Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?"

Transkript

1 Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering i matematik et teoretisk blik fra min hånd. I artiklen præsenterede jeg begrebet fuldbyrdet modellering, som dækkende over en matematisk aktivitet, hvor den i artiklen præsenterede modelleringscirkel aktiveres i sin helhed, se figur 1. Formålet med denne artikel er at give et mere omfattende eksempel på udfoldelse af en matematisk modelleringsproces. Almen undervisning i matematik kan oplagt have som mål at bringe de underviste i stand til i almindelighed at kunne aktivere matematik i de situationer, som tilværelsen bringer dem i. Meget erfaring og forskning siger, at en traditionel træning i algoritmer, som den, der afprøves i typeopgaverne ved skriftlig eksamen (med eller uden anvendt indpakning), ikke lærer eleverne at bruge matematik i andre situationer end netop ved opgaveregning i undervisningssammenhæng. Figur 1 Modelleringscirklen er en model af en matematisk modelleringsproces, se gennemgang i artikel i LMFK bladet 2/2012. Det er derfor oplagt, at et centralt element i matematikundervisning må være at bringe elever i situationer, hvor de selv må udfolde matematisk modellering i fuldt omfang. Som paradigmatisk eksempel på en ikke matematisk situation, hvor matematisk modellering kan bidrage til at søge et svar, stillede jeg som afslutning på min tidligere artikel følgende opgave :»Jeg er et A menneske. For et par år siden gik jeg en efterårsmorgen ved 6 tiden fra Trekroner station mod min arbejdsplads RUC. Mod øst stod Venus morgenstjernen smukt ved den gryende solopgang. Jeg spurgte mig selv: Venus befinder sig mellem Solen og Jorden og ses derfor altid tæt ved solopgang eller nedgang. Hvor tidligt står Venus egentlig op? Det må kunne undersøges med matematisk modellering«. Ydre modellering Teksten beskriver det, der i modelleringscirklen kaldes for en oplevet virkelighed. Modelleringens første proces er en motivation, hvor der fra den oplevede virkelighed afgrænses et undersøgelsesområde. Konkret er det her problemstillingen: Hvor tidligt står Venus op? I sig selv er det jo en ikke matematisk problemstilling. Og det er slet ikke på forhånd givet, hvordan et matematisk arbejde kan bidrage til svaret, endsige om det overhovedet kan. Første opgave er altså at afgrænse hvilke typer af svar, vi vil kunne forvente af en matematisk tilgang til problemet. Erfaring vil almindeligvis nok sige, at en simpel matematisk model sjældent er velegnet til at give meget præcise svar på meget specifikke spørgsmål. Hvornår Venus står op over København den 14. maj 2014, er et svært spørgsmål at besvare ved (simpel) modellering 1). Simple modeller vil i stedet ofte give svar af mere overordnet karakter. I denne situation kunne et bud være et svar på spørgsmålet: Hvor meget tidligere end solen, står Venus op?. Eller mere overordnet: Hvad er den størst mulige tidsforskel mellem Venus opgang og solopgang? Efter denne afgrænsning kan man begynde en systematisering af undersøgelsesområdet. Groft sagt betyder det, at man udvælger de træk ved situationen, som skal indgå i modellen. I et første modelleringsforsøg vil det typisk være nogle få træk, som kan forventes at være de mest afgørende. De valgte træk skal ligeledes have det kendetegn, at de skal kunne matematiseres, dvs. oversættes til objekter der kan behandles matematisk. Ofte vil det sige, at de skal kunne beskrives kvantitativt. Valget af træk er samtidigt et valg af, hvad der er kendte størrelser i modellen, samt hvilke størrelser i modellen, der skal udtrykkes ved det kendte. For undersøgelsen her vil en elev måske, fx fra fysik C eller grundskolen, kunne genkalde sig den simple model af Solsystemet, hvor planeterne bevæger 1) I stedet kan oplysningen søges via eksempelvis gratisprogrammet Stellarium. Svaret er i øvrigt ca. kl LMFK-bladet 4/2012

2 sig i koncentriske cirkulære baner, med Solen i centrum. Et opslag kan minde om, at Venus ligger mellem Solen og Jorden. Matematisk set peger det mod en plangeometrisk model, hvor solsystemet repræsenteres ved et plan, der indeholder Venus og Jordens baner som koncentriske cirkler, samt Solen, Venus og Jorden som punkter, placeret hhv. i centrum og på hver af de to cirkler. S w V Næste skridt kunne være at overveje, hvad en solopgang vil sige i modellen. Overvejelser kan her føre til erkendelsen af, at himmellegemers opgang har at gøre med Jordens rotation. For at denne bliver en del af modellen, kan man lade Jorden repræsentere af en roterende cirkel. J g R R a A d B C En observatør står således i et punkt på den roterende cirkels periferi og vil observere et himmellegemes opgang, når vedkommende når berøringspunktet for den tangent til jord cirklen, som går gennem det punkt, der repræsenterer himmellegemet. Det er således den tid, det tager en observatør at bevæge sig fra punktet med Venus opgang til punktet med solopgang, der skal findes. En principskitse af modellen ses på figur 2. De størrelser, som der oplagt kan antages kendt i denne model, er afstanden fra Solen til hhv. Jorden og Venus, Jordens radius og rotationstid samt Jordens og Venus omløbstid om Solen. Med lidt analyse af skitsen ses det, at svaret på tidsforskydningen T mellem Venus og solopgang må være T = (a/2p) 24 timer. Den egentlige matematiske opgave er således at bestemme a som funktion af de kendte størrelser. S J a V Indre modellering Når foregående afsnit hed ydre modellering, skyldes det, at arbejdet i hovedsagen foregik i et ikke matematisk domæne eller på grænsen til det matematiske. Det betyder ikke, at det ikke var en del af en matematisk modellering, for hele processen måtte styres af netop hensynet til, at vi skal ende op med en matematisk model. Dette afsnit hedder indre modellering, fordi der her gennemføres en matematisering af principskitsen på figur 2. Dette giver anledning til et matematisk system i form af en plangeometrisk figur, hvor på der kan laves mange forskellige matematiske undersøgelser. På figur 3 ses et bud på hvilken figur, man kunne forestille sig at komme frem til. Mere præcist en figur, der viser, hvor jeg selv endte. Herefter overgår man til modelleringsfasen matematisk analyse. De kendte størrelser i det matematiske system er SJ, SV og R. Tangentlinjen gennem S rører cirklen i A og kaldes l SA, mens tangentlinjen gennem V rører i punktet B og kaldes l VB. Linjerne l SA og l VB skærer hinanden i punktet C. Fra geometrien ved vi, at JA står vinkelret på Figur 2 En systematisering, hvor få centrale træk ved situationen er valgt ud til modellen. Figur 3 Det matematiske system, der gøres til genstand for en matematisk analyse. l SA og JB på l VB. Det er nu af forskellige veje muligt at indse (bevise), at ÐAJB er lig ÐSCV dvs. a = d. Man kan endvidere overbevise sig om, at DSJV er meget tæt på at være kongruent med DSCV, når afstanden fra V til l SA er meget større end R. De tilfælde, hvor det gælder, kan man altså sige at ÐSJV ÐSCV = ÐAJB, dvs. g d = a. De situationer, hvor dette ikke gælder, vil A og B være næsten sammenfaldende. Solen og Venus vil altså stå op næsten samtidigt. Vinklen g indgår i DSJV, hvor vi kender længden af to sider. Vi skal altså kende et stykke mere i trekanten for at kunne bestemme g. En mulighed er som sagt at søge T max svarende til når g er størst. Her vil forskellige både stringente og intuitive undersøgelser af figur 2 kunne vise, at det er g når l VB er tangent til Venus bane. I det tilfælde må ÐSVB være ret. Da R er meget mindre end VJ og VB er ÐSVB ÐSVJ. DSJV kan altså antages retvinklet med kendt hypotenuselængde SJ og kendt længde af a s modstående katete, SV. Deraf følger 2) : 2) Idet jordens baneradius er 1 AE og Venus er ca. 0,72 AE. LMFK-bladet 4/

3 SJ sin ( a) = = 0, 72 SV a = 0, 803 Og deraf følger, at den eftersøgte tidsforskel er: T = (0,803/2p) 24 timer 3 timer 4 min. En anden mulighed er at ville bestemme g som funktion af w, dvs. vinklen mellem sigtelinjerne fra Solen til hhv. Jorden og Venus. I så fald bliver opgavens svar en funktion a(w). Man får da først med cosinusrelationen: JV = SJ + SV 2 SJ SV cos( ω) Og derefter fås med sinusrelationen: ( ) = α ω = sin sin SV JV ω cos ( ) SV cos ( ω) SJ + SV 2 SJ SV cos( ω) Da det imidlertid ikke i almindelighed er så nemt at bestemme en værdi af vinkel w til at sætte ind i formlen, vil det være oplagt i stedet at søge et udtryk, hvor en mere præcis dato kan sættes ind. Da vi kender Jordens og Venus omløbstider om Solen (hhv. 365 og 225 dage), kan vi nemt opstille udtryk for den vinkelafstand, de tilbagelægger over en bestemt tid. Anvendeligheden forudsætter dog et eller andet nulpunkt at regne fra, hvor Jorden og Venus er på linje med Solen. Et sådan har vi netop haft, nemlig Venuspassagen den 6. juni Vi kan nu opstille et samlet udtryk for tidsforskellen T mellem Venus og solopgang som funktion af antal dage t efter den 6. juni 2012: α ( ω ( t) ) T ( t) = 24 timer = sin SV cos ( 0, 0107t) 24 SJ + SV 2 SJ SV cos ( 0, 0107t) timer ( ) 0, 72 cos 0, 0107t = sin cos ( t) 12,,, π timer På figur 4 er funktionen T(t) afbilledet med én periode, som viser sig at være på 587 dage. Det vil sige, at efter 587 dage vil Venus igen overhale Jorden (Venus passerer dog over eller under Figur 4 Graf af en periode af funktionen T(t). Figur 5 Graf for funktionen T(t) for 10 år. solskiven, hvorfor det ikke er en Venuspassage). På figur 5 ses grafen over lidt længere tid 10 år. Det næste skridt i modelleringscirklen er fortolkning. De to grafer giver gode anledninger til dette. Tre eksempler: Hvad betyder kurvens skæve form for udviklingen i Venus opgang og stemmer det med figur 2? Hvad betyder negative værdier af T? Og hvad siger det forhold, at grafen på figur 5 næsten rammer punkterne (4,0) og (8,0), om regelmæssighederne i fænomenet Venus passage? Model evaluering Til fuldbyrdet modellering hører også en kritisk evaluering af modellen med eventuelle justeringer til følge. Der er mindst fire fysiske forhold, som modellen ikke har taget højde for: Planetbaner er ikke cirkelformet, men ellipseformet. Begge planetbaners excentricitet er dog tæt på 0. For Jorden er den ca. 0,017 og for Venus ca. 0,007. Planetbanerne ligger ikke præcist i samme plan vinklen mellem Venus og Jordens baneplaner er ca. 3,4º. Det er derfor Venus oftest passerer over eller under solskiven. Ækvator ligger ikke i jordens baneplan. Faktisk hælder det ca. 23º i forhold til dette. Den vinkel, som Solen og Venus anskues fra, afhænger af, hvilken breddegrad man befinder sig på. Vi lader t repræsentere antal dage efter 6. juni 2012, x(t) Jordens vinkelafstand fra sin position på denne dato og y(t) Venus ditto. Man indser let følgende to sammenhænge: x ( t) = t 365 y ( t) = t 225 Samtidigt må der gælde, at w er givet som differensen mellem disse to: ( ) = ( ) ( ) ω t y t x t = 56π t , 0107t LMFK-bladet 4/

4 Alle disse punkter vil i større eller mindre grad betyde, at observationer af Venus og Solen ikke passer sammen med den her opstillede model. Det er således muligt at arbejde videre med, hvad et eller flere af disse punkter har af indflydelse, og om der kan korrigeres i modellen for denne. Mit gæt er, uden at have undersøgt det nærmere, at punkt 1 og 2 har lille betydning for modellens korrekthed, mens punkt 3 og 4 har stor. Både punkt 3 og 4 er ret svære at korrigere for. Men punkt 4 kan man godt undersøge kvalificeret på intuitiv vis. Man kan med fordel starte med at tegne Solen og Venus placering på himlen over horisonten set fra ækvator og nordpolen. En anden tilgang til evaluering er at holde modellen op imod data. Ifølge modellen indtræffer den største tidsforskydning ca. 72 dage efter Venuspassagen 3). Med det gratis computerprogram Stellarium kan man observere Venus og Solens placering på himlen, fx ved ækvator 4). Her kan Venus ses at øge afstanden til Solen frem til omkring 16. august, svarende til 71 dage. På denne dato er forskellen på Venus og solopgang ca. 3 timer og 9 minutter (kl hhv. 8.00). Ser vi i stedet på forskellen set fra København, så er største forskel naturligvis på samme dato, men tidsforskellen på Venus og solopgang er nu 3 timer og 48 minutter (kl hhv. 5.46). Så breddegraden spiller altså en rolle. Det ser dog ud som om modellen faktisk passer ganske fint ved ækvator. Det vil dog kræve yderligere undersøgelser at afgøre dette nøjere. Didaktiske overvejelser I forbindelse med mit ph.d projekt foretog jeg i foråret 2011 en større spørgeskemaundersøgelse blandt et velvalgt 3) Dette kan regnes ud fra: ω( t) = 0, 0107t = π 0, t = 71, 8 4) Her skal det understreges, at der naturligvis ikke er tale om empirisk data, men om data fra en anden model. Der er naturligvis også den mulighed at tjekke bagud med registreret data eller lave egne observationer. Fordelen ved Stellarium er fleksibiliteten i tid og sted. udsnit af gymnasieskolens matematiklærere. Ca. 500 blev inviteret til at svare, hvoraf 133 besvarede hele skemaet og ca. 200 svarede på nok til at indgå i mit datamateriale. I spørgeskemaet blev respondenterne bl.a. bedt om, for en serie på 16 opgaveformuleringer, at vurdere, om man anså opgaven for at være central for, en mulig sideaktivitet i eller ikke hjemmehørende i matematikfaget. En af opgaverne lød: Hvor tidligt står den indre planet Venus op?. Hverken mere eller mindre. 174 respondenter svarede, hvoraf 120 (69%) angav, at den ikke hørte hjemme. 52 (30%) angav, at den var en mulig sideaktivitet. Blot 2 (1%) angav, at opgaven repræsenterede noget centralt. 161 (93%) afviste at opgaven kunne stilles ved en 5 timers skriftlig eksamen på gymnasiets højeste niveau, mens 4 (2%) mente, den kunne og 9 (5%) ikke følte sig afklaret omkring dette. Jeg er klar over, at man skal tolke meget nænsomt på spørgeskemabesvarelser, men mener nu alligevel at kunne tolke en vis grad af afstandtagen til opgaven. Respondenterne havde på alle tidspunkter mulighed for at skrive frie kommentarer, hvilket mange heldigvis benyttede. Blandt de, som afviste opgaven og angav en fri kommentar, går tre typer af begrundelser igen: 1. Respondenten forstår ikke selv opgaven. 2. Respondenten mener ikke opgaven har noget med matematik at gøre evt. henvises den til undervisning i fysik og/eller astronomi. 3. Respondenten kan ikke lide opgaveformuleringen, fordi den er uoverskuelig, for matematisk kompliceret for eleverne, for uklart formuleret, uløselig pga. for få oplysninger, og lignende. Begrundelse 2 synes udfordret af denne artikel. Der er ganske meget matematik, der kan aktiveres i besvarelsen. Udregninger, opstilling af algebraiske udtryk, geometrisk ræsonnement, funktionsanalyse, osv. Man kan principielt mene, at en matematikundervisning slet ikke bør handle om Venus eller andre ikke matematiske objekter. Eller mere moderat, at det at vide noget eller opnå viden om ikke matematiske objekter ikke hører hjemme. Men at problemstillingen kan gives et meningsfuldt svar ved aktivering af matematik, er der vel næppe yderligere tvivl om. Begrundelse 3 handler om måden opgaven stilles på. Der er tale om en åben ikke matematisk opgaveformulering, som kræver selvstændig indhentning af information. Sådanne kan man mene principielt eller af hensyn til eleverne, ikke hører hjemme i matematik. Omvendt kan man hævde, med få undtagelser, at al praktisk anvendelse af matematik sker i sådanne åbne situationer, hvor man selv skal gennemføre en fuldbyrdet modellering. Hvis undervisningen skal afspejle dette og det er naturligvis en smagssag om den skal så kommer man ikke udenom ikke matematiske opgaveformuleringer som er uklare, åbne og ved første øjekast uoverskuelige og uløselige. Begrundelse 1 er i familie med begrundelse 3, bortset fra, at her er problemet flyttet fra eleven til læreren. Den amerikanske matematikdidaktiker Alan Schoenfeld pegede i 1980 erne på, at gennemsnitseleven i skolen adopterer den forestilling, at enten kan eleven løse matematikopgaven på 5 10 minutter, eller også kan eleven ikke løse den. Blandt lærere findes muligvis en lignende effekt. Enten genkendes opgaven øjeblikkeligt som en type, man kender til, eller også forstår man den ikke. Men arbejdet med rigtige anvendte problemstillinger vil kun ekstremt sjældent være overstået på 5 10 minutter, og man vil lige så sjældent opleve at have fundet indgangen til besvarelsen blot ved et øjekast. Den her præsenterede model tog mig timers refleksion og vandring ad blindspor at nå frem til. Bare det at afgrænse, hvad der egentlig kan svares på spørgsmålet, vil tage tid for de fleste. En grundlæggende didaktiske pointe ved at stille opgaver af denne slags er altså at få brudt elevers (og læreres) vaneforestillinger om, hvad matematik er for en disciplin. Hvis undervisning skal efter- 16 LMFK-bladet 4/2012

5 lade det indtryk, at matematik er et vigtigt og brugbart værktøj til at behandle virkelige problemstillinger med, samt at dette kræver mange, lange og svære ræsonnementer, så kommer man næppe udenom åbne anvendte problemer, der inviterer eleven til selvstændig fuldbyrdet modellering. Til sådanne invitationer vil jeg tilføje tre væsentlige kommentarer: Fuldbyrdet modellering er svært. Få kan finde ud af det første gang, de prøver. Opgaven skal have form som den står her: Hvor tidligt står Venus op. Yderligere informationer og bearbejdninger må som udgangspunkt findes og gøres af eleven selv. Læreren skal naturligvis vejlede undervejs. Men en udfoldet opgavetekst, der guider eleven sikkert frem til enkeltstående algoritmiske rutine eksercitser, vil ikke give indtryk af virkeligt modelleringsarbejde. Kontrakten for opgaven skal være klar. Målet er ikke at levere en tekst der formelt set må regnes for et svar på spørgsmålet. Et opslag i Stellarium og svaret Kl den 14. maj 2014 set fra København er ikke acceptabelt, selvom det teknisk set er rigtigt. Dette fordi målet ikke er at svare på spørgsmålet, men at demonstrere, at man kan aktivere matematisk kompetence i besvarelsen. Denne kontrakt opstår ikke automatisk, men skal etableres aktivt gennem undervisningen og stiller store krav til lærerens faglige vurdering af besvarelsen. Jeg håber, at denne artikel sætter nogle tanker i gang derude. Og også gerne at nogen reagerer. Dels på det faglige indhold i artiklen, men også på det didaktiske. Hvilke erfaringer er der med denne type opgave? Hvilke holdninger er der til dem har de noget at gøre i matematikundervisning? Jeg tænker i øvrigt, at potentialet for at arbejde med modeller (især geometriske) ud fra spørgsmål om den nære astronomi, er ganske stort. Her blot et par ideer til, hvad man kunne kaste sig over: Hvornår lyser Venus kraftigst på himlen? Hvorfor er Merkurpassager hyppigere end Venuspassager? Hvor meget hyppigere er de? Hvor stor forskel er der på synligheden af Mars, når den er mest hhv. mindst synlig? Hvad med for Jupiter og Saturn? Kan Jorden ses fra Jupiter? Kan den kinesiske mur ses fra Månen? Hvorfor virker Solen og Månen omtrent lige store set fra Jorden? Hvor langt kan man se langs overfladen på Jorden? På Mars? På en vilkårlig planet? Og så kan man tænke over endnu en anvendt problemstilling, som jeg vil forsøge at komme med et bud på en modelleringsløsning af i et senere nummer af LMFK bladet: Hvordan udvikler befolkningstallet sig i et land med et barnspolitik? LMFK-bladet 4/

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere