistyrings- og ledelsesinformationssystem skulle bidrage med, og er sammenfattet nedenfor i forhold til, hvilke gevinster man ønsker at høste. Gevinster som skal realiseres ved implementering: Overblik og gennemsigtighed via tilstrækkelig ledelsesinformation Effektivitet økonomistyring og ressourceoptimering via systemsammenhænge og dataintegration Øget samarbejde på tværs af hele den offentlige forretning 1 Se bilag: Pisariillisaaneq Projektkommissorium i Huddle 2

5 Digitaliseringsparathed Ensartethed i borgerbetjeningen Kontrol og dokumentation Styr på registre og data I erkendelse af opgavens omfang blev der udformet overordnede rammer omkring projektet med hensyn til tidsmæssig udstrækning, relaterede projekter samt omkostningsniveau. I forbindelse med opstart af arbejdet er der løbende foretaget nogle afklaringer og justeringer, og det vil fortsat være en del af processen, at der sker en løbende tilpasning. De nuværende rammer omkring projektet beskrives herefter. Beskrivelse af komplikationen ved den nuværende situation: Inden fællessystemer kan etableres skal følgende 4 centrale områder håndteres: Få orden på registerforhold, således at landsdækkende registre opdateres struktureret samt at anvendelsen er ensartet og lovlig. Få de lovgivningsmæssige rammer tilpasset til, at fællessystemer kan anvendes. De it-mæssige rammer skal være på plads og der skal tages hånd om både arkitektur, infrastruktur og fælles datastruktur, således at de ønskede gevinster kan opnås. Roller og rettigheder skal klarlægges således at fællessystemer anvendes efter klart definerede strukturer i forhold til brugerens rettigheder. Beskrivelse af løsningsforslaget og de væsentligste gevinster (både økonomisk og kvalitativt): Når projektet er fuldført vil man overordnet set opnå følgende gevinster: Overblik og gennemsigtighed, da man har tilstrækkelig ledelsesinformation Sammenhængende systemer og integrerede data vil føre til større effektivitet via økonomistyring Der vil være øget samarbejde på tværs af hele den offentlige forretning Der vil være større digitaliseringsparathed Ensartetheden i borgerbetjeningen vil være større og af bedre kvalitet Kontrolmulighederne vil være større og dokumentationen vil være bedre, så der vil være færre revisionspåtegninger. Der vil være styr på registre og data Der ville kunne opnås effektiviseringer i den offentlige sektor og på it-budgetterne Redegørelse for løsningens omkostninger det første år, tilbagebetalingstid og hvornår løsningen kan være i drift: Analysefasen går ud på at få et overblik over de samlede omkostninger, for at underbygge påstanden om en positiv business case. Det er ambitionen at projektet har en tilbagebetalingstid på maksimal 4 år Der arbejdes på at de første dele af løsningen kan være i drift primo 2015 Se yderligere beslutningsgrundlaget afsnit 3 Løsningsmuligheder Primære parter Identiciere de primære parter indenfor de forskellige forvaltningsniveauer Niveau Inden for et eller flere Departementer (benyt Departement navn) Inden for en eller flere kommuner Inden for en eller flere virksomheder Angiv navne, hvis der er mellem 1 og 5 (ellers angiv antal) Samtlige departementer, styrelser og direktorater KANUKOKA samt alle kommunerne 3

6 1.1.6 Løsningens brugere Løsningens brugere Brugerkategori (borgere; virksomheder eller offentligt ansatte) Antal Politisk Politikere anvender portal med Ledelsesinformation (GLIS) 200 Strategisk Topledere anvender GLIS samt elementer af økonomistyring 100 Operationelt Eksempelvis: Skoleledere, Økonomifunktioner, Controllere, mellemledere på sygehuse Konsekvenser i forhold til Strategier og Samfundsmæssige forhold A. Del af IKT-strategiens indsatsområder (1 for hver delstrategi, f.eks. SU 4.4) Delstrategi Hvilke dele understøttes OF. 4 Fællesoffentligt økonomisystem Alle dele af OF 4 understøttes B. Konsekvenser i forhold til IKT-strategien ERP-projektet indeholder en række forudsætningsprojektet, herunder Juridiske Forhold, Kontoplan, Nationale Registre og EA, som også vil danne grundlag for øvrige projekter under IKT-strategien, eksempelvis EPJ. C. Konsekvenser i samfundsmæssige forhold Foreslået projektløsning Når projektet er fuldført vil man overordnet set opnå følgende gevinster: Overblik og gennemsigtighed, da man har tilstrækkelig ledelsesinformation Sammenhængende systemer og integrerede data vil føre til større effektivitet via økonomistyring Der vil være øget samarbejde på tværs af hele den offentlige forretning Der vil være større digitaliseringsparathed Ensartetheden i borgerbetjeningen vil være større og af bedre kvalitet Kontrolmulighederne vil være større og dokumentationen vil være bedre, så der vil være færre revisionspåtegninger. Der vil være styr på registre og data Der ville kunne opnås effektiviseringer i den offentlige sektor og på itbudgetterne (Kopieret fra punkt 1.1.4) Nul-løsning Såfremt man ikke foretager sig noget, må opmærksomheden henledes på, at det vil have følgende konsekvenser: Man vil stadig ikke kende de specifikke behov på de enkelte områder, og dermed vil man ikke få et overblik over om der ville være kvalificeret begrundelse for at øge samarbejdet og systemintegrationen. Der arbejdes stadig med separate systemer og leverandøraftaler. Der opnås således hverken stordriftsfordele eller samarbejdsgevinster. Man vil forsat mangle overblik og tilstrækkeligt kvalificeret ledelsesinformation, og det vil heller ikke være muligt at foretage de effektmålinger, som kan vise om ressourcerne bruges hensigtsmæssigt. Analyse- og præsentationsmuligheder vil stadig afhænge af, at man har enkeltpersoner, som kan trække data over i Excel, og lave de fornødne analyser og præsentationer. Der vil fortsat være problemer med dobbeltsystemer, manglende systemoverblik og manglende mulighed for at kontrollere data i systemerne. Problemerne omkring datafangst vil ikke blive løst, da de nuværende systemer ikke teknologisk er i stand til at håndtere dette. Digitaliseringsparatheden øges ikke, og dermed kan det være en bremseklods for de øvrige tiltag, som man er i gang med andre steder. 4

7 Endelig er det helt essentielt, at mulighederne for effektmåling af strategiske tiltag ikke opnås, hvilket vil betyde, at man fortsat er henvist subjektiv vurdering af strategiske tiltag Lovgivningsmæssige hensyn Beskrivelse Generelt Særlige forhold Pisariillisaaneq-projektets udmøntning vil være underlagt en række love, og vil med nye processer både udfordre og blive udfordret af det juridiske område. Persondataloven (ikraftsættes i Grønland ved Kgl. Anordning d. 1. januar 2014), 5,6,7,8 og 11 Løsningen skal gøre det muligt at vidensdele (herunder samkøre) data: Almindelige data, personhenførbare data, personsensitive data, virksomhedssensitive data og data der knyttes til CPR og GER. Persondataloven regulerer ikke oplysninger om juridiske personer. Lovens styrende principper i 5 tolkes restriktivt når der er tale om vidensdeling/samkøring. 6, 7 og 8 skelner mellem henholdsvis almindelige, følsomme, og semi-følsomme oplysninger. 11 regulerer CPR-data. Principperne i lovens 5 tolkes restriktivt uanset om der er tale om almindelige eller følsomme oplysninger. Registerloven (udfases), Kapitel 2 Oprettelse af registre forudsætter at proceduren i kapitel 2 følges Persondatalovgivningen Sagsbehandlingslovgivning Arkiv lovgivning Andre love CPR-loven skal gennemgås i relation til delprojektet vedr. CPR. Sagsbehandlingsloven, Loven skelner mellem fortrolige oplysninger af rent privat karakter, og almindeligt fortrolige oplysninger. Adgangen til at videregive oplysninger af rent privat karakter er restriktiv. Oplysninger om virksomhedsensitive data er specifikt reguleret af lovens 28, stk. 3. Disse oplysninger kan videregives hvis det er af væsentlig betydning for den modtagende myndigheds virksomhed. 6, 15, 6 fastsætter pligt til arkivering 15 år før oplysninger skal arkiveres, jf Enterprise Arkitektur Generelle tanker omkring Enterprise Arkitektur Ataqatigiisitsineq i Pisariillisaaneq. Følgende anskuelser påpeges med arkitektur perspektiv. Værdiafklaring og forøgelse: Projektets output og værdi bør afklares og gøres helt skarp. Dette skal sikre at analysen som foretages nu, bidrager til det samlet mål. Her kan 2025 planens og IKT-strategiens målsætninger benyttes aktivt. Fokus på løbende leverancer med værdi for forretningen bør have fokus. Det skal nævnes at analyser, BC er og diverse dokumenter ikke har en forretningsmæssig værdi, før de er implementeret og taget i brug. Begrebsafklaring: Der er mange begreber som bør afklares i projektet, som f.eks. ledelsesinformation, økonomistyring og at gøre det lettere. Begreber som disse kan defineres på mange forskellige måder og dette kan resultere i mange forskellige forventninger til projektets output. ERP, som begreb er ikke synonymet på at gøre det lettere og dette kan skabe forvirring og forskelligartede forventninger. Forretningsmodellering: Der er mange metoder at forretningsmodellere på. Metoden til at inddrage og indgå i samarbejde med forretningen på bør dokumenteres og erfarings opsamling bør have stor fokus, for at sikre at brugbare 5

8 værktøjer og metoder kan genbruges. Det anbefales at UML-forretningsmodellering benyttes og evalueres af projektet. Forretningsmodellerne bør knyttes op mod services fordelt på de organisatoriske enheder. Dette kan give en afklaring på kerneservices/processer og opgaver. Samtidig bør ejerskab af processer og services afklares, for at få et øget overblik over ansvar og opgavefordeling. Data: Datafleksibilitet og tilgængelighed bør være i fokus. Den information der ønskes ifm at gøre det lettere, skal dokumenteres og gøres tilgængelig for andre relevante enheder. Dataene bør overholde de standarder der anbefales af arkitektur enheden. Datamodellerne bør ejes af forretningen og projektet skal sikre dokumentation for den sammenhæng dataene indgår i. Hvis det er formålet at have bedre økonomiske data er Kontoplanen et centralt produkt for projektet. En kontoplan er ofte knyttet op mod en enhed, og ændringer på disse sker undervejs. Der bør sikres den fleksibilitet, der er behov for i disse data. F.eks. kan fleksibiliteten handle om, at det skal være let at se tilbage til samme økonomiske data, selv efter en organisationsændring Forventet IKT indflydelse Intet Lav Mellem Høj Forbedre servicekvalitet (f.eks. hurtigere sagsbehandlingstid eller øget mulighed for borgerselvbetjening) Effektivisere forretningsprocesser eller reducere driftsomkostninger (f.eks. automatisering af processer) Effektivisere it-applikationer (f.eks. udskiftning af gammel applikationslogik eller integrere applikationer) Effektivisere it-infrastruktur (f.eks. konsolidering af servere, reducering af antal platforme) Forbedre fleksibilitet i forretningsarkitektur (f.eks. understøttelse af standardiserede processer) Forbedre fleksibilitet i it-arkitektur (f.eks. indføring af åbne standarder eller implementering af SOA) Opfylde lovgivning (hvis projektet sikrer opfyldelse af lovgivning (national eller international)) X X X X X X X Behov for tilgang til fælles offentlige registre (f.eks. CPR, GER) Beskrivelse CPR GER A og B-numre Netop CPR er basis for ERP-kompleksets eksistens, og indgår i analysen i delprojekt 1.2 Nationale Registre. Videreført under IKT-strategien. Netop GER er basis for ERP-kompleksets eksistens, og indgår i analysen i delprojekt 1.2 Nationale Registre. Videreført under IKT-strategien. Det indtænkes, at integrere A- og B-nummer registrene i ovenstående Sikkerhedsaspekter Beskrivelse Det må formodes at ERP-komplekset bliver af vital karakter for driften af Selvstyre og kommuner. Derfor skal sikkerhed generelt prioriteres meget højt. Dette gælder både driften af systemet men kan også sikring af sensitive data for borgere og virksomheder samt data der har vital betydningen for driften af landet fremover. Der bør installeres tre miljøer omkring ERP-setup et: Et udviklingsmiljø, et testmiljø med fiktive produktionstal og et egentligt produktionsmiljø. Generelt Det må formodes at går ERP-komplekset ned, så stopper store dele af det daglige arbejde i både 6

9 kommuner og Selvstyre. Det bør derfor overvejes nøje, om der skal være et fail-over system, så man kan skifte mellem to produktionssystemer. Særlige forhold Beredskabsplan Der skal være streng adgangskontrol til serverrum mv. Leverandører må ikke kunne tilgå produktionsdata, da leverandører her vil kunne hente forretningskritiske data og dermed positionere sig gunstigt ift. andre leverandører. Det kan være nødvendigt at leverandører skal indlæse data i produktionsmiljøet, men dette må ikke give adgang til at læse eller redigere i produktionsdata. Beredskabsplanen skal gennemgås ift. det kommende setup System- og dataejere Rolle (Systemejer/Dataejer) Hvem Involvering i projektet Kommunerne: Systemejer: Strategisk ledelse dvs. direktionen Dataejer: De enkelte forvaltninger/fagchefer Selvstyret: Systemejer: Strategisk ledelse særligt DC for Finansdepartementet Dataejer: Hhv. ASA/DCR, finansdep. og de øvrige departementer Kommunaldirektører, økonomidirektører/chefer DC er og afdelingschefer. Dataejere kan også være kontorchefer. Enkelte økonomidirektører er involveret dybt i projektet. Øvrige holdes orienteret. DC9 orienteres hver 3 måned. Stor bredde i bidrag fra mellemlederniveauet i forskellige delprojekter. 1.3 Afhængigheder til sideordnede projekter Navn eller reference for sideordnet projekt Beskrivelse af afhængighed til sideordnet projekt Instans, der ejer projektet og dets løsning Ansvarlig for sideordnet projekt (navn og instans) EPJ Nationale Registre (CPR), Juridiske Forhold (PDL), EA, Produktions- og aktivitetsdata Departementet for Sundhed Ann B. Kjeldsen Lars Ragus 7

10 2 Forretningsmæssige konsekvenser 2.1 Beskrivelse af vision for hele Pisariilisaaneq-projektet Pisariilisaaneq! at gøre det lettere at styre fremfor at blive styret Baggrunden Baggrunden for Pisariillisaaneq-projektet er en erkendelse i kommunerne og Grønlands Selvstyre af, at der med de nuværende processer og systemer er en række udfordringer 2 : Svært at få tilstrækkeligt og relevant ledelsesinformation, Dataudveksling og sagsudveksling er kompliceret og tidskrævende, Flere af de nuværende systemer understøtter ikke en digital forvaltning, Der er behov for bedre økonomistyringsfaciliteter end de nuværende systemer kan tilbyde, Kritiske revisionsbemærkninger med hensyn til interne kontrolsystemer og dokumentationsniveau, Stor mængde af forskellige delsystemer og selvstændige systemer. Manglende overblik over sammenhænge dvs. mangel på struktureret og koordineret systemudviklinger og anskaffelser af nye separate systemer og Uklarhed i forhold til diverse registre, herunder CPR-, GER-, CVR- og adresseregistre. Da udfordringerne opleves som stort set identiske i hele den offentlige sektor, er det besluttet, at tiden er moden til at overveje mulighederne for en samlet løsning på en række problemstillinger og muligvis høste flere gevinster samtidig. Det er ambitionen at implementere nye samt forbedre eksisterende løsninger og processer, således det bliver lettere at udføre økonomistyring og skabe relevant og valid ledelsesinformation på tre områder: økonomi, personale samt produktions- og aktivitet. Gevinster Herunder oplistes de gevinster som skal realiseres ved implementering: Overblik og gennemsigtighed via tilstrækkelig ledelsesinformation i tre kategorier: økonomi, personale, produktion- og aktivitet Højere effektivitet via bedre økonomistyring og ressourceoptimering skal bidrage til at den offentlige sektor kan effektiviseres Øget samarbejde på tværs af hele den offentlige forretning Digitaliseringsparathed for både mennesker, systemer og processer Ensartethed i borgerbetjeningen Bedre kontrol og dokumentation Mere ensartet registrering og dermed bedre kvalitet i data og registre Der på nuværende tidspunkt ikke defineret kvantitative målsætninger for ovenstående, idet målsætninger forudsætter et udgangspunkt. Disse nulpunktsanalyser udarbejdes ifm. fase 1 analysefase. På baggrund af nul-punkts analyser udarbejdes i samarbejde med topledelse i Selvstyre og kommuner ambitionsniveauer. Kvalitetsforventninger Ambitionsniveauet er højt, forarbejdet skal være grundigt og forventningerne til udbyttet er store. De enkelte leverancer i projektet er alle kategoriseret ift. projektets kvalitetsstyringsplan og strategi. 2.2 Målbeskrivelse med fase 1 analysefase Målet med fase 1 er at kunne aflevere ét dokument Beslutningsgrundlag for igangsættelse af fase 2 - baseret på projektets slutprodukter. Beslutningsgrundlaget skal indeholde en række omkostningsscenarier med overordnede implementeringsplaner. Beslutningsgrundlaget har til formål at bibringe beslutningstagerne i såvel kommunerne som Selvstyret et beslutningsgrundlag og omkostningsscenarie for den videre proces. Beslutningsgrundlaget skal indeholde en konkret anbefaling fra ERP-styregruppen. 2 Jf. Projektkomissorium 8

11 Beslutningsgrundlaget skal tage udgangspunkt i gevinstrealisering for det samlede offentlige, men med vægt på særegne gevinster for henholdsvis kommuner og Selvstyre. Sammensætning og oprindelse Beslutningsgrundlaget sammensættes af slutprodukterne. Se tegning: Relationer mellem produkter i bilag. I Beslutningsgrundlag for igangsættelse af fase 1 står der, at der ved faseafslutning af fase 1 vil være en række behovs-, ønske og prioriteringsbeskrivelser. De udvalgte områder er: Forudsætningsprojekter: o Juridiske forhold o Nationale registre o Enterprise Arkitektur o IT-rammer o Fællesoffentlig log-in Økonomistyring og økonomisk ledelsesinformation i Selvstyret og kommunerne o Kontoplan og dataklassifikation o Økonomistyring og økonomisk ledelsesinformation i Selvstyret o Finanslov o Økonomistyring og økonomisk ledelsesinformation i kommunerne Ledelsesinformation - Aquut o Aquut Personale o Aquut - produktions- og aktivitetsdata o Fællesoffentlig journalplan Med disse beskrivelser vil man have opnået et betydelig bedre overblik over, hvordan samarbejde og systemintegration kan udvikles og forbedres i fremtiden og dermed et beslutningsgrundlag for beslutning om fremtidig system- og procesudvikling. For at kvalificere beslutningsgrundlaget yderligere er det endelige slutprodukt således udvidet med omkostningsscenarier. Beslutningsgrundlaget kan kun sammenskrives, hvis forarbejdet i de øvrige slutprodukter er grundige og kvaliteten lever op til ambitionen. Hvert slutprodukt bidrager med sine input til strategien men skal også kunne ses som værdiskabende standalone produkter i andre sammenhænge. Format Slutproduktet leveres i rapportform. Kundens kvalitetsforventninger Beslutningsgrundlaget skal klassificeres som et A-dokument og gennemleve kvalitets-flowet for denne type dokumenter. Ydermere er ambitionen for strategien at den sendes til ekstern audit. Godkendelsesmetode Godkendes af den overordnede styregruppe efter kvalitetsreview i projektets kvalitetsfunktion. Ansvar for godkendelse Styregruppeformanden. 2.3 Kvalitative gevinster og forringelser Serviceforbedringer De identificerede gevinster fordeler sig på en akse mellem på den ene side at bidrage med effektivisering (ressourcer) og på den anden side at sikre en bedre kvalitet i offentlige ydelser (services). Alle gevinsterne har elementer af både effektivisering og bedre kvalitet, så det er derfor ikke et spørgsmål om enten/eller, men i stedet både/og. 9

12 De kvalitative gevinster ved ERP-projektet er beskrevet i projektgrundlaget afsnit Her er gevinstområderne tredelt i hhv. politisk, strategisk og operationelt niveau. Anvend ca linjer, udfyldes i dialog med BC konsulent og økonomer A. Beskriv serviceforbedringer for Borger Service Type af forbedring Beskrivelse B. Beskriv serviceforbedringer for Erhverv Service Type af forbedring Beskrivelse C. Beskriv serviceforbedringer for Kommune Service Type af forbedring Beskrivelse Forvaltning D. Beskriv serviceforbedringer for Selvstyre Service Type af forbedring Beskrivelse Departement Forringelser og ulemper Anvend ca linjer, udfyldes i dialog med BC konsulent og økonomer A. Beskriv serviceforringelse for Borger Service Type af forringelse Beskrivelse B. Beskriv serviceforringelse for Erhverv Service Type af forringelse Beskrivelse C. Beskriv serviceforringelse for Kommune Service Type af forringelse Beskrivelse Forvaltning 10

13 Sikkerhed omkring persondata Forlænget sagsbehandlingstid Da man skal dokumentere mere med persondataloven, vil sagsbehandlingstiden blive forlænget. Dette ved vi fra danske erfaringer på området. Alle D. Beskriv serviceforringelse for Selvstyre Service Type af forringelse Beskrivelse Departement Sikkerhed omkring persondata Forlænget sagsbehandlingstid Da man skal dokumentere mere med persondataloven, vil sagsbehandlingstiden blive forlænget. Dette ved vi fra danske erfaringer på området. Alle 2.4 Økonomiske konsekvenser Pengestrømsopgørelse - udgiftsbaseret Formålet med fase 1 i ERP-projektet er netop at tilvejebringe viden om scope og dermed omkostningsniveauet for projektet. Det er eksemepelvis helt afgørende om kommunerne vil deltage videre i projektet eller ej. Derfor er nedenstående budget udarbejdet ud fra en Hvis nu præmis. Altså: hvis nu vi har X udgifter, hvor store gevinster Y skal vi så hente for at skabe en positiv businesscase. Jo større X jo større Y. Endvidere må det anføres i en IKT-strategi-kontekst at ERP-projektet først begynder at realisere konkrete aktiviteter og investeringer i Samme år som nuværende IKT-strategi slutter. Derfor er det ikke muligt at indføre gevinsterne på kort sigt (skabelonens år 4 og 5), idet gevinsterne først forventes 2-3 år efter ibrugtagning i

14 Udfyldes i forbindelse med Business case, indsæt tabel fra Business case regneark, udfyldes i dialog med Økonomer PENGESTRØMSOPGØRELSE (UDGIFTSBASERET) DKK, Millioner År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 OMKOSTNINGER: Forretningsmæssige investeringer: Procesdesign Medarbejderuddannelse Driftsimplementering af systemer Andre forretningsmæssige investeringer Forretningsmæssige investeringer total It-investeringer: Interne ressourcer Eksterne ressourcer Hardware Software Andre it-investeringer It-investeringer total Øgede forretningsmæssige driftsomkostninger Lønomkostninger Omkostninger til materialer og eksterne services Andre forretningsmæssige driftsomkostninger Øgede forretningsmæssige driftsomkostninger total Øgede it-driftsomkostninger Lønomkostninger Licenser Systemvedligehold Andre it-driftsomkostninger Øgede it-driftsomkostninger total OMKOSTNINGER TOTAL 3,5 12,6 5,0 32,0 27,0 17,0 ØKONOMISKE GEVINSTER: Forretningsmæssige gevinster: Service gevinster og andre (2.1.1) Strukturelle gevinster Besparelser på materialer og eksterne services ,0 0,0 Andre forretningsmæssige driftsbesparelser og gevinster ,0 0,0 Forretningsmæssige gevinster total ,0 40,0 It-gevinster: Lønbesparelser ,0 0,0 Besparelser på licenser ,0 0,0 Besparelser på systemvedligehold ,0 8,0 Andre it-driftsbesparelser ,0 0,0 It-gevinster total ,0 15,0 ØKONOMISKE GEVINSTER TOTAL 0,0 0,0 0,0 10,0 40,0 55,0 PENGESTRØM TOTAL -3,5-12,6-5,0-22,0 13,0 38, Pengestrømsoversigt udgiftsbaseret Udfyldes i forbindelse med Business case, indsæt diagram fra Business case regneark, udfyldes i dialog med Økonomer 12

15 Lav Middel Høj DKK millioner Business case skabelon version ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 38,0 13,0 År -3,5 0 År 1-12,6 År 2-5,0 År 3 År 4 År 5-22,0 År 2.5 Økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal Udfyldes i forbindelse med bevillingsmæssige behandling, benyt tal fra Business case regneark, udfyldes i dialog med Økonomer Projektets nutidsværdi (NPV), i DKK Projektets interne rente (IRR), i procent 6% Projektets tilbagebetalingstid, i hele år 8 mio. Mere end 4 år Beregningsgrundlag Udfyldes i forbindelse med bevillingsmæssige behandling, benyt tal fra Business case regneark, udfyldes i dialog med Økonomer Diskonteringsrente i udregning af nutidsværdi, i procent Tidshorisont i udregning af nutidsværdi og intern rente, i hele år Finansieringsrente, i procent Aktivets levetid/afskrivningsperioden for det optagede lån, i hele år Økonomisk risikovurdering Sandsynlighed Konsekvens (angiv ændring i forventede omkostninger og økonomiske gevinster, i DKK, hvis risiko realiseres) Risiko for, at omkostninger bliver større end angivet i afsnit 2.2 Risiko for, at økonomiske gevinster bliver mindre end angivet i afsnit 2.2 X X Op til 50% merforbrug Op til 50% reduktion 13

16 2.6 Sponsorer Der skal angives det beløb man søger IKT Porteføljeledelsen om samt andre sponsorer. Der angives kun beløb i DKK der søges til projektet, ikke angivelse af årsværk eller driftsomkostninger IKT-strategi KANUKOKA ?? Finansloven ??? 14

17 2.7 Risici Identificerede risici Fokus i denne risikovurdering er Kan projektet gennemføres Kan løsningen bruges og vil den blive brugt Benyt én række for hver identificeret risiko. Sandsynlighed og Konsekvens angives med værdisættet 1(lav) til 5 (høj) id Beskrivelse af identificeret risiko Sandsynlighed Konse -kvens Håndtering af identificeret risiko 1 Risiko for forsinkelse af samlede projektløsning 2 4 Se projektets risikolog for uddybning. 2 Risiko for manglende tekniske kompetencer 2 4 Se projektets risikolog for uddybning. 3 Risiko for manglende forretningsmæssige kompetencer 3 4 Se projektets risikolog for uddybning. 4 Risiko for at støde på show-stoppere 3 4 Se projektets risikolog for uddybning. 5 Risiko for manglende opfyldelse af forretningens samlede behov 2 5 Se projektets risikolog for uddybning. 15

18 maj juni juli august september oktober november december januar februar marts Risikosum Business case skabelon version Risiko for manglende opbakning til brugen af løsningen og dermed mindre gevinster ved løsningen 7 Risiko for høj modstand mod forandring til den organisatoriske implementering 3 4 Se projektets risikolog for uddybning. 3 4 Se projektets risikolog for uddybning. 8 Risiko for kraftig leverandørbindinger efterfølgende 2 5 Se projektets risikolog for uddybning. 9 Risiko for projektets leverance ikke forankres i organisationen og derfor ikke lever videre under normal drift efter projektet er afsluttet 10 Risiko for at de forskellige enheder og deres medarbejdere er på vidt forskelligt niveau ift. parathed overfor forandringer. 2 5 Se projektets risikolog for uddybning. 3 4 Se projektets risikolog for uddybning. Risikobarometer for fase 1 (= sandsynlighed x konsekvens) = Projekt død = Kritisk risiko For få ressourcer Utilstrækkelig kommunikation Kvalificeret arbejdskraft 11, = Moderat risiko 1-3 = Lille risiko Sandsynlighed: 1 = Lille (1-20%) 2 = Under medium (20-40%) 3 = Medium (40-60%) 4 = over medium (60-80%) 5 = Høj (80-100%) Konsekvens: 1 = Ubetydelig 2 = Mindre betydelig 3 = Betydelig 4 = Meget betydelig 5 = Kritisk Risikoniveau S*K 1-3 = Lille 4-10 = Moderat = Kritisk = Projekt død 16

19 3 Projektgennemførsel, implementering og opfølgning 3.1 Opfølgning på økonomi pr

20 3.2 Opfølgning på tid pr Tidsopfølgning pr

21 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 Akkumulerede timer Timer pr. måned Business case skabelon version ERP-projektets samlede fremdrift i timer Fremdrift i timer Periode budget Periode fremdrift Akkumuleret realiseret Gamle budget tal akkumuleret Periode realiseret Akkumuleret budget Akkumuleret fremdrift 19

22 3.3 Projektplaner Hovedtidsplan Følgende GANNT diagram viser hovedtidsplanen for ERP-projektet. Se altid opdateret GANNT-diagram på https://www.tomsplanner.com/public/pisariillisaaneq/ Benyt én række for yderligere beskrivelse af hver fase. Nævnte faser er kun til inspiration! # Fase Forventet periode 0 Forundersøgelse juni 2011 juni Analyse juni 2012 august Udbud August 2013 april Teknisk løsning implementeres # 1 4 Organisatorisk implementering # 1 5 Teknisk løsning implementeres # 2 6 Organisatorisk implementering # 2 April 2014 januar 2015 November 2014 December 2015 Januar 2015 december 2015 Januar 2016 december Projektafslutning December 2016 Nøgleprodukter Beslutningsgrundlag for igangsættelse af Pisariillisaaneq-projektet samt en række projektgrundlag for kommuner + selvstyrets enheder Beskrivelse af forretningens behov, ønsker og prioriteringer scope og omfang for udbuddet. Udbudsmateriale, Kravspecifikation og gennemførsel af udbud Teknisk løsning Implementering og uddannelse af medarbejdere Teknisk løsning Implementering og uddannelse af medarbejdere Forventet budget mio. kr. 2,8 (realiseret) 8,374 5? afhænger af omfang? afhænger af omfang? afhænger af omfang? afhænger af omfang? afhænger af omfang 20

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Implementering af SU-reformen. Konference: Gode offentlige it-projekter

Implementering af SU-reformen. Konference: Gode offentlige it-projekter Konference: Gode offentlige it-projekter SU-reformen de centrale elementer Lovforberedende arbejde i 2012 og 2013. Lov vedtaget 28. juni 2013. Risikovurdering januar 2014. Projekt afsluttet 30. juni 2016.

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Systemejer organisation. Grønlands Selvstyre/Digitaliseringsstyrelsen

Systemejer organisation. Grønlands Selvstyre/Digitaliseringsstyrelsen Systemejer organisation Grønlands Selvstyre/Digitaliseringsstyrelsen Hvorfor systemejer organisation? For at forbedre brugernes oplevelse af fagsystemer, skal samspillet mellem det tekniske fundament og

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID)

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID) AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø (PID) [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Stamdata... 3 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Business case skabelon

Business case skabelon Business case skabelon 27. februar 2016 Den gode business case - fra beslutningsdokument til styringsdokument Forfatter: Martin J. Ernst, Jimmy Kevin Pedersen og Peter Hellmann Index Forord... 3 Ledelsesresumé...

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

BUSINESS CASE [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. Revisionsdato Version Ændringer Forfatter

BUSINESS CASE [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. Revisionsdato Version Ændringer Forfatter AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion... 3 2.1 Business case... 3 2.2 Projektmodel...

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

IKT nyhedsbrev. Indhold: Formål med nyhedsbrevet Projektoversigt og status Om IKT strategien Revision af IKT strategien

IKT nyhedsbrev. Indhold: Formål med nyhedsbrevet Projektoversigt og status Om IKT strategien Revision af IKT strategien IKT nyhedsbrev Velkommen til det første nyhedsbrev for Informations- og kommunikationsteknologi strategien, i daglig tale IKT-strategien. Dette og de fremtidige nyhedsbreve har til formål at give indblik

Læs mere

Hvor bliver gevinsterne af?

Hvor bliver gevinsterne af? Hvor bliver gevinsterne af? Præsentationen bygger på en række undersøgelser, foretaget af KPMG og på Peaks erfaringer fra samarbejdet med vores kunder Hvordan ser det ud med gevinstrealiseringen? 86% af

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Ledelsesresume 1. Revisionshistorik 2. 1 Løsningsbeskrivelse 3

Ledelsesresume 1. Revisionshistorik 2. 1 Løsningsbeskrivelse 3 Indholdsfortegnelse Ledelsesresume 1 Revisionshistorik 2 1 Løsningsbeskrivelse 3 1.1 Forretningsmæssigt omfang 3 1.2 It-mæssigt omfang Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3 Interessenter 7 1.4 Alternative

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Notat. Evaluering af et projekt

Notat. Evaluering af et projekt Notat Nov. 2011 Evaluering af et projekt Formål Ved afslutning af projekter i regi af Fonden for Velfærdsteknologi, skal der udarbejdes en evalueringsrapport som blandt andet beskriver de i projektet opnåede

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland Peter Hansen, Finansdepartemnetet Økonomisk Råds Seminar om produktivitet og effektiviseringer Lørdag den 9. april 2016 Oversigt Udfordringer: Strukturelle

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere