Grovfoder Produktprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grovfoder Produktprogram"

Transkript

1 Grovfoder 2009 Produktprogram

2 Grovfoder 2009 Produktprogram Indhold ØKONOMISK FODRING STARTER MED GODT GROVFODER 4 iseed BEDRE ETABLERING AF GRÆSMARKEn 6 mere MÆLK MED RAJSVINGEL OG HYBRIDRAJGRÆS 7 foderroerne ER TILBAGE NU SOM ENSILAGE 8 silomajs 3 sorter med topudbytte 9 PRODUKTOVERSIGT 10 DLF-TRIFOLIUM SEEDS & SCIENCE DLF-TRIFOLIUM har fokus på kundens behov og på markedsudviklingen for kløverog græsfrø. Vi tilbyder et af verdens største forædlings- og udviklingsprogrammer for såvel plæne- som fodergræs og DLF-TRIFOLIUM arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten og udbyttet hos sorterne. For at imødekomme forventningerne bliver vore sorter afprøvet i et verdensomspændende netværk, hvor egenskaberne undersøges under vidt forskellige klimatiske og miljømæssige betingelser. DLF-TRIFOLIUM er verdens største producent og leverandør af græsfrø. Med afdelinger i Danmark, Sverige, Holland, Belgien, Storbritannien, USA, Frankrig, Tyskland, Tjekkiet, Rusland, Kina og New Zealand, råder vi over et betydeligt forhandler- og kundenetværk, som er i stand til at betjene markederne over hele verden. DLF-TRIFOLIUM LEVERANDØR TIL DANSK KVÆGBRUG Værdien af det hjemmeavlede grovfoder er steget det seneste år. Det stiller store krav til driftslederen på kvægbruget, men også til leverandøren af frø. For DLF- TRIFOLIUM er målet at være kvægbrugets foretrukne frøleverandør ved at udvikle sorter af græs og kløver, der er markedets bedste baseret på vores omfattende forædling og forsøg. Det dokumenterer vi ved den grundige afprøvning under danske forhold, som alle sorter gennemgår. En afprøvning, der sker i tæt samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning og Afdelingen for Sortsafprøvning. Det er din garanti for ikke at købe katten i sækken. Vi er altid interesseret i kontakt med brugerne af vores produkter. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte vores forhandlere eller DLF- TRIFOLIUM. Besøg endvidere vores hjemmeside, hvor det er muligt at hente den seneste viden om vores produkter. Klik ind

3 Grovfoder ForageMax 2009 fyldt med gode nyheder iseed på 5 ForageMax blandinger I 2009 vil det være muligt at vælge 5 ForageMax blandinger med iseed se side 6. ForageMax 36 ny blanding med strandsvingel til lavbundsjord mv. I ForageMax 36 er der tænkt på de mange enge og andre lave arealer, der skal anvendes til afgræsning med kvier eller ammekøer. Indholdet af robuste arter som strandsvingel, engsvingel og timote er højt, og samtidig indeholder blandingen hvidkløver og almindelig rajgræs, som bidrager med høj foderværdi og for kløverens vedkommende også med kvælstof til marken. ForageMax 36 trives også godt på almindelige jordtyper, hvor der ønskes en ekstensiv afgræsningsmark. Jordane sildig strandsvingel til afgræsning Strandsvingel er en interessant art på grund af dens meget dybe rodnet og dermed tolerance overfor tørke. Samtidig gror strandsvingel også godt på fugtig jord og kan tåle at stå under vand i perioder. Fordøjeligheden er lavere end hos rajgræs, men bedst hos en sildig sort som Jordane, der er meget velegnet til afgræsning med f.eks. kvier og kødkvæg. Jordane deltager for tiden i Landsforsøg. Mere rajsvingel og mindre kløver i ForageMax 45 og 46 To af de mest populære ForageMax blandinger med rajsvingel, nr. 45 og 46, vil fra 2009 indeholde 10 % mere rajsvingel Perun, og samtidig sættes den anbefalede udsædsmængde lidt op. Til gengæld sænkes indholdet af rød- og hvidkløver samt almindelig rajgræs. Mindre kløver i ForageMax 31, 35, 42 og 43 På baggrund af erfaringer med kløvergræsmarker, hvor kløveren under visse forhold bliver for dominerende, er indholdet af rød- og/eller hvidkløver reduceret med 2-5 % i de fire slætblandinger 31, 35, 42 og 43. Kløveren erstattes med mere rajgræs. Sibasa - bedste diploide sort til slæt Sibasa har i Landsforsøgene vist sit høje udbytte under slæt, hvor den som bedste middeltidlige diploide sort gav 4 og 2 % flere foderenheder end måleblandingen i henholdsvis 1. og 2. brugsår. Sibasa yder især et meget stort første slæt, og det gør sorten meget egnet i blandinger til ensilering. Sibasa er også godkendt i Holland og har der - på en skala fra fået karakteren 8,3 for resistens overfor rust. Dermed er Sibasa også velegnet til afgræsning sidst på sæsonen. Sibasa indgår i 2009 i ForageMax 45 og 46. Nye medlemmer i rajsvingel familien Achilles og Perseus er de seneste skud på stammen i rajsvingel familien. De er af samme type som Perun, men med henholdsvis tidligere og senere skridningstidspunkt. Se mere på side 7. Marmota tidlig hybridrajgræs til slæt Marmota er en tidlig, tetraploid sort af hybridrajgræs med usædvanligt højt udbytte. Se mere på side 7. Astiano silomajs med stort potentiale Astiano har med forholdstal 108 i Landsforsøg 2007 vist sit store potentiale for højt udbytte og foderværdi under danske forhold. Se side 9.

4 4 Grovfoder 2009 Økonomisk fodring starter med godt grovfoder I en tid med stærkt svingende priser på korn og kraftfoder er en robust foderplan med størst muligt indhold af hjemmeavlet grovfoder den bedste sikkerhed mod alt for store udsving på bundlinien. Når prisen på mælk går op, stiger det optimale foderniveau, mens det til gengæld falder, når prisen på kraftfoder stiger. Men hvilken betydning har grovfoderet? Det regnestykke skal gøres på den enkelte bedrift, men facit vil for de fleste blive, at rigeligt og højt fordøjeligt grovfoder, som altid, er én af forudsætningerne for en god økonomi i kvægholdet. Figuren, nederst til højre, viser betydningen af godt grovfoder til højtydende malkekøer først i laktationen. Ved det samme foderniveau giver en højere fordøjelighed af grovfoderet en betydelig højere ydelse, og samtidig stiger det optimale foderniveau. Da kurven flader ud ved stigende foderniveau, er det forskellen på mælkeprisen og prisen på den sidste foderenhed, der er afgørende. Altså: Jo billigere og bedre grovfoder, jo højere optimum og dermed ydelse. Når prisen på tilskudsfoder stiger kraftigt (og mælkeprisen er uændret) skal du give mindre af det pr. ko for at give plads til mere grovfoder, hvis du vil tjene mest muligt pr. ko. Hvis kraftfoderet stiger 50 øre pr. kg skal du give op til 2 kg kraftfoder mindre pr. ko. Højere fordøjelighed af grovfoderet giver højere ydelse, og hæver det økonomisk optimale foderniveau, dvs. flere FE. Dette er uafhængigt af prisrelationerne. Citater fra Produktionsøkonomi Kvæg 2008, Dansk Landbrugsrådgivning I praksis er det vanskeligt at påvirke priserne på mælk og kraftfoder væsentligt. Tilbage er grovfoderet hvor der skal gøres alt for at sikre en høj ydelse og en høj kvalitet. Det giver mulighed for de billigste foderenheder og den største andel af grovfoder i foderplanen. Mælkeydelse, kg EKM pr. ko

5 Vækst og udvikling det bedste frø til Grovfoder

6 6 Grovfoder 2009 iseed bedre etablering af græsmarken iseed på ForageMax 22, 45 og 46 I 2009 vil det være muligt at vælge tre af de mest populære ForageMax blandinger med iseed, nemlig nr. 22 til afgræsning samt 45 og 46 til slæt. ForageMax med iseed deltog i Landsforsøg 2006 i et forsøg med forårsudlæg af græsmarker. Her var konklusionen blandt andet: I den del af forsøget, der er tromlet senere, og såningen er gennemført som rillesåning, er fremspiringen og planteudviklingen bedre med den coatede frøvare. Merudbyttet var 7-8 % i 1. slæt. iseed til eftersåning GræsMax 342 og 345 Levetiden for en græsmark kan forlænges med eftersåning. Ved at anvende iseed forbedres planternes etablering og dermed deres konkurrencekraft overfor det gamle græs. I forsøg hos Yara blev der for eksempel målt mellem 4 og 35 % mere græs som resultat af eftersåning med iseed. Vi anbefaler GræsMax 345, iseed til eftersåning i ForageMax 45 og 46 og GræsMax 342, iseed til eftersåning i ForageMax 20, 41, 42 og 43. karakter for* udbytte pr. ha., 1. slæt Fremspiring Planteudvikling Plantefordeling afgrødeenheder forholdstal Rillesåning u. efterharve ,7 100 Rillesåning m. efterharve ,4 99 Rillesåning m. iseed ,5 107 ISeed - Bedre etablering og højere udbytte iseed er en coatning med næringsstoffer, der ligger omkring frøet, og som dermed supplerer frøets egne reserver. Med iseed forbedres blad- og rodvæksten på et kritisk tidspunkt. Derved opnås en mere sikker start på livet for de unge græsplanter - især når de er under stress. Desuden kan der ofte ses et højere udbytte i 1. slæt, hvor forsøgene har vist et plus på 5-15 % tørstof. Bedre udnyttelse af næringsstofferne og mindre tab Med iseed er optagelsen af næringsstoffer mere effektiv op til 4 gange bedre for fosfor sammenlignet med en standard gødskning i såbedet. Det er en fordel for såvel økonomi som miljø. Større og tungere frø, let at udså Frø med iseed coatning sås med samme typer såmaskiner som ubehandlet frø. iseed frø er tungere end normalt frø (dobbelt frøvægt), og såmaskinen skal derfor indsås med det coatede frø. iseed gødningsmængden Frø med iseed indeholder 10 % kvælstof (N) og 2 % fosfor (P). 1 kg frø med iseed består altså af 500 g frø, 100 g N og 20 g P. Ved en udsædsmængde på f.eks. 50 kg/ha udbringes 25 kg frø, 5 kg N og 1 kg P svarende til kg N og 3-4 kg P tilført i såbedet.

7 Grovfoder Mere mælk med rajsvingel og hybridrajgræs I en ForageMax blanding med rajsvingel (festulolium) høster du fordelene fra to typer græs: Mange foderenheder og høj foderværdi fra italiensk rajgræs samt persistens og stress tolerance fra svingel. Nye sorter på banen DLF-TRIFOLIUM har en intensiv forædling af rajsvingel og dermed hundredevis af forsøg som baggrund for at konkludere, at rajsvingel giver nye muligheder i græsmarken. I 2009 er vi klar med to nye sorter, som begge er af rajgræstypen, dvs. de ligner den velkendte sort Perun: Achilles tidlig rajsvingel Achilles har en meget hurtig vækst både om foråret og efter slæt. Samtidig er persistensen god. Sorten tilhører samme gruppe som Perun, men har skridning 4-5 dage tidligere. Achilles passer derfor i slætblandinger hvor der ønskes et stort og tidligt 1. slæt. Perseus sildig rajsvingel Perseus har også relativt tidlig forårsvækst samt den gode genvækst efter slæt, vi normalt ser hos rajsvingel. Perseus er af samme type som Perun, men da Perseus skrider 4-5 dage senere, passer den godt i blandinger med middeltidlig til sen 1. slæt. Den sene skridning gør også, at foderværdien hos Perseus kan blive meget høj. Achilles og Perseus indgår fra 2009 i Special- og Bland-Selv blandinger. Spørg din forhandler eller se mere på produkter Marmota tidlig hybridrajgræs De kendte sorter af hybridrajgræs, f.eks. Storm og Solid, har middeltidlig skridning. Marmota er derimod tidlig og passer derved til slætblandinger, hvor der er ønske om stort og tidligt 1. slæt. Rustresistensen er god og Marmota er meget persistent. Achilles Perseus Blanding Marmota indgår fra 2009 i Bland-Selv blandinger. Kg. tørstof pr. FE Udbytte af vraggræs ved afgræsning 1. brugsår 2. brugsår hkg. tørstof pr. ha Achilles 1,21 1,20 2,8 Perseus 1,20 1,18 2,5 Blanding 1,16 1,14 3,6 hvidkløvergræs rent græs 1. brugsår 2. brugsår 1. brugsår 2. brugsår 3. brugsår Marmota Pimpernel*

8 8 Grovfoder 2009 Foderroerne er tilbage nu som ensilage Mere hjemmeavlet foder mindre indkøb af korn For første gang i lang tid er arealet med foderroer stigende. Mange har fået øjnene op for, at det ved samensilering med majs er muligt at lave et meget attraktivt foder til en konkurrencedygtig pris. På den måde kan roernes store udbyttepotentiale og høje foderværdi udnyttes i foderplanen hele året. Ensileringen foregår let, og resultatet er et stabilt og ensartet foder - uden stor arbejdsmæssig belastning. I praksis blandes en fjerdedel roer+top med tre fjerdedele majs. Så er der normalt ingen problemer med saftafløb fra roerne. Roesorten MAGNUM passer godt til ensilering, da den har et højt indhold af tørstof og er forholdsvis ensartet. Foderværdi og fodring I de seneste 3 år er der ensileret mange hektar med majs og roer hvor der efterfølgende er lavet analyser af roe-majs ensilage og iagttagelser i praksis. De viser blandt andet at Ensilagen er stabil og ikke danner varme ved udtagning Der ikke er konstateret forhøjet antal sporer i mælken Indholdet af sand typisk er gram pr. kg tørstof Sukker i roerne omsættes til syrer og alkohol Med den rette proteinforsyning kan ensilerede roer erstatte korn som energikilde Køerne meget gerne æder foderet og kvitterer med højere fedtprocent i mælken Roer i majsensilagen forbedrer foderværdien FODERMIDDEL FODERROER MAJSENSILAGE ROE-MAJSENSILAGE AATp20, g/kg Ts PBVp20, g/kg Ts NELp20, MJ/kg Ts 7,12 6,65 6,95 Kg tørstof pr. FE 1,01 1,15 1,11 jordtype/salgspris på vårbyg JB 1&3 Majsensilage + valset byg majsensilage + foderroer Kr. pr. årsko majs- og foderroer + topensilage 0,80 kr./kg ,40 kr./kg ,00 kr. /kg JB kr./kg ,40 kr./kg ,00 kr./kg kr. ekstra pr. ko med roer Foderroer erstatter korn i foderplanen. Derfor har prisen på foderkorn betydning, når økonomien i foderroer skal vurderes. En beregning fra Dansk Landbrugsrådgivning viser, at når kornet koster mere end ca. 80 kr. pr. hkg, er roerne konkurrencedygtige. I tabellen nederst til venstre ses tre foderplaner. Majs- og græsensilage + valset byg sammenlignes med majsensilage + traditionel roefodring og samensileret majs + roer + top. Ved en kornpris på f.eks. 140 kr. pr. hkg er der et plus på 760 og næsten 900 kr. pr. årsko på henholdsvis sand- og lerjord ved at fodre med ensilerede roer. I eksemplet er der regnet med 1 ha foderroer samensileret med 3 ha majs det giver ca. 1/3 roer+top og 2/3 majs, når det antages at det er muligt at avle ca. 40 % flere foderenheder i roer end majs. Med de opnåede resultater kan roe/majs ensilagen indgå i en foderplan med FE pr. ko pr. dag. Sammen med 4-6 FE godt græsensilage giver det en meget høj andel af hjemmeavlet foder til køerne. Forskel i restbeløb, kr. pr. årsko for foderplaner med foderroer sammenlignet med traditionelt system (majs, græs og valset byg). Forudsætninger for hhv. sand- og lerjord: Udbytte i korn: 38 og 55 hkg pr. ha, udbytte i roer + top: og FE pr. ha, udbytte i majs: 8000 og FE pr. ha. Udfodringsomkostninger 10 øre/fe for valset byg, 25 øre/fe for rod + top, 15 øre/fe for samensileret rod + top. Dansk Landbrugsrådgivning 2008.

9 Grovfoder Silomajs 3 sorter med topudbytte ASTIANO tidlig, med høj kvalitet og udbytte ASTIANO (LZM 156/71) er ny i Danmark og de første resultater er meget overbevisende. Udbyttet er højt både når det måles i form af foderenheder, stivelse, NELp20 og NDF. Kort sagt: En all-round sort til ensilering. ASTIANO har meget tidlig blomstring og er en middelhøj plante med lavt siddende kolber, der fyldes godt ud og er dækkede af svøbbladene helt til høst. Tidligheden og det høje udbytte er også bekræftet i England og Holland. Foderværdien af ASTIANO er i top. Udbyttet af stivelse og energi er meget højt ligesom fordøjeligheden af NDF er god Forholdstal for udbytte 2007 Sortsblanding = 100 MAS 09A - meget tidlig MAS 09A tilhører den meget tidlige gruppe af majssorter. Det viser sig ved en høj tørstofprocent i vanskelige år og ved et højt indhold og udbytte af stivelse. MAS 09A producerer ensilage med høj foderværdi: Det vil sige der skal få kg tørstof til en foderenhed, og fordøjeligheden af såvel hele planten som NDF er høj. Indholdet af stivelse er ligeledes højt. MAS 09A har en forholdsvis kort stængel med meget god standfasthed. Kulderesistensen er god og der er få sideskud. ANJOU 219 sildig og med udbyttet helt i top ANJOU 219 har i Danmark vist evnen til at producere et meget højt udbytte af foderenheder pr. ha. Sorten har høj kolbeandel og dermed højt udbytte af stivelse. Planten er forholdsvis kompakt, kolben sidder lavt og stængelen har en høj grad af stay-green. Modningen er på niveau med Banguy. Udbyttet af foderenheder var højt i alle år i Landsforsøgene Med procent NDF i tørstoffet i gennemsnit ligger ANJOU 219 i toppen og sorten har samtidig en høj foderværdi Astiano Treasure Ravenna % tørstof % stivelse % NDF NELp20 MJ/kg. Ts. Kg tørstof/fe FK NDF ASTIANO 33, ,1 6,28 1,23 57,5 MAS 09A 36,8 32,8 41,5 6,34 1,21 58,3 ANJOU ,7 42,2 6,23 1,24 57,5 Sortsblanding 31,2 32,5 42,5 6,27 1,23 58,9 Landsforsøg, Sortinfo.

10 10 Grovfoder 2009 ForageMax-blandinger 2009 Leveres i standardpakninger á 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. 33 STORM, 50S og 258 Solfaxi er specialblandinger fra DLF-TRIFOLIUM. Diploid Tetraploid Lucerne storbladet rødkløver Nr. Benyttelse Til arealer Tidlighed Jordbundsforhold Varighed, år Daisy Rajah Amos klondike AFGRÆSNING STORM 20 STORM Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Sildig Alm. god ** Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Sildig Alm./varierende Varig 12 25** Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Middeltidlig Tør Varig 12 26** Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Sildig Fugtig Varig Slæt og afgræsning I omdrift Tidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Tidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god 1-2 S L Æ T & AFGRÆSNING STORM 33 STORM Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god ** Slæt og afgærsning Permanente Tidlig Alm./fugtig Varig 10 41** Slæt I omdrift Tidlig Alm. god Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt I omdrift Tidlig Alm. god S L Æ T PERUN S L Æ T HYKOR 44** Slæt Permanente Middeltidlig Meget fugtig Varig PERUN Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god PERUN Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god HYKOR Slæt I omdrift Meget tidlig Alm. god Afgræsning Heste Permanente Sildig Alm./varierende S Afgærsning Heste, struktur Permanente Middeltidlig Alm./varierende SOLFAXI*** Afgræsning Heste, m. urter Permanente Sildig Alm./varierende ** Afgræsning Heste Permanente Sildig Alm./varierende ** Afgræsning, Får I omdrift Sildig Alm./god Afgræsning, Får/tidlig I omdrift Tidlig Alm./god ** Afgræsning, Drægtige søer I omdrift Sildig Alm./varierende ** Afgræsning, Farefolde I omdrift Sildig Alm./varierende Afgræsning, Geder I omdrift Middeltidlig Alm./god Slæt, Geder I omdrift Tidlig Alm./god SPECIALBLANDINGER 342 m. iseed Eftersåning I omdrift Middeltidlig 345 m. iseed Eftersåning I omdrift Middeltidlig 115 Brakblanding II Permanente Alm./varierende 125 Sydvestjyden I omdrift Middeltidlig Alm./god Morsø 2 I omdrift Middeltidlig Alm./god * = Anbefalet udsædsmængde om foråret i ikke aggressiv dæksæd. I renbestand og om efteråret bør udsædsmængden hæves med ca. 25%. ** = Blandinger med under 25% bælgplanter (frøandel), som opfylder kravene til plantedække på MVJ-arealer. *** = Solfaxi urtegræsblandings indholder desuden: 8% Hundegræs Donata, 3% Alm. rapgræs Dasas, 3% Sneglebælg Virgo, 1% Kællingetand Rocco og 1% Cikorie Spadona.

11 Grovfoder ForageMax - frøblandinger til græsmarker 2009 rivendel småbladet Perun Rajgræstype Hykor Strandsv. type jordane STORM SOLID TETRAPPLOID KIMBER DIPLOID Mathilde Tetraploid OPTION STEFANI SIBASA Diploid INDIANA KENTAUR CALIBRA TETRAPLOID LASSO FOXTROT DIPLOID AMRBOSE MAURRICE TETRAPLOID DOLINA SLÆTTYPE WINNETOU AFGÆRSN. TYPE LAURA GONDOLIN BALIN Udsædsmængde kg/ha * hvidkløver Rajsvingel strandsvingel HYBRIDRAJGRÆS ALM. RAJGRÆS, TIDLIG Alm. rajgræs, middeltidilig ALM. RAJGRÆS, SILDIG TIMOTE ENGSVINGEL RØDSVINGEL ENGRAP GRÆS

12 12 Grovfoder 2009 Almindelig rajgræs Anvendelse varenr. Art Sort Type Afgræsning Slæt EFTERAFGRØDE Udsædsmængde kg/ha* Pakningsstørrelse, kg 2574 Tidlig sort KIMBER diploid Tidlig sort MATHILDE tetraploid Middeltidlig sort OPTION diploid Middeltidlig sort STEFANI diploid Middeltidlig sort SIBASA diploid Middeltidlig AVIARA tetraploid Middeltidlig sort CALIBRA tetraploid Middeltidlig sort KENTAUR tetraploid Sildig sort LASSO diploid Sildig sort FOXTROT diploid Sildig sort JUMBO** diploid Sildig sort AMBROSE tetraploid Sildig sort MAURICE tetraploid Slldig sort POLIM tetraploid * Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i korn er udsædsmængden kg/ha. Øvrige rajgræsser varenr. Art Sort Type Afgræsning Anvendelse Slæt efterafgrøde Udsædsmængde kg/ha* Pakningsstørrelse, kg 3082 Italiensk rajgræs SIKEM diploid Italiensk rajgræs EF 486 DASAS diploid Italiensk rajgræs TROCADERO tetraploid Italiensk rajgræs DANERGO tetraploid Hybrid rajgræs STORM alm. rajgræs Hybrid rajgræs SOLID mellemform Hybrid rajgræs MARMOTA** tidlig Westerwoldisk rajgræs AVANCE tetraploid * Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i helsæd/korn til modenhed er udsædsmængden kg/ha. ** Varen leveres kun i specialblandinger og til Bland-Selv. Hollandske frøblandinger Hvidkløver Almindelig rajgræs Tidlig Middeltidlig sildig STOR- BLADET TETRA- PLOID DIPLOID tetraploid TIMOTE engsvingel ENGRAP- GRÆS Varenr. Blanding Benyttelse Tidlighed Riesling gambian option Sibasa asturion polim Classic Merifest julia Udsædsmængde kg/ha 370 Topmix Premium Timo 4 Slæt/afgr. Middeltidlig Topmix Premium klaver Slæt/afgr. Middeltidlig Topmix Premium Tetra Maaien Slæt/afgr. Middeltidlig Topmix Premium 11 Afgræsning Sildig Leveres i pakninger á 10 kg.

13 Grovfoder Kløver/Lucerne varenr. Art Sort Type Afgræsning Slæt Grøngødning Udsædsmængde kg/ha Pakningsstørrelse, kg 1020 Rødkløver RAJAH diploid & Rødkløver AMOS tetraploid & Hvidkløver KLONDIKE storbladet & Hvidkløver RIVENDEL småbladet Alsike Kløver ERMO Sneglebælg VIRGO podet med Nitragin gold Lucerne DAISY podet med Nitragin gold slæt & Lucerne CRENO podet med Nitragin gold slæt Øvrige græsser varenr. art Sort Type Afgræsning Anvendelse Slæt Udsædsmængde kg/ha* Pakningsstørrelse, kg 3604 Rajsvingel PERUN rajgræs Rajsvingel LOFA rajgræs Rajsvingel HYKOR strandsvingel Rajsvingel ACHILLES*** rajgræs Rajsvingel PERSEUS*** rajgræs Timote WINNETOU afgræsning Timote DOLINA slæt & Hundegræs AMBA tidlig Hundegræs DONATA sildig Engsvingel LAURA Rødsvingel GONDOLIN foder Rødsvingel MAXIMA 1 efterafgrøde 8-10 ** 2 & Rødsvingel TATJANA efterafgrøde 8-10 ** Strandsvingel jordane*** sildig Engrapgræs BALIN foder & Alm. rapgræs DASAS foder & 10 *Udlagt i renbenstand ** Til efterafgrøde udlagt i korn ***Varen leveres kun i specialblandinger og til Bland-Selv KVALITETER PÅ KLØVER- OG GRÆSFRØ FRA DLF-TRIFOLIUM art RENHED % UKRUDT % SPIRING % KVIK % DLF-T EU DLF-T EU DLF-T EU DLF-T EU Rødkløver, Hvidkløver ,0 1, Lucerne, Sneglebælg ,2 1, Alm. rajgræs ,1 1, ,0 0,5 Ital. / Hybrid rajgræs ,1 1, ,1 0,5 Timote ,3 1, ,1 0,3 Hundegræs ,1 1, ,0 0,3 Engsvingel ,2 1, ,0 0,5 Rødsvingel ,2 1, ,0 0,5 Strandsvingel, Rajsvingel ,3 1, ,1 0,5 Engrapgræs, Alm. rapgræs , ,0 0,3 Kvaliteter: Normerne er baseret på standardprøver.

14 14 Grovfoder 2009 Foderroer varenr. Sort Rodfarve Ca. % tørstof i rod Renhed % Spiring % 6650 TROYA, Gaucho-bejdset Gul MAGNUM, Gaucho-bejdset Hvid KYROS, Gaucho-bejdset Gul NESTOR, Gaucho-bejdset Hvid MAGNUM, Ubejdset Hvid Monogermt, pilleret frø, leveres i pakker á frø. BÆLGPLANTER/VÅRRAPS varenr. art Sort KVALITET Renhed % Spiring % Udsædsmængde kg/ha Pakningsstørrelse, kg 5077 Hestebønne COLUMBO Hestebønne GLORIA Markært PINOCHIO, gul (halvbladløs) Markært til helsæd JAVLO, gul (halvbladløs) Smalbladet Lupin PRIMA Smalbladet Lupin VIOL Vårraps PLUTO, bejdset Podemiddel HiStick til Lupin, til 1 ha 1 Pakke Majs varenr. Sort Tidlighed * Renhed % Spiring % 6231 ANJOU 219** MAS 09A Astiano** Leveres i pakker á kerner, bejdset med Thiram mod svampesygdomme Sorter fra DLF-TRIFOLIUM er koldtestet = større sikkerhed for hurtig fremspiring. * 1-9, 9 tidligst ** Kan leveres Mesurolbejdset mod merpris. Plænegræs varenr. Blanding Beskrivelse sammensætning 8776 UNIVERSAL Robust og alsidig 8777 ORNAMENTAL Tæt og slidstærk 8770 GOLFMASTER Turfline Tæt og langsom Alm. Rajgræs 35%, Rødsvingel med udløbere 55%, Engrapgræs 10% Alm. Rajgræs 20%, Rødsvingel med korte eller uden udløbere 50%, Engrapgræs 30% Rødsvingel med korte eller uden udløbere 60%, Engrapgræs 40% Udsædsmængde kg/100 m 2 Pakningsstørrelse, kg 3 1 & 5 & & 7,5 & 20 2, VEJRABAT Standard Til ekstensive forhold Rødsvingel 75%, Stivbl. Svingel 20%, Alm. Hvene 5% 2 20 For køb af frø fra DLF-TRIFOLIUM gælder firmaets almindelige salgs- og leveringsbetinglser. De kan læses på hjemmesiden under bestilling af frø.

15 Grovfoder varenr. Efterafgrøder - enårige arter AFGRØDE Kg udsæd pr. ha Hjortevildt/Hare Fuglevildt Egnet som efterafgrøde Pakningsstørrelse, kg 8107 Honningurt BALO 10 2 & Gul sennep VALIANT & 10 & Gul sennep BRACO, nematoderesistent & Olieræddike ADAGIO, nematoderesistent & Olieræddike SILETINA & Stubturnips FRISJA Stubturnips TYFON (evt. bejdset) Persisk kløver * CIRO Blodkløver * CONTEA Vildtafgrøder - enårige arter 6295 Vildtmajs Hirse Tanka Milletmix Boghvede LILEJA & Quinoa Oliehør LIRINA Solsikke TREMIA Hamp FELINA 32 (husk ansøgning) 30 2 & Ærter* PINOCHIO Hestebønne* COLUMBO Gul Lupin* MISTER, bitter stof fattig husk podemiddel Podemiddel HiStick til Lupin, til 1 ha 1 Pakke 6379 Fodersukkerroe ECKDOGELB Gulerod FEONIA 2-3 0,1 Øvrige enårige bælgplanter 1814 Jordkløver * WOOGENELLUP Kællingetand * SAN GABRIELE Fodervikke* CAROLE Serradel * LALERTA Grøngødning og vildtafgrøder - overvintrende arter 8203 Fodermarvkål GR. ANGELITER Foderraps NIKOS, dobb. lav vintertype SLETTES Sandvikke* HUNGVILLOSA Rørgræs BAMSE 20 2 & Kommen SYLVIA & Stauderug & Grain Sorghum MR. BUSTER lav type, bejdset Jagtblanding KING MIX** 1 pk = frø til m 2 8 2,5 diverse vildt- og Efterafgrøder 7910 Kørvel Persille Dild Cikorie Spadona Blomsterblandinger - 18 forksellige énårige arter TIL BRAK Vildengblanding 27 forskellige vilde danske urter 1 0,50 vildtblandinger Kg udsæd pr m Sommermix til hjortevildt (Havre, Boghvede, Hvidkløver, Lucerne, Rødkløver, Rødsvingel, Timote) 8, Vintermix til hjortevildt (Alm. Rajgræs, Fodermarvkål, Hvidkløver, Stubturnips, Timote, Vinterfoderraps) 1, Helårsmix til hjortevildt (Boghvede, Gul lupin, Markært, Timote, Rødsvingel, Vinterfoderraps, Fodermarvkål, Hvidkløver) 3, Kyllingemix til forårssåning (Havre, Oliehør, Boghvede) 4, Kyllingemix til efterårssåning (Vintertriticale, Sandvikke, Vinterfoderraps) 3, Vinterdækmix, fugle- og dyrevildt (Cikorie, Fodermarvkål, Honningurt, Hvidkløver, Quinoa, Stubturnips Tyfon) 0, Insektvold/redeskjul, fuglevildt (Hundegræs, Engsvingel, Rødsvingel, Strandsvingel, Timote) 1,6 2 * Bælgplante. ** 1 kg. Fodermarvkål og 1,5 kg. Quinoa

16 Banebrydende viden fra en ekspert til en anden I Grovfoder 2009 finder du årets produktprogram af højtydende ForageMax blandinger. Vores konstante indsats med forædling og udvikling af nye sorter bringer også i 2009 interessante nyheder, som efter afprøvning i Danmark, nu er klar til brug. I brochuren kan du læse om nye sorter og blandinger til græsmarken og en detaljeret beskrivelse af alle ForageMax blandinger. Der er også nyt om ensilering af foderroer, sorter af majs og iseed til frøblandinger. Bagerst er der en fuldstændig oversigt over samtlige produkter til dansk kvægbrug fra DLF-TRIFOLIUM. Vi har fokus på at skabe det bedst mulige grundlag for produktion af grovfoder ved at tilbyde blandinger og sorter med det højeste udbytte og den bedste kvalitet. Vi er overbeviste om, at du kan finde lige det, der passer ind i din foderplan. DLF All photos in this brochure are with copyright of DLF-TRIFOLIUM A/S. For use of photos please contact DLF-TRIFOLIUM A/S. DLF-TRIFOLIUM Ny Østergade Roskilde Tlf Fax Odense Tlf Fax

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Økologi 2009. Produktprogram

Økologi 2009. Produktprogram Produktprogram Produktprogram INDHOLD 90 % ØOLOGIS FRØ I BLANDINGERNE 3 LØVERGRÆS ER GRUNDLAGET I SÆDSIFTET 3 ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2009 4 MAJS TIL FODERPLANEN 4 OVERSIGTER 4 PROTEIN PÅ MENUEN

Læs mere

Grovfoder. Produktprogram 2010

Grovfoder. Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere

Læs mere

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Frø til græsmarken 2013 Tjen 500 kr. pr. årsko med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Med en rekordhøj pris på protein, er det dyrt at erstatte hjemmeavlet protein med indkøbt protein. Beregninger

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 INDHOLD ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2010 4 OVERSIGTER 5 PROTEIN AF EGEN AVL 7 MAJS TIL FODERPLANEN 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Frø til græsmarken 2012

Frø til græsmarken 2012 Frø til græsmarken 2012 DLG Green-serien fodergræsblandinger med unikke top sorter Sæt fokus på de enkelte græssorter ved valg af fodergræsblanding. Etableringsudgifterne er ens, så du kan med fordel vælge

Læs mere

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed 2011 - den

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Markfrø 2016 Konventionelt Landbrug Vildt Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger 401-402FR0008C1(10kg.) 408-402FR0009C1(10kg.) 409-402FR0007C1(10kg.)

Læs mere

DLF Grovfoder Produktprogram 2013

DLF Grovfoder Produktprogram 2013 DLF Grovfoder Produktprogram 2013 DLF Grovfoder Produktprogram 2013 Indhold NYHEDER 2013 3 FRØ OG VIDENSKAB 5 GODT GROVFODER GIVER SUNDE KØER 6 FORAGEMAX BLANDINGER 2013 9 Roer er godt til køer og biogas

Læs mere

Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen

Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen NYHEDER 3 FUGLEVILDT 4 FUGLEVILDT OG BIER 5 MARK- OG HJORTEVILDT 6 OVERSIGT OVER RENE ARTER 7 Udarbejdet i samarbejde med Danmarks

Læs mere

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug Produktkatalog DLF Grovfoder Konventionelt og økologisk landbrug 2 DLF Grovfoder Produktkatalog Indhold foragemax -blandinger TIL SLÆT 4 foragemax -blandinger TIL AFGRÆSNING 8 foragemax -blandinger TIL

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Konklusioner Græs og grønne afgrøder Konklusioner svalg De nye rajsvingelsorter Hykor, Felopa og Perun samt den tidlige alm. rajgræssort Betty har givet meget store udbytter af afgrødenheder, især i renbestand

Læs mere

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Græsmarken og grovfoder til får og geder Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Intet er så forskelligt som afgræsning: Med får Med geder Intet er så forskelligt som forholdene: Marginal jord Intensive

Læs mere

Produktkatalog DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug

Produktkatalog DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug Produktkatalog 2018 DLF Grovfoder Konventionelt og økologisk landbrug 2 Mere Mælk med DLF DLF Grovfoder Produktkatalog 2018 INDHOLD MERE MÆLK MED DLF 3 NYHEDER 9 SLÆT 13 AFGRÆSNING 16 ØKOLOGI 18 KØDKVÆG/GRIS

Læs mere

Økologiske Markfrø Efterår 2017

Økologiske Markfrø Efterår 2017 Økologiske Markfrø Efterår 2017 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn

Læs mere

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Forår Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet.

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Forår Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. ØKOFRØ ØKOFRO Økologiske Markfrø Forår 2019 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn Majs

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn Majs ØKOFRØ ØKO FRØ ØKOFRO Økologiske Markfrø 2017 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde

Læs mere

Økologisk Frø Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m. Innovation og vækst

Økologisk Frø Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m.   Innovation og vækst Økologisk Frø 2019 Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m. www.dsv-froe.dk Innovation og vækst Sæson 2019 Efter en meget våd sæson i 2017 og en ekstrem tør sæson i 2018 er det spændende, hvad 2019

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Tema 11 Fra såning til foderbord - der er mange penge at hente i foderkæden Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, Landscentret,

Læs mere

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Nye arter til slæt og afgræsning Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Faktorer, som har betydning for foderoptagelse under afgræsning Græssets struktur Den mængde græs, der er til rådighed Et godt

Læs mere

Guf og søde sager til højtydende malkekøer

Guf og søde sager til højtydende malkekøer Guf og søde sager til højtydende malkekøer? De grønne afgrøder ved Karsten A. Nielsen Økonomi i grovfoderproduktionen Dyrkning af græs Dyrkning af grønkorn Dyrkning af helsæd Forskel mellem de bedste 25

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

LandboThy Kongres 2018

LandboThy Kongres 2018 LandboThy Kongres 2018 Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden 07-02-2018 1 Grovfoder v/ Erik Fjendbo Jørgensen & Anders Andersen 07-02-2018 2 Kan vi stole på udbyttemåling fra finsnitteren?

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder ortsvalg orter af alm. rajgræs og hybridrajgræs orterne i tabel 1 og 2 er nu færdigafprøvet i landsforsøgene og i den lovbestemte værdiafprøvning. I gruppen

Læs mere

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Få pulsen op i græsmarken Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion De tre grundpiller En god arrondering med mulighed for sædskifte Et målrettet valg af kløvergræsblanding og strategi for udnyttelsen

Læs mere

(Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation

(Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation (Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation Emner Typisk dansk gård med mælkeproduktion 2... Udbytte og kvalitet af forskellige græsarter Alm. rajgræs

Læs mere

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Grovfoderseminar 2007 Landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg Er bælgplanter nye? Fra det 16. århundrede til midten af det 20. århundrede Bælgplanter, især

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

VILDTAFGRØDER. Vildtafgrøder FORMÅL ETABLERING VALG AF AFGRØDE SEKS FÆRDIGE FRØBLANDINGER TIL HJORTEVILDT OG MARKVILDT

VILDTAFGRØDER. Vildtafgrøder FORMÅL ETABLERING VALG AF AFGRØDE SEKS FÆRDIGE FRØBLANDINGER TIL HJORTEVILDT OG MARKVILDT VILDTAFGRØDER Vildtafgrøder FORMÅL ETABLERING VALG AF AFGRØDE SEKS FÆRDIGE FRØBLANDINGER TIL HJORTEVILDT OG MARKVILDT 2 Vildtafgrøder Vildtagre til glæde for dyr og mennesker Mere vildt og flere oplevelser

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER 2019 AGROWGRASS AGROWGRASS 220 Græsblandingen, AgrowGrass 220 LowMaize, er velegnet i foderrationer, hvor græs udgør hovedparten af grovfoderrationen. Græsblandingens

Læs mere

Jagt, vildt og natur FRØ 2016

Jagt, vildt og natur FRØ 2016 Jagt, vildt og natur FRØ 2016 Indholdsfortegnelse: SKOVDYRKERNES Favorit Indholdsfortegnelse & Handelsbetingelser Side 2 Skovdyrkernes favorit Side 3 Skovdyrkernes forrygende frøblandinger Side 4 Engblanding

Læs mere

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Hvordan græs gror Græs ikke for tidligt Eller for kort Tilpas belægningsgraden Under 1 kg ts. 1,1 kg ts. Over 1,2 Intet er så forskelligt som forholdene:

Læs mere

Vi ønsker dig en god græssæson 2018!

Vi ønsker dig en god græssæson 2018! Græsguide 2018 Kære mælkeproducent, Det er med stor glæde og stolthed, vi kan præsentere den nye GreenSpirit græsguide 2018. I denne udgave får du information om GreenSpirit-blandinger, som er vigtige

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Græsmarker i sædskiftet

Græsmarker i sædskiftet Græsmarker i sædskiftet Dyrkningsvejledning Jordbund arter Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige - jorder er rajgræsserne de foretrukne,

Læs mere

Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug

Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen Kløvergræs Danmarks bedste proteinfoder Landskonsulent Karsten A. Nielsen Dagens menu 1. Såning af kløvergræs 2. Nye græsarter hvad kan de? 3. Gødskning af kløvergræs - som er udlagt i sensommeren 4. Slætstrategi

Læs mere

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger Frøbladet 2011 Indhold 2 Protein i fokus 3 Nyheder 4 Valg af frøblanding 4 Slættidspunkt og ensilagekvalitet 5 Lucerne 6 AberDart - sukkergræs 7 Økologisk frø Protein i fokus På kvægbedrifterne er der

Læs mere

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Ole Aaes, Dansk Kvæg 82 Den bedste kombination af kløvergræs og majsensilage V/ Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed

Læs mere

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER 2019 AGROWGRASS AGROWGRASS 220 Græsblandingen, AgrowGrass 220 LowMaize, er velegnet i foderrationer, hvor græs udgør hovedparten af grovfoderrationen.

Læs mere

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Plantedag 2017 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Landbrugets Rådgivningscenter a un Ja N es to r s pe Al ya Tr o se C ol os s ro Ky M ag nu

Læs mere

Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele

Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele GRÆS 2018 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele AGROWGRASS AGROWGRASS - FOKUS PÅ KVALITET Som grovfoderproducent er

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Vildtagre til glæde for dyr og mennesker 3 Gør hjortevildtet til faste gæster året rundt 4 Optimale forhold for fuglevildtet 8 Anlæg af vildtagre 10 Udarbejdet

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

Kløvergræsmarken i centrum

Kløvergræsmarken i centrum Kløvergræsmarken i centrum 131 økologiske mælkeproducenters svar om deres kløvergræsmarker Økologiske Landsforsøg om artsvalg i kløvergræsmarken Forskningsresultater om urter Anbefalinger til drivveje

Læs mere

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER Marianne Johansen Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter I. Urter i græsmarken II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Hvorfor urter? en historie/brand øge biodiversitet/mangfoldighed øge ædelyst påvirke foderkvalitet påvirke dyrenes sundhed

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort Grovfoderdag Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00 Oversigtskort 1 Oversåning forår med ForgageMax genetableringsblanding, 20 kg/ha Græsdemo, Hellevad, udlæg forår 2010 Rivendel ForageMax 42 Klondike

Læs mere

GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS AGROWGRASS

Læs mere

Frøbladet Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder. Innovation og vækst.

Frøbladet Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder. Innovation og vækst. Frøbladet 2017 kvalitetsfrø med stærke rødder www.dsv-froe.dk Innovation og vækst 1 Indhold Høj selvforsyning er vigtig 2 Høj spireevne og renhed 2 Nyt om frøblandinger 3 Økologisk frø 3 OptiMælk frøblandinger

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Gødskning af vinterspelt og vårsæd

Gødskning af vinterspelt og vårsæd Økologisk dyrkning gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt Med forfrugt kløvergræs gødskes med 40 til 60 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Med forfrugt

Læs mere

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl Aktuelt om græs Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl - 15 - Udlægsmetoder Efter ændringen af EU-reformen, så der kan modtages ha-støtte til græs, vil der antagelig komme flere nye udlægsformer til

Læs mere

Optimalt valg af kløvergræsblanding

Optimalt valg af kløvergræsblanding Kvægkongres 2017 Landskonsulent Ole Aaes SEGES, HusdyrInnovation Optimalt valg af kløvergræsblanding Forhold der skal tages i betragtning, når I skal vælge kløvergræsblanding Totale økonomi på bedriften

Læs mere

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden

Læs mere

KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Kære grovfoderproducent I 2018 brochuren indledte jeg med ordene 2017 var et af de 10 mest nedbørsrige år siden DMI begyndte at måle i 1874.

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC Marianne Johansen og Martin R. Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 212 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca kg.

Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca kg. Majssorter 2019 Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca. 250-300 kg. Det er kun sorterne, SY Milkytop og SY

Læs mere

Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder. Innovation og vækst

Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder.   Innovation og vækst kvalitetsfrø med stærke rødder www.dsv-froe.dk Innovation og vækst Indhold Kløvergræs er vigtigt 2 Sæt mål for græsmarken 2 Sæson 2019 3 Køb spiredygtigt og rent frø 3 AberDart & AberChoice rajgræs 4 Swaj

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Aktuelt inden for dyrkning af majs

Aktuelt inden for dyrkning af majs Aktuelt inden for dyrkning af majs ved Martin Mikkelsen, Landscentret, Planteavl Disposition Frøkvalitet og markspiring Plastdækning af majs Høsttider og vurdering af høsttidspunktet Høst af majs til modenhed

Læs mere

Total-N, i tørstof. Tørstof, pct. Aske, pct. pct. i tørstof

Total-N, i tørstof. Tørstof, pct. Aske, pct. pct. i tørstof Tabel 14. Udbytte i efterafgrøder til biogasproduktion. (T7) Led nr. Forsøgsbehandling Såtidspunkt Gødskning efter høst af hovedafgrøden, kg N pr. ha Tørstof, pct. Aske, pct. Total-N, i tørstof pct. i

Læs mere

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 1 Program Verdensmarkedet for græsfrøproduktion Danmark en førende græsfrønation Markedsudvikling

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG bedre x4 Til produktion af græsensilage af høj kvalitet UdbytteGræs TørkeGræs Bæredygtigt- Græs FiberGræs Den nye græsteknologi Nutrifibre er den nye græsteknologi til græsensilage. NutriFibre er baseret

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

Højere selvforsyning med protein. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Højere selvforsyning med protein. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Højere selvforsyning med protein Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Udbyttepotentiale af råprotein kg pr. ha 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 kg råprotein / ha - BUDSKABET ER! - bevar andelen

Læs mere

Vælg sorter og arter efter målsætning

Vælg sorter og arter efter målsætning sorter Vælg sorter og arter efter målsætning Der er gode muligheder at finde en sort eller sammensætte en græsblanding af nye sorter og arter som passer til ønskerne og målet på din bedrift. Til arealer

Læs mere

Efterafgrøder (økologi)

Efterafgrøder (økologi) Side 1 af 6 Efterafgrøder (økologi) Efterafgrøder er en fællesbetegnelse for afgrøder, som dyrkes efter en hovedafgrøde. Efterafgrøder kan sås som udlæg i hovedafgrøden eller efter høst. Efterafgrøder

Læs mere

Er der penge i at vande kløvergræs?

Er der penge i at vande kløvergræs? Er der penge i at vande kløvergræs? Mathias N. Andersen Institut for Agroøkologi 1 Ældre forsøg Jordtype Udbytte med vanding Tab uden vanding Tilført vand Græs hkg pr. ha hkg pr. ha Fht mm Gns. 1983-86

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed

Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed Side 1 Græs- og kløverfrø, der handles i Danmark, skal overholde EU-normer m.h.t. spireevne, renhed og indhold af ukrudt. DSV Frø har gennem mange

Læs mere

Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs. Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs. Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvorfor mange arter? Biodiversitet Bæredygtighed Natur Urter Dyresundhed

Læs mere

Biogas baseret på energiafgrøder og biomasse fra naturpleje

Biogas baseret på energiafgrøder og biomasse fra naturpleje Biogas baseret på energiafgrøder og biomasse fra naturpleje Temadage om landbrug og biogas Åbenrå 29. april 2009 Aalborg 30. april 2009 Søren Ugilt Larsen, AgroTech Program Hvorfor og lidt regler Majs

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Fodringsdagen Herning Kongrescenter 2. september 2014 Forskelle i morfologien mellem bælgplanter

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES Nr. 8 - uge 32 Foto: SEGES I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs GrovfoderNyt 5. Aug 2019 Bedriften lige nu Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

HiBird Vildtafgrøder

HiBird Vildtafgrøder HiBird Vildtafgrøder 2 LG HiBird Vildtafgrøder LG HiBird Vildtafgrøder - for en øget biodiversitet i det åbne land Vildtafgrøder er en oplagt mulighed for at forbedre levevilkårene for vildtet i det åbne

Læs mere