Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gennemgang af den årlige arbejdsmiljødrøftelse mhp. aftale omkring tidsplan for de forskellige emner. Side 1/1 3. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Som forberedelse bedes alle se på materialet om supplerende arbejdsmiljøuddannelser på arbejdsmiljøenhedens hjemmeside: i lyset af den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 4. Opdatering af forretningsorden Arbejdsmiljøorganisationen er blevet justeret, og der er behov for tilsvarende justering af forretningsordenen. Det drøftes, om der er andet LAMU ønsker justeret i samme ombæring? Der medsendes den eksisterende forretningsorden. 5. Evakueringsøvelse På baggrund af medsendte udkast, drøftes afholdelse af evakueringsøvelse i 2018, særligt mhp. valg af varslingsniveau. Signe har været i dialog med Forskning og Eksterne relationer, der igen i år ønsker at deltage. 6. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet lokalt. 7. Eventuelt Medsendes til orientering: Arbejdsmiljøstatistik for 2017 Aarhus Universitet

2 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 12. januar 2018 Aarhus Universitet Udvalgsmedlemmer LAMU, AU Uddannelse Formand: Kristian Thorn Næstformand: Mette Bøj Brodersen* (til 31/ ), Louise Kold-Petersen (fra 1/1 2018) Medlemmer: Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Annette Graae*, Ditte Jessing*, Gitte Gjøde* *Medlemmet udtræder pr. 31/ grundet AUL s overdragelse til KB Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde [2017] Styrkelse og kvalificering af LAMU s arbejde og samarbejde LAMU har etableret en forretningsorden, og rollerne i LAMU har været drøftet på flere møder. Arbejdsmiljørepræsentanterne ønsker mere samarbejde med LSU og evt. en sammenlægning til MEDudvalg. Der er søgt dialog med TR om dette, men mødet er endnu ikke etableret. LAMU s medlemmer havde ikke mulighed for at deltage på Universiteternes arbejdsmiljøkonference i Det undersøges, om konference gentages i LAMU har løbende modtaget tilbud om efteruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. AUL har fået observatørposter i arbejdsmiljøorganisationen på KB, ligesom AUL er involveret i dialogen om KB s kommende arbejdsmiljøorganisation. Kontinuert arbejde med det psykisk arbejdsmiljø ved AU Uddannelse LAMU har indsamlet status på arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø og specifikt på indsatsområdet God omgangstone. To LAMU-medlemmer deltager i AU s seminar om god omgangstone d. 6/ , og der er aftalt dialog med LSU om den videre proces primo Der har pågået kontinuert dialog med AUL s medarbejdere om overdragelsesprocessen. Opfølgning på Karin Rosengaards oplæg på gå-hjem-mødet i september 2016 Afdelingerne skal selv tage kontakt til Karin Rosengaard mhp. på at få besøg om ergonomi. Der udsendes primo 2018 information til alle afsnit om, at Karin Rosengaard besøger AU Uddannelse primo 2018, hvor der kan bookes individuelle møder mhp. rådgivning om ergonomi på den enkeltes arbejdsstation. Livredende førstehjælpere LAMU har besluttet, at tilbyde et kursus i livredende førstehjælp til LAMU- og LSU-medlemmer, og at der ved ledige pladser sikres bred repræsentation fra Fredrikshus og Dale T. Mortensen-bygningen. Der er udsendt invitation til LSU og LAMU, og kurset forventes afviklet primo Når kurset er gennemført, sættes navnene på deltagerne på hjemmesiden, så kollegaerne ved, hvem man kan henvende sig til. I Emdrup har der været afholdt kurser i livredende førstehjælp for 2 år siden, og pt. tilbydes opfølgende kursus. Andet

3 LAMU har samlet beskrivelser af alle arbejdsmiljø-relaterede aktiviteter i mapper og på elektronisk drev, så det er nemmere at dokumentere indsatsen. Der er i 2017 opnået grøn smiley fra Arbejdstilsynet i Fredrikshus (bygning ). En grøn smiley betyder, at der ikke er noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley gælder i fem år. Status på evakueringsøvelser (Fredrikshus og Dale T. Mortensen-bygningen den 8. Maj 2017 og AUL Arts Emdrup den 12 juni 2017) Der har i det forgangne år været foretaget evakueringsøvelser hos hhv. AUL Arts Emdrup (Bygning B.7211 og D.7220), i Fredrikshus (Bygning ) og i Dale T. Mortensen-bygningen (Bygning ). Evakueringsøvelsen i Fredrikshus og Dale T. Mortensen-bygningen: Evakueringen fandt sted den 8. maj 2017, om formiddagen. LAMU, AU Uddannelse havde vurderet, at der på daværende tidspunkt ville opnås størst udbytte ved at afholde en varslet øvelse. Forud for øvelsen (perioden 27. februar 7. april 2017) havde alle afsnit derfor haft besøg af en arbejdsmiljørepræsentant eller -leder, som havde gennemgået evakueringssystemet, herunder plancher og korrekt brug af veste Evakueringsøvelsen var en succes, idet alle medarbejdere blev evakueret på kort tid. Ved begge øvelser tog medarbejderne det fornødne ansvar og påtog sig rollerne som hhv. evakueringsleder og samlepladsleder. Der er behov for opdatering af både evakueringsleders og samlepladsleders plancher i begge bygningskomplekser, da flere af disse er fejlbehæftede og har forbedringspotentiale Medarbejderne vurderes at have så godt styr på beredskabsplanen, at næste øvelse kan gøres uvarslet. Evakueringsøvelsen, AUL Arts Emdrup: På DPU blev evakueringsøvelsen afholdt til den 12. juni AUL Arts Emdrup deltog i denne øvelse. Øvelsen var overordnet en succes Nogle medarbejdere udtrykte, at de ikke kendte til evakueringskonceptet. De lokale arbejdsmiljøgrupper bør sikre, at alle deres kollegaer er bekendte med evakuering og beredskab. Der opstod forvirring omkring, hvorvidt biblioteket var med i øvelsen, hvilket bør forbedres til næste øvelse. Desuden er det kun bibliotekspersonalet, der kan tilgå bibliotekskontorgangen. Det viste sig derfor at være en udfordring at varsle dem. Bygningsservice vil sørge for omkodning af adgangskort. I forbindelse med evakueringsøvelsen bad projektlederen for øvelsen medarbejderne om at gå et andet sted hen end til den officielle samleplads. LAMU AU Uddannelse finder, at dette udvander effekten af øvelsen, og der er derfor sendt opfordring til, at der fremadrettet anvendes den officielle samleplads. Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver A) Tilpasning af arbejdsmiljøorganisationen efter overdragelse af AU Library til KB Arbejdsmiljøorganisationen i AU Uddannelse ændres fra to arbejdsmiljøgrupper til en Næstformanden for LAMU flytter til KB B) Information til medarbejderne i AU Uddannelse om arbejdsmiljøorganisationens (nye) struktur og funktion Hvilke konsekvenser har ændringen for den lokale arbejdsmiljøorganisering? Hvad kan man som hhv. leder og medarbejder bruge den lokale arbejdsmiljøorganisation og dens medlemmer til? C) Livredende førstehjælp LAMU har i 2017 initieret arbejdet omkring livredende førstehjælp, og arbejdet fortsættes

4 D) God omgangstone HAMU og HSU har sat fokus på god omgangstone i en 6-måneders periode AU Uddannelse deltager med to repræsentanter i workshoppen om god omgangstone december E) Sygefravær AU Uddannelses sygefravær ligger under gennemsnittet for administrationen. Sygefraværet fordeler sig ujævnt på medarbejderne, og en stor gruppe har meget lidt fravær. LAMU ønsker at afdække om sygefraværet skyldes udfordringer med trivsel på arbejdspladsen, og dernæst om der er muligheder for at påvirke dette i en positiv retning F) Psykisk arbejdsmiljø I forbindelse med seneste APV blev det besluttet at arbejde kontinuert med det psykiske arbejdsmiljø frem for at have store udsving i forbindelse med afholdelse af apv en. Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) Ad A) Tilretning af forretningsorden til nye organisering Valg af ny næstformand blandt arbejdsmiljørepræsentanterne Ad B) Drøftelse af, hvordan information om LAMU s arbejde bedst formidles til medarbejderne og efterfølgende udmøntning her af Ad C) Afvikling af kursus i livredende førstehjælp for medlemmer af LSU og LAMU, samt andre medarbejdere så der sikres repræsentation fra alle lokationer Drøftelse af hvordan informationen om de nye kompetencer formidles til kollegaerne i AU Uddannelse Annoncering af navne på kursusdeltagere på hjemmesiden Ad D) Der afholdes fællesmøde med LSU d. 12. januar, hvor der dels gives tilbagemelding fra workshoppen om god omgangstone, dels drøftes hvilke behov for yderligere tiltag, der er i AU Uddannelse Ad E) Drøftelse af, hvordan der kan tales om sygefravær ud fra en trivselsdagsorden og ikke ud fra en mistænkelighedsgørende dagsorden. Dialog med AU HR om muligheden for at modtage yderligere statistik vedr. sygefravær Drøftelse af, hvordan AU Uddannelse kan øge trivslen og dermed måske sænke sygefraværet Ad F) LAMU vil bede alle afsnit om en status på arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i efteråret 2018 Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) LAMU ønsker at samarbejde med LSU om forbedring af arbejdsmiljøet. I første omgang er der planlagt fælles indsats vedrørende livredende førstehjælp og god omgangstone, men listen tænkes udvidet efterhånden som de øvrige aktiviteter foldes ud. LAMU vil samarbejde med de enkelte afsnit om forbedring af arbejdsmiljøet. Dette tænkes gjort via dialog med medarbejderne i AU Uddannelse. LAMU vil samarbejde med AU HR om nedbringelse af sygefravær Plan for kompetenceudvikling (behov for uddannelse/kurser/anden kompetenceudvikling) Alle medlemmer af LAMU har været på Paragraf 9-uddannelse, og har således den lovpligtige uddannelse.

5 LAMU vil modtage de lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse fra LAMU s sekretær Det drøftes løbende gennem året, om der er behov for anden kompetenceudvikling for at udfylde de foreslåede aktiviteter. Økonomi og andre ressourcebehov til at opfylde strategiens mål Kurser dækkes af afsnittenes budget til kompetenceudvikling efter aftale med pågældende funktionschef. Øvrige nævnte aktiviteter forventes at kunne dækkes af Stabens budget. Dato: Dato: Arbejdsgiverrepræsentant (Formand) Medarbejderrepræsentant (Næstformand)

6

7

8

9

10 Modtager(e): LAMU Notat Udkast til udformning af evakueringsøvelse Dato for selve øvelsen: Aftales i LAMU efter dialog med Forskning og Eksterne relationer, men offentliggøres ikke. Involverede bygninger: Fredrikshus ( ), dvs. følgende afsnit: Optagelse Uddannelsesstrategisk Sekretariat AU Uddannelses Stab Studiesystemer RSC Vejledning og Studieinformation SU/SPS Event- og Kommunikationsstøtte Dale T. Mortensen-bygningen (165x), dvs. følgende afsnit International Uddannelse Forskermobilitet Dales Café Bemærk at IC Dorm, der er placeret over bygning 1651, ikke omfattes af øvelsen, da der gælder særlige regler for beboelse. Arrangører: LAMU i AU Uddannelse arrangerer evakueringsøvelsen i samarbejde med Anders Frølund og Michael Winther (Forskning og Eksterne relationer) og repræsentanter fra ST og BSS Bygningsservice. I den varslede evakueringsøvelsen i 2017 indgik desuden Dales Café, der har til huse i en del af Dale T. Mortensen-bygningen (165x). Det anbefales, at Studenterhusfonden orienteres om, at øvelsen vil finde sted, men da deres andel er så lille, vurderes det ikke relevant, at de indgår i arrangementsgruppen. Før øvelsen mail til medarbejderne om øvelsen? Før evakueringsøvelsen i 2017 fik medarbejderne tilsendt en med informationer om den kommende evakueringsøvelse. Det er igen en mulighed, at Kristian Thorn, 1-2 måneder før evakueringsøvelsen, rundsender en til medarbejderne med oplysning om, at der vil blive afholdt en evakueringsøvelse, som dog ikke varsles yderligere. LAMU bedes diskutere, om en sådan skal

11 rundsendes eller om der ønskes en total uvarslet øvelse. Såfremt LAMU ønsker udsendelse af uden dato-varsling, vil Signe Osbahr sikrer, at Anders Frølund og Michael Winther fremsender tilsvarende s til Forskermobilitet og Event- og Kommunikationsstøtte, ligesom Studenterhusfonden opfordres til at orientere sine medarbejdere i Dales Café. Endeligt vil Signe Osbahr sikre, at rengøringen gøres bekendt med planerne om en uvarslet øvelse. Før øvelsen - evakueringsplanche? Forinden evakueringsøvelsen i 2017 fik medarbejderne tilsendt en planche med oplysninger om den forestående evakuering. LAMU bedes diskutere, om noget tilsvarende skal medsendes en eventuel mail. Se bilagte forslag til planche. Program for evakueringsøvelsen Kl. 9.00: LAMU mødes i med Michael Winther, og en repræsentant fra ST Bygninger. Det sikres, at alle involverede er indforstået med øvelsens gang og deres respektive roller. Kl. 9.30: Alarmen aktiveres i bygning 165x. Der placeres en arbejdsmiljørepræsentant på gangene i 165x, der observerer forløbet. Der placeres to arbejdsmiljørepræsentanter hhv. ved indgangen til centeret og Dales cafe, der kan hindre at nogen går ind under øvelsen. De øvrige arbejdsmiljørepræsentanter placeres ved opsamlingsstedet, hvor mindst én noterer, når evakueringslederne kommer ud. Det er vigtigt at notere, hvad tid øvelsen sættes i gang, og hvornår alle meldes evakueret, samt hvor mange personer, der vurderes evakueret. Ca. 9.45: Kl Kl : Når bygningskomplekset formodes evakueret går to arbejdsmiljørepræsentanter igennem bygningerne for at få indtryk af evakueringsgraden. Herefter kan medarbejderne genoptage arbejdet i bygningen. En arbejdsmiljørepræsentant taler med Evakueringsleder og Samlepladsleder om deres oplevelser af processen. En arbejdsmiljørepræsentant taler med repræsentanten fra ST Bygninger om dennes oplevelse af processen. En arbejdsmiljørepræsentant opsamler erfaringer fra øvrige medarbejdere. LAMU mødes på Kristian Thorns kontor ( ) med Anders Frølund og en repræsentant fra BSS Bygninger. Det sikres, at alle involverede er indforstået med øvelsens gang og deres respektive roller. Det vurderes kort om øvelsen i Dale T. Mortensen-bygningen giver anledning til ændringer af nedenstående program. En tilfældigt valgt medarbejder orienteres om, at vedkommende skal iværksætte evakueringsøvelsen.

12 Der placeres to arbejdsmiljørepræsentanter hhv. i mellemrummet på 2. og 3. sal, samt på gangen på sal, der observerer forløbet. Der placeres tre arbejdsmiljørepræsentanter ved hhv. indgang B/C, Runddelen/indgang D og enden af 1448, der kan hindre, at nogen går ind i bygningen under øvelsen. De øvrige arbejdsmiljørepræsentanter placeres ved opsamlingsstedet og noterer, når evakueringslederne kommer ud. Det er vigtigt at notere, hvad tid øvelsen sættes i gang, og hvornår alle meldes evakueret, samt hvor mange personer, der vurderes evakueret. Ca : Kl Når bygningskomplekset formodes evakueret går to arbejdsmiljørepræsentanter igennem bygningerne for at få indtryk af evakueringsgraden. Herefter kan medarbejderne genoptage arbejdet i bygningen. To arbejdsmiljørepræsentanter taler med hhv. Evakueringsleder eller Samlepladsleder om deres oplevelser af processen. En arbejdsmiljørepræsentant taler med repræsentanten fra BSS Bygninger om dennes oplevelse af processen. Øvrige arbejdsmiljørepræsentanter opsamler erfaringer fra øvrige medarbejdere. LAMU mødes med Anders Frølund og Michael Winther på Kristian Thorns kontor mhp. kort evaluering af øvelsen Om eftermiddagen udsender Kristian Thorn, Anders Frølund og Michael Winther s med tak for medarbejdernes deltagelse i øvelsen. Evaluering af evakueringsøvelsen Endelig evaluering af evakueringsøvelsen og drøftelse af behov for tiltag på baggrund her af sker på LAMU-møde d. XX Anders Frølund og Michael Winther tilbydes at deltage i denne evaluering, men sikrer i øvrigt videre evaluering i eget VD-område. Rapport over evakueringsøvelsen sendes til Arbejdsmiljøenheden i AU HR og Anders Kragh Moestrup. Den lægges desuden på LAMU s hjemmeside.

13 Evakueringsøvelse 2018 Hvornår: Uvarslet Hvor: Medarbejderne i Fredrikshus ( ) og Dale T. Mortensen bygningen (165x) Hvem: Alle personer der er til stede den dag Forberedelse inden: Læs universitetets publikation Orientér dig om brug og placering af evakueringskasserne Lokalisér nærmeste udgang Når behovet for evakuering erkendes: Påtag dig om nødvendigt ansvaret som Evakueringsleder eller Samlepladsleder Forlad bygningen via nærmeste udgang (brug ikke elevator) Fortsæt roligt til Samlepladsen Vent 1 her til øvelsen afblæses A B A) Evakueringskasse med 2 veste (gul og orange) og tilhørende vejledninger B) Boks til aktivering af audio alarm (ruden trykkes ind) 1 Hav passende beklædning på til ophold udendørs (ca. 15 minutter).

14 Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistik for 2017 Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Indstilling Det indstilles, at arbejdsmiljøudvalgene på fakulteter og institutter anvender arbejdsmiljøstatistikken som grundlag for den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Herunder, man arbejder på at nedbringe antallet af arbejdsulykker, sygefraværsdage og samt reducere årsagerne til, at medarbejdere på Aarhus Universitet har brug for psykologisk rådgivning Sagsfremstilling Arbejdsmiljøstatistikken for 2017 er vidensgrundlag for den forebyggende og opfølgende indsats i arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg. Arbejdsmiljøstatistikken indeholder arbejdsmiljønøgletal for psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Arbejdsmiljøstatistikken indgår som minimum i dagsordenen på et HSU- og et HAMU-møde i hvert kalenderår. Efter lokal aftale distribueres statistikken til den lokale ledelse samt samarbejds- og arbejdsmiljømiljøorganisationen på udvalgsniveau. Statistikkerne giver et overblik over udviklingen i forbruget af psykologisk rådgivning, antallet af arbejdsulykker og sygefraværsniveauet. På aggregeret niveau giver statistikken et billede af tilstanden af dele af arbejdsmiljøet, men det lokale kendskab til det daglige og nære arbejdsmiljø er vigtigt for at analysere udviklingen og hermed danne grundlag for forebyggende tiltag. Kommunikation Udvalg på fakultets- og institutniveau har ansvaret for, at formidle arbejdsmiljøstatistikken til alle relevante fora inden for eget område. Sagsbehandler Udviklingskonsulent Martin Keis Kristensen, AU HR Involvering Ledelse, arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg i overensstemmelse med lokale aftaler. Bilag Bilag 1: Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag 2: BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

15 ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 21. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

16 ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden Fraværet er uændret fra 2016 til Lidt under halvdelen af fraværet på AU er langtidsfravær. Arbejdsulykker Antallet af arbejdsulykker er steget i perioden Antallet af ulykker er uændret fra 2016 til De hyppigste årsager til arbejdsulykker er også i 2017 fald og løft. Psykologisk rådgivning Der er sket en stigning i antallet af henvendelser om psykologisk rådgivning i perioden 2015 til 2017 De hyppigste årsager er: - Stress - Samarbejdsproblemer - Funktionsproblemer AARHUS UNIVERSITET 21. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

17 1. SYGEFRAVÆR Antal sygedage pr ansat Fordelt på hovedområder i Antal sygedage pr ansat eksklusiv langtidsfravær ARTS 6,4 6,8 7,2 0,4 3,0 3,3 3,2-0,1 BSS 6,6 4,2 4,7 0,5 1,9 2 2,1 0,1 HE 3,4 3,6 3-0,6 1,5 1,7 1,5-0,2 ST 4,1 4,7 4,9 0,2 2,4 2,9 2,9 0 Øvrige 2,2 1,3 5,9 4,6 2,2 1,3 3,2 1,9 ENH 10,3 11,1 10,8-0,3 6,0 6,6 6,3-0,3 AU 5,5 5,9 5,9 0 2,9 3,3 3,2-0,1 Opgørelse af sygefravær på AU Antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Her kan man lokalt trække mere detaljerede statistikker. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige på de fire fakulteter og i Enhedsadministrationen. Sygefraværet præsenteres på samlet fravær og påfravær fraregnet langtidsfravær. Langtidsfravær er fravær med en varighed af mere end 21 sammenhængende arbejdsdage. Fraværet på institutniveau kan ses i bilaget med sygefraværsstatistikken. Ved sammenligninger skal der tages højde for Forskelle i registreringspraksis mellem forskellige medarbejdergrupper Forskelle i arbejdsfunktioner Antal ansatte (Headcount) Dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte herunder månedslønnede ph.d. er. Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. år er udregnet som gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom Graviditetsbetinget sygdom Arbejdsskade Delvis syg; nedsat tid eller opgavefritagelse Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. AARHUS UNIVERSITET 21. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

18 2. ARBEJDSULYKKER Ulykker fordelt på årsager 2017(de tre hyppigste forekomster) Årsager Uden fravær Med fravær Total Fald Andet Løft Øvrige Ulykker total Anmeldte arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total Arbejdsulykker Anmeldte Registrerede Total Anmeldte arbejdsulykker ARTS BSS HE ST ENH AU Anmeldte arbejdsulykker pr. 100 ansatte (indikerer arbejdsmiljøbelastningen ) ARTS 0,21 0,21 0,10-0,11 BSS 0,08 0,00 0,09 0,09 HE 0,87 1,28 0,97-0,31 ST 0,85 0,78 0,80 0,03 ENH 0,68 0,83 0,77-0,06 AU 0,54 0,57 0,54-0,02 Arbejdsulykkesstatistik for ansatte ved Aarhus Universitet 2017 En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som sker efter en hændelse eller påvirkning i forbindelse med arbejdets udførelse. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller højst vare 5 dage. Arbejdsulykkesstatistikken for Aarhus Universitet viser data om arbejdsulykker, der er anmeldt til Arbejdstilsynet og arbejdsulykker, der er registreret internt på Aarhus Universitet af AU HR. Med data fra både anmeldte og registrerede arbejdsulykker præsenteres det samlede antal arbejdsulykker og giver et billede af omfanget af arbejdsulykker, der fører til personskade. (* forventet fravær er det fravær, der opgives ved anmeldelsen af ulykken) AARHUS UNIVERSITET 21. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

19 3. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Forbrug af Psykologisk rådgivning- antal igangsatte rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere ARTS 4,77 3,00 3,61 0,62 BSS 3,25 2,14 2,89 0,75 HE 1,30 0,97 1,30 0,33 ST 2,03 2,21 2,39 0,18 ENH 2,77 2,82 3,00 0,18 Øvrige 0,00 2,17 2,13-0,05 AU 2,39 2,08 2,42 0,35 Afsluttede forløb fordelt på stilling 2017 VIP TAP PH.D Tidsbegræn Ikke Total set oplyst Arts Aarhus BSS HE ST ENH Øvrige AU Afsluttede forløb fordelt på Rådgivningsområder* Funktionsproblemer 10% 17% 15% -2% Karriere og jobusikkerhed n/a n/a 1% n/a Afskedigelse 2% 5% 3% -2% Samarbejdsproblemer 9% 13% 13% 0% Voldsomme hændelser 10% 5% 9% 4% Stress/udbrændthed 65% 52% 47% -5% Angst/Depression 1% 5% 2% -3% Misbrug 0% 1% 0% -1% Relationsproblemer 1% 3% 1% -3% Helbredsproblemer 0% 2% 1% -1% Andet n/a n/a 7% n/a AU Total 100 % 100% 100% 100% *tabellen viser afsluttede rådgivningsforløb, da fordelingen af forløb på områder først kan ske endeligt ved forløbenes afslutning. Psykologisk Rådgivning ordning for ansatte på Aarhus Universitet Aarhus Universitet tilbyder ansatte psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer. Ordningen indeholder mulighed for enten visiteret eller anonym rådgivning og gælder for alle Aarhus Universitets ansatte. Med ordningen får de ansatte adgang til ekstern psykologisk rådgivning ved situationer, som måtte have indflydelse på arbejdsindsatsen. Betydning af data Et lavt forbrug af psykologisk rådgivning vil næsten pr. definition være et succeskriterie, da brugen af ordningen er et udtryk for, at der er arbejdsrelaterede forhold, der har krævet psykologisk rådgivning. En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær, end hvis problemerne ikke håndteres og eskalerer, eller hvis problemerne først håndteres på et senere tidspunkt. AARHUS UNIVERSITET 21. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

20 AARHUS UNIVERSITET

21 Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

22 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 1. Sygefravær Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed DPU 5,3 7,5 6,9-0,6 3,3 3,7 3,8 0,1 IKK 6,2 8,7 8,8 0,1 3,5 2,8 3,2 0,4 IKS 7,5 4,9 5,9 1 2,5 3,4 2,8-0,6 CUDIM 5,8 4,9 9,7 4,8 3,2 2,5 3,9 1,4 Øvrige 2,1 4,9 3,9-1 1,9 4,9 3,9-1 Total 5,4 6,8 7,2 0,4 3 3,3 3,2-0,1 Health Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Biomedicin 5,5 6,5 6,1-0,4 2,3 3,2 2,5-0,7 Folkesundhed 6,1 4,5 2,3-2,2 1 1,2 1,5 0,3 Klinisk Medicin 1,7 1,6 1-0,6 0,9 0,9 0,6-0,3 IOOS 5,6 6,8 7,1 0,3 3,2 3,2 3,4 0,2 PKL 0,6 0 0,7 0,7 0, Retsmedicin 10,7 9,2 5,2-4 5,3 4,2 4,6 0,4 Øvrige 0,5 2,7 4,3 1,6 0,5 1,8 2,4 0,6 Total 3,4 3,6 3-0,6 1,5 1,7 1,5-0,2 Aarhus BSS Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Center for Undervisning og Læring 8,7 9,8 13,6 3,8 5,2 5,2 7,8 2,6 Forretningsudvikling og Teknologi 4,3 2,9 7,7 4,8 1,5 1,6 1,3-0,3 Jura 6,2 4,1 5 0,9 2, Psykologi 5 4,7 7,9 3,2 2,2 2,9 3,3 0,4 Statskundskab 4,2 5,2 4,8-0,4 2,3 2,3 1,6-0,7 Virksomhedsledelse 6,4 3,2 3,4 0,2 1,6 1,6 2,3 0,7 Økonomi 2,5 3,8 2,3-1,5 1,1 1,4 1,4 0 Erhvervskommunikation 5,5 n/a n/a n/a 2,9 n/a n/a n/a Øvrige 15,7 5,5 2,1-3,4 4,4 2,8 2,1-0,7 Total 6,6 4,2 4,7 0,5 1,9 2 2,1 0,1 Øvrige Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Advanced Studies,Aarhus Inst. of 2,5 1,6 6,4 4,8 n/a 1,6 3,1 1,5 Øvrige n/a 0 3,8 3,8 n/a 0 3,8 3,8 Total 2,5 1,3 5,9 4,6 n/a 1,3 3,2 1,9 2

23 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 1. Sygefravær Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Agroøkologi 5,1 5,1 5,6 0,5 4,1 3,7 3,4-0,3 Bioscience 5,1 6,5 7,3 0,8 3,5 4 3,7-0,3 Datalogi 2,8 4,2 1,6-2,6 0,7 1,1 1,2 0,1 Dekanat, ST 4,6 6,8 2-4,8 3, Fysik og Astronomi 3 3,4 2,5-0,9 1,4 1,4 1-0,4 Geoscience 2 2,5 4,2 1,7 1,4 2 1,5-0,5 Husdyrvidenskab 8,9 8,1 11,1 3 4,5 5,2 7 1,8 Ingeniørhøjskolen AU 3 3,5 4,3 0,8 1,9 2,2 2,2 0 Ingeniørvidenskab 1,9 2 2,6 0,6 1,1 2 1,9-0,1 Fødevarer 13,1 5,9 5,1-0,8 2,5 4,7 4-0,7 Interdisciplinær Nanotek 0,9 2,5 1,8-0,7 0,7 1,1 1,6 0,5 Kemi 4 4,6 4,3-0,3 2 2,8 2,1-0,7 Matematik 2,2 1,2 2,3 1,1 0,9 1,2 1,5 0,3 Miljøvidenskab 5,9 5,3 9 3,7 5 4,7 7 2,3 Molekylærbiologi og Genetik 3,4 3,6 2,5-1,1 1,4 1,7 1,6-0,1 Science Museerne 10,6 11,2 7-4,2 4,1 6,3 5,6-0,7 Øvrige 0,7 7,8 6,3-1,5 2,4 5,8 4,3-1,5 Totaler 4,5 4,7 4,9 0,2 2,4 2,9 2,9 0 Enhedsadministrationen Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Administrationscenter Arts 9,8 13,1 13,7 0,6 8,7 6,9 6,9 0 Administrationscenter BSS 10,2 11,6 11,4-0,2 5,5 6,1 6,1 0 Administrationscenter Health ,8 0,8 6,4 4,9 4,9 0 Administrationscenter ST 13,1 14,5 11,8-2,7 7,7 7,2 7,2 0 AU Forskning og Eks. Rel. 12,1 8,6 8,7 0,1 5,5 6,4 6,4 0 AU HR 5 8,2 6,5-1,7 4,8 4,7 4,7 0 AU IT 6,9 8 7,6-0,4 6 5,2 5,2 0 AU Uddannelse 7,1 7,4 8,6 1,2 5,8 6,4 6,6 0,2 AU Økonomi og Bygninger 9,4 9,6 12,1 2,5 7, Universitetsledelsens Stab n/a 9,7 8,2-1,5 4,6 5,8 6 0,2 Øvrige 6,7 0,6 0-0,6 0, Totaler 10,2 11,1 10,8-0,3 6,6 6,3 6,4 0,1 3

24 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 2. Arbejdsulykker 2017 Årsager og fraværsperioder Aarhus Universitet Årsager og fraværsperioder 2017 Forventede fraværsdage* Årsager < Total Andet Brud på materialer Dyr Elektrisk strøm Fald Faldende genstand Flydende stoffer Gas/damp Gribning Håndværktøj Løfte/bære Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk Stødt på Sætte fra sig/bøje sig Transportmiddel Træde forkert/forvride/glide Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 4

25 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 2. Arbejdsulykker 2017 Årsager Health Årsager og fraværsperioder 2017 Forventede fraværsdage* < Total Andet Brud på materialer 0 Dyr 4 4 Elektrisk strøm 0 Fald Faldende genstand 0 Flydende stoffer 1 1 Gas/damp 1 1 Gribning 0 Håndværktøj 3 3 Løfte/bære 4 4 Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk 1 1 Stødt på 0 Sætte fra sig/bøje sig 0 Transportmiddel 2 2 Træde forkert/forvride/glide 0 Udslip af stoffer 0 Ukoordineret/utilsigtet bevægelse 1 1 Vridning/drejning 0 Ulykker total ARTS Årsager og fraværsperioder 2017 Forventede fraværsdage* Årsag Total Fald 1 1 Ulykker total 1 1 BSS Årsager og fraværsperioder 2017 Forventede fraværsdage* Årsag < Total Elektrisk strøm Ulykker total (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 5

26 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 2. Arbejdsulykker 2017 Årsager Enhedsadministrationen Årsager og fraværsperioder 2017 Forventede fraværsdage* Science & Technology Årsager og fraværsperioder 2017 Forventede fraværsdage* < Total Andet Brud på materialer 0 Dyr 0 Elektrisk strøm 1 1 Fald Faldende genstand 1 1 Flydende stoffer 1 1 Gas/damp 0 Gribning 1 1 Håndværktøj 0 Løfte/bære Maskine 0 Skarp/spids/grov/ru genstand 0 Skub/træk 0 Stødt på 0 Sætte fra sig/bøje sig 1 1 Transportmiddel 0 Træde forkert/forvride/glide 0 Udslip af stoffer 0 Ukoordineret/utilsigtet bevægelse 1 1 Vridning/drejning 0 Ulykker total (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) < Total Andet 5 5 Brud på materialer Dyr Elektrisk strøm 1 1 Fald Faldende genstand 0 Flydende stoffer Gas/damp 0 Gribning 0 Håndværktøj Løfte/bære Maskine 1 1 Skarp/spids/grov/ru genstand 0 Skub/træk 1 1 Stødt på 1 1 Sætte fra sig/bøje sig 0 Transportmiddel 0 Træde forkert/forvride/glide 1 1 Udslip af stoffer 0 Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total

27 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 2. Arbejdsulykker 2017 Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Uden Med fravær fravær Total Agroøkologi Bioscience Datalogi Dekanat, ST Fysik og Astronomi Geoscience Husdyrvidenskab IngeniørhøjskoleAU Ingeniørvidenskab Fødevarer Interdisciplinær Nanotek Kemi Matematik Miljøvidenskab Molekylærbiologi og Genetik Science Museerne Nationalt center for Miljø og Energi Øvrige Total Arts Uden Med Total fravær fravær DPU IKK IKS CUDIM Øvrige Total Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Forretningsudvikling og Teknologi Uden Med Total fravær fravær Jura Psykologi Statskundskab Virksomhedsledelse Økonomi Erhvervskommunikation Øvrige Total Enhedsadministrationen Uden fravær Med fravær Total AC Arts AC BSS AC Health AC ST AU Forskning og Eks. Relationer AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Universitetsledelsens Stab Øvrige Total Health Uden Med Total fravær fravær Biomedicin Folkesundhed Klinisk Medicin IOOS PKL Retsmedicin Øvrige Total Øvrige Uden Med Total fravær fravær AIAS Øvrige Total

28 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 2. Arbejdsulykker Institut-/Enhedsniveau ARTS Arbejdsulykker Anmeldte Registrerede Total Anmeldte, registrerede og nærved arbejdsulykker DPU IKK IKS CUDIM Øvrige Total Anmeldte arbejdsulykker pr. ARTS 100 ansatte (indikerer arbejdsmiljøbelastningen) DPU 0,41 0,83 0,00-0,83 IKK 0,36 0,00 0,29 0,29 IKS 0,00 0,28 0,00-0,28 CUDIM 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,22 0,32 0,10-0,22 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og ARTS tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperiode Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total

29 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 2. Arbejdsulykker Institut-/Enhedsniveau Health Arbejdsulykker Anmeldte Registrerede Total Anmeldte, registrerede og nærved arbejdsulykker Biomedicin Folkesundhed Klinisk Medicin IOOS PKL n/a n/a 0 0 Retsmedicin Øvrige Totaler Anmeldte arbejdsulykker pr. 100 ansatte (indikerer arbejdsmiljøbelastningen) Health Biomedicin 3,79 2,56 2,36-0,21 Folkesundhed 1,55 0,53 1,66 1,12 Klinisk Medicin 0,47 0,62 0,87 0,26 IOOS 0,30 0,89 0,91 0,02 PKL n/a n/a 0,00 0,00 Retsmedicin 5,08 6,45 6,35-0,10 Øvrige 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaler 0,00 0,00 1,31 1,31 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og Health tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperioder Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total

30 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 2. Arbejdsulykker Institut-/Enhedsniveau BSS Arbejdsulykker Anmeldte Registrerede Total Anmeldte, registrerede og nærved arbejdsulykker Center for Undervisning og Læring Forretningsudvikling og Teknologi Jura Psykologi Statskundskab Virksomhedsledelse Økonomi Erhvervskommunikation 0 0 n/a 0 Øvrige Total Anmeldte arbejdsulykker pr. BSS 100 ansatte (indikerer arbejdsmiljøbelastningen) Center for Undervisning og Læring 0,00 0,00 0,00 0,00 Forretningsudvikling og Teknologi 0,00 0,00 0,00 0,00 Jura 0,96 0,00 0,00 0,00 Psykologi 0,00 0,00 0,00 0,00 Statskundskab 0,00 0,00 0,00 0,00 Virksomhedsledelse 0,00 0,00 0,54 0,54 Økonomi 0,42 0,00 0,43 0,43 Erhvervskommunikation 0,00 0,00 n/a 0,00 Øvrige 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,22 0,00 0,22 0,22 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og BSS tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperiode Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total

31 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 2. Arbejdsulykker Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Arbejdsulykker Anmeldte Registrerede Total Anmeldte, registrerede og nærved arbejdsulykker Agroøkologi Bioscience Datalogi Dekanat Fysik og Astronomi Geoscience Husdyrvidenskab Ingeniørhøjskolen AU Ingeniørvidenskab Fødevarer Interdisciplinær Nanotek Kemi Matematik Miljøvidenskab Molekylærbiologi og Genetik Science Museerne Nat. ctr. for Miljø og Energi n/a Øvrige Total Arbejdsulykker pr. 100 ansatte (indikerer Science & Technology arbejdsmiljøbelastningen) Agroøkologi 1,20 0,80 2,36 1,56 Bioscience 2,45 2,74 1,98-0,76 Datalogi 0,92 0,00 1,10 1,10 Dekanat 0,00 0,00 0,00 0,00 Fysik og Astronomi 0,00 0,00 0,00 0,00 Geoscience 1,28 1,23 1,08-0,16 Husdyrvidenskab 5,58 5,15 5,85 0,70 Ingeniørhøjskolen AU 0,00 1,35 0,00-1,35 Ingeniørvidenskab 1,20 1,69 0,51-1,18 Fødevarer 3,79 4,17 4,21 0,04 Interdisciplinær Nanotek. 0,52 0,00 0,58 0,58 Kemi 1,61 0,00 0,79 0,79 Matematik 0,00 0,00 0,00 0,00 Miljøvidenskab 1,63 1,67 1,59-0,08 Molekylærbiologi og Genetik 1,59 1,99 2,89 0,90 Science Museerne 0,00 6,45 3,33-3,12 Nat. ctr. for Miljø og Energi n/a 0,00 7,69 7,69 Øvrige 0,00 0,00 2,50 2,50 Total 1,65 1,85 1,83-0,02 Science & Technology Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total

32 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 2. Arbejdsulykker Institut-/Enhedsniveau Enhedsadministrationen Arbejdsulykker Anmeldte Registrerede Total Anmeldte, registrerede og nærved arbejdsulykker Enhed Administrationscenter Arts Administrationscenter BSS Administrationscenter Health Administrationscenter ST AU Forskning og Eks. Rel AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Universitetsledelsens Stab Øvrige Total Anmeldte arbejdsulykker pr. 100 ansatte (indikerer arbejdsmiljøbelastningen) Enhedsadministrationen Enhed Administrationscenter Arts 1,94 2,93 1,44-1,48 Administrationscenter BSS 0,00 1,79 2,16 0,37 Administrationscenter Health 2,21 2,96 1,45-1,51 Administrationscenter ST 2,09 1,04 1,56 0,52 AU Forskning og Eks. Rel. 0,00 0,00 0,00 0,00 AU HR 0,00 0,00 1,72 1,72 AU IT 1,46 2,99 2,27-0,71 AU Uddannelse 1,30 1,93 1,15-0,78 AU Økonomi og Bygninger 0,00 2,08 0,00-2,08 Universitetsledelsens Stab 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaler 1,30 1,82 1,37-0,45 Enhedsadministrationen Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperioder Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total

33 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 3. Psykologisk Rådgivning Institut-/Enhedsniveau ARTS Rådgivningsforløb DPU IKK IKS CUDIM Øvrige Total ARTS Rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere DPU 4,12 3,72 6,56 2,84 IKK 2,49 2,37 2,61 0,24 IKS 4,25 2,55 1,90-0,65 CUDIM 25,00 6,06 13,79 7,73 Øvrige 30,77 9,09 0,00-9,09 Total 4,77 3,00 3,61 0,62 ARTS Afsluttede rådgivningsforløb fordelt på rådgivningsområder Rådgivningsområder Karriere- og jobusikkerhed n/a n/a 0 0 Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) n/a Afskedigelse n/a Samarbejdsproblemer n/a Voldsomme hændelser n/a Stress/udbrændthed n/a Angst/Depression n/a Misbrug n/a Relationsproblemer n/a Helbredsproblemer n/a Andet n/a Total n/a

34 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 3. Psykologisk Rådgivning Institut-/Enhedsniveau BSS Rådgivningsforløb Center for Undervisning og Læring Forretningsudvikling og Teknologi Jura Psykologi Statskundskab Virksomhedsledelse Økonomi Erhvervskommunikation Øvrige Total BSS Rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere Center for Undervisning og Læring 0,00 0,00 10,00 10,00 Forretningsudvikling og Teknologi 1,61 3,08 2,70-0,37 Jura 2,88 1,98 0,94-1,04 Psykologi 0,82 0,79 3,08 2,28 Statskundskab 6,90 5,23 3,61-1,61 Virksomhedsledelse 1,61 1,49 1,60 0,11 Økonomi 3,39 0,84 2,99 2,15 Erhvervskommunikation 3,75 0,00 n/a 0,00 Øvrige 7,69 14,29 10,71-3,57 Total 3,25 2,14 2,89 0,75 BSS Afsluttede rådgivningsforløb fordelt på rådgivningsområder Rådgivningsområder Karriere- og jobusikkerhed n/a n/a 1 1 Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) n/a Afskedigelse n/a Samarbejdsproblemer n/a Voldsomme hændelser n/a Stress/udbrændthed n/a Angst/Depression n/a Misbrug n/a Relationsproblemer n/a Helbredsproblemer n/a Andet n/a Total n/a

35 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 3. Psykologisk Rådgivning Institut-/Enhedsniveau Health Rådgivningsforløb Biomedicin Folkesundhed Klinisk Medicin IOOS PKL Retsmedicin Øvrige Total Health Rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere Biomedicin 2,02 1,28 2,08 0,80 Folkesundhed 1,03 1,07 0,00-1,07 Klinisk Medicin 0,62 0,85 1,19 0,34 IOOS 2,37 0,89 1,51 0,62 PKL n/a n/a 0,00 0,00 Retsmedicin 1,69 1,61 0,00-1,61 Øvrige 7,69 3,03 4,17 1,14 Total 1,30 0,97 1,30 0,33 Health Afsluttede rådgivningsforløb fordelt på rådgivningsområder Rådgivningsområder Karriere- og jobusikkerhed n/a n/a 3 3 Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) n/a Afskedigelse n/a Samarbejdsproblemer n/a Voldsomme hændelser n/a Stress/udbrændthed n/a Angst/Depression n/a Misbrug n/a Relationsproblemer n/a Helbredsproblemer n/a Andet n/a Total n/a

36 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 3. Psykologisk Rådgivning Institut-/Enhedsniveau Enhedsadministrationen Rådgivningsforløb Administrationscenter Arts Administrationscenter BSS Administrationscenter Health Administrationscenter ST AU Forskning og Eks. Rel AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Universitetsledelsens Stab Total Enhedsadministrationen Afsluttede rådgivningsforløb fordelt på rådgivningsområder Rådgivningsområder Karriere- og jobusikkerhed n/a n/a 0 0 Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) n/a Afskedigelse n/a Samarbejdsproblemer n/a Voldsomme hændelser n/a Stress/udbrændthed n/a Angst/Depression n/a Misbrug n/a Relationsproblemer n/a Helbredsproblemer n/a Andet n/a Total n/a Enhedsadministrationen Rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere Administrationscenter Arts 0,49 2,93 2,87-0,06 Administrationscenter BSS 2,97 3,23 1,79-1,43 Administrationscenter Health 1,10 0,49 2,42 1,92 Administrationscenter ST 2,36 2,34 3,11 0,77 AU Forskning og Eks. Rel. 3,26 4,95 1,90-3,05 AU HR 5,66 0,00 3,45 3,45 AU IT 4,38 3,73 5,30 1,57 AU Uddannelse 5,65 3,86 2,58-1,28 AU Økonomi og Bygninger 1,41 2,08 5,48 3,40 Universitetsledelsens Stab 0,00 7,89 2,70-5,19 Total 2,77 2,82 3,00 0,18 16

37 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 3. Psykologisk Rådgivning Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Rådgivningsforløb Agroøkologi Bioscience Datalogi Dekanat, ST 0 n/a n/a 0 Fysik og Astronomi Geoscience Husdyrvidenskab Ingeniørhøjskolen AU Ingeniørvidenskab Fødevarer Interdisciplinær Nanotek Kemi Matematik Miljøvidenskab Molekylærbiologi og Genetik Nat. ctr. for Miljø og Energi Science Museerne n/a n/a 0 0 Øvrige Total Science & Technology Rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere Agroøkologi 1,20 2,81 1,97-0,84 Bioscience 1,72 2,74 2,96 0,22 Datalogi 2,75 5,83 2,20-3,63 Dekanat, ST 0,00 n/a n/a n/a Fysik og Astronomi 2,46 1,98 2,36 0,38 Geoscience 1,28 0,00 3,19 3,19 Husdyrvidenskab 2,54 4,12 6,38 2,26 Ingeniørhøjskolen AU 1,96 0,68 3,13 2,45 Ingeniørvidenskab 0,60 4,49 1,51-2,99 Fødevarer 3,03 4,17 2,08-2,08 Interdisciplinær Nanotek 1,55 1,06 1,74 0,68 Kemi 2,42 0,00 1,56 1,56 Matematik 1,19 1,20 1,19-0,01 Miljøvidenskab 2,44 1,67 0,79-0,88 Molekylærbiologi og Genetik 0,96 1,33 0,96-0,37 Nat. ctr. for Miljø og Energi 0,00 0,00 0,00 0,00 Science Museerne n/a 0,00 0,00 0,00 Øvrige 22,22 5,45 10,00 4,55 Total 2,03 2,21 2,39 0,18 Afsluttede rådgivningsforløb fordelt på Science & Technology rådgivningsområder Rådgivningsområder Karriere- og jobusikkerhed n/a n/a 2 2 Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) n/a Afskedigelse n/a Samarbejdsproblemer n/a Voldsomme hændelser n/a Stress/udbrændthed n/a Angst/Depression n/a Misbrug n/a Relationsproblemer n/a Helbredsproblemer n/a Andet n/a Total n/a

38 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU-FSU 3. Psykologisk Rådgivning Institut-/Enhedsniveau Øvrige Rådgivningsforløb Advanced Studies,Aarhus Inst. of Øvrige Total Øvrige Rådgivningsforløb Advanced Studies,Aarhus Inst. of 0 2,70 2,70 0 Øvrige Total 0 2,17 2,13 0 Afsluttede rådgivningsforløb fordelt Øvrige på rådgivningsområder Rådgivningsområder Karriere- og jobusikkerhed Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Afskedigelse Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer Andet Total

39 AARHUS UNIVERSITET

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 16. august 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. januar 2018 kl. 11.30-12.30 Mødelokale: 1445-025 Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 20. juni 2018 kl 12.00-14.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): LAMU. Rapport om evakueringsøvelse i AU Uddannelse d. 8. maj Dato for øvelsen: 8. maj 2017, formiddag.

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): LAMU. Rapport om evakueringsøvelse i AU Uddannelse d. 8. maj Dato for øvelsen: 8. maj 2017, formiddag. Modtager(e): LAMU Notat Rapport om evakueringsøvelse i AU Uddannelse d. 8. maj 2017 Dato for øvelsen: 8. maj 2017, formiddag. Involverede bygninger og afsnit: Fredrikshus (1445-1448), dvs. følgende afsnit:

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler AARHUS UNIVERSITET Møde den: 17. september 2018 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet Møde den: 23. maj 2016 kl. 09.00-11.00 Mødelokale: 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

IC Dorm, der er placeret over bygning 1651, var ikke omfattet af øvelsen, da der gælder særlige regler for beboelse.

IC Dorm, der er placeret over bygning 1651, var ikke omfattet af øvelsen, da der gælder særlige regler for beboelse. Modtager(e): LAMU Notat Rapport om evakueringsøvelse i AU Uddannelse d. 15. juni 2018 Dato for øvelsen: 15. juni 2018, formiddag. Involverede bygninger og afsnit: Fredrikshus (1445-1448), dvs. følgende

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 26. juni 2018, kl. 14.30 16.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. august 2015 kl. 13.00-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Møde i arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen Harrit

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Louise Kold-Petersen, Mette Bøj Brodersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Louise Kold-Petersen, Mette Bøj Brodersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 24. november 2017 kl. 10.00-12.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12)

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12) AU Arts FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) 15-03-2018 13:00 1431-015 Videolink (12) Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) VAKANT, ACA

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Bilag 1 Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Q1 Torsdag den 15. marts kl. 13.00-15.00 Konstituerende møde Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Risiko- og beredskabsvurdering v/anders. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Risiko- og beredskabsvurdering v/anders. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 22. november 2018 Side 1/2 Mødedato: 29. november 2018 kl. 09.00-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser Bilag 6.3 tillæg LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne

Læs mere

Møde den: 19. december 2016 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 19. december 2016 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 19. december 2016 kl. 9.00-11.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. maj 2016 kl Mødelokale (videolink ) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. maj 2016 kl Mødelokale (videolink ) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 23. maj 2016 kl 10.00-12.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS AARHUS UNIVERSITET Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl. 10.45-11.45 Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde ARTS LAMU-møde i ACA d. 25. maj 2016 Kl. 10.00 12.00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00 11.00 ) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 340 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Birgitte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden ST FAMU møde den: 14.11.2013 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Fysik, Bygning 1520, Ny Munkegade 120; Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen(daglig

Læs mere

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl. 10.00-13.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. ST FAMU møde den: kl

AARHUS UNIVERSITET. ST FAMU møde den: kl ST FAMU møde den: 2.3.2016 kl. 13.00 15.00 Referat Ny Munkegade 120, Aarhus Mødelokale 1525-626 Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig AM-leder ved ST), Morten

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09.00 10.30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Implementeres fra 1. april 2019. Alle dokumenter vedr. adgange og aftaler i forbindelse med ansættelse hos ST journaliseres på sagsgruppe 22493, Adgange og

Læs mere

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 04. september 2017 Varighed: 13.00-15.30 Gæst: Martin Keis Kristensen (AU HR) Tilstedeværende: Bjarke Paarup

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Afbud: Steen Lykke Nielsen, David Croft, Jytte Christensen, Jørgen Eriksen, Kirsten Heinrichson, Lizzie

Læs mere

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) 20-09-2018 13:00) 20-09-2018 13:00 1431-021 Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 6. december 2016, kl. 14.15-15.15 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

b. Sygefravær og muligheder ved hjernerystelse AB informerede om notatet. Det ligger lokalt at rekvirere nødvendige hjælpemidler.

b. Sygefravær og muligheder ved hjernerystelse AB informerede om notatet. Det ligger lokalt at rekvirere nødvendige hjælpemidler. Møde den: 22. november 2016, kl. 10-12 Nordre Ringgade 1, bygning 1431-015 Referat HAMU møde Deltagere: Brian Bech Nielsen, Arnold Boon, Marianne Hokland (HE), Jørgen B. Jespersen (ST), Anja Zimmerdahl

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data,

Læs mere

Møde den: 7. december 2016 kl Aarhus BSS FAMU. Referat

Møde den: 7. december 2016 kl Aarhus BSS FAMU. Referat Møde den: 7. december 2016 kl. 12.30-14.00 1328-120 Aarhus BSS FAMU Referat Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Mikkel Nørgaard, Anette Storgaard, Jane Frølund Irming, Merete Elmann, Niels Jørgen

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) AARHUS Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 8. december 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for

Læs mere

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET HR NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AARHUS UNIVERSITET 2 Hvordan er den nye struktur blevet til?... 3 Hvordan ser den nye struktur ud?... 3 Skal min organisatoriske enhed have eget samarbejdsudvalg?... 3 Hvornår

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, OUH,

Læs mere

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg Møde den: 23. februar 2015 kl. 10.00-11.30 Videolink: Videolinkrum (5) Flakkebjerg og mødelokale PV22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Karen Eberhardt Henriksen; Jørgen Eriksen; Palle Jørgensen;

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda

Læs mere