Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU"

Transkript

1 Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering og kontrol Få mere ud af kontingentet Side 4 LO-fagbevægelsen tager kampen op mod de gule fagforeninger med reklamespot i lokalradioerne EU-Casino på landsturne Side 5 Unge inviteres til at spille roulette og blackjack og lære om de demokratiske processer i Europa Vrede over skattestop Side 6 LO Slagelse har sagt ja til at forhøje kommuneskatten for at sikre serviceniveauet bl.a. i folkeskolen og på ældreområdet Opfordring til statsministeren Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Anders Fog Rasmussen mødte ledelsen for den europæiske fagbevægelse på Arbejdermuseet. EFS generalsekretær sætter sin lid til, at det danske formandskab vil styrke parternes rolle på arbejdsmarkedet i fremtidens EU. Ð Det danske EU-formandskab er meget optaget af udvidelsen mod st. Det er vi ogsœ i den europ¾iske fagbev¾gelse, men for os handler det ny EU ikke kun om markeder, men om mennesker. Derfor vil vi have den sociale dimension inddraget i forhandlingerne om EUÕs fremtid, og det nsker vi, at det danske formandskab skal st tte aktivt op omkring. SŒdan sagde generalsekret¾ren for EFS Ð den europ¾iske faglige sammenslutning Ð Emilio Gabaglio, efter at han pœ et m de i Arbejdermuseet havde dr ftet situationen med den danske EU-formand, statsminister Anders Fogh Rasmussen. EU-Kommissionen har for nylig udsendt et samlet program for en udbygning af den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter pœ europ¾isk plan. Opl¾gget har ogsœ anvisninger pœ, hvordan de st- og centraleurop¾iske lande b r inddrages i den forst¾rkede proces pœ det sociale omrœde. EFS-kongres i Prag Ð EFS har l¾nge nsket at kunne forel¾gge fagbev¾gelsens synspunkter for det danske EU-formandskab. Derfor er vi tilfredse med, at vi omsider har fœet lejlighed til at diskutere de sociale aspekter af udvidelsen med den danske statsminister. Og vi tror, at han har fœet en st rre forstœelse for, at det er nu, l nmodtagernes rettigheder skal s¾ttes pœ dagsordenen. Det er en sag, som er lige sœ vigtig for opbakningen til EU i de nye medlemslande, som den er i det nuv¾rende EU-samarbejde, sagde Emilio Gabaglio efter m det i Arbejdermuseet. Det var LO Danmark, der havde inviteret EFS-ledelsen til at holde styrekomitžm de i K benhavn, hvor udviklingen i den sociale dialog og Europas fremtid var hovedtemaerne. Et andet emne var EFSÕ n¾ste kongres, der holdes i Prag i marts LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D, 2300 Købenahvn S. Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. Redaktion: Dorte Monggaard. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Formanden har ikke lyttet Emilio Gabaglio er observat r for EFS i det konvent, der netop nu diskuterer indholdet af den traktat¾ndring, som efter planen skal l¾gge rammerne for det ny, st rre EU fra Men i K benhavn rettede han en skarp kritik mod konventets formand Ð den tidligere franske pr¾sident Giscard dõestaing Ð fordi han (endnu) ikke er blevet opm¾rksom pœ, hvor vigtig den sociale faktor er for sammenh¾ngskraften i fremtidens Europa.

2 Ð Det er ikke, fordi vi ikke har rœbt op og gjort vores synspunkter g¾ldende. Det samme har en r¾kke medlemmer af Europa-Parlamentet. Men formanden har ganske enkelt ikke lyttet til os. Derfor har vi brug for aktiv st tte fra formandskabet for at fœ l nmodtagernes interesser sat i h js¾det. Og det hœber vi nu, at den danske statsminister har fœet forstœelse for, sagde Emilio Gabaglio. Den europæiske model For EFS er det afg rende, at de sociale parters rolle forankres i det forslag til ny EU-traktat, som konventet skal l¾gge op til. Han ser organisationerne som garanter for, at den europ¾iske model, som prioriterer de sociale rettigheder i EU langt h jere end fx pœ det amerikanske arbejdsmarked, kan fastholdes og udvikles i det udvidede EU. Udfordringerne bliver st rst i de stlige lande, som f rst for nylig er kommet ud af kommunismens skygge. Men ogsœ for de ÓgamleÓ EUlande er der behov for at styrke organisationernes rolle. Ð Vi kommer aldrig op pœ sœ stor medlemsm¾ssig d¾kning som i Danmark med 80 pct. Men det betyder ikke, at de faglige organisationer ikke kan levere varen. Den italienske fagbev¾gelse har haft fuld opbakning til de storstrejker, som er gennemf rt tidligere i Œr. SŒ vi kan sagtens udfylde den rolle, som vi hœber, EU vil pœl¾gge os, tilf jede generalsekret¾ren for EFS. Bolden skal spilles videre Forud for det danske formandskab havde EU-Kommissionen udarbejdet et nyt opl¾g til, hvordan den sociale dialog kan udbygges og forst¾rkes bœde centralt og pœ sektorplan. Hensigten var, at Danmark som formandsnation skulle gribe bolden og s rge for, at den blev spillet videre til det politiske system, sœ de n dvendige beslutninger kunne tr¾ffes. Planerne omfatter bl.a. neds¾ttelsen af et panel, som skal medvirke til at ge virksomhedernes interesse for at pœtage sig et get samfundsm¾ssigt ansvar i forhold til medarbejdere og milj m.v. OgsŒ dette tema indgik i de dr ftelser, som EFS-komiteen f rte med den danske statsminister og EU-formand under styrekomitžm det i K - benhavn. Parterne m des igen i forbindelse med EU-topm det i december, hvor EFS samtidig forbereder en stort anlagt konference om fagbev¾gelsen og Europas fremtid. Den hollandske model Det kan vi ikke lære meget af, lød konklusionen, da en delegation fra LO Vejle amt drog sydpå for at studere nye måder at privatisere arbejdsformidlingen på Mere kontrol, mere sortering Det kan vi ikke l¾re ret meget af, konstaterer en dansk LO-repr¾sentant efter en studietur sydpœ for at studere den ny hollandske model for arbejdsformidling. Besk¾ftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen virkede ellers l¾nge ganske forelsket i samme model, der fra nytœr lagde arbejdsmarkedsindsatsen i Holland helt om: Private jobfirmaer har fœet en hoved- SIDE 2

