Nulpunktsrapport for projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nulpunktsrapport for projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling"

Transkript

1 Juli 2010 Nulpunktsrapport for projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling version 2.1 Udarbejdet for: Udarbejdet af: ABT fonden og Bispebjerg Hospital Nis Johannsen og ri Friis Jørgensen [SYMDOC-0016] Symmetric Consulting Rued Langgaards Vej 7, 5te 2300 København S Denmark

2 Synopsis Nulpunktsrapport for projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling 3 1 Indledning 6 2 Formål 7 3 Målgruppe 7 4 Evalueringskoncept 7 5 Metode og process Udarbejdelse af diagrammer over arbejdsgange Udarbejdelse af observationsguides Observationer Udarbejdelse af interviewsguides Interviews Udarbejdelse af registreringsskemaer Registreringer Udarbejdelse af spørgeskemaer Spørgeskemaer Dataudtræk 16 6 Centrale arbejdsgange på afdelingerne Kirurgisk Afdeling (K) Ortopædkirurgisk Afdeling (M) Anæstesiologisk Afdeling (Z) Vagtplanlægning på afsnittene set på tværs Andre centrale arbejdsgange 33 7 Effektmålingskriterier Direkte målgruppe Indirekte målgruppe Arbejdskraftbesparende potentiale 56 8 Afrunding og videre forløb 57 9 Litteratur 58 2

3 Synopsis Nulpunktsrapport for projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling Denne synopsis fremdrager enkelte og vigtige resultater fra nulpunktsrapporten for projektet ITstøtte til vagtplanlægning og operationsafvikling (ABT-projekt 212). Der henvises til selve rapporten for øvrige resultater, metoder og omstændigheder i forbindelse med skabelsen af rapporten. Arbejdskraftbesparende potentiale I ansøgningen til projektet bliver der fremhævet et besparelsespotentiale i forhold til reduktion af sygefravær, bedre normtidsudnyttelse samt reduktion af vagtplanlægningsopgaven. Disse forhold er undersøgt enkeltvis og fremgår af nulpunktsrapporten og opsummeres, sammenholdes og uddybes i afsnittet 7.4 Arbejdskraftbesparende potentiale. Kort fortalt, er tidsforbruget undersøgt ved arbejdsganganalyser, som efterfølgende er blevet verificeret og valideret at de involverede parter. For overskuelighedens skyld er nulpunktsresultaterne og ansøgnings antagelser imidlertid samlet i nedenstående tabel og som i ansøgningen opgjort i årsværk. Da der er forskel på afdelingernes tal, er det nedenfor opgjort per afdeling. Ifm. vagtplanlægningen er også registrering af arbejdstid og indberetning af arbejdstid taget med i henhold til ansøgningen. Tallene er skaleret op i forhold til hele Bispebjerg Hospital med udgangspunkt i den konkrete afdeling og gruppe. Arbejdsbesparende potentiale Ansøgningens tal (årsværk skaleret til BBH) Forventet årlig besparelse (Årsværk BBH) Nulpunktsrapporten (årsværk skaleret til BBH) Overtid + sygefravær: Afd. K (22 %) = Overtid +sygefravær: Afd. M Overtid + sygefravær: Afd. Z = = Vagtplanlægning: Afd. K 17, (80 %) 17,07 Vagtplanlægning: Afd. M Vagtplanlægning: Afd. Z 13,03 13,98 Realisering af potentiale I henhold til observationer og databehandlinger lyder det umiddelbart urealistisk at foretage en 80 % besparelse i henhold til vagtplanlægning. Dette skyldes, at vagtplanlægningen er en aktivitet som udføres dagligt og allerede er understøttet af IT-systemer samt en arbejdsopgaver der er stor fokus på i henhold til en operationsgang, hvor planlægning er essentiel. Der sker derfor ikke en stor transformation i måden vagtplanlægning vil foregå på. Endvidere vil potentialet være relateret til anvendelsesgraden af Medtime, da Medtime indeholder funktioner, som umiddelbart ikke taget i brug i første del af projektet, som kunne reducere opgavebyrden. Efter undervisning af ansatte på 3

4 BBH vurderer Medtime, at et realistisk potentiale er at vagtplanlægning på et hospital på størelse med BBH og kompleksitet kan udføres for 10 årsværk svarende til en reduktion på 32 % Tilfredshed med vagtplanlægningen Klinisk vagtbærende personale er blevet spurgt via spørgeskema om deres tilfredshed med vagtplanlægningen (1.1.d). Konkret er de blevet bedt om at angive deres tilfredshed på en skala fra 1-9 (hvor 1 er meget tilfreds og er 9 meget utilfreds ). På tværs af afdelinger og afsnit er den gennemsnitlige vurdering 2,9; specifikt på afdelingerne totalt og per lægegruppe fremgår af nedenstående tabel. K K-læger M M-læger Z Z-læger I alt 2,7 3,8 3,2 3,2 2,9 3,1 2,9 Denne forholdsvis høje tilfredshed med de eksisterende arbejdsgange kan vise sig at udgøre et implementeringsmæssigt problem, da dette kan medføre en vis modstand mod forandring. Aflysninger og afbrydelser I relation til den direkte målgruppe operations- og anæstesipersonale er der et mål om at reducere antallet af forsinkelser og aflysninger (med 10%) (1.3.b). Fra d. 1/7-31/ er der noteret 102 ZPP-registreringer, der handler om afbrydelser eller aflysninger. Det skal dog nævnes, at der ud af de 102 ZZP-registreringer er 97 på Afdeling K, og kun fem på Afdeling M (MAMB), hvilket vil blive taget højde for i de efterfølgende rapporter. Arbejdsmiljø på operationsgangen Det er et mål at forbedre arbejdsmiljøet på operationsgangen (bedre overblik og kommunikation) (1.3.c). Arbejdsmiljøret er blevet vurdere i relation til overblik og kommunikation ud fra en række spørgsmål i et spørgeskema. Disse spørgsmål og den gennemsnitlig besvarelse fremgår af nedenstående tabel. Endvidere henvises til diagrammerne over arbejdsgangene i forbindelse operationer i rapporten. Spørgsmål I hvor høj grad oplever du forstyrrelser i dit daglige arbejde? (1: meget høj grad - 9: meget lille grad) Gennemsnitlig 4,5 værdi Hvor ofte bliver du dagligt generet af støj? (1: meget ofte - 9 meget sjældent) 4,9 I hvor høj grad føler du dig stresset? (1: meget stresset - 9: helt ustresset) 5,7 Hvor ofte bliver du UNØDIGT forstyrret af telefonopkald? (1: meget ofte - 9 meget sjældent) 5,5 Hvor ofte forsøger du at få fat på nogen UDEN held? (1: meget ofte - 9 meget sjældent) 5,4 Bliver du ofte forstyrret i dit arbejd ved personlig henvendelse? (1: meget ofte - 9 meget sjældent) 5,3 Forstyrrer du ofte andre ved personlig henvendelse? (1: meget ofte - 9 meget sjældent) 5,7 Gennemsnit 5,3 4

5 Medarbejdertilfredshed Endelig er medarbejdertilfredsheden blevet undersøgt på tværs af afdelingerne gennem spørgeskema, i hvilket personalet blev bedt om at vurdere dette på en skala fra 1-9, hvor 1 er det bedste (1.1.h). På tværs af afdelinger og afsnit er den gennemsnitlinge vurdering 2,7, for afdelingerne totalt og lægegruppen på de respektive afdelinger, se nedenstående tabel. K K-læger M M-læger Z Z-læger I alt 2,3 3,0 2,7 3,1 3,3 3,7 2,7 5

6 1 Indledning Nærværende dokument er udarbejdet af Symmetric Consulting for Bispebjerg Hospitals ABT projekt IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling, ABT-projekt 212. Projektet foregår på afdelingerne K (Kirurgisk Gastroenterologisk), M (Ortopædkirurgisk) og Z (Anæstesiologisk) på Bispebjerg Hospital, som i forbindelse med dataindsamlingen til denne rapport, har tilladt evaluatoren at få indblik i deres dagligdag gennem spørgeskemaer, registreringsskemaer, interviews og observation. Projektgruppen skylder alle der har deltaget i levering af data en stor tak. Projektet er inddelt i 6 faser, og løber fra d. 4/ til d. 28/ (der henvises i øvrigt til projektbeskrivelse for yderligere detaljer). Dokument historik Version Dato Ansvarlig Handling 2,00 5. juli 2010 Nis Johannsen ri Friis Jørgensen Endelig version - version 1.0 udbygget med flere observation samt fjernelse af invalide kriterier. 6

7 2 Formål Denne nulpunktsrapport er udarbejdet med henblik på at evaluere ABT projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling. Formålet med rapporten er, at beskrive arbejdsgange for vagtplanlægning og operationsafvikling på afdelingerne K,M og Z på Bispebjerg Hospital samt nogle af de konsekvenser disse arbejdsgange har. De fokuspunkter og evalueringskriterier der er valgt i denne rapport vil blive taget med i henholdsvis midtpunkts- og slutevalueringer. Således vil det være muligt at måle projektet og teknologiernes effekt i alle faser af projektet. Det er en væsentlig målsætning med rapporten, at denne kan udgøre et solidt fundament for effektvurderingen af projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling, ABT-projekt 212 samt sammeligningsgrund for kommende projekter af samme karakter. Af denne grund, er der i rapporten gjort meget ud af, at beskrive de involverede arbejdsgange. 3 Målgruppe Målgruppen for denne rapport er ABT-fonden og projektenheden på Bispebjerg Hospital. 4 Evalueringskoncept Pilot-implementeringer af it-systemer, skal giver konkrete erfaringer, som kan anvendes i de forstående implementeringer. Mange evalueringer har en tendens til at være fokuseret på de økonomiske eller funktionelle aspekter uden at inddrage organisatoriske aspekter. Endvidere har deltagerne i pilot-projekter ofte forskellige forventninger til formålet med projektet, hvilket hindrer læring og et konkret samarbejde mellem parterne (Winthereik, submitted). Ifølge Symmetric skal pilot-projekter (og dermed dette ABT-projekt) ses som en begivenhed, der både skaber ny IT og sætter organisationsudvikling i gang. Udgangspunktet er her metoder fra videnskabsfilosofien, specifikt Aktør Netværks Teori (ANT) (Latour 1979, 1987, 1993, 1999, 2005, Law 1999) og teorien om The Mangle of Practice (Pickering 1995). Disse metoder udmærker sig ved, at inddrage reelle handlinger i samspil med forventede handlinger uden at glemme de uforudsete handlinger, der altid fremkommer i praksis. ANT er blevet viderebearbejdet af læge og videnskabsfilosof Marc Berg, som har lavet flere analyser i forbindelse hensigtsmæssig implementering og indførelse af elektroniske patientjournaler samt konsekvenserne af dette på hospitaler i Holland. (Berg 1997, 2001, 2004). Disse studier er med til at danne teoretisk og analytisk baggrund for Symmetrics metode til arbejdsgangsanalyse og evaluering (også kendt som Bispebjerg-tilgangen (Jørgensen, 2004). I arbejdsgangsanalyser, implementering og evaluering fokuseres der ofte på det nye IT-system eller den eksisterende praksis, hvor det ene eller andet tages for givet. Ved indførelse af et nyt IT-system vil der medfølge definitioner af hvad eksempelvis, medicinsk praksis er, hvordan en rationel praksis skal se ud og hvordan rational praksis kan opnås. Oftest er udgangspunktet, at IT-systemer vil sikre optimal praksis samt lede personalet på vej til perfekt og ikke mindst fejlfri behandling. Resultatet af en sådan tilgang er, at personalets opgave kommer til at bestå i, at fylde hullerne mellem systemets foreskrivende adfærd og den daglige praksis. I denne evaluering anlægges et andet perspektiv hvor hverken IT-system eller personale skal ses som fastlagte og dermed foruddefinerede størrelser. Et perspektiv, der fokuserer på hvordan praksis og teknologi er forbundet i et gensidigt afhængighedsforhold, hvor i gennem deres roller vil blive defineret. Med andre ord, medicinsk praksis bliver omskrevet ved brug af et IT-system på samme måde som 7

8 systemet selv bliver redefineret ved at være en del af aktiv praksis. Medicinsk praksis vil dermed være effekten og transformationerne af teknologi og den eksisterende praksis interaktioner. Tankegang kan eksemplificeres ved at tale om praksis som historier. Generelt kan praksis beskrives ved to slags historier: Rene historier (Resultatorienterede) Blandede historier (Konsekvensorienterede) De rene historier er kendetegnet ved at være resultatfikserede og fortalt fra en specifik person eller gruppes synsvinkel. Et eksempel kunne være: Lægen afsluttede konsultationen ved at ordinere 4 x 1000 mg smertestillende til patienten. Dette er et eksempel på en ren historie, der kan fortælles efter at en handling er udført. Aktiviteterne der indgår i selve handlingen vil ikke blive beskrevet medmindre der opstår et problem i arbejdsgangen. Resultatet af denne historie vil være en ordination af smertestillende. De blandede historier omhandler hvad der faktisk skal til for at en læge kan foretage en ordination, hvilket involverer mere end læger og patienter. Det nævnte eksempel indbefatter bl.a.: lægen, konsultationsrum, patient, lægejournal, medicinskema og sygeplejenotater for at nævne nogle få. Alle disse personer, hjælpemidler og lokationer er nødvendige og indgår relationer med hinanden for at handlingen ordination af smertestillende kan udføres. Hvor der ved den rene historie fremstod et resultat vil den blandede historie resultere i en konsekvens. Forstået som, at handlingen er en konsekvens af alle de nævnte elementers interaktion. Hvad arbejdsgangsanalyser skal afdække er netop disse blandede historier ved at inddrage alle relevante mennesker og hjælpemidler i analysen. Denne tilgang, har den fordel at alle elementer analyseres symmetrisk, forstået som, at alle elementer ses som dele af netværk der indgår relationer i forbindelse med udvikling, implementering og daglig praksis. Identifikationen af aktørerne og deres relationer er derfor et af de væsentligste elementer i metoden. En af de klassiske fejl i henhold til evalueringsstudier er at fokusere på f.eks anvendelsen af it-applikationen, uden at have fokus på de blandede historier. Er det på grund af manglende uddannelse, dårligt designede arbejdsgange, udrulning frem for implementering, manglende funktionalitet eller ikke fungerende teknik. Symmetrics metodetilgang forsøger at inddrage alle relevante elementer som konstituerer de netværk der kan sikre en god implementering og dermed synliggøre gevinster og optimale arbejdsprocesser. Metodemæsssigt tages der som nævnt udgangspunkt i ANT suppleret, som bliver suppleret med LEAN principper (Womack, 1990, 1996) i henhold til tidsstudier samt værdikædeanalyser. I forbindelse med interviews, kvalitative og kvantitative analyse inddrages kendte metoder og teoretikere (Kvale 1997, Patton 2002, Giddens 1999). Konkret sammensættes et evalueringsforløb ved at analysere situationen og udvælge relevante elementer fra metoden som kan belyse de ønskede processer samt sikre at fokus bliver på helheden herunder identifikation af nye arbejdsgange. Det efterfølgende afsnit, Metode og process, handler mere specifikt om anvendelsen af de respektive undersøgelsesmetoder. 8

9 Med udgangspunkt i ANT har Symmetric udviklet en metode til arbejdsgangsanalyser, som kan kaldes pro-aktiv ANT. Metoden tager løbende hensyn til de forandringsprocesser, der sættes i gang når nye aktører Cetrea Medtime og sygeplejersker etc. indgår i netværk. Forståelsen af dette netværk som udgør den aktuelle praksis ifm. vagtplanlægning og operationsafvikling på afdelingerne, er fokuseret på de specifikke effektmålingskriterier der fremgår af ansøgningen til ABT-fonden. 5 Metode og process Dette afsnit handler om hvordan undersøgelsen er tilrettelagt konkret gennem beskrivelse af de forskellige anvendte metoder. Det vil også blive gennemgået hvordan metoderne er anvendt, samt hvilke forhold der har influeret på resultaterne. Endelig vil de relevante effektevalueringskriterier blive nævnt i forbindelse med de respektive metoder. 5.1 Udarbejdelse af diagrammer over arbejdsgange Som udgangspunkt for undersøgelsen blev der i ugerne udarbejdet diagrammer over centrale arbejdsgange på afdelingerne K,M og Z. Diagrammerne følger BPMN-standarden (White & Miers 2008), dog er mere komplicerede og abstrakte dele af notationen udeladt, for at gøre diagrammerne forståelige for klinikkerne, som diagrammerne er blevet diskuteret med. Indhentning af data til planlægning Udskriv standardrul for de følgede 5+6 uger Ønskeplan Hæng ønskeplan op Tjenestetid Alan Wiese Opslagstavle, sygeplejerskekontor Vurdér standardrul for de næste 6 uger Ønsker på ønskeplan? Lægning af puslespil Ønsker i feriebog? Tilpas rul efter ønsker Tjenestetid Distribution af vagtplan Udskriv vagtplan Hæng vagtplan op Vagtplan Opslagstavle, sygeplejerskekontor Processen for udarbejdelsen af diagrammer startede med indledningsvist at identificere hvad, der udgjorde centrale arbejdsgange. Udgangspunktet var her ABT-VO projektets fokus på henholdsvis vagtplanlægning og operationsafvikling. Derfor blev der fundet frem til en vagtplanlægger for læger og en vagtplanlægger for sygeplejersker på de tre afdelinger. For alle tre afdelinger gælder det, at vagtplanlægning for lægerne er een opgave, mens vagtplanlægning for sygeplejerskerne foregår decentralt for hver af de respektive afsnit, og følger dermed den generelle organisation. Diagrammerne over sygeplejerskernes vagtplanlægning er således tre udsnit af det samlede billede. Efter at have identificeret vagtplanlægning og operationsafvikling 9

10 som de centrale arbejdsgange blev de seks udvalgte personer interviewet (en sekretær, to læger, 3 sygeplejersker). Disse personer var centrale for især vagtplanlægning, men flere af dem også ift. operationsafvikling. I løbet af interviewene stod det klart, at også registrering og skabelse af overblik på dagen, ofte var centrale arbejdsgange. I forhold til registrering bliver der skelnet mellem registrering af henholdsvis sygdom, over/undertid og vagtbytte. Vagtplanlægningen deles op i indhentning af data til planlægning, lægning af puslespillet og distribution af planen. Overblik på dagen indeholder udarbejdelse af plan, påføring af ændringer samt distribution. Operationsafvikling blev også nuanceret under udarbejdelsen af diagrammerne i henholdsvis præper- og postoperative faser. Arbejdsgangene fremgår af nedenstående skema. Operationsafvikling Vagtplanlægning Registrering Skabelse af overblik Præ-operativt Indhentning af data til Sygdom Udarbejdelse af plan planen Per-operativt Lægning af puslespillet Over-/undertid Påføring af ændringer Post-operativt Distribution af plan Vagtbytte Distribution af dagsplan FIG. 5.1 Liste over centrale arbejdsgange Efter de indledende interviews blev diagrammerne tegnet og senere vist og reviewet ved efterfølgende møder med de samme personer som blev interviewet indledningsvist (med undtagelse af en enkelt hvor der pga. tidsmangel ikke kunne findes et passende mødetidspunkt). Under disse reviews var der typisk et antal indvendinger til den måde diagrammerne viste arbejdsgangene på nogle gange ingen, andre gange mange. Nedenfor ses en forklaring af de symboler der bliver brugt i diagrammerne, samt et eksempel på et diagram over en arbejdsgang efter, at dette har været i review. Symbolforklaring: Hvornår Hvad Handling Hvor Hvem + Kollapset proces Gentagende proces Valg Gruppe Start Slut Association 1 Opmærksomhedspunkt FIG. 5.2 Symbolforklaring og et eksempel på at arbejdsgangsdiagram 10

11 Arbejdsgangsdiagrammerne tjener flere formål: for det første giver de evaluatoren overblik over de centrale arbejdsgange, derudover giver de mulighed for at forhandle evaluatorens forståelse af arbejdsgangene med dem der rent faktisk er involverede i dem, yderligere giver diagrammerne et billede af hvordan det er i dag, som vil tjene som baggrund for senere diagrammer i den videre evaluering. Endelig giver diagrammerne evaluatoren mulighed for at se hvad der er interessant at spørge om i forbindelse med interviews og observere i forbindelse med observation. I forbindelse med effektmålingskriterierne vil arbejdsgangsdiagrammerne blive brugt til at måle på følgende operative mål: Vagtbærende klinisk Vagtplanlæggere Operations- og Personale på senge- personale anæstesipersonale og serviceafdelinger Reducerer overtid med Mere hensigtsmæssige Mere hensigtsmæssige Mere hensigtsmæssige mindst 30% arbejdsgange arbejdsgange arbejdsgange Reducere tid ifm. registrering Overblik over uventede Overblik over uventede Overblik over uventede af arbejdstid arbejdsgange arbejdsgange arbejdsgange Mere hensigtsmæssige Overblik over ændring af Overblik over ændring af Overblik over ændring af arbejdsgange kommunikation og kommunikation og kommunikation og koordination koordination koordination Overblik over uventede arbejdsgange Overblik over ændring af kommunikation og koordination Fig. 5.3 Effektevalueringskriterier målt med arbejdsgangsanalyse 5.2 Udarbejdelse af observationsguides For at styre observationsstudierne på en måde, så der kom mest muligt relevant data ud af dem, er der blevet udarbejdet observationsguides. Disse guides er lavet ud fra effektmålingskriterierne samt diagrammerne over arbejdsgangene. Observationsguidene består af en række opmærksomhedspunkter, som observatøren i løbet af observationen har noteret kommentarer til. Observationsguides er vedlagt som bilag A. 5.3 Observationer Observationsstudierne var, som anført, styret af de udarbejde observationsguides. Indstillingen til observationsstudierne var dog åben og inspireret af den etnografiske videnskab. Mere specifikt er antagelsen, at man ikke kan forstå praksis uden at engagerer sig i den, altså bevæge sig ud af sit kontor (eller ned fra verandaen, Malinowski 1922). Dette kræver en vis form for indlevelse, som man ikke på forhånd fuldstændig kan foregribe (Hastrup 2003). Man kalder i etnografien også dette for deltagerobservation (participant observation Mead 1928) og kan skelnes fra fluen på vægen. Karakteren af observationsstudierne var derfor mere etnografiske end overvågende. Dog skulle observationerne generere viden om specifikke forhold (se nedenfor) og ikke om 11

12 antropologiske størrelser som kultur eller koder. På grund af manglende faglighed og tid blev deltagelsen mere generelt i det sociale end i det faglige. Konkret blev der observeret en dag på tre udvalgte afsnit: en dag på MOA1 (Afdeling M s ene operationsgang) en dag på KOA (Afdeling K s operationsgang) en dag på K24 (et sengeafsnit for korttidskirurgi på Afdeling K). Da ABT-VO projektet også handler om operationsafvikling, var det vigtigt at bruge meget tid på operationsgangen både på Afdeling K og M. Et andet centralt forhold i ABT-VO projektet er den kommunikative relation mellem operationsgangen og sengeafdelingerne, hvorfor det var nødvendigt også at observere hvordan en sengeafdeling kommunikerer med operationsgangen. Derfor blev afsnittene KOA, MOA1, og K24 valgt. I forbindelse med effektmålingskriterierne vil observationerne blive brugt til at måle på følgende mål: Vagtbærende klinisk Vagtplan-læggere Operations- og Personale på senge- personale anæstesipersonale og serviceafdelinger Reducere tid ifm. Reducere Mere hensigtsmæssige Mere hensigtsmæssige registrering af planlægningsopgaven fra 2 arbejdsgange arbejdsgange arbejdsforbrug timer pr. ansat pr. måned til 23 minutter per. ansat pr. måned (=14 årsværk) Mere hensigtsmæssige Mere hensigtsmæssige Overblik over uventede Overblik over uventede arbejdgange arbejdsgange arbejdsgange arbejdsgange Overblik over uventede Overblik over uventede Overblik over ændring af Overblik over ændring af arbejdsgange arbejdsgange kommunikation og kommunikation og koordination koordination Overblik over ændring af Overblik over ændring af kommunikation og kommunikation og koordination koordination Fig. 5.4 Effektevalueringskriterier målt med observationer 5.4 Udarbejdelse af interviewsguides Udarbejdelsen af interviewguides er som observationsguidene lavet ud fra effektevalueringskriterierne samt arbejdsgangsdiagrammerne. Udover at Steinar Kvale ser interviewet som en samtale, altså en en udveksling af synspunkter mellem 2 personer (inter-view), der taler sammen om et emne af fælles interesse (Kvale 1997), er der forskel på karakteren af den 12

13 interesse intervieweren og den interviewede har. Intervieweren har i denne forbindelse nogle specifikke forhold, der skal uddrives af samtalen (ift. effektevalueringskriterier og arbejdsgangsdiagrammer, se nedenfor). Da der er forskellige forhold i forbindelse med effektevalueringskriterierne, som skal undersøges per interviews med hensyn til de forskellige målgrupper, er der udarbejdet to forskellige interviewguides; en generel (til vagtbærende klinisk personale) og en specifikt til personale på senge- og serviceafdelinger (se interviewguide, bilag B). 5.5 Interviews Der er afholdt i alt 5 formelle interviews, som alle fulgte en interviewguide. Derudover er der i løbet af observationsstudierne foretaget adskillige uformelle in-situ interview (Beyer & Holztbatt 1998), hvoraf mange kredsede om de samme emner som i interviewguidene. De formelle interviews varede ca minutter afhængig af af travlhed og hvor meget den interviewede havde på hjertet. Til hvert af interviewene blev der skrevet noter, som efterfølgende (samme dag) blev meningskondenseret (Kvale 1997) til en kortere tekst fokuseret på meningen med svarene. I forbindelse med effektmålingskriterierne vil observationerne blive brugt til at måle på følgende mål: Vagtbærende klinisk Vagtplanlæggere Operations- og Personale på senge- personale anæstesipersonale og serviceafdelinger Mere hensigtsmæssige Mere hensigtsmæssige Arbejdsmiljø på Oplevelse af at yde bedre arbejdsgange arbejdsgange operationsgangen forbedres service til operationsgangen (bedre overblik og (50%) kommunikation) Overblik over uventede Overblik over uventede Mere hensigtsmæssige Oplevelse af færre arbejdsgange arbejdsgange arbejdsgange forstyrrelser (50%) Overblik over ændring af Overblik over ændring af Overblik over uventede Oplevelse af forbedret kommunikation og kommunikation og arbejdsgange kommunikation (50%) koordination koordination Overblik over ændring af Mere hensigtsmæssige kommunikation og arbejdsgange koordination Overblik over uventede arbejdsgange Overblik over ændring af kommunikation og koordination Fig. 5.5 Effektevalueringskriterier målt med interviews 13

14 5.6 Udarbejdelse af registreringsskemaer I henhold til effektevalueringskriterier og arbejdsgangsdiagrammer er der blevet udarbejdet registreringsskemaer. For at tage hensyn til den travle hverdag på afdelingerne, er omfanget af registreringer skåret ned til det absolut nødvendige. Således er det kun vagtplanlæggere, der har måttet registrere på et skema. Effektevalueringskriterierne foreskriver ellers, at også målet om færre fejl i fremmøde skulle måles ved hjælp af registreringsskemaer, men det blev skønnet, at den øget arbejdsbelastning ved at skulle (ekstra)registrere fremmøde, ikke ville stå mål med de data dette ville genere. Registreringsskema er vedlagt som bilag C. 5.7 Registreringer Registreringerne forløb i løbet af uge 18 (specifikt fra tirsdag morgen kl til mandag morgen 7.30), og det lykkedes, at få fem vagtplanlæggere til at registrere (en enkelt kunne ikke finde overskud til at gøre det). I forbindelse med effektmålingskriterierne, vil observationerne blive brugt til at måle på følgende mål: Vagtplanlæggere Reducere planlægningsopgaven fra 2 timer pr. ansat pr. måned til 23 minutter per. ansat pr. måned (=14 årsværk) Frigivelse af en person der registrerer komme gå tid 4 dage om måneden pr. afdeling (=3 årsværk) Fig. 5.6 Effektevalueringskriterier målt med registreringsskema. 1, Udarbejdelse af spørgeskemaer Der er blevet udarbejdet spørgeskemaer for at belyse emner, der især fremgår af effektevalueringskriterierne. Der er udarbejdet skemaer til både personale og patienter. Nogle af de forhold der bliver målt på afhænger af flere ting, hvilket gør at reliabiliteten og validiteten ikke nødvendigvis er særlig høj. Det vil sige, at der er ringe garanti for, at man vil nå samme resultat hvis man måler igen eller, at man rent faktisk måler det man forsøger at måle, da en række forskellige forhold kan spille ind på svaret på nogle spørgsmål. Derfor skal spørgeskemaernes data i højere grad ses som et supplement til undersøgelsens øvrige data end som et isoleret udsagn repræsenterende sandheden. Spørgeskemaet til personalet er udarbejdet som et generelt skema, hvor nogle spørgsmål er obligatoriske for alle, og andre retter sig specifikt mod forskellige målgrupper. For at tage hensyn til personalet holder spørgeskemaet sig til tre sider i alt (hvor kun en lille gruppe læger behøver at svare på alle spørgsmål). Se bilag E for spørgeskema. 1 Da registreringsskemaerne forløb over uge 18, hvilket var en uge hvor der ikke blev arbejdet synderligt med vagtplanlægning, er dette punkt ikke målt med registreringsskemaer, men i stedet spørgskemaer. 2 Da det vil være en større belastning for personalet at registrere disse forhold, bliver dette forhold ikke målt ved hjælp af registreringsskema, men i stedet, som det også fremgår af effektevalueringskriterierne, af observation og dataudtræk (sidstnævnte fremgår ikke af effektevalueringskriterierne). 14

15 Spørgeskemaet til patienterne relaterer udelukkende til to forhold (se bilag G) og er derfor kun en side. 5.9 Spørgeskemaer Spørgeskemaerne til personalet blev uddelt mandag og tirsdag i uge 18 til følgende afsnit og grupper (med antal personale i parentes, som det fremgår af HS fraværsstatestikindex pr ): Afsnit Antal ansatte Læger 45 KOA 34 K1 18 K2 17 K15-1 (Skemaer afleveret, men ikke distribueret) K15-2 (Skemaer afleveret, men ikke distribueret) K24 12 FIG. 5.7 Oversigt over afsnit hvor spørgeskemaer er uddelt på Afdeling K 3 Afsnit Antal ansatte Læger 52 MOA 35 M1 M2 Afdeling midlertidigt lukket (Skemaer afleveret, men ikke distribueret) M3 21 M4 M5 (Skemaer afleveret, men ikke distribueret) (Skemaer afleveret, men ikke distribueret) M50 17 FIG 5.8 Oversigt over afsnit hvor spørgeskemaer er uddelt på Afdeling M Afsnit Antal ansatte Læger 35 ZAA I&II 44 3 Afsnit K24 fremgår ikke som selvstændig enhed med navn. Tallet stammer fra enheden K Amb mave/tarm kir. 15

16 Afsnit Antal ansatte ZAA III 32 FIG 5.8 Oversigt over afsnit hvor spørgeskemaer er uddelt på Afdeling Z I alt er der således uddelt spørgeskemaer til 362 potentielle respondenter, hvoraf 133 er blevet besvaret. Dette giver en svarprocent på 36,7%. Der er ikke nævneværdige forskel på hvor svarprocenten er højest. Der er til gengæld forskel på hvordan de forskellige afsnit og gruppe forholder sig til de forskellige emner (som for eksempel medarbejdertilfredshed ). Disse forskelle er imidlertid ikke direkte relevante for nærværende evaluering, og vil ikke yderligere blive diskuteret. Spørgeskemaerne til patienterne havde, som nævnt, kun til formål at belyse to forhold, og det blev derfor besluttet at afvikle denne del af spørgeskemaerundersøgelsen ved at besøge to afsnit (K24 og M50) en eftermiddag. Dette blev til i alt 8 udfyldte skemaer. I forbindelse med effektmålingskriterierne vil spørgeskema blive brugt til at måle på følgende operative mål: Vagtbærende klinisk Vagtplan-læggere Operations- og Personale på senge- personale anæstesipersonale og serviceafdelinger Større medarbejder- Reducere Arbejdsmiljø på Oplevelse af at yde bedre tilfredshed med planlægningsopgaven fra 2 operationsgangen forbedres service til operationsgangen vagtplanlægningen timer pr. ansat pr. måned til (bedre overblik og (50%) 23 minutter per. ansat pr. kommunikation) måned (=14 årsværk) Større medarbejder- Oplevelse af færre tilfredshed forstyrrelser (50%) Oplevelse af forbedret kommunikation (50%) Fig. 5.9 Effektevalueringskriterier målt med spørgeskema 4, Dataudtræk Enkelte forhold vedrørende evalueringen af ABT-VO projektet er i effektevalueringskriterierne angivet til at blive målt ved hjælp af dataudtræk fra forskellige systemer. Afhængigt af systemernes 4 Større medarbejdertilfredshed er ikke et originalt operativt mål 5 Fremgår som udgangspunkt ikke under effektevalueringskriterierne som et målepunkt under spørgeskemaer, men er, som tidligere nævnt, taget med her i stedet for ifm. registrering 16

17 udtræksmuligheder, er perioderne for nulpunktsbilledet henholdsvis normperioder, 6 måneder og et år. Det er blevet trukket data ud af: Tjenestetid Region H s fraværsstatestik GS!Åben. I forbindelse med effektmålingskriterierne vil observationerne blive brugt til at måle på følgende operative mål: Vagtbærende klinisk personale Reducere sygefravær med mindst 5% (= 1 årsværk) Reducere overtid med mindst 30% (= 24 årsværk) Operations- og anæstesipersonale Gennemføre flere operationer med de samme ressourcer 2% produktivitetsstigning Reducere antal forsinkelser og aflysninger Udnyttelse af operationslejer Fig Effektevalueringskriterier målt med dataudtræk 6, 7 6 Centrale arbejdsgange på afdelingerne 6.1 Kirurgisk Afdeling (K) Afdeling K er i følge Bispebjerg Hospitals intranet en kirurgisk basisafdeling med cirka 7000 udskrivninger og ambulante besøg om året. Afdelingen har pr. d. 31/ ansatte, med 26 administrativt personale, 47 læger, 193 sygeplejersker, 10 social- og sundhedsassistenter samt 3 portører 8. Afdelingen består af: mave- og tarmkirurgiske sengeafsnit modtageafsnit et endoskopisk korttidssengeafsnit et korttidskirurgisk sengeafsnit et endoskopiafsnit 6 Data om sygefravær er lettere tilgængeligt i Region H s fraværsstatestik, og bliver derfor trukket herfra. 7 Ventetider er, pga. manglende registreringer i IT-systemer, opgjort på spørgeskema 8 Region HS fraværsstatistik 17

18 et ambulatorium et stomiambulatorium Vagtplanlægning K-læger Vagtplanlægning foregår forskelligt fra afdeling til afdeling, og fra afsnit til afsnit. Herunder er et diagram der forestiller den måde hvorpå, der bliver lagt vagtplan for lægerne på Afdeling K (diagrammet er delt op i to for overskuelighedens skyld). For hver af del-arbejdsgangene er der sat tidsangivelse på. Disse tal vil blive gennemgået i forbindelse med det operative mål om at formindske vagtplanlægingsopgaven (1.2.a). 18

19 Tidsforbrug: 12t (4.uge) Indhentning af data til plan + Tidsforbrug: 34t (4.uge) Lav foreløbigt månedsskema Send til læger til korrektur Lægning af puslespil Excel Papir Mailsystem Korrektioner? Send korrektioner Modtag udkast med korrektioner Mailsystem Læger Opdater vagtplan Tjenestetid Lav endelig månedsplan Flere rettelser? Påfør rettelser Papir Papir Opdatér plan Tidsforbrug: 1t (4.uge) Excel Opdatér plan Distribuér plan Tjenestetid Fig. 6.1 Vagtplanlægning for læger Afdeling K (1. del) Tidsforbrug: 12t (4.uge) Indhentning af data til planlægning Eksportér rul Tjenestetid Dina H. Morten S.R Ferie? Indgiv ferieønske Læger Mail Papir Vurdér ferieønske Bytteønsker? Indgiv bytteønske Læger Mail Papir Vurdér bytteønsker Friønsker? Læger Indgiv friønske Mail Papir Vurdér friønske Kurser? Vurdér kursusplan Plan Vurdér andre kursusoversigts resourcer Lægning af puslespil + Fig. 6.2 Vagtplanlægning for læger Afdeling K (2. del) 19

20 Overordnet set er der, som markeret med den stiplede linje, to processer: først indhentning af data og det indledende puslespil, og dernæst indførelse af de korrektioner der er til planen. Arbejdet med at udarbejde planen forestås af to overlæger, som har delt opgaverne mellem sig. Denne opdeling er dog ikke helt stringent, og afhænger bla. af tilstedeværelse. Der er relativt mange forhold der afgør hvordan den indledende plan kommer til at se ud. Ferie og kursusaktivitet er blandt grundene til fravær, og valg af afløser kompliceres af forskelligheden af lægerne (i det ikke alle læger har samme kompetencer). Der er en meget stor mængde viden der eksisterer som tavs viden (Polanyi 1983) i vagtplanlæggernes hoveder om forhold der vedrører vagtplanen, der ikke umiddelbart eksisterer andre steder. Selvom diagrammet giver indtryk af en lineær proces, kan der i praksis være mange skridt frem og tilbage. Generelt er K-lægernes vagtplanlægningsproces meget kompliceret og ressourceforbrugende. Især når man inddrager det faktum, at hovedkræfterne i arbejdet udføres af to overlæger. Det skal også nævnes, at der er relativt mange faktorer der spiller ind på vagtplanlægningen i forhold til andre steder. Medier og teknologier der bliver brugt i processen tæller Tjenestetid, MS Excel, papir og Vagtplanlægning K-sygeplejersker Der er, som nævnt, en række afsnit på Afdeling K med hver deres måde at lave vagtplanlægning på. Som eksemplarisk afsnit er KOA blevet valgt, hvilket betyder at det er operationssygeplejerskernes vagtplanlægning det handler om. Tidsforbrug: 15min (ugentligt) Indhendtning af data til planlæg Ophæng vagtudsalgs- Hver liste 24.uge Sygeplejerske Anette Søgård kontor Modificér standard- Ret standardrul rul? Jørn Læsø Tidsforbrug: 5t (ugentligt) Tjenestetid Anette Søgård Deadline tirsdag Lægning af puslespil Ophæv standardrul i arbejdsplan Planlagt ferie? Justér arbejdsplan ift. ferie Feriemap- 2 gange Anette Søgård pen årligt Tjenestetid Udarbejdelse af lejeplan med andre afdelinger Justér arbejdsplan ift. lejeplan og vagtudsalgsliste Tidsforbrug: 15min (ugenligt) Distribution af plan Udskriv plan Sæt plan i mappe operation sgangen Sæt plan i mappe Kontor FIG. 6.3 Vagtplanlægning sygeplejersker K 20

Afsluttende evalueringsrapport for ABT-projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling

Afsluttende evalueringsrapport for ABT-projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling Marts 2012 Afsluttende evalueringsrapport for ABT-projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling version 1,3 Udarbejdet for: ABT fonden og Bispebjerg Hospital Udarbejdet af:!jari Friis

Læs mere

Slutevaluering for projektet Hurtig adgang og single sign on til mobile læger og sygeplejersker

Slutevaluering for projektet Hurtig adgang og single sign on til mobile læger og sygeplejersker Marts 2011 Slutevaluering for projektet Hurtig adgang og single sign on til mobile læger og sygeplejersker version 2.0 Udarbejdet for: ABT-fonden og Bispebjerg Hospital Udarbejdet af:!nis Johannsen Dokument

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Effektvurdering af GOP (genoptræningsplaner)

Effektvurdering af GOP (genoptræningsplaner) Effektvurdering af GOP (genoptræningsplaner) e-sundhedsobservatoriet 2009 Kitta Lawton & Sven Koldby Projektafdelingen, Koncern IT Disposition Generelt om effektvurdering Effektvurdering af genoptræningsplaner

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Den relative succes og fiasko af et ABT-projekt

Den relative succes og fiasko af et ABT-projekt Den relative succes og fiasko af et ABT-projekt - læren fra projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling på Bispebjerg Hospital e-sundhedsobservatoriet 01 Wednesday, October 10, 1 Overordnet

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Baggrund Vi skal fortsat leve op til direktionens udmeldelse om at vise rettidig omhu og afdelingsledelsen budskab om at organisationen

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus Regionshospitalet Randers - Grenaa Sundhedshus. Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ Att.: Hospitalsledelsen og Afdelingsledelseskredsen Randers, februar 2015 Vedr. Kvalitetskontrol af

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer?

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Brit Ross Winthereik Lektor, Ph.D. Baggrund Ph.D. om IT i almen praksis (Connecting Practices: EPRs

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer delmængde af implementeringskonceptet fra Region Hovedstaden/ v Therese Lundsgaard Formålet med at rate og beskrive

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro den 05. november 2007 Indhold Side Sammenfatning.................................................................

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Kommunikativ omsorgsetik

Kommunikativ omsorgsetik Kommunikativ omsorgsetik -et aktionsforskningsprojekt i Kardiologisk sengeafdeling -Aalborg Sygehus Disposition T - historik - forskningen - forandringsprocessen - resultater - om at lytte - før forandringen

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport Slutrapport Projekt Vaskesystem Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 ARBEJDSKRAFTBESPARENDE POTENTIALE... 3 2.1 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE RENGØRINGSPERSONALE 3 2.2 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE REPARATØR

Læs mere

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET I denne personalepolitik tages der udgangspunkt i den overordnede personalepolitik, der er for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og i den personalepolitik,

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens.

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens. Visualisering og overblik Det interaktive hospital - IT for klinikere - udviklet af klinikere Innovationskonsulent og projektleder Birgitte Bigom Nielsen Afdeling for kvalitet og sundheds-it - Regionshospitalet

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere