Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO."

Transkript

1 Værdigrundlag. Idræts SFO Universet Tilst Skole Vores værdigrundlag er et dynamisk stykke arbejdspapir Værdierne er grundlaget,visioner er der hvor vi vil hen, og kan opfattes som vejledninger i den retning vi gerne vil, imens alle aftaler er bindende dvs. er det vi gør. revideret oktober 2010 VISION I fællesskab at give børnene på Tilst Skole de mest optimale muligheder for, at udvikle de kompetencer og kvalifikationer børn skal have i dag, for at kunne klare sig i et samfund i konstant forandring. Vi tager udgangspunkt i Idræts SFO Universets værdigrundlag har som grundlag og udgangspunkt i: Århus Kommunes værdier ( respekt, troværdighed og engagement), Børn og Unges udviklingsplan og 9 strategier ( Læring og udvikling - Trivsel og sundhed Rummelighed Forældresamarbejde - og samspil Ledelse Personale Organisering Drift Kommunikation) Rammer for Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune. Tilst Skoles udviklingsplan. Tilgang til værdigrundlag Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO. Tilst SFO skal være et sted hvor tryghed, omsorg, nærvær, kreativitet, opdragelse, dannelse, venskab, udfordring og udvikling er i centrum. Tilgangen til at realisere vores værdigrundlag er fagligt dygtige pædagoger, studerende og medhjælpere, som påtager sig ansvaret. Et personale der mener, det er værdifuldt og nødvendigt, at være nærværende og aktive sammen med børnene, således at børnene oplever voksne, der har lyst til at være aktivt sammen med dem, give dem oplevelser, stille krav, være tæt på dem når der er brug for det, lytte til deres forslag og sætte tingene i gang. Det begynder med os selv: Vi må vise tillid, respekt, indføling og forståelse for det enkelte barn og samtidig være ærlige og tydelige voksne, som stiller krav til samværets karakter og den enkeltes måde at indgå i relationer på. Vi anser personalet for at være voksne ansvarlige rollemodeller / forbilleder for børnene, der bestræbe sig på at give børnene overskuelige og synlige rammer, de kan udvikle sig indenfor.

2 Måden hvorpå vi møder hinanden og er sammen med det enkelte barn, har stor betydning for børnenes normdannelse, og hvordan børnene forholder sig til hinanden. Vi må være synlige og tydelige voksne, som har noget på hjerte. Vi vil, at børnene oplever de normer og værdier, vi præger dem med som meningsfulde, således at børnene kan profitere af disse normer og værdier ved at indoptage dem og overføre dem til andre sammenhænge. Når normer og værdier opleves som meningsfulde, opstår en større forståelse for eget ståsted og identitets-udvikling, og dermed en bedre forudsætning for en større indsigt i andre mennesker. Menneskesyn Vi opfatter grundlæggende mennesket som et socialt væsen, hvis indre psykiske processer kan ses som resultatet af samspillet med de ydre sociale og samfundsmæssige forhold. Vi er alle født som enestående selvstændige individer i besiddelse af et grundlæggende psykisk beredskab, basale behov og et stort udviklingspotentiale. Vi ser udvikling som værende afhængig af kvalificeret samspil/modspil med omgivelserne, hvilket indebærer, at vi opfatter børn som værende potentielt rede til at indgå i et dynamisk udviklingsforløb. Udvikling af kompetencer og kvalifikationer forstærkes og befordres gennem de relationer, børnene indgår i med andre børn, samt opdragende norm- og kulturbærende voksne. Det er derfor vigtigt, at kunne indgå som et integreret led i et forpligtende fællesskab. Forudsætningen for at kunne indgå i et fællesskab er udvikling af vigtige sociale kompetencer såsom: Respekt for andre, at kunne knytte venskaber, at kunne skelne ret fra uret, udvikling af empati etc. Derfor skal der i SFO arbejdes bevidst med, at skabe fælles normer og rammer inden for hvilke, børnene kan udvikle sig. De læringsmæssige, fysiske og sansemæssige kompetencer skal styrkes, så børnene efterhånden opnår større grad af mestring og oplever større selvværd, selvtillid og selvfølelse. Værdier i arbejdet med børnene Vision På Tilst Skole hjælper vi hinanden og tager hensyn til hinanden. På Tilst Skole slår man ikke, men snakker sammen. Idræts SFO Universets 7 nøgleord Respekt: Alle, såvel børn som voksne, møder hinanden med en indstilling, der bygger på ligeværdighed og lydhørhed overfor hinandens holdninger. Tillid: Vores grundlæggende indstilling er, at børn og voksne altid ønsker at møde hinanden med tillid. Herved skabes de optimale betingelser for, at den enkelte oplever sig værdifuld, har selvværdsfølelse og støttes i sin identitetsudvikling. Tryghed: Vi anser tryghed for at være fundamentet i alle udviklingsprocesser. Frihed/ansvar for fællesskabet: Vi anser det for vigtigt at børnene lærer at indgå i et forpligtende fællesskab.

3 Empati: Vi tilstræber at kunne forstå andre, og vi forsøger at se tingene fra deres vinkel. Hjertelighed: Det enkelte barn skal mærke, at vi holder af det. Humor: Vi benytter os af humor, som ofte kan virke forløsende, frem for at bebrejde, kritisere og moralisere, hvilket oftest virker nedbrydende. Pædagogik Vi tager udgangspunkt i den idrætspædagogiske indgangsvinkel, og sætter fokus på børnenes udvikling og læring i samspil med andre gennem niveau-differencerede aktiviteter. Vores tilgang i samværet med børnene vil være den værdsættende og anerkendende metode, hvor vi sætter fokus på muligheder, succeser, ressourcer, og det der virker for den enkelte. Vores pædagogik bygger på en vekselvirkning mellem børnenes egen skabertrang, frie spillerum og det at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor gruppens behov går frem for egne. Vores pædagogik har et dobbelt sigte. Dels at bidrage til udviklingen af og styrkelsen af gruppen, og dels at bidrage til udviklingen og styrkelsen af det enkeltes barns egenart og individualitet. Primær pædagogiske opgave: Som skolefritidsordning i Århus Kommune skal vi bidrage til hele barnets udvikling. For at løse denne opgave er det vigtigt at der er et tæt samarbejde mellem forældre, lærere og pædagoger. Vi skal sammen give børnene de bedst mulige betingelser for og støtte til at udvikle sig optimalt på egne betingelser, og samtidig skal vi sikre at børnene trives i den tid, de opholder sig i Tilst SFO, Vi ønsker, at tage udgangspunkt i børnenes behov indenfor fællesskabets rammer med fokus på børnenes perspektiv - hvad der er vigtigt og meningsfyldt for dem. Vi tilstræber i fællesskab: at fremme udviklingen af alle børns personlige, faglige, sociale og kulturelle kompetencer. at indrette den pædagogiske praksis, så den tager hensyn til børnenes forskelligheder. at alle børn er glade for og ser frem til at være i SFO, at alle børn skal lære noget, i den tid de går her. Vi ønsker: at give det enkelte barn tryghed gennem nærvær og engagement. at børnene inddrages og oplever at have høj grad af frihed og medindflydelse, på en sådan måde, at det giver mening for dem at børnene udvikler en forpligtelse overfor og ansvar i forhold til eget liv og fællesskabet. at børnene i deres udvikling forholder sig til egne livsbetingelser, og at de søger mening med deres liv.

4 at inddrage børnenes perspektiv: deres oplevelse og forståelse af situationen, deres egne handlemuligheder og begrænsninger. Læring På Tilst Skole arbejder vi ud fra en fælles læringsforståelse: at stille tilpas høje forventninger og krav til børnene, så de får lyst til at lære mere. at tage udgangspunkt i de opstillede mål og nøgleord.. at give børnene selvværd, så de bliver rummelige mennesker. at gøre børnene i stand til at begå sig uden ydre styring. at gøre børnene i stand til at løse konflikter selv. at give børnene mulighed for at samarbejde og erfare, hvordan man kan lære af hinanden og udvikle noget sammen. at samarbejde med hinanden og forældrene, så der bliver sammenhæng for børnene i skoleforløbet. at børn og forældre erkender de basale behovs opfyldelse som en forudsætning for optimal læring. at børn og forældre erkender, at der foregår læring i alle sammenhænge. I Idræts SFO Universet ligger vi vægt på, at børnene lærer: at tage hensyn til hinanden. at der skal være en ordentlig tone blandt børnene indbyrdes og mellem børn og voksne, og at det er de voksnes ansvar at både børn og voksne lever op til det. at kende almindelige samværsnormer. Dels de normer som er gældende for langt de fleste i samfundet, og dels nogle regler som specifikt handler om det at være i Tilst Idræts SFO. at når man færdes udenfor SFO, skal tænke på, at man repræsenterer hele Tilst Skole. at acceptere at der nogle gange er noget, man skal at konflikter søges løst ved at snakke sammen, ikke ved at slås. at man siger undskyld, hvis man har gjort noget forkert overfor en anden at materialer og inventar behandles med respekt. at vi alle prøver at reducere støjniveauet indendørs, ved at tale sammen og ikke råbe. at man altid skal henvende sig til en medarbejder( SKAL DET SLETTES når man kommer i SFO, og) når man går hjem.

5 Pædagogisk praksis Vision. Idræts SFO Universet er et lære være sted med særligt fokus på pædagogisk idræt Det at være certificeret som idræts SFO betyder, at vi i det daglige arbejde med børnene benytter pædagogisk idræt som bredt kompetencegivende middel. Dvs. at vi bruger pædagogisk idræt, som indgangsvinkel for at skabe betingelser og muligheder i målet mod at individet kan udvikle både de sociale, fysiske, psykiske, motoriske og kreative kompetencer. Pædagogisk idræt er for os en forståelsesramme, hvor pædagogikken kommer forud for idrætten, hvilket vil sige, at idræt, leg og bevægelse både er et middel, en metode og et omdrejningspunkt i den pædagogiske praksis. Denne vinkel gør, at vi kan bruge disse elementer til at nå et pædagogisk mål indenfor målgruppens udvikling, og skabe en inkluderende ramme, hvor det ikke udelukkende er aktivitetens regler, der er i fokus, men hvor vi har øje for deltagernes individuelle forudsætninger. Vi lægger i Idræts SFO Universet vægt på at skabe rammer, der giver plads og rum til bevægelse dette gælder både i de spontane aktiviteter samt de planlagte. Disse rammer skaber lyst og inspiration til, at børnene i den fri leg selv kan arbejde videre med de grundelementer, vi giver dem via den idrætspædagogiske indgangsvinkel. Gennem dette syn på hvad det at være idræts SFO betyder for os, bestræber vi os på at skabe et miljø, hvor det er idrætspædagogikken der er omdrejningspunkt, og at vi der igennem kan give en bred vifte af muligheder for børnene, der også inkluderer udeliv, fri leg, rytmik/musik samt arbejde i de kreative værksteder. ( se i øvrigt vores Guidelines) I Idræts SFO Universet fokuserer vi på: Tryghed/ omsorg Vi forventer at de voksne er garanter for en rar atmosfære og en god omgangstone. Vi griber ind overfor mobning, når vi ser eller høre om den. Vi arbejder bevidst på at det enkelte barn tilegner sig nødvendige sociale kompetencer, så det føler sig tryg og bliver i stand til at fungere i kammeratskabsgruppen, at skabe venskaber, og give udtryk for egne behov og meninger, sætte sig i andres sted, lytte til andre og kunne sige til og fra overfor andre.vi anser det for vigtigt, at børnene lærer hinanden at kende på tværs af alder, køn og etnicitet Hvorfor: Vi anser tryghed for en meget afgørende faktor i forhold til børns læringsprocesser og som grundlaget for etablering af et godt læringsmiljø Handling: Det tilstræbes at give det enkelte barn tryghed gennem nærvær og engagement. I starten af hvert skoleår sættes der særlig fokus på den enkelte og gruppernes socialisering. Dels gennem fælles aktiviteter for hele gruppen og dels ved at have særlig opmærksomhed på børn, som har svært ved at finde legekammerater.

6 Børnene indbyrdes og voksne og børn imellem taler ordentligt til hinanden. Det er personalets ansvar at gribe ind, hvis man oplever det ikke sker. Ved de store fællesaktiviteter skal vi være særlig opmærksomme på børn, som har svært ved at håndtere, at skulle være sammen med nye børn og voksne, tilegne sig nye færdigheder og være udenfor vante rammer og omgivelser. Skolestart: Ved skolestart sættes der særlig fokus på gruppelege/gruppeaktiviteter med det formål: at lære hinanden at kende at opleve ansvar for fællesskabet at opleve forskellighed at opleve at tilsidesætte egne behov at lære at hjælpe hinanden Empati og kommunikation Vi ønsker at børnene udvikler evnen til at sætte sig i andres sted, og at de bliver i stand til at kunne kommunikere indbyrdes omkring såvel hverdagens små problemer som større konfliktsituationer. Ligeledes ønsker vi at børnene lærer at kommunikere på en hensigtsmæssig og anerkendende måde med hinanden. Hvorfor:En anerkendende relation kræver, at man viser respekt for hinanden og at omgangstonen er behagelig og positiv. Måden hvorpå man henvender sig til hinanden, selve sprogbrugen præger samtalens form, og påvirker måden vi er sammen på Gennem anerkendende kommunikation højnes den enkeltes selvværd. Desto mere man hviler i sig selv, desto bedre er ens evne til at sætte sig i andre sted.. Ved at sætte ord på deres følelser, handlinger og meninger lærer børnene meget om sig selv. Handling: at være tydelige og troværdige rollemodeller. at anvende den gode historie som et internt læringsredskab, både i arbejdet med børnene og på stuemøder, afdelingsmøder, personalemøder og forældremøder, med baggrund i at vi tager udgangspunkt i succeser, ressourcer og det der virker at støtte børnene i at sætte ord på holdninger, følelser og problematikker og lære dem at mærke efter. at støtte børnene i selv at kunne udtrykke sig, at lytte og give kammeraten plads til at gøre ligeså. at forholde os mest muligt neutral i konfliktsituationer, i forhold til de implicerede parter og ikke virke fordømmende i vores indblanding. Dette betyder ikke, at vi i denne henseende skal accepterer al adfærd, men derimod forholde os anerkendende til børnenes følelser og udtryk. at konfrontere børnene med konsekvensen af deres handlinger, ved at hjælpe og vejlede dem til at skabe dialog med hinanden. at give børnene nogle handlemuligheder, de kan anvende til at skabe samspil og dialog med kammeraterne. at være konsekvente og vedholdende, i vores måde at arbejde med børnene på.

7 at kommentere og påpege når børnene udviser særlig hensigtsmæssig adfærd, hvor de netop respekterer og udviser tolerance overfor andres forskellighed og følelser. at tydeliggøre, hvad deres positive handlinger har haft af betydning for den anden eller andre. at anvende børnemøder (defineret som såvel mindre grupper som større grupper af børn) som et redskab til at fremme dialog og kommunikation. Ansvarlighed/ Frihed / ansvar Vi ønsker at det enkelte barn har høj grad af frihed til at vælge, hvad det har lyst til at lave og med hvem, men også at barnet kan acceptere, at de voksne kan bestemme. Vi fokuserer på, at det enkelte barn får erfaringer med, hvad fællesskabet betyder, og bliver i stand til at finde en sund balance mellem det at gøre noget til glæde og gavn for sig selv og andre. At barnet begynder at forstå, at det af og til må gøre noget for andres skyld, og at dette også har værdi for dem selv. Vi tilstræber at børnene lærer: at rydde op efter sig at holde styr på deres ejendele at føle ansvar for andres ting at overholde aftaler at skelne mellem rigtigt og forkert at føle ansvar for hygiejne (toiletbesøg og vaske hænder efter det) at det er naturligt, at alle rydder op efter sig, når aktiviteten eller legen er afsluttet. Hvorfor: Vi ønsker at SFO Universet er et rart sted at være. Ved at alle børn føler ansvar for sig selv og fællesskabet, bliver SFO et behageligt miljø at være i. SFO er et sted med mange børn. Når alle børn påtager sig sin del af ansvaret for den fælles trivsel, får alle børn lettere ved at finde legesager, ejendele, ligesom bedre hygiejne giver større trivsel.. Handling: at tilstræbe en ensretning i krav og retningslinjer, for at skabe kontinuitet og give børnene et overblik.. at give børnene en grundig indføring i SFO s struktur. at intensivere og skille indsatsområderne ad, så vi har fokus på få ting ad gangen, for herved at gøre nye tiltag for børnene overskuelige. F.eks. at være konsekvent i forhold til aftaler, oprydning, etc. Det betyder, at vi prioriterer at bruge tid på at opsøge og snakke med de implicerede børn. at ansvarliggøre 1. klasser i forhold til at vise de nye 0. klasser på plads i SFO Dermed kan det blive en motivationsfaktor for dem selv til at blive mere ansvarlige. at børnene lærer at vælge til og fra de aktiviteter der udbydes at 3. og 4. kl. børnene har frihed til, at de må færdes uden voksne i SFO s nærområde, men samtidig har de et ansvar for, at de overholder de aftaler, der er lavet med dem i den forbindelse.

8 Aktiviter Aktiviteter tager udgangspunkt i, at børnene får gode oplevelser og gør sig erfaringer i samværet med os og de andre børn, og herved får mulighed for at udvikle nye interesser, kompetencer og færdigheder. Vi er opmærksomme på, at der gives tilbud om aktiviteter, der kan give børnene motoriske, musiske, kreative og sociale udfoldelser. Ligeledes tilstræbes det, at børnene får mulighed for at udfordre egne grænser på egne præmisser. Målet er: at personalet er en aktiv del af de aktiviteter vi indgår i. at personalet i aktiviteterne er åbne overfor børnenes egne ideer. At aktiviteterne tager udgangspunkt i det børnene og de voksne kan og det de ikke vidste de kunne. at vi er eksperimenterende og giver mulighed for at gøre nye erfaringer. at vi forsøger at bryde vaner gennem vores aktiviteter. at personalet er opmærksomme på, at tilgodese både fysiske og stillesiddende aktiviteter. aktiviteter der foregår både inde og ude at vi inddrager bevægelse / pædagogisk idræt i den daglige praksis. at vi har ekstra fokus på børnenes sproglige udvikling. I det socialpædagogiske arbejde er omsorgen, de sociale relationer børnene imellem, relationer mellem børn og voksne og samarbejdet med forældrene i centrum. Vi vil ud fra vores værdigrundlag være opmærksom på, om det enkelte barn og gruppen fungerer socialt og føler sig anerkendt.. Det betyder, at vi har fokus på at alle børn: Oplever at være en del af fællesskabet. Har nogen at lege med. Føler sig anerkendt. Hver dag oplever noget, som de glæder sig over, og som de slet ikke kan lade være med at fortælle om. Har mulighed for at etablere venskaber. Børnenes frie leg. Legen er værdifuld i sig selv, fordi legen rummer alle livets sider, f.eks. glæder, konflikter, kreativitet, forhandling, og samarbejde. Det er derfor en primær opgave for de voksne, at vi giver børnene så gode betingelser som muligt, for selv at skabe indhold og rammer for legen - at lege med andre børn er en vigtig udfordring og øvelse. Det betyder f.eks. at en legegruppe ikke altid behøver at tage flere ind i gruppen. Legen er livets skole, hvor børnene får masser af erfaringer på godt og ondt, hvorved de lærer om sig selv og andre, hvor de udvikler sociale kompetencer og større selvforståelse. Målet er:

9 Vi prøver at indrette det fysiske rum så det understøtter og udfordrer børnenes leg. Vi er opmærksomme på, at vores indkøb af legetøj, har betydning for børnenes leg. Børnene leger både ude og inde. Udeliv Ud fra tesen om, at når børnene kommer i SFO fra undervisningens mere stillesiddende aktiviteter, har de behov for at bevæge sig og holde fri, har vi valgt at alle børn, der er i SFO i tidsrummet kl skal være ude hver dag året rundt. Målet er: at skabe et frit rum hvor børnene kan have udvikle deres venskaber i fred, har mulighed for at lege selv uden omklamring af de voksne, og hvor de oplever naturens skift. at vi prøver at bevare og videregive gamle regellege, sanglege m.m. at alle børn bevæger sig og får brugt deres krop hver dag. at vores legeplads giver mulighed for vilde lege, stille lege, lege i små grupper og fysisk udfoldelse og udfordringer dvs. at legepladsen er motorisk udfordrende. at legepladsen er et uderum, hvor der er mulighed for at lege selv eller vælge at deltage i aktiviteter igangsat af de voksne. Fokuspunkter er: at vi sikrer, at børnene er ude hver dag. at børnenes påklædning skal afspejle vores ude politik. Der findes ikke dårligt vejr, kun forkert påklædning. at videreudvikle uderummet, så det er inspirerende, spændende og igangsættende for børnene, og gøre dette med fokus på udvikling af mulighederne for bevægelse. At uderummet skal være så sikkert som muligt. Evaluering: Kvint-modellen bruges som evaluerings værktøj. Den daglige praksis evalueres løbende i de enkelte afdelinger. Vores fokus- og indsatsområder evalueres 1 gang hvert år i juni måned. Værdigrundlaget evalueres hvert andet år.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling:

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling: Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Trivsel er en forudsætning for udvikling. At børn oplever overskuelighed, tryghed og frihed til selv at vælge. At kunne indgå i sociale

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2. TEMA: Sociale kompetencer. Bandholm Børnehus 2011 Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f. eks i venskaber, grupper og kultur. I samspillet

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj.

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplanen er revideret på personale weekenden d. 18/3 2011. Der er stillet op efter SMTTE model, dvs. sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Personlig

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser.

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Fjordskolen 7. marts 2011. Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Dannelunde Skole, Gloslunde Gade 7, 4983 Dannemare. Tlf. nr. 54 94 42 85. SFO Midgården, Velovænget 4 4900 Nakskov.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Handleplaner for 2. årgang.

Handleplaner for 2. årgang. Handleplaner for 2. årgang. Sprog og kommunikation. 1. Skabe et anerkendende sprogbrug børn/børn, voksne/voksne og børn/voksne imellem 2. Børnene skal udvikle evnen til at afkode verbal/nonverbal kommunikation.

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig i samspil med andre børn og voksne.

Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig i samspil med andre børn og voksne. Sociale kompetencer De sociale spilleregler og kommunikation er centralt i forhold til at kunne indgå og omgås med andre mennesker i sociale sammenhænge, samt til at kunne begå sig i det offentlige rum.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sprog: I de første 7 år af barnets liv, grundlægges barnets forudsætninger for at kommunikerer ved hjælp af sproget. Barnet øver sig på at sætte ord på deres

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fælles Mål 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fagformål Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole Præsentation af dagplejen i Aalborg Kommune 767 dagplejere opdelt i 4 områder Ca. 2500 børn 33 dagplejepædagoger 11 ledere Film om Ny

Læs mere

Louisegårdens bevægelsespolitik

Louisegårdens bevægelsespolitik Louisegårdens bevægelsespolitik Med denne politik ønsker vi at øge fokus på vores bevægelsestilbud i Louisegården og styrke indsatsen ved at gøre fysiske aktiviteter til en prioteret og integreret del

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

HELHED I BØRN OG UNGES LIV

HELHED I BØRN OG UNGES LIV HELHED I BØRN OG UNGES LIV Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen.

Læs mere