Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU"

Transkript

1 Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering og kontrol Få mere ud af kontingentet Side 4 LO-fagbevægelsen tager kampen op mod de gule fagforeninger med reklamespot i lokalradioerne EU-Casino på landsturne Side 5 Unge inviteres til at spille roulette og blackjack og lære om de demokratiske processer i Europa Vrede over skattestop Side 6 LO Slagelse har sagt ja til at forhøje kommuneskatten for at sikre serviceniveauet bl.a. i folkeskolen og på ældreområdet Opfordring til statsministeren Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Anders Fog Rasmussen mødte ledelsen for den europæiske fagbevægelse på Arbejdermuseet. EFS generalsekretær sætter sin lid til, at det danske formandskab vil styrke parternes rolle på arbejdsmarkedet i fremtidens EU. Ð Det danske EU-formandskab er meget optaget af udvidelsen mod st. Det er vi ogsœ i den europ¾iske fagbev¾gelse, men for os handler det ny EU ikke kun om markeder, men om mennesker. Derfor vil vi have den sociale dimension inddraget i forhandlingerne om EUÕs fremtid, og det nsker vi, at det danske formandskab skal st tte aktivt op omkring. SŒdan sagde generalsekret¾ren for EFS Ð den europ¾iske faglige sammenslutning Ð Emilio Gabaglio, efter at han pœ et m de i Arbejdermuseet havde dr ftet situationen med den danske EU-formand, statsminister Anders Fogh Rasmussen. EU-Kommissionen har for nylig udsendt et samlet program for en udbygning af den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter pœ europ¾isk plan. Opl¾gget har ogsœ anvisninger pœ, hvordan de st- og centraleurop¾iske lande b r inddrages i den forst¾rkede proces pœ det sociale omrœde. EFS-kongres i Prag Ð EFS har l¾nge nsket at kunne forel¾gge fagbev¾gelsens synspunkter for det danske EU-formandskab. Derfor er vi tilfredse med, at vi omsider har fœet lejlighed til at diskutere de sociale aspekter af udvidelsen med den danske statsminister. Og vi tror, at han har fœet en st rre forstœelse for, at det er nu, l nmodtagernes rettigheder skal s¾ttes pœ dagsordenen. Det er en sag, som er lige sœ vigtig for opbakningen til EU i de nye medlemslande, som den er i det nuv¾rende EU-samarbejde, sagde Emilio Gabaglio efter m det i Arbejdermuseet. Det var LO Danmark, der havde inviteret EFS-ledelsen til at holde styrekomitžm de i K benhavn, hvor udviklingen i den sociale dialog og Europas fremtid var hovedtemaerne. Et andet emne var EFSÕ n¾ste kongres, der holdes i Prag i marts LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D, 2300 Købenahvn S. Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. Redaktion: Dorte Monggaard. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Formanden har ikke lyttet Emilio Gabaglio er observat r for EFS i det konvent, der netop nu diskuterer indholdet af den traktat¾ndring, som efter planen skal l¾gge rammerne for det ny, st rre EU fra Men i K benhavn rettede han en skarp kritik mod konventets formand Ð den tidligere franske pr¾sident Giscard dõestaing Ð fordi han (endnu) ikke er blevet opm¾rksom pœ, hvor vigtig den sociale faktor er for sammenh¾ngskraften i fremtidens Europa.

2 Ð Det er ikke, fordi vi ikke har rœbt op og gjort vores synspunkter g¾ldende. Det samme har en r¾kke medlemmer af Europa-Parlamentet. Men formanden har ganske enkelt ikke lyttet til os. Derfor har vi brug for aktiv st tte fra formandskabet for at fœ l nmodtagernes interesser sat i h js¾det. Og det hœber vi nu, at den danske statsminister har fœet forstœelse for, sagde Emilio Gabaglio. Den europæiske model For EFS er det afg rende, at de sociale parters rolle forankres i det forslag til ny EU-traktat, som konventet skal l¾gge op til. Han ser organisationerne som garanter for, at den europ¾iske model, som prioriterer de sociale rettigheder i EU langt h jere end fx pœ det amerikanske arbejdsmarked, kan fastholdes og udvikles i det udvidede EU. Udfordringerne bliver st rst i de stlige lande, som f rst for nylig er kommet ud af kommunismens skygge. Men ogsœ for de ÓgamleÓ EUlande er der behov for at styrke organisationernes rolle. Ð Vi kommer aldrig op pœ sœ stor medlemsm¾ssig d¾kning som i Danmark med 80 pct. Men det betyder ikke, at de faglige organisationer ikke kan levere varen. Den italienske fagbev¾gelse har haft fuld opbakning til de storstrejker, som er gennemf rt tidligere i Œr. SŒ vi kan sagtens udfylde den rolle, som vi hœber, EU vil pœl¾gge os, tilf jede generalsekret¾ren for EFS. Bolden skal spilles videre Forud for det danske formandskab havde EU-Kommissionen udarbejdet et nyt opl¾g til, hvordan den sociale dialog kan udbygges og forst¾rkes bœde centralt og pœ sektorplan. Hensigten var, at Danmark som formandsnation skulle gribe bolden og s rge for, at den blev spillet videre til det politiske system, sœ de n dvendige beslutninger kunne tr¾ffes. Planerne omfatter bl.a. neds¾ttelsen af et panel, som skal medvirke til at ge virksomhedernes interesse for at pœtage sig et get samfundsm¾ssigt ansvar i forhold til medarbejdere og milj m.v. OgsŒ dette tema indgik i de dr ftelser, som EFS-komiteen f rte med den danske statsminister og EU-formand under styrekomitžm det i K - benhavn. Parterne m des igen i forbindelse med EU-topm det i december, hvor EFS samtidig forbereder en stort anlagt konference om fagbev¾gelsen og Europas fremtid. Den hollandske model Det kan vi ikke lære meget af, lød konklusionen, da en delegation fra LO Vejle amt drog sydpå for at studere nye måder at privatisere arbejdsformidlingen på Mere kontrol, mere sortering Det kan vi ikke l¾re ret meget af, konstaterer en dansk LO-repr¾sentant efter en studietur sydpœ for at studere den ny hollandske model for arbejdsformidling. Besk¾ftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen virkede ellers l¾nge ganske forelsket i samme model, der fra nytœr lagde arbejdsmarkedsindsatsen i Holland helt om: Private jobfirmaer har fœet en hoved- SIDE 2

3 rolle i jobtr¾ning og arbejdsformidling. Samtidig har man fœet et system med statslige sorterings-centre spredt ud over det flade land. AltsŒ pœ Žn gang en omfattende privatisering og en administrativ opstramning. Og arbejdsmarkedets parter er i samme hug koblet af alt, hvad der har med arbejdsformidling, dagpenge og sociale ydelse at g re. Jan Jensen fra El-Forbundet var med pœ studieturen, der var arrangeret af LO i Vejle Amt, i sin egenskab af LOÕs repr¾sentant i RAR, det regionale arbejdsmarkedsrœd. Og han var Ð som de andre deltagere Ð meget lidt imponeret af, hvad han sœ og h rte. Ð Det eneste positive er, at de ledige i Holland kun skal henvende sig Žt sted. Det har vi l¾nge foreslœet indf rt i Danmark. SŒ det er fint, at det er med i regeringens arbejdsmarkedsreform. Men det, man har fœet i Holland, indeb¾rer meget mere rœdighedskontrol med de ledige. Det vil v¾re spild af tid og kr¾fter at kontrollere dagpengemodtagerne mere, siger Jan Jensen. De tungeste grupper svigtes Et andet utiltalende tr¾k ved den hollandske model er, at de ledige sorteres i grupper efter et pointsystem. Dem i den tungeste gruppe risikerer at blive h¾ngende uden for arbejdsmarkedet, fordi de private jobfirmaer ikke kan tjene sœ meget pœ dem som pœ andre, det er lettere at fœ i job. Ð I Danmark g r vi en mœlrettet indsats for den enkelte. Det er bœde det mest effektive og det menneskeligt rigtige, siger Jan Jensen. Den voldsomme hollandske satsning pœ private akt rer i uddannelse og formidling for ledige kan v¾re berettiget dernede, fordi arbejdsmarkedet er meget anderledes end det danske, og fordi det gamle system ikke fungerede godt nok. Men i Danmark har AF og kommunerne l¾nge brugt private udbydere, sœ der kan vi ikke l¾re noget, tilf jer han. Jan Jensen savner i Holland helt den regionale overvœgning af arbejdsmarkedet, man har herhjemme. Og samlet kalder han den hollandske reform politisk, fordi den skal tr¾kke landet i liberal retning og nedsk¾re fagforeningernes indflydelse. Det spor b r vi ikke f lge i Danmark, fastslœr RAR-repr¾sentanten. Registrering og vurdering I den hollandske model hedder det sig, at den ledige eller kontanthj¾lpsmodtageren skal i centrum frem for systemet eller bureaukraterne. Den enkelte skal kun henvende sig Žt sted, nemlig pœ det lokale CWI-center, som afl ser den gamle Arbejdsformidling. Et CWI-center Ð som der er 131 af Ð udbetaler kommunale sociale ydelser og er gate keeper, kontrolinstans, i forhold til de offentlige kasser, men har intet med arbejdsformidling at g re. NŒr en kunde kommer ind i CWI-butikken, bliver vedkommende i et Œbent kontorlandskab m dt med en reception, med bœse for sagsbehandlere, med en masse tast-selv pcõere og mœske med repr¾sentanter for private jobfirmaer. Hver enkelt bliver grundregistreret. I en senere, mere grundig samtale bliver den ledige rœdighedsvurderet. PŒ det SIDE 3

4 grundlag inddeles de ledige i fire grupper, alt efter hvor arbejdsmarkedsparate de er: Gruppe 1 er dem, der uden videre er parat til et job. De fœr udpeget en ledig computer, kan fœ begr¾nset rœdgivning, de sikres dagpenge, men forventes at komme i arbejde ved egen hj¾lp inden for seks mœneder. Gruppe 2 er ledige, som forventes at kunne komme i arbejde inden for et Œr, men som har brug for hj¾lp til fx jobs gning. Gruppe 3 rummer ledige, som skal gennemgœ et mere omfattende forl b for at blive arbejdsmarkedsparate. Det kan fx v¾re afklaring, jobtr¾ning eller uddannelse. Gruppe 4 er de ledige, som ikke forventes at kunne finde arbejde inden for en overskuelig fremtid Ð herunder de mange, som har meget ringe chancer for at komme pœ arbejdsmarkedet. Privatisering og EU-udbud Efter grundregistrering, rœdighedsvurdering og indplacering i en af de fire grupper har CWI kun den videre kontakt til de ledige i gruppe 1. Grupperne 2, 3 og 4 overgœr til et statsligt forsikringsselskab UWV (arbejdsl shedsforsikring) eller kommunerne (kontanthj¾lp). Selskabet vurderer og udbetaler ydelser til forsikrede ledige og personer med nedsat erhvervsevne i gruppe 2, 3 eller 4. UWV stœr ikke selv for aktiveringen af de ledige, men udbyder opgaven til private firmaer eller vikarbureauer. Kommunerne har stadigv¾k ansvaret for de ledige modtagere af kontanthj¾lp. De indgœr kontrakter med de private jobbureauer om aktivering af de enkelte kontanthj¾lpsmodtagere. De private aktiveringsfirmaer og vikarbureauer fœr opgaverne fra UWV eller en kommune efter et EU-udbud. ƒn gang om Œret foretages et centralt sk n over, hvor mange personer, der skal have s¾rlig hj¾lp til at fœ et job. I 2002 sk nnede myndighederne, at det drejede sig om ca Der er i jeblikket ca. 800 private firmaer i Holland, som tripper for at aktivere ledige og personer med nedsat erhvervsevne. I udbudsrunden for 2002 blev 41 firmaer valgt. De afl nnes efter princippet Óintet resultat Ð ingen betalingó, nœr det g¾lder om at fœ de ledige i arbejde. Der kan v¾re indbygget en bonus, hvis ans¾ttelsen holder fx et halvt Œr. Men et jobfirma kan ogsœ v¾re betalt for at g re ledige parate til arbejdsmarkedet gennem undervisning eller jobtr¾ning. Medlemshvervning Reklamespot i lokalradioerne skal overbevise lytterne om, at LO-fagbevægelsen giver dem mere for pengene LO Vejle Amt tager kampen op med gule fagforeninger LO Vejle Amt gœr nu i offensiven imod de ÓguleÓ fagforeningers massive reklameindslag i lokalradioerne. I l bet af 63 kampagnedage fordelt SIDE 4

5 over oktober, november og januar fœr de gule kamp til stregen i lokalradioerne i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding. LO Vejle Amt har fœet produceret fire forskellige reklamespots, der udsendes i alt 378 gange pœ hver lokalradio. Radiospottene har et f¾lles slogan: ÓLO-fagbev¾gelsen Ð her fœr du mere for pengene!ó Ð Vi gœr ud med en radiospotkampagne for at im degœ de mange voldsomme udfald fra de gule fagforeninger, der l¾nge har k rt massivt pœ, hvor billige de er. Det er pœ h je tid, at LO-fagbev¾gelsen ogsœ kommer pœ banen. Som modv¾gt g r vi i vore spot opm¾rksom pœ, at LO-fagbev¾gelsen faktisk har en hel r¾kke vitale fordele at spille pœ. Her og nu k rer vi pœ det faglige med hovedv¾gten lagt pœ, at der er de kommercielle, ufaglige fagforeninger uden indflydelse og kapacitet, og sœ er der de rigtige fagforeninger. Men vi er parat til time for time at ¾ndre pœ indholdet, hvis der pludselig opstœr behov for det, siger amtsformand Hardy Thorup, LO Vejle Amt. Følger op med annoncer LO Vejle Amt har fœet produceret sin kampagne hos et professionelt mediemarketingfirma med eget lydstudie. Forarbejdet har v¾ret, at LO-amtets forretningsudvalg er kommet med ideer til, hvad kampagnens hovedbudskaber skal v¾re. Dette har LO-amtets tilknyttede journalist bearbejdet til en r¾kke stikord til producenten. Firmaet har analyseret, hvordan LO Vejle Amt kan nœ bredest ud til de mange, som ikke er medlemmer af en LO-fagforening. Herefter er fem lokalradiostationer valgt ud: Radio Horsens, VLR HIT + Classic i Vejle, Radio 2 og Trekanten i Fredericia samt Radio Skala FM+POP+GOLD i Kolding. Lokalradioerne har tilsammen lyttere pr. uge og d¾kker i frekvens hele Vejle amt. Interesserede kan få flere oplysninger om radiospot-kampagnen hos LO Vejle Amt, tlf Ð Vi bruger samtidig radiospot-kampagnen som l ftestang over for organisationerne for at fœ mere skub i LOÕs hvervningsaktiviteter her i amtet. Derfor k¾der vi kampagnen sammen med en pjece om LO-fagbev¾gelsen. MŒlgruppen er ikke-medlemmer, og pjecen sendes ud til offentlige institutioner og til de lokale organisationer til videre uddeling. Samtidig fœr organisationerne tilsendt teksten fra radiospottene, som de evt. kan bruge til annoncer i lokalpressen med deres eget logo, siger Hardy Thorup. Det er meningen, at man fra den 24. oktober ogsœ skal kunne h re radiospottene pœ LO Vejle Amts nye hjemmeside Fagnet Vejle Amt. Ungdomskampagne EU-Casino på Danmarks-turné Nyt LO-initiativ skal inddrage faglige unge i de demokratiske processer på europæisk plan SIDE 5 Tre kombinerede roulette-, blackjack- og kortborde skal g re de unge pœ landets erhvervsuddannelser interesseret i EU. Som pœ et rigtigt kasino foregœr udvekslingen i jetoner, men pr¾mierne er i denne sammenh¾ng ikke det v¾sentlige. En af de ansvarlige, LOÕs ungdomskonsulent Peter R ntved Andersen, er positivt overrasket over den relativt gode modtagelse, projektet har fœet.

6 Ð Man kan se, at de unge virkelig nyder at Óspille CasinoÓ om EU. Selvf lgelig er man sp¾ndt, nœr man fors ger sig med et sœ utraditionelt projekt. Men ved hver eneste skole er en k drand af interesserede stimlet sammen om bordene, fort¾ller Peter R ntved. I det hele taget er det fors gt at g re spillet sœ virkeligt som muligt, og det skorter ikke pœ oplysning. I de forskellige spil er det nemlig meningen, at man skal svare pœ sp rgsmœl om EU. Og det involverer mange emner, som man normalt ikke h rer diskuteret, nœr det handler om Europa. Det drejer sig om emner, der ogsœ optager EU i hverdagen som fx sport, TV og film. 40 uddannelsessteder får Casino-besøg Sammen med fire fagligt aktive drager Peter R ntved i disse mœneder rundt i landet med kampagnen, som skal bes ge kantinerne pœ ikke f¾rre end 40 uddannelsessteder. Initiativet skal ses i lyset af mediernes manglende evne til at konstruere en Ð for de unge - spiselig debat. FormŒlet er at fœ diskussionerne ned pœ et personligt plan, som kan anspore til at forholde sig konstruktivt til de forskellige sp rgsmœl. Og til at oplyse om, at EU handler om andet end afstemninger og direktiver fra Bruxelles. Tour-planen og Peter Røntveds egen vinkling kan opleves på Peter R ntved fremh¾ver som noget af det vigtigste ved Casino-projektet, at indl¾ringen g res sp¾ndende, og at der fra starten er kommet lutter positive tilbagemeldinger fra eleverne. LOÕs projekt er st ttet af NGO Centret. Budgetforhandlinger Kommuner vrede over skattestop Regeringens løfter dækker over en hårdhændet sparepolitik over for kommuner og amter. I Slagelse har LOsektionen været med til at forhøje skatten og dermed begrænse nedskæringerne Ð Regeringen lover guld og gr nne skove. Men nœr det kommer til besparelser, sker det pr. stedfortr¾der ude i amter og kommuner! Bag de barske ord stœr formanden for LO Slagelse Anne Knudsen. Hun er vred over VK-regeringens skattestop og aftalerne med kommuner og amter, som for Slagelse kommune har medf rt et budgetunderskud pœ op til 27 mill. kr. Ð trods u¾ndret serviceniveau. For at fœ konomien til at balancere har det v¾ret n dvendigt med kraftige nedsk¾ringer bœde pœ b rne-, ¾ldre- og skoleomrœdet, og det kan m¾rkes blandt LO-medlemmerne i den vestsj¾llandske by. Ð Regeringens politik ville have betydet et faktisk stop for al udvikling pœ centrale omrœder i kommunen, og det kunne vi ikke stiltiende finde os i, siger Anne Knudsen. Flødeskummet var væk LO Slagelse var med pœ sidelinien, da der skulle l¾gges budget for 2003, idet LO-formanden er fast tilforordnet ved m derne i den socialdemokratiske byrœdsgruppe. Derfor var hun forberedt pœ, at Slagelses borgmester ville foreslœ en skatteforh jelse pœ 0,4 pct. for at undgœ store nedsk¾ringer og deraf f lgende serviceforringelser. SIDE 6

7 Ð De seneste Œr er der sket en r¾kke tilpasninger og besparelser, sœ der var ikke noget fl deskum at tage fra. Derfor nskede vi ogsœ fra LOÕs side at fastholde den overordnede ramme. Alle kender finansministerens udmelding om, at skatten ikke mœ stige. Men vi ansœ det ogsœ for n dvendigt med en forh jelse, siger Anne Knudsen. Uanset regeringens skattestop er LO enig med byrœdsflertallet i, at retten til skatteudskrivning fortsat er kommunalpolitikernes ansvar. Hvad skal der ellers blive af det kommunale selvstyre? sp rger Anne Knudsen. Mindre til kultur og administration Selv om der samtidig er sparet 10 mill. kr. pœ budgettet, er der nu sikkerhed for i Slagelse, at folkeskolen kan udbygges, at b rnene kan blive passet, og at ¾ldreplanen kan forts¾ttes om end med forsinkelser. Men en rundsp rge til de vrige LO-amter og sektioner viser, at regeringens skattestop har medf rt betydelige forringelser pœ den offentlige service bœde lokalt og regionalt. Budgetforhandlingerne landet over er nu afsluttet, og foruden Slagelse er Viborg en af de fœ kommuner, der har valgt at forh je skatten fra 1. januar 2003 Ð ogsœ med 0,4 pct. - mens der i Nyk bing/r rvig og Randers bliver en stigning pœ 0,1 pct. Trods skatteforh jelserne kan besparelser ikke undgœs. Ligesom de kommuner, der holder skatten i ro, ogsœ sk¾rer mere eller mindre pœ de centrale omrœder. Desuden mœ de kommunale administrationer holde for med fyringer mange steder, mens kulturen mœ n jes med f¾rre midler i en r¾kke kommuner. Det omrœde, hvor kommunerne har fors gt at begr¾nse nedsk¾ringerne mest, er folkeskolen, som overalt oplever en stor stigning i elevtallet. Samtidig har adskillige kommuner valgt at fastholde eller endda for ge udgifterne pœ besk¾ftigelsesomrœdet Ð herunder aktivering og revalidering samt det sociale omrœde. Flere sygehuse på vippen Fagbevægelsen i protestaktion mod lukning af sygehuse i Århus amt Trusler om lukning af sygehuse har igen fœet fagbev¾gelsen pœ banen. I forœret lykkedes det LO S nderjyllands amt at stoppe et forslag fra Venstres amtsborgmester om at nedl¾gge de mindre sygehuse i S nderborg, T nder og Haderslev. I stedet kom der gang i en bredere diskussion om omstilling og modernisering af det samlede sygehusv¾sen Ð uden lukninger. Nu er turen kommet til rhus, hvor amtsrœdet har stillet forslag om en kraftig nedsk¾ring af kapaciteten pœ de mindre sygehuse i GrenŒ, Odder og Sams. Her stœr et enigt amtsrœd med Socialdemokratiet i spidsen bag det omstridte forslag, men det har ikke forhindret den lokale fagbev¾gelse i at udtale sig imod nedsk¾ringerne. LO-formand i rhus, Hans Halvorsen, der selv er socialdemokratisk byrœdsmedlem, vil have stoppet spareforslaget, som vil f re til en reel lukning af de tre sygehuse. Han mener, at den geografiske beliggenhed g r borgerne i de tre omrœ- SIDE 7

8 der s¾rlig udsatte. Hvis sygehusene lukkes, vil det skabe get utryghed. Derfor opfordrer han sine partif¾ller i amtsrœdet til at t¾nke sig om en ekstra gang, inden de stemmer for den foreslœede lukning. I stedet l¾gger han op til, at fagbev¾gelsen og partierne i amtsrœdet skal l¾gge pres pœ regeringen for at fœ ¾ndret konomiaftalen mellem regeringen og amterne/kommunerne. Det er den stramme aftale, som ikke giver de lokale politikere mulighed for at opretholde en rimelig service over for borgerne, mener Hans Halvorsen. Skarp protest fra LO Vestsjælland Intet tyder dog pœ, at regeringen vil f lge opfordringen. Tv¾rtimod har regeringen netop meddelt, at den vil sk¾re i amternes f¾lles bloktilskud som reaktion pœ, at Vestsj¾llands amt har set sig n dsaget til at forh je amtsskatten for at fœ balance i budgettet. Det f rte til en skarp protest fra LO Vestsj¾llands amt, som er rystet over regeringsindgrebet. PŒ et repr¾sentantskabsm de forleden vedtog LO-amtet en udtalelse, hvor regeringen anklages for ÓskatteplyndringÓ, fordi den ogsœ inddrager de 120 mill. kr., som Vestsj¾llands amt har opkr¾vet i ekstra amtsskat. If lge LO er regeringen selv medskyldig i det konomiske uf re, som amtet er kommet i. Det helt store problem er det dyre sygehusv¾sen i Vestsj¾lland, som fagbev¾gelsen nu nsker en n¾rmere unders gelse af. LOÕs repr¾sentantskab opfordrer amtsrœdet til at inddrage tillidsrepr¾sentanter og fagforeninger i et analysearbejde, som bœde skal omfatte struktur, ledelse, uddannelsesmuligheder m.v. Storytelling som værktøj Historier om værdier kender ingen landegrænser LEGO-værdierne er en del af hverdagen i alle dele af koncernen. Også medarbejderne opfordres til at fortælle de gode historier om deres arbejdsplads I starten af november 2001 lancerede LEGO cdõen ÓThe LEGO SpiritÓ, der blev tilbudt samtlige medarbejdere i LEGO-koncernen, nemlig de ca medarbejdere i Danmark og de i resten af verden. CdÕen indeholder en r¾kke historier, der s¾tter fokus pœ LEGO-v¾rdierne, fort¾ller kommunikationskonsulent Trine Nissen, der til daglig arbejder pœ hoveds¾det i Billund. ÓThe LEGO SpiritÓ udtrykker det v¾rdigrundlag, vi gerne vil have, at medarbejderne i LEGO forstœr og lever efter, siger Trine Nissen. Historierne, der fagligt falder inden for kategorien Storytelling Ð et nyt begreb Ð findes ogsœ pœ Intranettet i virksomheden, hvor alle har adgang. Brug fantasien De v¾rdier virksomheden har formuleret, handler om at bruge sin fantasi, at t¾nke konomisk, at t¾nke pœ LEGO som et varem¾rke, at SIDE 8

9 Hvad er Storytelling? Storytelling består af to delelementer story og telling. Ordet story indeholder et konfliktelement, der driver plottet over en start, midte og slutning. Telling sker mundtligt eller via et medie eksempelvis et skrevet dokument, TV, Internet eller teater. Storytelling er et supplement til det, der kan vejes og måles (det konkrete),og benyttes i dag i et utal af sammenhænge: * Af fremtidsforskere fx om forbrugeres ønske om at se tilbage til tiden før verden gik af lave. * Af marketingfolk fx på højere opmærksomhed i reklamen. * Af Human Resource-ledere fx om organisationsændringer og medarbejder-inddragelse. turde tage ansvar og sidst, men ikke mindst: Lysten til at dygtigg re sig. Det er v¾rdier, som alle, uanset hvilket land og hvilken kultur de kommer fra, sagtens kan forstœ og forholde sig til, mener Trine Nissen. Ð Vi ved da udm¾rket, at en medarbejder i Tjekkiet mœske v¾gter v¾rdien at have et fast arbejde, og at l nnen kommer til tiden, h jere end at vi siger, at man mœ bruge sin fantasi pœ arbejdet. Den virkelighed er der ogsœ. Men tilbagemeldingerne pœ at v¾rdierne v¾rds¾ttes, fœr vi alle steder fra Ð og historierne pœ cdõen er blot en anden mœde at sige de samme ting. Alle LEGO-ledere verden over er nemlig tr¾net i at ud ve ledelse i forhold til disse v¾rdier, som derfor ogsœ praktiseres i dagligdagen, siger Trine Nissen. En fortsat proces Men hun understreger ogsœ, at arbejdet med v¾rdierne er en kontinuerlig proces: Ð Vi arbejder aktivt med v¾rdierne, fordi vi tror pœ, at vi fœr gladere og mere tilfredse medarbejdere ud af at fastholde og v¾rne om nogle helt fundamentale ting i den mœde, vi grundl¾ggende er sammen pœ i virksomheden. Alle, uanset hvor de bor eller hvad de arbejder med, har et nske om at bruge sig selv pœ en positiv mœde og v¾re ansvarlig. Det er netop det, v¾rdierne l¾gger op til, og vi oplever da ogsœ, at budskabet overalt modtages positivt, tilf jer Trine Nissen. Hun fort¾ller, at udgangspunktet var at lave fem historier, men rygtet gik hurtigt i koncernen, og derfor stod man pludselig med en pulje pœ 75, hvoraf de 40 historier havde potentiale til Storytelling. Lederskab værdsættes En af historierne, der l¾gger v¾gt pœ at tage lederskab, handler om Patricia Mikulske i USA. Hun var i gang med at tjekke et parti DUPLO-¾sker, da hun pludselig opdagede, at hun manglede sin kniv. SŒ besluttede hun pœ egen hœnd at stoppe hele forsendelsen for at gennemgœ de enkelte ¾sker. Kniven blev fundet i en af ¾skerne, og alle Œndede lettet op. Ð Et lille barn kunne have skœret sig pœ den, forklarer Patricia Mikulske om baggrunden for sin handling. Og det er en af de v¾rdier, LEGO gerne vil legitimere, og som drejer sig om at pœtage sig et lederskab, nœr det er n dvendigt i situationen. I perioden 8. november 2001 til 2. januar 2002 havde Intranettet i LEGO-koncernen bes gende til de v¾rdibaserede fort¾llinger i ÓThe LEGO SpiritÓ. Alle medarbejdere havde desuden fœet en cd, de kunne bruge derhjemme. Storytelling handler i sidste ende om at sælge, skriver Rolf Jensen, tidl. Institut for Fremtidsforskning, i sin ny bog om emnet Heartstorm. The LEGO Company har fabrikker og udviklingsafdelinger i Tyskland, England, Schweiz, Italien, Tjekkiet, USA og Korea. Herudover er der salgsafdelinger i 125 lande. LO link fort¾ller i n¾ste nummer om teater som redskab til at fœ fat pœ de gode historier om arbejdspladsen. SIDE 9

10 Kommende aktiviteter 29-30/10 LOÕs landsm de for amter og sektioner pœ Hotel Comwell i Middelfart. 16/11 EU-konventet og Europas fremtid Ð konference pœ LOskolen arrangeret af Solidar, de socialdemokratiske hj¾lpeorganisationer i Europa. 20/11 ÓSproget som ramme om samfundsudviklingenó Ð Alternativ konference pœ LO-Skolen. Arr.: Fagbev¾gelsens KompetenceCenter. 4/12 Jule-konference om ligestilling pœ Esbjerg H jskole. 14/12 Arbejdermuseet afsl rer mindeplade ved Tove Ditlevsens barndomshjem, Hedebygade 30 A. LO Storkøbenhavn støtter Øresundsråd Et direkte valgt resundsrœd er en glimrende idž, mener LO Stork - benhavn, som dermed giver sin fulde opbakning til det forslag, som K benhavns overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen, (S) netop har fremsat. Ð Integrationen har for alvor taget fart mod Žt sammenh¾ngende boligog arbejdsmarked i resundsregionen. Derfor mœ vi have et overordnet regionalt rœd, som kan tr¾ffe beslutninger pœ tv¾rs af de vrige politiske organer i regionen, siger overborgmesteren. Formanden for LO Stork benhavn, Peter Kay Mortensen, er begejstret for forslaget, som han mener vil g re borgerne i regionen til medspillere i en demokratisk udvikling af regionen. Han er ogsœ enig med Kramer Mikkelsen i, at det nye rœd skal overtage nogle af de opgaver, som nu ligger i amterne. Ð Det betyder meget for udviklingen i den samlede region, at der bliver nedsat et direkte valgt rœd med den kompetence at kunne opkr¾ve skat. Det er afg rende for sœvel hovedstaden og resunds-regionen, at der kommer et organ med politisk pondus. I modsat fald vil vi lulle videre i en eller anden "dr m" om en st¾rk region, som aldrig vil blive gennemf rt med den nuv¾rende politiske konstruktion Ð is¾r pœ dansk side, siger Peter Kay Mortensen. Han fastslœr, at LO Stork benhavn vil medvirke til at holde forslaget i gang og vil arbejde konstruktivt for, at forslaget kommer til at indgœ i den strukturkommission, som regeringen har nedsat til at se pœ den fremtidige kommunale struktur. NET-Redaktionen SIDE 10

11 Fællesskab eller ligeværd hvad betyder ordene? Arbejde, solidaritet, f¾llesskab. Det er bare nogle af de ord Ð og v¾rdier Ð som helt fra starten har v¾ret med til at skabe fagbev¾gelsens identitet. I disse Œr fors ger medier og trends¾ttere at erkl¾re disse v¾rdier Ð og begreber som retf¾rdighed og ligev¾rd Ð for ubrugelige og utidssvarende. Mens de i samme Œndedrag beskylder fagbev¾gelsen for at miste opbakningen fra medlemmerne og dermed s¾tte sin egen fremtid pœ spil. Dette tilsyneladende paradoks skal diskuteres pœ en utraditionel konference, som Fagbev¾gelsens KompetenceCenter har taget initiativ til. Konferencen finder sted onsdag den 20. november pœ LO-Skolen. Som hovedindleder er indbudt redakt r pœ Information Georg Metz, der l¾gger op til debat om sprogets rolle. I sine analyser rejser han sp rgsmœlet, om det er samfundet, der skaber sproget, eller om sproget ogsœ er med til at forme samfundsudviklingen. Herefter vil en r¾kke politiske og faglige personligheder komme med deres bud, og folk fra salen vil ogsœ kunne deltage i debatten. Som afslutning vil forfatteren og journalisten Lone KŸhlmann pr¾sentere sin fortolkning af den f rste LO-formand Jens Jensens Œbningstale fra LOÕs stiftende generalforsamling i Der er mulighed for overnatning efter aftale med LO-Skolen. Tilmelding kan ske direkte til FKC, tlf eller Et gennembrud for arbejderbevægelsen Det moderne gennembrud i årene var en fornyelse af dansk kulturliv. Men perioden markerede også politisk og økonomisk starten på det moderne samfund, som vi kender i dag. Derfor har initiativtagerne til efterœrets kultursatsning ÓGolden Days in CopenhagenÓ valgt at s¾tte fokus pœ den politiske og samfundsm¾ssige udvikling i gennembrudsœrene. Det sker ved en s¾rlig udstilling pœ Det kgl. Bibliotek Ð Den sorte Diamant Ð med titlen ÓUdl¾ngsler. Da Danmark erobrede verden pœ nyó. En del af udstillingen beretter om starten pœ arbejderbev¾gelsens kamp for bedre vilkœr for l nmodtagerne Ð lige fra de f rste numre af ÓSocialistenÓ og de r de faner ved slaget pœ F¾lleden. BŒde Arbejdermuseet og ABA, Arbejderbev¾gelsens Bibliotek og Arkiv, har bidraget med effekter som den ber mte talerpult med Karl MarxÕ kontrafej, der g r de indtalte beskrivelser Ð der kan h res via computer Ð mere levende. Udstillingen, der ogsœ fort¾ller om udvandringen fra Danmark i de dramatiske Œr, kan ses i k¾lderetagen under Den sorte Diamant frem til den 7. februar SIDE 11

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne?

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? DEBATOPLÆG OKTOBER 2003 Eksperter til inspiration Indhold LO vil i de kommende Œr fortsat g re en stor indsats pœ uddannelsesomrœdet. I et samfund hvor forandringerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Arkitektur og Virtual Reality

Arkitektur og Virtual Reality Arkitektur og Virtual Reality Speciale, informationsvidenskab, Aarhus Universitet Maj 1999 Af Morten Sams (93 11 17) og Bj rn Popp (93 12 47) Vejleder: Peter B gh Andersen Indhold Kurzfassung 2 Indledning

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Kultur og religion i palliationen

Kultur og religion i palliationen Kultur og religion i palliationen Lommebog udarbejdet af medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben: Irene Hou Dziemieszka Johansen Natasja Holk Lønborg Bramsen Anni Mundbjerg Jette Elkær Januar

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 INDHOLD Ny lovgivning i folketings ret 2007/2008 ndring af lov om europ iske samarbejdsudvalg (Udvidelse af antallet af

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Spiller hasard med de ansattes job

Spiller hasard med de ansattes job (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±MXOL 6NDQGDOHULYLUNVRPKHGHU JHUNUDYRPDQVYDU ()6 VJHQHUDOVHNUHW U(PLOLR*DEDJOLRNU YHUVWUDPPHUHUHJOHUIRU HUKYHUYVOLYHW7LGOLJHUH86$DPEDVVDG U QVNHUIRNXVSnHWLNIUHPIRU

Læs mere

InstallationshŒndbog

InstallationshŒndbog Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig mekanisk,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NYT OM VANDRESSOURCER

NYT OM VANDRESSOURCER NYT OM VANDRESSOURCER Udgivet af Dansk Vandressource Komité - Danish Water Resources Committee Nr. 3, Februar 1996 INDHOLD: side INTRODUKTION 2 DVK ÅRSBERETNING FOR 1995 3 - DVK s aktiviteter i 1995 -

Læs mere

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV:

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: 2012 TEKNISK AFDELING Time-/sagsstyring Kravspecifikation FASE 1 - DATO D. 03.08.2012 GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: ANBEFALET BREDDE FOR DESIGNET: MAX. 850 PIXEL SIDEN CENTRERES P SK RMEN FOR USABILITY

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Sundhed- og omsorgsområdet

Sundhed- og omsorgsområdet Sundhed- og omsorgsområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Nogle kunstnere s ger selv honorartilskud fra fonde, kunststyrelsen eller lignede.

Nogle kunstnere s ger selv honorartilskud fra fonde, kunststyrelsen eller lignede. Velkommen til UTEATER som Kunstner For og g re det s let, som overhovedet muligt for alle parter, har vi lavet denne lille infoseddel. Uteater har ikke konomi udstede honorar/l n. Vi kan i visse tilf lde

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS832C http://da.yourpdfguides.com/dref/662901

Din brugermanual ZANUSSI FLS832C http://da.yourpdfguides.com/dref/662901 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst Michael HonorØ Specialistadvokat J.nr.. 012657-0238 mih T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com FORTROLIGT NOTAT TIL DSB 29. april 2011 Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og

Læs mere

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt LO s nyhedsbrev nr. 22/2001 Indhold Frit valg koster dyrt......... 1 Frit valg af sygehus og børnepasning vil belaste de offentlige budgetter, trække tusindvis af personer ud af arbejdsstyrken, skade ligestilling

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj

. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj 1.1 KONGRESI5 - TII Ad dagsordenens punkt 1: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF's vedtægter 5 39 stk. 1 fastsætter den ordínære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning

Læs mere

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23 Procesbevillingsn vnet St. Kongensgade 1-3, 2. sal 1264 Kłbenhavn K Advokat partnerselskab R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 lett@lett.dk www. lett.d k Tredjeinstansbevilling

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde N y h e d s b rev ti l LO s amter og sekti oner #4 / April 2001 Medlemshvervning Sundere livsstil uden pegefingre.......... side LO er på vej med en sundhedsstrategi for arbejdspladserne, som også skal

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere