Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det afgørende at sikre en fortsat øget beskæftigelse. Den fremtidige beskæftigelsesindsats har derfor til formål at sikre, at flere opnår tilknytning til og fastholdes på arbejdsmarkedet. Alle ledige, der kan, skal i job og ud af passiv forsørgelse. Både af hensyn til den ledige, og af hensyn til at virksomhederne fortsat kan få den nødvendige arbejdskraft. Derfor skal fremtidens beskæftigelsespolitik sikre de rigtige tilbud og den rette service til borgerne og til virksomhederne. Den nuværende beskæftigelsesindsats løses af kommunerne og arbejdsformidlingen. I begge systemer produceres og leveres der gode resultater og kvalitet i f.h.t. beskæftigelsesindsatsen. Det er imidlertid regeringens holdning, at en større grad af samtænkning af indsatsen på tværs af de to systemer kan løfte indsatsen yderligere til fordel for borgerne og virksomhederne. Regeringen vil derfor arbejde frem mod et fremtidigt system, hvor udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen er den enkelte borgers og virksomheds behov. Med denne henvendelse inviteres kommunerne og de regionale arbejdsmarkedsråd til at indgå i arbejdet med at udvikle og designe et nyt og mere sammentænkt system på beskæftigelsesområdet. Udviklingen af et nyt system skal bl.a. ske ved, at kommunerne og de regionale arbejdsmarkedsråd i fællesskab igangsætter en række forsøg rundt om i landet, som afprøver en større grad af samarbejde og sammentænkning af indsatsen på tværs af kommunerne og arbejdsformidlingen. Der er allerede i dag et betydeligt overlap i målsætningerne og opgaverne i de to systemer.

2 2 Målet for begge systemer er at få personer, der står helt eller delvis uden for arbejdsmarkedet, hurtigst muligt tilbage i job og at servicere virksomhederne i f.h.t. behovet for arbejdskraft og andre serviceydelser. Begge systemer løser også samme typer af opgaver. I f.h.t. borgerne er det opgaver som visitation, løbende vejledning og kontakt, understøtning af jobsøgning, formidling, opkvalificering og opfølgning. I f.h.t. virksomhederne er det opgaver som løbende kontakt og opsøgning af virksomhederne, fremskaffelse af arbejdskraft, oprettelse af støttede job, information og rådgivning. Der er imidlertid også en række forskelle i den indsats der leveres af kommunerne og arbejdsformidlingen. Det skal ses i sammenhæng med forskelle i fokus og udgangspunkt for den indsats der leveres, i de tilbud og metoder der typisk anvendes i indsatsen, i de kompetencer der findes i de to systemer og i den opfølgning og styring der er af indsatsen i de to systemer. Forskellene mellem de to systemer betyder, at beskæftigelsesindsatsen i dag er afhængig af, om man er forsikret eller ikke forsikret. I fremtiden skal der sættes fokus på den enkelte borgers og virksomheds behov i f.h.t. en beskæftigelsesindsats. Et tættere samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen skal derfor sikre, at viden, erfaringer, metoder og kompetencer fra begge systemer udnyttes og udvikles bedst muligt til fordel for borgerne og virksomhederne. Ligeledes er det af afgørende betydning, at andre aktører inddrages på alle de områder, hvor det vurderes, at andre aktører kan styrke og supplere kompetencerne i kommunerne og arbejdsformidlingen. I et sammentænkt system skal borgere med samme ressourcer og barrierer tilbydes samme service og tilbud. Ligeledes skal virksomhederne mødes med en fælles service, der dækker et bredere felt af virksomhedernes behov og som er koordineret og professionel. Regeringen har med "Flere i arbejde" harmoniseret og forenklet reglerne for kommunernes og arbejdsformidlingens indsats. Der er dermed skabt et godt fundament for et tættere samarbejde mellem de to systemer. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker derfor at få iværksat forsøg med samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen i hele landet med det formål, at: 1. skabe og indsamle viden og erfaringer med samarbejde mellem arbejdsformidlingen og kommunerne, så et fremtidigt system kan designes 2. udvikle et fremtidigt system hvor der sættes fokus på effekt og kvalitet i den beskæftigelsespolitiske indsats til gavn for borgerne og virksomhederne

3 3 Erfaringerne fra forsøgene skal indsamles og systematiseres, og der skal skabes viden om de faktorer, der er afgørende for at samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen kan fungere. Samtidig skal forsøgene bruges til at udvikle et system som - i højere grad end i dag - sætter fokus på effekt og resultater i indsatsen. Forsøgene skal derfor være med til at give viden og erfaringer om, hvordan en række beskæftigelsespolitiske målsætninger sikres, og hvordan der hensigtsmæssigt kan måles og følges op på målsætningerne. Det drejer sig bl.a. om følgende målsætninger: skabelse af et større arbejdskraftsudbud fokus på løsning af struktur- og flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet afkortning af den enkeltes ledighedsperioder og perioder uden tilknytning til arbejdsmarkedet mere individuel og tilpasset indsats fokus på jobsøgning frem for aktivering styrkelse af den enkeltes ansvar for egen indsats moderniseret formidling målretning af indsatsen mod behovene på arbejdsmarkedet - herunder overblik og overvågning af arbejdsmarkedet større tilfredshed med indsatsen hos borgerne og virksomhederne 1. Forskellige typer af samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen Udviklingen af et tættere samarbejde og et mere sammentænkt system, vil ske i flere etaper og med forskellig hastighed i de enkelte dele af landet. Der kan opereres med tre overordnede typer af samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen: 1. Generel koordinering af og samarbejde om de opgaveområder og målgrupper, hvor der er en snitflade mellem kommunerne og arbejdsformidlingen. Der kan eksempelvis være tale om tilmelding og formidling af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, opfølgning på ledige sygedagpengemodtagere, opfølgning på udfaldstruede forsikrede ledige, kvalitetssikring af offentlige jobtræningspladser, samarbejde om enkeltstående aktiveringsforløb, samarbejde om analyser mv. 2. Samarbejde om formidlingsenheder. I lov om aktiv Socialpolitik er der med virkning fra 1. juli 2001 afsat centrale midler til at støtte oprettelsen af særlige formidlingsenheder. Formidlingsenhederne er en del af førtidspensionsreformen og udviklingen af det rummelige arbejdsmarked og har fokus på en indsats for personer, der er i kontakt med det kommunale system og på oprettelsen af støttede job. I en lang række af formidlingsenhederne er der - udover det tværkommunale samarbejde - sat fokus på et tættere samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen. 3. Samarbejde om etablering af fælles huse kaldet "Arbejdsmarkedscentre" med medarbejdere fra både kommunerne og

4 4 arbejdsformidlingen, hvor samarbejdet går et skridt videre og bevæger sig frem mod at etablere en indgang for borgere og virksomheder og hvor der samarbejdes om et bredt udsnit af indsatsområder og målgrupper. På nuværende tidspunkt findes der mange eksempler på den mere generelle koordinering og samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen og der er oprettet 18 formidlingsenheder rundt om i landet. Det er vigtigt, at disse to typer af samarbejde fortsat udvikles og udvides lokalt og regionalt og dermed dels understøtter implementeringen af Flere i arbejde og dels understøtter processen frem mod et mere sammentænkt system. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil - udover at understøtte udviklingen af ovenstående samarbejde - også lægge vægt på at få etableret forsøg, der går et skridt videre og som indeholder forsøg med "Arbejdsmarkedscentre" med fælles hus og fælles indgang for borgere og virksomheder. En række af disse forsøg kan tage udgangspunkt i og bygge videre på det allerede eksisterende samarbejde og det samarbejde der er etableret i forbindelse med formidlingsenhederne. 2. Væsentlige indsatsområder, målgrupper og samarbejdsmodeller i forsøgene Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker forsøg der indeholder følgende elementer: Indsatsområder, dvs. fælles opgaveløsning og fælles brug af redskaber Målgrupper, dvs. fælles indsats for målgrupperne Forskellige modeller for samarbejdet Arbejdsmarkedsstyrelsen vil lægge vægt på at få afprøvet forskellige kombinationer af opgaveområder, målgrupper og organisering i f.h.t. de enkelte forsøg mellem kommunerne og arbejdsformidlingen. Det betyder, at det enkelte forsøg ikke nødvendigvis skal omfatte alle opgaver og målgrupper, men at den samlede række af forsøg ud over landet gerne skal dække samarbejde om alle indsatsområder og målgrupper. Udgangspunktet for indholdet i de enkelte samarbejdsforsøg, vil derfor i høj grad være en lokal/regional drøftelse mellem kommunerne og de regionale arbejdsmarkedsråd/arbejdsformidlingen om, på hvilke områder, i f.h.t. hvilke målgrupper og med hvilken organisering det er mest hensigtsmæssigt at igangsætte samarbejdsaktiviteter. I det følgende er beskrevet indenfor hvilke indsatsområder, målgrupper og samarbejdsmodeller Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker igangsat samarbejdsforsøg Væsentlige indsatsområder i forsøgene I "Flere i arbejde" udpeges der en række centrale indsatsområder, som arbejdsformidlingen og kommunerne i de kommende år skal løfte via beskæftigelsesindsatsen. En lang række af disse indsatsområder kan med fordel løftes via et tættere samarbejde mellem de to systemer og via en systematisk indtænkning af "andre aktører" i indsatsen.

5 5 Fælles visitation Et vigtigt element i sammentænkningen af indsatsen på tværs af kommunerne og arbejdsformidlingen er den visitation, der foretages af borgeren ved indgangen til systemet og den løbende visitation der foretages mens borgeren er tilknyttet systemet. Erfaringer viser, at visitationen i kommunerne og arbejdsformidlingen varierer meget, og vurderingen af, hvilke ressourcer og barrierer den enkelte har i f.h.t. arbejdsmarkedet, ikke er entydigt. Erfaringerne viser, at kommunerne og arbejdsformidlingen går forskelligt til opgaven. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker derfor samarbejdsforsøg, hvor der sættes fokus på at sikre en mere grundig og ensartet visitation for de ledige i både arbejdsformidlingen og kommunerne. Formålet er at danne baggrund for en ensartet visitation på tværs af målgrupper og aktører, som skal skabe en fælles tilgang til den ledige, et øget overblik af det samlede arbejdskraftudbud lokalt og styrke matchet mellem ledig arbejdskraft og jobåbninger. Med henblik på at understøtte arbejdet med en fælles visitation er Arbejdsmarkedsstyrelsen i gang med at udvikle en IT-understøttet "visitationsmodel", der vil være et centralt redskab i visitationen. Visitationsmodellen vil blive stillet til rådighed for alle samarbejdsforsøg i en testudgave. Visitationsmodellen vil komme til at bestå af en statistisk beregning af sandsynligheden for den lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Derudover vil modellen komme til at bestå af et kvalitativt element, der afdækker de individuelle faktorer, der har indflydelse på den lediges jobchance. Et styrket fælles kontaktforløb I forbindelse med "Flere i arbejde" bliver alle målgrupper på tværs af kommunerne og arbejdsformidlingen omfattet af et kontaktforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov og barrierer i f.h.t. arbejdsmarkedet og i virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft på kort og lang sigt. Den overordnede målsætning for kontaktforløbet er at bringe den ledige tilbage i job hurtigst muligt. Kontaktforløbet vil være et gennemgående element i hele ledighedsforløbet og fortsætter indtil den ledige er kommet i beskæftigelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker derfor samarbejdsforsøg, hvor kommunerne og arbejdsformidlingen udvikler og afprøver et fælles kontaktforløb for målgrupper på tværs af de to systemer. Kontaktforløbet skal afpasses efter hvilke målgrupper der indgår i samarbejdsforsøgene. Hvis alle målgrupper indgår i forsøgene skal kontaktforløbet både kunne rumme de borgere, der selv kan og skal finde tilbage til arbejdsmarkedet via brug af digitale redskaber, og de borgere som skal have en meget mere tæt og intensiv kontakt, hvor der sættes fokus på afklaring, vejledning, jobsøgning, opkvalificering og aktiv understøtning mv.

6 6 I forbindelse med kontaktforløbet er det vigtigt at få udviklet og moderniseret vejledningsindsatsen i både kommunerne og arbejdsformidlingen. Vejledningen skal i fremtiden i højere grad indrettes på at være arbejdsmarkeds- og erhvervsrettet og tage udgangspunkt i, hvor der forventes jobåbninger på kort og lang sigt. Endvidere skal vejledningen give den enkelte mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen situation, og skal ses i sammenhæng med brugen af de digitale redskaber. Det er centralt, at de digitale redskaber indgår i samarbejdsforsøgene som et centralt element i understøtningen af kontaktforløbet. Redskaberne har til hensigt dels at sikre redskaber til de borgere og virksomheder som selv kan sikre et match på arbejdsmarkedet og dels sikre redskaber til understøtning af de personer, som skal have en mere intensiv kontakt i processen tilbage mod arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker derfor, at digitale redskaber indgår i alle forsøg. Her tænkes på "Arbejdsmarkedsportalen", job- og cv-bank, pc'er til brug for jobsøgning, informationssøgning, selvtest til brug for afklaring af fremtidige jobønsker/-muligheder m.m. Udover sammentænkningen mellem kommunerne og arbejdsformidlingen på dette område er det centralt, at andre aktører i den beskæftigelsespolitiske indsats også inddrages. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil stille "Arbejdsmarkedsportalen" og job- og cvbanken til rådighed for alle samarbejdsforsøg. Fælles virksomhedskontakt/service Både kommunerne og arbejdsformidlingen har i dag en tæt kontakt til virksomhederne. Kontakten omhandler bl.a. jobformidling, oprettelse af støttede job, fastholdelse af medarbejdere, rådgivning og information, overvågning og løbende dialog om virksomhedernes behov i f.h.t. beskæftigelsesindsatsen specifikt og mere generelt. Med "Flere i arbejde" er der sat yderligere fokus på at gøre beskæftigelsesindsatsen mere målrettet mod virksomhedernes behov for arbejdskraft på kort og lang sigt og sætte yderligere fokus på at inddrage virksomhederne i opkvalificeringen af de borgere der står udenfor arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker derfor, at kontakten til virksomhederne bliver et væsentligt indsatsområde i de samarbejdsforsøg der etableres. Det kan ske ved at sætte fælles fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft, ved en større grad af koordinering af virksomhedsbesøg og indholdet i besøgene, ved at etablere fælles indgang til kommunerne og arbejdsformidlingen for virksomhederne og ved at sætte fokus på dialogen om brugen og fremskaffelsen af de nye redskaber virksomhedspraktik og løntilskud i forbindelse med virksomhedskontakten mv. Det er vigtigt, at et samarbejde mellem en eller flere kommuner og arbejdsformidlingen om servicering af virksomhederne, indretter sig på at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft på kort og lang sigt og på at betjene et større arbejdsmarked end det geografiske område forsøget umiddelbart dækker.

7 7 Den enkelte borger der står udenfor arbejdsmarkedet skal både motiveres til at søge job i og formidles til et større fagligt og geografisk område. På samme måde skal den enkelte virksomhed motiveres for at tiltrække arbejdskraft fra et større fagligt og geografisk område. Det er helt afgørende, at et samarbejde om virksomhedskontakten indrettes på at kunne opfylde disse behov. Fælles brug af andre aktører Kommunerne og arbejdsformidlingen har sammen en række kompetencer i f.h.t. at løse opgaverne i beskæftigelsesindsatsen. På en lang række områder vil der imidlertid være "andre aktører" der kan levere en mere effektiv indsats til gavn for borgerne og virksomhederne. Det kan f.eks være private rådgivningsfirmaer, vikarbureauer, aktører med speciale i indsats overfor særlige målgrupper, private produktionsvirksomheder, a-kasser, uddannelsesinstitutioner m.fl. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker, at samarbejdsforsøgene indtænker brugen af andre aktører. En fælles anvendelse af andre aktører og fælles udbud skal medvirke til, at indsatsen bliver fleksibel og individuel, fremmer den korteste vej til job og imødekommer virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker derfor, at andre aktører inddrages bredt i indsatsen i f.h.t. kontaktforløbet, formidlings- og udplaceringsopgaven, opkvalificeringsforløb og imødekommelse af virksomhedernes behov for arbejdskraft på kort og lang sigt. Inddragelsen af andre aktører skal ske under hensyn til udbudsreglerne og bør bygge på resultataflønning. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil - bl.a. til brug for samarbejdsforsøgene - udarbejde skabeloner og vejledninger for, hvordan udbud, inddragelse af andre aktører og den resultatafhængige aflønning kan foregå. Ligeledes vil Arbejdsmarkedsstyrelsen på lidt længere sigt udvikle en web-baseret løsning til håndtering af kontakten mellem arbejdsformidlingen, kommunerne og andre aktører. Fælles aktiveringsindsats tæt på virksomhederne Kommunerne og arbejdsformidlingen iværksætter i dag en lang række aktiverings- og opkvalificeringsforløb. En række af disse forløb er rettet mod personer med de samme behov og barrierer i f.h.t. tilbagevenden til arbejdsmarkedet og sigter mod samme typer af job på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker forsøg, hvor der samarbejdes om rekvirering og iværksættelse af fælles aktiverings- og opkvalificeringsforløb. Bl.a. forsøg der fokuser på at målrette aktiveringsforløb mod virksomhedernes behov for arbejdskraft og udvikle forløb, der i større omfang kombinerer vejledning, virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering. Herunder forsøg med fælles udbud på tværs af kommunerne og arbejdsformidlingen Fælles viden om arbejdsmarkedet og effekter af indsatsen Et vigtigt udgangspunkt for et tættere samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen er fælles viden om udviklingen på arbejdsmarkedet og fælles viden om effekterne af den beskæftigelsespolitiske indsats.

8 8 Fælles viden om udviklingen på arbejdsmarkedet Kommunerne og arbejdsformidlingen anvender statistik og analyser som udgangspunkt for deres indsats overfor borgere og virksomheder. De nuværende statistikker og analyser bygger ofte på oplysninger der kun er opsamlet i det ene system, og dermed kun fokuser på målgrupper og virksomhedskontakt fra det ene system. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker forsøg, hvor der samarbejdes om fælles overvågnings- og analyseindsats, hvor der er fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft på kort og lang sigt og på målgruppernes ressourcer i f.h.t. arbejdsmarkedet. Fælles fokus på effekter og resultater I et fremtidigt system skal der sættes fokus på effekt og resultater i indsatsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker derfor forsøg, hvor kommunerne og arbejdsformidlingen opstiller fælles mål og krav til effekter og kvalitet i indsatsen Væsentlige målgrupper i forsøgene I fremtiden skal indsatsen i større omfang styres af, hvilke behov og barrierer den ledige har i f.h.t. arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil derfor gerne have samarbejdsforsøg, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov og barrierer i f.h.t. arbejdsmarkedet. Forsøgene kan eksempelvis indeholde samarbejde om modtagere af sygedagpenge, revalidering, kontanthjælp såvel arbejdsmarkedsparat som ikke arbejdsmarkedsparat - starthjælp, introduktionsydelse, dagpenge mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil samtidig lægge vægt på, at samarbejdsforsøgene målrettet indtænker service og vejledning overfor allerede beskæftigede der ønsker at skifte job og overfor unge der skal træffe et erhvervs- og uddannelsesvalg. Der kan f.eks være tale om et samarbejde om følgende målgrupper: 1. Beskæftigede og unge der skal vejledes i f.h.t. jobskifte og fremtidig erhvervs- og uddannelsesvalg 2. Personer der vurderes enten selv eller med en meget begrænset indsats at kunne opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 3. Personer der forventes i arbejde efter en kortere vejlednings-, jobsøgningsog opkvalificeringsindsats. 4. Personer hvor der kræves en mere intensiv og længerevarende opkvalificerende indsats for at sikre tilknytning til arbejdsmarkedet. 5. Personer der har mere betydelige problemer udover ledighed og hvor indsatsen parallelt skal sikre en tilknytning til arbejdsmarkedet samtidig

9 9 med at der tages højde for problemstillinger omkring helbred, misbrug m.v. Udover en målgruppeopdeling i f.h.t. behov og barrierer i f.h.t. arbejdsmarkedet, kan der være tale om målgrupper med fælles problemer/barrierer i f.h.t. arbejdsmarkedet såsom etniske minoriteter, seniorer, handicappede m.fl. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker, at der igangsættes forsøg et eller flere steder i landet der er rettet mod alle målgrupper og som medtager forskellige af de ovenfor nævnte indsatsområder i f.h.t. målgrupperne. Det enkelte forsøg kan rette sig enten mod en eller flere af målgrupperne Samarbejdsmodeller mellem kommunerne og arbejdsformidlingen Iværksættelsen af samarbejdsforsøgene har til formål at afprøve nye former for samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen, hvor samarbejdet bevæger sig et skridt videre end det kendte. Som nævnt ovenfor findes der allerede i dag mange former for samarbejde mellem de to systemer. Der er imidlertid få erfaringer med et tæt dagligt samarbejde og koordinering af løsningen af opgaverne, hvor de to systemers opgaveløsning tager udgangspunkt i fælles viden og vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet og målgrupperne, fælles metoder, redskaber, indsatstyper mv. For også at få afprøvet denne type af samarbejde, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen lægge vægt på at samarbejdsforsøgene etableres som et sammentænkt system i større og mindre "Arbejdsmarkedscentre" oprettet på tværs af kommunerne og arbejdsformidlingen. Samarbejdsforsøgene kan oprettes mellem arbejdsformidlingen og en stor eller mellemstor kommune eller mellem arbejdsformidlingen og flere mindre kommuner. Af hensyn til forsøgenes dækning i f.h.t. borgere og virksomheder ønsker Arbejdsmarkedsstyrelsen etableret forsøg, der som hovedregel samlet dækker områder med et befolkningsgrundlag på mennesker. Forsøgene kan afprøve forskellige organisatoriske modeller. Eksempelvis etablering af: et større fælles hus der dækker hele forsøgsområdet med medarbejdere fra kommunerne og arbejdsformidlingen. Huset er indgang for alle borgere og virksomheder der er omfattet af forsøget flere mindre fælles huse i forsøgsområdet med medarbejdere fra kommunerne og arbejdsformidlingen. Hvert fælles hus er indgang for borgere og virksomheder i et delområde af forsøgsområdet flere mindre fælles huse kombineret med et større fælles hus. De mindre fælles huse kan være indgang og stå for de mere borgernære services, mens det større fælles hus kan stå for bl.a. opkvalificeringsindsatsen,

10 10 styring af samarbejdet med andre aktører, virksomhedskontakten, særlige typer af indsats mv. Det er centralt, at serviceringen af og indsatsen for borgere og virksomheder i det fælles hus sker på tværs af kommunernes og arbejdsformidlingens nuværende opgaveområder. Det betyder, at medarbejdere ansat i regi af kommunerne også skal varetage indsatsen for dele af de forsikrede ledige og medarbejdere i arbejdsformidlingen også skal varetage indsatsen for dele af de ikke-forsikrede ledige Den lokale/regionale proces for etablering af forsøg Arbejdsmarkedsstyrelsen lægger vægt på, at samarbejdsforsøgene udvikles og aftales i enighed mellem kommunerne, de regionale arbejdsmarkedsråd og arbejdsformidlingen. Der skal derfor været taget stilling til følgende i forsøgene: eksempelvis etablering og sammensætning af følgegruppe samspillet mellem forsøget og kommunalbestyrelsen, det regionale arbejdsmarkedsråd, koordinationsudvalget m.fl. hvordan indsatsen i forsøgene spiller sammen med de prioriteringer, der er foretaget i kommunen og af det regionale arbejdsmarkedsråd. 3. Midler til understøtning af forsøgene I forbindelse med "Flere i arbejde" er der afsat 30 mio. kr. til at understøtte iværksættelse af samarbejdsforsøg. Da Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker og forventer et større antal samarbejdsforsøg, vil det ikke være muligt at understøtte alle forsøg med økonomiske midler. Det forventes, at 8-10 forsøg kan opnå økonomisk støtte i forsøgsperioden Arbejdsmarkedsstyrelsen vil derfor anvende de 30 mio. kr. til at støtte de særligt perspektivrige samarbejdsforsøg mellem kommuner og arbejdsformidlingen. For at sikre, at samarbejdet bevæger sig et skridt videre end det allerede kendte samarbejde, har Arbejdsmarkedsstyrelsen følgende krav til forsøgene: Samarbejdet skal gå et skridt videre end det samarbejde, der allerede finder sted i dag der skal være tale om nytænkning. Forsøgene kan være helt nye eller kan bygge videre på/udvikle allerede eksisterende samarbejder herunder bygge videre på allerede etablerede formidlingsenheder. Forsøgene skal indeholde et samarbejde om indsatsområderne: visitation, kontaktforløb/brug af digitale redskaber, virksomhedskontakt/-service og fælles resultatopfølgning. Forsøgene skal organiseres i et fælles hus med medarbejdere fra både kommune og arbejdsformidlingen, hvor der sker en meget tæt koordinering og samarbejde omkring opgaveløsningen. Forsøgene skal omfatte målgrupper på tværs af arbejdsformidlingen og kommunerne og medarbejderne skal varetage indsatsen for målgrupper på tværs af ansættelsesforhold. Det betyder, at medarbejdere ansat i AF regi

11 11 også skal varetage indsatsen for dele af de ikke-forsikrede, og de kommunalt ansatte medarbejdere tilsvarende også skal varetage indsatsen for dele af de forsikrede ledige. Forsøget skal som hovedregel dække et befolkningsområde på personer. Forsøgene skal bidrage og medvirke til løbende opsamling af viden om samarbejdet, hvilken indsats, der virker bedst, hvordan indsatsen tilrettelægges, og evt. barrierer. For hvert forsøg skal der tilkobles en ekstern evaluering som følger samarbejdsforsøget fra start til slut. For hvert forsøg skal der - i dialog mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og forsøgsparterne - opstilles mål- og resultatkrav, der afspejler indsatsen i de enkelte forsøg. Det drejer sig om mål- og resultatkrav, der sikrer opfølgning på hvordan samarbejdet udvikler sig, opfølgning på brugen af fælles metoder og redskaber og opfølgning på effekter og resultater af beskæftigelsesindsatsen. Der skal foreligge en fælles aftale mellem kommunen/kommunerne og det regionale arbejdsmarkedsråd om mål, indhold og eventuel følgegruppe for forsøget Der skal indgås en samarbejdsaftale/kontrakt med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Derudover vil forsøgene blive vurderet i f.h.t.: Hvorvidt forsøgene indeholder et samarbejde om brugen af andre aktører". Hvilke målgrupper der samarbejdes om i forsøgene. Hvorvidt forsøgene afprøver forskellige samarbejdsmodeller. Der vil blive lagt vægt på, at der både afprøves samarbejde mellem arbejdsformidlingen og en kommune og samarbejde mellem arbejdsformidlingen og flere kommuner. Hvad kan støttes Arbejdsmarkedsstyrelsen vil hovedsageligt give støtte til de ekstraordinære omkostninger, der er forbundet med etableringen af forsøget. Støtten kan maksimalt bevilges og udbetales til udgangen af Det betyder, at der kan tildeles støtte til: etablering og drift af fælles lokaliteter - herunder afholdelse af udgifter til bygningsmæssig tilretning af fælles lokaliteter, afvikling af eksisterende lejemål, flytning og IT-understøtning aflønning af en leder og/eller en projektmedarbejder i samarbejdsforsøget. Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer, at lederen og/eller projektmedarbejderen skal bidrage til evaluering og opsamling af erfaringer fra forsøgene. Der vil desuden være mulighed for, at Arbejdsmarkedsstyrelsen kan understøtte kompetenceudvikling af medarbejderne, der omfattes af forsøgene. Endeligt vil Arbejdsmarkedsstyrelsen via de 30 mio. kr. finansiere, at der tilknyttes en ekstern evaluering til de enkelte forsøg.

12 12 Kommunerne og arbejdsformidlingen skal påregne at afsætte ressourcer til løbende erfaringsopsamling, dialog og afrapportering fra forsøgene. Den videre proces Arbejdsmarkedsstyrelsen vil gerne inden den 1. juni 2003 have en tilkendegivelse fra de kommuner og regionale arbejdsmarkedsråd/arbejdsformidlinger, der ønsker at indgå i drøftelser om etablering af samarbejdsforsøg. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil derefter indgå i en drøftelse/forhandling med de enkelte forsøgssteder og tage stilling til, hvilke forsøg der kan opnå støtte til etablering. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil lave en erfaringsopsamling på samarbejdet mellem kommunerne og arbejdsformidlingen ved udgangen af 2004 og en mere detaljeret erfaringsopsamling på samarbejdet ved udgangen af Erfaringsopsamlingen vil omfatte samarbejdet mellem kommunerne og arbejdsformidlingen generelt og en mere detaljeret opsamling af erfaringerne fra forsøgene. Henvendelse om samarbejdsforsøg mellem kommunerne og arbejdsformidlingen kan rettes til Arbejdsmarkedsstyrelsen, Policycentret, Holmens Kanal 20, Postboks 2150, 1016 København K.

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

STATUSINDBERETNING 1/1 30/6 2006

STATUSINDBERETNING 1/1 30/6 2006 Formidlingsenheden for nydanskere i Esbjerg Kommune STATUSINDBERETNING 1/1 30/6 2006 Exnersgade 33, 6701 Esbjerg, tlf. 7616 6600 - En del af Jobcenter Esbjerg Statusindberetning for perioden 1/1 30/6 2006

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg

Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg MAJ 2013 Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg Svendborg Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter- og målgruppeniveau 2 Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter-

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Pkt.nr. 4. Aktiverings- og sociale projekter - forslag til tilretning 311255

Pkt.nr. 4. Aktiverings- og sociale projekter - forslag til tilretning 311255 Pkt.nr. 4 Aktiverings og sociale projekter forslag til tilretning 311255 Indstilling: Det indstilles til Arbejdsmarkedsudvalget, 1. at forslag til tilretning af aktiverings og sociale projekter godkendes.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016 Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 0. Definitioner og termer Definerede termer fra Konsulentaftalen

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Februar 2014 Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Dansk erhvervsliv er fortsat præget af den økonomiske krise. 200.000

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Hvad skal du lave? - fremtidens beskæftigelsesmedarbejder i den kommunale sektor

Hvad skal du lave? - fremtidens beskæftigelsesmedarbejder i den kommunale sektor Hvad skal du lave? - fremtidens beskæftigelsesmedarbejder i den kommunale sektor Udgivet af Landsklubben for kommunale beskæftigelsesmedarbejdere (LKB) Udgiver: Landsklubben for kommunale beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel.

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 3HMOHP UNHUIRUEHVN IWLJHOVHVLQGVDWVHQL5$5 Med Flere i arbejde er der lagt op til store udfordringer og flere frihedsgrader for den regionale og lokale

Læs mere

Arbejdsgivernes mål i arbejdsmarkedsrådene

Arbejdsgivernes mål i arbejdsmarkedsrådene Arbejdsgivernes mål i arbejdsmarkedsrådene December 2003 Forord Den regionale beskæftigelsesindsats står overfor en betydelig udfordring i de kommende år. En aldrende befolkning kombineret med tidlig tilbagetrækning

Læs mere

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Seminar 5-7. februar 2016 Effekt for kommunerne 1. Hver kommune skal oprette 1 job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Derfor er målet med pjecen at give gode råd om, hvordan arbejdsgivernes målsætninger kan forfølges i koordinationsudvalgene.

Derfor er målet med pjecen at give gode råd om, hvordan arbejdsgivernes målsætninger kan forfølges i koordinationsudvalgene. Forord I det daglige arbejde i koordinationsudvalgene er det ofte vanskeligt som arbejdsgiverrepræsentant at afgøre, hvordan arbejdsgivernes interesser og målsætninger helt konkret kan fremmes i forhold

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Notat januar 2013 1 Baggrund De nuværende opgaver og medarbejdere i på beskæftigelsesområdet samles fremadrettet med de opgaver og medarbejdere i Borgerservice,

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere