Statslige arbejdspladser svigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statslige arbejdspladser svigter"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen for at oprette fleksog skånejob. Det er for slapt, mener LO. Holdningen De lediges muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet skal styrkes, skriver LO-sekretær Harald Børsting. Sjusk koster dyrt Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter kan bruge de nye regler om administrative bøder for sjusk med arbejdsmiljøet til at presse på for bedre sikkerhed på arbejdspladsen. Aktieløn med omtanke Aktieløn kan være en velegnet aflønningsform for såvel virksomheder som medarbejdere. Men det må kun være et supplement til lønnen, mener LO. Kristelige frister ikke Selv om den kristelige a-kasse principielt er i konkurrence med alle andre lønmodtager-kasser, er det alligevel kun bestemte lønmodtagergrupper, som finder de kristelige attraktive. Det rummelige arbejdsmarked Statslige arbejdspladser svigter Selv om de statslige arbejdspladsers politiske chefer i regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen for at oprette fleks- og skånejob til mennesker, der ikke kan levere en topeffektiv indsats på jobbet. Det er for slapt, mener LO. PŒ trods af, at regeringen har udn¾vnt det rummelige arbejdsmarked til at v¾re et af de v¾sentligste redskaber til at tackle de n¾ste ti Œrs truende mangel pœ arbejdskraft, sœ kniber det gevaldigt med at fœ omsat de gode viljer til praksis pœ statens egne arbejdspladser. Ganske vist er det samlede antal fleks- og skœnejob i det offentlige h jere end i den private sektor, trods det faktum at antallet af fuldtidsbesk¾ftigede i det private er n¾sten dobbelt sœ stort som i det offentlige. Men ser man pœ omfanget af fleks- og skœnejob i henholdsvis stat, amter og kommuner, bliver det tydeligt, at det is¾r er de kommunale arbejdspladser, som indtil videre har trukket det helt store l¾s i indsatsen for mere rummelighed. PŒ det statslige omrœde derimod ser det straks mere sort ud. Her var der i 1. kvartal i Œr kun oprettet s lle 172 skœnejobstillinger pœ landsplan, hvilket g r staten til absolut agterlanterne pœ omrœdet. En smule bedre ser det ud, nœr det g¾lder fleksjob, hvor de statslige arbejdspladser i 1. kvartal med 756 pladser netop for f rste gang har overhalet amterne. S¾tter man antallet af skœne/flekspersoner i forhold til den samlede besk¾ftigelse pœ de enkelte omrœder, bliver den statslige misere endnu tydeligere. For mens kommunerne kan bryste sig af at have ansat en fleks- eller skœnejobber for hver 75 ÓalmindeligeÓ medarbejdere, skal man i staten t¾lle til 150 medarbejdere, f r man finder en skœne/fleksjobber. Antal skåne- og fleksjob i pct. af antal fuldtidsbeskæftigede 1,4 1,2 1,0 Udspil 18. oktober 2001 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Henrik Rasch, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: ,8 0,6 0,4 0,2 0,0 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 01 Kommune: Amt: Stat: Privat sektor: Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

2 LO s nyhedsbrev side 2 Den private sektor er fortsat indehaver af den absolutte og kedelige bundrekord med en skœne/fleksjobber for hver cirka 200 medarbejdere (se Udspil nr. 4/2001), hvilket er med til at tr¾kke det samlede gennemsnit for hele arbejdsmarkedet ned pœ Žn skœne/fleksjobber pr. 130 ansatte. LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert kalder det meget skuffende, at de statslige arbejdspladser svigter de mœls¾tninger, som sektorens egne politiske chefer har udstukket. Ð Det er dybt pinligt, at de statslige institutioner skal ligge og kappes med de private arbejdsgivere om, hvem der klarer sig dœrligst pœ det her omrœde. Det g r det ikke lettere at stille krav om social ansvarlighed, som betingelse for at private firmaer kan l se opgaver for det offentlige. Samtidig er det s¾rlig besk¾mmende, at antallet af statslige Antal fleksjob i pct. af fuldtidsbeskæftigede 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 01 Kommune: Amt: Stat: Privat sektor: Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Antal skånejob i pct. af fuldtidsbeskæftigede 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 01 Kommune: Amt: Stat: Privat sektor: Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 LO s nyhedsbrev side 3 Fleks- og skånejob i den private og offentlige sektor, deltagere i første kvartal 2001 Deltagere i fleksjob Stat 756 Amt 705 Kommune Privat I alt Deltagere i skånejob Stat 172 Amt 494 Kommune Privat I alt Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. skœnejob er sœ lavt. Hvor fleksjob er en vej tilbage til arbejdsmarkedet, er skœnejob jo netop beregnet pœ at fastholde folk pœ arbejdsmarkedet, men den aha-oplevelse har de statslige arbejdsgivere altsœ forel big til gode. Det er ganske enkelt for slapt, siger Marie-Louise Knuppert. I 1. kvartal i Œr var i alt godt personer besk¾ftiget i skœne- eller fleksjob. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Michael Jacobsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

4 LO s nyhedsbrev side 4 Holdningen Kvalitet og rettigheder skal styrkes Af LO-sekret¾r Harald B rsting. Med forslaget om justering af rammer og indhold i hj¾lpen til de ledige, som arbejdsminister Ove Hygum nu har fremlagt, har regeringen signaleret, at man stort set vil forts¾tte den linie, som siden 1994 har v¾ret b¾rende for den aktive arbejdsmarkedspolitik. I LO er vi enige i, at de lediges muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet skal styrkes. Der er stadig grupper i samfundet, som har sv¾rt ved at blive integreret fuldt ud pœ arbejdsmarkedet. L sningen pœ det problem er en konsekvent forbedring af kvaliteten i de tilbud, som AF giver de ledige kombineret med st¾rkere og udvidet ret til kvalificering, hvadenten det skal foregœ i jobtr¾ning eller gennem uddannelse. Betydningen af at have en arbejdsstyrke, som bestœr af veluddannede og motiverede mennesker bliver ikke mindre i de kommende Œr. Tv¾rtimod! I de kommende Œr kan vi se frem til stigende problemer med at m¾tte private og offentlige virksomheders behov for arbejdskraft. Og derfor er det rigtig set, at regeringen nu vil satser pœ hurtigere og mere mœlrettet hj¾lp til de grupper af kortuddannede, som har st rst risiko for at ende i langtidsledighed. Derfor er vi enige med arbejdsministeren i, at den tidlige indsats pœ ingen mœde mœ sv¾kkes, og det g¾lder bœde i forhold til den forebyggende indsats og flaskehalsindsatsen. Som udgangspunkt ser regeringens forslag om en mere fleksibel udformning af aktiveringsgarantien i det sœkaldte 75 procents-krav lovende ud. For fremtiden fœr de ledige, som vil have det, en lovsikret individuel ret til fuldtidsaktivering, ligesom jobtr¾ningsgarantien i slutningen af perioden med dagpengeret bliver styrket. Og i LO er vi helt enige med arbejdsministeren i, at det lovede minimumsniveau for varigheden af tilbuddene til de ledige ikke ende med at blive det mœl, som AF styrer efter. Vi er enige med arbejdsministeren i, at vi skal kr¾ve mere af AFÕs produktion. Minimumskravet skal netop v¾re et absolut minimum! Der er ogsœ grund til at gl¾des over de mange gode takter i regeringens udspil til justeringer og oml¾gninger i AF. Retningen er rigtig, ligesom udspillet ogsœ angiver hvor ressourcerne til forbedringerne skal komme fra. Her kommer de varslede effektiviseringer af AF-systemet til at spille en afg rende rolle. Ideen med bruge digitaliseringen af hele registrerings- og jobformidlingsarbejdet til at inddrage a-kasserne og de ledige selv er fornuftig. Men det betyder sœ naturligvis ogsœ, at a-kasserne mœ kunne se frem til at slippe for en tilsvarende del af de regler og administrative opgaver, som i dag afholder dem fra at levere en mere aktiv og effektiv service til deres ledige medlemmer. Det ville ogsœ pynte pœ regeringens forslag, hvis man anviste metoder til at forpligte arbejdsgiverne til at yde en st¾rkere indsats. NŒr det for eksempel skal v¾re obligatorisk, at ledige skal l¾gge deres c.v. ind pœ

5 LO s nyhedsbrev side 5 AFÕs jobdatabase pœ internettet, ville det vel ikke v¾re ulogisk, hvis man samtidig forpligtede arbejdsgiverne til at opslœ alle ledige job ad samme kanal. Pligten eller frivilligheden gœr begge veje. OgsŒ nœr det g¾lder arbejdet med at skaffe det n dvendige antal jobtr¾ningspladser, ville det kl¾de arbejdsgiverne at l fte et st rre del af ansvaret. LO ser derfor gerne, at arbejdsministeren arbejder videre med ideen om, at man regionalt og pœ brancheniveau opstiller mœltal for antallet af jobtr¾ningspladser. Det vil g re opgaven mere hœndgribelig og konkret, nœr man kun beh ver to h¾nder for at t¾lle sig frem til et regionalt mœltal, fremfor at blive frustreret over de tusindvis af jobtr¾ningstilbud, som mangler pœ landsplan. Regeringen vil sikre st rre handlefrihed ude i AF-regionerne. Det bakker LO op om. Et forenklet regels¾t for regionerne vil g re det lettere for AF at spille rollen som den arbejdsmarkedspolitiske bygherre, der holder snor i en lang r¾kke aktiveringsentrepren rer. Derfor er det vigtigt, at fœ pr¾ciseret og beskrevet vilkœrene og omfanget af den rolle, som andre akt rer skal spille i den fremtidige indsats for at kvalificere de ledige til job. LO ser gerne, at de regionale arbejdsmarkedsrœd bemyndiges til at anvende de akt rer, som de selv anser for mest effektive. Opgaverne b r sœledes sp¾nde vidt, ligefra den nuv¾rende Òs¾rlig formidlingsindsatsó over til nogle af AFÕs ordin¾re opgaver sœsom virksomhedskontakten, analyse/overvœgning mm. Men det skal indgœs som samarbejdsaftaler, da den nuv¾rende licitation er alt for bureaukratisk. PŒ samme mœde er der fortsat stort behov for, at de nuv¾rende redskaber til uddannelse og anden kompetenceudvikling forbedres. Det g¾lder eksempelvis offentlig jobtr¾ning, voksenl¾rlinge, samt forl b, der i h jere grad sikrer vekselvirkning mellem uddannelse og tr¾ning pœ jobbet. Arbejdsmiljø Sjusk koster dyrt Fra 1. november begynder Arbejdstilsynet at udstede administrative bøder til virksomheder, som ikke opfylder de mest banale krav i arbejdsmiljølovgivningen. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter kan bruge de nye regler til at presse på for at forbedre arbejdsmiljøindsatsen på arbejdspladsen. Virksomheder, som ikke har styr pœ det forebyggende arbejdsmilj arbejde, skal skynde sig. Fra n¾ste mœnedsskifte begynder Arbejdstilsynet (AT) at udstede b der til virksomheder, som overtr¾der de mest banale bestemmelser i arbejdsmilj loven. For fremtiden kommer en virksomhed til at b de kroner pr. overtr¾delse, pœ hvert af de f lgende fire punkter:

6 LO s nyhedsbrev side 6 Hvis virksomheden ikke har udarbejdet den lovpligtige Arbejdspladsvurdering. Hvis der ikke er etableret den lovpligtige sikkerhedsorganisation. Hvis medlemmer af sikkerhedsorganisationen ikke har gennemgœet den anerkendte arbejdsmilj uddannelse. Hvis virksomheden ikke har tilsluttet sig en bedriftssundhedstjeneste. Den nye mulighed for at udstede disse sœkaldte administrative b der udspringer af en ¾ndring af arbejdsmilj loven, som blev vedtaget f r sommerferien. Det betyder, at b den ikke skal omkring politi og domstole, hvis vel at m¾rke virksomheden erkender overtr¾delsen og accepterer b den. I modsat fald vil AT give sagen videre til politiet. Men ogsœ pœ en anden led er de administrative b der en nyskabelse. Fra nu af fœr Arbejdstilsynet mulighed for at slœ ned pœ virksomheder, alene pœ grundlag af manglende overholdelse af de formelle regler for arbejdsmilj arbejdet pœ arbejdspladsen. Udvidelse til april Fra 1. april n¾ste Œr bliver adgangen til at udstede administrative b der til og med udvidet til ogsœ at omfatte materielle overtr¾delser af administrativt fastsatte arbejdsmilj regler, ligesom manglende efterkommelse af ATÕs pœbud ogsœ vil udl se b deforl¾g. Disse forseelser vil give en b de pœ kroner. Fra april kan ogsœ ansatte fœ b der for at overtr¾de arbejdsmilj bestemmelserne. Disse b der vil v¾re pœ kroner, men ansatte vil aldrig fœ b der, uden at arbejdslederen ogsœ fœr det, og arbejdslederens b de vil v¾re pœ kroner. For at ansatte kan fœ b der, kr¾ver det dog, at der er tale om sœkaldt ukomplicerede sager, og AT forventer ikke, at der i praksis vil blive udskrevet b der til ansatte, da disse sager erfaringsm¾ssigt aldrig er ukomplicerede, sœdan som reglerne foreskriver. 1. oktober n¾ste Œr tager AT sœ hul pœ tredje og forel big sidste fase i indf relsen af administrative b der. Til den tid vil blandt andet manglende truck-certifikater, eftersyn af maskiner og tekniske hj¾lpemidler samt manglende brugsanvisninger til stoffer og materialer ogsœ udl se b der. LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert opfordrer tillids- og sikkerhedsrepr¾sentanter til at benytte de nye regler til at forbedre arbejdsmilj - beredskabet pœ arbejdspladserne. Ð Hvis man ved, at der er mangler i forhold til de krav, som findes i loven, kan tillids- og sikkerhedsrepr¾sentanter bruge de nye b der som argument for, at arbejdsgiverne i tide fœr bragt forholdene i orden, inden Arbejdstilsynet stœr og banker pœ d ren, siger hun. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jan Toft Rasmussen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert telefon

7 LO s nyhedsbrev side 7 Aktieløn LO-ja til aktieløn med omtanke Aktieløn kan være en velegnet aflønningsform for såvel virksomheder som medarbejdere. Men aktieløn må kun være et supplement til lønnen, og for at undgå skævvridning af løndannelsen mellem forskellige medarbejdergrupper skal alle ansatte på virksomheden have tilbuddet, mener LO. LOÕs 20 medlemsforbund er enige om, at afl nning med medarbejderaktier og aktieoptioner kan v¾re en velegnet afl nningsform for sœvel virksomheder som medarbejdere. LOÕs hovedbestyrelse nikkede for nylig ja til indholdet i en rapport om muligheder og faldgruber i de meget omdiskuterede aktiel nsordnigner, som gennem de seneste Œr bœde har givet store gevinster og store skuffelser og konflikter pœ forskellige arbejdspladser. Af rapporten fremgœr det, at aktiel n kun b r v¾re et supplement til den almindelige afl nning. Aktiel n mœ med andre ord ikke indf res pœ en mœde, sœ den almindelige l n kan fortr¾nges af aktiel n, hvor v¾rdien er afh¾ngig af udviklingen i aktiekursen. LO-rapporten anbefaler samtidig, at virksomheder, der tilbyder aktiel n til de ansatte, ogsœ giver samtlige medarbejdere tilbuddet. I modstat fald er der stor risiko for, at l ndannelsen pœ virksomhederne bliver sk¾vvredet til fordel for de grupper i ledelsen eller blandt medarbejderne, som fœr del i afl nning via aktier. Derfor anbefaler rapporten ogsœ, at reguleringen pœ omrœdet fortrinsvis skal ske gennem aftaler og kollektive overenskomster mellem virksomheder og ansatte. Men afh¾ngig af den fremtidige udvikling pœ omrœdet udelukker rapporten heller ikke, at der i fremtiden kan blive brug for lovgivning pœ omrœdet. Faldgruber LO-rapporten peger samtidig pœ, at der er en r¾kke faldgruber pœ omrœdet. Det skyldes, at de nuv¾rende overenskomster og den ans¾ttelsesretlige lovgivning pœ mange omrœder ikke tager h jde for, hvordan man l ser konflikter om aktieafl nning. Eksempelvis har der allerede v¾ret enkelte sager om virksomheder, der n¾gter at afregne aktiel n i de tilf¾lde, hvor medarbejdere opsiger deres job eller bliver afskediget. I den slags tilf¾lde er det LOÕs holdning, at de ansatte har krav pœ at fœ en forholdsm¾ssig andel af aktieafl nningen udbetalt, nœr man forlader virksomheden. PŒ samme mœde peger aktiel nsrapporten pœ, at overenskomsterne b r indf re bestemmelser om, hvordan og hvornœr virksomhederne mœ ¾ndre aktiel nordninger Ð eksempelvis i forbindelse med ¾ndringer i virksomhedens ejerforhold eller i selskabskonstruktionen. Yderligere oplysninger: LO-økonom Ingerlise Buck på telefon

8 LO s nyhedsbrev side 8 A-kasser Kristelige frister ikke de faglærte Den kristelige a-kasse tiltrækker kun i meget ringe omfang medlemmer fra de faglærte LO-forbunds a-kasser. Samtidig er gennemtrækket i den kristelige medlemsskare relativ højt. Så selv om de kristelige som den eneste tværfaglige a-kasse principielt er i konkurrence med alle andre lønmodtager-kasser, er det alligevel kun bestemte lønmodtagergrupper, som finder de kristelige attraktive Den kristelige a-kasse er den eneste statsanerkendte kasse pœ det danske arbejdsmarked, som optager medlemmer pœ tv¾rs af brancher og sektorer. Alligevel har den kristelige kasse tilsyneladende en forholdsvis afgr¾nset rekrutteringsbase. Det viser en analyse af medlemsvandringer til og fra den kristelige a-kasse, som LO har foretaget. For eksempel tiltr¾kker de kristelige kun i meget begr¾nset omfang nye medlemmer fra a-kasser med tilknytning til faglige organisationer for fagl¾rte og l nmodtagere med mellemlange og videregœende uddannelser. Omvendt har de kristelige i et vist omfang succes med at rekruttere medlemmer blandt tidligere selvst¾ndige, ikke-fagl¾rte og lavere funktion¾rer. Men det er karakteristisk, at de mange overflytninger fra is¾r a-kasserne for selvst¾ndige (ASE), specialarbejdere (SiD) og kontoransatte (HK) langt hen ad vejen modsvares af en tilsvarende trafik den modsatte vej Ð tilbage til de fagligt afgr¾nsede a-kasser. SŒledes bidrog ASE sammen med SiDÕs og HKÕs a-kasser hver med cirka hver tiende overflytning til de kristelige. De tal skal dog holdes op mod, at n¾sten halvdelen af de nye medlemmer i den kristelig a-kasse kom direkte fra en status som ikke-forsikret. Alt i alt havde de kristelige i Œr 2000 samlet set en nettotilv¾kst pœ overflytninger i forhold til ASE og HKÕs a-kasser. For ASEÕs vedkommende blev det i fjor til en nettogevinst for de kristelige pœ 432 medlemmer, hvilket er et markant fald i forhold til de foregœende Œr. I forhold til HKÕs a-kasse var de kristeliges netto-gevinst pœ medlemmer. Ser man pœ Ògennemtr¾kketÓ i de kristeliges medlemsskare, er det samtidig karakteristisk, at det er relativt h jt i forhold til gennemsnittet for a-kasserne under Žt. Konklusionen pœ LO-analysen er, at de kristeliges a-kasse trods sin s¾rstatus ikke opfattes som et reelt alternativ til de traditionelle fag- og sektorbaserede a-kasser. Specielt for a-kasser for fagl¾rte og h jere-uddannede er konkurrencen fra de kristelige n¾rmest ikke-eksisterende. Til geng¾ld er tyder noget pœ, at de kristelige i et vist omfang er i stand til at hverve medlemmer fra a-kasserne for selvst¾ndige, SiDÕere og HKÕere. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Morten Madsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-formand Hans Jensen på telefon

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Fædre bruger ikke barselsrettigheder

Fædre bruger ikke barselsrettigheder LO s nyhedsbrev nr. 03/ 2001 Indholdsfortegnelse Fædre bruger ikke ret til barsel. 1 Der er stadig stor forskel på, hvor lang tid nybagte fædre og mødre bruger på at være sammen med deres små guldklumper.

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Kortuddannede ladt i stikken

Kortuddannede ladt i stikken LO s nyhedsbrev nr. 3/2002 Indhold Kortuddannede ladt i stikken... 1 Regeringen fastholder besparelser på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Derfor bliver der færre tilbud i de kommende år

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Øget stigning i reallønnen

Øget stigning i reallønnen LO s nyhedsbrev nr. 11/2001 Indholdsfortegnelse Stigning i reallønnen......... 1 Inflationen pressede i fjor lønmodtagernes reallønsstigninger ned under en procent, men allerede i år er reallønsudviklingen

Læs mere

Købekraften bedst bevaret i euro-området

Købekraften bedst bevaret i euro-området LO s nyhedsbrev nr. 16 / 2000 Indhold Euro: Købekraften bevares..... 1 Til trods for styrkelsen af den amerikanske dollar i forhold til euroen, britiske pund og danske og svenske kroner har udhulingen

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere LO s nyhedsbrev nr. 02/ 2001 Indholdsfortegnelse Barrierer for job til udlændinge. 1 Manglende anerkendelse af udenlandske uddannelser og dårlige danskkundskaber er to af de væsentligste barrierer for,

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Opsøgende arbejde giver pote

Opsøgende arbejde giver pote LO s nyhedsbrev nr. 21/ 2000 Indholdsfortegnelse Opsøgende arbejde virker...... 1 Direkte kontakt til virksomheder og medlemmer er vejen frem, hvis fagbevægelsen vil øge overenskomstdækningen på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Hver anden ledig får ikke opfyldt aktiveringskrav

Hver anden ledig får ikke opfyldt aktiveringskrav LO s nyhedsbrev nr. 04/2001 Indholdsfortegnelse Hver anden snydes for aktivering.............. 1 Mindre end halvdelen af de ledige i aktivperioden bliver aktiveret i det omfang, de har krav på. Private

Læs mere

Hver femte aktiveringskrone. retur til statskassen

Hver femte aktiveringskrone. retur til statskassen LO s nyhedsbrev nr. 09/2001 Indholdsfortegnelse Hver femte aktiveringskrone gik retur............. 1 Arbejdsformidlingen sendte sidste år mere end 2,2 milliarder aktiveringskroner retur til statskassen.

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling LO s nyhedsbrev nr. 20/2001 Indhold Hjælp til selvhjælp.......... 1 Rekrutteringsproblemerne i den offentlige sektor kan løses ved at kombinere seniorpolitik og integration af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Nye løntal er ikke alarmerende

Nye løntal er ikke alarmerende LO s nyhedsbrev nr. 15/2001 Indholdsfortegnelse Nye løntal ej alarmerende..... 1 Den årlige lønstigningstakt hoppede i 2. kvartal i år fra 3,7 til 4,9 procent. Det fik arbejdsgiverne til at tale om truende

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r LO S NYHEDSBREV 6 1999 Arbejdsmarkedsreform I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tvinges til forkerte prioriteringer................ 1 De regionale Arbejdsmarkedsråds prioriteringer for aktiveringsindsatsen

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

Hver tiende lærling i skolepraktik

Hver tiende lærling i skolepraktik LO s nyhedsbrev nr. 17/2001 Indholdsfortegnelse Hver tiende i skolepraktik..... 1 Op mod hver tiende elev på erhvervsuddannelserne starter i dag i skolepraktik fremfor i en traditionel læreplads. Useriøst

Læs mere

Skattetrykket er faldet

Skattetrykket er faldet LO s nyhedsbrev nr. 21/2001 Indhold Skatten falder............. 1 Den nuværende regering har modsat de borgerlige forgængere sænket skattetrykket Beskæftigelsesrekord........ 3 Antallet af beskæftigede

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Den lave euro-kurs giver fælles fordele

Den lave euro-kurs giver fælles fordele Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #4 / Juli 2000 Den fælles valuta Den lave euro-kurs giver fælles fordele Euroen har fungeret godt, og EU som helhed regner med over 3 pct. vækst i år. Derfor er den

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Lone og Arnbj rn Egholm Gl Egebjergvej 18F 8700 Horsens Dato 05.06.2013 Udl bsdato 05.06.2014 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf. for ejendommen S¾lger Kirsten Charlotte Andersen Adresse Augustv¾nget 63 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 24.05.2016 Udl bsdato 24.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Schr der Consult Blomsterhaven

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf. for ejendommen S¾lger Haagensen Adresse Gammelmosevej 160 Postnr. og by 2800 Kgs. Lyngby Dato 17.07.2016 Udl bsdato 17.07.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Gorrissen El A/S Stutmestervej 32 3400

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.: for ejendommen S¾lger Lone og Simon Kiilerich Adresse Hybenvej 3 Postnr. og by 7400 Herning Dato 25.02.2016 Udl bsdato 25.02.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf. for ejendommen S¾lger Lars M Scheller Adresse Hansstedvej 39 Postnr. og by 2500 Valby Dato 30.03.2016 Udl bsdato 30.03.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Munkholm el APS Segaltvej 161 L gten 8541

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby for ejendommen S¾lger boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski Adresse Syrenager 12 Postnr. og by 4573 H jby Dato 01.06.2015 Udl bsdato 01.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Birthe B hm Hermansh j 14B 8800 Viborg Dato 02.05.2016 Udl bsdato 02.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. Februar 2007 Februar 2008 Februar 2009 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.590 3,4 858 1,9 1.299 99 1.398 3,01

Læs mere

GALAXEN. Kære Læser. Indhold GALAXEN

GALAXEN. Kære Læser. Indhold GALAXEN GALAXEN Marts 2000 - Nr21 Magasin om Matematik og lommeregnere Kære Læser Pr 1 januar 2000 er der sket en ¾ndring i Texas Instruments skandinaviske opbygning, idet undertegnede, candmercint Michael Brochmann,

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger LO S NYHEDSBREV 17 1999 Finanslov 2000 I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO:Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger... 1 Efterårets debat om næste års finanslov er i fuld gang. Også LO har

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r LO S NYHEDSBREV 21 1999 Frie regioner I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Forsøg vil slække de lediges rettigheder.......... 1 Et forsøg med Fri-regioner vil indebære en alvorlig risiko for at svække

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Elevtal på VUC rasler ned

Elevtal på VUC rasler ned LO s nyhedsbrev nr. 19/ 2000 Indholdsfortegnelse Elevtal rasler ned.......... 1 Kortuddannede bliver sorteper efter at kommuner og AF siden nytår selv har skullet betale for kurser til aktivering af ledige

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Irma Andersen Adresse Sortevej 13 Postnr. og by 8381 Tilst Dato 17.02.2015 Udl bsdato 17.02.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Urimelig straf til langtidsledige

Urimelig straf til langtidsledige LO s nyhedsbrev nr. 10/2001 Indholdsfortegnelse Urimelig straf til ledige...... 1 Har man været arbejdsløs i mere end et år, og siger nej til et aktiveringstilbud, mister man retten til at modtage dagpenge,

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne?

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? DEBATOPLÆG OKTOBER 2003 Eksperter til inspiration Indhold LO vil i de kommende Œr fortsat g re en stor indsats pœ uddannelsesomrœdet. I et samfund hvor forandringerne

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr.

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr. - 1 - Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Ole Andersen Besk ftigelsesstrategi set i lyset af finanslovsaftalen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde LO S NYHEDSBREV 19 1998 Efterløn I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Garantibevis og nedsat arbejdstid kan holde seniorerne på arbejdsmarkedet...................1 Skal de ældste på arbejdsmarkedet overtales

Læs mere

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter:

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter: - 1 - Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. marts 2010 Udf rdiget af: Jesper Cortes Vedrłrende: Hj lp efter aktivlovens kapitel 10 Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans 2012 var et år der også stod i krisens tegn. Den førte politik der gav danskerne skattelettelser, og den udefra kommende økonomiske stagnation, viste sit sande jeg i den offentlige sektor, der bygger på

Læs mere

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år LO S NYHEDSBREV 23 1998 Jobskifte I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år........ 1 Hver tiende lønmodtager har fået nyt arbejde fra april til oktober

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Danskerne siger nej til regeringens forslag om deltid

Danskerne siger nej til regeringens forslag om deltid LO s nyhedsbrev nr. 5/2002 Indhold Danskerne siger nej til deltid.. 1 Kun 22 procent af danskerne mener, det er i orden, at regeringen ønsker at gennemføre en lov om deltid. 60 procent mener derimod, at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jesper Filtenborg Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jesper Filtenborg Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Jesper Filtenborg Adresse Skovbrynet 11 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 23.09.2016 Udl bsdato 23.09.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Danmark har en stor arbejdskra f t re s e r ve

Danmark har en stor arbejdskra f t re s e r ve LO s nyhedsbrev nr. 16/2001 Indholdsfortegnelse Stor arbejdskraftreserve....... 1 Danmark har en høj erhvervsfrekvens også i internationalt perspektiv. Men det skyldes især, at mange kvinder og unge er

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030 Notat Forvaltning: Miljł og Teknik Dato: J.nr.: Br.nr.: 4. maj 2010 Udf rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Byteorien er en samlebetegnelse for de vidensgrene der besk¾ftiger sig med relationerne mellem

Byteorien er en samlebetegnelse for de vidensgrene der besk¾ftiger sig med relationerne mellem www.a-aarhus.dk/velfaerdsbyen ARKITEKTSKOLEN I AARHUS COPYRIGHT-NOTE Dette er et arbejdspapir, og mœ refereres eller citeres som sœdant i overensstemmelse med g¾ngse akademiske regler. Det mœ ikke udnyttes

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Efter ønske fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune var der arrangeret studietur til Berlin d. 23. 24. oktober 2012. Formålet

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse

Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Alle 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Ansłgning om łkonomisk stłtte til. ungdomsnetv. - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening at v re ung i!

Ansłgning om łkonomisk stłtte til. ungdomsnetv. - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening at v re ung i! Folkeoplysningsudvalget Udviklingsmidler Laksetorvet 8900 Randers C Ansłgning om łkonomisk stłtte til Randers, den 11. juli 2009 ungdomsnetv rk - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

BST skal udbygges til hele arbejdsmarkedet

BST skal udbygges til hele arbejdsmarkedet LO s nyhedsbrev nr. 12 / 2000 Indhold BST skal udbygges.......... 1 LO vil have sat penge af på næste års finanslov til en udbygning af bedriftssundhedstjenesten, BST. Mere gennemskuelig støtte til erhvervslivet.......

Læs mere

D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K

D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsformidlingen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Flere kronisk syge beholder deres job

Flere kronisk syge beholder deres job 9. NOVEMBER 2000 SOCIALPOLITIK Siden 1994 er antallet af 28-aftaler, som er med til at fastholde og integrere kronisk syge i beskæftigelse, steget med knap 2.500 eller 37 pct. Flere kronisk syge beholder

Læs mere