Statslige arbejdspladser svigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statslige arbejdspladser svigter"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen for at oprette fleksog skånejob. Det er for slapt, mener LO. Holdningen De lediges muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet skal styrkes, skriver LO-sekretær Harald Børsting. Sjusk koster dyrt Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter kan bruge de nye regler om administrative bøder for sjusk med arbejdsmiljøet til at presse på for bedre sikkerhed på arbejdspladsen. Aktieløn med omtanke Aktieløn kan være en velegnet aflønningsform for såvel virksomheder som medarbejdere. Men det må kun være et supplement til lønnen, mener LO. Kristelige frister ikke Selv om den kristelige a-kasse principielt er i konkurrence med alle andre lønmodtager-kasser, er det alligevel kun bestemte lønmodtagergrupper, som finder de kristelige attraktive. Det rummelige arbejdsmarked Statslige arbejdspladser svigter Selv om de statslige arbejdspladsers politiske chefer i regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen for at oprette fleks- og skånejob til mennesker, der ikke kan levere en topeffektiv indsats på jobbet. Det er for slapt, mener LO. PŒ trods af, at regeringen har udn¾vnt det rummelige arbejdsmarked til at v¾re et af de v¾sentligste redskaber til at tackle de n¾ste ti Œrs truende mangel pœ arbejdskraft, sœ kniber det gevaldigt med at fœ omsat de gode viljer til praksis pœ statens egne arbejdspladser. Ganske vist er det samlede antal fleks- og skœnejob i det offentlige h jere end i den private sektor, trods det faktum at antallet af fuldtidsbesk¾ftigede i det private er n¾sten dobbelt sœ stort som i det offentlige. Men ser man pœ omfanget af fleks- og skœnejob i henholdsvis stat, amter og kommuner, bliver det tydeligt, at det is¾r er de kommunale arbejdspladser, som indtil videre har trukket det helt store l¾s i indsatsen for mere rummelighed. PŒ det statslige omrœde derimod ser det straks mere sort ud. Her var der i 1. kvartal i Œr kun oprettet s lle 172 skœnejobstillinger pœ landsplan, hvilket g r staten til absolut agterlanterne pœ omrœdet. En smule bedre ser det ud, nœr det g¾lder fleksjob, hvor de statslige arbejdspladser i 1. kvartal med 756 pladser netop for f rste gang har overhalet amterne. S¾tter man antallet af skœne/flekspersoner i forhold til den samlede besk¾ftigelse pœ de enkelte omrœder, bliver den statslige misere endnu tydeligere. For mens kommunerne kan bryste sig af at have ansat en fleks- eller skœnejobber for hver 75 ÓalmindeligeÓ medarbejdere, skal man i staten t¾lle til 150 medarbejdere, f r man finder en skœne/fleksjobber. Antal skåne- og fleksjob i pct. af antal fuldtidsbeskæftigede 1,4 1,2 1,0 Udspil 18. oktober 2001 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Henrik Rasch, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: ,8 0,6 0,4 0,2 0,0 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 01 Kommune: Amt: Stat: Privat sektor: Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

2 LO s nyhedsbrev side 2 Den private sektor er fortsat indehaver af den absolutte og kedelige bundrekord med en skœne/fleksjobber for hver cirka 200 medarbejdere (se Udspil nr. 4/2001), hvilket er med til at tr¾kke det samlede gennemsnit for hele arbejdsmarkedet ned pœ Žn skœne/fleksjobber pr. 130 ansatte. LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert kalder det meget skuffende, at de statslige arbejdspladser svigter de mœls¾tninger, som sektorens egne politiske chefer har udstukket. Ð Det er dybt pinligt, at de statslige institutioner skal ligge og kappes med de private arbejdsgivere om, hvem der klarer sig dœrligst pœ det her omrœde. Det g r det ikke lettere at stille krav om social ansvarlighed, som betingelse for at private firmaer kan l se opgaver for det offentlige. Samtidig er det s¾rlig besk¾mmende, at antallet af statslige Antal fleksjob i pct. af fuldtidsbeskæftigede 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 01 Kommune: Amt: Stat: Privat sektor: Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Antal skånejob i pct. af fuldtidsbeskæftigede 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 01 Kommune: Amt: Stat: Privat sektor: Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 LO s nyhedsbrev side 3 Fleks- og skånejob i den private og offentlige sektor, deltagere i første kvartal 2001 Deltagere i fleksjob Stat 756 Amt 705 Kommune Privat I alt Deltagere i skånejob Stat 172 Amt 494 Kommune Privat I alt Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. skœnejob er sœ lavt. Hvor fleksjob er en vej tilbage til arbejdsmarkedet, er skœnejob jo netop beregnet pœ at fastholde folk pœ arbejdsmarkedet, men den aha-oplevelse har de statslige arbejdsgivere altsœ forel big til gode. Det er ganske enkelt for slapt, siger Marie-Louise Knuppert. I 1. kvartal i Œr var i alt godt personer besk¾ftiget i skœne- eller fleksjob. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Michael Jacobsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

4 LO s nyhedsbrev side 4 Holdningen Kvalitet og rettigheder skal styrkes Af LO-sekret¾r Harald B rsting. Med forslaget om justering af rammer og indhold i hj¾lpen til de ledige, som arbejdsminister Ove Hygum nu har fremlagt, har regeringen signaleret, at man stort set vil forts¾tte den linie, som siden 1994 har v¾ret b¾rende for den aktive arbejdsmarkedspolitik. I LO er vi enige i, at de lediges muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet skal styrkes. Der er stadig grupper i samfundet, som har sv¾rt ved at blive integreret fuldt ud pœ arbejdsmarkedet. L sningen pœ det problem er en konsekvent forbedring af kvaliteten i de tilbud, som AF giver de ledige kombineret med st¾rkere og udvidet ret til kvalificering, hvadenten det skal foregœ i jobtr¾ning eller gennem uddannelse. Betydningen af at have en arbejdsstyrke, som bestœr af veluddannede og motiverede mennesker bliver ikke mindre i de kommende Œr. Tv¾rtimod! I de kommende Œr kan vi se frem til stigende problemer med at m¾tte private og offentlige virksomheders behov for arbejdskraft. Og derfor er det rigtig set, at regeringen nu vil satser pœ hurtigere og mere mœlrettet hj¾lp til de grupper af kortuddannede, som har st rst risiko for at ende i langtidsledighed. Derfor er vi enige med arbejdsministeren i, at den tidlige indsats pœ ingen mœde mœ sv¾kkes, og det g¾lder bœde i forhold til den forebyggende indsats og flaskehalsindsatsen. Som udgangspunkt ser regeringens forslag om en mere fleksibel udformning af aktiveringsgarantien i det sœkaldte 75 procents-krav lovende ud. For fremtiden fœr de ledige, som vil have det, en lovsikret individuel ret til fuldtidsaktivering, ligesom jobtr¾ningsgarantien i slutningen af perioden med dagpengeret bliver styrket. Og i LO er vi helt enige med arbejdsministeren i, at det lovede minimumsniveau for varigheden af tilbuddene til de ledige ikke ende med at blive det mœl, som AF styrer efter. Vi er enige med arbejdsministeren i, at vi skal kr¾ve mere af AFÕs produktion. Minimumskravet skal netop v¾re et absolut minimum! Der er ogsœ grund til at gl¾des over de mange gode takter i regeringens udspil til justeringer og oml¾gninger i AF. Retningen er rigtig, ligesom udspillet ogsœ angiver hvor ressourcerne til forbedringerne skal komme fra. Her kommer de varslede effektiviseringer af AF-systemet til at spille en afg rende rolle. Ideen med bruge digitaliseringen af hele registrerings- og jobformidlingsarbejdet til at inddrage a-kasserne og de ledige selv er fornuftig. Men det betyder sœ naturligvis ogsœ, at a-kasserne mœ kunne se frem til at slippe for en tilsvarende del af de regler og administrative opgaver, som i dag afholder dem fra at levere en mere aktiv og effektiv service til deres ledige medlemmer. Det ville ogsœ pynte pœ regeringens forslag, hvis man anviste metoder til at forpligte arbejdsgiverne til at yde en st¾rkere indsats. NŒr det for eksempel skal v¾re obligatorisk, at ledige skal l¾gge deres c.v. ind pœ

5 LO s nyhedsbrev side 5 AFÕs jobdatabase pœ internettet, ville det vel ikke v¾re ulogisk, hvis man samtidig forpligtede arbejdsgiverne til at opslœ alle ledige job ad samme kanal. Pligten eller frivilligheden gœr begge veje. OgsŒ nœr det g¾lder arbejdet med at skaffe det n dvendige antal jobtr¾ningspladser, ville det kl¾de arbejdsgiverne at l fte et st rre del af ansvaret. LO ser derfor gerne, at arbejdsministeren arbejder videre med ideen om, at man regionalt og pœ brancheniveau opstiller mœltal for antallet af jobtr¾ningspladser. Det vil g re opgaven mere hœndgribelig og konkret, nœr man kun beh ver to h¾nder for at t¾lle sig frem til et regionalt mœltal, fremfor at blive frustreret over de tusindvis af jobtr¾ningstilbud, som mangler pœ landsplan. Regeringen vil sikre st rre handlefrihed ude i AF-regionerne. Det bakker LO op om. Et forenklet regels¾t for regionerne vil g re det lettere for AF at spille rollen som den arbejdsmarkedspolitiske bygherre, der holder snor i en lang r¾kke aktiveringsentrepren rer. Derfor er det vigtigt, at fœ pr¾ciseret og beskrevet vilkœrene og omfanget af den rolle, som andre akt rer skal spille i den fremtidige indsats for at kvalificere de ledige til job. LO ser gerne, at de regionale arbejdsmarkedsrœd bemyndiges til at anvende de akt rer, som de selv anser for mest effektive. Opgaverne b r sœledes sp¾nde vidt, ligefra den nuv¾rende Òs¾rlig formidlingsindsatsó over til nogle af AFÕs ordin¾re opgaver sœsom virksomhedskontakten, analyse/overvœgning mm. Men det skal indgœs som samarbejdsaftaler, da den nuv¾rende licitation er alt for bureaukratisk. PŒ samme mœde er der fortsat stort behov for, at de nuv¾rende redskaber til uddannelse og anden kompetenceudvikling forbedres. Det g¾lder eksempelvis offentlig jobtr¾ning, voksenl¾rlinge, samt forl b, der i h jere grad sikrer vekselvirkning mellem uddannelse og tr¾ning pœ jobbet. Arbejdsmiljø Sjusk koster dyrt Fra 1. november begynder Arbejdstilsynet at udstede administrative bøder til virksomheder, som ikke opfylder de mest banale krav i arbejdsmiljølovgivningen. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter kan bruge de nye regler til at presse på for at forbedre arbejdsmiljøindsatsen på arbejdspladsen. Virksomheder, som ikke har styr pœ det forebyggende arbejdsmilj arbejde, skal skynde sig. Fra n¾ste mœnedsskifte begynder Arbejdstilsynet (AT) at udstede b der til virksomheder, som overtr¾der de mest banale bestemmelser i arbejdsmilj loven. For fremtiden kommer en virksomhed til at b de kroner pr. overtr¾delse, pœ hvert af de f lgende fire punkter:

6 LO s nyhedsbrev side 6 Hvis virksomheden ikke har udarbejdet den lovpligtige Arbejdspladsvurdering. Hvis der ikke er etableret den lovpligtige sikkerhedsorganisation. Hvis medlemmer af sikkerhedsorganisationen ikke har gennemgœet den anerkendte arbejdsmilj uddannelse. Hvis virksomheden ikke har tilsluttet sig en bedriftssundhedstjeneste. Den nye mulighed for at udstede disse sœkaldte administrative b der udspringer af en ¾ndring af arbejdsmilj loven, som blev vedtaget f r sommerferien. Det betyder, at b den ikke skal omkring politi og domstole, hvis vel at m¾rke virksomheden erkender overtr¾delsen og accepterer b den. I modsat fald vil AT give sagen videre til politiet. Men ogsœ pœ en anden led er de administrative b der en nyskabelse. Fra nu af fœr Arbejdstilsynet mulighed for at slœ ned pœ virksomheder, alene pœ grundlag af manglende overholdelse af de formelle regler for arbejdsmilj arbejdet pœ arbejdspladsen. Udvidelse til april Fra 1. april n¾ste Œr bliver adgangen til at udstede administrative b der til og med udvidet til ogsœ at omfatte materielle overtr¾delser af administrativt fastsatte arbejdsmilj regler, ligesom manglende efterkommelse af ATÕs pœbud ogsœ vil udl se b deforl¾g. Disse forseelser vil give en b de pœ kroner. Fra april kan ogsœ ansatte fœ b der for at overtr¾de arbejdsmilj bestemmelserne. Disse b der vil v¾re pœ kroner, men ansatte vil aldrig fœ b der, uden at arbejdslederen ogsœ fœr det, og arbejdslederens b de vil v¾re pœ kroner. For at ansatte kan fœ b der, kr¾ver det dog, at der er tale om sœkaldt ukomplicerede sager, og AT forventer ikke, at der i praksis vil blive udskrevet b der til ansatte, da disse sager erfaringsm¾ssigt aldrig er ukomplicerede, sœdan som reglerne foreskriver. 1. oktober n¾ste Œr tager AT sœ hul pœ tredje og forel big sidste fase i indf relsen af administrative b der. Til den tid vil blandt andet manglende truck-certifikater, eftersyn af maskiner og tekniske hj¾lpemidler samt manglende brugsanvisninger til stoffer og materialer ogsœ udl se b der. LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert opfordrer tillids- og sikkerhedsrepr¾sentanter til at benytte de nye regler til at forbedre arbejdsmilj - beredskabet pœ arbejdspladserne. Ð Hvis man ved, at der er mangler i forhold til de krav, som findes i loven, kan tillids- og sikkerhedsrepr¾sentanter bruge de nye b der som argument for, at arbejdsgiverne i tide fœr bragt forholdene i orden, inden Arbejdstilsynet stœr og banker pœ d ren, siger hun. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jan Toft Rasmussen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert telefon

7 LO s nyhedsbrev side 7 Aktieløn LO-ja til aktieløn med omtanke Aktieløn kan være en velegnet aflønningsform for såvel virksomheder som medarbejdere. Men aktieløn må kun være et supplement til lønnen, og for at undgå skævvridning af løndannelsen mellem forskellige medarbejdergrupper skal alle ansatte på virksomheden have tilbuddet, mener LO. LOÕs 20 medlemsforbund er enige om, at afl nning med medarbejderaktier og aktieoptioner kan v¾re en velegnet afl nningsform for sœvel virksomheder som medarbejdere. LOÕs hovedbestyrelse nikkede for nylig ja til indholdet i en rapport om muligheder og faldgruber i de meget omdiskuterede aktiel nsordnigner, som gennem de seneste Œr bœde har givet store gevinster og store skuffelser og konflikter pœ forskellige arbejdspladser. Af rapporten fremgœr det, at aktiel n kun b r v¾re et supplement til den almindelige afl nning. Aktiel n mœ med andre ord ikke indf res pœ en mœde, sœ den almindelige l n kan fortr¾nges af aktiel n, hvor v¾rdien er afh¾ngig af udviklingen i aktiekursen. LO-rapporten anbefaler samtidig, at virksomheder, der tilbyder aktiel n til de ansatte, ogsœ giver samtlige medarbejdere tilbuddet. I modstat fald er der stor risiko for, at l ndannelsen pœ virksomhederne bliver sk¾vvredet til fordel for de grupper i ledelsen eller blandt medarbejderne, som fœr del i afl nning via aktier. Derfor anbefaler rapporten ogsœ, at reguleringen pœ omrœdet fortrinsvis skal ske gennem aftaler og kollektive overenskomster mellem virksomheder og ansatte. Men afh¾ngig af den fremtidige udvikling pœ omrœdet udelukker rapporten heller ikke, at der i fremtiden kan blive brug for lovgivning pœ omrœdet. Faldgruber LO-rapporten peger samtidig pœ, at der er en r¾kke faldgruber pœ omrœdet. Det skyldes, at de nuv¾rende overenskomster og den ans¾ttelsesretlige lovgivning pœ mange omrœder ikke tager h jde for, hvordan man l ser konflikter om aktieafl nning. Eksempelvis har der allerede v¾ret enkelte sager om virksomheder, der n¾gter at afregne aktiel n i de tilf¾lde, hvor medarbejdere opsiger deres job eller bliver afskediget. I den slags tilf¾lde er det LOÕs holdning, at de ansatte har krav pœ at fœ en forholdsm¾ssig andel af aktieafl nningen udbetalt, nœr man forlader virksomheden. PŒ samme mœde peger aktiel nsrapporten pœ, at overenskomsterne b r indf re bestemmelser om, hvordan og hvornœr virksomhederne mœ ¾ndre aktiel nordninger Ð eksempelvis i forbindelse med ¾ndringer i virksomhedens ejerforhold eller i selskabskonstruktionen. Yderligere oplysninger: LO-økonom Ingerlise Buck på telefon

8 LO s nyhedsbrev side 8 A-kasser Kristelige frister ikke de faglærte Den kristelige a-kasse tiltrækker kun i meget ringe omfang medlemmer fra de faglærte LO-forbunds a-kasser. Samtidig er gennemtrækket i den kristelige medlemsskare relativ højt. Så selv om de kristelige som den eneste tværfaglige a-kasse principielt er i konkurrence med alle andre lønmodtager-kasser, er det alligevel kun bestemte lønmodtagergrupper, som finder de kristelige attraktive Den kristelige a-kasse er den eneste statsanerkendte kasse pœ det danske arbejdsmarked, som optager medlemmer pœ tv¾rs af brancher og sektorer. Alligevel har den kristelige kasse tilsyneladende en forholdsvis afgr¾nset rekrutteringsbase. Det viser en analyse af medlemsvandringer til og fra den kristelige a-kasse, som LO har foretaget. For eksempel tiltr¾kker de kristelige kun i meget begr¾nset omfang nye medlemmer fra a-kasser med tilknytning til faglige organisationer for fagl¾rte og l nmodtagere med mellemlange og videregœende uddannelser. Omvendt har de kristelige i et vist omfang succes med at rekruttere medlemmer blandt tidligere selvst¾ndige, ikke-fagl¾rte og lavere funktion¾rer. Men det er karakteristisk, at de mange overflytninger fra is¾r a-kasserne for selvst¾ndige (ASE), specialarbejdere (SiD) og kontoransatte (HK) langt hen ad vejen modsvares af en tilsvarende trafik den modsatte vej Ð tilbage til de fagligt afgr¾nsede a-kasser. SŒledes bidrog ASE sammen med SiDÕs og HKÕs a-kasser hver med cirka hver tiende overflytning til de kristelige. De tal skal dog holdes op mod, at n¾sten halvdelen af de nye medlemmer i den kristelig a-kasse kom direkte fra en status som ikke-forsikret. Alt i alt havde de kristelige i Œr 2000 samlet set en nettotilv¾kst pœ overflytninger i forhold til ASE og HKÕs a-kasser. For ASEÕs vedkommende blev det i fjor til en nettogevinst for de kristelige pœ 432 medlemmer, hvilket er et markant fald i forhold til de foregœende Œr. I forhold til HKÕs a-kasse var de kristeliges netto-gevinst pœ medlemmer. Ser man pœ Ògennemtr¾kketÓ i de kristeliges medlemsskare, er det samtidig karakteristisk, at det er relativt h jt i forhold til gennemsnittet for a-kasserne under Žt. Konklusionen pœ LO-analysen er, at de kristeliges a-kasse trods sin s¾rstatus ikke opfattes som et reelt alternativ til de traditionelle fag- og sektorbaserede a-kasser. Specielt for a-kasser for fagl¾rte og h jere-uddannede er konkurrencen fra de kristelige n¾rmest ikke-eksisterende. Til geng¾ld er tyder noget pœ, at de kristelige i et vist omfang er i stand til at hverve medlemmer fra a-kasserne for selvst¾ndige, SiDÕere og HKÕere. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Morten Madsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-formand Hans Jensen på telefon

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n LO SNYHEDSBREV 24 1998 Tværfaglig jobanvisning I n d h o l d s f o rt e g n e l s e A-kasser ikke en stopklods i arbejdsmarkedspolitikken..... 1 Godt 114.000 a-kassemedlemmer skifter hvert år a-kasse.

Læs mere

Euroen er en stærk valuta

Euroen er en stærk valuta LO s nyhedsbrev nr. 9 / 2000 Medlemshvervning.......... 3 Mere end halvdelen af de uorganiserede lønmodtagere har aldrig fået tilbud om medlemskab af en faglig organisation, viser ny Gallup-undersøgelse

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde N y h e d s b rev ti l LO s amter og sekti oner #4 / April 2001 Medlemshvervning Sundere livsstil uden pegefingre.......... side LO er på vej med en sundhedsstrategi for arbejdspladserne, som også skal

Læs mere

Bedre at investere i aktier end at tippe

Bedre at investere i aktier end at tippe N y h e d s b rev t i l L O s amt e r o g se k t io n er # 2 / ma rt s 2 00 0 Lokale partnerskaber kan sikre fastholdelse........ 2 Forsøg i 33 kommuner dokumenterer, at sygemeldte og sygdomstruede kan

Læs mere

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel 8. OKTOBER 1998 17 LANGTIDSSYGE Kommunalt storforbrug af 120-dages regel Den offentlige sektor formår kun i meget ringe omfang at udvise fleksibilitet over for langtidssyge medarbejdere, som i stedet afskediges

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Demokrati kræver dialog

Demokrati kræver dialog I n d h o l d LO går for alvor på nettet - side 2 Som led i arbejdet med en ny informationsstrategi er LO nu klar til at præsentere en ny, udvidet hjemmeside - Samtidig er der premiere på et nyt debat-magasin,

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

Arkitektur og Virtual Reality

Arkitektur og Virtual Reality Arkitektur og Virtual Reality Speciale, informationsvidenskab, Aarhus Universitet Maj 1999 Af Morten Sams (93 11 17) og Bj rn Popp (93 12 47) Vejleder: Peter B gh Andersen Indhold Kurzfassung 2 Indledning

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Tema: Projekt PARIS. Vold som Udtryksform. Psykisk arbejdsmilj pœ arbejdspladser med risiko for vold

Tema: Projekt PARIS. Vold som Udtryksform. Psykisk arbejdsmilj pœ arbejdspladser med risiko for vold Tema: Projekt PARIS Psykisk arbejdsmilj pœ arbejdspladser med risiko for vold Et nyhedsmagasin fra Vold som Udtryksform, 10. Œrgang, nr. 2, oktober 2004 ssssss Vold som Udtryksform Leder Det der var, og

Læs mere

Forandringens vinde blæser fra øst

Forandringens vinde blæser fra øst N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre....... side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax: 3524 6300

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere