bank//pension pensionskasse for finansansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bank//pension pensionskasse for finansansatte"

Transkript

1 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår på pengeinstitut- og realkreditområdet. Endvidere kan der indgås aftale om optagelse af medarbejdere ansat i virksomheder inden for eller i tilknytning til den finansielle sektor samt direktører hos interessenterne. Pensionskassens medlemmer er dels de personer, der var medlemmer den 6. juni 1988, dels dem, der er optaget i henhold til stk. 1 og 2. Medlemskabet ophører ved udtræden af pensionskassen, men bevares ved pensionering. Dette regulativ omfatter tillige rettigheder og pligter for ægtefælle- /samlever- og børnepensionister. Ægtefælle-/samlever- og børnepensionister er ikke medlemmer af pensionskassen. 2. Optagelse af medlemmer Enhver, der er omfattet af 1, skal anmeldes som medlem i pensionskassen straks ved ansættelsen hos interessenten og senest efter udløb af eventuel prøvetid. Ingen behøver dog at anmeldes før det fyldte 18. år, eller efter at pensionsudbetalingsalderen jf. pensionsbeskatningslovens 1 a er opnået. Optagelsestidspunktet i pensionskassen er ansættelsestidspunktet eller den 1. i måneden efter det fyldte 18. år eller efter udløb af eventuel prøvetid. Bestyrelsen kan ud fra generelle regler gøre undtagelser fra reglerne i 2, 3 og 8-13, såfremt dette ikke kan give anledning til spekulation mod pensionskassen. stk. 3 I forbindelse med optagelse afgives helbredsoplysninger i en form og i et omfang fastsat af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen forlanger det, fremskaffes desuden lægeattester på pensionskassens regning. Bestyrelsen kan på baggrund af helbredsoplysningerne nægte optagelse. Medlemmet optages kun på normale vilkår. Bestyrelsen kan nægte at optage medarbejdere, hvis erhvervsevne på anmeldelsestidspunktet er nedsat væsentligt. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for medarbejderes pligt til oplysning herom på anmeldelsestidspunktet. Stk. 5. Hvis medlemmets erhvervsevne på optagelsestidspunktet var nedsat med 50 % af den fulde erhvervsevne, kan bestyrelsen afvise at udbetale ydelser. De indbetalte bidrag med renter udbetales til medlemmet, hvorefter medlemskabet ophæves. Stk. 6 Et nyoptaget medlem er omfattet af ophørende invalidepension på 50 % af lønnen inkl. Dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevne og et tilkendelseskriterium på 50 % jf. 10. Herudover bliver et nyoptaget medlem omfattet af gruppelivssum og dækning ved kritisk sygdom iht. separat gruppelivsaftale samt ekstrasikring efter 12 stk. 2 og 3, ligesom der etableres løbende alderspension iht. 9. Medlemmer er altid omfattet af de valgmuligheder der findes i 9 om alderspension, 10 om invalidepension, 11 om ægtefælle- og samleverpension, 12 om supplerende dødsfaldsdækninger, 13 om børnepension og endelig 14 om investeringsprofiler. Medlemmer, der er fyldt 55 år ved indtrædelsen i pensionskassen, kan vælge at få beregnet en invalidepension af samme størrelse som den beregnede livsvarige alderspension ved 65 år. I det tilfælde tilpasses eventuelt valg af ægtefælle- eller samleverpension, så forholdet mellem invalidepension og valgte ægtefælleeller samleverpension bibeholdes uændret. 3. Pensionsbidrag, indskud, overførsel, tilbagekøb og reduktion i arbejdstid samt overgangsregel for indbetalinger. Pensionsbidrag Pensionsbidraget indbetales i henhold til overenskomsterne nævnt i 1. Såfremt der mellem interessent eller tidligere interessent og dennes medlemmer er aftalt højere bidrag, indbetales dette højere bidrag til pensionskassen. Bestyrelsen kan acceptere indbetaling af bidrag og/eller indskud i henhold til en generel pensionsaftale, hvor bidraget overstiger eller har oversteget pensionsbidraget i overenskomsterne nævnt i 1, stk. 1, for medlemmer optaget i pensionskassen før 1. oktober Accepten kan gøres betinget af, at der indgås en generel aftale mellem interessenten og dennes medlemmer. Indskud Et medlem kan ved optagelsen eller senere betale et indskud, der anvendes til forhøjelse af pensioner ifølge regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 5. Overførsel Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for overførsel til anden ordning. Stk. 6. Genkøb Bortset fra i de situationer, der er særskilt beskrevet i dette pensionsregulativ, kan medlemmet ikke genkøbe sin pension. Genkøb sker efter regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. Stk. 7. Reduktion i arbejdstidsbrøken Et medlem, hvis arbejdstid reduceres, kan vælge selv at betale pensionsbi- Side 1

2 drag. Det samlede bidrag kan dog ikke overstige det bidrag, som pensionskassen ville have modtaget, såfremt arbejdstiden ikke var blevet nedsat. Stk. 8. Overgangsregel for pensionsbidrag for medlemmer ansat før 1. oktober 1994 En overbygningsordning er en generel pensionsaftale mellem en interessent og dennes medlemmer, hvorefter der indbetales et samlet pensionsbidrag, der overstiger 10 % af medlemmets aktuelle løn, eller det samlede pensionsbidrag overstiger 10 % af løntrin 31 i overenskomsten jf. 1. Stk. 9. Medlemmer, der før 1. oktober 1994 var omfattet af en generel pensionsaftale med en overbygningsordning, kan vælge mellem: a. Videreførelse af den generelle pensionsaftale og uændret 10 % af den aktuelle løn, dog maksimum 10 % af løntrin 31 i overenskomsten for elever og ubefordrede medarbejdere til pensionskassen. b. Indbetaling efter overenskomsten til pensionskassen og indbetaling af overskydende pensionsbidrag i henhold til den generelle pensionsaftale. Det samlede pensionsbidrag og bidraget til pensionskassen kan ikke nedsættes begrundet i disse regler. Ved eventuel forhøjelse af bidraget fortsætter de aftalte risikodækninger uændret med mindre andet er aftalt. Stk. 10. Ved et af 7 omhandlet stillingsskift bortfalder den ovenfor i stk. 8 nævnte ordning. 4. Indbetalinger og indberetninger fra interessenter Pensionsbidraget indbetales månedsvis forud med mindre andet er aftalt. Indbetalingen sker samlet for medlemmer ansat hos en interessent eller tidligere interessent. Medlemmets andel af bidraget opkræves af den pågældende virksomhed. Rettidig indbetalingsdato er den 1. i måneden. Ved for sen indbetaling forøges det skyldige beløb med 1 % for hver påbegyndt måned. Pensionskassen underretter de ansatte medlemmer om eventuelle restancer. Interessenter og tidligere interessenter indberetter hver måned de nødvendige oplysninger til pensionskassen, herunder pensionsgivende løn, samlet pensionsbidrag og arbejdstidsbrøk. stk. 4 For selvbetalere indbetales månedsvis forud med mindre andet er aftalt, idet selvbetalere der indbetaler bidraget direkte til pensionskassen og ikke via ny arbejdsgiver - dog altid betaler bidraget forud. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt formen og omfanget af indbetaling og indberetning for selvbetalere. Ved for sen indbetaling forøges det skyldige beløb med 1 % for hver påbegyndt måned. Udebliver indbetalingen i mere end én måned, overgår medlemmet til hvilende medlemskab som beskrevet i 7, stk. 2, punkt c. 5. Helbredsoplysninger Medlemmets valg, der medfører en øget risiko for pensionskassen - herunder også afledt af højere løn og bidrag kan medføre klausulering eller krav om afgivelse af helbredsoplysninger. De nærmere regler for anvendelse af klausulering og/eller afgivelse af helbredsoplysninger fastsættes af bestyrelsen. Ved forhøjelser efter 1. maj 2014 indtræder forhøjelsen af dødsfaldsdækningen ved selvmord dog under alle omstændigheder først et år efter forhøjelsen. Stk. 2 Klausulering Et medlem der får forhøjet forsik- ringsdækninger, uden afgivelse af helbredsoplysninger, kan blive omfattet af en klausuleringsperiode fastsat af bestyrelsen. Det betyder, at hvis medlemmet (eller andre berettigede) indenfor den gældende klausuleringsperiode bliver berettiget til forsikringsydelse(r) på baggrund af en eller flere lidelser, der var kendt eller symptomgivende ved underskrivelse af ændringen, beregnes ydelserne på baggrund af ydelsessammensætningen inden forhøjelsen. Dette gælder dog kun, hvis pensionskassens bestyrelse kan godtgøre, at der ikke kunne være afgivet tilfredsstillende helbredsoplysninger ved forhøjelsen, dersom dette havde været et krav. Stk. 3 Klausulering af bidragsforhøjelser Hvis den månedlige indbetaling på det tidspunkt, hvor medlemmet er berettiget til præmiefritagelse over en 2 årig periode er steget med mere end 10 % vil pensionsordningen være pålagt en klausuleringsperiode efter bestemmelserne om klausulering jf. 5 stk. 2 for den del af bidragsforøgelsen, som ikke kan tilskrives anciennitet, udnævnelse eller generelle overenskomstmæssige stigninger. Udgangspunktet for de 10 % er det indbetalte bidrag og lønforholdene det forudgående år for denne 2 års periode eller i særlige tilfælde den tidligst registrerede indbetaling. 6. Orlov Ved orlov - midlertidig tjenestefrihed - og i orlovsperioden kan medlemmet vælge mellem følgende ordninger: a. Indbetaling af pensionsbidrag. Bidraget kan ikke overstige det hidtil indbetalte og skal mindst kunne dække udgifterne til betaling for den risikodækning, medlemmet havde ved starten af orlov. Bestyrelsen kan fastsætte et absolut minimum for pensionsbidraget. Side 2

3 b. Opretholdelse af rettighederne i 12 måneder med bidragsfri dækning ved ophør af bidragsindbetaling. Risikodækninger fastholdes, og udgifterne hertil samt til administration m.v. fradrages i medlemmets opsparede reserver. Perioden med bidragsfri dækning kan ved skriftlig ansøgning forlænges med 12 måneder. Ved orlovsperiodens ophør genoptages risikodækning og betaling af pensionsbidrag uden afgivelse af helbredsoplysninger. 7. Muligheder ved fratrædelse af stilling hos interessent eller tidligere interessent samt stop for indbetaling Hvis medlemmet umiddelbart efter fratrædelsen hos en interessent eller tidligere interessent fortsætter i en stilling hos en anden interessent, og betingelsen for medlemskab i pensionskassen er til stede, fortsættes medlemskabet. Et medlem kan ved fratrædelse af sin stilling hos en interessent eller tidligere interessent vælge mellem følgende muligheder under forudsætning af, at der er indbetalt pensionsbidrag i mere end 6 måneder, og at medlemmet ikke fortsætter som medlem jf. stk. 1.: a. Indbetaling af pensionsbidrag som selvbetaler. Bestyrelsen fastsætter et minimum for pensionsbidragets størrelse. Pensionsbidraget reguleres jf. 8 stk. 6. Overstiger pensionsbidraget det hidtil indbetalte, kan pensionskassen kræve dokumentation for løn og bidragsprocent. Bestyrelsen fastsætter form og omfang af dokumentationen. b. Opretholdelse af rettighederne i 12 måneder med bidragsfri dækning som medlem. Risikodækninger fastholdes, og udgifterne hertil samt til administration m.v. fradrages i medlemmets opsparede reserve. Perioden med bidragsfri dækning kan ved skriftlig ansøgning forlænges med 12 måneder. Hvis ikke andet vælges, fortsætter medlemmet efter periodens udløb som under punkt c. Selvbetalere, der standser indbetalingen, og hvor dette ikke sker som følge af en fratrædelse, fortsætter umiddelbart i forlængelse af bidragsophøret som under punkt c. Medlemmet kan genoptage indbetalingen efter reglerne i punkt a. c. Fortsættelse med nedsatte rettigheder som hvilende medlem. 1. For medlemmer, der blev hvilende medlem til og med den 31. december 2000, anvendes den opsparede værdi i prioriteret rækkefølge til sum ved alderspension, børnepension, samt invalidedækning og dødsdækning i det forhold, der eksisterede under punkt b, og endelig til løbende alderspension. 2. For medlemmer, der bliver hvilende medlem fra og med den 1. januar 2001, anvendes den opsparede værdi i prioriteret rækkefølge til sum ved alderspension, og herefter til invalidepension og evt. dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen, samt alderspension af samme størrelse, og sådan at forholdet mellem invalide- og dødsdækning bevares, som det eksisterede under pkt. b. Medlemmer under nr. 1 kan vælge at være omfattet af nr. 2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for omvalget. d. Overførsel til anden pensionsordning i overensstemmelse med pensionsbeskatningslovens regler, såfremt medlemmet ikke er pensioneret. e. Kontant udtrædelse, såfremt medlemmet ikke er berettiget til pension. Medlemmet kan på ethvert tidspunkt efter fratrædelsen forlange udtrædelsesgodtgørelsen udbetalt kontant. Udtrædelsesgodtgørelsen kommer dog tidligst til udbetaling 12 måneder efter fratrædelsen fra den pensionsgivende stilling hos interessenten eller den tidligere interessent. Ved emigration kan udtrædelsesgodtgørelsen udbetales kontant, selv om der ikke er gået 12 måneder efter fratrædelsen. Udbetalingen kan kun ske, såfremt medlemmet på dette tidspunkt ikke er ansat, eller har truffet aftale om ansættelse, i en stilling med en tilknyttet forsikringsmæssig pensionsordning, hvortil udtrædelsesgodtgørelsen kan overføres. Medlemmer, hvor der i alt er indbetalt pensionsbidrag i maximalt seks måneder, udtræder efter reglerne i 7, stk. 2 punkt e umiddelbart efter fratrædelsen, med mindre medlemskabet fortsætter jf. 7 stk Teknisk grundlag Bestyrelsen fastsætter et teknisk grundlag for pensionskassen og anmelder det til Finanstilsynet. Det tekniske grundlag fastsætter, om, og i givet fald i hvilket omfang, pensionsydelser og priser mv. er garanterede. Grundlaget indeholder regler for betingede og tidsbegrænsede garantier. Det tekniske grundlag for pensionsdækninger (også bestående pensionsdækninger) kan ved anmeldelse til Finanstilsynet ændres, hvis en eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt. En ændring af det tekniske grundlag betyder, at de pensionsydelser, der er beregnet på baggrund af et teknisk Side 3

4 grundlag, der er anmeldt med virkning fra den 1. oktober 2004 eller senere, eller for pensioner der efterfølgende er valgt om til at være omfattet af dette, kan omregnes efter det til enhver tid gældende og anmeldte tekniske grundlag. Pensionsydelserne kan derved ændres i både opad- og nedadgående retning. Invalidepensioner, ægtefælle- /samleverpensioner og børnepensioner, kan dog ikke nedsættes som følge af ændringer i teknisk grundlag efter, at retten til den pågældende ydelse er indtrådt. Det tekniske grundlag kan ændres: for så vidt angår renten, hvis den af Finanstilsynet fastsatte maksimale grundlagsrente eller den af Finanstilsynet fastsatte opgørelsesrente for pensionshensættelser ændres, eller svarende til størrelsen af et omkostnings- og sikkerhedstillæg, som indføres på foranledning af Finanstilsynet herunder i forbindelse med skærpede solvens- og hensættelsesregler, ændrede skatteregler samt andre offentlige reguleringer. for så vidt angår dødelighed eller invaliditetstavlen, hvis det på grundlag af mindst fem års statistiske observationer kan konstateres, at det respektive grundlags forudsætninger om dødelighed eller invaliditet ikke er valgt med forsigtighed eller ikke er betryggende. De statistiske analyser skal baseres på erfaringer i bestanden eller på repræsentative undersøgelser og vise afvigelser, der må anses for at være varige. De nærmere regler fastsættes i det tekniske grundlag. Regler for beregning af bonus Bestyrelsen fastsætter regler for beregning af bonus for pensionskassen og anmelder det til Finanstilsynet. Tilsvarende fastsætter bestyrelsen de for de enkelte år anvendte parametre og anmelder disse til Finanstilsynet. Ethvert medlem af pensionskassen er berettiget til at deltage i bonusfordelingen. Tilsvarende gælder for ægtefælle-/samlever- og børnepensionister. Det tekniske grundlag for beregning af bonus kan opdeles i forskellige bonusgrupper, der hver især omfatter en eller flere af pensionskassens afdelinger. Bestyrelsen kan i tillæg til det tekniske grundlag for beregning af bonus fastsætte særlige bestemmelser om bonusanvendelse. Den, der gør krav på pension, skal tilvejebringe de nødvendige oplysninger. Bestyrelsen fastlægger kravene til og formen af de nødvendige oplysninger. Pensioner med løbende udbetalinger og ratepensioner udbetales månedsvis forud, sidste gang i den måned retten til pensionen ophører. Stk. 5. Fordeling af pensionsbidrag De indbetalte pensionsbidrag anvendes forlods til betaling for dækningerne ved død og invaliditet. Det resterende bidrag anvendes til alderspension. Såfremt medlemmets arbejdstid reduceres, eller dets pensionsbidrag ikke er tilstrækkelig til at opnå fuld dækning ved død og invaliditet, nedsættes pensionerne ved død og invaliditet således, at forholdet mellem ægtefælle-/samleverpension og invalidepension bevares. Stk. 6. Regulering Bestyrelsen fastsætter reguleringen af pensioner og beløbsgrænser i overensstemmelse med det til enhver tid gældende og anmeldte tekniske grundlag. Stk. 7. Pensionernes størrelse Pensionernes størrelse og værdi beregnes efter det til enhver tid gældende og anmeldte tekniske grundlag. Stk. 8. Pensionsoversigter Pensionsdækningernes størrelse mv. fremgår af den pensionsoversigt, som medlemmerne modtager eller får adgang til elektronisk fra pensionskassen hvert år. Af pensionsoversigterne fremgår desuden, hvilke pensionsydelser mv., der er garanterede, herunder om garantien er betinget eller tidsbegrænset, og hvilken investeringsprofil pensionen er omfattet af. Pensionskassen udsender eller giver elektronisk adgang til nye pensionsoversigter, når pensionskassen i øvrigt finder det nødvendigt, bl.a. ved ændringer i pensionsdækningernes størrelse og ved omvalg af ydelser eller investeringsprofil. 9. Alderspension Ret til alderspension indtræder den 1. i måneden efter, at medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen jf. 1 a i pensionsbeskatningsloven, og såfremt medlemmet ikke i forvejen oppebærer invalidepension eller dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen fra pensionskassen. A: Pensioner skattekode 1 Løbende alderspension Et medlem, der har ret til alderspension, kan med eller uden fortsat bidragsbetaling udsætte pensioneringen, hvorved alderspensionens størrelse forhøjes efter reglerne i det anmeldte tekniske grundlag. Forhøjet løbende alderspension Et medlem optaget i pensionskassen før den 1. januar 2011 kan vælge at få udbetalt hele opsparingen som løbende livsvarig alderspension eller at få udbetalt en del som forhøjet alderspension i 10 år. Side 4

5 Der er pr. 1. april 2012 for hvert enkelt medlem reserveret en del af opsparingen for at opretholde denne rettighed. Den forhøjede pension er tilsigtet at være 50 % større end den livsvarige del af alderspensionen ved pensioneringsalder 65, men vil i praksis kunne afvige som følge af den udvikling, der sker frem til pensioneringen. Det reserverede beløb kan ikke være større end den opsparing, der var 1. januar For pensioner under kapitaliseringsgrænsen og for meget små forhøjelser bortfalder muligheden. Hvis medlemmet har fået tilkendt invalidepension, bortfalder retten til forhøjet alderspension. Sum Medlemmer, som inden 1. januar 2013 har anvendt en del af indbetalingen til finansiering af en sum, og som ikke er under bidragsfri dækning, jf. 7,, punkt b, kan få udbetalt deres sum ved alderspension, efter at medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen, jf. 1 a i pensionsbeskatningsloven. Retten til summen bortfalder i forbindelse med tilkendelse af invalidepension før medlemmet fylder 60 år. Stk. 5. Overgangsregel for sum For pensionsbidrag, indbetalt inden den 1. januar 1993, er der for hvert medlem beregnet et beløb, der svarer til den sum, medlemmet kunne vælge at få udbetalt som sum i henhold til de regler, der gjaldt indtil denne dato. B: Ratepensioner skattekode 2 Stk. 6 Ratepension kan udbetales fra den 1. i måneden til medlemmer, der har opnået pensionsudbetalingsalderen jf. 1 a i pensionsbeskatningsloven. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, men skal påbegyndes seneste den 1. i måneden 15 år efter, at pensionsudbetalingsalderen jf. 1 a i pensionsbeskatningsloven er nået. Stk. 7. Invaliditet Medlemmer er berettiget til at påbegynde udbetalingen af sin ratepension ved invaliditet, som berettiger til udbetaling af invalidepension efter 10 stk. 1 og 2. Stk. 8. Udbetaling Den opsparede værdi udbetales i lige store månedlige rater over minimum en 10-årig periode, og sidste udbetaling skal ske senest den 1. i måneden 25 år efter pensionsudbetalingsalderen jf. pensionsbeskatningslovens 1 a er nået. Hvis medlemmet dør, før udbetalingen af pensionen er påbegyndt, udbetales den opsparede værdi over en 10-årig periode fra medlemmets død. Dør medlemmet i udbetalingsperioden, udbetales den resterende værdi af pensionen i den resterende del af udbetalingsperioden efter medlemmets død. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende jfr. Forsikringsaftalelovens 105a, med mindre medlemmet i overensstemmelse med forsikringsaftaleloven skriftligt har indsat en anden begunstiget eller meddelt, at der ikke ønskes indsat en begunstiget. Efter medlemmets død kan den berettigede vælge at få udbetalt pensionen som et engangsbeløb. Stk. 9. Medlemmer, der ikke allerede er omfattet af en investeringsprofil med betingede garantier, skal ved etablering af ratepension skifte investeringsprofil. C: Kapitalpensioner skattekode 3 Stk. 10. Medlemmer, som ikke er under bidragsfri dækning, jf. 7,, punkt b, og har opnået pensionsudbetalingsalderen, kan få udbetalt deres Kapitalpension. Udbetalingen kan udsættes, men pensionen skal udbetales senest den 1. i måneden 15 år efter, at pensionsudbetalingsalderen, er nået. Stk. 11. Invaliditet Medlemmer er berettiget til at få udbetalt sin kapitalpension ved invaliditet, som berettiger til udbetaling af invalidepension efter 10 stk. 1 og 2 eller ved livstruende sygdom, som er indtrådt efter, at kapitalpensionen er oprettet. Stk. 12. Udbetaling Den opsparede værdi udbetales som et engangsbeløb. Hvis medlemmet dør før udbetalingen af pensionen, udbetales den opsparede værdi. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende jfr. Forsikringsaftalelovens 105a, med mindre medlemmet i overensstemmelse med forsikringsaftaleloven skriftligt har indsat en anden begunstiget eller meddelt, at der ikke ønskes indsat en begunstiget. Stk. 13. Medlemmer, der ikke allerede er omfattet af en investeringsprofil med betingede garantier, skal ved etablering af kapitalpension skifte investeringsprofil. D: Aldersopsparing Stk. 14. Aldersopsparing kan oprettes ved overførsel fra en lignende ordning i andet selskab eller ved overførsel fra afgiftsberigtiget ydelse fra midler opsparet i henhold til 9, stk. 10. Regler for eventuel yderligere indbetaling fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer, som ikke er under bidragsfri dækning, jf. 7,, punkt b, og har opnået pensionsudbetalingsalderen, kan få udbetalt deres aldersopsparing. Udbetalingen kan udsættes, men pensionen skal udbetales senest den Side 5

6 1. i måneden 15 år efter, at pensionsudbetalingsalder, er nået. Stk. 15. Invaliditet Medlemmer er berettiget til at få udbetalt deres aldersopsparing ved invaliditet, som berettiger til udbetaling af invalidepension efter 10 stk. 1 og 2 eller ved livstruende sygdom, som er indtrådt efter, at aldersopsparingen er oprettet. Stk. 16. Udbetaling Den opsparede værdi udbetales som et engangsbeløb. Hvis medlemmet dør før udbetalingen af pensionen, udbetales den opsparede værdi. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende jfr. Forsikringsaftalelovens 105a, med mindre medlemmet i overensstemmelse med forsikringsaftaleloven skriftligt har indsat en anden begunstiget eller meddelt, at der ikke ønskes indsat en begunstiget. E: Livsbetinget aldersopsparing Stk. 17. Livsbetinget aldersopsparing kan oprettes ved overførsel fra en lignende ordning i andet selskab eller ved overførsel fra afgiftsberigtiget ydelse fra midler opsparet i henhold til 9, Regler for eventuel yderligere indbetaling fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer, som ikke er under bidragsfri dækning, jf. 7,, punkt b, og har opnået pensionsudbetalingsalderen, kan få udbetalt deres Livsbetingede aldersopsparing. Udbetalingen kan udsættes, men pensionen skal udbetales senest den 1. i måneden 15 år efter, at pensionsudbetalingsalder, er nået. Retten til Livsbetinget aldersopsparing bortfalder i forbindelse med tilkendelse af invalidepension før medlemmet fylder 60 år. F: Øvrige Stk. 18. Aftaler inden pensionering mv. Inden udbetalingen af rate- eller kapitalpensionen er påbegyndt, og der er indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt, kan medlemmet vælge helt eller delvist at overføre den opsparede værdi til alderspension med løbende udbetalinger. Tilsvarende kan medlemmet på samme vilkår helt eller delvist vælge at overføre den opsparede værdi fra sin kapitalpension til sin bestående ratepension i pensionskassen. Overførslen sker i henholdt til reglerne i pensionsbeskatningslovens 41 og pensionskassens tekniske grundlag. Stk. 19. Deling af rate- eller kapitalpension ved separation eller skilsmisse Hvis medlemmet ved separation eller skilsmisse udlodder sin rate- eller kapitalpension helt eller delvist til sin ægtefælle i medfør af reglerne i pensionsbeskatningsloven 30, er ægtefællen forpligtet til at overføre den udloddede del til et andet pensionsinstitut, med mindre ægtefællen selv er medlem af pensionskassen. Stk. 20. Delpension Et medlem, der har opnået pensionsudbetalingsalderen, og fratræder sin stilling eller overgår til deltidsansættelse, kan begære udbetaling af alderspension, idet bestyrelsen fastsætter nærmere regler for delpension. Stk. 21. Optaget før 1. maj 2007 Medlemmer optaget i pensionskassen før den 1. maj 2007 har dog ret til alderspension, sum, ratepension, kapitalpension, aldersopsparing og livsbetinget aldersopsparing fra 60 år. Tilsvarende gælder for medlemmer optaget den 1. maj 2007 eller senere, som har fået overført en pensionsordning oprettet før 1. maj 2007 fra et tidligere ansættelsesforhold til Bankpension, hvor de har valgt, at retten til alderspension ved 60 år er bibeholdt. 10. Invalidepension og dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevne Alle medlemmer, der ikke er fyldt 65 år, er omfattet af invalidepensionsdækning. Medlemmer, der ikke er fyldt 60 år, er desuden omfattet af dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen, hvis medlemmet har tilvalgt eller obligatorisk er omfattet af denne dækning, og ikke har fravalgt den. Kriteriet for tilkendelse af invalidepension eller dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen er, at medlemmets erhvervsevne er nedsat med mindst 50 %, medmindre medlemmet har valgt, at kriteriet i stedet skal være, at medlemmets erhvervsevne er nedsat med mindst to tredjedele (eller medlemmet er optaget før 1. januar 2008 og har valgt at fortsætte på det før denne dato gældende kriterium om, at erhvervsevnen skal være nedsat med mindst to tredjedele). For forsikringsdækninger for invaliditet og dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen, hvor invaliditetens indtræden ligger efter 1. maj 2014, gælder, at krav om udbetaling af forsikringsydelser i tilfælde af invaliditet (såvel invalidepension som dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen) skal fremsættes inden 1 år efter det tidspunkt, da medlemmet har fået kundskab om de omstændigheder, der begrunder kravet. Forsikringen omfatter ikke dækning for tiden forud for fremsættelse af kravet, hvis dette først rejses efter, at der er forløbet 1 år. Retten til tilkendelse af invalidepension ved varig invaliditet For medlemmer ansat hos en interessent eller tidligere interessent indtræder retten til invalidepension den 1. i måneden, efter at følgende betingelser er opfyldt: Medlemmet er fratrådt sin stilling på grund af invaliditet, som må Side 6

7 anses for varig, og som efter bestyrelsens skøn nedsætter erhvervsevnen i betydelig grad, normalt mindst med 50 %. Medlemmet er ikke fyldt 65 samt har opnået Pensionsudbetalingsalderen jf. 1 a i pensionsbeskatningsloven. Hvis medlemmet er fyldt 65 og ikke har nået pensionsudbetalingsalderen har medlemmet ret til en invalidepension på niveau svarende til en førtidig alderspensionering. Ved bedømmelsen af, om medlemmet er berettiget til invalidepension, lægger bestyrelsen den generelle erhvervsevne - dvs. erhvervsevnen i ethvert erhverv - til grund. Nedsættelsen af erhvervsevnen bedømmes af pensionskassen under hensyn til de helbredsmæssige forhold ud fra en ren lægelig vurdering. For medlemmer, der på tidspunktet for invaliditetens indtrædelse ikke er ansat hos en interessent eller tidligere interessent, indtræder retten til invalidepension den 1. i måneden efter, at følgende betingelser er opfyldt: Medlemmet er efter bestyrelsens skøn varigt invalid i en grad, som nedsætter erhvervsevnen i betydelig grad, normalt mindst med 50 %. Medlemmet er ikke fyldt 65 samt har opnået Pensionsudbetalingsalderen jf. 1 a i pensionsbeskatningsloven. Hvis medlemmet er fyldt 65 og ikke har nået pensionsudbetalingsalderen har medlemmet ret til en invalidepension på niveau svarende til en førtidig alderspensionering. Ved bedømmelsen af, om medlemmet er berettiget til invalidepension, lægger bestyrelsen den generelle erhvervsevne - dvs. erhvervsevnen i ethvert erhverv - til grund. Retten til dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen For medlemmer, som er omfattet af dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen, indtræder retten til dækning fra den 1. i måneden efter, at følgende betingelser er opfyldt: Medlemmets erhvervsevne har uafbrudt i seks måneder været nedsat i betydelig grad, normalt mindst med 50 %, uden at bestyrelsen anser erhvervsevnenedsættelsen for at være varig. Medlemmet er ikke fyldt 60 år på tidspunktet for først mulige udbetalingsdato. Ved bedømmelsen af, om medlemmet er berettiget til dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen, lægger bestyrelsen medlemmets erhvervsevne i sin hidtidige beskæftigelse hos en interessent eller tidligere interessent til grund. Bestyrelsens skøn udøves på grundlag af en helbredsattest og de øvrige bevisligheder, bestyrelsen ønsker forelagt. Pensionskassen afholder udgifterne til de af bestyrelsen ønskede bevisligheder. Stk. 5. Præmiefritagelse Hvis indbetaling af præmie stopper fordi medlemmets erhvervsevne er varigt eller midlertidigt nedsat, og medlemmet er berettiget til enten invalidepension eller til dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevne jf. 10 gives der præmiefritagelse, således at medlemmet bevarer sine pensionsydelser, som om bidraget fortsat blev betalt. Stk. 6. Ophør af retten til invalidepension og dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen Ret til invalidepension og dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen bortfalder i alle tilfælde ved medlemmets død eller hvis erhvervsevnen ikke længere skønnes at være nedsat i et sådant omfang, at det opfylder betingelserne i stk Retten til invalidepension ophører ved alder 65, forudsat medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen jf. 1 a i pensionsbeskatningsloven. I modsat fald fortsætter invalidepensionen, indtil medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen jf. 1 a i pensionsbeskatningsloven, dog således at det aftalte niveau for invalidepension ophører, hvorefter pensionsudbetalingen fortsætter med den størrelse, som den beregnede alderspension ved alder 65 ville udgøre. Retten til dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen bortfalder desuden, hvis tilstanden anses for varigt nedsat i et omfang, som berettiger til udbetaling af invalidepension efter stk. 1. Retten til dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen bortfalder under alle omstændigheder, når ydelsen er udbetalt uafbrudt i 36 måneder. Hvis et medlem har modtaget udbetaling af dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen i mindre end 36 måneder, og udbetalingen har været afbrudt i maksimalt seks måneder, men på ny genoptages som følge af tab af erhvervsevnen, der har samme årsag eller diagnose, som tidligere berettigede til dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen, betragtes sådanne udbetalingsperioder som én ved beregningen af den samlede maksimale udbetalingsperiode på 36 måneder. Stk. 7. Valgmuligheder Nyoptagne medlemmer har som standard en invalidepensionsdækning på 60 % af den indberettede pensionsgivende løn. Et medlem, der ikke er pensioneret, kan dog vælge en invalidepension på op til 80 % af den indberettede pensionsgivende løn. Medlemmet er dog altid omfattet af en invalidepension, der er mindst 47 % af løntrin 31, jf. standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansfor- Side 7

8 bundet. Dette minimumsbeløb reguleres jf. 8, stk. 6. For deltidsansatte ganges minimums beløbet med deltidsprocenten. Medlemmer der har valgt invalidepension af samme størrelse som alderspensionen jf. 2 stk. 6 er ikke omfattet af minimumsbeløbet. Invalidepensionen beregnes altid under hensyn til 8 stk. 1 og 5. For medlemmer der har opnået pensionsudbetalingsalderen jf. pensionsbeskatningslovens 1 a kan invalidepensionen helt fravælges. Medlemmer optaget i pensionskassen før den 1. maj 2007, kan fravælge invalidepensionen ved det fyldte 60. år. Tilsvarende gælder for medlemmer optaget den 1. maj 2007 eller senere, som har fået overført en pensionsordning oprettet før 1. maj 2007 fra et tidligere ansættelsesforhold til Bankpension, hvor de har valgt at retten til alderspension ved 60 år er bibeholdt. Stk. 8 Dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevne er altid af samme størrelse som invalidepension ved varigt invaliditet. Stk. 9. Udbetaling til arbejdsgiveren Så længe et medlem modtager sin hidtidige løn, udbetales dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen til arbejdsgiveren. Dette gælder, uanset om medlemmet er ansat hos en interessent, en tidligere interessent, har videreført indbetalingen ved ny arbejdsgiver eller er omfattet af bidragsfri dækning. Hvis medlemmet på tidspunktet for tilkendelse af dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevne betaler bidrag for egen regning direkte til pensionskassen, udbetales dog altid til medlemmet selv. Stk. 10. Reduktion for offentlige ydelser m.v. I enhver udbetaling af dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevnen foretages reduktion af ydelsen med offentlige ydelser og tilskud til medlemmet eller medlemmets arbejdsgiver i form af sygedagpenge, tilskud til skåne- eller fleksjob m.v. 11. Ægtefælle- eller samleverpension Et ikke-pensioneret medlem kan til enhver tid tilvælge enten en ægtefællepension eller en samleverpension jf. stk. 9, såfremt råderetten over en allerede eksisterende ægtefælle- eller samleverpension ikke er begrænset efter stk. 5. Er der noteret en samlever jf. stk. 7, så har medlemmet valgt en samleverpension, i andre tilfælde er der valgt en ægtefællepension jf. stk. 3. Betingelser om ægteskabet og fravalg af ægtefællepension Ret til ægtefællepension indtræder den 1. i måneden efter et medlems død, når følgende betingelser er opfyldt: a. Ægteskabet skal have bestået mindst tre måneder, medmindre dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse. b. Ægteskabet skal være indgået før medlemmets fyldte 65. år. c. Ægteskabet skal være indgået før medlemmets invalidepensionering efter 10 eller alderspensionering efter 9. Et ikke-pensioneret medlem kan fravælge ægtefællepensionen. Såfremt der i forbindelse med en skilsmisse er noteret en ret til ægtefællepension kræves dog et forudgående samtykke fra ægtefællen. Registreret partnerskab Registreret partnerskab ligestilles med ægteskab. Behandling af ægtefælle- /samleverpension ved separation og skilsmisse For ægtefællepension gælder i tilfælde af separation eller skilsmisse reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse for både mandlige og kvindelige medlemmer. Er der valgt en samleverpension, og medlemmet og den navnenoterede har været gift eller registrerede partnere, så gælder reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse for både mandlige og kvindelige medlemmer. Stk. 5 Ægtefæller, hvis ægteskab med medlemmet var opløst på tidspunktet for medlemmets tilvalg af ægtefællepension, har ingen ret til ægtefællepension. Stk. 6. Definition på en samlever og notering En samlever på en samleverpension er en person, som medlemmet er eller kan gifte sig med, eller en person medlemmet er eller kan blive registreret partner med. Notering af en samlever, der skal være berettiget til samleverpension, skal ske skriftligt til pensionskassen. Medlemmet og samleveren skal have fælles bopæl på tidspunktet for noteringen. Der kan kun noteres én samlever til samleverpensionen. Stk. 7. Betingelser for samleverpension og fravalg Ret til samleverpension indtræder den 1. i måneden efter et medlems død, når følgende betingelser er opfyldt: a. Samleveren skal have været noteret mindst tre måneder, medmindre dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller akut infektionssygdom indtruffet efter notering af samleveren. Side 8

9 b. Samlivet skal have bestået før medlemmets fyldte 65. år. c. Samlivet skal have bestået før medlemmets invalidepensionering efter 10 eller alderspensionering efter 9. Et ikke-pensioneret medlem kan fravælge en samleverpension. Stk. 8. Valgmuligheder, beregning af ægtefælle- eller samleverpension og specifikke regler Et medlem, der ikke er pensioneret, kan til enhver tid ved skriftlig begæring vælge ægtefælle- eller samleverpension, som kan være enten ti årig eller livsvarig og som kan udgøre et årligt beløb svarende til mellem 0 % og 80 % af medlemmets løn. Ægtefælle- eller samleverpensionen efter et pensioneret medlem, eller ved udløb af invalidepensionen jf. 10 udgør samme forhold til den livsvarige alderspension som bestod mellem ægtefælle- eller samleverpensionen og den valgte invalidepension jf. 10. Ægtefælle- eller samleverpensionerne beregnes altid under hensyn til 8 stk. 1 og 5. Ægtefælle- eller samleverpensionen efter et pensioneret medlem udgør dog medlemmets pension i de første 6 måneder. 12. Supplerende dødsfaldsdækning Gruppeliv Bestyrelsen er bemyndiget til at indføre gruppelivsordning samt til at fastsætte de nærmere regler herunder finansieringsmetode, dvs. om præmien betales med bonus midler, ved opkrævning af særskilt præmie eller ved betaling med brug af allerede opsparede midler. Såvel bonusfinansierede gruppelivsordninger som andre gruppelivsordninger kan afskaffes med tre års opsigelse. Ekstrasikring Et medlem kan vælge at supplere sin pension ved død med en ydelse, der dækker værdien af skattekode 1 depotet med fradrag af forsikringssummer udbetalte iht. gruppelivsaftalen jf. 12 stk. 1. Ved invaliditet bortfalder reguleringen af denne ydelse. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for beregning af ydelsen og seneste tidspunkt for tilvalg af ydelsen. Medlemmet er samtidig omfattet af stk. 3. Garanteret alderspension Et medlem, der har valgt ekstrasikring jf. stk. 7, er samtidig omfattet af den maksimale garanterede alderspension, som Pensionsbeskatningsloven og det anmeldte tekniske grundlag tillader. Bestyrelsen fastsætter de nærmere udbetalings- og beregningsregler. 13. Børnepension Et medlem, der ikke er pensionsberettiget kan til ethvert tidspunkt ved skriftlig begæring vælge at være omfattet af børnepension på op til 25 % af medlemmets pensionsgivende løn efter reglerne i stk. 2, 4 og 5. Medlemmer optaget før den 1. januar 2002 er omfattet af stk. 3, med mindre de vælger at være omfattet af stk. 1. Medlemmer, der vælger at være omfattet af stk. 1, kan ikke senere vælge at være omfattet af stk. 3. Ret til børnepension indtræder den 1. i måneden efter et medlems død eller invaliditet som berettiger til invalidepension og berettigede er medlemmets børn, adoptivbørn samt stedbørn. Stedbørn skal have bopæl hos medlemmet på pensioneringstidspunktet. Gammel børnepension Ret til børnepension indtræder den 1. i måneden efter et medlems død, invaliditet som berettiger til invalidepension eller alderspensionering og berettigede er medlemmets børn, adoptivbørn samt stedbørn. Stedbørn skal have bopæl hos medlemmet på pensioneringstidspunktet. Til hvert barn udbetales en procentsats af medlemmets løn, der pr. 1. marts 2013 svarer til den tidligere gældende beregningsregel på 10 % af medlemmets indberettede pensionsgivende løn, dog aldrig mindre end 10 % af løntrin 31 i overenskomsten. Ydelsen reguleres fremover ift. lønnen. Børnepensionen udbetales til hvert barn indtil udgangen af den måned, hvor barnet fylder 21 år. Stk. 5. Forældreløse børn modtager det dobbelte beløb i børnepension samt et beløb i de første seks måneder, der svarer til den pension medlemmet oppebar ved dødsfaldet eller ville have været berettiget til at oppebære ved pensionering umiddelbart før dødsfaldet. Dette engangsbeløb deles ligeligt mellem de efterladte pensionsberettigede børn. 14 Valgfri investeringsprofil Medlemmet kan vælge at overføre sin pensionsordning til en bestemt afdeling, på de aftalevilkår der gælder for den nye afdeling, og derved knytte sin pensionsordning til en bestemt investeringsprofil. En investeringsprofil er en afdeling med sin egen bestemte investeringsstrategi og sin egen bestemte portefølje af aktiver. Side 9

10 Bestyrelsen fastsætter regler for valgfri investeringsprofil og udsteder et særskilt aftalegrundlag og regelsæt. 15. Rettighedernes personlige karakter De rettigheder, der tilkommer medlemmer og andre, som er/eller kan blive berettigede til pension fra pensionskassen, kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgelse af nogen art. Undtaget herfra er dog udlodning til ægtefælle ved separation eller skilsmisse. 16. Skatteretlige regler Pensionsbidrag og ydelser fra pensionskassen er omfattet af reglerne om pensionsordninger, jf. pensionsbeskatningsloven. 17. Uenigheder, retssager og voldgift I tilfælde af uenighed mellem pensionskassens bestyrelse og nogen berettiget person om rettigheder over for pensionskassen er bestyrelsens afgørelse bindende. I sager om forsikringsspørgsmål kan den berettigede indbringe bestyrelsens afgørelse for Ankenævnet for Forsikring. Anker Heegaards Gade København V Tlf , telefontid Denne adgang er ikke til hinder for nedennævnte i stk. 3 omtalte adgang til behandling ved domstolene eller voldgift. Ankenævnets afgørelser kan efter nævnets vedtægter indbringes for domstolene. Den berettigede kan dog inden tre måneder efter modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringe spørgsmålet for domstolene eller forlange spørgsmålet afgjort ved voldgift. Voldgiftsretten består af to voldgiftsmænd og én opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af klager og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening eller - i tilfælde af uenighed - af præsidenten for Østre Landsret. I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene er opmandens kendelse afgørende. Fordelingen af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten. Voldgiftsrettens kendelse kan ikke indbringes for domstolene. I øvrigt gælder for voldgiftssagens behandling reglerne i lov om voldgift. 18. Bemyndigelse til bestyrelsen Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage ændringer i pensionsregulativet, hvis der sker ændringer i lovgrundlaget for Pensionskassens virksomhed, eller hvis Finanstilsynet eller anden offentlig myndighed udsteder eller ændrer administrative forskrifter, træffer konkret afgørelse eller afgiver risikooplysninger, som påbyder eller i øvrigt efter bestyrelsens skøn nødvendiggør en ændring. Bestyrelsen er i så tilfælde forpligtet til snarest muligt at orientere samtlige interessenter, tidligere interessenter og medlemsdelegerede om den foretagne ændring. 19. Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft 23. april Side 10

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Bankpension Pensionskasse for finansansatte. Pensionskassen er oprettet den

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere