Optimeret slæderegulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimeret slæderegulering"

Transkript

1 Forord Denne rapport dokuenterer arbejdet ed projektet Optieret læderegulering på 6. eeter. Projektet er udført i perioden februar 003 til aj 003 på Aalborg univeritet, Intitut for Elektronike yteer, Afdeling for Procekontrol. Projektet er udført i aarbejde ed Bang & Olufen, ed Henrik Fløe Mikkelen o kontaktperon. Målgruppen for denne rapport er peroner, der er intereerede i regulering af Cdafpillere. Det forudætte at læeren har et kendkab til regulering varende til tuderende på 6. eeter procekontrol. Bagert i rapporten finde bilag og appendik. Her finde ogå en Cd ed alt oftware brugt i projektet, at rapporten på elektronik for. Bagert i rapporten er deuden noenklaturlite og litteraturlite. Kildehenvininger krive i tekten o f.ek. [Boden, 995], o henvier til punktet i litteraturliten af ae navn. Vi vil gerne takke Carten Poulen og Enrique Vidal Sanchez for dere velvillige aitance under projektforløbet. Agnar Kenneth Nygaard Fleing Olufen Jakob Krogh Laren Jakob Marolin Toke Koutrup Toy Mikkelen Side

2 Side

3 TITEL: Optieret Slæderegulering TEMA: Reguleringteknik PROJEKTPERIODE: 3. februar - 7. aj, 003 PROJEKTGRUPPE: 03gr633, Aalborg Univeritet GRUPPEMEDLEMMER: Agnar Nygaard Fleing Olufen Jakob Krogh Laren Jakob Marolin Toke Koutrup Toy Mikkelen VEJLEDER: Palle Anderen, Lektor KONTAKTPERSON B&O: Henrik Fløe Mikkelen Oplag: 9 ANTAL SIDER: 30 APPENDIX/BILAG: 4 (7 ider SIDER IALT: 47 Aalborg Univeritet Afdeling for procekontrol Frederik Bajervej 7c DK-90 Aalborg SØ Denark Tlf: Fax: Eail: Bang og Olufen Audio Viual A/S Peter Bangvej 5 DK-7600 Struer Denark Tlf: Eail: Billeder på foride: Beoound 3000 Beolab 4000 SYNOPSIS: Dette projekt ohandler kontruktion af en regulator til læden i en Cd-afpiller, at bygning af et PSD-Syte og ipleentering af et allerede færdigt Cd-yte 00, til at udvikle og tete reguleringen på. Udgangpunktet er taget i Procekontrollinien tudie-ordning for 6. eeter, hvor der er lagt vægt på odellering og regulering. Ideen ed lædereguleringen er at forbedre en allerede ekiterende regulering, ved at gøre reguleringen til lædeotoren dæpet og kontinuert, for herigenne at iniere fortyrrelen af radialactuatoren. Den færdige regulering er blevet optieret i forhold til den nuværende og er blevet tetet ved iulering og ipleentering i PSD-yteet. Side 3

4 Side 4

5 TITLE: Optieret Slæderegulering THEME: Feedback Control PROJECT PERIOD: February 3. May 7., 003 PROJECT GROUP: 03gr633, Aalborg Univerity GROUPMEMBERS: Agnar Nygaard Fleing Olufen Jakob Krogh Laren Jakob Marolin Toke Koutrup Toy Mikkelen SUPERVISOR: Palle Anderen, Lektor CONTACT B&O: Henrik Fløe Mikkelen NUMBER OF COPIES: 9 PAGES: 30 ENCLOSURES: 4 (7 page TOTAL NUMBER OF PAGES: 47 Aalborg Univerity Departent of Control Engineering Frederik Bajervej 7c DK-90 Aalborg SØ Denark Tlf: Fax: Eail: Bang og Olufen Audio Viual A/S Peter Bangvej 5 DK-7600 Struer Denark Tlf: Eail: Front-page picture: Beoound 3000 Beolab 4000 ABSTRACT: Thi project deal with the contruction of a controller for the ledge in a CD player and contruction of a PSD-yte and ipleentation of an already built CDyte 00, ued for deigning and teting the controller. The bai of the project i the Control branch curriculu for the 6 th eeter. Ephai lie upon odelling and controlling. The idea of the yte i to iprove an already exiting controller by deigning a daped and continuou controller for the ledge otor and hereby iniie the diturbance of the radial actuator. The coplete controller i optiied copared with the exiting and i teted by iulation and ipleentation in the PSDyte. Side 5

6 Indholdfortegnele INDLEDNING CD-SYSTEMETS OPBYGNING Cd en opbygning Cd-otor Slæde Optik Pickup Radial actuator Foku actuator DET INITIERENDE PROBLEM REGULERING AF SLÆDEMOTOR I LØBEVÆRK Hardware Software Cd-yte I/O-kort Lyenor DELKONKLUSION Løningforlag Afgrænning Probleforulering Kravpecifikationer... 9 HARDWARE DET SAMLEDE CD-SYSTEM I/O-KORTET MED DRIVER-SOFTWARE Analye af oftwaren Realtid Det ekiterende oftware Afvikling af ekiterende oftware Sapling Anvendele af oftware CD-SYSTEM Inputoduler Driveroftware til inputoduler Outputoduler Driveroftware til outputoduler Strøoduler PSD-SYSTEM Laer aktivering Laer foku Signal kopiering PSD Driveroftware til PSD-odul TILPASNINGSHARDWARE DATA-BEHANDLING VHA. MATLAB DELKONKLUSION MODELLERING DC-MOTOREN DC-otoren elektrike del DC-otoren ekanike del Beteele af ukendte paraetre for DC-otoren Motoren belatning MODELLERING AF GEAR Gearforhold MODELLERING AF RADIAL ACTUATOR Elektrik yte Side 6

7 3.3. Mekanik yte Salet odel Paraeter beteele SAMLING AF DEL-MODELLER Saenætning af otor, gear og læde Saenætning af otor-gear-læde og radial actuator ANDRE PÅVIRKNINGER PÅ MODELLEN Gear og læde Motor Radial actuator MODEL VERIFICERING Verificering af radial actuator Verificering af otorlædeodel DIVERSE MODELLERINGER Cd-yte PSD-yteet KONKLUSION REGULERING SAMLET REGULERINGSSLØJFE MÅLING OG SIMULERING AF DEN OPRINDELIGE REGULERING Siulering REGULERING AF SLÆDEMOTOR Tiddoæne pecifikationer Regulator valg Dienionering af regulator paraetre Stabilitet Digital ytebekrivele og z-tranforation Faedelay for det digitale yte Stabilitet for det digitale yte REGULERING AF RADIALACTUATOR IMPLEMENTERING I SOFTWARE SIMULERING AF OPTIMERET REGULERING SAMMENLIGNING AF PULS- OG KONTINUERT REGULERING DELKONKLUSION TEST TEST AF PSD-SYSTEMET Forål Tetoptilling Modultet af driveroftwaren Modultet af tilpaninghardwaren Sytetet af PSD-yteet Tetreultater MODULTEST AF SLÆDEREGULATOR OG RADIALACTUATOR Forål Tetoptilling Tet Tetreultater SYSTEMTEST AF REGULATORERNE Forål Tetoptilling Tet Tetreultater TEST AF CD-SYSTEM Forål Tetoptilling Modultet af hardwaren... Side 7

8 5.4.4 Modultet af driver-oftwaren Sytetet af Cd-yte Accepttet Tetreultater DELKONKLUSION KONKLUSION STUDIEORDNINGEN OG PROJEKTFORSLAGET Studieordning Projektforlaget OPNÅEDE RESULTATER I FORHOLD TIL KRAVSPECIFIKATIONEN Mekanik Hardware Software Regulatorerne OPSUMMERING AF DELKONKLUSIONER På baggrund heraf kan det for projektet konkludere at: ÆNDRINGER OG PRODUKTMODNING LITTERATUR BØGER PROJEKTRAPPORTER MANUALER INTERNETSIDER DATABLADE KILDEKRITIK BOGLIG MATERIALE INTERNET MATERIALE NOTER FRA UNDERVISNING PROJEKTRAPPORTER Side 8

9 Indledning Dette kapitel indeholder probleanalyen, og delkonkluionen på kapitlet indeholder ålede elve probleforuleringen. Ført gennegå Cd-løbeværket opbygning og virkeåde, ed henblik på at kunne optille det efterfølgende initierende proble. Herpå følger en analye af de ekiterende hardware- og oftwarekoponenter, for til idt at optille de afluttende kravpecifikationer. Kapitlet opdele i følgende afnit: Cd-yteet opbygning Det initierende proble Regulering af lædeotor i løbeværk, herunder: Hardware Software Cd yte 00 I/O-kort Lyenor Dette gøre ed henblik på at kunne: Afgræne enet, Optille en probleforulering Frekoe ed de indledende kravpecifikationer til reguleringen af løbeværket.. Cd-yteet opbygning Dette afnit ohandler den grundlæggende opbygning af en Cd og et Cd løbeværk, herunder: Lagring af data på en Cd, opbygning af en optik laerpickup, poitionering af laertrålen på en Cd og rotationtyring af en Cd kive. So det kan e på Figur, betår et typik Cd løbeværk af en læde, hvorpå en optik laerpickup er påonteret. Slæden bevæger ig i radialretning under Cd'en og følger her dataporet på denne. Laerpickuppen betår af fire dele: En halvlederlaer, et fotodiode array, en foku actuator og en radial actuator. Side 9

10 Figur Et typik Cd-løbeværk (Lånt fra [Ewing, 003].. Cd en opbygning Sporet på en Cd ligger o på en LP, det vil ige at der er et langt por, der trækker ig o en piral fra okring hullet i idten til yderkanten. I poret ligger den ønkede data i digital for, ved hjælp af pit, der tår på en plan overflade, land. I odætning til en LP tarte læningen af Cd en indefra. Laeren kal køre over poret ed en kontant hatighed, da det ikke er en pit eller land der angiver henholdvi 0 og. Det er deriod elve kiftet fra land til pit eller ovendt, der giver et, en en ekven uden kift giver et 0. Standarden for den uik, der ligger på en alindelig Cd er 6 bit aplet ved 44, khz. Da der er to kanaler i tereo, giver dette 3 bit ved 44, khz. For at opnå et ulig data på en Cd, kunne det være henigtæigt at lægge denne data Side 0

11 direkte ned på Cd en, en dette ville give et uhenigtæigt reultat, idet fejl ville optå for ofte [Boden, 995]. Derfor er data lagt i det åkaldte EFM A forat. EFM foratet er et forat, der kal ørge for at undgå vie typer af fejl. Dette opnå ved at de 3 bit dele op i 4 byte, o derefter behandle hver for ig. byte lave, via en lookup-table, o til 4 bit. En byte giver 56 uligheder og er derfor det indte antal uligheder EFM foratet kal give. 4 bit giver 6384 uligheder, en for at udelukke fejl er f.ek. bit kobinationen ikke tilladt i EFM foratet. Efter at alle regler er opfyldte er der 67 kobinationer tilbage [Boden, 995]... Cd-otor Cd-otoren er en otor af typen peranent agnetieret DC-otor. Motoren opgave er at pinde Cd en rundt ed en varierende hatighed fra 4 rp til 9 rp. Dette gøre for at ikre at Cd en bliver læt ed en kontant hatighed, når det piralforede por kal følge...3 Slæde Denne del af Cd-løbeværket betår af tre hoveddele. En DC-otor, en gearing og elve læden. DC-otor og gearing bruge til flytte læden hen over overfladen af Cd'en. På elve læden finde den optike pickup. I fællekab ed de actuatorer, der tyrer foku og radial poringen, kal læden kunne flytte pickuppen jævnt hen over Cd-overfladen, ålede at alle data bliver læt...4 Optik Pickup Grundprincippet for den optike pickup er, at den virker ved at ende en laer tråle ned på Cd-pladen, detektere det reflekterede ly og okode denne til digitale ignaler. Selve laertrålen, der generere af en laerdiode, ende igenne forkellige filtre og optik inden trålen raer Cd-kiven. Optikken i den optike pickup, e Figur, ørger for at plitte laertrålen op i tre tråler: En hovedtråle, o bruge til fokuering og til aflæning af data på Cd-pladen, at to idetråler o anvende til poring af laertrålen. A Eight-to-Fourteen Modulation Side

12 Figur Optikken i Cd-løbeværket (Lånt fra [Poulen, 003] De tre laertråler ende herefter igenne et filter, o betår af et polarierende prie, der filtrerer de returnerede laertråler fra de afendte. En kolliation line parallelierer de tre laertråler og et ¼-bølge filter ørger for at faeforkyde laertrålerne ed 45º. Endelig aler den idte line laertrålerne, å de raer Cd-pladen ed en alet trålebredde på 800 µ. Strålen raer dog data laget ed en trålebredde på µ, da det er dette lag der fokuere på. Deuden afbøje laertrålen ogå på grund af forkel i brydningindeket ielle luft og elve pladen. Figur 3 Fotodioderne (Lånt fra [Poulen, 003] Når trålen reflektere fra Cd-pladen og returnere igenne optikken, vil trålen igen blive faeforkudt 45º igenne ¼-bølge filteret, ålede at de returnerede tråler nu er faeforkudt ed i alt 90º. Dette gør det uligt at filtrere de reflekterede tråler fra de afendte i genne det polarierende prie, o reflekterer de odtagne tråler hen på Side

13 detektorerne, e Figur 3. Hovedtrålen raer en detektor, kaldet hovedpletdetektoren, o betår af i alt tre fotodioder, e Figur 4. Er laertrålen i foku rae de to øverte fotodioder af lige eget ly og genererer derfor den ae trø. Figur 4 Hovedpletdetektoren (Lånt fra [Poulen, 003] Er laertrålen deriod ikke i foku, vil den ene fotodiode odtage ere ly og dered generere ere trø. Forkellen ielle de to fotodioder genererede trø anvende til at tyre actuatoren, der tiller den optike pickup foku. Sidetrålerne, o raer to ideplet fotodioder, ørger for poringen af laertrålen, e Figur 5. Returnere der forkellige ignaler fra de to fotodioder, er hovedlaertrålen placeret ved iden af dataporet, og da laertrålen ogå kan være placeret lige i idten elle to datapor, hvorved differencen på fotodioderne ignaler ogå er lig nul, tjekke uen af ignalerne ogå. Suen vil her være tørt hvi laertrålen er placeret i idten, og indt hvi denne er placeret korrekt i dataporet. Ud fra die inforationer generere herefter tyreignaler til radial actuatoren. Figur 5 Radialporing, B er optial (Lånt fra [Poulen, 003] Den nederte fotodiode anvende til at opale data fra Cd-pladen, hvilket igen gøre ved at fotodioden genererer en trø ud fra den odtagne ly ængde. Alt efter o laertrålen raer en land eller en pit på Cd-pladen, returnere der ikke den ae ængde ly. Lyængden beteer ålede o de odtagne data kal læe o et 0 eller. Alle fe lydioder ignaler ale i en ervo proceor, o dered regulerer foku actuatoren, radial actuatoren og læde-otoren. Hatigheden på Cd-otoren regulere ved at åle på antal odtagne bit/ i bufferen i ervo proceoren. Side 3

14 ..5 Radial actuator Til fin-poitioneringen af laeroptikken benytte den åkaldte radial actuator, der flytter fokulinen i ae retning, o læde poitioneringen, dog ed en bedre opløning. Radial actuatoren er opbygget o en voice-coil otor, o ogå kende fra højttalere, og ed denne er en bevægele på ± 0,6 i radialretningen af Cd'en ulig. Selve voice-coil otoren betår, o det kan e på Figur 6, af tre dele: En peranent agnet, to poler og et fjedreophæng. Selve fokulinen er påonteret ed polerne på en holder, der er ophængt i det førnævnte fjedreophæng på læden. Spolerne er placeret tæt op af den peranente agnet, o ogå er onteret på læden. Alt efter o polerne herefter påtrykke en pænding ed en polariering på enten den ene eller den anden åde, flytter hele ophænget ig tilvarende i enten den ene eller den anden retning. Inden radial actuatoren begynder in egentlige regulering af poringen, initialiere reguleringen å denne tilpae den aktuelle Cd reflekterede lyængde. Figur 6 Laerpickuppen..6 Foku actuator Til jutering af laeroptikken fokuering på Cd-kiven, anvende en foku-actuator. Foku-actuatoren er ligeo radial-actuatoren opbygget o en voice-coil otor ved hjælp af en peranent agnet, en pole og et fjedreophæng. Dette kan e på Figur 6. Ved at påtrykke en pænding kan pickuppen poitionere, å der opnå optial fokuering. Beregningen af den optiale poition ker ud fra ålte trøforkelle i hovedpletdetektoren, e afnit..4. På ae åde o radial actuatoren initialiere reguleringen til foku actuatoren ved optart.. Det initierende proble Ud fra teaet på 6. eeter: Reguleringteknik, vælge det at opbygge en reguleringprototype til tyring af læden i et VAU 53 løbeværk. Dette gøre i et aarbejde ed Bang & Olufen (B&O, o bl.a. anvender VAU 53 i Cd afpilleren BeoSound 3000 (BS Af projektoplægget fregår det, at den ekiterende tyring af læden har vie vagheder, idet tyringen næret er en åbenløjfe regulering. Når læden ønke flyttet, påtrykke lædeotoren en række puler ed tigende aplitude, indtil otoren og læden flytter ig. Regitreringen af flytningen, ker dog ført helt ude i laeroptikken, og en egentlig åling af otoren odrejning og lædeforkydning have derfor ikke. Grunden til denne pultyring kal finde i, at det ekanike yte er underlagt ukendte faktorer o f.ek. friktion, lip og lør, der uuliggør at forudige Side 4

15 hvorlede otor og læde vil bevæge ig ved et givet inputignal. Sagt ed andre ord betyder det, at der kal regulere på et ulineært yte. Et andet proble er riikoen for at laerhovedet iter et por ved afpilningen af Cd en. Ved at give otoren nogle kub af tigende aplitude, overvinde de førnævnte faktorer på et tidpunkt og læden flytter ig herefter. Titlen for projektet er derfor valgt o: Optieret læderegulering. Herudfra er det initierende proble, o probleanalyen i dette kapitel vil behandle, blevet foruleret o: Kan den ekiterende regulering af læden i VAU 53 løbeværket optiere, ved en kontinuert regulering af lædeotoren?.3 Regulering af lædeotor i løbeværk So udgangpunkt for optillingen af en ny regulering til lædeotoren, tage produkterne fra to tidligere projekter i brug, herunder: Lyenor fra Modellering af lædeyteet i et CdM løbeværk [Dzanovic et al., 003] og Cd yte 00 fra Cd-regulering [Poulen, 003], der henholdvi uliggør at åle den abolutte poition på laeren i løbeværket og at åle og tyre paraetre i løbeværket elektronik. Nedenfor er de væentligte dele af de overvejeler, der er gjort i forbindele ed analyen af anvendeligheden af delkoponenterne til reguleringforålet angivet. For overkueligheden kyld er der kun angivet de tyrende paraetre for den endelige afgrænning, probleforuleringen og de optillede kravpecifikationer, o de fregår af delkonkluionen til kapitlet..3. Hardware Den ekiterende hardware, til løbeværket, tår ikke til at ændre på, idet dette er udlagt på print. Uiddelbart er der heller ikke ulighed for at overtage tyringen af delkoponenter på tyreelektronikken, uden at dette vil kræve et tørre indgreb. Under afnit.3.3, Cd yte 00, er løningen på dette proble dog bekrevet, hvorfor det ikke yne koteffektiv at arbejde videre på elv at ændre på hardwaren. Herudover kan der naturligvi optå behov for at lave forkellige hardwaredrivere, for at tilpae yteerne..3. Software Den ekiterende oftware til tyreelektronikken til løbeværket, er ikke tilgængelig o kildekode, hvorfor oftwaredrivere. ikke kan genbruge herfra. Grundprincipperne er dog bekrevet i datablade. og die grundprincipper kal naturligvi følge. Den nye oftwaredel vil betå af de prograer, der kal lave til at regulere lædeyteet. Der kal ålede kontruere drivere til interfacet til otorer, actuatorer og enorer at elve reguleringoftwaren. Softwaren kontruere i prograeringproget C/C og en evt. brugerflade kan kontruere ved hjælp af Borland Builder, hvilket begge er værktøjer o er til rådig og o gruppeedleerne alle har kendkab til..3.3 Cd-yte 00 Cd-yte 00 er udviklet og bygget af elever ved Aalborg Univeritet og enet bekrevet i Carten Poulen afgangprojekt: Cd-REGULERING. Syteet giver ulighed for at onitere de forkellige enorer, otorer og actuatorer og ed en indre tilpaning Side 5

16 at iulere input til yteet og overtage tyringen af output fra yteet. Dette åbner en ulighed for at betee det ekiterende yte karakteritik. Ved kontruktion af en ny regulering, er der ålede åbnet ulighed for, at kunne aenligne de to reguleringer og dered øge at eliinere en del af de kendte uleper ved det oprindelige yte. Cd-yte 00 giver ligelede ulighed for at kifte ielle den oprindelige regulering og den optierede regulering, en en Cd afpille. På den åde er det uligt at lade det oprindelige yte tå for initialieringen af reguleringerne til foku og radial actuatorerne..3.4 I/O-kort I/O-kortet, Nudaq PCI-98, kan ed de uligheder, o kortet har jf. databladet uiddelbart tillutte en PC og kan køre i Window eller DOS. So en del af Cd Syte 00 er der udviklet oftware til I/O-kortet, hvoraf dele kan bruge i projektet..3.5 Lyenor Der er kontrueret en lyenor i et tidligere afgangprojekt af gruppe 737D [Dzanovic et al., 003]. Senoren benytte til at kunne betee placeringen af laertrålen fra pickuppen. Denne lyenor virker ålede, at den leverer to trøignaler, der varierer i tørrele i forhold til hinanden, alt efter hvor laertrålen befinder ig på lyenoren. Selve det lyføloe eleent i lyenoren kalde en PSD, og den leverer to trøignaler der konvertere til en pænding. Spændingen benytte å til at betee/beregne laerlyet placering. Med en indre tilpaning af hardwaren kulle det være uligt at koble lyenoren til I/Okortet, e afnit.3.4. Det er hered uligt at e hvorlede den oprindelige og den optierede regulering opfører ig i forhold til hinanden, ved at onitere laerprikken ed lyenoren. Herudover kan lyenoren anvende i udviklingfaen af reguleringen, ved at lade PSD en være enor i tilbagekoblingen (herefter benævnt PSD-yteet, å en iplificeret regulering ført kan tete herpå, inden denne ipleentere i det fulde yte (Cd-yte Delkonkluion Delkonkluionen er opdelt i tre afnit: Løningforlag Afgrænning Probleforulering Kravpecifikationer.4. Løningforlag Målet ed dette projekt er at kontruere en optieret løning på reguleringen af lædeotoren i et løbeværk. Dette kunne tænke gjort ved at lave en kontinuert regulering af lædeotoren, ed indre fortyrreler af radialreguleringen end den oprindelige regulering til følge. Tidligere i rapporten i afnit.; Det initierende proble, blev det nævnt at nogle af probleerne ed løbeværket er uleper i den ekanike del, åo lør og friktion. Det er die uleper, o det i dette projekt øge at eliinere ved bl.a. at gøre tyreignalet til Side 6

17 otoren overdæpet og kontinuert, egenkaber der kan opnå ed en enkelt løjfe regulering. Til at tete dette kan det ekiterende Cd-yte 00 anvende ved evt. at koble et PSDyte hertil å laerpickuppen abolutte poition kan betee..4. Afgrænning Der kal udvikle en optieret regulering af læden til VAU 53, hvorfor prioritet kal give til odeldannele, kontruktion af regulator og tet. Groft vil dette ige at der tidæigt prioritere ålede: åned til probleanalye, åned til odeldannele, optilling af PSD-yte og enere Cd yte 00. åned til udvikling af regulering og iulering oftware, åned til tet. Projektgruppen betår af ek peroner hvilket giver ulighed for opplitning i indre arbejdgrupper af en til fire and og dered ideløbende udvikling af flere oduler. Saenholdt er opdelingen i tid og peronel reourcer ud o på Figur 7. Ud over tid og peroner er det noralt ogå nødvendig ed en økonoik prioritering af projektet. Da det i projektet øge, ikke at ændre på den ekanike eller hardware opbygningen, ligeo det forudætte at PSD-yteet kan bygge og Cd yte 00 kan anvende ed iniale tilpaninger, vil de økonoike udgifter være begrænede, hvorfor dette er udeladt. Figur 7 Reourcefordeling i projektperioden.4.3 Probleforulering På baggrund af en analye af den nuværende læderegulering virkeåde, øge kontrueret en prototype til en optieret regulering, ved at gøre tyreignalet til lædeotoren dæpet og kontinuert. Herigenne øge virkningen fra lør, friktion og lip i det ekanike yte inieret. Til analye af den ekiterende regulering at til kontruktion og tet af den optierede regulering; bygge og anvende et PSD-yte aen ed det ekiterende Cd-yte 00, koblet via et I/O-kort, Nudaq PCI-98 til Side 7

18 en PC. Reguleringen vil blive genneført på PC en og oftwaren kontruere i prograeringproget C. Herudover ønke ogå det ekiterende yte håndtering af de førnævnte uligheder bekrevet, hvortil en Cd-kive ætte til afpilning på et løbeværk koblet til Cd-yte 00(herefter benævnt ater, og derudover koble et ektra løbeværk (herefter benævnt lave til Cd-yte 00, dered kopiere tyreignalerne fra ater løbeværket til lave løbeværket, ålede at lyenoren kan onitere laerpickuppen bevægeler under afpilning, kaldet PSD-yteet. PSD en indgår ålede i to konfigurationer. I kontruktion faen af et iplificeret reguleringyte, hvor PSD en indgår o enor i tilbagekoblingen. Og enere i tetfaen, når reguleringyteet kal ipleentere i Cd-yte 00, hvor PSD en indgår o en del af lave løbeværket til onitering. Figur 8 Blokdiagra af Cd-yte 00 plu PSD-yte Dette gøre ed henblik på enere hen, at kunne aenligne de opnåede reultater fra den optierede regulering ed den oprindelige regulering. Tet optillingen kan e på Figur 8 og kontruktion optillingen kan e på Figur 9. Figur 9 Blokdiagra af PSD indat o tilbagekobling På Figur 0 e hvordan oftwaren hertil opbygge. So det e dele oftwaren i to dele: Regulering-oftwaren, o indeholder beregninger af reguleringen. Driver-oftwaren ørger for kounikationen elle I/O-kortet og Regulering-oftwaren. Side 8

19 Regulering-oftware Funktionkald Returværdier Driver-oftware Figur 0 Organiering af oftwaren. Kapitel Hardware behandler Driver-oftwaren og Regulering-oftwaren bliver behandlet i 4. Kapitel Regulering..4.4 Kravpecifikationer So det ligelede e af Figur 8, og probleforuleringen, afnit.4.3, å vil det ikke uiddelbart være uligt at ipleentere løningen i det oprindelige yte, uden vidtgående odifikationer, hvorfor der ikke tille krav hero. Det alede yte kal være odulopbygget og i grundprincippet, følge de oprindelige funktionprincipper for at lette en evt. enere ipleentering. Reguleringen kontruere indledningvi til at indgå ed PSD en o tilbagekobling og enere øge reguleringen ipleenteret i Cd-yte 00. Syteet udvikle ed følgende oduler og krav hertil: Mekanik Den ekanike opbygning af VAU 53 å ikke ændre. Motor. gear: Den anvendte otor er en peranent agnetieret DC otor. Modellen hedder FF- 030PK Krav til I/O-kortet: analog udgang, -6 V og ax 0,43 A. Actuator: Den anvendte actuator er opbygget o voice-coil otor. Krav til I/O-kortet: analog udgang, 0-3 V og 96 A. Hardware Den givne hardware opbygning af VAU 53 å ikke ændre, bortet fra de ændringer o allerede er foretaget ved opkoblingen ed Cd-yte 00 og de uligheder dette giver for forkellige konfigurationer. Hardwaren kal generelt kunne aenkoble o vit på Figur 8. PC: PC'en er givet fra univeritet ide og følgende data kal her frehæve: Styreyte: DOS/Window 98, CPU: P3 I/O-kort: Det anvendte I/O-kort, Nudaq PCI-98, er givet fra univeritet ide og opætte i en konfiguration, o varer til de krav der tille af Cd-yte 00, PSD, otor, at actuator. Kortet tiller krav o at PC en kan køre i Linux, Window eller DOS. Cd-yte 00: Side 9

20 Krav til I/O-kortet: 4 TTL input og 4 TTL output. Lyenor: Hardwaren kal ændre ålede at outputtet bliver kopatibel ed det givne I/Okort. Krav til I/O-kortet: analoge input ±5 V. Software Modulerne kal kunne fungere uafhængigt af hinanden, fortået ålede, at det kal tiltræbe, at et odul kan udtage og ertatte ed et andet tilvarende odul, ved kun at ændre på nogle få drivere i oftwaren og at die paraetre er alet i en fil i oftwaren, e Figur. Lyenor R R D D Regulering Motor Aktuator Figur Goaa diagra af den optierede regulering Driveroftware til Cd yte 00: Skal kontruere ålede at oniteringdata kan aflæe og logge via I/O-kortet. Driveroftware til Lyenor: Skal kontruere å poitionen på lyenoren kan aflæe, via I/O-kortet. Regulator: Skal kontruere ålede at der opnå en bedre regulering end den ekiterende. Driveroftware til Motoren: Kontruere ålede at der krive til en af I/O-kortet analoge udgange. Driveroftware til Actuatoren: Kontruere å der krive til en af I/O-kortet analoge udgange. Regulatorerne Kontinuert læderegulering. Side 0

21 Følgende fortyrreler tænke her indlagt B : o Koncentriitet op til 40 µ. o Freedlegeer/rider i den genneigtige overflade op til 300 µ i diaeter. o Bobler i den genneigtige overflade op til 00 µ i diaeter. Med Miniu 0 ielle fejlene i punkt og 3. Fortyrrelerne tænke indlagt oftwareæigt eller ved afpilning af tet Cd. De her optillede kravpecifikationer er indledende og vil enere i kapitel, 3 og 4 blive uppleret, uddybet og konkretieret. Senere vil de alede krav indgå o tet paraetrene i 5. Kapitel Tet. B Jf. Eca-30 Side

22 Side

23 Hardware Kapitlet ohandler en gennegang af hardwaren bag Cd-yte 00 og PSD-yteet og det dertil tilhørende driver-oftware. Med andre ord yteet, o gør det uligt at onitere og overtage reguleringen af løbeværket. Derudover ohandler kapitlet en bekrivele af I/O kortet, der kal bruge til at opale inforationerne fra lyenoren og Cd-yteet, at behandlingen af die inforationer, der bl.a. kan anvende til at betee laerpickup en poition. I forlængele af gennegangen af hvert tykke hardware, bekrive det tilhørende tykke driver-oftware.. Det alede Cd-yte Det alede Cd-yte betår af flere dele, hvor den priære del er tereoanlægget BeoSound 3000 (BS3000 fra B&O. Video Audio Unit 53 (VAU er her udtaget af tereoanlægget, opat på en lodret plade og tilføjet hardware, for at gøre det uligt at onitere og evt. tyre denne. Hardwaren er igen tilluttet et I/O-kort (Nudaq PCI-98 ålede at oniteringen og regulering foretage fra en PC. Dette kalde alet for Cdyte 00. Figur Cd-yte 00 ed PSD-yte Foruden Cd-yte 00 har gruppen tilføjet hardware og en Slave VAU, hvor hardwaren kopierer tyreignalerne til Radial-actuatoren (Ra, Slæde-otoren (SL, B&O V ref og B&O V ref. Herudover er der tilluttet en PSD o aflæer Slave VAU laeren poition, ved ignalerne V dif og V u, o herefter opale af PC en. Det oprindelige yte Cd-yte 00 er Mater, Cd-yte, I/O-kort og det af gruppen tilføjede er Kopiering Hardware, PSD og benævne alet o Cd-yte 00 ed PSD-yte (eller bare Cd-yte, e Figur. Dette alede Cd-yte anvende til at tete det optierede yte og holde reultatet op iod det oprindelige yte. Følgende ignaler kal opale ved brug af Cd-yteet: x radialdiodeignal (idepletdetektorer (reg x focudiodeignal (hovedpletdetektor Side 3

24 Radial actuator trø Slædeotor trø Slæde tyreignal Radial tyreignal PSD u (reg PSD differen (reg Altå i alt 0 ignaler, o kal benytte til at analyere Cd-løbeværket virkeåde. Af die ignaler benytte nogle i regulering øjeed. Ud for die er krevet (reg. I forbindele ed regulering, kal følgende ignaler ende til Cd-yte 00: Slædeotor tyreignal Radial actuator tyreignal. I/O-kortet ed driver-oftware I dette afnit bekrive det oftware der behøve, for at få hardwaren i Cd-yte 00 ed PSD-yte til at kounikere ed PC en. Afnittet opdele i en analye af hvad oftwaren forål er, det ekiterende oftware og denne virkeåde, at overvejeler vedrørende anvendele af dette... Analye af oftwaren Softwaren til det alede yte har to forål: Indaling af data der koer ind til I/O-kortet ved afpilning. Indaling af data, at afvikling af gruppen egen regulering på yteet. I begge tilfælde kal den indalede data kunne ale i en logfil til videre analye i f.ek. Matlab. Forålet ed at have die to tiltande er, at give ulighed for at aenligne B&O' regulering ed den regulering, o gruppen laver. Softwaren aen ed det alede yte C kal give ulighed for at koncentrere ig næten udelukkende o elve reguleringen. Reguleringen kan ipleentere i PC'en oftware og kan derefter holde direkte op iod en reference, o i dette tilfælde er B&O' regulering. Det er ålede uligt ed det færdige yte, at afprøve nye reguleringer og på relativ kort tid få output fra die... Realtid For at ikre tiltrækkeligt hurtige aplinger, er det nødvendigt at afvikle oftwaren på en platfor, der tilbyder en for for realtid. Der kal ed andre ord ekitere et kendt forløb for applikationafviklingen. På yteer ed ulighed for at afvikle flere proceer ad gangen, vil det her være eentielt at kunne give vie proceer højere prioritet. Det kunne for ekepel være en proce, der kal aple ed et I/O-kort. Her kunne RTLinux D, o giver ulighed for at afvikle en proce i realtid, være en oplagt ulighed. En iplere og ere tilgængelig løning er dog at anvende operativyteet DOS. Da der o tandard ikke er ulighed for flertrådet afvikling i DOS, har den ene tråd an kører, altå ulighed for at bruge al tilgængelig beregningkraft fra CPU en. Dette edfører dog en vi grad af uflekibilitet, i og ed at der under kounikationen ed I/O-kortet ikke er ulighed for BIOS-kald, f.ek. at krive til kæren, eller odtage input fra tatatur. Kounikationen C Betående af PC, I/O-kort, Cd-Syte 00 ed PSD og BS 3000 D Real Tie Linux Side 4

Løsninger til Opgaver i fysik A-niveau Fysikforlaget 2007 (blå bog)

Løsninger til Opgaver i fysik A-niveau Fysikforlaget 2007 (blå bog) Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Løninger til Opgaver i fyik A-niveau Fyikforlaget 007 (blå bog) Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee: 4 8 6,66 10 J,9979 10

Læs mere

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 01-udgaven Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee:

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2008-2012. Maj 2008

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2008-2012. Maj 2008 Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 008-01 Maj 008 Opgave 1: Geoterik anlæg a) Ved at uere de to effekter til en alet

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736 Den Teknik-Naturvidenkabelige aiuddannele Storgruppe 9736 Titel: Digital ignalbehandling Synopi: Projektperiode: P //98-9/5/98 Projektgruppe: 347 Deltagere: Clau Albøge Mad Chritenen Tonny Gregeren Karten

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

Den elektrodynamiske højttaler

Den elektrodynamiske højttaler Den elektrodynaiske højttaler Ideel højttaler: arbejder i stepelorådet (stift stepel) kun translatoriske bevægelser dynaiske bevægelser foregår lineært Højttalerebranen betragtes so et sipelt svingende

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - øvelsesvejledninger

NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - øvelsesvejledninger Se det usynlige - øvelsesvejledninger INDHOLDSFORTEGNELSE OG KOLOFON "Se det usynlige" øvelsesvejledninger Indholdsfortegnelse Undersøg laserlysets interferensønster... 3 Beste tykkelsen af et hår... 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Indholdsfortegnelse - 1 udgave Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg. Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: 7589 1911-7674 1981 e-mail: Web-ted: hl@hl-repro.dk

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Behovsstyret ventilation

Behovsstyret ventilation OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation! www.wegon.com Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energibeparende løninger til renovering af varme- og kølingytemer 18 referencer med tilbagebetalingtid Beregninger vier, hvor hurtigt din invetering vil blive tilbagebetalt

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

Det skrå kast - med luftmodstand. Erik Vestergaard

Det skrå kast - med luftmodstand. Erik Vestergaard Det srå ast - ed luftodstand Eri Vestergaard Eri Vestergaard www.ateatisider.d Eri Vestergaard, Haderslev 9. Eri Vestergaard www.ateatisider.d 3. Indledning Denne note an danne udgangspunt for et 3g-projet

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1

Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1 Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1 Kursusoversigt 2014 Modul 30 Basic Kursus K143001 K143002 K143003 K143004 Dato 25. 26.02.14 13. 14.05.14 02. 03.09.14 04. 05.11.14 Modul 31 Konvertering fra TC2 til TC3 Kursus

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV Grønt domicil llebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 LLRO Alt under ét tag ARKITKTONISK UDTRYK OG RKRATIV KVALITT I OMRÅDT Ifølge den ny lokalplan moderniere hele området ved Valby Hallen, når Grøntorvet

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 Søren Riis, 3024 Vitus Bering Danmark 31 05 2007 University College Vitus Bering Danmark Teknologi og Managementdivisionen Titel: Frekvensbestemmelse Tema: Hardwareprogrammering

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Design Systemkald. User-mode Linux, The Linux kernel/325-2004

Design Systemkald. User-mode Linux, The Linux kernel/325-2004 Tracing tråden afbryder systemkaldet via ptrace Systemkaldet til værten ændres til getpid Processens stak manipuleres til at kalde kernen Kernen returnerer til processen Design Systemkald Design Startup/shutdown

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Total systembeskrivelse af AD1847

Total systembeskrivelse af AD1847 Total systembeskrivelse af AD1847 Af Anna Hampen Jens Jørgen Nielsen Johannes Bjerrum Johnny Nielsen 3.semester HIH Anna Hampen, Jens Nielsen, Johannes Bjerrum, Johnny Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Måle og test I. Lasse Kaae 2012

Måle og test I. Lasse Kaae 2012 Måle og test I Lasse Kaae 2012 Plan for de næste 2 uger Uge 1 grundlæggende VEE NI Labview (Torsdag) Anders Meisner Uge 2 Workshop VEE VEE instrument-styring Labview NI USB 6008 Måle øvelser Lasse Kaae

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april:

Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april: Logbog Torsdag d. 28. marts: Ole og Steffen har i dag arbejdet på problemformuleringen indenfor den merkantile del af projektet. Det er altid svært at overskue hvad der skal med og hvad man skal undlade,

Læs mere

DGMF tog elektronik kompendium:

DGMF tog elektronik kompendium: Del 1 Side 1 af 16 DGMF tog elektronik kompendium: Del 1: Skrevet af og redigeret af: Ulf Høj DGMF 2008 Del 1 Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord:... 3 Kondensator buffering:...

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

PEL/PE40 Rullerør sort jordvarme... 2. PEM/PE80 Rullerør blå vand... 3. PEHD/PE80 Rullerør sort jordvarme... 4

PEL/PE40 Rullerør sort jordvarme... 2. PEM/PE80 Rullerør blå vand... 3. PEHD/PE80 Rullerør sort jordvarme... 4 PRISLISTE 0. SEPTEMBER 4 INDHOLDSFORTEGNELSE PEL/PE40 Rullerør sort jordvare... 2 PEM/PE80 Rullerør blå vand... PEHD/PE80 Rullerør sort jordvare... 4 PEHD/PE00 Rullerør sort ed brun strib spildevand...

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Rohde & Schwarz er fremtiden! - Vil du være med?

Rohde & Schwarz er fremtiden! - Vil du være med? Rohde & Schwarz er fretiden! - Vil du være ed? R&S HAMEG HMO1024 - Product of the year 2012 R&S RTO Digitale Oscilloskoper - Markedets Hurtigste Oscilloskopfailie Udvalgte kopakte instruenter: R&S HAMEG

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten We help ideas meet the real world Teknisk Notat Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006 Rekvirent: Jyllands-Posten Side 1 af 7 30. august 2007 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse.

1 Indholdsfortegnelse. ET106 Ringsted Tekniske Skole 11. juni 1999 1 Indholdsfortegnelse. 1 Indholdsfortegnelse. 2 2 Indledning. 3 3 Mikroprocessorkittet. 3 4 Tegning af diagram. 3 4.1 Footprint. 3 4.2 Netlabels. 4 4.3 Netlist.

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være ed til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når ange ennesker gør tingene anderledes, giver det en stor

Læs mere