Statslige arbejdspladser svigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statslige arbejdspladser svigter"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen for at oprette fleksog skånejob. Det er for slapt, mener LO. Holdningen De lediges muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet skal styrkes, skriver LO-sekretær Harald Børsting. Sjusk koster dyrt Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter kan bruge de nye regler om administrative bøder for sjusk med arbejdsmiljøet til at presse på for bedre sikkerhed på arbejdspladsen. Aktieløn med omtanke Aktieløn kan være en velegnet aflønningsform for såvel virksomheder som medarbejdere. Men det må kun være et supplement til lønnen, mener LO. Kristelige frister ikke Selv om den kristelige a-kasse principielt er i konkurrence med alle andre lønmodtager-kasser, er det alligevel kun bestemte lønmodtagergrupper, som finder de kristelige attraktive. Det rummelige arbejdsmarked Statslige arbejdspladser svigter Selv om de statslige arbejdspladsers politiske chefer i regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen for at oprette fleks- og skånejob til mennesker, der ikke kan levere en topeffektiv indsats på jobbet. Det er for slapt, mener LO. PŒ trods af, at regeringen har udn¾vnt det rummelige arbejdsmarked til at v¾re et af de v¾sentligste redskaber til at tackle de n¾ste ti Œrs truende mangel pœ arbejdskraft, sœ kniber det gevaldigt med at fœ omsat de gode viljer til praksis pœ statens egne arbejdspladser. Ganske vist er det samlede antal fleks- og skœnejob i det offentlige h jere end i den private sektor, trods det faktum at antallet af fuldtidsbesk¾ftigede i det private er n¾sten dobbelt sœ stort som i det offentlige. Men ser man pœ omfanget af fleks- og skœnejob i henholdsvis stat, amter og kommuner, bliver det tydeligt, at det is¾r er de kommunale arbejdspladser, som indtil videre har trukket det helt store l¾s i indsatsen for mere rummelighed. PŒ det statslige omrœde derimod ser det straks mere sort ud. Her var der i 1. kvartal i Œr kun oprettet s lle 172 skœnejobstillinger pœ landsplan, hvilket g r staten til absolut agterlanterne pœ omrœdet. En smule bedre ser det ud, nœr det g¾lder fleksjob, hvor de statslige arbejdspladser i 1. kvartal med 756 pladser netop for f rste gang har overhalet amterne. S¾tter man antallet af skœne/flekspersoner i forhold til den samlede besk¾ftigelse pœ de enkelte omrœder, bliver den statslige misere endnu tydeligere. For mens kommunerne kan bryste sig af at have ansat en fleks- eller skœnejobber for hver 75 ÓalmindeligeÓ medarbejdere, skal man i staten t¾lle til 150 medarbejdere, f r man finder en skœne/fleksjobber. Antal skåne- og fleksjob i pct. af antal fuldtidsbeskæftigede 1,4 1,2 1,0 Udspil 18. oktober 2001 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Henrik Rasch, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: ,8 0,6 0,4 0,2 0,0 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 01 Kommune: Amt: Stat: Privat sektor: Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

2 LO s nyhedsbrev side 2 Den private sektor er fortsat indehaver af den absolutte og kedelige bundrekord med en skœne/fleksjobber for hver cirka 200 medarbejdere (se Udspil nr. 4/2001), hvilket er med til at tr¾kke det samlede gennemsnit for hele arbejdsmarkedet ned pœ Žn skœne/fleksjobber pr. 130 ansatte. LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert kalder det meget skuffende, at de statslige arbejdspladser svigter de mœls¾tninger, som sektorens egne politiske chefer har udstukket. Ð Det er dybt pinligt, at de statslige institutioner skal ligge og kappes med de private arbejdsgivere om, hvem der klarer sig dœrligst pœ det her omrœde. Det g r det ikke lettere at stille krav om social ansvarlighed, som betingelse for at private firmaer kan l se opgaver for det offentlige. Samtidig er det s¾rlig besk¾mmende, at antallet af statslige Antal fleksjob i pct. af fuldtidsbeskæftigede 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 01 Kommune: Amt: Stat: Privat sektor: Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Antal skånejob i pct. af fuldtidsbeskæftigede 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 01 Kommune: Amt: Stat: Privat sektor: Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 LO s nyhedsbrev side 3 Fleks- og skånejob i den private og offentlige sektor, deltagere i første kvartal 2001 Deltagere i fleksjob Stat 756 Amt 705 Kommune Privat I alt Deltagere i skånejob Stat 172 Amt 494 Kommune Privat I alt Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. skœnejob er sœ lavt. Hvor fleksjob er en vej tilbage til arbejdsmarkedet, er skœnejob jo netop beregnet pœ at fastholde folk pœ arbejdsmarkedet, men den aha-oplevelse har de statslige arbejdsgivere altsœ forel big til gode. Det er ganske enkelt for slapt, siger Marie-Louise Knuppert. I 1. kvartal i Œr var i alt godt personer besk¾ftiget i skœne- eller fleksjob. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Michael Jacobsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

4 LO s nyhedsbrev side 4 Holdningen Kvalitet og rettigheder skal styrkes Af LO-sekret¾r Harald B rsting. Med forslaget om justering af rammer og indhold i hj¾lpen til de ledige, som arbejdsminister Ove Hygum nu har fremlagt, har regeringen signaleret, at man stort set vil forts¾tte den linie, som siden 1994 har v¾ret b¾rende for den aktive arbejdsmarkedspolitik. I LO er vi enige i, at de lediges muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet skal styrkes. Der er stadig grupper i samfundet, som har sv¾rt ved at blive integreret fuldt ud pœ arbejdsmarkedet. L sningen pœ det problem er en konsekvent forbedring af kvaliteten i de tilbud, som AF giver de ledige kombineret med st¾rkere og udvidet ret til kvalificering, hvadenten det skal foregœ i jobtr¾ning eller gennem uddannelse. Betydningen af at have en arbejdsstyrke, som bestœr af veluddannede og motiverede mennesker bliver ikke mindre i de kommende Œr. Tv¾rtimod! I de kommende Œr kan vi se frem til stigende problemer med at m¾tte private og offentlige virksomheders behov for arbejdskraft. Og derfor er det rigtig set, at regeringen nu vil satser pœ hurtigere og mere mœlrettet hj¾lp til de grupper af kortuddannede, som har st rst risiko for at ende i langtidsledighed. Derfor er vi enige med arbejdsministeren i, at den tidlige indsats pœ ingen mœde mœ sv¾kkes, og det g¾lder bœde i forhold til den forebyggende indsats og flaskehalsindsatsen. Som udgangspunkt ser regeringens forslag om en mere fleksibel udformning af aktiveringsgarantien i det sœkaldte 75 procents-krav lovende ud. For fremtiden fœr de ledige, som vil have det, en lovsikret individuel ret til fuldtidsaktivering, ligesom jobtr¾ningsgarantien i slutningen af perioden med dagpengeret bliver styrket. Og i LO er vi helt enige med arbejdsministeren i, at det lovede minimumsniveau for varigheden af tilbuddene til de ledige ikke ende med at blive det mœl, som AF styrer efter. Vi er enige med arbejdsministeren i, at vi skal kr¾ve mere af AFÕs produktion. Minimumskravet skal netop v¾re et absolut minimum! Der er ogsœ grund til at gl¾des over de mange gode takter i regeringens udspil til justeringer og oml¾gninger i AF. Retningen er rigtig, ligesom udspillet ogsœ angiver hvor ressourcerne til forbedringerne skal komme fra. Her kommer de varslede effektiviseringer af AF-systemet til at spille en afg rende rolle. Ideen med bruge digitaliseringen af hele registrerings- og jobformidlingsarbejdet til at inddrage a-kasserne og de ledige selv er fornuftig. Men det betyder sœ naturligvis ogsœ, at a-kasserne mœ kunne se frem til at slippe for en tilsvarende del af de regler og administrative opgaver, som i dag afholder dem fra at levere en mere aktiv og effektiv service til deres ledige medlemmer. Det ville ogsœ pynte pœ regeringens forslag, hvis man anviste metoder til at forpligte arbejdsgiverne til at yde en st¾rkere indsats. NŒr det for eksempel skal v¾re obligatorisk, at ledige skal l¾gge deres c.v. ind pœ

5 LO s nyhedsbrev side 5 AFÕs jobdatabase pœ internettet, ville det vel ikke v¾re ulogisk, hvis man samtidig forpligtede arbejdsgiverne til at opslœ alle ledige job ad samme kanal. Pligten eller frivilligheden gœr begge veje. OgsŒ nœr det g¾lder arbejdet med at skaffe det n dvendige antal jobtr¾ningspladser, ville det kl¾de arbejdsgiverne at l fte et st rre del af ansvaret. LO ser derfor gerne, at arbejdsministeren arbejder videre med ideen om, at man regionalt og pœ brancheniveau opstiller mœltal for antallet af jobtr¾ningspladser. Det vil g re opgaven mere hœndgribelig og konkret, nœr man kun beh ver to h¾nder for at t¾lle sig frem til et regionalt mœltal, fremfor at blive frustreret over de tusindvis af jobtr¾ningstilbud, som mangler pœ landsplan. Regeringen vil sikre st rre handlefrihed ude i AF-regionerne. Det bakker LO op om. Et forenklet regels¾t for regionerne vil g re det lettere for AF at spille rollen som den arbejdsmarkedspolitiske bygherre, der holder snor i en lang r¾kke aktiveringsentrepren rer. Derfor er det vigtigt, at fœ pr¾ciseret og beskrevet vilkœrene og omfanget af den rolle, som andre akt rer skal spille i den fremtidige indsats for at kvalificere de ledige til job. LO ser gerne, at de regionale arbejdsmarkedsrœd bemyndiges til at anvende de akt rer, som de selv anser for mest effektive. Opgaverne b r sœledes sp¾nde vidt, ligefra den nuv¾rende Òs¾rlig formidlingsindsatsó over til nogle af AFÕs ordin¾re opgaver sœsom virksomhedskontakten, analyse/overvœgning mm. Men det skal indgœs som samarbejdsaftaler, da den nuv¾rende licitation er alt for bureaukratisk. PŒ samme mœde er der fortsat stort behov for, at de nuv¾rende redskaber til uddannelse og anden kompetenceudvikling forbedres. Det g¾lder eksempelvis offentlig jobtr¾ning, voksenl¾rlinge, samt forl b, der i h jere grad sikrer vekselvirkning mellem uddannelse og tr¾ning pœ jobbet. Arbejdsmiljø Sjusk koster dyrt Fra 1. november begynder Arbejdstilsynet at udstede administrative bøder til virksomheder, som ikke opfylder de mest banale krav i arbejdsmiljølovgivningen. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter kan bruge de nye regler til at presse på for at forbedre arbejdsmiljøindsatsen på arbejdspladsen. Virksomheder, som ikke har styr pœ det forebyggende arbejdsmilj arbejde, skal skynde sig. Fra n¾ste mœnedsskifte begynder Arbejdstilsynet (AT) at udstede b der til virksomheder, som overtr¾der de mest banale bestemmelser i arbejdsmilj loven. For fremtiden kommer en virksomhed til at b de kroner pr. overtr¾delse, pœ hvert af de f lgende fire punkter:

6 LO s nyhedsbrev side 6 Hvis virksomheden ikke har udarbejdet den lovpligtige Arbejdspladsvurdering. Hvis der ikke er etableret den lovpligtige sikkerhedsorganisation. Hvis medlemmer af sikkerhedsorganisationen ikke har gennemgœet den anerkendte arbejdsmilj uddannelse. Hvis virksomheden ikke har tilsluttet sig en bedriftssundhedstjeneste. Den nye mulighed for at udstede disse sœkaldte administrative b der udspringer af en ¾ndring af arbejdsmilj loven, som blev vedtaget f r sommerferien. Det betyder, at b den ikke skal omkring politi og domstole, hvis vel at m¾rke virksomheden erkender overtr¾delsen og accepterer b den. I modsat fald vil AT give sagen videre til politiet. Men ogsœ pœ en anden led er de administrative b der en nyskabelse. Fra nu af fœr Arbejdstilsynet mulighed for at slœ ned pœ virksomheder, alene pœ grundlag af manglende overholdelse af de formelle regler for arbejdsmilj arbejdet pœ arbejdspladsen. Udvidelse til april Fra 1. april n¾ste Œr bliver adgangen til at udstede administrative b der til og med udvidet til ogsœ at omfatte materielle overtr¾delser af administrativt fastsatte arbejdsmilj regler, ligesom manglende efterkommelse af ATÕs pœbud ogsœ vil udl se b deforl¾g. Disse forseelser vil give en b de pœ kroner. Fra april kan ogsœ ansatte fœ b der for at overtr¾de arbejdsmilj bestemmelserne. Disse b der vil v¾re pœ kroner, men ansatte vil aldrig fœ b der, uden at arbejdslederen ogsœ fœr det, og arbejdslederens b de vil v¾re pœ kroner. For at ansatte kan fœ b der, kr¾ver det dog, at der er tale om sœkaldt ukomplicerede sager, og AT forventer ikke, at der i praksis vil blive udskrevet b der til ansatte, da disse sager erfaringsm¾ssigt aldrig er ukomplicerede, sœdan som reglerne foreskriver. 1. oktober n¾ste Œr tager AT sœ hul pœ tredje og forel big sidste fase i indf relsen af administrative b der. Til den tid vil blandt andet manglende truck-certifikater, eftersyn af maskiner og tekniske hj¾lpemidler samt manglende brugsanvisninger til stoffer og materialer ogsœ udl se b der. LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert opfordrer tillids- og sikkerhedsrepr¾sentanter til at benytte de nye regler til at forbedre arbejdsmilj - beredskabet pœ arbejdspladserne. Ð Hvis man ved, at der er mangler i forhold til de krav, som findes i loven, kan tillids- og sikkerhedsrepr¾sentanter bruge de nye b der som argument for, at arbejdsgiverne i tide fœr bragt forholdene i orden, inden Arbejdstilsynet stœr og banker pœ d ren, siger hun. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jan Toft Rasmussen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert telefon

7 LO s nyhedsbrev side 7 Aktieløn LO-ja til aktieløn med omtanke Aktieløn kan være en velegnet aflønningsform for såvel virksomheder som medarbejdere. Men aktieløn må kun være et supplement til lønnen, og for at undgå skævvridning af løndannelsen mellem forskellige medarbejdergrupper skal alle ansatte på virksomheden have tilbuddet, mener LO. LOÕs 20 medlemsforbund er enige om, at afl nning med medarbejderaktier og aktieoptioner kan v¾re en velegnet afl nningsform for sœvel virksomheder som medarbejdere. LOÕs hovedbestyrelse nikkede for nylig ja til indholdet i en rapport om muligheder og faldgruber i de meget omdiskuterede aktiel nsordnigner, som gennem de seneste Œr bœde har givet store gevinster og store skuffelser og konflikter pœ forskellige arbejdspladser. Af rapporten fremgœr det, at aktiel n kun b r v¾re et supplement til den almindelige afl nning. Aktiel n mœ med andre ord ikke indf res pœ en mœde, sœ den almindelige l n kan fortr¾nges af aktiel n, hvor v¾rdien er afh¾ngig af udviklingen i aktiekursen. LO-rapporten anbefaler samtidig, at virksomheder, der tilbyder aktiel n til de ansatte, ogsœ giver samtlige medarbejdere tilbuddet. I modstat fald er der stor risiko for, at l ndannelsen pœ virksomhederne bliver sk¾vvredet til fordel for de grupper i ledelsen eller blandt medarbejderne, som fœr del i afl nning via aktier. Derfor anbefaler rapporten ogsœ, at reguleringen pœ omrœdet fortrinsvis skal ske gennem aftaler og kollektive overenskomster mellem virksomheder og ansatte. Men afh¾ngig af den fremtidige udvikling pœ omrœdet udelukker rapporten heller ikke, at der i fremtiden kan blive brug for lovgivning pœ omrœdet. Faldgruber LO-rapporten peger samtidig pœ, at der er en r¾kke faldgruber pœ omrœdet. Det skyldes, at de nuv¾rende overenskomster og den ans¾ttelsesretlige lovgivning pœ mange omrœder ikke tager h jde for, hvordan man l ser konflikter om aktieafl nning. Eksempelvis har der allerede v¾ret enkelte sager om virksomheder, der n¾gter at afregne aktiel n i de tilf¾lde, hvor medarbejdere opsiger deres job eller bliver afskediget. I den slags tilf¾lde er det LOÕs holdning, at de ansatte har krav pœ at fœ en forholdsm¾ssig andel af aktieafl nningen udbetalt, nœr man forlader virksomheden. PŒ samme mœde peger aktiel nsrapporten pœ, at overenskomsterne b r indf re bestemmelser om, hvordan og hvornœr virksomhederne mœ ¾ndre aktiel nordninger Ð eksempelvis i forbindelse med ¾ndringer i virksomhedens ejerforhold eller i selskabskonstruktionen. Yderligere oplysninger: LO-økonom Ingerlise Buck på telefon

8 LO s nyhedsbrev side 8 A-kasser Kristelige frister ikke de faglærte Den kristelige a-kasse tiltrækker kun i meget ringe omfang medlemmer fra de faglærte LO-forbunds a-kasser. Samtidig er gennemtrækket i den kristelige medlemsskare relativ højt. Så selv om de kristelige som den eneste tværfaglige a-kasse principielt er i konkurrence med alle andre lønmodtager-kasser, er det alligevel kun bestemte lønmodtagergrupper, som finder de kristelige attraktive Den kristelige a-kasse er den eneste statsanerkendte kasse pœ det danske arbejdsmarked, som optager medlemmer pœ tv¾rs af brancher og sektorer. Alligevel har den kristelige kasse tilsyneladende en forholdsvis afgr¾nset rekrutteringsbase. Det viser en analyse af medlemsvandringer til og fra den kristelige a-kasse, som LO har foretaget. For eksempel tiltr¾kker de kristelige kun i meget begr¾nset omfang nye medlemmer fra a-kasser med tilknytning til faglige organisationer for fagl¾rte og l nmodtagere med mellemlange og videregœende uddannelser. Omvendt har de kristelige i et vist omfang succes med at rekruttere medlemmer blandt tidligere selvst¾ndige, ikke-fagl¾rte og lavere funktion¾rer. Men det er karakteristisk, at de mange overflytninger fra is¾r a-kasserne for selvst¾ndige (ASE), specialarbejdere (SiD) og kontoransatte (HK) langt hen ad vejen modsvares af en tilsvarende trafik den modsatte vej Ð tilbage til de fagligt afgr¾nsede a-kasser. SŒledes bidrog ASE sammen med SiDÕs og HKÕs a-kasser hver med cirka hver tiende overflytning til de kristelige. De tal skal dog holdes op mod, at n¾sten halvdelen af de nye medlemmer i den kristelig a-kasse kom direkte fra en status som ikke-forsikret. Alt i alt havde de kristelige i Œr 2000 samlet set en nettotilv¾kst pœ overflytninger i forhold til ASE og HKÕs a-kasser. For ASEÕs vedkommende blev det i fjor til en nettogevinst for de kristelige pœ 432 medlemmer, hvilket er et markant fald i forhold til de foregœende Œr. I forhold til HKÕs a-kasse var de kristeliges netto-gevinst pœ medlemmer. Ser man pœ Ògennemtr¾kketÓ i de kristeliges medlemsskare, er det samtidig karakteristisk, at det er relativt h jt i forhold til gennemsnittet for a-kasserne under Žt. Konklusionen pœ LO-analysen er, at de kristeliges a-kasse trods sin s¾rstatus ikke opfattes som et reelt alternativ til de traditionelle fag- og sektorbaserede a-kasser. Specielt for a-kasser for fagl¾rte og h jere-uddannede er konkurrencen fra de kristelige n¾rmest ikke-eksisterende. Til geng¾ld er tyder noget pœ, at de kristelige i et vist omfang er i stand til at hverve medlemmer fra a-kasserne for selvst¾ndige, SiDÕere og HKÕere. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Morten Madsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-formand Hans Jensen på telefon

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne?

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? DEBATOPLÆG OKTOBER 2003 Eksperter til inspiration Indhold LO vil i de kommende Œr fortsat g re en stor indsats pœ uddannelsesomrœdet. I et samfund hvor forandringerne

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 INDHOLD Ny lovgivning i folketings ret 2007/2008 ndring af lov om europ iske samarbejdsudvalg (Udvidelse af antallet af

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Udlicitering slider på de ansatte

Udlicitering slider på de ansatte LO s nyhedsbrev nr. 07/2001 Indholdsfortegnelse Udlicitering slider........... 1 Mindre indflydelse, mere ensformigt arbejde, dårlig trivsel og øget nedslidning er ofte virkeligheden på offentlige arbejdspladser,

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt LO s nyhedsbrev nr. 22/2001 Indhold Frit valg koster dyrt......... 1 Frit valg af sygehus og børnepasning vil belaste de offentlige budgetter, trække tusindvis af personer ud af arbejdsstyrken, skade ligestilling

Læs mere

InstallationshŒndbog

InstallationshŒndbog Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig mekanisk,

Læs mere

Arkitektur og Virtual Reality

Arkitektur og Virtual Reality Arkitektur og Virtual Reality Speciale, informationsvidenskab, Aarhus Universitet Maj 1999 Af Morten Sams (93 11 17) og Bj rn Popp (93 12 47) Vejleder: Peter B gh Andersen Indhold Kurzfassung 2 Indledning

Læs mere

De højtuddannedes soloridt

De højtuddannedes soloridt LO s nyhedsbrev nr. 13/2001 Indholdsfortegnelse De højtuddannedes soloridt.... 1 LO advarer kraftigt mod tankegangen i det forslag til reform af arbejdsmarkedspolitikken, som AC og FTF har fremsat i Landsarbejdsrådet.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV:

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: 2012 TEKNISK AFDELING Time-/sagsstyring Kravspecifikation FASE 1 - DATO D. 03.08.2012 GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: ANBEFALET BREDDE FOR DESIGNET: MAX. 850 PIXEL SIDEN CENTRERES P SK RMEN FOR USABILITY

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

Økonomiske argumenter. har trange kår i ØMU-debat

Økonomiske argumenter. har trange kår i ØMU-debat LO S NYHEDSBREV 6 2000 Gallup-undersøgelse Indholdsfortegnelse Økonomiske argumenter har trange kår i ØMU-debat.... 1 Det er i højere grad praktiske end økonomiske argumenter, der hos vælgerne taler for

Læs mere

Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet U ddannelsesniveauet for danske unge bliver ved med at falde. Fæ rre og fæ rre får en ungdomsuddannelse, og den manglende indfrielse

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t LO SNYHEDSBREV 11 1998 OK 98-resultatet I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Reallønsfremgang og konkurrenceevnen sikret.............. 1 OK 98 sikrer lønmodtagerne en fremgang i reallønen og virksomhedernes

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS832C http://da.yourpdfguides.com/dref/662901

Din brugermanual ZANUSSI FLS832C http://da.yourpdfguides.com/dref/662901 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n LO SNYHEDSBREV 24 1998 Tværfaglig jobanvisning I n d h o l d s f o rt e g n e l s e A-kasser ikke en stopklods i arbejdsmarkedspolitikken..... 1 Godt 114.000 a-kassemedlemmer skifter hvert år a-kasse.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Sundhed- og omsorgsområdet

Sundhed- og omsorgsområdet Sundhed- og omsorgsområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r LO SNYHEDSBREV 9 1999 Ledighed I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet stagnerer.... 1 Stigningen i antallet af efterlønsmodt a- gere og folk på overgangsydelse er så

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

VK vil tvinge 50.000 ledige. på kontanthjælp

VK vil tvinge 50.000 ledige. på kontanthjælp LO S NYHEDSBREV 7 1998 Fra ledighed til kontanthjælp I n d h o l d s f o rt e g n e l s e VK vil tvinge 50.000 ledige på kontanthjælp............. 1 Massive forringelser vil tvinge 50.000 ledige på kontanthjælp.

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere