Eksempel på uddannelsesplan 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på uddannelsesplan 1"

Transkript

1 Eksempel på uddannelsesplan 1 Uddannelsesplan Brobygning til uddannelse For unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesplanen har til formål at understøtte uddannelsessigtet i indsatsen for unge i brobygningsforløb og sikre en koordineret indsats på tværs af kommunens forvaltninger herunder UU, jobcenter og socialforvaltning, og mellem kommune og erhvervsskole. Hensigten med uddannelsesplanen er, at alle involverede aktører omkring den unge i brobygningsforløbet arbejder med én fælles plan. Planen udarbejdes sammen med den unge, og har ét fælles mål den unge skal i uddannelse. Planen bliver dermed udgangspunktet for dialogen mellem erhvervsskolen og kommunen samt omdrejningspunktet for opfølgningssamtalerne, som skal finde sted minimum hver 3. måned, jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Ved opfølgningssamtalerne deltager den unge, kommunen og erhvervsskolen. Ansvarlig for udfyldelse af uddannelsesplanen Der udpeges én kontaktperson fra kommunen, som har ansvar for at påbegynde uddannelsesplanen (del 1) ved visitationen af den unge til brobygningsforløb, og løbende opdatere planen, som minimum i forbindelse med opfølgningssamtaler hver 3. måned. Under brobygningsforløbet er erhvervsskolen ansvarlig for løbende at indføre oplysninger om mål for den unge og de aktiviteter, som den unge deltager i som led i brobygningsforløbet (del 2) og følge op på aftalerne i uddannelsesplanen. Projektlederen på erhvervsskolen har ansvaret for at udpege én person, fx den unges mentor, som er ansvarlig for, at aktiviteter i brobygningsforløbet indarbejdes i uddannelsesplanen. Aktiviteterne i brobygningsforløbet opdateres som minimum hver 3. måned i forbindelse med opfølgningssamtalerne. Behandling af oplysningerne i uddannelsesplanen skal ske i overensstemmelse med Persondataloven. Del 1: Oplysninger om den unge (udfyldes af kommunen) Kommunen er ansvarlig for udfyldelsen af del 1 ved visitationen til brobygningsforløbet. Kommunen er desuden ansvarlig for, at del 1 opdateres løbende, som minimum i forbindelse med opfølgningssamtaler hver 3. måned, hvor den unge, kommunen og erhvervsskolen deltager. Kontaktperson i kommunen: Der angives navn, telefon nr. og adresse på kontaktpersonen i kommunen. Kontaktpersonen er erhvervsskolens indgang til kommunen vedr. alle henvendelser om den unge. Navn på kontaktperson i kommunen: Kontaktpersons tlf.: Kontaktpersons Stamdata: Kommunen angiver den unges navn, adresse, cpr-nr., telefonnummer, om den unge har børn eller ej og evt. antal, samt oplysninger om, hvorvidt den unge er ene om forsørgelsen af barnet/børnene. Navn: Adresse: Cpr-nr.: Telefonnummer: Har du børn Ja 1 Denne uddannelsesplan er den uddannelsesplan, som anvendes i projekt Brobygning til uddannelse. 1

2 Hvis ja, hvor mange: Er du alene om at forsørge dit barn/børnene? Ja Uddannelsesmål ved visitation til brobygning til uddannelse: Ved visitationen til brobygningsforløb taler den unge og kommunen om, hvilket mål den unge umiddelbart har om uddannelse. Det vil i nogle tilfælde være en helt bestemt erhvervsskoleuddannelse, der skrives ind i planen, mens det i andre tilfælde kan være en beskrivelse af fx ønske om indhold i en fremtidig uddannelse. Det er dog vigtigt, at beskrivelsen bliver så detaljeret som muligt, da den angiver et muligt mål med brobygningsforløbet, og dermed vil indgå i tilrettelæggelsen af forløbet. Herudover beskrives den unges ønskejob. Hvis der under brobygningsforløbet og som led i afklaringen af den unge til uddannelse er behov for at specificere, justere eller revidere uddannelsesmål og ønske angives dette i uddannelsesplanens del 2. Hvad er dit uddannelsesmål? Hvad er dit ønskejob? Visitation til brobygningsforløb: Kommunen angiver dato for, hvornår den unge er visiteret til brobygningsforløbet. Visitationsdatoen er det tidspunkt, hvor kommunen vurderer, at den unge skal starte i et brobygningsforløb (visitationsdatoen ligger forud for startdatoen, hvor den unge påbegynder brobygningsforløbet.) Visitationsdato: Uddannelsespålæg: Den unge skal ved visitation til brobygningsforløbet have et uddannelsespålæg. Kommunen og den unge påbegynder arbejdet med trin 1 i uddannelsespålægget, hvor den unge skal komme med forslag til en eller flere relevante studieeller erhvervskompetencegivende uddannelser. Aftale og frist angives i uddannelsesplanen. I forbindelse med 3 måneders opfølgningssamtalen skal kommunen, som led i den løbende opfølgning, revidere aftalen om uddannelsespålæg. Dette skal ske i takt med den unges uddannelsesafklaring og motivation til en bestemt uddannelse, herunder arbejdet med trin 2 og trin 3. Trin 1 - den unge skal komme med forslag til en eller flere uddannelser, som den unge mener, er relevante at søge om optagelse på: Trin 1 - frist: Trin 2 - den unge skal ansøge om optagelse på følgende uddannelse/ uddannelser: Trin 2 - frist: Trin 3 - den unge skal påbegynde og gennemføre følgende uddannelse: Trin 3 - Startdato på uddannelsen: Trin 3 - forventet slutdato på uddannelsen: Skrive-, læse- og regnefærdigheder: Kommunen angiver indledningsvist, om den unge tidligere har deltaget eller aktuelt deltager i FVU-/OBUundervisning, herunder hvilken undervisning og trin. Undervisningen behøver ikke at være igangsat af kommunen, men kan også være påbegyndt frivilligt af den unge selv. Herudover registrerer kommunen dato for, hvornår den unge har gennemført VLV-tests. Kommunen skal sikre, at den unge er VLV-testet inden brobygningsforløbet påbegyndes. Det angives yderligere, hvilket resultat den unge har opnået i de to tests (læse-skrivefærdigheder og matematikfærdigheder), dvs. antal points. På baggrund af resultatet (points) angiver kommunen, om den unge har behov for FVU-undervisning (læse-, skrive og/eller matematik). Prøveresultatet vedlægges som bilag. (I del 2 af uddannelsesplanen udfylder erhvervsskolen oplysninger om igangsat FVU-undervisning). Har den unge tidligere deltaget i FVU-/OBU-undervisning forud for brobygningsforløbet: Ja Hvis ja, hvilken undervisning? Hvis den unge har deltaget i FVU-undervisning, hvilket trin er afsluttet? Deltager den unge aktuelt i FVU-/OBU-undervisning: Ja 2

3 Hvis ja, hvilken undervisning? Hvis den unge deltager i FVU-undervisning, hvilket trin er afsluttet? VLV-test (læse- og skrivetest) som led i visitation til brobygning til uddannelse: Dato for VLV- læse- og skrivetest: Resultat af VLV- læse- og skrivetest Del 1 (antal point): Resultat af VLV- læse- og skrivetest Del 2 (antal point): Resultat af VLV- læse- og skrivetest Del 3 (antal point): Viser VLV-testen, at den unge skal have FVU-undervisning i dansk: Ja Viser VLV-testen, at den unge kan have behov for OBU-undervisning: Ja Resultatet af VLV-tests er vedlagt som bilag nr.: VLV-test (matematik) som led i visitation til brobygning til uddannelse: Dato for VLV- matematiktest: Resultat af VLV- matematiktest Del 1 (antal point): Resultat af VLV- matematiktest Del 2 (antal point): Resultat af VLV- matematiktest Del 3 (antal point): Viser VLV-testen, at den unge skal have FVU-undervisning i matematik: Ja Resultatet af VLV-tests er vedlagt som bilag nr.: Understøttende foranstaltninger Kommunen skal registrere, om der er igangsat understøttende foranstaltninger fra kommunens side til den unge fx støttekontaktperson (Serviceloven 85). Hvis det er tilfældet, beskriver kommunen hvilken form for understøttende foranstaltninger, der er tale om. Er der igangsat understøttende foranstaltninger (fx støttekontaktperson): Ja Hvis ja, hvilken form for understøttende foranstaltninger: Startdato: Slutdato: Tidligere forløb Kommunen skal ved visitationen til brobygningsforløb indhente oplysninger om, hvorvidt den unge har/ har haft en uddannelsesplan i regi af UU og vedlægge planen som bilag. Herudover vedlægges eksamensbevis fra 9./ 10. klasse, og det noteres, om den unge tidligere har påbegyndt en eller flere ungdomsuddannelser og hvilken/hvilke. Oplysningerne skal indgå i erhvervsskolens arbejde med tilrettelæggelsen af brobygningsforløb for den unge. Der angives eventuelt oplysninger på kontaktperson i UU. Kontaktperson i UU: Der angives evt. navn, telefon nr. og adresse på kontaktpersonen i UU. Navn på kontaktperson i UU: Kontaktpersons tlf.: Kontaktpersons Uddannelsesplan i 8./9. el. 10. klasse: Er der udarbejdet en uddannelsesplan i 8./9./10. klasse: Ja Hvis ja, dato for uddannelsesplan: Hvis ja: vedlagt som bilag nr.: Eksamensbevis fra 9./10. klasse vedlagt som bilag nr.: Tidligere påbegyndte ungdomsuddannelser: Har den unge tidligere påbegyndt en ungdomsuddannelse: Ja Antal tidligere påbegyndte ungdomsuddannelser: 3

4 Hvis ja, hvilken/ hvilke ungdomsuddannelser: Relevant information om dette: Den unges underskrift Med din underskrift giver du tilladelse til, at erhvervsskolen og de forskellige relevante forvaltninger i kommunen (fx Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen) samt din lokale uddannelses- og ungdomsvejledning (UU) kan indhente, udveksle og udlevere relevante oplysninger om dig i forbindelse med brobygningsforløbet. Du giver samtidig tilladelse til, at kommunen og erhvervsskolen kan indhente og udveksle oplysninger fra VUC om dine testresultater fra VLV-test i dansk og matematik. Dato og den unges underskrift 4

5 Del 2: Brobygningsforløbet (udfyldes af erhvervsskolen) Projektlederen på erhvervsskolen har ansvaret for at udpege én person, fx den unges mentor, som er ansvarlig for, at mål, progressionsmål og aktiviteter i brobygningsforløbet indarbejdes i uddannelsesplanen, og at de angivne aktiviteter løbende revideres ved ændringer. Dette skal som minimum ske hver 3. måned i forbindelse med opfølgningssamtalerne. Kontaktoplysninger på mentor: Erhvervsskolen angiver navn, telefonnummer og på den unges mentor. Navn på mentor: Mentors tlf.: Mentor Uddannelsesmål: Tilrettelæggelsen af brobygningsforløbet tager udgangspunkt i den unges uddannelsesmål, jf. del 1 ovenfor. Hvis der under brobygningsforløbet, og som led i afklaringen af den unge til uddannelse, er behov for at specificere, justere eller revidere uddannelsesmål og ønske angiver erhvervsskolen ændringerne her. Hvad er dit uddannelsemål? Hvad er dit ønskejob? Progressionsmål: Målet med brobygningsforløbet er, at den unge rustes til at kunne påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse. I arbejdet med at nå målet, beskriver erhvervsskolen i uddannelsesplanen, hvilke progressionsmål der er sat for den unge i brobygningsforløbet. Et progressionsmål kan fx være at afklare med den unge indenfor hvilken af de 12 indgange på erhvervsuddannelserne, der sigtes efter, eller at den unge møder til tiden hver dag i en uge. Erhvervsskolen har i uddannelsesplanen endvidere mulighed for løbende at vurdere status for arbejdet med progressionsmålene, fx om der er sket udvikling i retning af progressionsmålene eller om progressionsmålene er opnået. 1. Progressionsmål: 2. Progressionsmål: 3. Progressionsmål: 4. Progressionsmål: 5. Progressionsmål: Aktiviteter i brobygningsforløbet: Erhvervsskolen finder sammen med den unge ud af, hvilke aktiviteter den unge skal deltage i som led i brobygningsforløbet, og hvilke kompetencer/ erfaringer der er opnået ved aktiviteterne. Aktiviteterne skal understøtte arbejde med målet og de opstillede progressionsmål. Beskrivelsen skal bl.a. dække de aktiviteter, der finder sted i brobygningsforløbet herunder praktikker på uddannelser og virksomhedspraktik. Erhvervsskolen angiver dato for, hvornår der er foretaget justeringer i uddannelsesplanen måned - Aktiviteter i brobygningsforløbet (fx aftaler om uddannelses- og virksomhedspraktik herunder angivelse af start- og slutdato): måned - Opnåede kompetencer og erfaringer: måned: Aktiviteter i brobygningsforløbet (fx aftaler om uddannelses- og virksomhedspraktik herunder angivelse af start- og slutdato): 5

6 4.-6. måned - Opnåede kompetencer og erfaringer: måned: Aktiviteter i brobygningsforløbet (fx aftaler om uddannelses- og virksomhedspraktik herunder angivelse af start- og slutdato): måned - Opnåede kompetencer og erfaringer: måned: Aktiviteter i brobygningsforløbet (fx aftaler om uddannelses- og virksomhedspraktik herunder angivelse af start- og slutdato): måned - Opnåede kompetencer og erfaringer: Aftale om mentorstøtte: Her angiver erhvervsskolen antal ugentlige timer, der er afsat til mentorstøtte til den unge, samt beskriver de væsentligste aktiviteter i kontakten mellem den unge og mentoren, og hvordan de understøtter arbejdet med at nå de enkelte progressionsmål. Det kan fx være, at mentor og den unge mødes hver mandag over frokost, eller at mentor ringer til den unge hver onsdag eftermiddag. Indholdet i aftalen tilpasses løbende og som minimum hver 3. måned i forbindelse med opfølgningssamtalen, hvor kommunen, erhvervsskolen og den unge deltager. Hvilke aktiviteter skal mentor varetage med den unge og hensigten med aktiviteterne (1.-3. måned): Ugentligt timeantal (1.-3. måned): Hvilke aktiviteter skal mentor varetage med den unge og hensigten med aktiviteterne (4.-6. måned): Ugentligt timeantal (4.-6. måned): Hvilke aktiviteter skal mentor varetage med den unge og hensigten med aktiviteterne (7.-9. måned): Ugentligt timeantal (7.-9. måned): Hvilke aktiviteter skal mentor varetage med den unge og hensigten med aktiviteterne ( måned): Ugentligt timeantal ( måned): FVU-/OBU undervisning: Erhvervsskolen angiver, hvilken FVU-/OBU undervisning der er igangsat som led i brobygningsforløbet, forventet varighed af undervisningsforløbet samt ugentligt timeantal. Ligeledes noteres det, hvornår den unge har afsluttet igangsatte forløb, og hvilket trin den unge i den forbindelse har bestået samt dato herfor. Målet med undervisningen er, at den unge opnår trin 4 i FVU-læsning og trin 2 i FVU-matematik (svarende til 9. klasses afgangsprøve). Læse- og skriveundervisning Igangsat læse- og skriveundervisning (trin): Forventet varighed (start og slutdato): Ugentligt timeantal: Bestået trin 1: Bestået trin 2: Bestået trin 3: Bestået trin 4: Matematikundervisning Igangsat matematikundervisning (trin): Forventet varighed (start og slutdato): Ugentligt timeantal: 6

7 Bestået trin 1: Bestået trin 2: Ordblindeundervisning Igangsat ordblindeundervisning Ja : Forventet varighed (start og slutdato): Ugentligt timeantal: Dato for afsluttet undervisning: Specialpædagogisk støtte: Erhvervsskolen skal vurdere, om den unge har behov for specialpædagogisk støtte under brobygningsforløbet (fx itstartpakke, støttetimer mv.). Erhvervsskolen igangsætter støtten og noterer dette i uddannelsesplanen, herunder startdato og slutdato for støtten. Er der igangsat specialpædagogisk støtte: Ja Beskriv hvilken form for specialpædagogisk støtte: Startdato: Slutdato: 7

8 Del 3: Det videre forløb (udfyldes af erhvervsskolen): Erhvervsskolen er ansvarlig for at beskrive den unges videre forløb efter afsluttet brobygningsforløb. Som minimum skal det være aftale om mentor- og praktikpladsstøtte for den unge, der starter grundforløb på en erhvervsskole. Udslusning til en erhvervsuddannelse: Efter brobygningsforløbet udfylder erhvervsskolen oplysninger om den unges videre uddannelse. Hvilken uddannelse (grundforløb) starter den unge på efter afsluttet brobygningsforløb: Uddannelsesstartdato: Uddannelsesinstitution: Aftale om mentorstøtte under grundforløbet: Her angiver erhvervsskolen antal ugentlige timer, der er afsat til mentorstøtte til den unge under grundforløbet, samt beskriver de væsentligste aktiviteter i kontakten mellem den unge og mentoren, der skal understøtte, at den unge fastholdes i uddannelsen. Indholdet i aftalen tilpasses løbende og minimum hver 3. måned. Hvilke aktiviteter skal mentor varetage med den unge, og hensigten med aktiviteterne (1.-3. måned): Ugentligt timeantal (1.-3. måned): Hvilke aktiviteter skal mentor varetage med den unge, og hensigten med aktiviteterne (4.-6. måned): Ugentligt timeantal (4.-6. måned): Hvilke aktiviteter skal mentor varetage med den unge, og hensigten med aktiviteterne (7.-9. måned): Ugentligt timeantal (7.-9. måned): Hvilke aktiviteter skal mentor varetage med den unge, og hensigten med aktiviteterne ( måned): Ugentligt timeantal ( måned): Aftale om praktikpladsstøtte under grundforløbet: Hvis den unge ikke har opnået en praktikplads ved påbegyndelse af grundforløbet, skal erhvervsskolen sikre, at der indgås aftale om praktikpladsstøtte. Konkrete aktiviteter som led i praktikpladsstøtten beskrives i uddannelsesplanen. Konkrete aktiviteter som led i praktikpladsstøtten: Specialpædagogisk støtte under grundforløbet: Erhvervsskolen skal vurdere, om den unge har behov for specialpædagogisk støtte under grundforløbet og hvilken form for specialpædagogisk støtte. Det er erhvervsskolen, hvor den unge starter grundforløb, der igangsætter støtten. Er der behov for specialpædagogisk støtte under grundforløbet: Ja Hvis ja, hvilken form for specialpædagogisk støtte: Udslusning til en anden ungdomsuddannelse: Hvis den unge ikke starter på et grundforløb på en erhvervsskole, men starter på en anden ungdomsuddannelse, registreres det her. Herudover vurderer erhvervsskolen, om den unge har behov for mentorstøtte ved uddannelsesstart for at sikre fastholdelse på uddannelsen. Hvilken uddannelse starter den unge på efter afsluttet brobygningsforløb: Uddannelsesstartdato: Uddannelsesinstitution: Vurdering af behov for mentorstøtte ved optag på uddannelsen: Ja 8

9 Del 4: Plan B (udfyldes af erhvervsskolen) Hvis den unge ikke kan gennemføre brobygningsforløbet, er erhvervsskolen ansvarlig for at begrunde dette og udfylde det fremtidige uddannelsesmål, foreslåede aktiviteter samt næste skridt, hvilket er starttidspunkt for første aktivitet i plan B. Herudover udfyldes forslag til særlige støtteforanstaltninger samt øvrige relevante oplysninger for den unges videre forløb. Erhvervsskolen inddrager kommunen i overvejelserne. Plan B bygger videre på opnåede mål og kompetencer samt erfaringer gjort i forbindelse med brobygningsforløbet for at fastholde den unge på uddannelsessporet. Kommunen skal herefter tage udgangspunkt i plan B i tilrettelæggelsen af det videre, uddannelsesrettede forløb for den unge. Begrundelse for plan B: Uddannelsesmål: Foreslåede aktiviteter for den unge: Næste skridt aftalt med kommunen: (fx møde med kommunen i næste uge, virksomhedspraktik starter på mandag mv.) Forslag til særlige støtteforanstaltninger: Øvrige bemærkninger: 9

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

I samarbejde med eleven, forældre og i samråd med uddannelsesinstitutionen indstiller Ungdommens Uddannelsesvejledning nedenstående uddannelsesplan:

I samarbejde med eleven, forældre og i samråd med uddannelsesinstitutionen indstiller Ungdommens Uddannelsesvejledning nedenstående uddannelsesplan: Uddannelsesplan: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I samarbejde med eleven, forældre og i samråd med uddannelsesinstitutionen indstiller Ungdommens Uddannelsesvejledning nedenstående uddannelsesplan:

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse Flere unge i uddannelse Jobcenterchefseminar i Beskæftigelsesregion Syddanmark v/ seniormanager Andreas Nikolajsen Deloitte Consulting Vejle,14. marts 2013 Analyse af jobcentrenes brug af uddannelsespålæg

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

VIGTIG INFORMATION - Aftale om virksomhedsforløb

VIGTIG INFORMATION - Aftale om virksomhedsforløb VIGTIG INFORMATION - Aftale om virksomhedsforløb Aftalen skal udfyldes elektronisk, da projektets titel skal påføres eksamensbeviset. Aftalen udfyldes i samråd mellem den studerende, den faglige vejleder,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Uddannelsesafklarende samtaler Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Viden og hypoteser om unge i jobcentret Starter du et liv på kontanthjælp

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser)

VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser) VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser) Kontrakten skal udfyldes elektronisk, da projektets titel skal påføres eksamensbeviset. Kontrakten udfyldes i samråd mellem den

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES TILBUD 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES TILBUD INTRODUKTION Som led i Satspuljeprojektet Fremme af mental sundhed hos

Læs mere

Udbud af individuel og intensiv indsats for langtidsledige a-dagpengemodtagere

Udbud af individuel og intensiv indsats for langtidsledige a-dagpengemodtagere Udbud af individuel og intensiv indsats for langtidsledige a-dagpengemodtagere Bilag 3 Skabelon til delaftale Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Aftalens parter...3

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Kompetenceplan Erhvervshuset

Kompetenceplan Erhvervshuset Stamdata Kompetenceplan Erhvervshuset Navn Cpr.nr. Udfyldt af medarbejder: Navn: Adresse: E-mail: Telefonnr.: Navn: E-mail: Telefonnr.: Forløb Periode / Er forlænget til Sagsbehandler: Navn: Dato: Navn:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune Ungestrategi 2015-17 Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet 6 3 Fælles værdigrundlag for og i arbejdet med

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Frodesgade 25, Esbjerg

Frodesgade 25, Esbjerg Frodesgade 27, Esbjerg Finsensgade 11, Esbjerg Frodesgade 25, Esbjerg Tangevej 10, Ribe Tangevej 6, Ribe Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Akut Døgnstøtte Læringsforløb & kursus Café

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Læse/staveog matematikvanskeligheder

Læse/staveog matematikvanskeligheder Forår 2016 CSV Voksenspecialundervisning Læse/staveog matematikvanskeligheder Visitation Inden dansk- og matematikundervisningens start aftales tid til samtale og information om undervisningen. I samtalen

Læs mere

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern om et Motivations- og afklaringsforløb for borgere, som har et problematisk forbrug af rusmidler Aftale om Motivations- og afklaringsforløb

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Aftale vedr. initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område 1. Initiativer målrettet 15-17-årige Styrket samarbejde mellem Ungdommens

Læs mere

Eller følge guiden på Charterrejse 5

Eller følge guiden på Charterrejse 5 7/5-08 Erhvervsgrunduddannelsen Ungdomsfasen er en rejse og et identitetsprojekt i Haderslev Ungdomsskole EGU-klassen & EGU+ Maj 2008 1 Uddannelse er en af destinationerne på opdagelsesrejsen mod identitet

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 14-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18)

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Læs vejledning på side 4, før udfyldelse af skemaet. 1. Foreningens navn, kontakt- og kontoinformationer

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Projekt Unge godt på vej

Projekt Unge godt på vej Ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Projekt Unge godt på vej Baggrund for projektet Det er et uddannelsesmæssigt mål for regeringen at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Læring fra 7 projekter i puljen Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse igangsat af Beskæftigelsesregion

Læs mere

Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010.

Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010. Lokalcentrene Sydvest. Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010. Senest revideret 30. november 2010 Indsatsområde Mål Handling

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Præsentation Ungekontakten og Frikommuneforsøg

Præsentation Ungekontakten og Frikommuneforsøg Præsentation Ungekontakten og Frikommuneforsøg Ungekontakten 8. februar 2018 Afdelingsleder Keziban Bilal Aydin Baggrund for Ungekontakten I Frederikssund Kommune er der politisk, ledelsesmæssigt og blandt

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT UDKAST TIL UNGEAFTALE Ungeaftale Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Maj 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet i Holbæk

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Ungeledighed i Herning Kommune Dette notat belyser; 1. fakta om unge ledige i Herning kommune og den relative udvikling 2. den eksisterende indsats for unge ledige

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Blomsterengen Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. Sygefraværet på Institutionens MED udvalg udarbejder en Blomsterengen fastholdes handleplan, der sikrer

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Lovgrundlag. Målgruppen. Formål. Indhold

Lovgrundlag. Målgruppen. Formål. Indhold Lovgrundlag Målgruppen Formål Indhold Aktiveringsindsatsen udføres i overensstemmelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 med ændringer gjort til d.d. samt gældende

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området.

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området. 1 Bilag 1: Beskrivelse af enkeltinitiativer i ungepakken på Beskæftigelsesministeriets område kronologisk efter 1. Initiativer, der træder i kraft i 2010 uden nærmere tidsangivelse i forligsteksten landsplan

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015 Punkt 3. Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015 2015-023298 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at de reviderede kvalitetsstandarder

Læs mere

Grundlaget for samarbejdsaftalen

Grundlaget for samarbejdsaftalen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BILAG 1 Sagsnr.: 1101-320397 Dok.nr.: 1101-1965678 Grundlaget for samarbejdsaftalen På baggrund af møder

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013 Notat Status på ungeindsatsen 3. kvartal 203 I budget 203-6 blev der afsat en innovationsblok på kr.,5 mio. årligt til en styrket indsats overfor unge ledige. Dette forventes at medføre en besparelse på

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere