1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale ASU-sekretariatet Lizzi Edlich Dagsorden for ekstraordinært ASU-møde den 16. januar Kl : Præsentationsrunde HR Organisationsudvikling og arbejdsmiljø Dato: 9. januar Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3 Punkter til drøftelse: kl Evaluering af SU-strukturen (60 min.) Bilag 1: Spørgeguide samt følgebrev Motivering: HSU har igangsat en evaluering af SU-strukturen, som involverer alle samarbejdsudvalg på AU med inddragelse af andre indflydelsesfora. ASU er blevet bedt om at inddrage AAMU i evalueringsdrøftelserne, hvorfor to repræsentanter herfra deltager i mødet. Ud over at evaluere SU-strukturen er ASU blevet bedt om at udpege 8-10 deltagere til en fokusgruppe. Det foreslås, at der udpeges 4-5 ledelsesrepræsentanter og 4-5 medarbejderrepræsentanter i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i bilaget. 3. Høring af oplæg til beslutning om organisatoriske snitflader i enhedsadministrationen samt orientering om status på de enkelte områders indre organisering (30 min). Bilag 2:Udkast til indstilling vedr. samarbejdsflader i enhedsadministrationen. Motivering: Universitetsledelsen skal 28. januar 2015 beslutte de fremtidige organisatoriske snitflader i enhedsadministrationen. Oplægget sendes til hø- AU HR Organisationsudvikling og arbejdsmiljø Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax:

2 AARHUS UNIVERSITET ring i Enhedsadministrationens interim LSU er samt ASU forud for Universitetsledelsens stillingstagen. Beslutningsoplægget drøftes i ASU med henblik på afgivelse af et høringssvar fra ASU i umiddelbare forlængelse af ASU mødet. Der gives endvidere en statusorientering på den indre organisering i de enkelte områder i enhedsadministrationen. I tilfælde af ændringer i nuværende indre organisering behandles det i LSU erne Side 2/3 4. Forlængelse af det kvalificerede ansættelsesstop (15 min.) Bilag 3: Indstilling vedr. kvalificeret ansættelsesstop Motivering: I forlængelse af den indledende drøftelse på ASU-mødet den 18. december 2014 skal ASU drøfte forslag om at forlænge det kvalificerede ansættelsesstop til og med 30. juni Pause (10 min.) 5. Brug af studentermedhjælpere (10 min.) Motivering: Som opfølgning på ASU mødet 18. december 2014 gives en tilbagemelding på LEA s drøftelse af ASU s forslag om at inddrage tillidsrepræsentanter forud for beslutning om ansættelse af studentermedhjælpere. 6. Information til tillidsrepræsentanter vedr. ændring af væsentlige regler og love for ansatte (10 min.) (LG) Motivering: I fortsættelse af et spørgsmål, som blev rejst på ASU-mødet den 18. december 2014 drøftes information til tillidsrepræsentanter vedrørende ændring af væsentlige regler og love for ansatte. Punkter til orientering kl.: Arbejdsmiljøstatistikker (LG) Bilag 4-7: Arbejdsmiljøstatistikker Motivering: Arbejdsmiljøstatistikkerne fra tredje kvartal kan bruges til at igangsætte drøftelser og eventuelle beslutninger om, hvordan fraværet kan nedbringes, og hvordan trivslen og arbejdsmiljøet kan forbedres i de lokale enheder. Endvidere følges op på spørgsmål vedr. evt. indberetning til Arbejdsskadestyrelsen af stressrelateret sygdom. 8. Orientering om tidsplan for næste APV Bilag 8: Notat angående APV og AU handlingsplan Motivering: Der orienteres om beslutning i HSU og HAMU d. 6. november 2014 om, at den fysiske APV-spørgeskemaundersøgelse udsendes i efteråret 2015, og den psykiske APV spørgeskemaundersøgelse udsendes ultimo 1. kvartal 2016.

3 AARHUS UNIVERSITET Side 3/3 9. Orientering om evaluering af AU s personalepolitik Motivering: Der gives en status på den evaluering af AU s personalepolitik, som HSU har igangsat. 10. Orientering om ASU s høringssvar vedr. justering af AMO og SUstrukturen Motivering: På ASU-mødet den 18. december 2014 blev det aftalt, at medarbejderrepræsentanterne udarbejder et høringssvar vedrørende den del af høringen, som vedrører samarbejdsudvalgsstrukturen. Der orienteres om høringssvaret. 11. Økonomi Motivering: Såfremt der er nyt vedrørende AU s økonomi siden ASU-mødet den 18. december 2014, vil der blive givet en orientering. 12. Kl : Eventuelt

4

5 AARHUS UNIVERSITET Kære formandsskaber i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) Fakultetssamarbejdsudvalgene (FSU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Lokale samarbejdsudvalg (LSU) Evaluering af AU s samarbejdsstruktur AU s nuværende samarbejdsstruktur har været gældende siden begyndelsen af 2012, og HSU har besluttet at evaluere den med det formål at afdække Det tværgående samarbejde og sammenhængen mellem niveauerne i den nuværende struktur Samarbejdet og sammenhængen med øvrige fora, herunder bl.a. arbejdsmiljøorganisationen Behov for evt. udvikling af strukturen Dato: 26. november 2014 Side 1/2 Evalueringsprocessen er udarbejdet af et ad hoc udvalg nedsat af HSU bestående af både leder- og medarbejderrepræsentanter. Der vedhæftes en spørgeguide, som skal bidrage til, at evalueringsdrøftelserne opfylder formålet med evalueringen. Evalueringsproces Evalueringsdrøftelserne skal foregå i hele samarbejdsorganisationen og med inddragelse af andre indflydelsesorganer på samme niveau. Det vil sige, at HSU inviterer repræsentanter fra HAMU med i deres drøftelser. FSU inviterer repræsentanter fra FAMU, akademisk råd og repræsentanter fra enheder, som ikke er dækket af et LSU, med i deres drøftelser. ASU inviterer repræsentanter fra AAMU med i deres drøftelser. LSU på institutter o.lign. inviterer repræsentanter fra institutforum, LAMU og evt. lokale ledere og tillidsrepræsentanter, som ikke sidder i LSU, med i deres drøftelser. LSU i administrationen inviterer repræsentanter fra LAMU samt evt. lokale ledere og tillidsrepræsentanter, som ikke sidder i LSU, med i deres drøftelser. Der skal kun svares på de spørgsmål i spørgeguiden, som er relevante for jer, og hvor I mener at kunne bridrage til den videre proces. Det bedes tydeligt markeret, hvilke spørgsmål der svares på. Besvarelserne sendes til Lizzi Edlich senest den 27. februar Aarhus Universitet Tlf.: Fax:

6 Fokusgruppeinterviews: Som supplement til evaluering i samarbejdsorganisationen gennemføres 5 fokusgruppeinterviews; ét på hvert fakultet og ét i administrationen på følgende tidspunkter: Side 2/2-26. marts 2015, kl : Science and Technology marts 2015, kl : Business and Social Sciences marts 2015, kl : Administrationen - 9. april 2015, kl : Health - 9. april 2015, kl : Arts FSU og ASU bedes udpege deltagere til fokusgruppeinterviewet på hver deres fakultet. Fokusgrupperne skal hver bestå af 8-10 deltagere og en kombination af medarbejdere og ledere, som er medlem af et samarbejdsudvalg (max. 1-2 medlemmer fra FSU/ASU) eller arbejdsmiljøudvalg på fakultetet i alt 4-6 deltagere ikke er medlem af et indflydelsesorgan, men har god indsigt i udvalgenes arbejde i alt 1-2 deltagere (Administrationen dog 4-6 deltagere) (kun for institutter, centre o.lign.) er medlem af et andet indflydelsesorgan på institut/centerniveau i alt 1-3 deltagere FSU og ASU bedes senest 27. februar 2015 melde det samlede antal deltagere ind til Lizzi Edlich i vedhæftede ark. Særligt på ST På ST har fakultetsledelsen igangsat en parallel og bredere proces vedrørende inddragelse, hvor alle ST s udvalg, råd, fora og nævn er blevet bedt om at besvare nogle spørgsmål ift. medinddragelse og medbestemmelse. Der er tale om to uafhængige processer. Spørgsmål kan rettes til formanden for ad hoc udvalget Erik Østergaard Jensen eller sekretær for udvalget Lizzi Edlich Med venlig hilsen - Ad hoc udvalget for evaluering af AU s Samarbejdsstruktur Erik Østergaard Jensen (formand) Christina Breddam Niels Overgaard Lehmann Per Dahl Aase Pedersen Uffe Pilegård Larsen Claus Palle Niels Jørgen Relsted

7 Spørgeguide Evaluering af AU s samarbejdsudvalgsstruktur HSU har igangsat en evaluering af AU s samarbejdsudvalgsstruktur. Denne spørgeguide har til formål at belyse følgende fire temaer i relation til samarbejdsstrukturen: 1. Samarbejdet mellem de forskellige niveauer i samarbejdsstrukturen samt samarbejdet mellem de forskellige indflydelsesorganer på tværs 2. Indflydelsesmulighed 3. Kommunikation 4. Tilrettelæggelse af arbejdet i udvalgene Antallet af spørgsmål er søgt begrænset mhp. at imødekomme et ønske om ikke at sætte en større undersøgelse i gang à la APV og problemanalysen. Evaluering af SU-strukturen er med få spørgsmål inden for de 4 temaer søgt gjort overskuelig at behandle. Det vurderes, at udvalgene vil skulle afsætte ca. 60 min. +/-til evalueringen. Mhp. at få en bred vifte af synsvinkler frem er det besluttet at samarbejdsudvalgene kan invitere repræsentanter fra andre fora med i drøftelserne. Vær opmærksom på, at evalueringen drejer sig om SUstrukturen. De andre fora, som inddrages (fx akademiske råd, institutfora, arbejdsmiljøudvalg mv.), skal derfor have fokus på dette og ikke på evaluering af egne fora. Besvar kun de spørgsmål, som I finder er relevante for jeres samarbejdsudvalg og marker tydeligt, hvilke spørgsmål der svares på. Som følge af udmeldingerne 22. oktober 2014 (opfølgning på Problemanalysen) er der etableret nye interim SU er. Da der ikke er sket væsentlige ændringer i SU-strukturen - bortset fra at der på LSU-niveauet er kommet andre SU er end tidligere bør besvarelse af evalueringsspørgsmålene i de interime SU er tage udgangspunkt i de hidtidige erfaringer. Den nuværende samarbejdsstruktur på AU består af følgende 3 vertikale niveauer (HSU, FSU/ASU og LSU) samt horisontale forbindelsesled til øvrige indflydelsesorganer på AU (bl.a. arbejdsmiljøudvalg, institutfora, akademiske råd, medarbejder- og enhedsmøder mv.): Figur 1: HSU HAMU FSU FAMU Akademiske råd ASU AAMU LSU LAMU Institutfora Medarbejder- og enhedsmøder 1

8 Tema 1: Samarbejdet mellem de forskellige niveauer i samarbejdsstrukturen samt samarbejdet mellem de forskellige indflydelsesorganer på tværs De enkelte udvalgs opgaver er fastlagt i Samarbejdsaftale for Aarhus Universitet Citat: HSU s opgaver Mål, strategi og udviklingskontrakt Budget og finanslovsbidrag Rationaliserings- og omstillingsprojekter samt projekter, som medfører udbud, udlicitering og outsourcing Personalepolitik, herunder ligestilling Principper og retningslinjer for kompetenceudvikling Job på særlige vilkår Retningslinjer for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress Orienteringspunkter fra FSU og evt. LSU, som har relevans for HSU Opfølgning på psykisk arbejdsmiljø Sygefravær Gensidig orientering FSU/ASU s opgaver og arbejdsform Orientering om AU s/hovedområdets økonomi Større forventede og/eller planlagte ændringer i bemandingen på hovedområdet Kompetenceudviklingsprojekter, der tænkes iværksat på tværs af hovedområdet Lokal håndtering af ansættelser på det rummelige arbejdsmarked Spørgsmål vedrørende effektivisering og/eller omstilling, der vedrører det pågældende hovedområde Bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med indkøb/drift af materiel/instrumenter på tværs af hovedområdet Lokal udmøntning af personalepolitikken Tværgående aktiviteter af både faglig og social karakter, herunder husordener og lokale velfærdsordninger Orienteringspunkter fra HSU og LSU Opfølgning på psykisk arbejdsmiljø Sygefravær Gensidig orientering LSU s opgaver og arbejdsform Orientering om AU s/instituttets/vicedirektørområdets/centrets økonomi Forventede og/eller planlagte ændringer i bemandingen på instituttet/vicedirektørområdet/centret Kompetenceudviklingsprojekter, der tænkes iværksat på tværs af instituttet/vicedirektørområdet/centret Lokal håndtering af ansættelser på det rummelige arbejdsmarked Spørgsmål vedrørende effektivisering og/eller omstilling, der vedrører det pågældende institut/vicedirektørområde/center Bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med indkøb/drift af materiel/instrumenter på tværs af instituttet/vicedirektørområdet/centret Lokal udmøntning af personalepolitikken Tværgående aktiviteter af både faglig og social karakter, herunder husordener og lokale velfærdsordninger Orienteringspunkter fra HSU og FSU Opfølgning på psykisk arbejdsmiljø Sygefravær Gensidig information Spørgsmål til drøftelse: 1. Har I kommentarer til opgavefordelingen mellem de tre niveauer i SU-strukturen, jf. oversigten ovenfor? Hvad ville efter jeres opfattelse være en bedre opgavefordeling? 2. Hvordan hænger opgaverne på jeres niveau i SU-strukturen sammen med opgaver i øvrige indflydelsesfora på samme niveau, jf. figur 1? Hvad ville efter jeres opfattelse være den mest optimale arbejdsfordeling mellem de forskellige indflydelsesfora på jeres niveau (NB! vicedirektørområderne har kun LSU og LAMU)? 3. Hvordan oplever I placeringen af jeres SU-møder a. ift. samarbejdsudvalg på andre niveauer i SU-strukturen end jeres? b. ift. andre indflydelsesfora? 2

9 Tema 2: Indflydelsesmulighed Citat fra Cirkulære om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten : Ledelsens informationspligt: Information skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning. Medarbejdernes informationspligt: Medarbejderrepræsentanterne skal informere samarbejdsudvalget om synspunkter og forhold hos medarbejderne, der har betydning for samarbejdet. Opgaver: Samarbejdsudvalget behandler relevante emner inden for arbejds- og personaleforhold, der har betydning for arbejdspladsen.det kan f.eks. være: Arbejds- og personaleforhold; Tillid, samarbejde og trivsel; Omstilling på arbejdspladsen. Spørgsmål til drøftelse: 1. Hvornår har I som samarbejdsudvalg oplevet rettidig og tilstrækkelig indflydelse? 2. Hvornår har I som samarbejdsudvalg ikke oplevet rettidig og tilstrækkelig indflydelse? 3. Hvad ville efter jeres opfattelse som samarbejdsudvalg være med til at sikre mere indflydelse i behandlingen af emner på jeres niveau i SU-strukturen? Tema 3: Kommunikation Citat fra Cirkulære om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten : Samarbejdsudvalgets informationspligt: Samarbejdsudvalget skal sikre, at samtlige medarbejdere holdes orienteret om samarbejdsudvalgets arbejde. Spørgsmål til drøftelse: 1. Ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter har forskellige kommunikationskanaler. Hvordan oplever I jeres kommunikations-/informationsforpligtelse som henholdsvis ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i forhold til medarbejdere/kolleger? 2. Hvad ville efter jeres opfattelse være med til at gøre kommunikationen mellem jer og andre indflydelsesfora og til medarbejdere/kolleger endnu bedre? Tema 4: Tilrettelæggelse af arbejdet i udvalgene Citat fra Cirkulære om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten : Samarbejdsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Citater fra skabeloner til forretningsorden, som blev udarbejdet ifm. etablering af den nuværende samarbejdsstruktur: 3

10 HSU: Sekretariatsfunktion for HSU varetages af AU HR. FSU/ASU/LSU: Formand og næstformand træffer i fællesskab beslutning om sekretariatsbetjening af udvalget. En medarbejder, som er medlem af udvalget, kan ikke udpeges som sekretær. Der er mulighed for at træffe aftale med AU HR om at varetage sekretariatsbetjening af udvalget. Formand og næstformand udarbejder i fællesskab dagsorden for møderne Dagsordenen drøftes i formandskabet ca. 10 dage før mødet og udsendes med nødvendige bilag til medlemmerne senest 7 dage før mødets afholdelse. Dagsordenpunkterne skal være så udførligt beskrevet, at medlemmerne har optimale muligheder for at forberede sig. Dagsordenen lægges på relevante elektroniske fora samtidig med udsendelse til udvalgets medlemmer. LSU evaluerer sit arbejde hvert 2. år. Spørgsmål til drøftelse: 1. Hvad er efter jeres opfattelse med til at gøre tilrettelæggelsen af arbejdet i jeres samarbejdsudvalg til en god proces? 2. Har I forslag til, hvad der kunne være med til at gøre tilrettelæggelsen af arbejdet i samarbejdsudvalgene endnu bedre, fx ift. a) Forberedelse af dagsorden b) Mødetilrettelæggelse c) Sekretariatsbetjening d) Evaluering af udvalgsarbejdet e) Andet 4

11 ASU-møde 16. januar 2015 Bilag 2 AARHUS UNIVERSITET Dato: 8. januar 2015 Side 1/5 Sagsfremstilling Mødedato: 28. januar 2015 Møde: Møde i Universitetsledelsen Punktejer: Jane Kraglund Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) X X U D K A S T Emne Samarbejdsflader i enhedsadministrationen Resumé Indstilling Det indstilles, at: - Forskermobilitetsteamet overføres fra Internationalt Center under Uddannelse til Forskning og Eksterne Relationer - Administrationen af de administrative centre finder som udgangspunkt sted i hvert af de fire administrative centre - 1. level-supporten på AV-området overføres fra IT og Digitale Medier til hvert af de fire administrative centre på nær to personer, der fastholdes i IT og Digitale Medier til håndtering af tværgående opgaver samt ekspertopgaver - IT-supporten til fællesadministrationen overføres fra Team Administration på Administrationscenter Arts til IT og Digitale Medier under funktionsområdet Drift og teknologi - Kommunikationsbistanden til fællesadministrationen overføres fra Team Administration på Administrationscenter Arts til Universitetsledelsens Sekretariat - Sprogservice overføres samlet fra Team Administration på Administrationscenter Arts til Forskning og Eksterne Relationer - HR-bistanden til fællesadministrationen overføres fra Team Administration på Administrationscenter Arts til HR fællesadministrationen. Sagsfremstilling Universitetsledelsens udmelding 22. oktober 2014 indeholdt en række beslutninger vedr. den administrative understøttelse i fællesadministrationen og i de administrative centre. De fleste af disse er effektueret. Det fremgik endvidere af udmeldingen, at Eventuelle mindre justeringer internt i fællesadministrationen og mellem fællesadministrationen og de administrative centre fastlægges efterfølgende. LEA har bilateralt og på en møderække drøftet en række aspekter vedr. samarbejdsflader mellem vicedirektørområderne samt mellem fællesadministrationen og administrationscentrene med henblik på at anbefale eventuelle øjeblikkelige justeringer. Nedenstående emnefelter har været drøftet, og på den baggrund indstiller LEA følgende:

12 AARHUS UNIVERSITET Dato: 8. januar 2015 Side 2/3 1. Flytninger af funktioner mellem vicedirektørområderne: - Forskermobilitet Det indstilles, at forskermobilitetsteamet fra Internationalt Center under Uddannelse overføres til Forskning og Eksterne Relationer. Der skal ske en tæt koordinering af samarbejdet med HR. - Placering af lønadministrationen Høringen rejste spørgsmålet om den fremtidige organisatoriske placering af lønadministrationen. LEA har drøftet spørgsmålet og anbefaler, at lønadministrationen forbliver i HR, da Løns opgaver i dag hovedsageligt relaterer sig til specialistviden om overenskomster, forskerskat, ferie og pension, tjenestemænd og lignende. Endvidere bliver månedslønnen administreres som en integreret del af workflowet omkring personsagen via HR Løn. - Kommunikationsområdet Reorganiseringen af kommunikationsområdet i Fællesadministrationen blev besluttet af Universitetsledelsen den 3. december. 2. Flytninger af funktioner fra fællesadministrationen til administrationscentrene: - Ph.d.-administration Høringen rejste spørgsmålet om den fremtidige organisatoriske placering af ph.d.-administrationen. LEA har drøftet spørgsmålet og anbefaler, at området fortsat varetages på administrationscentrene med den nuværende organisering. - EVU, Karriere og Alumne Universitetsledelsen besluttede 12. november, at alle dele af administrationen af EVU, Karriere og Alumne fremadrettet forankres på fakultetsniveau. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejder et oplæg til organiseringen af områderne samt udarbejder forslag til mulige finansieringsmodeller. Indstillingen herfra vil blive indarbejdet i den endelige sagsfremstilling til Universitetsledelsen. 3. Administration af administrationen: Det er den generelle anbefaling, at administrationen af de administrative centre fremover finder sted i hvert af de fire administrative centre. Såfremt andet ikke er nævnt indstiller LEA således, at administrationscentrene administrerer sig selv. Administrationen af fællesadministrationen, der hidtil som udgangspunkt er varetaget af Administrationscenter Arts foreslås ændret, som det fremgår af det følgende. - IT-support af fakulteterne (ekskl. AV) Denne del af IT-supporten har hidtil ligget på de respektive administrationscentre. LEA anbefaler, at denne placering fastholdes. - IT-support af fællesadministrationen IT-supporten på Administrationscenter Arts varetager i øjeblikket supporten af Arts såvel som supporten af administrationens medarbejdere i fællesadministrationen. Det foreslås, at IT-supporten af fællesadministrationens medarbejdere udskilles fra IT Arts og forankres som et team i IT og Digitale Medier. Teamet vil blive placeret under funktionsområdet Drift og teknologi, som en teamenhed med en teamleder.

13 AARHUS UNIVERSITET Dato: 8. januar 2015 Side 3/3 Efter der er truffet beslutning om den fremtidige opgavevaretagelse skal der ske en specificering af ydelser og afklaring af ressourceallokeringen. - IT-support af AUL Denne del af IT-supporten har hidtil ligger på de respektive administrationscentre. LEA anbefaler, at denne placering fastholdes. - AV-support AV-supporten har hidtil ligget ved IT og Digitale Medier dog således, at Økonomi og Bygninger betaler for indkøb af AV-udstyr. Det indstilles, at 1. level-supporten fremover varetages af fakulteterne på nær to personer, der fastholdes i IT og Digitale Medier til håndtering af tværgående opgaver samt ekspertopgaver. Samtidig sker der en økonomisk udligning af betalingen for AV-supporten til fakulteterne. - Kommunikationsbistand og sprogservice til fællesadministrationen Kommunikationsbistand og sprogservice til fællesadministrationen er hidtil varetaget af Team Administration på Administrationscenter Arts. LEA har overvejet forskellige fremtidige placeringer af opgavevaretagelsen. Kommunikationsbistanden til administrationen overlapper opgaveporteføljen for den tidligere Intern Kommunikation, der er overført til Universitetsledelsens Sekretariat. Det indstilles derfor, at denne opgave overføres til Universitetsledelsens Sekretariat, Sprogservice indstilles tilsvarende overført som en samlet enhed til Forskning og Eksterne Relationer. Begge forslag er begrundet i et ønske om at sikre koordinerede, teambaserede opgaveløsninger og synergier mellem områderne. - Bygningsservice LEA anbefaler, at den nuværende placering af opgaver i de administrative centre og fællesadministrationen fastholdes. - Økonomistyring af administrationen Området er hidtil varetaget af Økonomi ADM i fællesadministrationen. Som nævnt indledningsvist indstilles det, at økonomistyringen af administrationscentrene fremover flyttes herfra til hvert af de fire administrationscentre. Det indstilles derudover, at fællesadministrationens økonomistyring fortsat varetages af Økonomi ADM i fællesadministrationen. Efter der er truffet beslutning om den fremtidige opgavevaretagelse skal der ske en specificering af ydelser og afklaring af ressourceallokeringen. - HR Området er hidtil varetaget af Administrationscenter Arts. Som nævnt indledningsvist indstilles det, at administrationen af de administrative centre fremover finder sted i hvert af de fire administrative centre. Det indstilles derudover, at fællesadministrationen fremover administreres af HR fællesadministrationen. Beslutning om, hvor administrationen skal finde sted afgøres i en parallelproces internt i HR.

14 AARHUS UNIVERSITET Dato: 8. januar 2015 Side 4/3 4. Behov for yderligere afklaring den videre proces: - Forskermobilitet Der nedsættes en arbejdsgruppe som skal afdække overlap i opgaver mellem HR og Forskning og Eksterne Relationer inden for forskermobiliteten, således at der sikres entydighed, fælles faglighed, sammenhængende processer og klare roller for alle involverede. Arbejdsgruppens resultat og implementering skal foreligge inden sommeren Ph.d.-administration Der nedsættes primo 2015 en fælles arbejdsgruppe som inden sommeren 2015 skal udrede, vurdere og anbefale hensigtsmæssige faglige snitflader mellem HR og Forskning og Eksterne Relationer og heraf følgende spejling i de administrative centre. Endvidere skal arbejdsgruppen udrede muligheden for systemintegration mellem Phd planner og Captia og timingen heraf. - Kommunikationsbistand til administrationen Det fremtidige opgavesnit mellem Universitetsledelsens Sekretariat og administrationscentrene skal afklares og vil blive drøftet i en efterfølgende proces. - Bygningsservice Det er besluttet at igangsætte et arbejde med at skabe endnu bedre klarhed omkring ansvarsfordeling, roller og opgaver i forbindelse med bygningsdrift på Aarhus Universitet. Arbejdet kan bl.a. omfatte: De større byggesager med inddragelse af Bygst (SEA-ordninger) både i forhold til nybyggeri (f.eks. Uni-lab) og større renoveringer Projekter omkring fællesarealer ofte mindre opgaver som bl.a. er finansieret af posten Tværgående AU-byggeprojekter Projekter på de enkelte fakulteter, som er finansieret af fakulteterne. Fokus skal her bl.a. være på koordinering mellem disse opgaver og opgaverne nævnt ovenfor. Arbejdet kan resultere i flytning opgaver og ressourcer, hvis det fagligt vurderes at give de bedste løsninger. Endelig bør der ses på budgetmodellen for bygningsdrift og fællesområder. Modellen er kompleks og på nogle områder administrativ tung. 5. Øvrige forhold: - Ledelsesinformation Det anbefales, at Ledelsesinformation-enheden i første omgang skal levere og prioritere administrativ understøttelse. BI er dermed et administrativt værktøj, som skal afhjælpe manglende afrapporteringsmuligheder i fag-systemerne, herunder muligheden for at institutledere, bevillingshavere mv. kan trække standardrapporter på forskellige områder. Værktøjet skal desuden anvendes af administrative medarbejdere i de administrative centre med henblik på understøttelse af faglige miljø f.eks. institutledere, bevillingshavere mv. På sigt bør der arbejdes for at, ledelsesinformation i højere grad også kan anvendes til strategisk ledelsesinformation. Det indstilles desuden, at Ledelsesinformation-enheden bliver placeret i Økonomi og Bygninger.

15 AARHUS UNIVERSITET Dato: 8. januar 2015 Side 5/3 Ledelsesinformation-enheden fastholder den nuværende dimensionering. Det drøftes med vicedirektøren for IT og Digitale Medier, hvilke fordele og ulemper der vil være ved, at den nuværende backend udvikler tilknyttes Ledelsesinformation-enheden frem for IT og Digitale Medier. Ligeledes drøftes det med vicedirektøren for IT og Digitale Medier, hvorvidt der i perioder eller permanent kan tilføres ekstra ressourcer til back-end udvikling. Det foreslås endeligt, at der etableres et ledelsesinformation-forum bestående af universitetsdirektøren, 1-2 vicedirektører, 1-2 administrationschefer et antal institutledere samt brugere, som løbende tager stilling til, hvilke områder Ledelsesinformation-enheden skal prioritere. Sagsbehandler Rebekka Sylvest og Bo Bjerre Jakobsen Tidsfrist

16

17 AARHUS UNIVERSITET ASU-møde 16. januar 2015 Bilag 3 Dato: Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 16. januar 2015 Møde: Møde i ASU Punktejer: JAK Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) x Lukket punkt (sæt kryds) Emne Kvalificeret ansættelsesstop Indstilling Det indstilles, at det kvalificerede ansættelsesstop for enhedsadministrationen forlænges frem til 30. juni Det indstilles, at det kvalificerede ansættelsesstop ikke omfatter: - Elevansættelser - Stillinger, der allerede er i opslag pr. 1. januar Stillinger, hvor ansøger på tidspunktet for ansættelsesstoppets start har fået tilbudt og accepteret stillingen, men endnu ikke er tiltrådt - Midlertidige stillinger. Sagsfremstilling Ansættelsesstoppet indebærer, at stillinger som hovedregel ikke opslås eksternt, men at eventuelle vakante stillinger søges besat efter interne opslag på AU med en opslagsperiode på 14 dage. Efter den interne frist på 14 dage kan en stilling opslås eksternt, hvis der ikke er interne ansøgere med de fornødne kompetencer, og hensynet til organisationen tilsiger, at stillingen ikke kan stå ubesat i et længere tidsrum. Interne ansøgere, der ikke er fundet egnede til stillingen, må indsende ny ansøgning for at komme i betragtning ved eksternt opslag. Der kan ske opslag internt og eksternt samtidigt, hvis der er tale om nøglefunktioner/særlige specialiststillinger med betydelige kompetencekrav til stillingsindehaveren. Vicedirektør/administrationschef godkender opslag af stillinger eksternt med henblik på at påse, at opslaget er nødvendigt. Sagsbehandler Alev Gencay/Personalejura

18

19 AARHUS UNIVERSITET ASU-møde 16. januar 2015 Bilag 4 Modtager(e): ASU Notat Arbejdsmiljøstatistikker Q Arbejdsmiljøstatistikkerne fra tredje kvartal kan bruges til at igangsætte drøftelser og eventuelle beslutninger om, hvordan fraværet kan nedbringes, og hvordan trivslen og arbejdsmiljøet kan forbedres i de lokale enheder. Sygefravær Sygefraværet på AU i 1. og 2. kvartal 2014 var henholdsvis 1,6 dag og 1,4 dag. I tredje kvartal er fraværet igen 1,4 dag pr. medarbejder. I administrationen var sygefraværet i 1. og 2. kvartal 2014 på henholdsvis 3 dage og 2,5 dage. I tredje kvartal 2014 er fraværet på 2,6 dage pr. medarbejder. Forskellig registreringspraksis på AU i forhold til sygefravær gør sammenligninger mellem fakulteter og administrationen svære og indebærer et potentielt økonomisk tab i forhold til manglende indhentning af lønrefusion. Generelt registrerer administrative medarbejdere deres sygefravær mere konsekvent end øvrige medarbejdergrupper. Det tidligere AU Planlægning har generelt flere sygedage pr. medarbejder end de andre vicedirektørområder. Dette kan bl.a. skyldes, at der på dette område er flere arbejdsskader. Iben Skrydstrup Vejen Udviklingskonsulent Dato: 7. januar 2015 Side 1/2 I 2012 opgjorde Danmarks Statistik, at sygefraværet fordelte sig på følgende måde i de forskellige sektorer: Staten: 7,1 dag (1,8 dage pr. kvartal) Kommunerne: 12,0 dag (3 dage pr. kvartal ) Regionerne: 11,6 dag (2,9 dage pr. kvartal) Private: 6,4 dag (1,6 dage pr. kvartal) Statistikken fra Danmarks Statistik kan imidlertid ikke sammenlignes direkte med AU s statistik. AU s rapporterede fravær ville være lavere end de øvrige sektorer, såfremt Danmarks Statistiks opgørelsesmetode blev fulgt. Psykologisk rådgivning I første halvår 2014 havde administrationens medarbejdere 51 psykologrådgivningsforløb og 12 forløb i Q Hovedområde ARTS BSS HE ST ADM AU AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax:

20 AARHUS UNIVERSITET Psykologisk rådgivning Q1 & Q Side 2/2 Hovedområde ARTS BSS HE ST ADM AU Psykologisk rådgivning Q Ud fra AU s samlede antal forløb fordelt på såkaldte problemkoder/kategorier fremgår det, at 30 af forløbene i Q omhandlede stress/udbrændthed, hvilket svarer til 65 % af henvendelserne. I årets to første kvartaler omhandlede 52 % af henvendelserne stress/udbrændthed. Økonomiproces 2014 og afskedigelserne har efter alt at dømme bidraget til stigningen i antallet af rådgivningsforløb i 2014 især i administrationen. Et stadigt større kendskab og gode erfaringer med ordningen kan også forklare den øgede brug. Statistikken over henvendelser til rådgivningsforløb bør ikke stå alene i en vurdering af trivselsniveauet. En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, kan være forbundet med mindre gener og udgifter end, hvis problemerne eskalerer og ikke håndteres eller håndteres på et senere tidspunkt. Arbejdsskader Antallet af arbejdsskader i årets to første kvartaler viste, at der var 10 anmeldte arbejdsskader i administrationen. I tredje kvartal er der anmeldt 6 skader. I 2013 blev der anmeldt og registreret i alt 25 arbejdsskader for administrationen. Hovedområde ARTS BSS ST HE ADM AU Antal anmeldte arbejdsskader Q1 & Q Hovedområde ARTS BSS ST HE ADM AU Antal anmeldte arbejdsskader Q Skaderne omhandler typisk fald, vrid, forstrækninger og forstuvninger. Forhold der kan være vanskelige at forebygge. Administrationen ligger forholdsvist højt i antallet af arbejdsskader sammenlignet med resten af AU. Dette skyldes bl.a., at der blandt rengøringsfolk i det tidligere AU Planlægning sker en del arbejdsskader i forbindelse med deres arbejde. Universiteterne ligger sammenlignet med andre arbejdspladser generelt lavt i antallet af arbejdsskader trods mange forskellige arbejdsfunktioner. Ikke desto mindre skal der kontinuerligt være et ledelsesfokus på mulig forebyggelse i forlængelse af de konkrete skader. Det er således vigtigt, at man i de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse.

21 AU Sygefravær 2014 ASU-møde 16. januar 2015 Bilag 5 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. Antal ansatte Antal ansatte dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte (identifikation ved CPR-nummer) herunder månedslønnede ph.d. er. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, ansættelsesbrøk mv. Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Sygedage Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion, Sygefravær straksrefusion er medtaget. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Eventuelle sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent. Sygedage er medtaget for den enhed, hvor medarbejderen er tilknyttet på kvartalets sidste dag. Har en ansat været ansat i to eller flere enheder i samme kvartal er eventuelle sygedage hermed medregnet for den enhed, hvor den ansatte er ansat på kvartalets sidste dag. Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel fx fleksjobbere er medtaget. Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen Ved spørgsmål, kommentarer eller ønsker kontakt venligst: Jacob Søndergaard Jensen, Læs mere om AU's retningslinjer for fravær på

22 AU Sygefravær Hovedområde Sygedage Antal sygedage Antal ansatte pr. ansat Arts ,1 Health ,1 Business and Social Sciences ,5 Science and Technology ,1 AU Administration , ,6 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts Antal sygedage pr. ansat 8107 Entreprenørskab og Innova , Kultur og Samfund, Instit , Uddannelse og pædagogik, , Underv.udv. og Dig.Medier , Æstetik og Komm., Inst. f ,5 Øvrige , ,1 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Health , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT - Skolen for Klin.-as ,4 Øvrige , ,1 Business and Social Sciences 3810 AU Herning , Erhvervskommunikation, In , Juridisk Institut , Marketing og Organisation , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, C , Økonomi, Inst. f ,5 Øvrige , ,5

23 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst , Fødevarer, Institut for , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut , Ingeniørhøjskolen AU , Ingeniørvidenskab, Instit , Interdisciplinær Nanotek , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genet , Nanoscience, Interdisc. F , Science Museerne ,9 Øvrige , ,1 AU Administration 1771 AU Forskning og Talent , AU HR , AU IT , AU Kommunikation , AU Planlægning , AU Stab og Strategi , AU Studier , AU Viden , AU Økonomi ,7 Øvrige , ,0

24 AU Sygefravær Hovedområde Sygedage Antal sygedage Antal ansatte pr. ansat Arts ,7 Health ,0 Business and Social Sciences ,2 Science and Technology ,0 AU Administration , ,4 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts Antal sygedage pr. ansat 8107 Entreprenørskab og Innova , Kultur og Samfund, Instit , Uddannelse og pædagogik, , Underv.udv. og Dig.Medier , Æstetik og Komm., Inst. f ,5 Øvrige , ,7 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Health , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT - Skolen for Klin.-as ,0 Øvrige , ,0 Business and Social Sciences 3810 AU Herning , Erhvervskommunikation, In , Juridisk Institut , Marketing og Organisation , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, C , Økonomi, Inst. f ,4 Øvrige , ,2

25 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst , Fødevarer, Institut for , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut , Ingeniørhøjskolen AU , Ingeniørvidenskab, Instit , Interdisciplinær Nanotek , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genet , Nanoscience, Interdisc. F , Science Museerne ,4 Øvrige , ,0 AU Administration 1771 AU Forskning og Talent , AU HR , AU IT , AU Kommunikation , AU Planlægning , AU Stab og Strategi , AU Studier , AU Viden , AU Økonomi ,6 Øvrige , ,5

26 AU Sygefravær Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,9 Health ,9 Business and Social Sciences ,4 Science and Technology ,9 AU Administration , ,4 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts Antal sygedage pr. ansat 8107 Entreprenørskab og Innova , Kultur og Samfund, Instit , Uddannelse og pædagogik, , Underv.udv. og Dig.Medier , Æstetik og Komm., Inst. f ,3 Øvrige , ,9 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT - Skolen for Klin.-ass ,4 Øvrige , ,9 Business and Social Sciences 3810 AU Herning , Erhvervskommunikation , Juridisk Institut , Marketing og Organisation , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, C , Økonomi, Inst. f ,2 Øvrige , ,4

27 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Fødevarer, Institut for , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut , Ingeniørhøjskolen AU , Ingeniørvidenskab, Institut , Interdisciplinær Nanotek., C , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genet , Nanoscience, Interdisc. F , Science Museerne ,3 Øvrige , ,9 AU Administration 1771 AU Forskning og Talent , AU HR , AU IT , AU Kommunikation , AU Planlægning , AU Stab og Strategi , AU Studier , AU Viden , AU Økonomi ,3 Øvrige , ,6

28

29 Psykologisk rådgivning 2014 ASU-møde 16. januar 2015 Bilag 6 Antal rådgivningsforløb Q1 - Q Q1 & Q2 Q3 Arts Business and Social Sciences Health Science and Technology AU Administration AU Fordeling på problemkoder Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Fyring Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer % Fordeling på problemkoder Q1 - Q % 0% 1% 13% 19% Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Fyring Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser 55% Stress/udbrændthed Angst/Depression 5% 6% Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer

30 Fordeling på problemkoder Q1 & Q % 1% Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Fyring 14% Samarbejdsproblemer 52% 23% Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed 5% 4% Angst/Depression Misbrug Fordeling på problemkoder Q % 2% 11% 4% Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Fyring 9% Samarbejdsproblemer 65% 7% Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Relationsproblemer Helbredsproblemer

31 Arts Arts - Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 4 Arts - Institut for Kultur og Samfund 13 Arts - Institut for Uddannelse og Pædagogik 5 Arts - Institut for Æstetik og Kommunikation 3 25 Business and Social Sciences Business and Social Sciences - AU Herning 2 Business and Social Sciences - Institut for Marketing og Organisation 3 Business and Social Sciences - Institut for Økonomi 1 Business and Social Sciences - Juridisk Institut 1 Business and Social Sciences - Psykologisk Institut 5 Business and Social Sciences - Institut for Statskundskab 1 13 Health Health - Institut for Biomedicin 9 Health - Institut for Klinisk Medicin 8 Health - Institut for Odontologi 8 Health - Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere 1 Health - Institut for Retsmedicin 3 Health - Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere 2 Health - Institut for Folkesundhed 2 Øvrige 1 34 Science and Technology Science and Technology - Institut for Agroøkologi 6 Science and Technology - Institut for Bioscience 15 Science and Technology - Institut for Datalogi 2 Science and Technology - Institut for Fysik og Astronomi 4 Science and Technology - Institut for Fødevarer 2 Science and Technology - Institut for Geoscience 1 Science and Technology - Institut for Husdyrvidenskab 2 Science and Technology - Institut for Kemi 5 Science and Technology - Institut for Miljøvidenskab 11 Science and Technology - Institut for Molekylærbiologi og Genetik 8 Science and Technology - Ingeniørhøjskolen 2 Science and Technology - Institut for Ingeniørvidenskab 1 Øvrige 5 64 AU Administration AU Administration - AU Forskning og Talent, inkl. Internationalt Center og Forskningsstøtteenheden 7 AU Administration - AU HR 7 AU Administration - AU IT 9 AU Administration - AU Kommunikation 8 AU Administration - AU Studier 16 AU Administration - AU Viden 4 AU Administration - AU Stab og Strategi 1 AU Administration - AU Økonomi og Planlægning 10 Øvrige 1 63 Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige.

32 Psykologisk rådgivning 2013 Arts 32 Business and Social Sciences 13 Health 13 Science and Technology 55 AU Administration 60 AU 173 Fordeling på problemkoder Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) 12 Fyring 1 Samarbejdsproblemer 16 Voldsomme hændelser 7 Stress/udbrændthed 137 Angst/Depression 0 Misbrug Fordeling på problemkoder % 1% 9% 4% Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Fyring Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser 79% Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug

33 Psykologisk rådgivning 2012 Arts 28 Business and Social Sciences 18 Health 24 Science and Technology 54 AU Administration 46 AU 170 Fordeling på problemkoder Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) 15 Fyring 2 Samarbejdsproblemer 25 Voldsomme hændelser 7 Stress/Udbrændthed 104 Relationsproblemer 8 Helbredsproblemer 8 Misbrug Fordeling på problemkoder % 5% 0% 9% 1% 15% 4% Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Fyring Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/Udbrændthed 61% Relationsproblemer Helbredsproblemer Misbrug

34

35 ASU-møde 16. januar 2015 Bilag 7 Anmeldte arbejdsskader 2014 Hovedområde ARTS BSS ST HE ADM AU Antal anmeldte arbejdsskader Fravær ARTS BSS ST HE ADM AU Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 1 1 Skadens art ARTS BSS ST HE ADM AU Overfladiske sår eller skader Åbne sår Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion Tandskader 0 Hjernerystelse Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1 1 Trafikuheld 1 1 Fald Andet AU 51

36 Arbejdsskader 2014 på institutniveau ARTS Arts - Institut for Uddannelse og Pædagogik 1 BSS Business and Social Sciences - Øvrige 1 Business and Social Sciences - Erhvervskommunikation 1 ST Science and Technology - Institut for Husdyrvidenskab 5 Science and Technology - Institut for Bioscience 1 Science and Technology - Institut for Miljøvidenskab 1 Science and Technology - Institut for Ingeniørvidenskab 1 Science and Technology - Institut for Agroøkologi 6 Science and Technology - Institut for Fødevarer 1 Science and Technology - Institut for Fysik og Astronomi 1 Science and Technology - Institut for Kemi 1 Science and Technology - Steno museet 5 HE Health - Institut for Biomedicin 6 Health - Institut for Klinisk Medicin 3 Health - Institut for Odontologi 1 ADM AU Administration - AU Planlægning 7 AU Administration - AU Økonomi 4 AU Administration - AU Viden 1 AU Administration - AU IT 1 AU Administration - AU HR 1 AU Administration - AU Studier 2

37 Oversigt over arbejdsskader 2013 Hovedområde ARTS BSS ST HE ADM AU Antal anmeldte og registrerede arbejdsskader * *Af de 77 arbejdsskader er 63 anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. De resterende har ikke givet efterfølgende gener og er registreret men ikke anmeldt. Fravær ARTS BSS ST HE ADM AU Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Skadens art ARTS BSS ST HE ADM AU Overfladiske sår eller skader Åbne sår Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion Tandskader 0 Hjernerystelse Forbrænding, skoldning, kontakt med røg Trafikuheld Fald 0 Andet AU 77

38 Anmeldte arbejdsskader 2012 Hovedområde ARTS BSS ST HE ADM AU Antal anmeldte arbejdsskader Fravær ARTS BSS ST HE ADM AU Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder Skadens art ARTS BSS ST HE ADM AU Overfladiske sår eller skader Åbne sår Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion Tandskader Hjernerystelse Forbrænding, skoldning, kontakt med røg Trafikuheld Fald Andet AU 41

39 Modtager(e): ASU NOTAT Angående: APV og AU handlingsplan Dato: Sagsnr.: Ref: KAWO Side 1/1 APV HSU og HAMU har d. 6. november 2014 besluttet, at den fysiske APV spørgeskemaundersøgelse udsendes i efteråret 2015 og den psykiske APV spørgeskemaundersøgelse udsendes ultimo 1. kvartal Baggrunden for beslutningen er, at organisationen må være på plads for at få det optimale ud af APV en, da målingen bygges på, at de ansatte kan genkende sig selv i data. Derudover er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen er på plads. Selve APV 2015/2016 spørgeskemaundersøgelsen er dermed udskudt ift. 2012, men APV processen 2015/2016 bliver påbegyndt med temamøder, så den treårige kadence overholdes. AU APV handlingsplan APV handlingsplansarbejdet er en kontinuerlig proces, hvor alle niveauer på AU bidrager til at skabe et arbejdsmiljø, så medarbejderne har bedst mulige vilkår for at levere deres kerneydelser. HSU og HAMU har besluttet, at der i foråret 2015 fra fakulteter og administrationen skal afrapporteres på, hvordan der følges op på: En nærværende ledelse: Der skal være fokus på sikker drift (produktionsunderstøttende og medarbejdernært) og prioritering af opgaver. Det skal på alle ledelsesniveauer gøres tydeligt, hvilke opgaver der er vigtige for organisationen, og hvilke der kan vælges fra. Reducere individuelle stress-symptomer: Opgør med akutkulturen så fokus er på arbejdsro og prioritering på alle niveauer i organisationen fremfor brandslukning. Aarhus Universitet Tlf.: Fax:

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

Dagsorden. Møde d. 20. februar 2015 kl Aarhus: , Emdrup: B101a

Dagsorden. Møde d. 20. februar 2015 kl Aarhus: , Emdrup: B101a Møde d. 20. februar 2015 kl. 10.00-11.00 Aarhus: 5128-132, Emdrup: B101a Dagsorden Ekstraordinært fælles LSU- og LAMU-møde i AU Forskning og Eksterne Relationer Deltagere: John Westensee (fmd.), Jeppe

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

Anbefalinger til HSU om AU s samarbejdsudvalgsstruktur

Anbefalinger til HSU om AU s samarbejdsudvalgsstruktur 11-08-2015 Anbefalinger til HSU om AU s samarbejdsudvalgsstruktur I maj 2014 besluttede HSU at iværksætte en evaluering af AU s samarbejdsudvalgsstruktur med det formål at afdække det tværgående samarbejde

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Møde den 8. oktober 2013, kl. 12.00-14.00 Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N Bygning 5221, lokale 318 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Dagsorden for ASU møde den

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 24. marts 2015, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich Dagsorden

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET HR NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AARHUS UNIVERSITET 2 Hvordan er den nye struktur blevet til?... 3 Hvordan ser den nye struktur ud?... 3 Skal min organisatoriske enhed have eget samarbejdsudvalg?... 3 Hvornår

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den 18. december, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden ASU-sekretariatet Lizzi Edlich Dagsorden for ordinært

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Møde den: 13. januar 2015 Referat HR LSU Til stede: Fraværende: Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise

Møde den: 13. januar 2015 Referat HR LSU Til stede: Fraværende: Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise Møde den: 13. januar 2015 HR LSU Referat Til stede: Louise, Lene, Alev, Sarah og Lizzi Fraværende: Gertrud og Ina Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise meddelte, at hun og Lone havde haft den årlige

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 1. december, kl. 13.-15. Nordre Ringgade 1, 8 Aarhus C Bygning 1431, lokale 21 + 23 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE MØDET I DAG Har præsenteret de endelige beslutninger Vil fokusere på: de administrative beslutninger betydning og bagvedliggende overvejelser

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS AARHUS UNIVERSITET Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 1. november 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich Referent:

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel...

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel... HR OG KOMMUNIKATION Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Marts 2014 Udarbejdet af: Jytte Beck, Leila D. Pedersen, Bo M. Pedersen, Ulla Mulbjerg og Erik Knudsen. Temaer for HSU Indhold 1. Indledning...

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET ST FAMU møde den: 11.12.2014 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Fysik, Ny Munkegade 120 Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen Brøchner

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering om beslutning af 22. oktober opfølgning på problemanalysen 3. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering om beslutning af 22. oktober opfølgning på problemanalysen 3. Eventuelt Ekstraordinært møde i Administrationens samarbejdsudvalg Fredag den 24. oktober 2014 REFERAT Til stede: Brian Bech Nielsen, Louise Gade, Christina Breddam, Niels Damgaard Hansen, Helle Colding Seiersen,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl. 10.45-11.45 Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 6. december 2016, kl. 14.15-15.15 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Fraværende: Allan Flyvbjerg; Svend Hylleberg; Helle Colding Seiersen; Steen Henrik Møller; Eva Lysdahl

Fraværende: Allan Flyvbjerg; Svend Hylleberg; Helle Colding Seiersen; Steen Henrik Møller; Eva Lysdahl HSU og HAMU fællesmøde om APV d. 6. november 2014 kl. 13-15 Frandsensalen, Bygning 1430, Nordre Ringgade 1, 8000 C Referat Til stede: Brian Bech Nielsen; Johnny Laursen; Berit Eika; Per Dahl; John Kapstadt;

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. november 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse December 2013 januar 2014: Analysepanelet og ekspertgruppen

Læs mere

2014 MUS LSU MUS evalueringsrapport

2014 MUS LSU MUS evalueringsrapport 1 2014 MUS LSU MUS evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1.1/ Ledelsessammendrag... 2 2.0 Evalueringen... 3 2.1/ Resultater... 3 2.1.1/ Spørgsmål 1... 4 2.1.2/ Spørgsmål 2... 5 2.1.3/

Læs mere

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Fundamentet for aftalen er Personalestyrelsens Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN

PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN Indhold Planlægning af lokale psykiske APV-processer... 2 Formål med psykisk APV... 2 Ansvarsfordeling... 2 Aftale om procesplan og nedsættelse af APV-følgegruppe...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 1. september 2017, kl. 11.30 13.30 Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen + Janni Mosgaard Jensen + Annette Bachmann + Eva Therkildsen + Niels Trolle

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. juni 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.) Dagsorden Side 1/1 Mødedato: 24. maj 2018 kl. 11.00-12.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov,

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Referat Lars Bo Nørgaard Dato: 22. marts 2019 Side 1/2 Mødedato: 21. marts 2019 kl. 10.3011.15 Mødested: 1918135 ITUndervisningslokale Mødeemne: Ekstraordinært LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. december 2016, kl. 13 15. Mødelokale: Bygning 1611, lokale 121B Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Ole Steen Nielsen, Steen Harrit Jakobsen, Thomas G.

Læs mere