3 rolle i jobtr¾ning og arbejdsformidling. Samtidig har man fœet et system med statslige sorterings-centre spredt ud over det flade land. AltsŒ pœ Žn gang en omfattende privatisering og en administrativ opstramning. Og arbejdsmarkedets parter er i samme hug koblet af alt, hvad der har med arbejdsformidling, dagpenge og sociale ydelse at g re. Jan Jensen fra El-Forbundet var med pœ studieturen, der var arrangeret af LO i Vejle Amt, i sin egenskab af LOÕs repr¾sentant i RAR, det regionale arbejdsmarkedsrœd. Og han var Ð som de andre deltagere Ð meget lidt imponeret af, hvad han sœ og h rte. Ð Det eneste positive er, at de ledige i Holland kun skal henvende sig Žt sted. Det har vi l¾nge foreslœet indf rt i Danmark. SŒ det er fint, at det er med i regeringens arbejdsmarkedsreform. Men det, man har fœet i Holland, indeb¾rer meget mere rœdighedskontrol med de ledige. Det vil v¾re spild af tid og kr¾fter at kontrollere dagpengemodtagerne mere, siger Jan Jensen. De tungeste grupper svigtes Et andet utiltalende tr¾k ved den hollandske model er, at de ledige sorteres i grupper efter et pointsystem. Dem i den tungeste gruppe risikerer at blive h¾ngende uden for arbejdsmarkedet, fordi de private jobfirmaer ikke kan tjene sœ meget pœ dem som pœ andre, det er lettere at fœ i job. Ð I Danmark g r vi en mœlrettet indsats for den enkelte. Det er bœde det mest effektive og det menneskeligt rigtige, siger Jan Jensen. Den voldsomme hollandske satsning pœ private akt rer i uddannelse og formidling for ledige kan v¾re berettiget dernede, fordi arbejdsmarkedet er meget anderledes end det danske, og fordi det gamle system ikke fungerede godt nok. Men i Danmark har AF og kommunerne l¾nge brugt private udbydere, sœ der kan vi ikke l¾re noget, tilf jer han. Jan Jensen savner i Holland helt den regionale overvœgning af arbejdsmarkedet, man har herhjemme. Og samlet kalder han den hollandske reform politisk, fordi den skal tr¾kke landet i liberal retning og nedsk¾re fagforeningernes indflydelse. Det spor b r vi ikke f lge i Danmark, fastslœr RAR-repr¾sentanten. Registrering og vurdering I den hollandske model hedder det sig, at den ledige eller kontanthj¾lpsmodtageren skal i centrum frem for systemet eller bureaukraterne. Den enkelte skal kun henvende sig Žt sted, nemlig pœ det lokale CWI-center, som afl ser den gamle Arbejdsformidling. Et CWI-center Ð som der er 131 af Ð udbetaler kommunale sociale ydelser og er gate keeper, kontrolinstans, i forhold til de offentlige kasser, men har intet med arbejdsformidling at g re. NŒr en kunde kommer ind i CWI-butikken, bliver vedkommende i et Œbent kontorlandskab m dt med en reception, med bœse for sagsbehandlere, med en masse tast-selv pcõere og mœske med repr¾sentanter for private jobfirmaer. Hver enkelt bliver grundregistreret. I en senere, mere grundig samtale bliver den ledige rœdighedsvurderet. PŒ det SIDE 3

4 grundlag inddeles de ledige i fire grupper, alt efter hvor arbejdsmarkedsparate de er: Gruppe 1 er dem, der uden videre er parat til et job. De fœr udpeget en ledig computer, kan fœ begr¾nset rœdgivning, de sikres dagpenge, men forventes at komme i arbejde ved egen hj¾lp inden for seks mœneder. Gruppe 2 er ledige, som forventes at kunne komme i arbejde inden for et Œr, men som har brug for hj¾lp til fx jobs gning. Gruppe 3 rummer ledige, som skal gennemgœ et mere omfattende forl b for at blive arbejdsmarkedsparate. Det kan fx v¾re afklaring, jobtr¾ning eller uddannelse. Gruppe 4 er de ledige, som ikke forventes at kunne finde arbejde inden for en overskuelig fremtid Ð herunder de mange, som har meget ringe chancer for at komme pœ arbejdsmarkedet. Privatisering og EU-udbud Efter grundregistrering, rœdighedsvurdering og indplacering i en af de fire grupper har CWI kun den videre kontakt til de ledige i gruppe 1. Grupperne 2, 3 og 4 overgœr til et statsligt forsikringsselskab UWV (arbejdsl shedsforsikring) eller kommunerne (kontanthj¾lp). Selskabet vurderer og udbetaler ydelser til forsikrede ledige og personer med nedsat erhvervsevne i gruppe 2, 3 eller 4. UWV stœr ikke selv for aktiveringen af de ledige, men udbyder opgaven til private firmaer eller vikarbureauer. Kommunerne har stadigv¾k ansvaret for de ledige modtagere af kontanthj¾lp. De indgœr kontrakter med de private jobbureauer om aktivering af de enkelte kontanthj¾lpsmodtagere. De private aktiveringsfirmaer og vikarbureauer fœr opgaverne fra UWV eller en kommune efter et EU-udbud. ƒn gang om Œret foretages et centralt sk n over, hvor mange personer, der skal have s¾rlig hj¾lp til at fœ et job. I 2002 sk nnede myndighederne, at det drejede sig om ca Der er i jeblikket ca. 800 private firmaer i Holland, som tripper for at aktivere ledige og personer med nedsat erhvervsevne. I udbudsrunden for 2002 blev 41 firmaer valgt. De afl nnes efter princippet Óintet resultat Ð ingen betalingó, nœr det g¾lder om at fœ de ledige i arbejde. Der kan v¾re indbygget en bonus, hvis ans¾ttelsen holder fx et halvt Œr. Men et jobfirma kan ogsœ v¾re betalt for at g re ledige parate til arbejdsmarkedet gennem undervisning eller jobtr¾ning. Medlemshvervning Reklamespot i lokalradioerne skal overbevise lytterne om, at LO-fagbevægelsen giver dem mere for pengene LO Vejle Amt tager kampen op med gule fagforeninger LO Vejle Amt gœr nu i offensiven imod de ÓguleÓ fagforeningers massive reklameindslag i lokalradioerne. I l bet af 63 kampagnedage fordelt SIDE 4

5 over oktober, november og januar fœr de gule kamp til stregen i lokalradioerne i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding. LO Vejle Amt har fœet produceret fire forskellige reklamespots, der udsendes i alt 378 gange pœ hver lokalradio. Radiospottene har et f¾lles slogan: ÓLO-fagbev¾gelsen Ð her fœr du mere for pengene!ó Ð Vi gœr ud med en radiospotkampagne for at im degœ de mange voldsomme udfald fra de gule fagforeninger, der l¾nge har k rt massivt pœ, hvor billige de er. Det er pœ h je tid, at LO-fagbev¾gelsen ogsœ kommer pœ banen. Som modv¾gt g r vi i vore spot opm¾rksom pœ, at LO-fagbev¾gelsen faktisk har en hel r¾kke vitale fordele at spille pœ. Her og nu k rer vi pœ det faglige med hovedv¾gten lagt pœ, at der er de kommercielle, ufaglige fagforeninger uden indflydelse og kapacitet, og sœ er der de rigtige fagforeninger. Men vi er parat til time for time at ¾ndre pœ indholdet, hvis der pludselig opstœr behov for det, siger amtsformand Hardy Thorup, LO Vejle Amt. Følger op med annoncer LO Vejle Amt har fœet produceret sin kampagne hos et professionelt mediemarketingfirma med eget lydstudie. Forarbejdet har v¾ret, at LO-amtets forretningsudvalg er kommet med ideer til, hvad kampagnens hovedbudskaber skal v¾re. Dette har LO-amtets tilknyttede journalist bearbejdet til en r¾kke stikord til producenten. Firmaet har analyseret, hvordan LO Vejle Amt kan nœ bredest ud til de mange, som ikke er medlemmer af en LO-fagforening. Herefter er fem lokalradiostationer valgt ud: Radio Horsens, VLR HIT + Classic i Vejle, Radio 2 og Trekanten i Fredericia samt Radio Skala FM+POP+GOLD i Kolding. Lokalradioerne har tilsammen lyttere pr. uge og d¾kker i frekvens hele Vejle amt. Interesserede kan få flere oplysninger om radiospot-kampagnen hos LO Vejle Amt, tlf Ð Vi bruger samtidig radiospot-kampagnen som l ftestang over for organisationerne for at fœ mere skub i LOÕs hvervningsaktiviteter her i amtet. Derfor k¾der vi kampagnen sammen med en pjece om LO-fagbev¾gelsen. MŒlgruppen er ikke-medlemmer, og pjecen sendes ud til offentlige institutioner og til de lokale organisationer til videre uddeling. Samtidig fœr organisationerne tilsendt teksten fra radiospottene, som de evt. kan bruge til annoncer i lokalpressen med deres eget logo, siger Hardy Thorup. Det er meningen, at man fra den 24. oktober ogsœ skal kunne h re radiospottene pœ LO Vejle Amts nye hjemmeside Fagnet Vejle Amt. Ungdomskampagne EU-Casino på Danmarks-turné Nyt LO-initiativ skal inddrage faglige unge i de demokratiske processer på europæisk plan SIDE 5 Tre kombinerede roulette-, blackjack- og kortborde skal g re de unge pœ landets erhvervsuddannelser interesseret i EU. Som pœ et rigtigt kasino foregœr udvekslingen i jetoner, men pr¾mierne er i denne sammenh¾ng ikke det v¾sentlige. En af de ansvarlige, LOÕs ungdomskonsulent Peter R ntved Andersen, er positivt overrasket over den relativt gode modtagelse, projektet har fœet.

6 Ð Man kan se, at de unge virkelig nyder at Óspille CasinoÓ om EU. Selvf lgelig er man sp¾ndt, nœr man fors ger sig med et sœ utraditionelt projekt. Men ved hver eneste skole er en k drand af interesserede stimlet sammen om bordene, fort¾ller Peter R ntved. I det hele taget er det fors gt at g re spillet sœ virkeligt som muligt, og det skorter ikke pœ oplysning. I de forskellige spil er det nemlig meningen, at man skal svare pœ sp rgsmœl om EU. Og det involverer mange emner, som man normalt ikke h rer diskuteret, nœr det handler om Europa. Det drejer sig om emner, der ogsœ optager EU i hverdagen som fx sport, TV og film. 40 uddannelsessteder får Casino-besøg Sammen med fire fagligt aktive drager Peter R ntved i disse mœneder rundt i landet med kampagnen, som skal bes ge kantinerne pœ ikke f¾rre end 40 uddannelsessteder. Initiativet skal ses i lyset af mediernes manglende evne til at konstruere en Ð for de unge - spiselig debat. FormŒlet er at fœ diskussionerne ned pœ et personligt plan, som kan anspore til at forholde sig konstruktivt til de forskellige sp rgsmœl. Og til at oplyse om, at EU handler om andet end afstemninger og direktiver fra Bruxelles. Tour-planen og Peter Røntveds egen vinkling kan opleves på Peter R ntved fremh¾ver som noget af det vigtigste ved Casino-projektet, at indl¾ringen g res sp¾ndende, og at der fra starten er kommet lutter positive tilbagemeldinger fra eleverne. LOÕs projekt er st ttet af NGO Centret. Budgetforhandlinger Kommuner vrede over skattestop Regeringens løfter dækker over en hårdhændet sparepolitik over for kommuner og amter. I Slagelse har LOsektionen været med til at forhøje skatten og dermed begrænse nedskæringerne Ð Regeringen lover guld og gr nne skove. Men nœr det kommer til besparelser, sker det pr. stedfortr¾der ude i amter og kommuner! Bag de barske ord stœr formanden for LO Slagelse Anne Knudsen. Hun er vred over VK-regeringens skattestop og aftalerne med kommuner og amter, som for Slagelse kommune har medf rt et budgetunderskud pœ op til 27 mill. kr. Ð trods u¾ndret serviceniveau. For at fœ konomien til at balancere har det v¾ret n dvendigt med kraftige nedsk¾ringer bœde pœ b rne-, ¾ldre- og skoleomrœdet, og det kan m¾rkes blandt LO-medlemmerne i den vestsj¾llandske by. Ð Regeringens politik ville have betydet et faktisk stop for al udvikling pœ centrale omrœder i kommunen, og det kunne vi ikke stiltiende finde os i, siger Anne Knudsen. Flødeskummet var væk LO Slagelse var med pœ sidelinien, da der skulle l¾gges budget for 2003, idet LO-formanden er fast tilforordnet ved m derne i den socialdemokratiske byrœdsgruppe. Derfor var hun forberedt pœ, at Slagelses borgmester ville foreslœ en skatteforh jelse pœ 0,4 pct. for at undgœ store nedsk¾ringer og deraf f lgende serviceforringelser. SIDE 6

7 Ð De seneste Œr er der sket en r¾kke tilpasninger og besparelser, sœ der var ikke noget fl deskum at tage fra. Derfor nskede vi ogsœ fra LOÕs side at fastholde den overordnede ramme. Alle kender finansministerens udmelding om, at skatten ikke mœ stige. Men vi ansœ det ogsœ for n dvendigt med en forh jelse, siger Anne Knudsen. Uanset regeringens skattestop er LO enig med byrœdsflertallet i, at retten til skatteudskrivning fortsat er kommunalpolitikernes ansvar. Hvad skal der ellers blive af det kommunale selvstyre? sp rger Anne Knudsen. Mindre til kultur og administration Selv om der samtidig er sparet 10 mill. kr. pœ budgettet, er der nu sikkerhed for i Slagelse, at folkeskolen kan udbygges, at b rnene kan blive passet, og at ¾ldreplanen kan forts¾ttes om end med forsinkelser. Men en rundsp rge til de vrige LO-amter og sektioner viser, at regeringens skattestop har medf rt betydelige forringelser pœ den offentlige service bœde lokalt og regionalt. Budgetforhandlingerne landet over er nu afsluttet, og foruden Slagelse er Viborg en af de fœ kommuner, der har valgt at forh je skatten fra 1. januar 2003 Ð ogsœ med 0,4 pct. - mens der i Nyk bing/r rvig og Randers bliver en stigning pœ 0,1 pct. Trods skatteforh jelserne kan besparelser ikke undgœs. Ligesom de kommuner, der holder skatten i ro, ogsœ sk¾rer mere eller mindre pœ de centrale omrœder. Desuden mœ de kommunale administrationer holde for med fyringer mange steder, mens kulturen mœ n jes med f¾rre midler i en r¾kke kommuner. Det omrœde, hvor kommunerne har fors gt at begr¾nse nedsk¾ringerne mest, er folkeskolen, som overalt oplever en stor stigning i elevtallet. Samtidig har adskillige kommuner valgt at fastholde eller endda for ge udgifterne pœ besk¾ftigelsesomrœdet Ð herunder aktivering og revalidering samt det sociale omrœde. Flere sygehuse på vippen Fagbevægelsen i protestaktion mod lukning af sygehuse i Århus amt Trusler om lukning af sygehuse har igen fœet fagbev¾gelsen pœ banen. I forœret lykkedes det LO S nderjyllands amt at stoppe et forslag fra Venstres amtsborgmester om at nedl¾gge de mindre sygehuse i S nderborg, T nder og Haderslev. I stedet kom der gang i en bredere diskussion om omstilling og modernisering af det samlede sygehusv¾sen Ð uden lukninger. Nu er turen kommet til rhus, hvor amtsrœdet har stillet forslag om en kraftig nedsk¾ring af kapaciteten pœ de mindre sygehuse i GrenŒ, Odder og Sams. Her stœr et enigt amtsrœd med Socialdemokratiet i spidsen bag det omstridte forslag, men det har ikke forhindret den lokale fagbev¾gelse i at udtale sig imod nedsk¾ringerne. LO-formand i rhus, Hans Halvorsen, der selv er socialdemokratisk byrœdsmedlem, vil have stoppet spareforslaget, som vil f re til en reel lukning af de tre sygehuse. Han mener, at den geografiske beliggenhed g r borgerne i de tre omrœ- SIDE 7

8 der s¾rlig udsatte. Hvis sygehusene lukkes, vil det skabe get utryghed. Derfor opfordrer han sine partif¾ller i amtsrœdet til at t¾nke sig om en ekstra gang, inden de stemmer for den foreslœede lukning. I stedet l¾gger han op til, at fagbev¾gelsen og partierne i amtsrœdet skal l¾gge pres pœ regeringen for at fœ ¾ndret konomiaftalen mellem regeringen og amterne/kommunerne. Det er den stramme aftale, som ikke giver de lokale politikere mulighed for at opretholde en rimelig service over for borgerne, mener Hans Halvorsen. Skarp protest fra LO Vestsjælland Intet tyder dog pœ, at regeringen vil f lge opfordringen. Tv¾rtimod har regeringen netop meddelt, at den vil sk¾re i amternes f¾lles bloktilskud som reaktion pœ, at Vestsj¾llands amt har set sig n dsaget til at forh je amtsskatten for at fœ balance i budgettet. Det f rte til en skarp protest fra LO Vestsj¾llands amt, som er rystet over regeringsindgrebet. PŒ et repr¾sentantskabsm de forleden vedtog LO-amtet en udtalelse, hvor regeringen anklages for ÓskatteplyndringÓ, fordi den ogsœ inddrager de 120 mill. kr., som Vestsj¾llands amt har opkr¾vet i ekstra amtsskat. If lge LO er regeringen selv medskyldig i det konomiske uf re, som amtet er kommet i. Det helt store problem er det dyre sygehusv¾sen i Vestsj¾lland, som fagbev¾gelsen nu nsker en n¾rmere unders gelse af. LOÕs repr¾sentantskab opfordrer amtsrœdet til at inddrage tillidsrepr¾sentanter og fagforeninger i et analysearbejde, som bœde skal omfatte struktur, ledelse, uddannelsesmuligheder m.v. Storytelling som værktøj Historier om værdier kender ingen landegrænser LEGO-værdierne er en del af hverdagen i alle dele af koncernen. Også medarbejderne opfordres til at fortælle de gode historier om deres arbejdsplads I starten af november 2001 lancerede LEGO cdõen ÓThe LEGO SpiritÓ, der blev tilbudt samtlige medarbejdere i LEGO-koncernen, nemlig de ca medarbejdere i Danmark og de i resten af verden. CdÕen indeholder en r¾kke historier, der s¾tter fokus pœ LEGO-v¾rdierne, fort¾ller kommunikationskonsulent Trine Nissen, der til daglig arbejder pœ hoveds¾det i Billund. ÓThe LEGO SpiritÓ udtrykker det v¾rdigrundlag, vi gerne vil have, at medarbejderne i LEGO forstœr og lever efter, siger Trine Nissen. Historierne, der fagligt falder inden for kategorien Storytelling Ð et nyt begreb Ð findes ogsœ pœ Intranettet i virksomheden, hvor alle har adgang. Brug fantasien De v¾rdier virksomheden har formuleret, handler om at bruge sin fantasi, at t¾nke konomisk, at t¾nke pœ LEGO som et varem¾rke, at SIDE 8

9 Hvad er Storytelling? Storytelling består af to delelementer story og telling. Ordet story indeholder et konfliktelement, der driver plottet over en start, midte og slutning. Telling sker mundtligt eller via et medie eksempelvis et skrevet dokument, TV, Internet eller teater. Storytelling er et supplement til det, der kan vejes og måles (det konkrete),og benyttes i dag i et utal af sammenhænge: * Af fremtidsforskere fx om forbrugeres ønske om at se tilbage til tiden før verden gik af lave. * Af marketingfolk fx på højere opmærksomhed i reklamen. * Af Human Resource-ledere fx om organisationsændringer og medarbejder-inddragelse. turde tage ansvar og sidst, men ikke mindst: Lysten til at dygtigg re sig. Det er v¾rdier, som alle, uanset hvilket land og hvilken kultur de kommer fra, sagtens kan forstœ og forholde sig til, mener Trine Nissen. Ð Vi ved da udm¾rket, at en medarbejder i Tjekkiet mœske v¾gter v¾rdien at have et fast arbejde, og at l nnen kommer til tiden, h jere end at vi siger, at man mœ bruge sin fantasi pœ arbejdet. Den virkelighed er der ogsœ. Men tilbagemeldingerne pœ at v¾rdierne v¾rds¾ttes, fœr vi alle steder fra Ð og historierne pœ cdõen er blot en anden mœde at sige de samme ting. Alle LEGO-ledere verden over er nemlig tr¾net i at ud ve ledelse i forhold til disse v¾rdier, som derfor ogsœ praktiseres i dagligdagen, siger Trine Nissen. En fortsat proces Men hun understreger ogsœ, at arbejdet med v¾rdierne er en kontinuerlig proces: Ð Vi arbejder aktivt med v¾rdierne, fordi vi tror pœ, at vi fœr gladere og mere tilfredse medarbejdere ud af at fastholde og v¾rne om nogle helt fundamentale ting i den mœde, vi grundl¾ggende er sammen pœ i virksomheden. Alle, uanset hvor de bor eller hvad de arbejder med, har et nske om at bruge sig selv pœ en positiv mœde og v¾re ansvarlig. Det er netop det, v¾rdierne l¾gger op til, og vi oplever da ogsœ, at budskabet overalt modtages positivt, tilf jer Trine Nissen. Hun fort¾ller, at udgangspunktet var at lave fem historier, men rygtet gik hurtigt i koncernen, og derfor stod man pludselig med en pulje pœ 75, hvoraf de 40 historier havde potentiale til Storytelling. Lederskab værdsættes En af historierne, der l¾gger v¾gt pœ at tage lederskab, handler om Patricia Mikulske i USA. Hun var i gang med at tjekke et parti DUPLO-¾sker, da hun pludselig opdagede, at hun manglede sin kniv. SŒ besluttede hun pœ egen hœnd at stoppe hele forsendelsen for at gennemgœ de enkelte ¾sker. Kniven blev fundet i en af ¾skerne, og alle Œndede lettet op. Ð Et lille barn kunne have skœret sig pœ den, forklarer Patricia Mikulske om baggrunden for sin handling. Og det er en af de v¾rdier, LEGO gerne vil legitimere, og som drejer sig om at pœtage sig et lederskab, nœr det er n dvendigt i situationen. I perioden 8. november 2001 til 2. januar 2002 havde Intranettet i LEGO-koncernen bes gende til de v¾rdibaserede fort¾llinger i ÓThe LEGO SpiritÓ. Alle medarbejdere havde desuden fœet en cd, de kunne bruge derhjemme. Storytelling handler i sidste ende om at sælge, skriver Rolf Jensen, tidl. Institut for Fremtidsforskning, i sin ny bog om emnet Heartstorm. The LEGO Company har fabrikker og udviklingsafdelinger i Tyskland, England, Schweiz, Italien, Tjekkiet, USA og Korea. Herudover er der salgsafdelinger i 125 lande. LO link fort¾ller i n¾ste nummer om teater som redskab til at fœ fat pœ de gode historier om arbejdspladsen. SIDE 9

10 Kommende aktiviteter 29-30/10 LOÕs landsm de for amter og sektioner pœ Hotel Comwell i Middelfart. 16/11 EU-konventet og Europas fremtid Ð konference pœ LOskolen arrangeret af Solidar, de socialdemokratiske hj¾lpeorganisationer i Europa. 20/11 ÓSproget som ramme om samfundsudviklingenó Ð Alternativ konference pœ LO-Skolen. Arr.: Fagbev¾gelsens KompetenceCenter. 4/12 Jule-konference om ligestilling pœ Esbjerg H jskole. 14/12 Arbejdermuseet afsl rer mindeplade ved Tove Ditlevsens barndomshjem, Hedebygade 30 A. LO Storkøbenhavn støtter Øresundsråd Et direkte valgt resundsrœd er en glimrende idž, mener LO Stork - benhavn, som dermed giver sin fulde opbakning til det forslag, som K benhavns overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen, (S) netop har fremsat. Ð Integrationen har for alvor taget fart mod Žt sammenh¾ngende boligog arbejdsmarked i resundsregionen. Derfor mœ vi have et overordnet regionalt rœd, som kan tr¾ffe beslutninger pœ tv¾rs af de vrige politiske organer i regionen, siger overborgmesteren. Formanden for LO Stork benhavn, Peter Kay Mortensen, er begejstret for forslaget, som han mener vil g re borgerne i regionen til medspillere i en demokratisk udvikling af regionen. Han er ogsœ enig med Kramer Mikkelsen i, at det nye rœd skal overtage nogle af de opgaver, som nu ligger i amterne. Ð Det betyder meget for udviklingen i den samlede region, at der bliver nedsat et direkte valgt rœd med den kompetence at kunne opkr¾ve skat. Det er afg rende for sœvel hovedstaden og resunds-regionen, at der kommer et organ med politisk pondus. I modsat fald vil vi lulle videre i en eller anden "dr m" om en st¾rk region, som aldrig vil blive gennemf rt med den nuv¾rende politiske konstruktion Ð is¾r pœ dansk side, siger Peter Kay Mortensen. Han fastslœr, at LO Stork benhavn vil medvirke til at holde forslaget i gang og vil arbejde konstruktivt for, at forslaget kommer til at indgœ i den strukturkommission, som regeringen har nedsat til at se pœ den fremtidige kommunale struktur. NET-Redaktionen SIDE 10

11 Fællesskab eller ligeværd hvad betyder ordene? Arbejde, solidaritet, f¾llesskab. Det er bare nogle af de ord Ð og v¾rdier Ð som helt fra starten har v¾ret med til at skabe fagbev¾gelsens identitet. I disse Œr fors ger medier og trends¾ttere at erkl¾re disse v¾rdier Ð og begreber som retf¾rdighed og ligev¾rd Ð for ubrugelige og utidssvarende. Mens de i samme Œndedrag beskylder fagbev¾gelsen for at miste opbakningen fra medlemmerne og dermed s¾tte sin egen fremtid pœ spil. Dette tilsyneladende paradoks skal diskuteres pœ en utraditionel konference, som Fagbev¾gelsens KompetenceCenter har taget initiativ til. Konferencen finder sted onsdag den 20. november pœ LO-Skolen. Som hovedindleder er indbudt redakt r pœ Information Georg Metz, der l¾gger op til debat om sprogets rolle. I sine analyser rejser han sp rgsmœlet, om det er samfundet, der skaber sproget, eller om sproget ogsœ er med til at forme samfundsudviklingen. Herefter vil en r¾kke politiske og faglige personligheder komme med deres bud, og folk fra salen vil ogsœ kunne deltage i debatten. Som afslutning vil forfatteren og journalisten Lone KŸhlmann pr¾sentere sin fortolkning af den f rste LO-formand Jens Jensens Œbningstale fra LOÕs stiftende generalforsamling i Der er mulighed for overnatning efter aftale med LO-Skolen. Tilmelding kan ske direkte til FKC, tlf eller Et gennembrud for arbejderbevægelsen Det moderne gennembrud i årene var en fornyelse af dansk kulturliv. Men perioden markerede også politisk og økonomisk starten på det moderne samfund, som vi kender i dag. Derfor har initiativtagerne til efterœrets kultursatsning ÓGolden Days in CopenhagenÓ valgt at s¾tte fokus pœ den politiske og samfundsm¾ssige udvikling i gennembrudsœrene. Det sker ved en s¾rlig udstilling pœ Det kgl. Bibliotek Ð Den sorte Diamant Ð med titlen ÓUdl¾ngsler. Da Danmark erobrede verden pœ nyó. En del af udstillingen beretter om starten pœ arbejderbev¾gelsens kamp for bedre vilkœr for l nmodtagerne Ð lige fra de f rste numre af ÓSocialistenÓ og de r de faner ved slaget pœ F¾lleden. BŒde Arbejdermuseet og ABA, Arbejderbev¾gelsens Bibliotek og Arkiv, har bidraget med effekter som den ber mte talerpult med Karl MarxÕ kontrafej, der g r de indtalte beskrivelser Ð der kan h res via computer Ð mere levende. Udstillingen, der ogsœ fort¾ller om udvandringen fra Danmark i de dramatiske Œr, kan ses i k¾lderetagen under Den sorte Diamant frem til den 7. februar SIDE 11

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Øget stigning i reallønnen

Øget stigning i reallønnen LO s nyhedsbrev nr. 11/2001 Indholdsfortegnelse Stigning i reallønnen......... 1 Inflationen pressede i fjor lønmodtagernes reallønsstigninger ned under en procent, men allerede i år er reallønsudviklingen

Læs mere

Købekraften bedst bevaret i euro-området

Købekraften bedst bevaret i euro-området LO s nyhedsbrev nr. 16 / 2000 Indhold Euro: Købekraften bevares..... 1 Til trods for styrkelsen af den amerikanske dollar i forhold til euroen, britiske pund og danske og svenske kroner har udhulingen

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Kortuddannede ladt i stikken

Kortuddannede ladt i stikken LO s nyhedsbrev nr. 3/2002 Indhold Kortuddannede ladt i stikken... 1 Regeringen fastholder besparelser på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Derfor bliver der færre tilbud i de kommende år

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Opsøgende arbejde giver pote

Opsøgende arbejde giver pote LO s nyhedsbrev nr. 21/ 2000 Indholdsfortegnelse Opsøgende arbejde virker...... 1 Direkte kontakt til virksomheder og medlemmer er vejen frem, hvis fagbevægelsen vil øge overenskomstdækningen på arbejdsmarkedet.

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Fædre bruger ikke barselsrettigheder

Fædre bruger ikke barselsrettigheder LO s nyhedsbrev nr. 03/ 2001 Indholdsfortegnelse Fædre bruger ikke ret til barsel. 1 Der er stadig stor forskel på, hvor lang tid nybagte fædre og mødre bruger på at være sammen med deres små guldklumper.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Kidsvolley vises. 9.25 Der spilles Kidsvolley

Læs mere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere LO s nyhedsbrev nr. 02/ 2001 Indholdsfortegnelse Barrierer for job til udlændinge. 1 Manglende anerkendelse af udenlandske uddannelser og dårlige danskkundskaber er to af de væsentligste barrierer for,

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

Nej til illusioner Ja til visioner

Nej til illusioner Ja til visioner LO s nyhedsbrev nr. 17 / 2000 Indhold Nej til illusioner - Ja til visioner............ 1 Vælgernes nej til euroen er ikke i sig selv en økonomisk katastrofe for Danmark. Konksekvenserne af nej et, er først

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Skattetrykket er faldet

Skattetrykket er faldet LO s nyhedsbrev nr. 21/2001 Indhold Skatten falder............. 1 Den nuværende regering har modsat de borgerlige forgængere sænket skattetrykket Beskæftigelsesrekord........ 3 Antallet af beskæftigede

Læs mere

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans 2012 var et år der også stod i krisens tegn. Den førte politik der gav danskerne skattelettelser, og den udefra kommende økonomiske stagnation, viste sit sande jeg i den offentlige sektor, der bygger på

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) Aqqusinersuaq 5 Box 1039 3900 Nuuk Greenland Att. Marie Bidstrup W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr Ref.: SHJ shj@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 09. oktober 2014 Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04 VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Danske

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010 Arbejdsplan, 22. januar arbejdsgruppe 1A: Nordiske Byregioner A. Opfølgning af EU s Østersøstrategi I november 2009 afholdt arbejdsgruppen en konference om de to nye Østersøstrategi-dokumenter: - the Long

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Datawarehouse og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 16 hold timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Teenvolley vises. 9.25 Der spilles Teenvolley

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

Den lave euro-kurs giver fælles fordele

Den lave euro-kurs giver fælles fordele Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #4 / Juli 2000 Den fælles valuta Den lave euro-kurs giver fælles fordele Euroen har fungeret godt, og EU som helhed regner med over 3 pct. vækst i år. Derfor er den

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Trindvold

Uanmeldt tilsyn Trindvold 6. januar 2009 J.nr. 09/1594 Uanmeldt tilsyn 2009 Trindvold Uanmeldt tilsyn foretaget den 6. januar 2009. Tilsynsførende: Mette Zierau Kudsk (socialfaglig konsulent) og Hege Margrethe Ekberg (AC-medarbejder).

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige

Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Referat. Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart. Århus Tina Rosenborg, Birgitte Andreasen, Kristine Løgsted Rasmussen og Citha Johansen Dechlis

Referat. Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart. Århus Tina Rosenborg, Birgitte Andreasen, Kristine Løgsted Rasmussen og Citha Johansen Dechlis Referat Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart Tilstedeværende: Storstrøm Hanne Marie Hansen og Kirsten Nybroe Ærø Hedvig Holmegaard, Edel Knudsen, Karin Korup og Anette Kock Johansen Skruerne Mia Greve

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Åbningskonference: Danmark i Balance? 16. maj 2017. Hvem vi er - Længere forudgående

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling LO s nyhedsbrev nr. 20/2001 Indhold Hjælp til selvhjælp.......... 1 Rekrutteringsproblemerne i den offentlige sektor kan løses ved at kombinere seniorpolitik og integration af flygtninge og indvandrere

Læs mere

3.a søger ud i det blå

3.a søger ud i det blå 3.a søger ud i det blå I 10.000 meters højde sidder jeg og tænker tilbage på de sidste to uger. Jeg må ærligt indrømme, de har været fyldt med nogle af de vildeste ting, jeg har oplevet, og sådan tror

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær Punkt 5. Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær 2017-016624 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at handlevejledning godkendes og implementeres at PPR s drop-out

Læs mere

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer?

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer? Rummelige miljøgodkendelser Lovgivningsmæssige hindringer? Baggrund Retsgrundlaget Rummelighed hindringer eller muligheder? INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. August 2017 NBE er i dag støttet af BRN med 1,65 mio. kr. pr. år til og med 2018. Med dette

Læs mere

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds)

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Underretningsskabelon udkast 19-1-2011 Barnets navn Personnummer Adresse Mor/far/for ldremyndighed Personnummer For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Hvad har foranlediget underretningen?

Læs mere

Nye løntal er ikke alarmerende

Nye løntal er ikke alarmerende LO s nyhedsbrev nr. 15/2001 Indholdsfortegnelse Nye løntal ej alarmerende..... 1 Den årlige lønstigningstakt hoppede i 2. kvartal i år fra 3,7 til 4,9 procent. Det fik arbejdsgiverne til at tale om truende

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 5. april Sag 9: Anlægsprogram for trafikal infrastruktur

Aarhus byråd onsdag den 5. april Sag 9: Anlægsprogram for trafikal infrastruktur Sag 9: Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2017-2020 Og vi går videre til den næste sag på dagsordenen, som er sag nummer 9, som er anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2017-2020. Hvem ønsker

Læs mere

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr.

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr. - 1 - Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Ole Andersen Besk ftigelsesstrategi set i lyset af finanslovsaftalen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby for ejendommen S¾lger boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski Adresse Syrenager 12 Postnr. og by 4573 H jby Dato 01.06.2015 Udl bsdato 01.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne

Læs mere

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar R E T R E A T S F O R P A R LIV i kærligheden Modul 5: Frihed og Ansvar At trække sig tilbage sammen - og træde frem på ny Under overskriften LIV I KÆRLIGHEDEN inviterer vi til en række retreats for par,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Lone og Arnbj rn Egholm Gl Egebjergvej 18F 8700 Horsens Dato 05.06.2013 Udl bsdato 05.06.2014 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps Vikard kning p ldreomr det - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps 22. december 2009 Indledning ldreomr dets brug af vikarer er meget forskellig fra omr de

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jytte Vibeke Paris Hedehusene. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej Herf lge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jytte Vibeke Paris Hedehusene. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej Herf lge Tlf.: for ejendommen S¾lger Jytte Vibeke Paris Adresse Solvang 17 Postnr. og by 2640 Hedehusene Dato 20.10.2014 Udl bsdato 20.10.2015 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej 88 4681

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

Voksen Tourette Træf den September 2017

Voksen Tourette Træf den September 2017 Voksen Tourette Træf den 15. - 17. September 2017 Fredag: Denne weekend er vi lidt spændte, da de gamle ejere af Treldenæs Camping har solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille gruppe på 10 pers. Denne

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds ungdomsudvalgsmøde Dato: Søndag den 25. maj 2014 kl Sted: Løvvang Bowling Center

Referat af Danmarks Bowling Forbunds ungdomsudvalgsmøde Dato: Søndag den 25. maj 2014 kl Sted: Løvvang Bowling Center Referat af Danmarks Bowling Forbunds ungdomsudvalgsmøde Dato: Søndag den 25. maj 2014 kl. 12.30 Sted: Løvvang Bowling Center Mødedeltagere: DBwF: Claus Sørensen (CS), ungdomsleder i DBwF Pernille Øager

Læs mere

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød?

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? I skal se to film o o Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? Har du en god ven? Tegn et billede af din ven: Filmene til dette tema handler om venskab. Spørg eleverne, hvad ven hedder på deres modersmål.

Læs mere

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode Arbejdstitel: Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers Projektperiode 01.07.2017-31.12-2019 1. Projektresumé Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem har i mere end 100 år udviklet tilbud til udsatte børn,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf. for ejendommen S¾lger Lars M Scheller Adresse Hansstedvej 39 Postnr. og by 2500 Valby Dato 30.03.2016 Udl bsdato 30.03.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Munkholm el APS Segaltvej 161 L gten 8541

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

REFERAT. Bilag: Sagsbehandler: MFT J.nr.: 6.kt TURNUSUDVALGSMØDE DEN 28. OKTOBER november 2005

REFERAT. Bilag: Sagsbehandler: MFT J.nr.: 6.kt TURNUSUDVALGSMØDE DEN 28. OKTOBER november 2005 REFERAT Bilag: Sagsbehandler: MFT J.nr.: 6.kt. 04-303-1 TURNUSUDVALGSMØDE DEN 28. OKTOBER 2005. 3. november 2005 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. november 2004. 2. Orientering fra

Læs mere

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik 2018-2021 - Politikken Introduktion til Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitikken for Tønder Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget formulerede i november 2016

Læs mere

1 3REGION HOVEDSTADEN

1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3Bilag 1 Regionsr 0 2dsformand Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden Kongens V 0 3nge 2 3400 Hiller 0 3d 26. marts 2012 Fastl 0 3ggelse af linjef 0 3ring og stationer for en

Læs mere

Den sv re balance n Side 2

Den sv re balance n Side 2 d - n y t n r. 3 S e p t e m b e r 2 0 1 0 Den sv re balance n Side 2 "danmark"s hjemmeside skifter udseende n Side 3 Information fra Sygeforsikringen "danmark" NemID giver adgang til dit danmark n Side

Læs mere

LM ude 2015 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den august 2015 i Brande.

LM ude 2015 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den august 2015 i Brande. LM ude 2015 i fodbold Program LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den 29. - 30. august 2015 i Brande www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og

Læs mere

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.:

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.: Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 19. oktober 2009 Br.nr.: Udf rdiget af: Vedrłrende: Notatet sendes/sendt til: Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel Sundheds og ldreudvalget

Læs mere

Fattigdom; marginalisering og udstødelse i institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv.

Fattigdom; marginalisering og udstødelse i institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv. Fattigdom; marginalisering og udstødelse i institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv. VIA University College Pædagog Uddannelsen Grenå. Hold: PJ10TG Karina Timm Kejser () Censor: IIS eksamen d. 16-04-2012

Læs mere

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm 7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm På baggrund af de fire undersøgelser og andre relevante undersøgelser skal vi her i det sidste afsnit give forslag til, hvordan idrætsfaciliteterne

Læs mere

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kontorchef Sanne Kjær - Naturstyrelsen Planlovsdage 2013 Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2013 godt i gang 25 planer i høring/behandlet Behandling afsluttet

Læs mere